close

Enter

Log in using OpenID

BETONPROTEKT

embedDownload
SanacijaBetonaZLOZENKA_CRO.ai
1
23.5.11
13:42
KEMA ZAGREB d.o.o.
VIII Vrbik 33D, 41000 Zagreb
T: 01 619 82 63, F: 01 619 82 47
[email protected]
www.kema-on.net
SAVJETI I INFORMACIJE
01 619 82 63
Sanacija i/ili zaštita betona po sustavu BETONPROTEKT
C
M
Y
FAZE SANACIJE BETONA
CY
CMY
K
Oštećenja te vrste lako, jednostavno i kvalitetno saniramo sa gotovo pripremljenim
polimercementnim reparaturnim mortovima u slijedećim koracima:
1. Postojeću betonsku osnovu potrebno je oprati i mehanički očistiti od oštećenog betona
do kvalitetne podloge. Vidljivu armaturu potrebno je očistiti do metalnog sjaja metodom
pjeskarenja (kvarcnim pijeskom) ili u kombinaciji sa žićanom četkom.
BETONPROTEKT
EM
Š
A
T
V
TE ŽIVO
I
R
A
UG
POD NU D
O
BET
Armatura u betonu ne korodira sve dok je prekrivena dovoljno debelim slojem visokoalkalnog
betona. Posebno na starijim objektima najčešće je dostižno samo teoretski. U praksi armirano
betonske konstrukcije nakon izrade imaju kapilarne pukotine, a u dosta slučajeva su zaštitni
slojevi u najmanju ruku pretanki. Sve to, zajedno u kombinaciji sa mehaničkim opterećenjima,
vlagom, smrzavanjem i solima, dovodi do karbonizacije betona, korozije armature i ugrožavanja
same sigurnosti konstrukcije.
CM
MY
SANACIJA I/ILI ZAŠTITA BETONA
armirani beton
KEMACRYL (KEMALATEX):
voda = 1:1, vezni most
BETONPROTEKT RT
2. Zaštita armature postiže se sredstvom BETONPROTEKT K2 koji se nanosi četkom,
dvostrukim križnim nanosom u razmaku od dva sata.
BETONPROTEKT F
3. Reprofiliranje betona na mjestu oštećenja postiže se sredstvom BETONPROTEKT RT,
koji se nanosi na predhodno ugrađeni sviježi vezni sloj KEMACRYL (KEMALATEX),
u omjeru s vodom 1:1.
4. Završna betonska zaštita postiže se sredstvom BETONPROTEKT F, u dva nanosa.
Prvi nanos odrađuje se četkom, a drugi nanos gladilicom.
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT RP
Svi reparaturni mortovi sadrže kvalitetan kvarcni pijesak i veoma su kompatibilni sa betonom.
(Svi proizvodi su atestirani po europskom standardu PrEN1504. Proizvodi i sistemi za zaštitu
i popravljanje betonskih konstrukcija.)
KEMALATEX:cement = 1:2,
vezni most
armirano betonska ploča
FAZE SANACIJE BETONA
1
2
očišćen beton
očišćena armatura
3
KEMAPOX EPOTAR
ili BETONPROTEKT K2
4
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT F
BETONPROTEKT RT
Oplemenjujemo
gradnju.
SanacijaBetonaZLOZENKA_CRO.ai
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
1
23.5.11
13:43
BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT RP
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT F
KEMAPOX EPOTAR
KEMAPOX FILL 1150
Mikroarmirana tiksotropna sanacijska
žbuka EN 1504-3: PCC žbuka za
popravak konstrukcija, razred R4
Mikroarmirana sanacijska žbuka
EN 1504-3: PCC žbuka za popravak
konstrukcija, razred R2 (uvijetno R4)
Zaštita armature i vezivni sloj
Fina masa za izravnavanje i antikorozivnu
zaštitu betonskih površina, EN 1504-2:
PCC zaštitni premaz za beton
Katran, epoksidna protukorozijska
zaštita armature i vezivni sloj
Fleksibilna epoksidna smola
za injektiranje
Jednokomponentna, mikroarmirana, tiksotropna,
sulfatno otporna PCC žbuka za reparaciju.
Za popravak vidljivih oštećenja na površini betona
(segregacijskih gnijezda, pukotina, korodiranog
betona, itd.), za izravnavanje betonskih površina,
za ponovno profiliranje kutova, stuba, rubova itd.
Debljina jednog sloja nanosa min. 5 mm
do maks. 40 mm.
• Dobro prianjanje na podlogu
• Tiksotropnost, koja omogućuje nanašanje
na zid i strop u sloju debljine 40 mm
bez klizanja
• Ograničeno skupljanje
• Visoka elastičnost i čvrstoća na pritisak
• Visoka otpornost na sulfate
• Moguće nanošenje strojevima –
mokra metoda
Jednokomponentan, mikroarmiran, superplastificiran, sulfatnootporan, reparaturni PCC mort.
Za popravku horizontalnih površina betona.
Debljina jednog nanosa sloja minimalno 10 mm
do maksimalno 40 mm.
• Dobro prianjanje na pologu
• Plastična konzistencija sa niskim
v/c faktorom
• Ograničeno skupljanje
• Visoka elastičnost i tvrdoća na pritisak
• Visoka sulfatna otpornost
Lagano elastični dvokomponentni premaz
na bazi Tar-epoksidnih ljepila, bez otapala sa
visokom toplinskom i kemijskom otpornošću.
Koristi se za zaštitu spojeva oštećenih armiranih
betona, za preventivnu zaštitu armatura
u zgradama na područjima koja su naročito
opasna za nastanak korozije, prije nanašanja
sanacijskih žbuka i bitumenskih premaza.
• Dobro prijanjanje na mineralne podloge
i metale
• Izolacija od vode
• Vezivni sloj prije nanašanja sanacijskih
žbuka BETONPROTEKT
• Štiti armaturu od korozije
• Nanošenje najmanje jednog sloja
Dvokomponentna, visoko ljepljiva, epoksidna
smola niskog viskoziteta za injektiranje i
povezivanje elemenata u građevini. Upotrebljava
se kod punjenja i povezivanja različitih pukotina
i elemenata u građevini. Moguća upotreba
niskotlačnog pištolja na vertikalnim podlogama,
kao i kod zalijevanja podloga ili lijepljenje
odlijepljenih podloga na horizontalnu površinu.
Unutarnja i vanjska primjena.
• Postojanost stvrdnutog proizvoda kod
temperatura od -30 °C do +90 °C
• Upotreba kod podloga vlažnih do 7 %
• Visoka penetracija i kod jako neporoznih
podloga
• Omjer miješanja, A:B = 2:1 (na težinu)
• Kod temperature 20 °C prohodno nakon
12 sati
• Moguće punjenje pijeskom u omjeru
KEMAPOX FILL 1150:EPOXY SAND ES
0,1–0,3 mm = 1:6
Potrošnja: 18–20 kg/m² za svaki cm debljine
Dvokomponentni, odgovarajuće pakirani vezivni
most »pačok«, industrijsko pripremljena suha
mješavina (komponenta A) i polimerna vodena
disperzija (komponenta B). Upotrebljava se kod
pripreme vezivnog mosta (vezivanje staro-novo),
kod pripreme vezanog estriha, kod lijepljenja
izravnavajućeg sloja žbuke (BETONPROTEKT RP,
LINEA 820 M, LINEA 840 M ) i ostalih
preslojavanja na pripremljenu stabilnu površinu
starog betona. Žbuku na beton ugrađujemo
po sistemu »svježe na svježe«.
• Crvena boja za lakšu kontrolu kvalitete
ugradnje
• Dobro prijanjanje na svježi beton i žbuku
• Za lijepljenje masa za izravnavanje
Potrošnja: 4,6 kg pripremljenje mase na m²
Potrošnja: 18–20 kg/m² za svaki cm debljine
K
Jednokomponentna, mikroarmirana, sulfatno
otporna PCC masa. Za izravnavanje i zaštitu novih,
oštećenih, starih poroznih betonskih površina, za
popravak oštećenih betonskih površina, popravak
oštećenja na betonskim prefabrikatima, te za fino
izravnavanje cementnih i vapneno-cementnih žbuka.
Za zaštitu vodoravnih i okomitih unutarnjih površina
silosa stočne hrane, bazena za neutralizaciju
otpadnih voda, bazena tehnološke vode i drugih
otopina, septičkih jama, betonskih kanalizacijskih
cijevi, za zaštitu betonskih spremnika ulja i zaštitu
drugih objekata od vlage, podzemnih voda i voda
pod tlakom. Debljina jednog nanosa sloja minimalno
1mm do maksimalno 5 mm.
• Dodatna zaštita betona od korozije
• Zaštita od oštećenja kod zaleđivanja
i odleđivanja
• Granulacija do 0,3 mm
• Za fino izravnavanje površina betona
Potrošnja: 0,5–1,3kg/m² jedan sloj
Potrošnja: 3–4 kg/m² za sloj debljine 2 mm
Potrošnja: 0,3–0,5kg/m², ovisno o poroznosti
i debljini podloge
KEMALATEX
K
P
Polimerna
disperzija za vezni most
((veza staro-novo) pri preslojavanjima
površina starog betona
p
Plasitificirana cementna masa granulacije
4 mm, sa kompenzacijom sužavanja, visoka
početna i završna čvrstoća. Za podlijevanje
metalnih konstrukcija, za zalijevanje sidara,
za podlijevanje temeljnih ploča strojeva, za
podlijevanje temelja, za zalijevanje kontakata.
Vanjska i unutarnja primjena.
• Bez sužavanja
• Visoka početna i završna čvrstoća
• U tekućem stanju
• Ne sadrži kloride
P
Polimerna
disperzija na osnovi sintetičnih smola
i dodataka. Na vodenoj bazi. Koristi se za pripremu
vvezivnog mosta (vez staro-novo), kod pripreme
vvezanog estriha, kod lijepljenja izravnavajućeg sloja
žbuke (BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA
840 M ) i ostalih preslojavanja na pripremljenu
stabilnu površinu starog betona. Može se koristiti
koncentriran ili razrijeđen vodom 1:1, ovisno o
apsorpciji površine. Za najbolji rezultat vezivni sloj
pripremimo u obliku »šprica« – miješamo sa
cementom u omjeru 1:2. Posebno pripazimo da
ugrađujemo po sistemu »svježe na svježe«.
• Dobra prijonjivost na svježi beton i žbuke
na staru podlogu
• Priprema i ugradnja vezivnog sloja
»špric« u omjeru Kemalatex:cement = 1:2,
sistem »svježe na svježe«
Potrošnja: cca. 2 kg za punjenje 1 l volumena
Potrošnja: 0,5–0,7 l/m² za vezivni sloj
ISOTAL
Masa za podlijevanje
KEMACRYL
Polimerna disperzija –
veza »staro-novo«
Polimerna disperzija - tekućina mliječne boje.
Za vezu staro-novo, poboljšanje cementnih
mortova i impregnaciju (grundiranje) jako poroznih
mineralnih površina.
• Povećanje prijonjivosti svježih betona
i mortova na staru podlogu
• Povećava čvrstoću na savijanje, pritisak
i površinske čvrstoće
• Povećava obradivost betona i cementnih
mortova
• Snižava v/c faktor
• Povećava otpornost na mineralna ulja,
razrijeđene lužine i druga agresivna sredstva
Potrošnja: 0,3–0,5 l/m² za vezni most;
0,7–1,0 l/m² za cementnu prevlaku;
0,25–0,5 l/m² za impregnaciju jako
poroznih mineralnih površina
KEMAPOX LINK
2-komponentni epoksidni vezivni most
KEMAGRUND A
Proizvod za dubinsko grundiranje upojnih
i neupojnih mineralnih površina
Disperzija polimera, sintetskih smola i dodataka.
Na bazi vode. Za premazivanje betonskih površina
prije polaganja keramičkih pločica i kamena.
Za premazivanje betonskih površina prije primjene
vodonepropusnih cementnih spojeva.
Za premazivanje srednje i nisko upijajućih mineralnih
površina estriha i betona prije primjene
samonivelirajućih masa i prije polaganja podloga.
Prije upotrebe potrebno je razrijediti ga vodom u
omjeru 1:1 do maksimalno 1:3.
Potrošnja: 0,1–0,2 kg/m² ovisno o poroznosti podloge
Niski viskozitet, na bazi vode, bez otapala. Koristi
se kod impregnacije cementnih podloga, za
punjenje kapilara i pora na podlozi, za utvrđivanje
podloga i za vezivni most kod preslojavanja
starog betona po sistemu svježe na svježe.
• Dugo otvoreno vrijeme
• Nakon nanosa se brzo veže
• Dugo otvoreno vrijeme pripremljene mase
• Vodootporan
• Paropropusan
• Omjer miješanja A:B=1:1,76
• Miješanje s vodom u omjeru (A+B) :
voda=1:1 za nanošenje vezivnog sloja
Potrošnja: 0,1–0,3 kg/m², ovisno o poroznosti
podloge
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
508 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content