close

Enter

Log in using OpenID

2010 - Q4 - Laguna Novigrad

embedDownload
Laguna Novigrad d.d.
Financijski izvještaji na dan 31.prosinca 2010.g.
zajedno s izvještajem ovlaštenog revizora
1
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Sadržaj:
1. Izvješće Uprave za 2010.g.
2. Odgovornost za financijske izvještaje
3
3. Izvještaj neovisnog revizora
4
4. Financijski izvještaji:
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu završenu 31.prosinca 2010.g.
6
Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.prosinca 2010.g.
7
Izvještaj o novčanim tokovima za godinu završenu 31.prosinca 2010.
8
Izvještaj o promjenama kapitala za godinu završenu 31.prosinca 2010.g.
9
5. Bilješke uz financijske izvještaje
10
6. Prilozi:
-Standardni godišnji financijski izvještaji
-Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i odluka o prijedlogu
raspodjele dobiti za 2010.g.
2
ffi",n.o
LAGUNANOVIGRAOd.d.
HR - 52a65 Novigrad- tstra, Skvs6ka 8 | Tot,: +385 52 858 601 | Far: +i8s 52 757 006
E-mall:[email protected]
tu | sw.taguna-novtqlad.hrI 9w.cemptng-novi!.ad.6m
coDt5NJE
tzvJESde
o postovlr.r.luonuSrva
za 20't0.godinu
U razdobljuod ol.sijeenjado 3l.prosinca2010_g.,Drustvo
je ostvarilodobit od 8_229.576
kn, Stoje 2% bolji
rezultatu odnosuna prethodnu
godinu.
Ostvareniposlovniprihod.u2010.9.iznose82,2,mil. kn, Stoje porastod 3% u odnosuna 2009.9.Dru6tvoje u
zabiljeziloukupno460.226nocenja,stoje 1% manjeod proilogodisnje
reatiza;ije.
:vojim hotelimai kampoi/ima
Manjak_nodenja
prvenstveno
je uzrokovanpadombroja nodenjau kampovima,zbog losih-vrem;nskihprilii<a
tijekomljetnesezone.
Ukupniprihodi
iznose84,95mil.kn. U usporedbis2009.9.,taj rezuttatje3olobotji
Poslovni.
rashodiu promatranom
perioduiznositisu 69,2 mil. kn, sto je i o/"vise od istog razdobljaprethodne
godine,
dokjeukupni
rashodbio74,62milkn.
PoaetkomgodineDrustvoje prosirilosvojuponuduza novoobnovljeni
wellnesscentarhotelaMaestral,sto je
ujednoi najznadajnija
investicija
u protekloj
turistidkoj
sezoni.
SukladnoodluciSkupstineDrustva,tijekornsvibnja2010.je dionicarima
isptadena
dividendaza 2OO9.g.
u;znosu
0,53kn podionici.
je isplacena
U studenom
2010.9.,dioniaarima
akontacija
dividende
za 20lO.g.u iznosu0,26kn po dionici.
Znaaarnijiposlovnidogadaiinakon protekaposlovnegodlne
SukladnoZakonuo turistidkomj ostalomgraatevinskom
zemtjistuneprocijenjenom
u postupkupretuorbei
Drustvoje krajemsijednja2011.9.podnijelovtadi RepubtjkeHrvatskeputeml\4inisiarstva
qnvalizgcije,
turizmai
GraduNovigradu
zahtjeveza dobivanjekoncesije
za koristenje
tog zemtjisla.
lzlo:enostdzicimai upJavl.ianie
rizicima
Drustvoje izlozenofinancjjskim
rizicjmakojisu povezanis kamatnim,kreditnimi rizikomlikvidnosti.
DrustvoDratl
jzlozenostDrustva.
navedene
rizikeanastojiumanjitinjihovpotencijatni
utjecajnafinancijsku
rizik Drustvaje valutnirizikvezan uz promjenutedajas obziromda je vedinaposlovnogprihoda
!_alzl-gdajniji
(77,60/0)
ostvarena
u stranojvaluti.
Drustvoje izlorenoi riziku naplatedospjelihpotrazivanja
od kupaca.Tim rizikomse upravljakroz strogo
postavljanje
uvjetanaplateovisnoo bonitetupojedinogkupca.
Rizikllkvidnosti
Upravljanje
podrazumijeva
rizjkomljkvidnosti
odrzavanje
dostatnekolidinenovcajraspoiozivosti
financiiskih
sredstava
krozodrZavanje
potrazivanja,
efikasnenaplate
minimalnih
zaliharoba,te pravovremenog
ugovaianla
kredita.
ZrinkaBokulii
- direktor
Clanuprave
Novigrad,
12.04.2011.
Lagt)', Nollgrad d.d. Noigrrd / iBldlit€FrvoI ruidm / [email protected] kod rrgovalkog!!da ! p6rnu , MBs: O4ad6O64o
/ poranl bloir 3osjz3
ola s€€06679054/keslil
t aft 23{[email protected]@l6a9.i
d*izt rraur [email protected]:PBzGtA2x:
IBAN:I|R6o
234ooaotio(lotaa94 .nd!d ko.tpszd..l
ztg€b /lstl.linl k pital l!5.96.{.620,00
Knplaad ! cji€ros4r 5.596.46e
[email protected] a 10.6 Kr / f,.ldrisd.akN.denos odboElrrij& pa[d,upffi zi*a Boru[a
31.prosinca
2010.
LasunaNovigrad
d.d.
Odgovornost za f inancijske izvjeitaje
je duznaosigu|atida godisnjifinancijskiizvjestaji
u
za 2010.godinubudusastavljeni
UpravaDruStva
standardimafinancUskog
skladu sa Zakonomo raeunovodstvu(NN 109/07) i Mealunarodnim
izvjestavanjausvojenimod skane Europskeunije, tako da pruzaju istinit iobjektivan prikaz
financijskogstanja, rezultataposlovanja,promjenakapitalai novdanihtljekovadrustva Laguna
Novigrad
d.d.za to razdoblje.
Upravaopfavdanoodekujeda DruStvoima odgovarajuiasredstva
istrazivanja,
Na temeljuprovedenih
Sukladnotomu, LJpravaje izradila financljske
za nastavakposlovanjau doglednojbududnosti.
DruStva.
podpretpostavkom
neograni6enosti
vremenaposlovania
izvjestaje
izvjestajaUpravajeodgovorna:
Prj izradifinanciiskih
.
politika;
radunovodstuenih
za odabiri potomdosljednuprimjenuodgovarajucih
.
za davanjerazumnihi razboritihprosudbii procjena;
u
izvjeBtavanja
iza objavui objasnjenje
za pimienuvazedihstandardafinancijskog
znadaja;te
kojeje od materijalnog
izvjestajima
svakogodstupanja
financijskim
osim
vremenaposlovanja,
o neogranidenosti
izvjestajauz pretpostavku
izradufinancijskih
neprimjetena.
akoje pretpostavka
evidencija,koje de u bilo koje doba s
Upravaje odgovomaza voalenjeispravnihradunovodstvenih
prihvatljivom
todnosduodrazavatiiinancijskipoloZajirezultate poslovanjaDrustva,kao injihovu
(NN 109/07).Upravaje takoderodgovornaza duvanje
uskladenost
sa zakonomo radunovodstuu
opEvdanihmjefada bi se sprijedileio&rile prijevarei
imovineDrustva,pa stogaiza poduzimanje
ostalenezakonitosti.
u ime Uprave:
Potpisano
zdnkaBokufe,
direktorica
12.travnja
20'11.9.
Novigrad,
Znalajke koje utj€Iu na revizorskomillj€nje
Vlastitedionice
U poslovnimknjigamaDruStvaiskazanesu vlastitedionice(nabavnavrij€dnost16,9milijunakuna)u okviru
dugotrajncfinancijske imovine. Sukladnovare6im propisim4 Drultvo je obveanosvoje financijske izvjestaj€
pripremiti i objaviti sukladno Medunarcdnim standardimalmanctskog izvjeStavanjaodnosno sukladno
Pmvilniku o strukturi i sadrzajugodianjihfmalrcijskih izvjestaja,a kojimaje propisanoda se wijednost vlaslitih
dionicatreb6iskazatinapasivnimkontimakaoodbitnastavkakapitala.
Istovremeno,
Druitvo nije izdvojilodostatanizros za rezcrveza vlastitedioniceodnosnonije prodalovlastite
dio-niceiako postoji ovlaitenje za prodaju istih, a sto nije sukladno tlankr 222 a Zakona o trgovaakim
druswima.
Millj€nje
Premanalemmilljenju,osimutjecajanavedenih
u prethodnom
odjeljku financijskiizvjestajiprikazujurealnoi
obj€kivno u svim znaiajnimasp€ktimahnancijskipolotaj Druswana dan 31. prosinca2010.godine,kao i
rezultatenjegova poslovanjate novaani tijek i prornj€nevlaslitog kapitala za razdoblje koje zavrsavana taj
datumu skladusa Medunarodnimslandardimafinancijskogizvjeltavanja.
Poslovnoizvje56eu skladuje s revidiranim financijskim izvjestajima.
Reconsult
d.o.o.,revizijai konzalting
Trg hrvatskihvelikana4/1, 10000Zagreb
Zagrcb,12.travnja20| l. godine
Ovlasteni
revizor:
Revizorsko
drustvo:
'r'/zftzar)- / /
,r' /t
lrazr, 4An*rz/
Reconsuh
d.o.o.,Zagreb
' .,/1M'fija Zuianait
RECONSULT' d.o,o.
REVIZIJAI KONZALTING
ZAGFEB
l$eston lnternational e-.""
r!!uMd.d.otur6t6!h
z4d;r,4
r,!h$tu*.r4*
ddffi
rrdd!,ry&rc @B
[email protected]'db!.i&
ue.d.&A#
ltrr4d
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Financijski izvještaji
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
Izvanredni – Ostali prihodi
Poslovni rashodi
Troškovi sirovina i materijala
Troškovi prodane robe
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)
Troškovi osoblja
Amortizacija
Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine
Rezerviranja
Ostali troškovi
Bilješka
2010. godina
HRK
2009. godina
HRK
17
82.229.988
81.027.704
1.174.482
27.802
79.685.262
76.710.364
2.974.898
19
20
21
69.198.878
19.968.946
606.391
11.565.528
21.947.326
9.790.732
68.558.147
18.416.949
603.341
11.106.717
21.006.652
9.721.654
22
335.497
1.666.366
22
4.984.458
6.036.468
13.031.110
11.127.115
18
Operativna dobit
Prihodi od dividendi u pridruženom društvu i
sudjelujućim interesima
Financijski prihodi
Financijski rashodi
29.036
2.687.557
5.425.850
2.543.881
3.555.144
Financijski rezultat
-2.709.257
-1.011.263
Dobit prije oporezivanja
10.321.853
10.115.852
2.092.277
2.042.851
8.229.576
8.073.001
0,57
0,56
8.229.576
8.073.001
8.229.576
8.073.001
Porez na dobit
23
24
25
DOBIT RAZDOBLJA
Zarada po dionici
Osnovna zarada po dionici u kunama
12
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Neto dobit razdoblja
Ostala sveobuhvatna dobit:
Tečajne razlike od preračuna inozemnog
poslovanja
SVEOBUHVATNA DOBIT ZA GODINU
Bilješke su sastavni dio Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti
6
Izvještaj o financijskom položaju
AKTIVA
Nematerijalna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema
Ulaganja u nekretnine
Udjeli (dionice) u ovisnim društvima
Sudjelujući interesi (udjeli)
Financijska imovina
Ulaganja u vrijednosne papire
Potraživanja
Dugotrajna imovina
Zalihe
Potraživanja od povezanih poduzetnika
Potraživanja od kupaca
Ostala potraživanja
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
Financijska imovina
Novac u banci i blagajni
Kratkotrajna imovina
Bilješka
31.12.2010.
HRK
31.12.2009.
HRK
3
4
178.994
222.607.898
216.103
221.496.392
5
5
5
20.000
40.000
107.018
16.874.775
20.000
40.000
17.097.900
239.828.685
238.870.395
417.891
99.950
1.888.698
5.125.738
14.919.000
11.143.756
377.217
33.972.250
413.933
181.699
3.335.115
1.711.321
17.010.000
7.824.501
333.187
30.809.756
1.218.451
275.019.386
738.711
270.418.862
11
155.964.620
155.964.620
13
13
5.371.248
4.195.328
4.967.598
4.260.554
9.566.576
(1.487.480)
824.323
8.229.576
173.097.615
9.228.152
(1.335.799)
8.073.001
171.929.974
14
73.458.658
73.361.923
14
15
16
18.854.686
3.877.605
5.730.822
28.463.113
13.596.993
5.391.064
6.138.908
25.126.965
275.019.386
270.418.862
6
8
7
8
9
9
10
Unaprijed plaćeni troškovi i obračunati prihodi
UKUPNO AKTIVA
Izvanbilančna evidencija
PASIVA
Temeljni kapital
Kapitalne rezerve
Zakonske rezerve
Rezerve za vlastite dionice
Vlastite dionice i udjeli
Statutarne rezerve
Ostale rezerve
Rezerve iz dobiti
Revalorizacijske rezerve
Zadržana dobit
Dobit poslovne godine
KAPITAL I REZERVE
13
Rezerviranja
Dugoročne obveze
Obveze prema povezanim društvima
Obveze za zajmove, depozite i sl.
Obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
Obveze prema dobavljačima
Ostale kratkoročne obveze
Kratkoročne obveze
Odgođeno plaćanje
budućeg razdoblja
UKUPNO PASIVA
troškova
i
prihod
Izvanbilančna evidencija
Bilješke su sastavni dio Izvještaja o financijskom položaju
7
Izvještaj o novčanim tijekovima (za razdoblje 01.01.-31.12.2010.)
2010. godina
HRK
2009.godina
HRK
10.321.853
9.790.732
0
1.698.487
0
779.811
10.115.852
9.721.654
3.511.386
898.130
0
1.334.067
22.590.883
25.581.089
2.060.306
0
3.958
479.740
0
0
14.930
8.037.199
2.544.004
8.052.129
20.046.879
17.528.960
0
0
0
0
29.036
654.840
0
0
11.794.066
4.693.309
0
0
107.119
0
(11.217.209)
(4.693.309)
18.023.892
76.835.600
13.824.223
11.071.228
209.145
78.540.536
13.201.658
31.389.629
14.993.001
6.494.333
0
36.017.181
(8.785.6409
(12.913.228)
Ukupno povećanje/smanjenje novčanog tijeka
44.030
(77.577)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
333.187
410.764
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
377.217
333.187
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti
Dobit prije poreza
Amortizacija
Povećanje kratkoročnih obveza
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
Smanjenje zaliha
Ostalo povećanje novčanog tijeka
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih
aktivnosti
Smanjenje kratkoročnih obveza
Povećanje kratkotrajnih potraživanja
Povećanje zaliha
Ostalo smanjenje novčanog tijeka
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih
aktivnosti
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti
Novčani primici od prodaje dugotrajne
nematerijalne i materijalne imovine
Novčani primici od prodaje vlasničkih
i dužničkih instrumenata
Novčani primici od dividendi
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne
nematerijalne i materijalne imovine
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih
i dužničkih financijskih instrumenata
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
Neto novac utrošen u investicijske aktivnosti
Novčani tijek od financijskih aktivnosti
Novčani primici od kredita i pozajmica
Ostali primici od financijskih aktivnosti
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
Novčani izdaci za isplatu dividendi
Novčani izdaci za financijski najam
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
Neto novac utrošen u financijske aktivnosti
Bilješke su sastavni dio Izvještaja o novčanim tokovima
8
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2010.
Opis
1
Na datum 31. prosinca 2008. godine
Upisani
kapital
Zadržana
dobit
2
3
155.964.620
Transakcije sa vlasnicima
Raspored dobiti 2008. godine - Odluka skupštine 29.06.2009.
Usklađenje financijske imovine namijenjene prodaji
Dobit poslovne 2009. godine
-
Na datum 31. prosinca 2009. godine
155.964.620
Transakcije sa vlasnicima
Raspored dobiti iz 2009. godine - Odluka Skupštine od 29.04.2010.
Zadržana dobit iz prethodnih godina (povrat sredstava)
Podjela dionica
Usklađenje financijske imovine namijenjene prodaji
Dobit poslovne 2009. godine
Na datum 31. prosinca 2010. godine
(u kunama)
155.964.620
Zakonske
rezerve
4
-
4.546.615
-
Rezerve
za vlastite
dionice
Revalorizacijske
rezerve
5
6
4.260.554
-
Dobit
7
Ukupno
8
-
7.038.768
171.810.557
(1.335.799)
-
(7.038.768)
8.073.001
(6.617.785)
(1.335.799)
8.073.001
-
420.983
-
-
4.967.598
4.260.554
(1.335.799)
8.073.001
171.929.974
44.512
779.811
-
403.650
-
(65.226)
-
(151.681)
-
(8.073.001)
8.229.576
(7.624.839)
779.811
(65.226)
(151.681)
8.229.576
824.323
5.371.248
4.195.328
(1.487.480)
8.229.576
173.097.615
Bilješke su sastavni dio Izvještaja o promjenama kapitala
9
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
OPĆI PODACI O DRUŠTVU
Laguna Novigrad d.d. (dalje u tekstu: Društvo) sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8 nastalo je pretvorbom
bivšeg društvenog poduzeća Laguna Novigrad u dioničko društvo dana 30.12.1994. godine, kada je
pretvorba upisana u Okružnom privrednom sudu u Rijeci.
Društvo je između ostalog registrirano za obavljanje slijedećih osnovnih djelatnosti:
•
smještajne i ugostiteljske usluge
•
putničke agencije i tour-operatorske usluge
•
maloprodaja i veleprodaja
•
usluge sportsko rekreativnih aktivnosti
•
iznajmljivanje vlastitih nekretnina
•
djelatnost marina
•
iznajmljivanje plovila
•
poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
Glavna djelatnost Društva je ugostiteljstvo (djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane).
Na dan 31.12.2010. u Društvu je bilo zaposleno 175 radnika od čega 112 stalno zaposlenih i 63 sezonaska
radnika, dok je na isti dan 2009. godine Društvo imalo 187 radnika (107 stalno zaposlenih i 80 sezonskih
radnika).
Struktura zaposlenih je kako slijedi:
31. prosinca 2010.
31. prosinca 2009.
VSS
15
13
VŠS
9
9
SSS
148
163
NKV
3
2
175
187
Ukupno
10
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Društvo posluje s dva hotela s ukupno 538 soba. Hotel Maestral je kategoriziran sa četiri zvjezdice
Rješenjem Ministarstva turizma od 04.07.2008., a hotel Laguna ima tri zvjezdice. Društvo posluje i s dva
kampa (Sirena i Mareda, s ukupno 1.400 smještajnih jedinica), koji se nalaze na području Novigrada.
Jedini član Uprave društva tj. direktorica Društva, koja zastupa društvo samostalno i pojedinačno, je Zrinka
Bokulić.
Odlukom Glavne skupštine Društva od 19.05.2008.g., izabrani su sljedeći članovi Nadzornog odbora na
mandat od 4 godine:
Marijan Palić, predsjednik,
Nenad Pavletić, zamjenik predsjednika,
Ivana Turk, član
Ružica Vađić, član
Dragutin Palić, član
SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
2 a) Osnova pripreme
Izjava o usklađenosti
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj i
Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju u Europskoj uniji.
Primijenjene računovodstvene politike su kontinuirane u odnosu na prethodnu godinu, a Uprava se
služila procjenama i prosudbama u procesu primjene novih i izmijenjenih MSFI i njihovih tumačenja koji
su od utjecaja na financijske pozicije i rezultate poslovanja.
Financijski izvještaji su pripremljeni po načelu povijesnog troška, izuzev određenih financijskih
instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.
Računovodstvene politike su primjenjivane konzistentno, osim ako nije navedeno drugačije.
Financijski izvještaji sastavljeni su po načelu nastanka događaja pod pretpostavkom neograničenog
nastavka poslovanja.
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su u hrvatskim kunama kao mjernoj, odnosno izvještajnoj valuti
Društva.
Standardi, tumačenja i dodaci koji su izdani od IASB i usvojeni od strane hrvatskog Odbora te su
stupili na snagu
Na datum odobrenja financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj bili su izdani dolje navedeni standardi i
tumačenja koji su stupili na snagu za godinu završenu na datum 31. prosinca 2010. godine.
Društvo je u 2010. godini usvojilo ove izmijenjene standarde i tumačenja tijekom godine:
• MSFI 1,2,5 i 7 (primjenjivi za razdoblja koja počinju na dan 1. siječnja 2010. godine ili kasnije)
11
Laguna Novigrad d.d.
• MRS 1,16,18,19,20,23,27,28,36,38,39,40,
31. prosinca 2010.
(primjenjivi za razdoblja koja počinju na dan
1.
siječnja 2010. godine ili kasnije)
Standardi, tumačenja i dodaci koji još nisu stupili na snagu
Na datum odobrenja financijskih izvještaja, bila su izdana sljedeća tumačenja i standardi koji još nisu na
snazi za godinu završenu 31. prosinca 2010. godine:
• Unapređenja MSFI 2010. (većina ovih unapređenja stupa na snagu za obračunska razdoblja koja
započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2010. godine ili 1. siječnja 2011. godine),
• IFRIC 19 – Zatvaranje financijskih obveza povećanjem kapitala (primjenjiv za razdoblja koja
počinju na dan 1. srpnja 2010. godine ili kasnije)
• MSFI 9 - Financijski instrumenti (primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. siječnja 2013.
godine ili kasnije)
• Dopune MRS 24 Objave povezanih stranaka (kako je revidirano 2009. godine) (primjenjiv za
razdoblja koja počinju na dan 1. siječnja 2011. godine ili kasnije)
Uprava predviđa da će sva gore navedena tumačenja i standardi biti primijenjeni u financijskim
izvještajima Društva za razdoblja od kad su na snazi, te da njihovo usvajanje neće imati značajan
utjecaj na financijske izvještaje Društva u razdoblju prve primjene.
2b.) Značajne računovodstvene procjene i prosudbe
Priprema financijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtjeva od Uprave stvaranje prosudbi, procjena i
pretpostavki koje utječu na primjenu politika i iznosa objavljenih za imovinu i obveze, prihode i troškove.
Procjene i uz njih vezane pretpostavke temelje se na povijesnom iskustvu i raznim ostalim čimbenicima, za
koje se smatra da su razumni u danim okolnostima, rezultat kojih čini polazište za stvaranje procjena o
vrijednosti imovine i obveza, koje se ne mogu dobiti iz drugih izvora. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od
takvih procjena.
Spomenute procjene i uz njih vezane pretpostavke su predmet redovitog pregleda. Utjecaj korekcije procjene
se priznaje u razdoblju u kojem je procjena korigirana ukoliko korekcija utječe samo na razdoblje u kojem je
napravljena ili u razdoblju u kojem je napravljena korekcija i budućim razdobljima ukoliko korekcija utječe na
tekuće i buduća razdoblja.
Kod procesa primjene računovodstvenih politika Društva, Uprava je napravila slijedeće prosudbe, odvojeno
od onih koje uključuju procjene, koje imaju najveći utjecaj na iznose prikazane u financijskim izvještajima:
Porez na dobit
Kalkulacija poreza na dobit je rađena na osnovi interpretacije trenutno važećih pravila i zakona. Kalkulacije
koje su osnova za izračun poreza na dobit mogu biti predmet provjere poreznih službi.
12
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Neizvjesnost procjene
Ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost te ostali izvori neizvjesnosti na datum bilance, koji imaju
značajan rizik materijalnih promjena u iznosima imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini su navedeni
u nastavku:
Umanjenje vrijednosti potraživanja
Procjena potraživanja radi se na dan bilance i umanjuje se prema procijenjenoj vjerojatnosti naplate
sumnjivih potraživanja. Svaki klijent procjenjuje se zasebno obzirom na svoj status (pravni postupak je
započet), potraživanja koja su dospjela na naplatu, fazu u kojoj je pravni spor (skraćeni pravni postupak ili
uobičajeni pravni postupak), te obzirom na osiguranja plaćanja (npr. mjenica).
Rezerviranja za sudske sporove
Rezervacije za sudske sporove procjenjuju se na svaki dan bilance uzimajući u obzir vjerojatnost budućih
odljeva resursa te rizika i nesigurnosti koji proizlaze iz obveza. Društvo se savjetuje sa svojim pravnim
savjetnicima u vezi sa vjerojatnosti odljeva resursa kako bi se ispunile takve obveze i procjenom pozicije
Društva u takvim sporovima.
2.c) Strane valute
Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti upotrebom tečajne liste važeće na dan
transakcije. Monetama imovina i obveze izražene u stranoj valuti na dan sastavljanja bilance preračunate su
u funkcionalnu valutu upotrebom tečajne liste važeće na dan sastavljanja bilance. Dobici ili gubici od tečajnih
razlika koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija te iz preračuna monetarne imovine i obveza
denominiranih u stranim valutama, priznaju se u računu dobiti i gubitka.
Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po povijesnom trošku strane valute ne preračunavaju se po
tečaju važećem na dan transakcije.
Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranim valutama koje su iskazani po fer vrijednosti,
preračunavaju se u funkcionalnu valutu po tečaju važećem na dan utvrđivanja fer vrijednosti.
2.d) Dugotrajna materijalna imovina
Dugotrajna materijalna imovina početno se u bilanci iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak
vrijednosti (akumuliranu amortizaciju).
Amortizacija se obračunava po linearnoj metodi otpisa po stopama uređenim tako da otpisuju vrijednost
pojedinačnih sredstava prema njihovom korisnom vijeku trajanja. Zemljište i imovina u pripremi se ne
amortiziraju.
13
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Procijenjeni korisni vijek trajanja za pojedinu imovinu je kako slijedi:
Zgrade
20 - 50 godina
Postrojenja i oprema
8,3 – 20 godina
Kompjuteri, telefoni
5 godina
Prikolice i vozila
6,6 – 4 godine
Plovila
20 godina
Uredska oprema
5 godina
Naknadna ulaganja
Naknadna ulaganja priznaju se u knjigovodstveni iznos nekretnine, postrojenja i opreme samo ako je
vjerojatno da uvećavaju buduće ekonomske koristi povezane s imovinom na koju se odnose. Sva ostala
ulaganja priznaju se kao trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem nastaju.
2.e) Ulaganja
Povezana društva
Ulaganja u povezana društva u ovim odvojenim financijskim izvještajima iskazana su po trošku nabave
umanjeno za umanjenje vrijednosti. Povezana društva su društva u kojima Društvo, posredno ili neposredno,
ima kontrolu nad njihovim aktivnostima. Kontrola je postignuta ukoliko društvo upravlja financijskim i
poslovnim politikama društva tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Povezana društva se
konsolidiraju od datuma kada počinje kontrola te su isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.
Vrijednosni papiri
Sve vlasničke vrijednosnice (osim ulaganja u povezana društva i pridružena društva) klasificiraju se kao
imovina raspoloživa za prodaju i uključuju u dugotrajnu imovinu. Ukoliko Uprava ima namjeru držanja ovih
ulaganja na period kraći od 12 mjeseci od datuma bilance, ulaganja se uključuju u tekuću imovinu.
2.f) Zajmovi i potraživanja
Društvo klasificira svoju financijsku imovinu u kategoriju zajmovi i potraživanja. Zajmovi i potraživanja su
nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu.
Uključuju depozite kod banaka sa dospijećem duljim od tri mjeseca i ostala potraživanja.
Zajmovi i potraživanja se priznaju kada Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju
ugovorni uvjeti instrumenta.
14
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Priznavanje, prestanak priznavanja i mjerenje
Zajmovi i potraživanja početno se priznaju po fer vrijednosti uvećano za transakcijske troškove, na dan
namire i naknadno se mjere po amortiziranom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope,
umanjenom za umanjenja vrijednosti.
Društvo prestaje priznavati zajmove i potraživanja kada njegovo pravo na primitak novčanih tokova od
ulaganja istekne ili kada se prenese.
Umanjenje vrijednosti
Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postojanje objektivnih razloga za umanjenje vrijednosti
financijske imovine ili skupine financijske imovine. Umanjenje vrijednosti je dalje objašnjeno u
računovodstvenoj politici 2.i).
2.g) Zalihe
Zalihe trgovačke robe su iskazane po vrijednosti troška nabave ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tomu
koja je niža. Neto prodajna vrijednost zaliha predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu zaliha umanjenu za te
troškove prodaje. Trošak zaliha uključuje sve izdatke nastale kupnjom zaliha i njihovim dovođenjem u
sadašnje stanje i na sadašnju lokaciju umanjene za primljene rabate.
Nekurentnim zalihama trgovačke robe vrijednost se smanjuje na teret rashoda razdoblja.
2.h) Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja se inicijalno iskazuju prema fer vrijednosti, a kasnije prema
amortiziranom trošku umanjenom za umanjenje vrijednosti (računovodstvena politika 2.i).
2.i) Umanjenje vrijednosti imovine
Knjigovodstveni iznos imovine Društva, izuzev zaliha, pregledava se na svaki datum bilance kako bi se
utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje,
procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine. Imovina koja se amortizira provjerava se radi umanjenja vrijednosti
uvijek kada događaji ili promjene uvjeta ukazuju da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva.
Nadoknadivi iznos potraživanja Društva koji se vode po amortiziranom trošku izračunava se kao sadašnja
vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom
(efektivna kamatna stopa izračunata pri inicijalnom priznavanju ove financijske imovine). Kratkoročna
potraživanja se ne diskontiraju.
Nadoknadivi iznos ostale imovine je njegova fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili vrijednost u
upotrebi, ovisno o tome koji je iznos viši. Vrijednost u upotrebi se procjenjuje diskontiranjem očekivanih
budućih novčanih tokova na njihovu sadašnju vrijednost koristeći diskontnu stopu prije poreza koja odražava
trenutnu tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za pojedinu imovinu. Za imovinu
koja ne stvara dovoljno neovisnih novčanih tokova, nadoknadivi iznos se procjenjuje temeljem grupe
sredstava kojoj ta imovina pripada.
15
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Gubitak od umanjenja vrijednosti se priznaje u slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine ili grupe
sredstava viša od njihovog procijenjenog nadoknadivog iznosa. Gubitak od umanjenja vrijednost se priznaje
u računu dobiti i gubitka.
2.j) Novac i novčani ekvivalenti
Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac na bankovnim računima i u blagajni te primljene čekove građana
s rokom dospijeća do tri mjeseca od datuma bilance.
2.k) Dionički kapital
Upisani kapital se iskazuje u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja, odnosno promjene
upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru. Dionički kapital se sastoji od redovnih dionica. Troškovi koji
se mogu izravno pripisati izdavanju novih dionica, a koji se ne odnose na poslovna spajanja, iskazuju se u
glavnici kao umanjenje primitaka. Troškovi izdavanja dionica nastali izravno u vezi s poslovnim spajanjem
uključuju se u trošak stjecanja.
Plaćena naknada za kupljene vlastite dionice Društva, uključujući sve pripadajuće troškove transakcije
(umanjeno za porez na dobit), umanjuju ukupnu glavnicu sve do povlačenja vlastitih dionica. Kada se takve
dionice kasnije prodaju ili ponovno izdaju, svaka primljena naknada uključuje se u glavnicu, umanjeno za
transakcijske troškove koji se direktno vežu uz transakciju.
2.l) Primljeni krediti na koje se obračunavaju kamate
Primljeni krediti na koje se obračunavaju kamate se početno priznaju po trošku, koji čini fer vrijednost
primljenog novca, umanjeno za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim razdobljima se iskazuju po
amortiziranom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope. Sve razlike između primitaka (umanjeno
za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka tijekom trajanja zaduženja
na osnovi efektivne kamatne stope.
2.m) Rezervacije
Rezervacije se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obvezu kao posljedicu događaja iz
prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveza te ako se
može pouzdano procijeniti iznos obveze. Iznosi rezerviranja se utvrđuju diskontiranjem očekivanih budućih
novčanih tokova korištenjem diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske
vrijednosti novca i, gdje je primjenjivo, rizika specifičnih za obvezu. U slučaju kada Društvo očekuje
nadoknadu za iznos koji je rezerviran, takve se nadoknade priznaju kao zasebna imovinska stavka, no tek
kada takva nadoknada postane doista izvjesna.
2.n) Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze
Obveze prema dobavljačima i ostale obaveze se inicijalno iskazuju prema fer vrijednosti, a kasnije prema
amortiziranom trošku.
16
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
2.o) Primanja zaposlenih
Doprinosi obveznim mirovinskim fondovima
Obveze za doprinose u obvezne mirovinske fondove priznaju se kao trošak u računu dobiti i gubitka u
razdoblju u kojem su nastali.
2.p) Prihodi
Prihod od prodane robe je priznat u računu dobiti i gubitka kada su značajni rizici i koristi od vlasništva
preneseni na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada su usluge izvršene. Porezi, diskonti i količinski
popusti se isključuju iz prihoda. Prihod od prodaje nije priznat ukoliko postoji značajna neizvjesnost u vezi
naplate nastalog duga, povezanih troškova ili mogućeg povrata robe.
Prihodi, troškovi i imovina su priznati u iznosima neto od poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako iznos
PDV-a koji snosi Društvo nije moguće povratiti od države. U tom slučaju, iznos PDV-a je priznat kao dio
troška nabave imovine ili kao trošak.
Potraživanja i obveze izražene su u iznosima koji uključuju PDV. Iznos PDV-a koji se potražuje od države je
uključen u kratkotrajna potraživanja. Iznos PDV-a za koji postoji obveza prema državi uključen je u
kratkotrajne ostale obveze.
Prihod od najma je priznat u računu dobiti i gubitka proporcionalno vremenu najma. Dodijeljeni poticaji od
najma su priznati kao sastavni dio ukupnih prihoda od najma.
2.r) Troškovi posudbe
Troškovi posudbe uključuju se kao rashod u račun dobiti i gubitka u razdoblju kada su nastali, a kapitaliziraju
se sukladno MRS 23.
2.q) Oporezivanje
Društvo obračunava poreze u skladu s hrvatskim zakonom. Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni
porez. Porez na dobit iskazuje se u računu dobiti i gubitka osim poreza koji se odnosi na stavke unutar
glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice.
Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći
poreznu stopu važeću na dan bilance i sva usklađenja porezne obveze iz prethodnih razdoblja.
Iznos odgođenog poreza izračunava se metodom bilančne obveze, pri čemu se uzimaju u obzir privremene
razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza za potrebe i financijskog izvještavanja i iznosa
koji se koriste za potrebe izračuna poreza. Privremene razlike ne priznaju se za: početno priznavanje
imovine ili obveze koja ne utječe na računovodstvenu niti na oporezivu dobit i ulaganja u podružnice ukoliko
će privremene razlike biti ukinute u predvidivoj budućnosti. Privremene razlike ne priznaju se pri inicijalnom
priznavanju goodwilla. Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju
knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju ili uglavnom
primjenjuju na datum bilance.
Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit
dostatna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina umanjuje se za iznos za koji više nije vjerojatno
da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.
17
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
2.s) Dividende
Dividende se priznaju u izvještaju o promjenama glavnice i prikazuju kao obveza u razdoblju u kojem su
odobrene od dioničara Društva.
2.t) Informacije o segmentima
Segment je dio Društva koji se može izdvojiti ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga
(poslovni segment) ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga klijentima unutar
određenog ekonomskog okruženja (zemljopisni segment), koji je podložan rizicima i koristima koje se
razlikuju od onih drugog segmenta.
Primarni oblik izvještavanja Društva po segmentu su poslovni segmenti, a sekundarni oblik su zemljopisni
segmenti. Na rizike i stope povrata Društva utječu razlike u vrsti objekta (hoteli, kampovi) u kojima se usluge
pružaju, dok nema značajnih rizika u odnosu na zemljopisna područja iz kojih dolaze klijenti – gosti. Ta
činjenica se odražava u upravljanju divizijama Društva te u organizacijskoj strukturi i sistemu internog
financijskog izvještavanja.
3.
NEMATERIJALNA IMOVINA
Dugotrajna nematerijalna imovina ukupne vrijednosti 178.994 kuna sastoji se od softwarea, ulaganja u
projektnu dokumentaciju, ulaganja na tuđim sredstvima, te nematerijalnih ulaganja u pripremi. Dugotrajna
nematerijalna imovina amortizira se u roku od 5 godina.
18
Laguna Novigrad d.d.
4.
31. prosinca 2010.
MATERIJALNA IMOVINA
Kretanje dugotrajne materijalne imovine u 2010. godini prikazano je u sljedećoj tabeli:
(u kunama)
Opis
Građevinski
Zemljište
objekti
Postrojenja
i oprema,
Predujmovi
alati i ostalo
Sredstva u
Višegodišnji
Umjetničke
pripremi
nasadi
slike
Ukupno
materijalna
imovina
NABAVNA
VRIJEDNOST
Stanje 1.1.2009.
16.810.884
256.260.848
59.644.572
-
741.953
1.440.219
39.758
334.938.234
Povećanje
-
72.000
264.133
1.643.227
1.977.897
-
-
3.957.257
Prijenos iz pripreme
-
61.339
460.309
-
(521.648)
-
-
-
Smanjenje
-
(1.237.020)
(1.384.044)
-
-
-
(2.621.064)
16.810.884
255.157.167
58.984.970
1.643.227
2.198.202
1.440.219
39.758
336.274.427
Povećanje
-
12.196
1.318.686
91.210
11.357.326
-
-
12.779.418
Prijenos iz pripreme
-
9.511.330
3.459.447
(1.643.227)
(12.970.776)
-
-
(1.643.226)
Smanjenje
-
(1.010.205)
(617.776)
-
-
-
(1.627.981)
16.810.884
263.670.488
63.145.327
91.210
584.752
1.440.219
39.758
345.782.638
Stanje 1.1.2009.
-
68.915.077
36.892.961
-
-
699.903
-
106.507.941
Amortizacija 2009.
-
5.378.099
4.125.542
-
-
128.562
-
9.632.203
Smanjenje
-
(242.262)
(1.119.846)
-
-
-
-
(1.362.108)
Stanje 31.12.2009.
-
74.050.914
39.898.657
-
-
828.465
-
114.778.036
Amortizacija 2010.
-
5.460.716
4.124.181
-
-
128.561
-
9.713.458
Smanjenje
-
(705.841)
(610.913)
-
-
-
-
(1.316.754)
Stanje 31.12.2010.
-
78.805.789
43.411.925
-
-
957.026
-
123.174.740
31. prosinca 2010.
16.810.884
184.864.699
19.733.402
91.210
584.752
483.193
39.758
222.607.898
31. prosinca 2009.
16.810.884
181.106.253
19.086.313
1.643.227
2.198.203
611.754
39.758
221.496.392
Stanje 31.12.2009.
Stanje 31.12.2010.
ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI
SADAŠNJA
VRIJEDNOST
Površina zemljišta evidentiranog u knjigama Društva na dan 31. prosinca 2010. godine iznosi
661.308 m2. Od tog iznosa površina zemljišta kojeg je u posjedu Društvo iznosi 573.318 m2.
19
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Društvo je upisano kao vlasnik na zemljištu površine 87.990 m2. Radi se o zemljištu koje je procijenjeno u
vrijednost društvenog kapitala i uneseno u temeljni kapital u postupku pretvorbe i za koje je Hrvatski fond za
privatizaciju izdao potvrdu.
Na zemljištu površine od 67.530 m2, koje Društvo koristi ali nije vlasnik, zasađene su masline (maslinik s
1.781 sadnica).
Pred Općinskim sudom u Bujama pokrenut je dana 29.10.2007. godine zemljišnoknjižni postupak po
prijedlogu Hrvatskog fonda za privatizaciju kao predlagatelja, a radi uknjižbe prava vlasništva u korist HFP-a
temeljem djelomičnog rješenja od 22.10.2007. godine. Rješenjem Općinskog suda u Bujama Z-5974/2007
od 31.10.2007. godine usvojen je prijedlog HFP-a te je izvršena uknjižba prava vlasništva u korist HFP-a.
Dana 21.11.2007. godine izjavljena je žalba protiv toga rješenja o uknjižbi te je Županijski sud u Puli usvojio
tu žalbu i svojim rješenjem Gž-106/2008 od 04.04.2008. godine ukinuo rješenje OS u Bujama.
Općinski sud u Bujama je potom dana 25.04.2008. godine svojim rješenjem Z-1903/2008 odbio prijedlog za
uknjižbu prava vlasništva u korist HFP-a.
Općinski sud u Bujama je dana 09.02.2009. godine usvojio prijedlog HFP-a i uknjižio istog kao vlasnika
zemljišta. Društvo je uložilo žalbu. Županijski sud u Puli je svojim rješenjem Gž-684/2009 od dana
11.05.2009. godine odbio žalbu. Protiv rješenja Županijskog suda u Puli posl. broj Gž-684/09 od
11.05.2009.godine i rješenja Općinskog suda u Bujama posl.broj Z-10/09 od 09.02.2009. godine Društvo je
podnijelo ustavnu tužbu.
I. Hrvatski fond za privatizaciju je dana 22. listopada 2007. godine donio DJELOMIČNO RJEŠENJE kojim je
primjenom članka 47. Zakona o privatizaciji, izvršen prijenos nekih od nekretnina Laguna Novigrad d.d. u
vlasništvo HFP-a. Radi se o zemljištu koje nije procijenjeno u postupku pretvorbe društvenog poduzeća
„Laguna Novigrad“, a evidentirano u zemljišnoknjižnim ulošcima 2200, 1036 i 2010 katastarske općine
Novigrad, ukupne površine 432.042 m2. Društvo je protiv osporenog rješenja pokrenulo upravni spor na
Upravnom sudu u Zagrebu koji je okončan Presudom broj Us-11752/2007-6 od 29.09.2010. godine na način
da se citirano djelomično rješenje poništava.
II. DJELOMIČNIM RJEŠENJEM Hrvatskog fonda za privatizaciju od 01.07. 2008. godine izvršen je prijenos
nekretnine k.č.br. 1187 k.o. Novigrad z.k.ul. 2010., ukupne površine 10419 m2, u vlasništvo HFP-a.
Društvo je protiv osporenog rješenja pokrenulo upravni spor na Upravnom sudu u Zagrebu koji je okončan
Presudom Us-8706/2008-4 od 29.09.2010. godine na način da se citirano djelomično rješenje poništava.
III. DJELOMIČNIM RJEŠENJEM Hrvatskog fonda za privatizaciju od 19.03.2010. godine izvršen je prijenos
nekretnina iz z.k.ul. 2010., ukupne površine 65.228 m2, u vlasništvo HFP-a.
Društvo je protiv osporenog rješenja pokrenulo upravni spor na Upravnom sudu u Zagrebu. Upravni spor je u
tijeku.
U tijeku je rješavanje sukladno Zakonu o turističkom zemljištu, cjelokupnog imovinsko pravnog statusa
zemljišta koje Laguna Novigrad koristi a koje nije procijenjeno u vrijednosti društvenog kapitala društvenog
poduzeća u postupku pretvorbe, odnosno koje nije uneseno u temeljni kapital u postupku privatizacije.
20
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Na nekretninama Laguna Novigrad d.d. k.č.br. 2820/2 z.k.ul. 3811 k.o. Novigrad u naravi hotel Maestral,
upisano je založno pravo na ime PBZ d.d. Zagreb za osiguranje povrata kredita, u iznosu od 10.976.526,20
EUR i 10.000.000 HRK, te na ime HBOR-a Zagreb - 30.000.000 kn.
Na nekretninama k.č.br. 1190/2 z.k.ul. 1334 k.o. Novigrad u naravi market Mareda i nekretnini k.č.br. 2797/1
z.k.ul. 2908 k.o. Novigrad u naravi market Rivarela , upisano je založno pravo za osiguranje povrata kredita
na ime IKB d.d. Umag, u ukupnom iznosu od 2.748.312,16 EUR.
Na nekretninama k.č. br. 2828/1 z.k.ul. 2685 k.o. Novigrad u naravi hotel Laguna, upisano je založno pravo
na ime HBOR-a Zagreb u iznosu od 40.000.000 kn.
5.
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
Na ovoj je poziciji evidentirana vrijednost vlastitih dionica od 16.874.774,68 kuna, vrijednost 2 udjela od
60.000 kuna (Laguna upravljanje d.o.o. i IRTA d.o.o. Poreč) i potraživanje za jamčevinu za kupnju opreme
putem leasinga u vrijednosti 107.018,56 kuna.
Uprava Društva je tijekom 2009.g. donijela odluku o prodaji svih vlastitih dionica u aktivi. Međutim, novom
odlukom Nadzornog odbora od 03.11.2010.g. produžuje se ovlaštenje Upravi Društva za prodaju vlastitih
dionica do kraja 2011.g. radi neizvjesnog poslovnog i tržišnog okruženja, te mogućnosti nastajanja štete
Društvu ukoliko bi se vlastite dionice prodale tijekom 2010.g. prema postojećim uvjetima.
6.
ZALIHE
Sirovine i materijal
Trgovačka roba
UKUPNO
7.
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
383.992
396.170
33.899
17.763
417.891
413.933
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u inozemstvu
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
UKUPNO
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
3.910.442
4.122.948
531.452
1.430.273
(2.553.196)
(2.218.106)
1.888.698
3.335.115
21
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu manja su u odnosu na 2009.g. za 1,45 mil. kn. Tijekom 2010.g.
otpisano je 335.090 kn potraživanja zbog nemogućnosti naplate/proglašenja stečaja partnera. Otpisana
potraživanja su većinom utužena (231.060 kn) , dok je ostatak prijavljen u stečajnu masu pojedinog kupca.
8.
OSTALA POTRAŽIVANJA
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od države i drugih institucija
Potraživanje od članova poduzetnika
Ostala potraživanja
UKUPNO
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
17.995
4.625
762.264
1.696.396
3.584.737
0
860.692
191.999
5.225.688
1.893.020
Potraživanja od članova poduzetnika odnose se na isplatu predujma dividende za 2010.g. u iznosu od 0,26
kuna po dionici.
U 2009.g. najveći dio potraživanja od države i drugih institucija odnosio se na potraživanje od države za
plaćeni porez na dobit u iznosu 1.020.762 kuna, temeljem Rješenja Porezne uprave, Područnog ureda
Pazin, Ispostava Umag od 5. srpnja 2005.godine. Ovim Rješenjem je odbijen zahtjev Društva za izmjenu
porezne prijave poreza na dobit za 2000. godinu zbog stope zaštitne kamate i iskazivanja prenesenih
poreznih gubitaka. Društvo je protiv navedenog Rješenja pokrenulo upravni spor na Upravnom sudu u
Zagrebu.
Upravni sud je 13.05.2009. godine uvažio upravnu tužbu Presudom posl.br. Us-8968/2006-8 od13.05.2009.
godine. Temeljem Rješenja Ministarstva financija, Samostalne službe za drugostupanjski postupak klasa:
UP/II-410-10/05-01/20 Ur.br.: 513-04710-6 od 08. travnja 2010. godine, odobrena je izmjena prijave poreza
na dobit za 2000. i 2005. godinu, te je predmetno potraživanje isknjiženo iz bilance.
22
Laguna Novigrad d.d.
9.
31. prosinca 2010.
KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA
Dionice Istarske kreditne banke d.d.
Dionice Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda
Dionice Metalske industrije Varaždin
Kratkoročni zajam
Ostala financijska imovina (ulaganje u investicijske fondove)
UKUPNO
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
440.550
440.550
1.519.593
1.556.899
770.125
884.500
14.919.000
17.010.000
8.413.488
4.942.552
26.062.756
24.834.501
Na burzi je tijekom 2010.g. zabilježena samo jedna transakcija dionicama Istarske kreditne banke
(protrgovano je s 13 dionica što čini 0,009% temeljnog kapitala), te su dionice stoga iskazane po vrijednosti
iz bilance na 31.12.2009. Dionice Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda iskazane su prema
objavljenom NAV-u na 31.12.2010.g., koji iznosi 46,76 kn po dionici. Dionice Metalske industrije Varaždin
iskazane su po zadnjoj cijeni transakcije na Zagrebačkoj burzi u 2010.g., koja je bila 2.525,00 kn. Ispravak
vrijednosti financijske imovine u ukupnom iznosu od 151.680 kn knjižen je na teret revalorizacijske rezerve.
U skladu s usvojenom računovodstvenom politikom, ove dionice su klasificirane kao imovina raspoloživa za
prodaju.
Na dan 31.12.2010.g., Društvo je prema Ugovorima o zajmu imalo plasirano 14.919.000 kn kratkoročnih
zajmova.
23
Laguna Novigrad d.d.
10.
31. prosinca 2010.
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
Novac i ekvivalenti novca sastoje se od gotovine i iznosa na računima kod banaka:
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
Kunski račun
276.943
282.710
Devizni računi
66.031
27.177
Novac u blagajni
34.243
23.300
377.217
333.187
UKUPNO
11.
UPISANI KAPITAL
Upisani kapital Laguna Novigrad d.d. koji je utvrđen od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju 1994. godine
iznosio je 117.818.350.000 bivših hrvatskih dinara, odnosno u protuvrijednosti 32.279.000 DEM.
U procesu usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od
30.12.1994. godine, upisan je temeljni kapital u iznosu od 117.818.350 kuna i podijeljen na 322.790 redovnih
dionica nominalne vrijednosti 100 DEM (odnosno 365 kuna) po dionici.
Temeljem odluke Glavne Skupštine, od 23. prosinca 2004. godine usklađen je temeljni kapital i nominalni
iznos dionica sa Zakonom o trgovačkom društvima te je povećan iznos temeljnog kapitala iz zadržane dobiti
sa iznosa od 117.818.350 kuna za iznos od 1.613.950 kuna na iznos od 119.432.300 kuna. Nakon ovog
povećanja temeljni kapital se sastoji od 322.790 redovnih dionica nominalne vrijednosti 370 kuna po dionici.
Temeljem odluke Glavne Skupštine, od 31. srpnja 2006. godine povećan je temeljni kapital uplatama u
novcu za 40.417.320 kuna izdavanjem novih redovnih 109.236 dionica, svaka nominalne vrijednosti po 370
kuna. Povećanje kapitala upisano je na Trgovačkom sudu u Pazinu dana 29. prosinca 2006. godine. Ovim
povećanjem temeljni kapital Društva iznosi 159.849.620 kune i podijeljen je na 432.026 dionica, svaka
nominalne vrijednosti po 370 kuna.
Dana 04.08.2008. godine, Glavna Skupština Društva donijela je odluku o pojednostavljenom smanjenju
temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica Društva. Temeljni kapital smanjen je sa iznosa od
159.849.620 kuna za iznos od 3.885.000 kuna na iznos od 155.964.620 kuna i to povlačenjem 10.500
vlastitih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 370 kuna. Glavna skupština Društva je na istoj sjednici
donijela odluku o podjeli dionica Društva, kojom se jedna redovna dionica oznake LANO-R-A nominalne
vrijednosti 370 kn dijeli na 37 dionica nominalne vrijednosti od 10,00 kn. Smanjenje temeljnog kapitala i
podjela dionica upisani su na Trgovačkom sudu u Pazinu dana 25.08.2008.g.
Nakon ove promjene, temeljni kapital Društva iznosi 155.964.620 kuna i podijeljen je na 15.596.462 dionice,
svake nominalne vrijednosti po 10 kuna.
24
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Struktura dioničara na datum 31. prosinca 2010. godine i 31. prosinca 2009. godine prema evidenciji
Središnje depozitarne agencije (SDA) su navedene u slijedećim tabelama:
STANJE DIONICA U SDA NA 31.12.2010.
Prezime i ime/Skraćena tvrtka
AUCTOR KAPITAL D.O.O.
LAGUNA NOVIGRAD DD - Vlastite dionice
Broj dionica
% udjela u
temeljnom
kapitalu
11.715.495
75,12
1.194.184
7,66
HPB DD / ZBIRNI RAČUN ZA KLIJENTE BANKE
739.414
4,74
CENTAR BANKA D.D./CEBAS 0528
148.000
0,95
47.206
0,30
KALČIĆ MLADEN
40.159
0,26
BERIŠIĆ ROBERT
37.522
0,24
MARKOV ANTE
25.500
0,16
BOKULIĆ ZRINKA
15.790
0,10
ANIŠIĆ BORIS
POROPAT AMORINO
14.800
0,09
1.618.392
10,38
15.596.462
100,00
Broj dionica
% udjela u
temeljnom
kapitalu
11.715.495
75,12
1.209.974
7,76
HPB DD / ZBIRNI RAČUN ZA KLIJENTE BANKE
614.675
3,94
CENTAR BANKA D.D./CEBAS 0528
148.000
0,95
HITA VRIJEDNOSNICE DD
117.929
0,76
57.720
0,37
KALČIĆ MLADEN
36.001
0,23
ANIŠIĆ BORIS
23.902
0,15
POROPAT AMORINO
14.800
0,09
MAGLICA VALTER
14.652
0,09
OSTALI
UKUPNO
STANJE DIONICA U SDA NA 31.12.2009.
Prezime i ime/Skraćena tvrtka
AUCTOR KAPITAL D.O.O.
LAGUNA NOVIGRAD DD - Vlastite dionice
TADIN IVAN
OSTALI
UKUPNO
1.643.314
10,54
15.596.462
100,00
25
Laguna Novigrad d.d.
12.
31. prosinca 2010.
ZARADA PO DIONICI (EPS)
Zarada po dionici je izračunata na način da je dobit za godinu koja je na raspolaganju redovnim dioničarima
podijeljena sa ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica u prometu tijekom godine, isključujući
redovne dionice, koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite dionice (Bilješka 11).
Neto dobit tekuće godine
Ponderirani prosječni broj redovnih dionica
2010.
2009.
u kunama
u kunama
8.229.576
8.073.001
14.388.977
14.386.488
0,57
0,56
UKUPNO
13.
REZERVE
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
Zakonske rezerve
5.371.248
4.967.598
Rezerve za vlastite dionice
4.195.328
4.260.554
-1.487.480
-1.335.799
8.079.096
7.892.353
Revalorizacijske rezerve
UKUPNO
Odlukom Glavne Skupštine od 29.04.2010., neto dobit iz 2009.g. raspoređuje se na sljedeći način:
•
U zakonske pričuve 403.650,05 kn
•
Za isplatu dividende dioničarima 7.624.838,64 kn (0,53 kn po dionici)
•
U zadržanu dobit 44.512,31 kn
Negativne revalorizacijske rezerve nastale su kao rezultat svođenja vrijednosti dionica Slavonskog
zatvorenog investicijskog fonda i Metalske industrije Varaždin na NAV/ tržišnu vrijednost.
26
Laguna Novigrad d.d.
14.
31. prosinca 2010.
DUGOROČNE OBVEZE
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
Osigurani krediti
73.458.658
73.361.923
UKUPNO
73.458.658
73.361.923
Uvjeti otplate i kamatne stope na dugoročne kredite na dan 31. prosinca 2010. godine sažete su kako slijedi:
Iznos u kunama
18.854.686
Tekuće dospijeće
Dugoročni dio
Rok otplate
Raspon kamatnih stopa
2011.
2,0% – 8,40%
17.591.978
2012.
2,0% – 8,40%
13.556.154
2013.
2,0% – 8,40%
13.675.859
2014.
2,0% – 8,40%
12.651.460
2015.
2,0% – 8,40%
9.928.527
2016.
2,0% – 8,40%
2.515.468
2017.
2,0% – 8,40%
3.539.212
Nakon toga
18.854.686
73.458.658
Tekuće dospijeće od 18.854.686 kn odnosi se na kratkoročni dio dugoročnih obveza, tj. dio dugoročnih
obveza koji dospijeva unutar godine dana.
U nastavku je dan pregled postojećih kredita koje Društvo koristi sa odobrenim iznosima, rokom otplate te
vrstom osiguranja:
•
PBZ d.d. kredit na 4.474.349,37 EUR u protuvrijednosti 33.000.000 kuna rok otplate 30.9.2016. založno pravo na nekretnini Društva zk. 3811 kč 2820/2 (u naravi Hotel Maestral)
•
HBOR kredit na 4.071.018,10 EUR u protuvrijednosti 30.000.000 kuna, rok otplate 31.03.2016.
hipoteka na nekretninama kč 2820/1 i 2820/2 hotel i dvorište,
•
PBZ d.d. kredit na 10.000.000 kuna, rok otplate 31.12.2012. - založno pravo na nekretninama
Društva
27
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
•
HBOR kredit na 10.000.000 kuna, rok otplate 31.12.2014 - založno pravo na nekretninama Društva
•
PBZ d.d. kredit na 900.000 EUR, rok otplate 30.11.2015. - založno pravo na nekretninama Društva
•
PBZ d.d. kredit na 340.000 EUR, rok otplate 30.06.2015. –založno pravo na nekretninama Društva
•
PBZ d.d. kredit na 1.012.176,83 EUR, rok otplate 30.06.2018. – založno pravo na nekretninama
Društva
•
PBZ d.d. kredit na 1.500.000,00 EUR, rok otplate 31.08.2012. – založno pravo na nekretninama
Društva, dvije zadužnice
•
IKB d.d., kredit na 10.000.000 kn, rok otplate 31.12.2021., založno pravo na nekretni market Mareda
1190/2 k.o. Novigrad, 3 bianco mjenice i jedna obična zadužnica
•
IKB d.d., kredit na 10.000.000 kn, rok otplate 30.06.2020., založno pravo na nekretnini market
Rivarela 2797/1 k.o. Novigrad, 3 bianco mjenice i jedna obična zadužnica
15.
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obveze prema domaćim dobavljačima
Dobavljači fizičke osobe
Obveze za nefakturiranu robu i usluge
UKUPNO
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
3.103.467
2.877.547
82.103
101.484
692.035
2.412.033
3.877.605
5.391.064
.
28
Laguna Novigrad d.d.
16.
31. prosinca 2010.
OSTALE OBVEZE
31.12.2010.
31.12.2009.
u kunama
u kunama
Obveze po osnovi udjela u rezultatu
1.960.722
1.821.962
Predujmovi od kupaca i ostali predujmovi
1.155.763
648.208
Obveze za poreze i doprinose
1.243.942
342.402
Obveze prema zaposlenima
1.370.395
3.304.329
0
22.007
5.730.822
6.138.908
Ostale obveze
UKUPNO
Na poziciji obveze po osnovi udjela u rezultatu knjižen je neisplaćeni iznos dividende za takozvane sporne i
bespravne dioničare (dioničari koji nisu dojavili promjenu računa, umrli dioničari čije dionice još nisu
prenesene i kojima HFP nije dobro obračunao popust).
U obvezama prema zaposlenima prikazani su sati iz preraspodjele. Razlike u pozicijama 'obveze za poreze i
doprinose' i 'obveze prema zaposlenima' proizašle su iz razlike u prikazu. Naime, u 2010.g. su u stavku
'obveze za poreze i doprinose' uključeni i svi porezi i doprinosi za zaposlene ( iz plaće i na plaću), dok su ta
davanja u 2009.g. prikazana pod stavkom 'obveze prema zaposlenima' zajedno s obvezom za neto plaću.
29
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
17.
SEGMENTALNA ANALIZA
I
prihodi od prodaje
I a Prihodi od prodaje po poslovnim segmentima
2010.
PRIHODI OD PRODAJE
2009.
kune
%
kune
%
HOTEL MAESTRAL
44.806.065
57
42.255.015
55
HOTEL LAGUNA
15.323.772
19
15.757.260
21
KAMPOVI
18.927.132
24
18.698.089
24
UKUPNO
79.056.969
100
76.710.364
100
I b Prihodi prema tržištima
2010
kune
Hrvatska
2009
%
kune
%
1.370.793
1,73
1.459.700
1,90
Slovenija
23.687.751
29,96
21.147.493
27,57
Njemačka
22.375.363
28,30
20.205.506
26,34
Austrija
11.978.120
15,15
11.226.418
14,63
Nizozemska
5.295.590
6,70
5.859.602
7,64
Italija
4.413.507
5,58
6.829.819
8,90
Ostali Europa
9.850.643
12,46
9.812.447
12,79
85.202
0,12
169.379
0,23
Ukupno međunarodna tržišta
77.686.176
98,27
75.250.664
98,10
Ukupan prihod od prodaje
79.056.969
100
76.710.364
100
Međunarodna
tržišta
Ostali
30
Laguna Novigrad d.d.
II
31. prosinca 2010.
Ostali prihodi od prodaje
Prihodi od najma
Prihodi od mjenjačnica
UKUPNO
SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE (I + II)
2010.
2009.
u kunama
u kunama
1.358.566
1.528.850
405.471
429.541
1.764.037
1.958.391*
81.027.704
78.668.755
*napomena: Prihodi od najma i mjenjačnica su u 2009.g. iskazani pod stavkom 'Ostali poslovni prihodi'
18.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
2010.
2009.
u kunama
u kunama
Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija itd.
307.864
229.773
Ostali prihodi
866.619
786.734
1.174.482
1.016.507
UKUPNO
19.
VANJSKI TROŠKOVI USLUGA
2010.
2009.
u kunama
u kunama
Usluge održavanja
1.550.182
1.447.598
Komunalne usluge
3.598.544
5.341.072
Intelektualne i ostale usluge
3.282.431
1.819.016
Usluge promidžbe
813.223
690.152
Prijevozne usluge
537.282
455.706
1.783.866
1.353.173
11.565.528
11.106.717
Ostali vanjski troškovi – usluge
UKUPNO
31
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Trošak komunalnih usluga u 2010.g. manji je od prošlogodišnjeg za 1,7 mil. kn, iz razloga što je u 2009.g. na
ovu stavku knjižena jednokratna naknada za priključak na kanalizaciju.
Na porast troška intelektualnih i ostalih usluga u odnosu na 2009.g. prvenstveno su utjecali troškovi
odvjetničkih usluga za dobivene sudske sporove tijekom 2010.g. U intelektualnim i ostalim uslugama
uključene su i naknade revizora i poreznog savjetnika.
Ukupni iznos ugovorene naknade revizorskom društvu za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih
izvješća iznosi 115.000 kuna, a ukupni godišnji iznos naknada za usluge poreznog savjetnika je 36.000 kn.
20.
TROŠKOVI OSOBLJA, NAKNADA NADZORNOM ODBORU I UPRAVI
Ukupni troškovi osoblja za 2010. godinu iznosili su 21.947.326 kuna, dok su navedeni troškovi u 2009.g. bili
21.006.652 kn. Troškovi osoblja iskazuju se po principu da se svi odrađeni sati iskazuju kao trošak u tekućoj
godini.
Mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora iznosi 2.500 kn, dok je naknada članovima Nadzornog
odbora 2.000 kn.
Odlukom Nadzornog odbora od 03.11.2010.g. članu Uprave Zrinki Bokulić odobreno je sudjelovanje u dobiti
Društva kroz dodjelu 15.790 vlastitih redovnih dionica Društva.
21.
AMORTIZACIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
Nekretnine, postrojenja, oprema i ostala imovina
Nematerijalna imovina
UKUPNO
2010.
2009.
u kunama
u kunama
9.713.459
9.632.203
77.273
89.451
9.790.732
9.721.654
32
Laguna Novigrad d.d.
22.
31. prosinca 2010.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
Naknada troškova zaposlenima
2010.
2009.
u kunama
u kunama
1.332.124
1.262.292
906.204
900.888
1.078.708
818.828
Reprezentacija
283.192
192.067
Premije osiguranja
323.332
358.986
Naknade članovima NO
254.876
258.710
Porezi koji ne ovise o dohotku
11.632
14.515
Troškovi donacija i sponzorstva
52.344
8.000
Kazne, penali i nadoknade štete
279.177
146.832
25.536
19.193
4.305
58.021
768.525
3.664.502
5.319.955
7.702.834
Doprinosi, članarine i dr. davanja
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih razdoblja
Manjkovi i rashodi utvrđeni popisom
Ostali rashodi
UKUPNO
23.
FINANCIJSKI PRIHODI
Kamate
2010.
2009.
u kunama
u kunama
1.352.647
1.263.459
Tečajne razlike
901.793
790.846
Ostali financijski prihodi
462.153
489.576
2.716.593
2.543.881
UKUPNO
33
Laguna Novigrad d.d.
24.
31. prosinca 2010.
FINANCIJSKI RASHODI
2010.
2009.
u kunama
u kunama
Kamate
3.773.642
3.007.851
Tečajne razlike
1.628.892
547.293
Ostali financijski rashodi
UKUPNO
23.316
5.425.850
3.555.144
Rast kamata u odnosu na 2009.g. posljedica je dodatnog kreditnog zaduženja Društva u 2010.g. Tečajne
razlike porasle su u odnosu na prethodnu godinu zbog svođenja dugoročnih financijskih obveza na srednji
tečaj 31.12.2010.g.
25.
POREZ NA DOBIT
Dobitak za razdoblje
2010. godina
2009. godina
u kunama
u kunama
10.321.853
10.115.852
207.378
133.586
30 % troškova automobila
96.310
124.680
Ostalo
14.174
119.495
(29.036)
(36.210)
(149.293)
(243.148)
10.461.386
10.214.255
0
0
10.461.386
10.214.255
20%
20%
2.092.277
2.042.851
Porezno nepriznati rashodi:
70% troškova reprezentacije
Porezno priznati prihodi:
Prihodi od dividendi i udjela u dobiti
Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja
Dobit nakon uvećanja i umanjenja
Prenijeti porezni gubitak iz prethodnih razdoblja
Porezna osnovica
Porezna stopa
Porezna obveza
34
Laguna Novigrad d.d.
26.
31. prosinca 2010.
FER VRIJEDNOSTI FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Rizici
Izloženost kreditnim, kamatnim, tečajnim rizicima javlja se u tijeku redovnog poslovanja Društva.
Kreditni rizik
Kreditni rizik je rizik od neispunjavanja obveza jedne strane u financijskom instrumentu što bi moglo
prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani.
Uprava primjenjuje kreditnu politiku, a izloženost kreditnom riziku redovito se prati. Društvo je prihvatilo
politiku investiranja nesklonu riziku.
Što se tiče potraživanja od kupaca Društvo nije trenutno izloženo ovom riziku obzirom na povoljan odnos
ovih potraživanja i prihoda od prodaje. Unutar procjene kreditne sposobnosti Društvo se mora pridržavati
određenih minimalnih zahtjeva kreditne sposobnosti. Nadalje, određuje se maksimalna pojedinačna
izloženost. Potraživanja od kupaca prate se redovito, najmanje jednom tjedno.
Maksimalna izloženost kreditnom riziku iskazana je knjigovodstvenom vrijednošću pojedine financijske
imovine.
Kamatni rizik
Zaduživanja na koja se obračunavaju kamate ugovorena su uz promjenjivu i fiksnu kamatu stopu. Prema
mišljenju Uprave fer vrijednost zaduživanja uz fiksne kamatne stope ne razlikuje se značajno od
knjigovodstvene vrijednosti.
Valutni rizik
Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo
je najviše izloženo promjenama vrijednosti eura, jer je značajan dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazan
u ovoj valuti. Također su obveze za kredite denominirane u eurima, što također Društvo izlaže valutnom
riziku.
Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u
pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Društvo nije izloženo ovom
riziku, jer ima dovoljno tekućih sredstava i svoje obveze uredno podmiruje.
Fer vrijednosti
Fer vrijednost predstavlja iznos za koji se neka imovina može zamijeniti ili obveza podmiriti po tržišnim
uvjetima.
Kratkoročni depoziti kod banaka
Knjigovodstvena vrijednost kratkoročnih depozita kod banaka predstavlja njihovu fer vrijednost budući da su
po svojoj prirodi vrlo blizu novca (kada je originalno dospijeće kraće od tri mjeseca) ili su kratkoročne prirode
(kada je originalno dospijeće duže od tri mjeseca).
35
Laguna Novigrad d.d.
31. prosinca 2010.
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja/obveze
Za potraživanja/obveze s preostalim dospijećem kraćim od godinu dana, smatra se da knjigovodstvena
vrijednost predstavlja njihovu fer vrijednost. Ostala potraživanja/obveze se diskontiraju kako bi odražavali
vremensku vrijednost novca.
Uprava vjeruje da se knjigovodstvena vrijednost drugih financijskih instrumenata (kao na primjer novca,
obveza prema dobavljačima i ostalih obveza) ne razlikuje značajno od njihove fer vrijednosti budući da su
kratkoročne prirode.
Dugoročna zaduživanja na koja se obračunavaju kamate
Fer vrijednost se računa na temelju diskontiranih očekivanih budućih novčanih tokova od otplate glavnice i
kamata.
27.
POSLOVNI NAJAM
Društvo kao najmodavac
Društvo iznajmljuje poslovne prostore pod opozivnim operativnim najmom. Najmovi se obično daju na
razdoblje od jedne do pet godina. Tijekom tekuće godine, iznos od 1.358.566 kuna priznat je kao prihod u
računu dobiti i gubitka u svezi s poslovnim najmom (2009.g.: 1.528.850 kuna).
28.
POTENCIJALNE OBVEZE – SUDSKI SPOROVI
Lučka uprava Umag – Novigrad tužila je Društvo radi predaje u posjed dio lučkog područja luke Novigrad,
privezište Mandrač. Ukupna površina 4.999 m2 od čega 710 m2 kopnenog prostora. Općinski sud u Bujama
je 12.10.2006. donio presudu u korist Lučke uprave. Dana 1.12.2006. Društvo je uložilo žalbu. Žalba je
odbijena kao neosnovana. U istom predmetu Društvo je dana 28.09. 2006. godine, podnijelo protutužbu
kojom je od Lučke uprave zatražena nadoknada uloženih sredstava u iznosu od 6.703.485 kuna.
Protutužba je naknadno povučena što je činjenično utvrđeno Rješenjem Općinskog suda u Bujama posl.broj
P-453/06-20 od 07. travnja 2010.
Hrvatski fond za privatizaciju je dana 22. listopada 2007. godine izdao I. DJELOMIČNO RJEŠENJE kojim je
primjenom članka 47. Zakona o privatizaciji, izvršen prijenos nekih od nekretnina Laguna Novigrad d.d. u
vlasništvo HFP-a. Radi se o zemljištu koje nije procijenjeno u postupku pretvorbe društvenog poduzeća
„Laguna Novigrad“, a evidentirano u zemljišnoknjižnim ulošcima 2200, 1036 i 2010 katastarske općine
Novigrad, ukupne površine 432.042 m2. Društvo je protiv osporenog rješenja pokrenulo upravni spor na
Upravnom sudu u Zagrebu koji je okončan Presudom broj Us-11752/2007-6 od 29.09.2010. godine na način
da se citirano djelomično rješenje poništava.
II. DJELOMIČNIM RJEŠENJEM Hrvatskog fonda za privatizaciju od 01.07. 2008. godine izvršen je prijenos
nekretnine k.č.br. 1187 k.o. Novigrad z.k.ul. 2010., ukupne površine 10419 m2, u vlasništvo HFP-a.
Društvo je protiv osporenog rješenja pokrenulo upravni spor na Upravnom sudu u Zagrebu koji je okončan
Presudom Us-8706/2008-4 od 29.09.2010. godine na način da se citirano djelomično rješenje poništava.
36
LaqunaNoviqladd.d.
3 1 . D r o s i n c2BO 1 O
lll. DJELOMIdNIM
RJESENJEMHrvatskogfondaza privatizaciju
godineizvrsenje prijenos
od t9.O3.2OjO.
nekretnina
iz z.k.ul.2010.,ukupnepovrsine65.228m2,u vlasnistvoHFp-a.
Drustvoje protivosporenogrjesenjapokrenuloupravnisporna Upravnomsuduu Zagrebu.Upravnjspofje u
tijeku.
UpravaDrustvau 2011.godinine oeekujeznadajnijepotencijatne
obveze,koje bi mogteopteretitiDrustvo
temeljemsudskihsporova.
29.
DOGADAJI
NAKONDATUMABILANCE
Sukladnoodredbama
dlanka8. i dlanka11.stavak1. Zakonao turistidkom
i ostatomgraatevinskom
zemljiitu
neprocijenjenom
u postupkupretvorbei privatizacije,
Drustvoje dana31.O1.2011.
podnijeto
VtadiRepubtike
Hrvatskeputem Ministarstua
turizmaZahtjevza dobivanjekoncesijena suvlasniakomdijetuRepublike
Hrvatskeza koristenje
turistidkog
zemljistau kampuMaredai kampuSirena.
Sukladnood.edbamailanka 21. stavak3, i u svezis odredbomdlanka20. Zakonao turistiakomiostalom
graalevinskom
zemljistuneprocjjenjenom
u postupkupretvorbei privatizacije,
Drustvoje dana 31|.01.2011.
podnijeloGradu NovigraduZahtjevza dobivanjekoncesijena preostalomturistiakomzemtjistukoje nije
procijenjeno
ir vrijednost
druStvenog
kapitala.
OvebiUeSke
su potpisaneiodobreneod st ane Upravedana12.04.2011.
godine
37
Lagum NdrgEd d.d.
BILANCA
stanjenadan31.12.2010.
A) POTRAZIVANJAZA UPISANIA NEUPLACENIKAPITAL
B) OUGOTFiAIM lMovll{A (003{10+0201029}033)
NEMATERUALM IMOVINA(OO4dOOO9)
u xon*-=F,-parent,tenoB, rco"e' ust,-u.ate,
001
o02
003
elver | 6tala prava
006
4. Predujmoviz nabavunematsjjaine imovine
5. NemaEniaha
imovinau pnP€mi
6. OsIaa nenatenjaha imovina
(011do 019)
MATERIJALMIMOVINA
1. Zemljisle
007
003
009
010
01i
o12
6. Peduimovia ndeniahu imovinu
013
011
015
016
7. Mabnjahaimotna u pnpreni
o17
L osrala maredialnaimovina
014
4. l',lali, pogski
iNenl4 ihansporha [email protected]
IMOVINA
lll. DUGOTMJNAFINANCIJSKA
i021do 023)
1. Udieli(dimie)kodpoveanihpoduzelnika
2 Danizatmovipoveanim poduzetricima
3. sudlerljuciiiteei (udjeli)
.t. zajmovi dani poduzehidma u kojimaposloje sldjElujuai inter4i
5. Ul.ganja u vdjednosnepapire
5 [email protected] deponUisliano
7. Ostaladugot ajna nnanojskainovina
3. Ulaqanjakoja se obBauavaju netodom udjela
lV. POTRAZIVANJA(030 do 032)
1. PotE:ivaFja od povezanihpodu€lrika
2. Potarvafla po osnovi prcdajena k€dit
020
021
022
023
024
025
026
02f
024
029
030
031
032
l/' ODGODENAPOREZNAIMOVINA
033
ltVlOVlM(03t043+050+058)
c) KRATXOTRA.'NA
034
035
ZALIHE(036 do 042)
036
037
038
039
6 Dusol€ina [email protected]
(044do 0!91
. POTRTZTVANJA
042
04:l
1. Potatva.ja od [email protected]
2. Pobtvanja od kupa€
3. PolEirvania od [email protected]
4. Polrativanjaod zposlenika i alanovapoduzehika
045
046
od drtavei druqrhInsutuclia
5 Polrariv.nra
043
ll',lOVlNA
lll. KMTKO IMJNA FINANCIJSKA
1051do 057)
[email protected]
1. udjeli (dionie) kod pd*nih
2. Daniajrcvi pqezaninpodueinicima
3. sudjerujEiinteEi (udjel')
4. z.jmdi dani [email protected] u kojimapostojesudjelujurjinteresi
5. Ulagdja u [email protected]
i sliano
6 Daniuinc{i,depozib
5224.L
050
05t
052
053
054
055
056
7. Oslalafnarciska imovina
IV. NOVACU BANCII BLAGAJNI
Ot PLAEENIIROSKOVI BUDUCEGRAZDOBLJAI OBMCUNATI PRIHODI
0s8
059
El UKUPNOAKTIVA{001+002+034+059)
060
N EVANBILANCNIZAPISI
051
7*_711
PASIVA
'.072,0?..0-3)
A ) K A D A L t R I T E R V Er 0 o . . 0 o 4' 0 o r - 0 .
KAPITAL
TEMELJNI
IUPISANI)
062
063
I REZERVE
lZ OOAIT{066+067'063+069+070)
066
2 RezeR€za vlastited on @
V asite dionce ildleli(odbit.aslavka)
068
069
qq
REZERVE
V REVALORIZ-ACIJSKE
rel] a|TAK(073-074)
DoB[ Li PRENESEN
t.z DRzaNA
2
E CODINE1076.077)
VI. OOBT LI GUBIIAKPOSLOVN
075
3 07Iq
076
qodne
2 Cubilakposlovne
V] MANJINSKINTERES
Bl REZERVTRANJA
{o3odo 032)
079
c4
1 RezeruEnja
zao 'ovine otp€M9tjl!!!!!!!:!
2 Rezeru
raniazaoorezneobveze
9!L
081
002
n361.,,:
cl DUGoRoaNE
ofiVEzErrloadoog;)
I Obaze Orma no;e:arm Oodlzelmim
2 obvezeza zimove. deDozte isliano
i drugimfinanciskinnstduc'lema
3. Obvezepremabankama
,4 Oblezeza pedulmove
5. Obvezeprehadobavlaaim
6. Obvezeoo vriednosnifrlaoirma
' o o , e zo
eer dood./- ''-auroi-doo+o' d'..1
3 ostae [email protected]
I odoodenaporeznaobveza
D) KRATKOROCNE
OBVEZEIO94do 105)
poveznimpoduzetncma
1 Obvezeprema
2 obvezeza 2amovedeoozileisl6no
J oo,eze!e1ror'.dld
a
qYfict!
.(n:\'h
.-d
0ql
0q!
09!
03q
!9s
q90
!91
092
095
09L
qse
!1!U!?!oJtoje slqjeruju.i iteresi
4!I9!9!i!IqpJdu.qryq9
3 Obveze
orema
zaoos
enicima
101
9. Obvezeza poreze,dopnnosesianadavanja
10.Obvezes osnoveudtelaL rezultatu
r r O b r - / eo oo s . o , d - q o - " r ' " r o . r ' " - a n j e . j e r ep r o d.
obveze
12.oslalekratkoroane
IPFIHODBUOLCTGA R-AZDOBLJA
EI ODGODENO
PLACAN-ETROSKOVA
(092+!79+083+093+
106)
F)UKUPNO- PASTVA
G) IZVANAILANCNI
ZAPISI
DoDATAK BILANCI [email protected]
142
103
104
1os
109
197
104
poduzeliik koll $stavlja kons6lidnani qodi.nll tinanciiski iajelkll
A){4!lI4! I REZERVE
sanoimarejnakapltala
m.nrnslom ntercsL
2 Pnprsano
.
u NavtvadlJn2.u.2111
13.s1:6jq
097
098
4 0brezezaoreduimove
5
6 o b v e z e p o v r j e d n o s pn 3Tp n m
109
110
o.'1j,'
11 10?
RACUNDOBITII GUBITKA
do3l.l22olo
! r4robriu0r.0r.2010.
(112.1r3)
FOSIOVI{PRjHOD|
't11
112
POSLOVII
ttASHODt
615+116+120+r24+12s+126+129+130)
t. PDnlcn. vriodn.s{ ar[|. polzvodnl. u tiEku I [email protected] Droavqt
tt6
1 ttLllrll.lrl llakdl
n 17 do 1191
al Trcakdi [email protected] i m.led.la
b) T.oskovrpEd5n6 Eb.
fi?
it9
3, TEakoll o.ob4. (121do123)
121
t Trcgk vi pod'! ' dopdnosEE pl€d€
123
-
!qE!c{!erl-
-
a,vnj.dnGnou.klr.riv..ie(1t+126)
(6i,r' rn.ndFk no"ireJ
t di;6G6;-owE
b) kdrddjne 'mow (6im rin.rcisre imdire)
-
121
126
r29
It, Frr'tANcusKtPRtHoDt1132do 136)
Erlte, dlvldcnd. I slad Dnhodiir odn6. s
r. K.D.t , 6h.
1 X!rot , Ltaln. drlle, dlvld€nd.,slidnllnhodi E odnosrs
i sudi.lriqclh lrr|.6.
3. DloEihod. od ondrut.nih rodu.lit.
,f, .E.rlzlEn|dobicl{prlhodl)odnnancllkehovh.
t Oi.r fiMn.i.tl
Ddhdi
E.hodl ! pd.anid
r.aain. Ezrlk. I ddlr
[email protected]
2,xlnate. t.trln. dzilk.lddol EEhodlhodnorr s n.Dov.trnh
3, I€nafi:hri
o!!kl
lrahodll
od t..nclj.kc
131
132
136
137
tv.FiNANCIJSK|
RASHOO{133
do 14n
1. Xrh.r..
1!![
i26
139
ldovin.
141
t, ost li fin.ncil.li E.hodl
PODUZETNIKA
V. UOIOU DOBfNODPRIORUZENIH
PODUZETNIXA
VI, UDIOU GUBM(UOOPRIDRUZEMII
V!. EVANREDIII. OSTAU PRI}IODI
VNI.ZVANREDM' OSTAIIRASHODI
144)
lx- uxuPNt?RtHool{111+r31+142+
+ r45)
x. uxlrPxrRAsHoDtl14+r3t+r43
Xl, DOBIT lLl GUBIT K PRIJE OFOREZIVANJAl1,l&1,17)
r.6bii;-'ip oF €i€nj. (iae1a7)
150
2 Crbi,k Dnl. opoEa'v.nj6(147-146)
Xlll.DOBIT
lll GUEITMRIZDOALJA
l1,l&1511
r. 00bdddoui€ I 119151)
2 GubtulEdobls ( 51-1431
N. DO Ji lU GUBITM MZDOBLJA
r PrlpF.r. ildt ljri. fiptLl. m.!6
2. PrlDis.n. manllislofr int Fu
----
t56
dtqaS
DOBITILIGUBFAKRIZDOBLJAII 152I
PruE POiEz 059 do 165)
oslarA SvEoBUl{v Tl|^ DOBTTTGUEIIAx
l. T.aajn. 6nlk. h pEEaunr inoz€mnogpo3roFnj.
2, rldhi6n. Ev.lo|E.clls n @d durolr.jn. mat .liah. I
vEdnov.nirfinancli.kc
3,Dobiillorbn l s @nd. ponovnog
a, Dctbni[ rubn t 3 @.oe. ualntovhr a&nE nova.nogtol.
5,Dobni[oubn l3 €nd. ualnkovft. z.Hi. n.to ul.qanL u inos3lw
6, Udlou o.talol .!4bllsalrol dobld/qubhtuDddrut nih pod[.tnlk
7, Alt aEtl dobLirgubhi po phnovkE
d€fnidnih
prlenl.
DOBITRAZDOBLJA
III,POREZNAOSTAIUSVEOBUIVATI.IU
V. EIO OsIALA SVEOBUIIVATI{A
OOBlr|U GUBIIA(
DOBII ILIGUBITAXRAZDOBIJAII57+167I
V.SVEOBUHVAINA
153
151
163
165
156
t57
163
SVEOBUHVAIMDOBITIU GUANAXRAZTIOBLJA
[email protected]!E!!!!EseEmd..
2.PdDi$nrdnll.ekomhlEsu
-
169
170
!t!3
MCtOdA
IZVJESTAJO NOVEANOMTUEKU - INdiTEKNA
do 31.122010
u razdoblju
01.01.2010.
001
10.321.353
002
003
004
005
006
007
008
009
khnoroenihobveza
3-Povecanie
polrazvania
4 SmamenE
kraltolranrh
1 913!9!r9r9!il!-
6 Oslaloooveaanienovianooliieka
.ovetanie novdnoo tiieka od ooslovnih akivnosti(001 do006)
I Sm:nienickralkoroanih
obveza
2 Pove€n e kElkolrainihDolrazvania
l
010
I
II
t
oqt:|. qmani.anienovianoo liieka
;;anienienovianooniekaodposlovnihaktivnosti{008do011)
AKTIVNOSTI
NFTOpOVECANJE
NOVaANOGTUEI(A
ODPOSLOVNIH
1007-012)
AKTrvNosr(012-oo7)
@ovNtH
r N"ral3llllmriod
od kamata
!r Novaznionmiciod dividendi
5 o4rrli nova,nioriniciod investiciiskih
aktvnos{
vtasnikih i ollrcirtr hrunoFiiiiinslmrola
z t totaFi iztacizasriecanie
;=!fr:.
oOrzda"an:avlasn,arhI dubickih filarcrlsk,l' rsvumenald
od ola;e kreditd zadJtni€. Dozarricaid'uaih posudo
allrvnosll
3-ostalrDrimici
odfnancirskih
v. uru-omveanl primiciodlinanctskihaktivnostr(027do 029)
kredilai obveznica
izdaciza
olplaluslavnice
1-Novcani
, Nnui,ni'd2.i?a
ic.lahr dividendi
x N6va:nii7da.ize financiiskinaiam
4 NovEaniizdaciza olkuovlastitihdionica
5 orrari nova,nitdaci od financiiskihaklivnosli
iiskihaktlvnosti1031do 035)
KlH AKT]VNOSTI(030.035)
CiI NETO POVEdANJENOVCANOGTIJEKA OD FINANCIJS
AKTIVNOSN{036430}
., NFTO .STi!ANJENJ
E NOV6ANOGTUEl(A OD FINANCIJSKIH
uki,pr,o;-"e"iieno"."-s tlj"ka(013-fi+ * ozs- ozo' !91:qll-
mimvaanoo LreLa
{014- 013+ 026-0?5 | 018- 037}
Novaci nov€ni ekvivalentna poeetu razdoblia
0
(
633.376
02tr
akiivnosti
3 osr.li novdaniizdaciod invesliciiskih
I v . U k u o n o n o v a a n i i / d a ci novde s t i c i i s k i h . k t i v n o s l id{ 0o2012 3 )
(O2O-024)
AKTIVNOSTI
TUEKAODINVESTICIJSKIH
BTINETOPbVECANJE
NOVEANOG
(02+O2O)
AKNVNOSTI
82] NETOSMANJENJE
NOV.ANOGTUEKAODINVESTICIJSKIH
t tl""emimio
2 Nov&ri.nmn
re:
021
022
I rhvaani iTdacrzakloniu duooLrmemaleriialne rcmateriial1einovit
ii*r
F:+'
020
do 019)
aktivnosli{015
ttt ukmonoveani orimiciodinv€stjciiskih
[email protected]@[A6IryNoSiiIIt=
a.osr.i2e 2.54
015
016
017
018
019
orcdreduoolrane matenralrei n"Faler ralt,moline
insirumenala
i duzniakih
od pmdaievlasni6tih
2. Noveaniodmici
t Nnvirninnmi.i
3.95t
0tt
012
013
014
024
025
026
AIHfiq
o27
4.693.309
1.217.209
l
028
o29
030
031
;91-t!9-4s,
13.42422:
11.071.22t
032
033
034
o
035
036
037
038
03s
040
.i.571
:0
04r
33t.137
[email protected] novdanih
ekvivalenata
Smanienie
042
043
17.523.960 20.046.879
20.002.u9
,t*"c i noveani
.ruiuatenti
n" k6ju mzdoblia
044
U Novigtadu,
zdnkaBokuli6
lJpravaDruSlva
3i.}r3?
3n.t?
PROMJEN
do
4, Zadr2ana
dobltillpren6enigubilak
5, Doblllllgubit.ktekuaegodine
dusolrajne
meledlsln€
imovine
6. Revalodz.ciJa
finandjskeimovine€sporoziveza prodalu
11.Te&jne rar'ikes nacovanelo ulaganiau inozemnoposrovanlo
[email protected] (dio)
12.Tekudlodgodeni
13.Z56lil. novaanoglteka
pogEs.kaprelhodnoq
Ezdoblja
15.lspravak
znacajnih
irismanlsnlelaoitaratAoP 0ll do 01
inleresu
17 b. Pripissnomanjinskom
sLvk. koj. umanjujurGpitarupl3uJu
@ 3 ne!.dvnin p€dzMkom
P.d€d podAoP oznakada001do 009 opllqu se kao siadj. na d.lum bil.nc.
U Novig€du,
12.04.2011.
7N
LagunaNovigrad
LAGUNANOVIGRADd.d.
HR-52466 NovigEd lst6, SkveBka3 | T€1.:+33552 858 601 | Fax:+38552 757006
E-mall:[email protected]
I wrw.laguna-novigrad.hr
I ww.camplng novgrad.cofr
Na sjednjci
Nadzornog
odboraLAGUNANOVIGRAD
d.d.,odrzane
dana20.travnja201L godine,
donesenesu slijede6eodluke:
'1.Utvrdujuse Godi$njifinancijskiizvjestajio poslovanjuDruStva
za 2010.godinu.
2. PredlaZese Glavnojskupstinidonosenjeodlukeo raspodjelidobitiza 2010.godinu:
Dobitu iznosuod 8.229.576,00kn rasporeduje
se:
priduve:
a) u zakonske
41'1.478.80
kn
b) dio dobiti u iznosuod 7.777.230,12
rasporeduje
se za isplatudividendedionidarima
(0,54kunapo dionici).
srazmjerno
brojudionicau njihovom
vlasniStvu
c) dio dobitiu iznosuod 40.867,08kunerasporeduje
se u zadrZanudobit.
Dividendace biti ispla6enadioni6arima
kojisu na dan odrzavanjaclavne skupstineupisanikao
dionidariu registardionicakodSrediinjegklirinskogdepozitarnog
druStvad.d.Zagreb,umanjenaza
predujmana imedividende.
iznosranijeispla6enog
Dioni6aristjedukazbinuza isplatudividendetridesetogdananakondonosenjaove odluke.Dan
dospije6atra:bineje najkasnije
tridesetidan od danastjecanjatrazbine.
Novigrad,
29.travnja2011.
Predsjednik
Nadzornogodbora:
MarijanPali6v.r.
',M]*r',,*o",
d'd.
LAGUNAJ\OV]GRAD
|. guM Novig.ld d.d, Noligrad / hotoljorsM i rurdm i upiso kdd TG6vadkog slda u pdn!
rvlgs. 040c€o5J3I po4ar blot: 3t's1773
olB: 53935379053
ddtd 6arn. 7m10.2M38rSWIFTPB2GHF2XT
TSANIHF60
t kunskrdalnr [email protected],{S4r
[email protected] r 00016{94. otvo'€n kodPEZd.d.
gl0bll6m6r]kapk|:[email protected]^Uoie|os|r'l5'596.462d'onl€a10'ooXn/Prdspdn'kNa.'2ofogodb.la]M&'ldPa'c'Up|avalnbB.kLLc
7N
taguna Novigrad
LAGUNANOVIGMD d.d.
HR-52466 Novigrad- lstla. Skve6ka8I T6l.: +38552 858 601 | Fax: +38552 ?57 006
E{.lL
[email protected]
llw.laquna
novig.ad.h.I [email protected]@m
U skladus dlankom272.p Zakonao ltgovadkimdrustvima,UpravaLAGUNANOVIGRADd.d.daje
sljede6u
IZJAVU
o primjeniKodeksakorporativnog
upravljanja
UpravaLAGUNANOVIGRADd.d. (u daljnjemtekstu:Drustvo)je, u skladus dlankom250a.Zakonao
izradilaGodiinjeizvjeiceUpraveo stanjuiposlovanjudruitva za poslovnu
trgovadkimdruStvima,
godinu2010.(u daljnjem
tekstu:Godi6nje
izvjesie).
Ova lzjavaje sastavnidio Godisnjegizvjesiao stanjuDrustvaza 20'10.godinu.
primjenjujeKodekskorporativnog
Drustvodobrovoljno
upravljanja
kojisu zajednoizradileHrvatska
agencijaza nadzorflnancijskihuslugai Zagrebadka
buza d.d. (daljeu tekstu:Kodeks).
preporukeKodeksauz odstupanjaod nekih
Druitvoje u proteklojgodiniu bitnomeprimjenjivalo
preporukai smjernicaKodeksakojase detaljnUe
iznoseu godisnjemupitnjkukojise zajednos
Godisnjimfinancijskim
izvjeatajem
dostavljaiobjavljujena internetskim
stranicamaZagrebaake
buze,
te na internetskim
stranicamaDruitva.
poslovaDrustva
provodiNadzorniodbor
Unutarnji
nadzornadvodenjem
u skladus odredbama
Zakona
o trgovadkim
drustvimai odredbamaStatutaDruitva.elanoviNadzornogodboraredovato
dobivaju
detaljneobavijestiiizvjeS6ao prilikamaDrustva,o upravljanju
iposlovanjuDruitva, obavijestiozastiti
okolisai o fadnicimate o svimdrugimpitanjimakojasu povezanas poslovanjem
DruStvakakobi mogli
udinkovito
ispunjavati
nadzoru
svojunadzornuulogu. lzvjesdeNadzornogodborao obavljenom
vodenjaposlovadioje GodiinjegizvjegcaDruitvakojese podnosiGlavnojskupitini.
Drustvoima ustrojensustavza unutarnjukontrolukojivrlouspjeinoi otvorenokomunicira
s upravomi
Nadzomimodborom.
Drustvoima nezavisnog
vanjskogrevizorakojemuje osnovnafunkcijaosiguratida financijskiizvjestaji
ispravno
odraiavaju
imovinsko
iposlovno
stanjeDruStva
u cjelini.
jasan
Nezavisnivanjskirevizorina
su na6ini nedvojbenoizrazilisvojemiSljenje
o tomeda financijski
izvjestajikojaje pripremilauprava,adekvatnoodrazavajustanjekapitalai financtskostanjedrustvate
rezultateza odredenovremenskorazdoblje.
Ve6inskivlasnikDrustvaje AUCTORKAPITALd.o.o.Zagreb,DeZmanova
5, kojiu vlasnistvuima
75,11% dionica.
Premastanjuu registrudionicapri Sredisnjem
klirinikodepozitarnom
druitvu,desetnajvecihdioni6ara
prosinca
godine
Drugtva
na dan31.
2010.
sa stanjem
su:
o/o
AUCTORKAPITAL
d.o.o.Zagrebsa 75,'12 dionica
LAGUNANOVIGMD ima u portfelju7,66% vlastitihdionica,
HPBd.d./zbirnira6uniza klijentebankedr:i 4,74 o/adionica,
CENTARBANKAd.d./CEBAS05280,95% dionica,
BORISANISICiz Zagrebasa 0,30o/odronica,
r up€do rod nqovaakoqslda u Pe'nu MAS {x!o6o543. po,ozn brq 3051723
hguM Noviqr.d d-d. Iovigrid ,
oE t3$sa79053 ' kunsk,rann 23Io00! 1100016494r
d€yzn,raau.. 70010252sa swFT Pa2GHR2X.
rBtN.r"iBEo
2340{rOgi1000r 6194 oNden, kod PaZd d
Ndo,noO odb.d MahtMPar,c,
Zaq'eo emo|lnlap'6 t 559545i,o.Cro
Xhplacen! oJoros!.rs 595462dro.,d a 10.00Ki Prodsrodn,k
UpravaZnr! Boru,a
ffi
IvILADEN
KALdldsa 0,26%dionica
ROBERTBERISICsa 0,24o/odionica
ANTEMARKOVsa 0,16%dionica
ZRINKABOKULIC
sa 0,107odionica
AMORINOPOROPAT
sa 0,09% dionica
ostalidioni6aridrze 10,387odionica.
UprbvaDrustvatrenutnose sastojiod jednogdlana,direktoradru$tva.FunkcijudirektoradruStva
obnaSaZrinkaBokuli6.
PremaZakonuo trgovadkimdrustvimai StatutuDru$tvaUpravavodi poslovena vlastituodgovomosti
pri tomeje du:na i ovlaitenapoduzimati
sve radnjei donositiodlukekojesmatrapotrebnimza
uspjesnovodenjeposlovadrugtva,s timeda je za odredenapitanjai odlukepotrebnaprethodna
suglasnostNadzornogodbora.
Druitvonijeobjaviloizjavuo politicinagradivanja
upravei nadzornogodborabudu6ida se trenutnone
provodiposebnapolitikanagradivanja.
Odlukomglavneskupstineodredenaje nagradadlanovima
Nadzornogodborau apsolutnom
iznosu.Pla6aiostalaprimanjaupraveuredenasu ugovoromo radu
uprave.Kriterijeza isplatuposebnihnagradaza postignuterezultateradaupraveutvrdujesvojom
odlukomNadzorniodbor.
LagunaNovigrad
d.d.
Novigrad
/tAtr,
lt1 /nllllt (
z,.iJ{{
66{tliE"
Novigrad,
29.travnja201'1.
Clan"uprave-direktor
2t2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
59
File Size
3 530 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content