εντυπος καταλογος προιοντων φυτωριου οπωροφορων

κατάλογος προϊόντων
Ποικιλίες Μηλιάς
Gala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Superchief® • Sandidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Gold Chief® • Gold Pink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fuji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Forlady® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ποικιλίες Κερασιάς
NEA
NEA
NEA
NEA
NEA
Sweet Early® • Panaro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Early Star® • Panaro 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Grace Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Blaze Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Black Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Big Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lala Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sweet Heart® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sweet Arianna® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sweet Gabriel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Sweet Lorenz® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sweet Saretta® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Sweet Valina® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Ποικιλίες Ροδακινιάς και Νεκταρινιάς
NEA
NEA
NEA
Brittney Lane® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Royal Majestic® • Zaimajal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Royal Time® • Zairetop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Royal Summer® • Zaimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Summer Sweet® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Royal Lee® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Royal Pride® • Zaisula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Sweet Dream® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rosalia® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Bolero® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Royal Jim® • Zaigadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Red Fall® • Zaitreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Sauzee®698 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Sauzee®665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Early Bomba® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Big Haven® • Honey Haven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Alitop® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Max® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Late Fair® • Zaitreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ποικιλίες Βερικοκιάς
NEA
Primaya® • IPS 1 .5 .94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Primaris® • IPS 1 .3 .14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Faralia® • IPS 1 .2 .85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Farely® • IPS 1 .9 .16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Farbaly® • IPS 2 .4 .37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Farhial® • IPS 2 .4 .58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Fardao® • IPS 2 .3 .81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Rubista® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ποικιλίες Ακτινιδιάς
Hayward • «Κλώνος 8» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Α.Ε είναι
είναι μια
Η Η ΒΙΤΡΟ
μια Ελληνική
Ελληνική εταιρεία
εταιρείαπουπου
δραστηριοποιείται από
από τοτο 1985 στην
δραστηριοποιείται
στην παραγωγή,
παραγωγή,έρευνα
έρευνακαικαιδιάθεση
διάθεση
φυτικού
πολλαπλασιαστικού
υλικού
υψηλής
ποιότητας .
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας.
Έχειμεγάλη
μεγάλησυμβολή
συμβολήστην
στηνανάπτυξη
ανάπτυξητηςinsΕλληνικής
ΕλληνικήςΓεωργίας
Γεωργίας και
Έχει
και
ιδιαίτερα
στον
αμπελοϊνικό
τομέα
(ελληνικές
και
ξένες
ιδιαίτερα στον αμπελοϊνικού τομέα (ελληνικές και ξένεςποικιλίες
ποικιλίες
αμπέλου) καθώς επίσης και στον τομέα των οπωροφόρων δένδρων .
αμπέλου) καθώς επίσης και στον τομέα των οπωροφόρων δένδρων.
Χρησιμοποιώνταςόλες
όλες
τις σύγχρονες
του
Χρησιμοποιώντας
τις σύγχρονες
τεχνικέςτεχνικές
μέσω τουμέσω
εργαστηρίου
εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας που διαθέτει, παράγει το σύνολο των
ιστοκαλλιέργειας που διαθέτει, παράγει το σύνολο των υποκειμένων και
υποκειμένων και ποικιλιών των οπωροφόρων δένδρων καθώς επίσης
ποικιλιών
των οπωροφόρων δένδρων καθώς επίσης και των ακτινιδίων.
και των ακτινιδίων .
Σήμερα
ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις, προχώρησε σε
Σήμερα ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις προχώρησε σε
συνεργασία
καιπαραγωγικούς
παραγωγικούςοίκους
οίκους
συνεργασίαμεμεμεγάλους
μεγάλους ερευνητικούς
ερευνητικούς και
του του
εξωτερικού,
νέωνκαι
καιδυναμικών
δυναμικών
ποικιλιών
εξωτερικού,που
πουκατέχουν
κατέχουν τατα δικαιώματα
δικαιώματα νέων
ποικιλιών
με μεστόχο
διακίνηση στην
στηνΕλληνική
Ελληνικήαγορά
αγορά
στόχοτην
την παραγωγή
παραγωγή και
και διακίνηση
τωντων
εγγυημένωναυτών
αυτώνποικιλιών.
ποικιλιών .
εγγυημένων
ΈτσιΈτσιμετά
των συμβολαίων
συμβολαίωνμεμετοντον
Ιταλικό
οργανισμό
μετάτην
τηνυπογραφή
υπογραφή των
Ιταλικό
οργανισμό
C.R.P.VC.R.P.
(CENTRO
RICERCHE
PRODUZIONI
VEGETALI)
τον
οίκο
VIVAI
V. (CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALΙ) τον οίκο VIVAI
F.LLI
TAGLIANI
και(INTERNATIONAL
τον Γαλλικό οίκοPLANT
IPS (INTERNAF.LLIZANZI,
ΖΑΝΖΙ,τον
και οίκο
τον Γαλλικό
οίκο IPS
SELECTION) παρουσιάζει
για πρώτη φορά
στην Ελλάδα
ποικιλίες
οπωροφόρων
TIONAL
PLANT SELECTION)
παρουσιάζει
για πρώτη
φορά
στην Ελλάδα
που
ήδη
έχουν
αρχίσει
να
διαγράφουν
σημαντική
Ευρωπαϊκή
ποικιλίες οπωροφόρων που ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφουνεμπορική
σημαντική
επιτυχία . εμπορική επιτυχία
Ευρωπαϊκή
λοιπόν εκτός
εκτός από
από την
ΈτσιΈτσιλοιπόν
την παραγωγή
παραγωγή και
καιδιάθεση
διάθεσηόλων
όλωντωντων
παραδοσιακών
και
ελεύθερων
δικαιωμάτων
ποικιλιών
των
οπωροφόρων
παραδοσιακών και ελεύθερων δικαιωμάτων ποικιλιών των οπωροφόρων
δένδρων, παρουσιάζουμε τώρα τις νέες προστατευμένες (®) ποικιλίες
δένδρων,
τώρα Νεκταρινιάς,
τις νέες προστατευμένες
(®) ποικιλίες
Μηλιάς, παρουσιάζουμε
Κερασιάs, Ροδακινιάς,
Βερικοκιάς, Ακτινιδιάς .
Μηλιάς, Κερασιάς, Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, Ακτινιδιάς.
Η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παράγει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό
σύμφωνα με τις διαδικασίες του διεθνούς πρωτοκόλλου GLOBALGAP
και του προτύπου για την διαχείριση της ποιότητας ISO 9001:2008 .
Gala
Ποικιλία: Gala
Ανθοφορία: Μεσαία
Ωρίμανση: Αρχές Αυγούστου
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη
Συντηρησιμότητα: Καλή (Έως 6 μήνες)
Μέγεθος: Μεσαίο
Χρωματισμός καρπού: Κόκκινη επιδερμίδα . Η πιο καλά χρωματισμένη
Gala . Αρχίζει να χρωματίζεται ένα μήνα πριν από τον γονέα της, την
Imperial Gala .
Κύρια Χαρακτηριστικά: Πρώιμη ποικιλία, με εξαιρετική γεύση και
άρωμα . Ο καρπός είναι τραγανός όπως όλες οι Gala, αλλά το χρώμα
του είναι πολύ πιο κόκκινο . Ιδανική ποικιλία για χαμηλά υψόμετρα
ποικιλία Μηλιάς
6
Superchief® • Sandidge
Ωρίμανση: Μαζί με την Red Chief
Τύπος δένδρου: Spur
Παραγωγικότητα: Υψηλή
Συντηρησιμότητα: Πολύ καλή (Έως 7 μήνες)
Μέγεθος: 200 γρ
Χρωματισμός καρπού: Κόκκινη επιδερμίδα
Κύρια Χαρακτηριστικά: Μεταλλαγή της Red Chief . Παρ’ όλο που
ωριμάζει μαζί με την Red Chief χρωματίζεται πολύ πιο γρήγορα .
7
ποικιλία Μηλιάς
Gold Chief® • Gold Pink
Ποικιλία: Gold Pink
Δημιουργός: CMVF
Δικαιοπάροχος: Vivai F lli Zanzi
Ωρίμανση: Τέλη Σεπτεμβρίου
Τύπος δένδρου: Μεσαίας ζωηρότητας
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Συντηρησιμότητα: Πολύ καλή (πάνω από 6 μήνες)
Μέγεθος: 200 γρ
Χρωματισμός: Κίτρινη ποικιλία με ελαφρά κόκκινο επίχρωμα από την
πλευρά του ηλίου
Κύρια Χαρακτηριστικά: Νέα ποικιλία που προήλθε από διασταύρωση
Golden delicious x Starkrimson . Ανθεκτική στη σκουριά και το
φουζικλάδιο .
ποικιλία Μηλιάς
8
Fuji
Ποικιλία: Fuji
Ωρίμανση: Αρχές Οκτωβρίου
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη
Συντηρησιμότητα: Πολύ καλή (πάνω από 8 μήνες)
Μέγεθος: 250 γρ
Χρωματισμός καρπού: Κόκκινη επιδερμίδα
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ιδανική ποικιλία για χαμηλά υψόμετρα .
9
ποικιλία Μηλιάς
Forlady®
Ποικιλία: forlady
Δημιουργός: Istituto Sperimentale per la Frutticoltura - sezione di
Forl .Διασταύρωση των ποικιλιών Forum x Lady Williams
Δικαιοπάροχος: CRPV
Ωρίμανση: Αρχές Οκτωβρίου
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη
Συντηρησιμότητα: Πολύ καλή (πάνω από 8 μήνες)
Μέγεθος: 200 γρ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα
Κύρια Χαρακτηριστικά: Νέα όψιμη ποικιλία με εξαιρετικό χρώμα και
γεύση
ποικιλία Μηλιάς
10
Sweet Early® • Panaro 1
Προϊόν διασταύρωσης B .Burlat x Sunburst στο Πανεπιστήμιο της
Bologna .
Είναι η πιο πρώιμη ποικιλία της συγκεκριμένης σειράς .
Ωριμάζει 2 με 4 ημέρες πρίν απο την B .Burlat .
Έχει μεσοπρώιμη ανθοφορία και είναι αυτογόνιμη .
Το μέγεθος του καρπού φτάνει τα 10 gr .
Είναι ζωηρή ποικιλία . Πλαγιόκλαδη
Έχει μακρύ μίσχο και η επιδερμίδα της έχει ένα έντονο γυαλιστερό
κόκκινο χρώμα .Έιναι ανθεκτική στη Βροχή και δεν σχίζει όπως οι
αντίστοιχες πρώιμες ποικιλίες .
Για την εποχή της έχει πολύ ψηλά ζάχαρα >15 Brix και η οξύτητά της
είναι γύρω στο 4 g/l malic acid .
11
ποικιλία Κερασιάς
Early Star® • Panaro 2
Προϊόν διασταύρωσης B . Burlat x Stella στο Πανεπιστήμιο της Bologna .
Ωριμάζει 2 με 4 ημέρες μετά τη B . Burlat .
Έχει μεσοπρώιμη ανθοφορία και είναι αυτογόνιμη .
Το μέγεθος του καρπού φτάνει τα 10 gr .
Είναι πολύ ζωηρή ποικιλία .
Ο καρπός της έχει σκούρο κόκκινο χρώμα και εξαιρετική γεύση .
Μέτρια ανθεκτική στο σχίσιμο και τη μονήλια .
Τα ζάχαρα στον καρπό φτάνουν 14,9 Br
ποικιλία Κερασιάς
12
Grace Star®
Προέκυψε από την B . Burlat στο Πανεπιστήμιο της Bologna .
Έχει Πρώιμη άνθηση . Ζωηρό δένδρο .
Εποχή ωρίμανσης 10 με 12 ημέρες μετά την B . Burlat .
Μέσο βάρος καρπού 12 gr .
Η επιδερμίδα της είναι σκούρα κόκκινη .
Είναι πολύ γλυκιά (>16 Brix) με πολύ ωραία γεύση .
Είναι αυτογόνιμη και πολύ ανθεκτική στο “cracking” . Έχει μακρύ μίσχο
και μέτριο κουκούτσι .
13
ποικιλία Κερασιάς
Blaze Star®
Διασταύρωση Lapins x Durone στο Πανεπιστήμιο της Bologna .
Ενδιάμεσης άνθησης . Η εποχή ωρίμανσης είναι 12 με 14 ημέρες μετά
την B . Burlat .
Μέσο μέγεθος καρπού 10 gr .
Το χρώμα της επιδερμίδας είναι σκούρο κόκκινο .
Ο καρπός έχει πολύ καλή γεύση .
Είναι αυτογόνιμη ποικιλία . Ζωηρή ποικιλία .
Έχει μεγάλο μίσχο και μεσαίο κουκούτσι .
ποικιλία Κερασιάς
14
Black Star®
Προέκυψε από διασταύρωση Lapins x B Burlat στο Πανεπιστήμιο της
Bologna .
Ποικιλία μεσαίας ζωηρότητας(Πλαγιόκλαδη) .
Ωριμάζει 16 με 18 ημέρες μετά τη B . Burlat .
Μέγεθος καρπού 12 gr .
Η σάρκα είναι κόκκινη, η επιδερμίδα όμως είναι σκούρα κόκκινη .
Η γεύση του καρπού είναι πολύ γλυκιά(>18Brix) .
Ο μίσχος είναι μεσαίος προς μεγάλος και το κουκούτσι είναι κι αυτό
μεσαίου μεγέθους .
Πολύ ανθεκτική στο “cracking” . Αυτογόνιμη ποικιλία
15
ποικιλία Κερασιάς
Big Star®
Προήλθε από διασταύρωση Lapins x Lapins στο Πανεπιστήμιο της
Bologna .
Ανθίζει 1-2 ημέρες μετά την B Burlat
Είναι αυτογόνιμη ποικιλία και ωριμάζει 2-4 ημέρες πριν από την
Lapins .
Μεσαίας ζωηρότητας δένδρο, με ορθόκλαδη συμπεριφορά, αλλά και
μερική πλάγια βλάστηση .
Πολύ καλή και σταθερή παραγωγή, με μεγάλο μέγεθος καρπού 12 γρ .
Η επιδερμίδα του έχει έντονο σκούρο κόκκινο χρώμα, ενώ έχει μακρύ
μίσχο και μικρό κουκούτσι .
Ο καρπός είναι ανθεκτικός στο σχίσιμο
Τα ζάχαρα φτάνουν πάνω από 18 Brix, ενώ η οξύτητα 5,1 g/l malic
acid . .
ποικιλία Κερασιάς
16
Lala Star®
Προέκυψε από διασταύρωση της Lambert Compact x Lapins στο
Πανεπιστήμιο της Bologna .
Είναι μεσαίας-όψιμης άνθησης ποικιλία, ενώ η εποχή ωρίμανσης είναι
22 με 24 ημέρες μετά τη B . Burlat .
Μεγεθος καρπού 9 – 10 gr .
Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία .
Η σάρκα είναι κόκκινη, η επιδερμίδα όμως τείνει να γίνει σκούρα
κόκκινη
Ο μίσχος είναι μεσαίος και το κουκούτσι επίσης μεσαίο .
Μπαίνει γρήγορα σε παραγωγή και είναι spur ποικιλία
Είναι και αυτή αυτογόνιμη ποικιλία .
17
ποικιλία Κερασιάς
Sweet Heart®
Ποικιλία που έρχεται από τον Καναδά
Δικαιοπάροχος για την Ευρώπη: International Plant Selection
Αυτογόνιμη ποικιλία
Ωριμάζει 30-35 ημέρες μετά από την B Burla
Ανθίζει 2 με 5 ημέρες πριν από τη B Burlat
Ανθεκτική ποικιλία στη βροχή
Ο καρπός είναι γλυκός (16,7 Brix) με κόκκινο χρώμα
ποικιλία Κερασιάς
18
Νέα
Sweet Arianna®
Νέα πρώιμη ποικιλία του Πανεπιστημίου της Bologna
η οποία έχει δοκιμαστεί σε Gisela 6 και Colt από το 2007 έως και
σήμερα .
Έχει μεγάλο μέγεθος καρπού 11γρ (Ποσοστό% > 28mm: 43,9),
Χρώμα λαμπερό σκούρο κόκκινο . Μεσαίος μεγάλος μίσχος,
ομοιόμορφη παραγωγή . Ωριμάζει 3-5 μέρες μετά την Burlat . Το
δένδρο είναι ζωηρό, με πλαγιόκλαδο χαρακτήρα, μπαίνει γρήγορα στην
παραγωγή και είναι πολύ παραγωγική ποικιλία .
Πρώιμη ανθοφορία σταυροασυμβίβαστη (S3S4)
19
ποικιλία Κερασιάς
Νέα
Sweet Gabriel®
Νέα μεσαία ποικιλία του Πανεπιστημίου της Bologna
η οποία έχει δοκιμαστεί σε Gisela 6 και Colt από το 2007 έως και
σήμερα .
Μεγάλο μέγεθος καρπού 12γρ (Ποσοστό% > 28mm: 60,9), συμμετρικό
καρδιόσχημο, έντονο κόκκινο χρώμα, ωριμάζει 14-16 μέρες μετά την
Burlat, ομοιόμορφη παραγωγή και ανθεκτικό στο σχίσιμο . Το δένδρο
είναι ζωηρό, με πλαγιόκλαδο χαρακτήρα, μπαίνει γρήγορα στην
παραγωγή και είναι πολύ παραγωγική ποικιλία .
Πρώιμη ανθοφορία σταυροασυμβίβαστη (S1S4)
ποικιλία Κερασιάς
20
Νέα
Sweet Lorenz®
Νέα μεσαία ποικιλία του Πανεπιστημίου της Bologna
η οποία έχει δοκιμαστεί σε Gisela 6 και Colt από το 2007 έως και
σήμερα .
Μεγάλο μέγεθος καρπού 11,5γρ (Ποσοστό% > 28mm: 80), συμμετρικό
καρδιόσχημο, έντονο σκούρο κόκκινο χρώμα, ωριμάζει 8-10 μέρες
μετά την Burlat, εξαιρετική γεύση, ομοιόμορφη παραγωγή και μέτρια
ανθεκτικό στο σχίσιμο . Το δένδρο είναι ζωηρό, με πλαγιόκλαδο
χαρακτήρα, μπαίνει γρήγορα στην παραγωγή και είναι πολύ
παραγωγική ποικιλία .
Πρώιμη ανθοφορία σταυροασυμβίβαστη (S3S4)
21
ποικιλία Κερασιάς
Νέα
Sweet Saretta®
Νέα όψιμη ποικιλία του Πανεπιστημίου της Bologna
η οποία έχει δοκιμαστεί σε Gisela 6 και Colt από το 2007 έως και
σήμερα .
Πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού 12,5 γρ (Ποσοστό% > 28mm:
65,5), συμμετρικό καρδιόσχημο, σκούρο λαμπερό κόκκινο, γλυκό
εύγευστο, ωριμάζει 20 – 24 μέρες μετά τη Burlat . Ομοιόμορφη
υψηλή παραγωγή, ανθεκτικό στο σχίσιμο . Το δένδρο είναι ζωηρό, με
πλαγιόκλαδο χαρακτήρα, μπαίνει γρήγορα στην παραγωγή και είναι
πολύ παραγωγική ποικιλία .
Μεσαία ανθοφορία σταυροασυμβίβαστη (S3S4)
ποικιλία Κερασιάς
22
Νέα
Sweet Valina®
Νέα μεσαία όψιμη ποικιλία του Πανεπιστημίου της Bologna η οποία
έχει δοκιμαστεί σε Gisela 6 και Colt από το 2007 έως και σήμερα .
Πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού 13,9 γρ (Ποσοστό% > 28mm: 70,3),
συμμετρικό καρδιόσχημο, σκούρο λαμπερό κόκκινο, γλυκό εύγευστο,
ωριμάζει 15-18 μέρες μετά τη Burlat . Ομοιόμορφη υψηλή παραγωγή,
ανθεκτικό στο σχίσιμο . Το δένδρο είναι ζωηρό, μπαίνει γρήγορα στην
παραγωγή και είναι παραγωγική ποικιλία .
Μεσαία ανθοφορία σταυροασυμβίβαστη (S3S4)
23
ποικιλία Κερασιάς
Brittney Lane®
Ποικιλία: Zaimajal – COV UE 06/2514
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA Californie
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: -3-9 ημέρες από την Rubirich
Τύπος δένδρου: Ζωηρό, στάνταρ
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο, πεπλατυσμένο
Μέγεθος: ΑΑ/3A
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική . Δεν χρειάζεται
πολλές ώρες ψύχους το χειμώνα(350 – 400 ώρες)
ποικιλία Ροδακινιάς
24
Royal Majestic® • Zaimajal
Ποικιλία: Zaimajal – COV UE 04/2462
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: -3-5 ημέρες από την Rich Lady
Τύπος δένδρου: Ζωηρό, στάνταρ
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο, πεπλατυσμένο
Μέγεθος: ΑΑ/Α
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική, μεγαλύτερη αυτή
της Rich Lady, λόγω της απλότητας της συμπεριφοράς του δένδρου .
Μια καλή εναλλακτική για την Rich Lady .
25
ποικιλία Ροδακινιάς
Royal Time® • Zairetop
Ποικιλία: Zairetop – COV UE 22309
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 1 εβδομάδα μετά την Rich Lady
Τύπος δένδρου: μεσαία ζωηρότητα, καρποφορεί σε όλα τα είδη ξύλου
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική με πολύ καλά
χαρακτηριστικά, στην εποχή της Rich Lady και Summer Rich . Δένδρο
standard με εύκολη συμπεριφορά στην καρποφορία .
ποικιλία Ροδακινιάς
26
Royal Summer®Zaimus
Ποικιλία: Zaimus- UE 27 .232
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 15-18 ημέρες μετά από την Rich Lady(20/7)
Τύπος δένδρου: Ζωηρό, καρποφορεί σε όλα τα είδη ξύλου
Ανθοφορία: Όψιμη
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική με πολύ καλά
χαρακτηριστικά, στην εποχή της Summer Rich . Δένδρο standard με
εύκολη συμπεριφορά στην καρποφορία .
27
ποικιλία Ροδακινιάς
Summer Sweet®
Ποικιλία: Zaidote – COV UE 04/2462
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA Californie
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: -5 ημέρες από την Royal Lee
Τύπος δένδρου: Μεσαίας ζωηρότητας
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: 90% κόκκινο, λευκόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική με καλά
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
ποικιλία Ροδακινιάς
28
Royal Lee®
Ποικιλία: Zaipela – COV UE 7181
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 10 ημέρες πριν την Summer Rich
Τύπος δένδρου: μεσαία ζωηρότητα, καρποφορεί σε όλα τα είδη ξύλου
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική με πολύ καλά
χαρακτηριστικά για την εποχή της . .
29
ποικιλία Ροδακινιάς
Royal Pride® • Zaisula
Ποικιλία: Zaisula – COV UE 04/2462
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 5 ημέρες μετά από την Elegant Lady
Τύπος δένδρου: μεσαία ζωηρότητα
Παραγωγικότητα: Σημαντική
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ/Α
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με εξαιρετική παρουσία και
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις αντίστοιχες ποικιλίες της ίδιας εποχής .
ποικιλία Ροδακινιάς
30
Sweet Dream®
Ποικιλία: Zaimajal – COV UE 2008/2761
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA Californie
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: +30 ημέρες μετά από τη Rich Lady
Τύπος δένδρου: Ζωηρό, στάνταρ
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή και σταθερή
Φρούτο: Στρόγγυλο, πεπλατυσμένο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική . Ο καρπός είναι
πολύ γευστικός με υψηλά σάκχαρα και οξέα
31
ποικιλία Ροδακινιάς
Νέα
Rosalia®
Ποικιλία: ZAI580PB – COV UE 27 .249
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 10-15 ημέρες πριν την Royal Pride
Τύπος δένδρου: μεσαία ζωηρότητα, καρποφορεί σε όλα τα είδη ξύλου
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, λευκόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Γλυκιά, ζουμερή ποικιλία με εξαιρετικά
αρώματα . .:
ποικιλία Ροδακινιάς
32
Bolero®
Ποικιλία: BOLERO (Διασταύρωση: Cresthaven x Flamecrest)
Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Bologna
Δικαιοπάροχος: CRPV
Ωρίμανση: +32 ημέρες από Red Haven
Τύπος δένδρου: Ζωηρό, στάνταρ,
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα 60-80%, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική, με εξαιρετικό
άρωμα
33
ποικιλία Ροδακινιάς
Royal Jim® • Zaigadi
Ποικιλία: Zaigadi – COV UE 18116
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 1 εβδομάδα πριν την O’ Henry
Τύπος δένδρου: μεσαία ζωηρότητα, καρποφορεί σε όλα τα είδη ξύλου
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: Κόκκινη πορτοκαλί επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με δυνατότητα πολύ μεγάλης
παραγωγής . Με χρώμα καρπού φωτεινό κόκκινο, ανώτερο από τον
κλασικό χρωματισμό των αντίστοιχων ποικιλιών της ίδιας εποχής .
ποικιλία Ροδακινιάς
34
Red Fall® • Zaitreta
Ποικιλία: Zaitreta – COV UE 18120
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 15 ημέρες μετά από την Ο’ Henry
Τύπος δένδρου: Ζωηρό,
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή, καρποφορεί σε όλα τα είδη ξύλου
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: 80% Κόκκινο πορτοκαλί επίχρωμα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Πολύ καλή ποικιλία για το τέλος της σαιζόν με
εξαιρετικό χρώμα για την εποχή .
35
ποικιλία Ροδακινιάς
Νέα
Sauzee®698
Ποικιλία: ZAI698PB – COV EU 698 07Pbs
Δημιουργός: ZAIGER GENETICS
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: -30 ημέρες από Sweet Cap
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Πλακέ
Μέγεθος: Α, ø 70mm
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, λευκόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική, με εξαιρετικό
άρωμα:
ποικιλία Ροδακινιάς
36
Νέα
Sauzee®665
Ποικιλία: ZAI665PB – COV EU 11/2845
Δημιουργός: ZAIGER GENETICS
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: -10 ημέρες από Sweet Cap
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Πλακέ
Μέγεθος: Α, ø 70mm
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα 90%, λευκόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία πολύ παραγωγική, με εξαιρετικό
άρωμα
:
37
ποικιλία Ροδακινιάς
Early Bomba®
Ποικιλία: Early Bomba
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 3 εβδομάδα πριν από την Big Top
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή για την εποχή που ωριμάζει
Φρούτο: Στρόγγυλο, επιμήκης
Μέγεθος: ΑΑ/Α
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία εξαιρετική για την αρχή της σαιζόν
με μέγεθος καρπού πολύ καλό και παραγωγή εξαιρετική . Έχει υψηλά
οξέα
ποικιλία Νεκταρινιάς
38
Big Haven® • Honey Haven
Ποικιλία: Honey Haven – COV UE 16995
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 1 εβδομάδα πριν από την Big Top
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Φρούτο: Στρόγγυλο, επιμήκης
Μέγεθος: ΑΑ/Α
Χρωματισμός: Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία τέλεια για την αρχή της σαιζόν με
μέγεθος καρπού πολύ καλό και παραγωγή εξαιρετική .
39
ποικιλία Νεκταρινιάς
Alitop®
Ποικιλία: Alitop
Δημιουργός: ISF Roma
Δικαιοπάροχος: CRPV
Ωρίμανση: 10-15 ημέρες μετά από την Big Top
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: 90-100% Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό μέγεθος και χρώμα για την εποχή
του . Πολύ καλή και σταθερή παραγωγή .
ποικιλία Νεκταρινιάς
40
Max®
Ποικιλία: Max
Δημιουργός: Az . Sper . Marani - Ravenna
Δικαιοπάροχος: CRPV
Ωρίμανση: 35 ημέρες μετά από την Big Top
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑA
Χρωματισμός: 80-90% Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Εξαιρετικό μέγεθος και χρώμα για την εποχή
του . Πολύ καλή και σταθερή παραγωγή . Ποικιλία στην εποχή της
Venus, την οποία θα αντικαταστήσει .
41
ποικιλία Νεκταρινιάς
Late Fair® • Zaitreme
Ποικιλία: Zaitreme – COV UE 12196
Δημιουργός: Zaiger Genetics – USA California
Δικαιοπάροχος: International Plant Selection
Ωρίμανση: 8 ημέρες πριν από την Red Fair
Τύπος δένδρου: Ζωηρό, βασίτονο
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη, με μεσαία εποχή άνθησης
Φρούτο: Στρόγγυλο
Μέγεθος: ΑΑ
Χρωματισμός: 40-70 % Κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο
Κύρια Χαρακτηριστικά: Πολύ καλό μέγεθος και χρώμα για την εποχή
του . Πολύ ψηλή παραγωγή .
ποικιλία Νεκταρινιάς
42
Primaya® IPS 1.5.94
Ποικιλία: Primaya
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: 5 ημέρες πριν από τη Ninfa
Τύπος δένδρου: Ζωηρό // Ανθοφορία: Υψηλή
Επικονιαστές: Primaris(IPS 1314) • Primial (H 41)
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή // Σχήμα καρπού: Επιμήκης στρόγγυλο
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 3 Α – 4 Α // Brix: 12/14
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα εώς 20-30%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με μεγάλες αγρονομικές ικανότητες:
μέγεθος, παραγωγικότητα . Το φρούτο είναι πορτοκαλί με 30% κόκκινο
επίχρωμα, μηδενικής ευαισθησίας στους χειρισμούς . Προσαρμόζεται
σε όλες τις ζώνες παραγωγής
.
43
ποικιλία Βερυκοκιάς
Primaris® IPS 1.3.14
Ποικιλία: Primaris
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: Μαζί με τη Ninfa
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Ανθοφορία: Μεσαία, Κανονική // Επικονιαστές: Primaya (IPS 1594)
Παραγωγικότητα: Πολύ μεγάλη // Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 2 Α – 3 Α // Brix: 12/13
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα εώς 30-50%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Νέα ποικιλία με εξαιρετικά χαρακτηριστικά,
άρωμα, γεύση, εμφάνιση . Ανθεκτική στους χειρισμούς .
ποικιλία Βερυκοκιάς
44
Bora®
Ποικιλία: Bora
Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Μπολόνια
Δικαιοπάροχος: C .R .P .V
Ωρίμανση: Μαζί με την Τίρυνθος
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Ανθοφορία: Υψηλή // Επικονιαστές: Αυτογόνιμη
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό-στρογγυλό
Καρπόδεση: Πολύ γρήγορη
Μέγεθος: 80γρ // Brix: 16/18
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα έως 5-25%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για την
εποχή ωρίμανσης . Σφιχτή σάρκα, πολύ καλό μέγεθος . Πολύ υψηλή
παραγωγικότητα . Η πιο ανθεκτική ποικιλία στον ιό της Σάρκας .
45
ποικιλία Βερυκοκιάς
Faralia® IPS 1.2.85
Ποικιλία: Faralia
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: Τέλη Ιουνίου
Τύπος δένδρου: Μέτρια ζωηρό
Ανθοφορία: Υψηλή // Επικονιαστές: Αυτογόνιμη
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή // Σχήμα καρπού: Τριγωνικό
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 3 Α – 4 Α // Brix: 12
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα εώς 30%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με μεγάλες αγρονομικά
χαρακτηριστικά, μέγεθος, υψηλή παραγωγικότητα . Ωριμάζει την ίδια
εποχή με τη Bergeron και προσαρμόζεται καλά σε διάφορες περιοχές .
ποικιλία Βερυκοκιάς
46
Farely® • IPS 1.9.16
Ποικιλία: Farbaly
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: Μέσα Ιουλίου
Τύπος δένδρου: Μέτρια ζωηρό
Ανθοφορία: Υψηλή
Επικονιαστές: Faralia® (IPS 1 .2 .85) • Farbaly® (IPS 2 .4 .37)
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή // Σχήμα καρπού: Ωοειδές
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 2 Α – 3 Α // Brix: 12/13
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα εώς 25-50%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με πολύ υψηλή παραγωγικότητα με
τους κατάλληλους επικονιαστές . Εξαιρετικό σχήμα και όψη καρπού για
την εποχή που ωριμάζει, μηδενικής ευαισθησίας στους χειρισμούς .
Προσαρμόζεται σε όλες τις ζώνες παραγωγής .
47
ποικιλία Βερυκοκιάς
Farbaly® • IPS 2.4.37
Ποικιλία: Farbaly
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: Τέλη Ιουλίου-Αρχές Αυγούστου
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Ανθοφορία: Υψηλή // Επικονιαστές: Αυτογόνιμη
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή // Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 3 Α // Brix: 12/14
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα έως 25-50%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για
την εποχή ωρίμανσης και για τις περιοχές που προσαρμόζεται . Για να
πετύχουμε την καλύτερη ποιότητα στον καρπό, είναι επιτακτική ανάγκη
να μην επισπεύσουμε τη συγκομιδή . Ο καρπός έχει φωτεινό πορτοκαλί
χρώμα και κοκκινίζει όταν ωριμάσει .
ποικιλία Βερυκοκιάς
48
Farhial® • IPS 2.4.58
Ποικιλία: Farhial
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: +40 ημέρες από Bergeron (10-15 Αυγούστου)
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Ανθοφορία: Υψηλή // Επικονιαστές: Αυτογόνιμη
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή // Σχήμα καρπού: στρογγυλό
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 2 Α // Brix: 16
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα έως 50%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για την
εποχή ωρίμανσης
49
ποικιλία Βερυκοκιάς
Fardao® • IPS 2.3.81
Ποικιλία: Fardao
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: +45/50 ημέρες από Bergeron (15-20 Αυγούστου)
Τύπος δένδρου: Ζωηρό
Ανθοφορία: Υψηλή // Επικονιαστές: Αυτογόνιμη
Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό-στρογγυλό
Καρπόδεση: Πολύ γρήγορη
Μέγεθος: 2 Α // Brix: 16/18
Χρωματισμός: Πορτοκαλί, με κόκκινο επίχρωμα έως 5-25%
Κύρια Χαρακτηριστικά: Ποικιλία με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για
την εποχή ωρίμανσης . Σφιχτή σάρκα και πολύ όψιμη ωρίμανση . Πολύ
υψηλή παραγωγικότητα .
ποικιλία Βερυκοκιάς
50
Νέα
Rubista®
Ποικιλία:Rubista, EU no 30124
Δημιουργός: Marie France Bois
Δικαιοπάροχος: I .P .S Montelimar France
Ωρίμανση: 10 ημέρες μετά από τη Primaya
Τύπος δένδρου: Ζωηρό // Ανθοφορία: Υψηλή
Επικονιαστές: Αυτογόνιμη // Παραγωγικότητα: Πολύ καλή
Σχήμα καρπού: Επιμήκης ελλειπτικό
Καρπόδεση: Γρήγορη
Μέγεθος: 2Α // Brix: 15
Χρωματισμός: Φωτεινό έντονο Κόκκινο χρώμα σε όλη την επιδερμίδα
Κύρια Χαρακτηριστικά: Αρωματική πρώιμα ποικιλία με διαφορετικό
κόκκινο χρώμα
51
ποικιλία Βερυκοκιάς
Hayward • “Κλώνος 8“
Πρόκειται για ένα νέο κλώνο της Hayward .
Είναι ανθεκτικότερος στη Phytophtora
Έχει λίγο μεγαλύτερο μέγεθος καρπού από την κλασσική Hayward .
Δίνει μικρότερο ποσοστό διπλών και τριπλών καρπών .
Ενώ είναι ανθεκτικότερος στο κρύο του Χειμώνα .
Ίδια εποχή ωρίμανσης με την κλασική Hayward
ποικιλία Ακτινιδιάς
52
Notes
Notes
Notes