Λάρυγγας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ-ΛΑΡΥΓΓΑΣ
Σκοπός της ύπαρξης του αναπνευστικού
συστήματος είναι η λειτουργία της
αναπνοής,δηλαδή η πρόσληψη του οξυγόνου και
η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα από τον
οργανισμό,η οποία αποκαλείται ανταλλαγή αερίων
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αποτελείται από:
• Τη μύτη
• Το φάρυγγα
• Τον λάρυγγα
• Την τραχεία
• Τους βρόγχους
• Τους πνεύμονες
ΦΑΡΥΓΓΑΣ
Ρινοφάρρυγγας
Στοματοοφάρρυγγας
Λαρυγγοφάρρυγγας
1) Αμυγδαλίτιδα
2) Φαρυγγίτιδα
3) Επιγλωττίτιδα
ΛΑΡΥΓΓΑΣ
• Συνδέει το φάρυγγα με την τραχεία
• Έχει μήκος 5-7 εκατοστά
• Βρίσκεται μπροστά από τη λαρυγγική μοίρα του
φάρυγγα
• Αποτελείται από χόνδρους, συνδέσμους , μύες
και την επιγλωττίδα
• Εκτός από τη δίοδο του αέρα του περιβάλλοντος
προς τους πνεύμονες ο λάρυγγας χρησιμεύει για
την παραγωγή της φωνής(αυτό επιτυγχάνεται
όταν πάλλονται οι φωνητικές χορδές)
ΛΑΡΥΓΓΑΣ
Λαρυγγοφάρυγγας
Ρινική κοιλότητα
ΛΑΡΥΓΓΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ
•
•
•
•
Θυροειδής
Κρικοειδής
Επιγλωττίδα
Οι 2 Αρυταινοειδείς
ΛΑΡΥΓΓΑΣ
ΛΑΡΥΓΓΑΣ-ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΠΟΨΗ
Επιγλωττίδα
Υοειδές οστό
Θυροειδής
Κρικοειδής
Τραχεία
ΛΑΡΥΓΓΑΣ-ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΠΟΨΗ
Επιγλωττίδα
Θυροειδής
Αρυταινοειδείς
Κρικοειδής
Φωνητικός
σύνδεσμοιχορδές
Η φωνή παράγεται όταν πάλλονται οι
φωνητικές χορδές οι οποίες συνίστανται
από δύο πτυχές τεντωμένες μεταξύ
θυροειδούς και των αρυταινοειδών
χόνδρων
Αρυταινοειδείς
χόνδροι
Θυροειδής
Φωνητικός
σύνδεσμοιχορδές
Παραγωγή φωνής
Ο αέρας που βγαίνει από τους πνεύμονες
περνάει από την κοιλότητα του λάρυγγα
και αναγκάζει τις φωνητικές χορδές να
πάλλονται. Ανάλογα με το αν οι φωνητικές
χορδές είναι περισσότερο ή λιγότερο
τεντωμένες οι ήχοι που παράγονται είναι
λιγότερο ή περισσότερο οξείς
Γλωττίδα
Σχισμή της Γλωττίδας
Η φωνή παράγεται μόνο
κατά την εκπνοή. Ο εκπνεόμενος
αέρας προκαλεί διάνοιξη της γλωττίδας
Και τη δόνηση των φωνητικών χορδών
ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ
ΛΑΡΥΓΓΑ
•
•
•
•
Θυρεοαρυταινοειδείς μυες
Οπίσθιοι κρικαρυταινοειδείς μύες
Πλάγιοι κρικαρυταινοειδείς μύες
Εγκάρσιος αρυταινοειδής μυς
Θυρεοαρυταινοειδής
μυς
Οπίσθιοι κρικαρυταινοειδείς μύες
Απαγωγή φωνητικών χορδών
Εγκάρσιος αρυταινοειδής μυς
Προσαγωγή φωνητικών χορδών
Πλάγιοι κρικαρυταινοειδείς μύες
Προσαγωγή φωνητικών χορδών
Θυρεοαρυταινοειδείς μυες
Βράχυνση-χάλαση
φωνητικών χορδών
ΧΡΩΜΑ ΦΩΝΗΣ
Το χρώμα της φωνής εξαρτάται από το σχήμα
του λάρυγγα και μπορεί να μεταβληθεί αν, λογω
διαφόρων παθήσεων ,αλλάξει και το σχήμα του
λάρυγγα. Στους άνδρες, πριν την ήβη, η
κοιλότητα του λάρυγγα είναι πιο στρογγυλή και η
φωνή τους είναι πιο «παιδική».Μετά την ήβη το
σχήμα του λάρυγγα γίνεται ελλειπτικό και ο
τόνος της φωνής γίνεται βαρύτερος .Στις
γυναίκες το σχήμα του λάρυγγα δε μεταβάλλεται
και η γυναικεία φωνή παραμένει σχεδόν
αμετάβλητη.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Ο ΣΥΣΤΗΜΑ
Ρινική
κοιλότητα
Φάρυγγας
Επιγλωτίδα
Λάρυγγας
Πνεύμονες
Τραχεία
Κύριοι
(στελεχιαίο
ι) βρόγχοι
Αριστερός
άνω λοβός
Τμηματικοί
Βρόγχοι
Δεξιός
μέσος λοβός
Αριστερός
κάτω λοβός
ΤΡΑΧΕΙΑ
ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ
ΔΕΞΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Τραχεία
Κύριοι βρόγχοι
Αριστερός
Δεξιός
Βρογχιόλια
(Σπασμός/στένω
ση στο άσθμα)
Πνευμονικό
λόβιο
Τμηματικός
Βρόγχος
(ανένδοτος λόγω
της παρουσίας
χόνδρινων
δακτύλιων σε σχήμα
C)
Κυψελίδα
Πνευμονικ
ό λόβιο
Τριχοειδές
Επιθήλιο
Κυψελιδικ
ός χώρος
Κυψελίδα
Τριχοειδή