close

Enter

Log in using OpenID

B I O G R A F I J A

embedDownload
BIOGRAFIJA
Dr sci. STOJKO VIDOVIĆ, redovni profesor
molekularna biologija, humana genetika
Rođen: 11.08.1966.
Mjesto: Doboj
Osnovnu školu završio u Stanarima, a srednju medicinsku u Doboju.
Godine 1985. upisao se na odsjek za Biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u
Sarajevu i diplomirao 28. novembra 1989. godine, sa prosječnom ocjenom u toku studija 9,6.
Iste godine upisao je postdiplomske studije iz Molekularne biologije na Sveučilištu u Zagrebu.
Magistarsku tezu počeo raditi na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, a ispite položio
sa najvećom ocjenom (5,0), ali je studije morao napustiti marta 1992. godine, zbog ratnih neprilika.
Januara 1990. godine počinje raditi u Centru za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu,
kao jedan od najboljih studenata u generaciji.
Školske 1992/93 godine radio u osnovnom i srednjem obrazovanju u Stanarima i Doboju, a od oktobra
1993. godine kao asistent na Katedri za biologiju sa humanom genetikom, Medicinski fakultet
Univerziteta u Banja Luci.
Postdiplomske studije nastavio januara 1994. godine, smjer Molekularna biologija i biohemija na
Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, gdje je ispite položio sa prosječnom ocjenom 9,8.
Magistarsku tezu, pod naslovom: "Uticaj toplotnog stresa na ulogu glukokortikoidnog receptora u
regulaciji aktivnosti tirozin aminotransferaze", uradio je u Odjeljenju za molekularnu biologiju i
biohemiju, Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković“ u Beogradu, pod rukovodstvom
mentora prof.dr Gordane Matić, a uspješno odbranio 28. novembra 1995. godine.
Marta 1996. godine izabran za višeg asistenta na predmetu Biologija sa humanom genetikom,
Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Doktorsku disertaciju počinje raditi 1996. godine u istom Institutu, pod naslovom: "Interakcija
receptora za glukokortikoide sa ligandom i proteinom Hsp70 u jetri pacova pod uslovima toplotnog
stresa različitog intenziteta", a uspješno je brani na Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 18.
jula 2000. godine. U okviru eksperimentalnog dijela svoje magistarske i doktorske disertacije
primjenjivao je molekularno-genetičke i biohemijske metode.
Marta 2001. godine izabran u zvanje docent na predmetu Biologija sa humanom genetikom,
Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, a oktobra 2003. godine u zvanje docent na novom
predmetu Molekularna biologija, odsjek za Biologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u
Banja Luci.
Aprila 2006. godine bira se u zvanje vanredni profesora na predmetu Biologija sa humanom
genetikom, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, a aprila 2009. godine za vanrednog
profesora na predmetu Molekularna biologija, odsjek za Biologiju, Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Banja Luci.
Marta 2012. godine izabran je u zvanje redovni profesor na užu naučnu oblast Humana genetika,
Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Aktivno je uključen u nastavni proces prvog i drugog ciklusa studija na Medicinskom, Prirodnomatematičkom, Filozofskom i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, te angažovan
kao supervisor ICMP-ove DNK laboratorije u Banjoj Luci, koja radi na identifikaciji nestalih osoba.
Prof. Vidović svoj naučno-istraživački rad bazira u oblasti humane, molekularne i populacione
genetike. Učestvovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih skupova, gdje je predstavio više od 40
naučnih i stručnih radova; objavio više od 30 naučno-stručnih publikacija; autor i koautor 10 knjiga,
praktikuma i brošura; angažovan na nekoliko naučnih projekata, gdje je učestvovao kao koordinator 2
projekta.
1
Od naučnih i stručnih udruženja treba izdvojiti: član Društva biologa Republike Srpske; sekretar
Društva antropologa Republike Srpske; dugogodišnji član Društva antropologa Srbije; te predsjednik
Udruženja genetičara u BiH.
Član uredničkog odbora za časopise “Skup“, PMF, Banja Luka i “Macedonian Journal of Medical
Sciences“, Skopje, Makedonija.
Otac dvoje djece.
BIBLIOGRAFIJA
Dr. STOJKO VIDOVIĆ, redovni profesor
molekularna biologija, humana genetika
EDUKACIJA
Edukacija u Italiji: “Theoretical Course Basic Biotechnology”, International centre for genetic engineering and
biotechnology, 23 march-10 april, 1992, Trieste, Italy.
Edukacija u USA: "Forensic Mitochondrial DNA Testing & Degraded Remains DNA Typing", The course was
conducted at the United States Armed Forces DNA Identification Laboratory, November 6-17, 2000,
Rockville, MD, USA.
Ekspertski tim-BiH članica ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology): Twelfth
Session of the ICGEB Board of Governors, 27-28 October 2005, Trieste, Italy
Seminar u organizaciji Evropske komisije (TAIEX) i Agencije za sigurnost hrane BiH: “Otkrivanje genetički
modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje“. 24.9.2009, Sarajevo.
Seminar u organizaciji Evropske komisije (TAIEX) i Agencije za sigurnost hrane BiH: “Uzorkovanje i analiza u
svrhu službene kontrole kontaminanata u hrani“. 15.9.2010, Sarajevo.
Seminar u organizaciji Convention on Biological Diversity (CBD): “Regional Capacity-building Workshop for
Central and Eastern Europe and Central Asia (CEE and Central Asia) on the Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the
Convention on Biological Diversity“. 11-13 December 2012, Budapest, Hungary.
NAUČNI SKUPOVI
Program and abstract book 2nd International Conference of the Hungarian Biochemical Society, August 21-23,
1995, Szeged, Hungary. G.Matić, S.Vidović, A.Čvoro, J.Dunđerski & D.Trajković: “Tyrosine
aminotransferase activity in liver of rats exposed to hyperthermic stress”.
XXXVII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Kotor, 1998. D.Šuščević, Ž.Karan,
S.Vidović i M.Novaković: “Procena starosti metodom radiografije proksimalnih okrajaka humerusa i femura”,
XXXVII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Kotor, 1998. Ž.Karan, D.Šuščević,
S.Vidović i M.Novaković: “Forenzička antropologija kao segment fizičke antropologije – mogućnosti i
perspektive”.
I Simpozijum Antropologa Republike Srpske, Banja Vrućica, 2000. Z.Obradović, D.Šuščević, Ž.Karan,
G.Spasojević i S.Vidović: “Određivanje položaja triradijalne “Y” hrskavice na acetabulumu odrasle osobe”.
XXXX Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Niš, 2001. Z.Obradović, Ž.Karan,
S.Vidović i D.Šuščević: “Antropološka analiza skeleta iz rimskog perioda sa lokaliteta Kladari".
XLII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Sombor, 2003. Ž.Karan, Z.Obradović,
D.Šuščević i S.Vidović: "Arheološki lokalitet Žitomislić",
XLII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Sombor, 2003. Z.Obradović, Ž.Karan,
D.Šuščević i S.Vidović: “Degenerativne i upalne promjene na skeletima iz ranog hrišćanskog perioda”
XLII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Sombor, 2003. S.Vidović, D.Vanek,
Z.Obradović, B.Filipović, D.Mušić, Ž.Karan i M.Novaković: "DNK analize u procesu identifikacije".
II Simpozijum Antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Jahorina, 2004. S.Vidović, O.Stojković,
D.Vanek, Z.Obradović, B.Filipović i D.Mušić: "Uporedna studija PowerPlexY sistema i Yplex6 i Yplex5
sistema".
II Simpozijum Antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Jahorina, 2004. S.Vidović, D.Vanek,
B.Filipović, Z.Obradović, D.Mušić, M.Novaković i Ž.Karan: "Diverzitet nuklearne DNK u bosanskohercegovačkoj populaciji".
II Simpozijum Antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Jahorina, 2004. D.Šuščević, Ž.Karan,
Z.Obradović, Z.Stojanović i S.Vidović: "Radiološka evaluacija osteoporoze dugih kostiju donjih ekstremiteta
čovjeka".
2
II Simpozijum Antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Jahorina, 2004. I.Eminović, J.Karamehić,
S.Vidović, J.Hadžihalilović, R.Terzić i Z.Cihlarž: "Specifični uslovi amplifikacije gena za humanu steroidnu
5 -reduktazu".
II Simpozijum Antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Jahorina, 2004. I.Eminović, J.Karamehić,
S.Vidović, J.Hadžihalilović, R.Terzić i Z.Cihlarž: "Analiza konformacijskih polimorfizama jednolančanih
DNK SRD5A1 gena".
XLIII Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Čačak, 2004. D.Šuščević, Ž.Karan,
Z.Obradović i S.Vidović: “Slepoočna površina lobanje čovjeka-Squama geographica”.
XLIII Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Čačak, 2004. S.Vidović, D.Vanek,
D.Mušić, Z.Obradović, B.Filipović, M.Novaković i D.Šuščević: “Uporedna analiza 15 STR markera pp16
sistema u populacijama bivše Jugoslavije“.
6st Balkan Meeting on Human Genetics, Thessaloniki, Greece, August 28-31.2004. D.Marjanovic, S.Fomarino,
S.Montagna, R.Hadžiselimović, S.Vidović, N.Pojskić, V.Battaglia, A.Achilli, A.Torroni, D.Primorac,
S.Santachiara-Benerecetti and O.Semino: “The distribution of Y-chromosome haplogroups in the three main
ethnic groups of Bosnia and Herzegovina”, Abstracts:37.
XVIII International Symposium on Morphological Sciences, Belgrade, 2005. Z.Obradović, Ž.Karan, D.Šuščević,
Z.Stojanović i S.Vidović: “Epigenetic traits on the skulls from Žitomislić locality “.
The twelve Neolithic Seminar, Ljubljana, Slovenija. Novembar 10-13,2005, Book of Abstracts, p. 4-5.
D.Marjanovic, S.Fomarino, N.Bakal, S.Montagna, R.Hadziselimovic, D.Primorac, S.Vidovic, N.Pojskic,
V.Battaglia, A.Achilli, A.Torroni, S.Andjelinovic, K.Drobnic, S.Santachiara-Benerecetti and O Semino: “The
peopling of modern Bosnia and Herzegovina: Y-chromosome approach”.
I Simpozijum biologa Republike Srpske, Banja Luka, 2005. Zbornik sažetaka, str.11-12: V.Trkulja, S.Vidović,
J.Stojčić, B.Rajčević: “Rezultati prvih istraživanja prisustva GMO u hrani biljnog porijekla u Republici
Srpskoj”.
XLV Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Bar, 2006. S.Vidović, B.Filipović,
Z.Obradović, D.Mušić: “Naša iskustva u izboru humanih koštanih ostataka za proces identifikacije”.
Mediterranea Academy of Forensic Sciences, Malta, 2006. Book of Abstracts: p.49. V.Battaglia, S.Fomarino,
M.Pala, A.Olivieri, N.Al-Zahery, D.Primorac, D.Marjanovic, S.Andjelinovic, K.Drobnic, N.Durmishi,
R.Hadziselimovic, N.Pojskic, S.Vidovic, S.Santachiara-Benerecetti and O Semino: “An evaluazion of complex
Y-chromosome landscape of South-East Europe trough different markers”.
II Kongres: Ekologija, hrana, zdravlje i sport,Banja Luka, 2006. Zbornik sažetaka: V.Trkulja, S.Vidović, J.Stojčić,
B.Rajčević: “Rezultati istraživanja prisustva GMO u hrani biljnog porijekla u Republici Srpskoj u 2005.
godini”.
XLVI Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Apatin, 2007. S.Vidović, B.Filipović,
Z.Obradović, D.Mušić, A.Kalaba, B.Perduh: “Značaj GEDNAP testa za DNK laboratoriju”.
XLVII Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Kruševac, 2008. S.Vidović, B.Filipović,
Z.Obradović, D.Mušić, Ž.Karan: “Izbor koštanih uzoraka za DNK analizu-naša iskustva“.
XLVII Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Kruševac, 2008. Ž.Karan, Z.Obradović,
D.Šuščević, S.Vidović: “Rekonstrukcija kostiju lobanje u svrhu utvrđivanja neposrednog uzroka smrti“.
Internacionalni znanstveni simpozij - Molekularno-genetička istraživanja danas i mogućnost njihove aplikacije,
Tuzla,11. oktobar 2008. S.Vidović: “Značaj STR markera u identifikaciji“.
Internacionalni znanstveni simpozij - Molekularno-genetička istraživanja danas i mogućnost njihove aplikacije,
Tuzla,11. oktobar 2008. S. Vidović, Tatjana Račić: “Izbor koštanih uzoraka za DNK analizu u cilju
identifikacije“.
Internacionalni znanstveni simpozij - Molekularno-genetička istraživanja danas i mogućnost njihove aplikacije,
Tuzla,11. oktobar 2008. S. Vidović, Gorana Šinik, Irina Vulić: “Populacono – genetička analiza STR markera
za bosansko – hercegovačku populaciju“.
XLVIII Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Prolom Banja, 2009. Z.Vasić, S.Vidović,
D.Šuščević, Ž.Karan, M.Lončar, I.Ramić, S.Dragić: “Antropometrijska analiza učenika osnovne škole u
ruralnom području“.
XLIX Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrdnik, 2010. S.Vidović, Z.Vasić, I.Vulić,
S.Paraš, D.Šuščević i M.Novaković: “Uticaj migracija na distribuciju krvnih grupa ABO i Rh sistema na
području Republike Srpske“.
XLIX Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrdnik, 2010. Z.Obradović, D.Mušić,
S.Vidović, B.Filipović, D.Šuščević i Ž.Karan: “Uporedna analiza različitih metoda ekstrakcije DNK iz
humanih koštanih uzoraka“.
XLIX Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrdnik, 2010. I.Vulić, J.Gajić, S.Vidović,
S.Paraš, Z.Obradović i M.Novaković: “Učestalost kancerogenih bolesti na području Mrkonjić Grada“.
3
II Internacionalni znanstveni simpozij “Molekularno-genetička istraživanja danas i mogućnost njihove aplikacije“,
Tuzla, 22. Oktobar 2010. V.Trkulja, R.Terzić, S.Mačkić, K.Bajrović, S.Vidović, Dž.Subašić, D.Ballian,
I.Ostojić i Dž.Hajrić: “Genetički modifikovani organizmi, aktuelno stanje u svijetu i BiH“.
II Simpozijum biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
Banja Luka, 04-06. novembra 2010. I.Šarić, M.Novaković, S.Vidović i S.Paraš: “Osnovni antropološki faktori
za određivanje rasta novorođenčadi na području Bosanske Krupe“.
II Simpozijum biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
Banja Luka, 04-06. novembra 2010. M.Nježić, D.Janković, M.Novaković, S.Vidović i S.Paraš: “Osnovni
antropološki faktori za određivanje rasta novorođenčadi na području opštine Prnjavor“.
II Simpozijum biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
Banja Luka, 04-06. novembra 2010. S.Vidović i B.Lajić: “Značaj haplotipova mitohondrijalne DNK u
evoluciji čovjeka“.
II Simpozijum biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
Banja Luka, 04-06. novembra 2010. D.Ballian, S.Vidović, R.Terzić, V.Trkulja I K.Bajrović: “Značaj
molekularne identifikacije bosanskohercegovačkih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u svjetlu
klimatskih promjena“.
II Simpozijum biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem,
Banja Luka, 04-06. novembra 2010. I.Panić i S.Vidović: “Nuklearne i mitohondrijalne DNK u forenzičkim
analizama“.
I Simpozij genetičara u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 17-18.2.2011. S.Vidović: “Obrada i testiranje koštanih
uzoraka u svrhu forenzičke analize“.
50. Jubilarni Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Jagodina, 2011. Z.Vasić, S.Vidović,
Irina Vulić, Dragana Šnjegota, D.Šuščević, N.Bojić, Ljiljana Gajanin: “Komparativna analiza
antropometrijskih parametara učenika osnovnih škola urbanog i ruralnog područja regije Doboj“.
51. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Niš, 2012. Z.Vasić, Milena Mitrović, Maja
Petković, D.Šuščević, S.Vidović: “Antropometrijska analiza srednjoškolske omladine u Doboju“.
52. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2013. S.Vidović, Maja Petković,
Irina Vulić: “Učestalost trizomije 21 registrovanе kod novorođenčadi u KC Banja Luka“.
52. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2013. Irina Vulić, S.Vidović,
Maja Petković: “Učestalost hromosomskih aberacija utvrđenih ranom amniocentezom u KC Banja Luka“.
52. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2013. Irina Vulić, Lejla Pojskić,
Lilijana Oruč, Sanja Malidža, S.Vidović: “Uloga gena neurokan u patologiji šizofrenije“.
52. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2013. S.Vidović, Z.Vasić, Maja
Petković, Irina Vulić, I.Baroš: “Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta
7–19 godina između dva milenijuma“.
PUBLIKACIJE
Vidović S.: “Uticaj Testosteron-a i Favistan-a na mitozu u ćelijama korijena luka (Allium cepa)“. Diplomski rad,
PMF-odsjek Biologija, Sarajevo, 1989.
Bajrović K., Czukor M.,.Vidović S: “Osnove genetičkog inženjerstva”. Članak u časopisu Univerziteta u Sarajevu
“Biološki list”, 1991;No.3:66-70.
Vidović S.: “Uticaj toplotnog stresa na ulogu glukokortikoidnog receptora u regulaciji aktivnosti tirozin
aminotransferaze”, Magistarski rad, Biološki fakultet, Beograd, 1995.
Vidović S., Čvoro A., Dunđerski J., Trajković D., Matić G.: “Hyperthermic stress affects glucocorticoid receptormediated transcription in rat liver”. Cell Biology International, 1996;Vol.20,No.8:553-59.
Vidović S., Novaković M.: “Populaciono-genetičko ispitivanje krvnih grupa ABO i Rh-Hr sistema u regiji Banja
Luka”. Scripta Medica, 1999;Vol.30:21-24.
Vidović S., Novaković M.: “Distribucija krvnih grupa kod dobrovoljnih davalaca krvi banjalučke regije prije i
poslije ratnih sukoba”. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, Beograd, 1999-2000;Vol.35:179-85.
Elez D., Vidović S., Matić G.: “The influence of hyperthermic stress on the redox state of glucocorticoid receptor”.
Stress, 2000;Vol.3,No.3:247-55.
Novaković M., Vidović S.: “Genetičko inženjerstvo". Članak u časopisu Univerziteta Srpsko Sarajevo “Vaseljena”,
2000;No.8:3-12.
Vidović S.: “Interakcija receptora za glukokortikoide sa ligandom i proteinom Hsp70 u jetri pacova pod uslovima
toplotnog stresa različitog intenziteta". Doktorska disertacija, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
Živadinović D., Vidović S., Matić G., Andjus K. R.: “Hyperthermic stress affects the thermal modulation of
glucocorticoid-receptor affinity”. Journal of Thermal Biology, 2001;26(6):575-84.
Vidović S.: "Uticaj stresa na strukturu i funkciju glukokortikoidnog receptora". Scripta Medica, 2001;32(1):25-36.
4
Filipović B., Vidović S., Novaković M.: "Uticaj starosti roditelja na pol djeteta". Zbornik prirodno-matematičkih
nauka, 2002;No.2&3:237-43.
Dunđerski J., Vidović S., Matić G.: "The influence of dexamethasone on HSP70 level and association with
glucocorticoid receptor in the liver of unstressed and heat-stressed rats". Jugoslov.Med.Biohem., 2003;22:1926.
M.Demajo, S.Vidović & G.Matić: “Effect of acute stress on circulatory levels of adrenocorticotropic hormone in
rats locally head-irradiated with X-rays”. Jugoslov.Med.Biohem., 2003;22:11-17.
Vanek D., Davoren J., Huffine E., Vidović S., Konjhodzić R.: "Products of microbial DNA amplification: Risks of
false results during DNA typing of decomposed bodies and skeletal remains". Forensic Science International,
2003;Vol.136, Suppl.1:392-93.
Marjanović D., Fornarino S., Bakal N., Montagna S., Hadžiselimović R., Primorac D., Vidović S., Pojskić N.,
Battaglia V., Achilli A., Torroni A., Andjelinović S., Drobnić K., Santachiara-Benerecetti S., Semino O.:
“Y_chromosome bi-allelic and STR markers in the three main ethnic groups of modern Bosnia and
Herzegovina”. European Journal of Human Genetics, 2005;Vol 13: Suppl.1:339.
Vidović S., Vanek D., Obradović Z., Filipović B., Mušić D., Davoren J., Donlon T.: “Optimization of the Promega
PowerPlex 16 System for Testing of Bone Samples With Low Levels of DNA”. American Academy of
Forensic Sciences, New Orleans, February 2005;Volume XI:34-35.
Marjanović D., Fornarino S., Montagna S., Primorac D., Hadžiselimović R., Vidović S., Pojskić N., Battaglia V.,
Achilli A., Drobnić K., Anđelinović S., Torroni A., Santachiara-Benerecetti S., Semino O.: “The peopling of
modern Bosnia-Herzegovina: Y-chromosome haplogroups in the three main ethnic groups”. Annals of Human
Genetics, 2005;Vol.69,Issue 6:757-63.
Filipović B., Vidović S., Obradović Z., Karan Ž., Mušić D., Šuščević D., Novaković M.: "Analiza DNK profila iz
kostiju neurokranijuma". Glasnik Antropološkog Društva Jugoslavije, Beograd, 2006;Vol.41:75-80.
Vidović S.: “Stanje i perspektive biološke nauke u Republici Srpskoj“. ANURS, Naučni skupovi, knjiga XII,
Odjeljenje društvenih nauka, 2007;knjiga 18:889-97.
Vidović S., Novaković M., Vasić Z.. “Distribucija krvnih grupa ABO i Rh sistema kao posljedica migracija na
području regije Doboj”. Glasnik Antropološkog društva Srbije, Novi Sad, 2008;Vol.43:75-81.
Filipović B., Vidović S., Obradović Z., Mušić D. “Analiza DNK iz humanih skeletnih ostataka”. I Simpozijum
biologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2008; Skup 2:333-38.
Battaglia V., Fornarino S., Al-Zahery N., Olivieri A., Pala M., Myres M. N., King J. R., Rootsi S., Marjanović D.,
Primorac D., Hadžiselimović R., Vidović S.,, Drobnić K., Durmishi N., Torroni A., Santachiara-Benerecetti S.
A., Underhill A. P., Semino O.: “Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast
Europe”. European Journal of Human Genetics, 2009;Vol.17:820-30.
Pavlović B., Pavlović N., Vidović S., Vuković D., Dekić R., Filipović S., Paraš S., Pajčin R., Šukalo G., Dmitrović
D.: ”Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske“. Zaštita i
zdravlje na radu i zaštita životne sredine, Zbornik radova, Banja Luka, 2009:501-17.
Huel R., Miloš-Bilić A., Amory S., Vidović S., Donlon T., Rizvić A., Parsons T. “High Throughput DNA Typing for
Degraded Skeletal Remains and Victim Reference Samples in a Large Scale “DNA-Led” Missing Persons
Identification and Re-Association Project: The ICMP Work on the Missing Recovered From Srebrenica Mass
Graves”. American Academy of Forensic Sciences, Seattle, February 2010;H124:415.
Šuščević D., Vasić Z., Vidović S., Obradović Z., Tanjga R., Stanković J., Baroš I.. “Uticaj socijalnog statusa
porodice na neke antropometrijske parametre školske djece u ruralnom području“. Glasnik Antropološkog
društva Srbije, Novi Sad, 2010;Vol.45:45-51.
Marjanović D., Konjhodžić R., Butorac S. S., Drobnič K., Merkaš S., Lauc G., Primorac Damir, Anđelinović Š.,
Milosavljević M., Karan Ž., Vidović S., Stojković O., Panić B., Vučetić Dragović A., Kovačević S., Jakovski Z.,
Aspen C., Primorac Dragan: “Forensic DNA databases in Western Balkan region: retrospectives, perspectives
and initiatives“. Croat Med J.2011;52:235-44.
Vasić Z., Vidović S., Šuščević D., Karan Ž., Lončar M., Ramić I., Dragić S.: “Antropometrijska analiza učenika
osnovne škole u ruralnom području“. Glasnik Antropološkog društva Srbije, Novi Sad, 2011;Vol.46:95-102.
Šnjegota D., Bilbija B., Vidović S.: „Učestalost pojavljivanja kancerogenih oboljenja na području tri opštine
Republike Srpske u protekloj deceniji“. Četvrti međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport. Zbornik
radova, Banja Luka, 2011;2:565-70.
Vasić Z., Vidović S., Vulić Irina, Šnjegota Dragana, Šuščević D., Bojić N., Baroš I.: “Komparativna analiza
antropometrijskih parametara učenika osnovnih škola urbanog i ruralnog područja regije Doboj“. Glasnik
Antropološkog društva Srbije, Niš, 2012;Vol.47:163-72.
Vidović S., Vasić Z., Vulić Irina, Paraš S., Šuščević D. i Novaković M.: “Uticaj migracija na distribuciju krvnih
grupa ABO i Rh sistema na području Republike Srpske“. Glasnik Antropološkog društva Srbije, Niš, 2013. In
press!
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KNJIGE
M.Novaković i S.Vidović: “Praktikum za biologiju sa humanom genetikom”, Medicinski fakultet, Banja
Luka, 2001.
M.Novaković i S.Vidović: “Test pitanja iz biologije za klasifikacione ispite na fakultetima medicinskih
nauka”, Medicinski fakultet, Banja Luka, 2001.
M.Novaković i S.Vidović: “Test pitanja iz biologije za klasifikacione ispite na fakultetima medicinskih
nauka”. II izdanje, Medicinski fakultet, Banja Luka, 2005.
K.Bajrović i autori: “Uvod u genetičko inženjerstvo i biotehnologiju”. Institut za genetičko inženjerstvo i
biotehnologiju, Sarajevo, 2005.
M.Novaković i S.Vidović: “Praktikum za biologiju sa humanom genetikom”. IV dopunjeno izdanje,
Medicinski fakultet, Banja Luka, 2007.
S.Vidović i M.Novaković. “Osnovi biologije“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS, Istočno Sarajevo,
2007.
V.Trkulja, K.Bajrović, S.Vidović i I.Ostojić. „Genetički modifikovani organizmi i biosigurnost“. Agencija
za sigurnost hrane, BiH. 2008.
M.Novaković, S.Vidović, Slađana Petronić: “Osnovi biologije i ekologije“. Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva RS, Istočno Sarajevo, 2012.
Alonso Antonio (Ed.): “DNA Electrophoresis Protocols for Forensic Genetics“. Series: “Methods in
Molecular Biology“. 1st Edition. Vol.830. Humana press, 2012.
http://www.amazon.co.uk/gp/product/toc/1617794600/ref=dp_toc?ie=UTF8&n=266239
B.Zrnić (urednik): „Dermatovenerologija“. Poglavlje: „Genetika u dermatologiji“. Medicinski fakultet,
Banja Luka, 2012.
V.Trkulja, K.Bajrović, S.Vidović, I.Ostojić, R.Terzić, D.Ballian, Đ.Subašić, S.Mačkić i A.Čolaković:
„Genetički modifikovani organizmi (GMO) i biosigurnost“ (drugo prošireno izdanje). Monografija.
Agencija za sigurnost hrane, BiH. In press!
RECENZIJE
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
„Ljekovito bilje-priručnik za učenike V i VII razreda osnovnih škola”, autor Danilo B. Bjelogrlić, Banja Luka,
2001.
„Mikrobiološke metode analize namirnica”, autori: prof.dr Miloš Šolaja i doc.dr Ljiljana Topalić-Trivunović,
2007.
„Humana genetika”, autori: doc.dr Milan Kuljić, prof.dr Zoran Stanimirović, prof.dr Ninoslav Đelić I prof.dr
Mitar Novaković, 2010.
ZNAČAJNIJI PROJEKTI
LICENSE project (Local Institutional Capacity Development in ENvironmental SEnsitive Areas) – Projekat
odobren od EU, LIFE 00TCY/BiH/000041, Projekat EU i Urbanističkog zavoda RS, 2002-2004.
Međunarodni projekat - Identifikacije nestalih osoba na području bivše Jugoslavije 1992-1995.
ICMP-a (International Commission on Missing Persons), DNK program, Projekat odobren od strane G7 i
drugih međunarodnih organizacija realizuje se od 2000. godine, a od 2004. godine do danas vrši funkciju
supervizora DNK laboratorije Banja Luka.
Projekat - Analiza prisustva genetskih modifikacija u živim biljkama, dijelovima biljaka i biljnim
proizvodima u Republici Srpskoj. Ministarstvo nauke i tehnologije RS i Poljoprivredni institut RS, 2005.
Izrada Zakona o GMO. Agencija za sigurnost hrane, Vijeće ministara BiH, 2008-2009.
Izrada Enciklopedije Republike Srpske. Odbor prirodnih nauka, Oblast bioloških nauka, projekat ANURS,
od 2009-.
Projekat - Reproduktivne odlike i mogućnosti održavanja genofonda populacija endemičnih
predstavnika Republike Srpske (Koordinator). PMF i Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2009-1012.
Vijeća za GMO, Agenciji za sigurnost hrane BiH, član od 2009-.
MENTORSTVO
o
Učestvovao u izradi više od 30 diplomskih radova, dvije magistarske teze i jedne doktorske disertacije.
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
52
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content