∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α.2.2. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Γ
06-09-09
1ο Λ.Βουλιαγµένης 283, Αγ. ∆ηµήτριος (Παναγίτσα), τηλ: 210-9737773
2ο Κάτωνος 13, Ηλιούπολη (Κανάρια), τηλ: 210-9706888
3o Αρχιµήδους 22 & Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), τηλ: 210-9643433
4ο Θεοµήτορος 60 (Άλιµος), τηλ: 210-9859810
e-mail: [email protected]
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆Α Α'
Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών όρων:
• Αγροτική µεταρρύθµιση,
• Βενιζελισµός,
• διχοτόµηση της δραχµής
Μονάδες 15
Α .1.2. Σηµειώστε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις προτάσεις που ακολουθούν.
α. Η Ελλάδα ακολούθησε τους ρυθµούς ανάπτυξης των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης κατά
τη βιοµηχανική επανάσταση το 19ο αιώνα.
β. Η σταφιδική κρίση προκάλεσε µεγάλο ρεύµα µετανάστευσης προς το ∆ούναβη, τη Ασία και
την Αίγυπτο.
γ. Η προσάρτηση των Ιονίων Νήσων και της Θεσσαλίας οδήγησε σε αύξηση του πληθυσµού
κατά 80%.
δ. Η αντίδραση του ελληνικού κράτους στο προσφυγικό ζήτηµα µετά το 1922 ήταν µάλλον
επαρκής.
ε. Η οικονοµική κρίση έφτασε στην Ελλάδα το 1932 σε εποχή ευηµερίας για τη χώρα.
Μονάδες 10
Α .2.1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην καθυστέρηση της εµφάνισης και ανάπτυξης
του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα σε σχέση µε
άλλες χώρες;
Μονάδες 12
Α.2.2. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας κατά την
περίοδο του µεσοπολέµου;
Μονάδες 13
ΟΜΑ∆Α B'
ΘΕΜΑ Β1
Να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις µε τα στοιχεία των πηγών και να παρουσιάσετε τα
έργα που έγιναν στο λεκανοπέδιο της Αττικής µετά το 1922
Κείµενο Α΄: Μετά τη φυγή των Τούρκων, η κυβέρνηση της χώρας αντιµετώπισε και το βασικό
αυτό πρόβληµα της ύδρευσης. Με έρανο που έγινε επισκεύασε το υδραγωγείο, αλλά λόγω της
αύξησης του πληθυσµού, µετά από πολλές προτάσεις για διάφορες γεωτρήσεις και µεταφορά
νερών, αποφασίστηκε το 1892 να γίνει τεχνητή λίµνη στο Μαραθώνα. Την πρόταση αυτή την
έκανε ο Εδουάρδος Καλενέκ και το έτος 1926 το δηµόσιο της Ελλάδας και η εταιρεία Ούλεν
έκαναν συµφωνία για τη λίµνη αυτή, που θα έδινε νερό στην πρωτεύουσα. Οι εργασίες άρχισαν τον
Οκτώβριο του 1926 και τέλειωσαν µετά από 3 χρόνια. Το Μάιο του 1931 είχαν κατασκευαστεί το
φράγµα, ο αγωγός, τα διυλιστήρια και για πρώτη φορά στις 3 Ιουνίου η Αθήνα πήρε νερό από τη
λίµνη.
(wikipedia)
Κείµενο Β΄: Η αύξηση όµως του πληθυσµού της Αθήνας δηµιούργησε νέες ανάγκες. Για το λόγο
αυτό το 1925 άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα σύγχρονα έργα ύδρευσης στην περιοχή της
Πρωτεύουσας. Τη χρονιά αυτή υπογράφτηκε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της
Αµερικανικής Εταιρείας ULEN και της Τράπεζας Αθηνών για τη χρηµατοδότηση και κατασκευή
έργων ύδρευσης της Πρωτεύουσας από τη λεκάνη απορροής της Πάρνηθας. Τα έργα θα επόπτευε
κατασκευαστικά η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ), η οποία συστάθηκε για το σκοπό
αυτό. Το πρώτο µεγάλο έργο ήταν η κατασκευή του φράγµατος του Μαραθώνα. Για την κατασκευή
του φράγµατος - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1926 και ολοκληρώθηκε το 1929 - εργάστηκαν
περίπου 900 άνθρωποι. Το φράγµα είναι τοξωτό και επενδεδυµένο µε Πεντελικό µάρµαρο,
ιδιαιτερότητα που του προσδίδει µοναδικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
(Απόσπασµα από το δηµοσίευµα «Ύδρευση της Αθήνας » από την ιστοσελίδα της
ΕΥ∆ΑΠ)
Κείµενο Γ΄: Το 1926 οι ΣΑΠ, οι ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ που εκµεταλλεύονται το «ΘΗΡΙΟ»
της Κηφισιάς, και οι ΤΡΟΧΙΟ∆ΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ που εκµεταλλεύονται τα ΤΡΑΜ,
συνεργάζονται µε τον Αγγλικό όµιλο ΠΑΟΥΕΡ. Από τη συνεργασία αυτή προκύπτουν δύο Εταιρίες: Η
ΗΕΜ που αναλαµβάνει την εκµετάλλευση των ΤΡΑΜ και της Γραµµής της Κηφισιάς και οι ΕΗΣ .Οι
ΕΗΣ αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις της πρώην ΣΑΠ και ταυτόχρονα τη δέσµευση να βελτιώσουν την
υπάρχουσα γραµµή και να επεκτείνουν την υπόγεια σήραγγα ως το σταθµό ΑΤΤΙΚΗ µε διπλή γραµµή
για να ενωθεί ο Ηλεκτρικός µε την Κηφισιά, µε υπόγειο σταθµό κάτω από την ΟΜΟΝΟΙΑ.
Τα έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1928 και στις 21/7/1930 εγκαινιάζεται από τον Ελευθέριο
Βενιζέλο ο υπόγειος σταθµός ΟΜΟΝΟΙΑ. Αργότερα το 1948 και το 1949 εγκαινιάζονται αντίστοιχα
οι σταθµοί ΒΙΚΤΩΡΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ.
(Από blog που λειτουργεί στη διεύθυνση: (http://aqua-aquamarine.blogspot.com)
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Β2
Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέµατα και συνδυάζοντάς τα µε τις πληροφορίες του
σχολικού εγχειριδίου να δείξετε το ρόλο που διαδραµάτισε η Τράπεζα της Ελλάδας στην
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέχρι την κρίση του 1932
Η Ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος και τα Πρώτα Χρόνια Λειτουργίας της
Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε σε συνέχεια του Πρωτοκόλλου της Γενεύης της 15ης
Σεπτεµβρίου 1927 και άρχισε να λειτουργεί στις 15 Μαΐου 1928.Η πρόταση για τη δηµιουργία της
κεντρικής τράπεζας έγινε από την Κοινωνία των Εθνών προκειµένου να στηριχθούν οι προσπάθειες
της ελληνικής κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τα σοβαρά οικονοµικά και δηµοσιονοµικά
προβλήµατα της εποχής. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, τις λειτουργίες κεντρικής
τράπεζας ασκούσε η µεγαλύτερη εµπορική τράπεζα της χώρας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η
οποία είχε ιδρυθεί το 1841 και βαθµιαία είχε αποκτήσει µονοπώλιο επί του εκδοτικού προνοµίου.
Σύµφωνα µε την Κοινωνία των Εθνών, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπήρχε ασυµβίβαστο
για την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση του χαρτονοµίσµατος, παράλληλα µε τη
δραστηριότητα εµπορικής τράπεζας. Στη νέα, κεντρική, τράπεζα µεταβιβάστηκαν από την Εθνική
Τράπεζα στοιχεία ενεργητικού (κυρίως χρυσός και οµόλογα του ∆ηµοσίου) και παθητικού (το
εκδοθέν χαρτονόµισµα και ιδίως οι καταθέσεις του ∆ηµοσίου). Η Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε τη
λειτουργία της τον Μάιο του 1928 µε προσωπικό 500 ατόµων. Στη συνέχεια, η Τράπεζα άνοιξε
έναν αριθµό πρακτορείων και υποκαταστηµάτων κυρίως για την τροφοδότηση των τοπικών
αγορών σε χαρτονόµισµα και για τη διενέργεια πληρωµών ή/και εισπράξεων για λογαριασµό του
∆ηµοσίου. Στις 4 Απριλίου 1938 η έδρα της Τράπεζας µεταφέρθηκε στη σηµερινή της θέση.Το
Πρωτόκολλο της Γενεύης καθόρισε, επίσης, το περιεχόµενο της δραχµής σε χρυσό και όρισε ότι η
δραχµή θα ακολουθούσε τον Κανόνα Χρυσού-Συναλλάγµατος. Σύµφωνα µάλιστα µε το ‘Άρθρο 4
του αρχικού Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος “κύριον καθήκον της Τραπέζης είναι η
εξασφάλισις της σταθερότητος της εις χρυσόν αξίας των γραµµατίων αυτής. Προς τον σκοπόν
τούτον θα ρυθµίζη, εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την κυκλοφορίαν και την πίστιν εν
Ελλάδι”
(ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. http://www.bankofgreece.gr)
Μονάδες 25