εξώφυλλο - University of the Aegean Forum

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
εξώφυλλο
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
O
ραµατιζόµαστε τη Βιβλιοθήκη µας, παγκόσµιο πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, πνευµατικό κέντρο, όπου
η βασική αφήγησή του θα ασπάζεται τις πανανθρώπινες, διαχρονικές ιδέες του Κοραή, αυτές της Παιδείας,
της ηθικής, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας. Ιδέες που θα σεργιανίζουν στις γειτονιές του κόσµου χέρι-χέρι µε
κείνες της ανθρωπιστικής, κλασικής Παιδείας, της γλώσσας, της παράδοσης, της Ιστορίας, του πολιτισµού, αυτό που
διαφορετικά και επιγραµµατικά ονοµάζουµε «προγόνους».
Σ’ αυτά τα πλαίσια στόχων, αξιών και οραµάτων δρα, προγραµµατίζει και οιακίζει το Εφορευτικό Συµβούλιο απ’
την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Σ’ αυτά τα πλαίσια και η δηµιουργία του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου
«Αδαµάντιος Κοραής», ενός θεσµού-πυρήνα παραγωγής µάθησης, δοκιµασµένου κι επιτυχηµένου διεθνώς.
Το Ελεύθερο Πανεπιστήµιό µας µπορεί να δώσει ευκαιρία και δυνατότητα σε κάθε άτοµο ανεξαρτήτως ηλικίας,
µορφωτικού επιπέδου και επαγγελµατικής ενασχόλησης – να διευρύνει τους ορίζοντες σκέψης, γνώσης, κρίσης,
πνευµατικής αναζήτησης µε ενότητες εκπαιδευτικών µαθηµάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Πρόκειται για
θεσµό-εργαλείο στην προοπτική της δια βίου µάθησης, ένα αλεξιφάρµακο στη λυγρή και πεζή καθηµερινότητα των
δίσεκτων χρόνων που βιώνουµε και στο σύγχρονο δόγµα της µη-σκέψης.
Επίλεκτα µέλη της ελληνικής και διεθνούς πανεπιστηµιακής κοινότητας και άλλοι διαπρεπείς στο χώρο
τους επιστήµονες, καλλιτέχνες, δηµιουργοί γενικά, καλούνται να προσφέρουν γνώσεις, δεξιότητες, αλλά και
προβληµατισµούς, που θα συµβάλλουν στη διαµόρφωση ολοκληρωµένης προσωπικότητας, την επαγγελµατική
ένταξη και εξέλιξη των ατόµων, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συµµετοχή στα κοινά και την κοινωνική και
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
οικονοµική πολιτιστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά αναφέρονται γνωστικά αντικείµενα: Επιστήµη, Θρησκεία, Ιστορία,
Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήµες, Θετικές Επιστήµες, Ψυχολογία, Ποίηση, Λογοτεχνία, Αρχαίο και
Σύγχρονο Θέατρο, Κινηµατογράφος, Παράδοση, Πολιτισµός, Λαογραφία, Tοπική Iστορία, Εκπαίδευση.
Θεµελιώνουµε και κτίζουµε – πέραν των άλλων – το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο «Αδαµάντιος Κοραής» µε τη
διαπίστωση πως οι θεµατικές ενότητές του πληρούν ανάγκες που – για λόγους που δεν είναι του παρόντος – δεν
µπόρεσαν να καλύψουν τα ποικιλώνυµα και ποικιλόβαθµα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, παρά το γεγονός πως η ανάγκη
τους είναι επιτακτική από την ίδια τη ζωή, την επιστήµη, την εποχή. Καρπός και στόχος της εκπαίδευσης από το
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο της Βιβλιοθήκης µας, είναι η Παιδεία, που αποτελεί την πνευµατική και ηθική αγωγή του
ανθρώπου και δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο των εγγραµµάτων. Αναρίθµητοι οι χωρίς Παιδεία εγγράµµατοι.
Μιλάµε για την Παιδεία, που ο διαχρονικός κορυφαίος ∆ιδάσκαλος του Γένους και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού
∆ιαφωτισµού, Αδαµάντιος Κοραής, έχει τη δική του αΐδιο αφήγηση: «Τρόπον µεταβολής της Ελλάδος από την
κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται την σήµερον ούτ’ εστοχάσθην ποτέ ούτε στοχάζοµαι δυνατόν άλλον, παρά την
Παιδείαν»…
Ο Πρόεδρος του Εφορευτικού Συµβουλίου
Χρίστος Στεργ. Μπελλές
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 1η
6 ΜΑΘΉΜΑΤΑ ∆ΉΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΉΣΉΣ
Λέανδρος Ρακιντζής
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Αρεοπαγίτης ε.τ.
Παναγιώτης Αλεξόπουλος
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας
του Γραφείου του ΓΕ∆∆
Σέργιος Δρόσος
Ειδικός Επιθεωρητής του Γραφείου του ΓΕ∆∆
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Λέανδρος Ρακιντζής
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
'Ωρα 16:30 - 18:30
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Νοµοθετική εξουσία. ∆ικαστική εξουσία. Εκτελεστική εξουσία.
Βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγµατος.
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
'Ωρα 16:30 - 18:30
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ή ποινική ευθύνη των διοικητικών οργάνων. Πειθαρχικό ∆ίκαιο δηµοσίων
υπαλλήλων και λοιπών κατηγοριών δηµοσίων λειτουργών. Πειθαρχική
διαδικασία. Ή συµµετοχή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην
πειθαρχική διαδικασία.
Παναγιώτης Αλεξόπουλος
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
'Ωρα 16:30 - 18:30
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Βασικές αρχές οργάνωσης. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες - ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµίδας.
Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας. Βασικές αρχές Υπαλληλικού Κώδικα.
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
'Ωρα 16:30 - 18:30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
∆ιοικητικά έγγραφα-εγκύκλιοι. Συλλογικά όργανα της ∆ιοίκησης. ∆ικαίωµα
γνώσης δηµοσίων εγγράφων. ∆ιαφάνεια ∆ιοικητικής δράσης - ∆ιαύγεια.
Σέργιος Δρόσος
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
'Ωρα 16:30 - 18:30
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ή αρχή της νοµιµότητας και του δηµόσιου συµφέροντος. Οι θεµελιώδεις αρχές
του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. ∆ιοικητική πράξη: διακρίσεις, προϋποθέσεις έκδοσης,
ανάκληση. Έλεγχος της διοικητικής δράσης.
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
'Ωρα 16:30 - 18:30
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Ορισµός, έννοια, µορφές διαφθοράς. Ή διεθνής πρακτική, θεσµικό πλαίσιο.
Φορείς και µέσα καταπολέµησης της διαφθοράς.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 2η
8 Μαθήµατα Μαθησιακών ∆υσκολιών και Εκπαίδευσης
Eλένη Λιβανίου
∆ρ Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆υσλεξίας
Αμάντα Φιλιππάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Κατερίνα Αντωνοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου
Σουζάνα Παντελιάδου
Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Eλένη Λιβανίου
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
'Ωρα 15:00 - 17:00
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ (ΜΔ)
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Αμάντα Φιλιππάτου
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
'Ωρα 15:00 - 17:00
ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΔ
Κατερίνα Αντωνοπούλου
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
'Ωρα 15:00 - 17:00
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΔ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Σουζάνα Παντελιάδου
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
'Ωρα 15:00 - 17:00
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΔ
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 3η
6 Μαθήµατα Ψυχολογίας
Χριστίνα Αντωνοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ή ελληνική λέξη τραύμα έχει καθιερωθεί στη διεθνή ορολογία και σηµαίνει πληγή. Όταν το άτοµο βιώνει το
τραύµα, επηρεάζεται πολυεπίπεδα όλη η ύπαρξή του (βιολογική και ψυχική).
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Φόβος, ανασφάλεια, απραξία, κατάθλιψη, αυτοκτονία.
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Ή αντιµετώπιση του θανάτου στις µέρες µας, σε ό,τι αφορά στο παιδί, γίνεται,
συνήθως, µε άγνωρο και αντιπαιδαγωγικό τρόπο, απ’ τους οικείους, τον
περίγυρο και τα ΜΜΕ, µε ό,τι τούτο συνεπάγεται για την άγουρη και ασπέδιστη
ψυχή του, τους λαβύρινθους των ιδανικών του.
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Τα τρία στάδια του κύκλου της κακοποίησης. Γυναίκες θύµατα, γυναίκες θύτες.
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΝΤΑΗΔΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το φαινόµενο bullying.
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝΥΜΟΣ ΦΟΒΟΣ
Ο φόβος προηγείται των γεγονότων και δίνει διαστάσεις απρόβλεπτες και
απρόσµενες, αφού σύµφωνα µε τον Edmund Burke: «κανένα πάθος δεν
καταληστεύει τόσο αποτελεσµατικά το πνεύµα από την ενεργητικότητα και τη
λογική, όσο ο φόβος».
ΥΓ. Στην εξέλιξη και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων θα συμβάλλει αποφασιστικά η μαθησιακή δίψα και ενεργός συμμετοχή των φοιτούντων.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 4η
6 Μαθήµατα Ψυχανάλυσης και Εκπαίδευσης
Ανδρέας Μάνος
Οµότιµος Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ - ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΜΟΣ
Ο πατέρας συστατικό στοιχείο της µητρικής ευαισθησίας. Αντιπροσώπευση της
δύναµης του γεννήτορα. Πρότυπο γαλήνιας δύναµης και πηγή ασφάλειας για το
παιδί. Αδυνατότητα υποκατάστασης του ρόλου του από τη µητέρα. Επιθετικός,
οξύθυµος ή γλυκός-αγχώδης, καταθλιπτικός πατέρας σηµαίνει ανωριµότητα. Ο
πατερναλισµός πνίγει την αυτονοµία του παιδιού. Ο αυταρχισµός κρύβεται κάτω
από φαινοµενική, άγρυπνη αγάπη.
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΜΑΤΕΡΝΑΛΙΣΜΟΣ
Ή σχέση µητέρας-παιδιού είναι σπλαχνικής έντασης. ∆ιαµόρφωση της σχέσης
από τη µητρική ευαισθησία. Ή µητρική αγάπη είναι προϊόν µιας συµπληρωµατικής
σχέσης που πρέπει να είναι αρµονική. Ή αγάπη που εκφράζεται µε λόγια δεν
αναπληρώνει την έλλειψη αγάπης. Σχέση αµοιβαίας κτήσης-εγωισµός για δύο.
Ή κτητική αγάπη ανακόπτει την εξέλιξη του παιδιού.
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Η ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εδραίωση αγορίστικης και κοριτσίστικης φύσης του παιδιού. Επιλογή από
το αγόρι της µητέρας και από το κορίτσι του πατέρα. Στη γενετήσια περίοδο
το αγόρι απαρνιέται τη µητέρα και αποµακρύνει τον παντοδύναµο πατέρα. Το
κορίτσι απαρνιέται τον πατέρα και τον χαρίζει στη µητέρα. Ή αρµονική σχέση
πατέρα-µητέρας διασφαλίζει την οµαλή µετάβαση του παιδιού στο στάδιο
των αρµονικών σχέσεων του µε τους οµήλικούς τους. Οι αποκηρύξεις έχουν
παιδαγωγική αξία: το παιδί αποκολλάται από το µητρικό στήθος.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Ανδρέας Μάνος
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Η ΕΦΗΒΕΙΑ
Επιβεβαίωση του άντρα και της γυναίκας. Ανακάλυψη του εαυτού του εφήβου
µέσα από την αυτονοµία. Γνώση της µοναξιάς και των κινδύνων της ελευθερίας.
Στάση αντίθεσης προς τους γονείς και εξέγερσης κατά των γονέων. Αντρική,
γυναικεία λειτουργία – ανασφάλεια των γονέων. Αυτοπεποίθηση κοριτσιού για
τη θηλυκότητά του. Το αγόρι όταν δεν επιβεβαιώνεται ως άντρας παραµένει
«παιδικός». Ο άντρας είναι περήφανος για τον ανδρισµό του. ∆ιάλογος και όχι
παιδαγωγική πίεση.
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Σηµασία και νόηµα των ονείρων. ∆ιαφορές ύπνου και ξύπνιου. Περί
ασυνειδήτου. Ή ελευθερία κατά τον ύπνο. Παραδείγµατα ονείρων. Ή τέχνη της
ερµηνείας των ονείρων: ο ρόλος του συνειρµού, τα όνειρα και η σχέση τους
µε τους φόβους, τις επιθυµίες και το σκοτεινό βάθος της εσωτερικότητας του
ονειρευτή.
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Ο αποδοκιµασµένος δάσκαλος. Αυστηρότης και εξαναγκασµός. Ελευθερία και
υπέρµετρη ελευθερία. Τα γνωρίσµατα του συµπαθούς και του ασυµπαθούς
δασκάλου. Ταύτιση µε το συµπαθητικό δάσκαλο. Παιδαγωγικός έρωτας.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 5η
6 Μαθήµατα Κοινωνιολογίας
Bασίλης Φίλιας
Οµότιµος Καθηγητής Κοινωνιολογίας,
πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου
Κοινωνιολογική προσέγγιση
της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 20:00
1) Ή διαµόρφωση των δοµικών χαρακτηριστικών ενός κοινωνικού σχηµατισµού. Τα ιστορικο-πολιτιστικά δεδοµένα. 2) Το κοινωνικό υπόβαθρο
και οι συγκυριακές περιστάσεις. 3) Το πρόβληµα της ανάδειξης και της
λειτουργίας των ηγεσιών στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 20:00
1) Ή ελληνική κοινωνία µετά την Άλωση. Πολιτικά, οικονοµικο-κοινωνικά και
ιδεολογικο-πολιτιστικά δεδοµένα. 2) Ο χαρακτήρας και ο τρόπος λειτουργίας
της οθωµανικής εξουσίας. 3) Τα µέτωπα των εσωτερικών αντιθέσεων στην
υπόδουλη ελληνική κοινωνία.
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
'Ωρα 16:00 - 19:00
1) Οι παράγοντες που προσδιόρισαν την πορεία προς την Επανάσταση.
2) Ο ρόλος των ξένων δυνάµεων. 3) Ή µορφολογία των επαναστατικών
ηγεσιών και ο ρόλος του Καποδίστρια.
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
'Ωρα 16:00 - 19:00
1) Ή νόθα αστικοποίηση.
2) Ανάπτυξη εν υπαναπτύξει.
3) Όψεις της εξάρτησης.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 6η
6 Μαθήµατα για το Αρχαίο ∆ράµα
Κώστας Γεωργουσόπουλος
Επίτιµος ∆ρ Θεατρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών,
λογοτέχνης, κριτικός θεάτρου, µεταφραστής
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Γιούλη Χρονοπούλου
Φιλόλογος, ∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Λέανδρος Πολενάκης
Κριτικός θεάτρου, λογοτέχνης, µεταφραστής
∆ρ Πανεπιστηµίου Αθηνών
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 7η
10 Μαθήµατα Φιλοσοφίας
Ανδρέας Μάνος
Οµότιµος Καθηγητής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 21:00
Ο ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
Ο Έρωτας, παιδί του Πόρρου και της Πενίας. Ο Έρωτας αναγωγική δύναµη.
Γέννα µέσα στο ωραίο κατά το σώµα και κατά την ψυχή. Λόγος Ερυξιµάχου.
Λόγος Αριστοφάνους. Λόγος ∆ιοτίµας. Σύγχρονες προεκτάσεις.
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 21:00
ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Όµοιοι ή διαφορετικοί µεταξύ των χαρακτήρες γίνονται φίλοι; Είδη φιλίας
µε βάση: α)το αγαθό β) το ευχάριστο γ) το χρήσιµο. Φιλία µεταξύ κακών
χαρακτήρων. Αυθεντική και κίβδηλη φιλία. Έρωτας και φιλία.
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 21:00
Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ
Τετραφάρµακος: άφοβον ο Θεός, αναίσθητον ο θάνατος, το αγαθόν εύκτητον,
το κακόν ευεκκαρτέρητον. Ή ηδονή ως αρχή και σκοπός του µακαρίως ζην.
Κινητική και καταστηµατική ηδονή.
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 21:00
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΙΚΙΑΣ
Πλάτων, Πλωτίνος, Πρόκλος. Πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς δικαιολογείται
η ταυτόχρονη ύπαρξη ενός αγαθού Θεού και της αφθονίας του κακού στον
κόσµο; Οι απόψεις του Πλάτωνος, του Πλωτίνου και του Πρόκλου. Το κακό ως
δοκιµασία (Αβραάµ, Ιώβ). Το κακό ως προαγωγός του αγαθού.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Θεοδόσιος Πελεγρίνης
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, τ. Πρύτανης
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΗΘΙΚΟΣ
Κωνσταντίνος Νιάρχος
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
'Ωρα 15:00 - 17:00
Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Νοµιµότης-ηθικότης.
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ή θεωρία της µετεµψύχωσης.
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
α) Γένεσις Κόσµου και Ψυχής, κατά τον Πλατωνικό Τίµαιο και
β) “Γένεσις-φθορά των όντων”, κατά τον Αριστοτέλη.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΕΝΌΤΗΤΑ 8η
10 Μαθήµατα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
Ανδρέας Κούκος
Kαθηγητής στη Σχολή Εθνικής Αµύνης
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 20:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ή συµβολή της στρατηγικής του στην απελευθέρωση της Ελλάδας (1811-1827).
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 20:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ή Ευρωπαϊκή Πολιτική του.
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 20:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ή προσφορά του στην Παιδεία και την Εκπαίδευση.
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
'Ωρα 17:00 - 20:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ή σύγκρουση µε τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώµατα και την Αντιπολίτευση.
Ή δολοφονία του.
'Aννα Μανδυλαρά
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΟΘΩΝ Α΄, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οράµατα ελληνοχριστιανικής µοναρχίας και συγκρότησης κράτους.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Κατερίνα Γαρδίκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Ο εκσυγχρονισµός ως εθνικό πρόγραµµα.
Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
µέχρι το 1922.
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
µετά το 1922.
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
'Ωρα 17:00 - 19:00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ή περίοδος της ∆ικτατορίας του (1936-1941).
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
'Ωρα 19:00 - 21:00
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Οι µεγάλες προκλήσεις της εποχής και οι παρακαταθήκες τους.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Οι διδάσκοντες με αλφαβητική σειρά
Παναγιώτης Αλεξόπουλος
Bachelor of Arts (B.A.) Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήµης της Σχολής Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Σάντερλαντ, Μεταπτυχικό ∆ίπλωµα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» της Ψυχιατρικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του King’s College του Πανεπιστηµίου του
Λονδίνου και του Educational Trust for Health Improvement through Cognitive Strategies. Έχει υπηρετήσει στη
Γενική Γραµµατεία Υπ. Συµβουλίου και σε άλλες σηµαντικές για τη διοίκηση θέσεις Υπουργείων. Υπήρξε ειδικός
επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη και στη συνέχεια στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) σε
∆ιευθυντικές θέσεις. ∆ίδαξε σε ∆ηµόσια ΙΕΚ. Πιστοποιηµένο Μέλος του Μητρώου Εισηγητών του Εθνικού Κέντρου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΝΠ∆∆) και εισηγητής σε προγράµµατα δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, όπως και σε σεµινάρια
εισαγωγικής επιµόρφωσης και επιµόρφωσης διευθυντικών στελεχών του ΙΝ.ΕΠ. και των Ε.Σ.∆.∆. και Ε.Σ.Τ.Α.
∆ιετέλεσε Γραµµατέας ∆ιοικούσας Επιτροπής και Επιτροπής Αξιολόγησης Σώµατος Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
καθ’ όλη τη διάρκεια του θεσµού, Μέλος του ∆.Ε.Ε.- Όµιλος ∆ιοικητικών Επιστηµόνων, Μέλος του Υπηρεσιακού
και Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΓΕ∆∆, Μέλος Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Έχει
αρκετές δηµοσιεύσεις σε θέµατα διοίκησης.
Κατερίνα Αντωνοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια στο τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό
αντικείµενο «Επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία». Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης
στην Παιδαγωγική Ψυχολογία (University of Manchester, UK) και διδακτορικού διπλώµατος (University of Sheffield,
UK). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της επικοινωνίας (γνωστικές, ψυχοκοινωνικές
διαστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες) σε τυπικά αναπτυσσόµενους και µη τυπικά αναπτυσσόµενους µαθητικούς
πληθυσµούς. Έχει αξιόλογες δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και είναι µέλος σε διάφορους
οργανισµούς του αντικειµένου της.
Χριστίνα Αντωνοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο «Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο» και Καθηγήτρια στη Σχολή
Αξιωµατικών Αστυνοµίας. Σπούδασε στις Ή.Π.Α., στο New York University και στο New School for Social Research.
Έχει δύο µεταπτυχιακά διπλώµατα (Masters) και δύο διδακτορικά Ph.D. στην Ψυχολογία και Κοινωνιολογία. ∆ίδαξε
σε Πανεπιστήµια της Αµερικής µε κατεύθυνση την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία και τις Γυναικείες Σπουδές.
Έχει εκλεγεί και διατελέσει µέλος του Προεδρείου του Συµβουλίου της Ευρώπης για Θέµατα Ισότητας επί πενταετία,
επιστηµονική σύµβουλος για Θέµατα Κοινωνικής Βίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.), µέλος της
“Αµερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας”, µέλος της εταιρείας “∆ικαστηριακής Ψυχολογίας” και Πρόεδρος του
παραρτήµατος του Ινστιτούτου “Οικογενειακής Βίας” στην Ελλάδα. Έχει πανεπιστηµιακό και επιστηµονικό συγγραφικό
έργο και έχει παρουσιάσει και δηµοσιεύσει έρευνες για ποικίλα κοινωνικά θέµατα. Έχει εκδώσει 4 βιβλία και
συλλογικά έργα στο εξωτερικό. Το 1971 πέτυχε την αλλαγή της νοµοθεσίας στις Ή.Π.Α. για θέµατα Μητρότητας µε
Νοµολογία που φέρει το όνοµά της (Antonopoulou versus the City of New York). Αναφορά στο “Who is who in the
world”.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Κατερίνα Γαρδίκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. ∆ιδάσκει Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Κοινωνική Ιστορία. Έχει γράψει µελέτες σχετικές µε την Πολιτική
Ιστορία, µεταξύ αυτών και το βιβλίο «Προστασία και εγγυήσεις: στάδια και µύθοι της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης
(1821-1920).
Κώστας Γεωργουσόπουλος
Λογοτέχνης, Κριτικός Θεάτρου. Επίτιµος ∆ιδάκτορας Θεατρολογίας του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο οποίο και
διδάσκει. Πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου-Θεατρικού Μουσείου. Έχει τιµηθεί
µε πολλά βραβεία και διακρίσεις, όπως το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, βραβείο δοκιµίου, βραβείο
Ακαδηµίας Αθηνών και για το συνολικό του έργο πήρε το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. Το βιβλίο του
«∆ραµατική ποίηση» απετέλεσε διδακτέα ύλη για 25 χρόνια στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Έχει εκδώσει βιβλία
ποίησης και διηγήµατα και έχει µεταφράσει αρχαία έργα, κυρίως δράµατα. Συνεργάζεται µε λογοτεχνικά περιοδικά
ως κριτικός και επιφυλλιδογράφος και έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα.
Σέργιος Δρόσος
Ειδικός Επιθεωρητής στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιδάκτορας Νοµικής Σχολής στον Τοµέα
∆ηµοσίου ∆ικαίου. Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ – ΕΣ∆∆ – ΕΣΤΑ).
Υπήρξε Ειδικός Επιστήµονας στο Συνήγορο του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή. Έχει ασκήσει δικηγορία και έχει εισηγηθεί
θέµατα δηµόσιας διοίκησης σε διάφορους φορείς.
Ανδρέας Κούκος
Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Αµύνης. Κατέχει µεταπτυχιακό δίπλωµα στη Ναυτική Επιστήµη και Στρατηγική από
τη Ναυτική Σχολή Πολέµου ενώ ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διδακτορική του διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι Ταξίαρχος ε.α. του Σώµατος Στρατιωτικών Νοµικών
Συµβούλων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 50 επιστηµονικά συνέδρια και
ηµερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει περισσότερες από 30 επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις και 100 και πλέον άρθρα σε ελληνικά και ξένα ιστορικά περιοδικά. Ιδρυτής της Εταιρείας Μελέτης
Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, επιστηµονικής εταιρείας, µε σκοπό την ανάδειξη του πολυσύνθετου έργου του Ιωάννη
Καποδίστρια στην Ελλάδα.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Ελένη Λιβανίου
Εκπαιδευτική ψυχολόγος, ζει στην Eλλάδα από το 1991. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της µε ειδίκευση στις µαθησιακές
δυσκολίες, στα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα, καθώς και στα προβλήµατα συµπεριφοράς στο χώρο του
κανονικού σχολείου, στο Πανεπιστήµιο του Μπράιτον. Κάτοχος Master και Ph.D. στον τοµέα της Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας. ∆ίδαξε στα Πανεπιστήµια του Sussex και Nottingham Trent της Αγγλίας. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρίας ∆υσλεξίας (ΕΕ∆) και ιδρυτικό της µέλος, µε την οποία εξακολουθεί να συνεργάζεται ως
επιστηµονική σύµβουλος. Συνεργάτης της Ειδικής ∆ιαγνωστικής Θεραπευτικής και Ερευνητικής Μονάδας "Σπ.
∆οξιάδης", υπεύθυνη του τµήµατος Μαθησιακών ∆υσκολιών και του Ιδρύµατος "Σπ. ∆οξιάδης - Έρευνα για το παιδί".
Έχει αναπτύξει σηµαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο, συνεργαζόµενη µε πολλούς δηµόσιους και ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς φορείς (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλίας, Παιδικά Χωριά SOS, ΠΕΚΑ∆Ε, Υπ. Παιδείας Κύπρου,
International Open University Press, κ.ά.). Το ερευνητικό της έργο και η εµπειρία της στο χώρο της εκπαίδευσης
συνοψίζονται στο βιβλίο της "Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς στην κανονική τάξη".
'Aννα Μανδυλαρά
Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και συνεργαζόµενο
επιστηµονικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Υπήρξε ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, Επισκέπτρια Επίκουρος Καθηγήτρια στην
EHESS στο Παρίσι. ΄Εχει δηµοσιεύσει δύο βιβλία και ένα συλλογικά. Οι δηµοσιεύσεις της αφορούν στα ερευνητικά
πεδία: Φαινόµενα ∆ιασποράς στο Μεσογειακό χώρο (18ος, 19ος, 20ός αι.), Κράτος και Συµβολική Εξουσία (19ος,
20ός αι.), Τα Ιωάννινα του Μεσοπολέµου, Ιστοριογραφία, Μνήµη, Μνηµόνευση στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία.
Ανδρέας Μάνος
Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης. Σπούδασε Παιδαγωγική στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Κύπρου και Φιλοσοφία στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του οποίου είναι αριστούχος διδάκτωρ Φιλοσοφίας. ∆ιδάσκει
φιλοσοφία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται
στην Αρχαία Φιλοσοφία και, ειδικότερα, στην πλατωνική και νεοπλατωνική διανόηση. Είναι συγγραφέας πολλών
φιλοσοφικών βιβλίων και άρθρων, τα οποία έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά του εσωτερικού και του
εξωτερικού.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής
µε ειδίκευση τη Νεότερη Ιστορία. Μέλος της Επιτροπής Προγραµµάτων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της
Επιστηµονικής Επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
της Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Εθνικής Χαρτοθήκης, του «Commission of History of
International Relations», καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Κλειώ. Συµµετέχει, επίσης, στο
ευρωπαϊκό θεµατικό δίκτυο Ιστορίας Clioh/Cliohnet. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο µε πολλές δηµοσιεύσεις και έξι
µονογραφίες.
Κωνσταντίνος Νιάρχος
Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Σουζάνα Παντελιάδου
Καθηγήτρια στο Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έκανε
προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στην Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές ∆υσκολίες στις ΉΠΑ,
όπου εργάστηκε ερευνητικά. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και τις ΉΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
αφορούν στην ένταξη των µαθητών µε αναπηρίες, την ανίχνευση και την αντιµετώπιση των ειδικών µαθησιακών
δυσκολιών στο δηµοτικό και το γυµνάσιο, καθώς και τις προσαρµογές της διδασκαλίας που απαιτούνται για
την υποστήριξη της µάθησης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, έχει δηµοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε
ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και έχει εκδώσει τρία σχετικά βιβλία και δύο διαγνωστικά εργαλεία.
Θεοδόσιος Πελεγρίνης
Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου του Έξετερ της Aγγλίας. Τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο
∆οκιµίου 2007. Eκτός από τις µελέτες του και τα άρθρα, που δηµοσιεύθηκαν σε επιστηµονικά περιοδικά και σε
εφηµερίδες, έχει γράψει 30 βιβλία. Οργάνωσε και παρουσίασε στη ∆ηµόσια Tηλεόραση τρεις σειρές εκποµπών.
Συνεργάστηκε µε το Τρίτο Πρόγραµµα της Eλληνικής Pαδιοφωνίας, όπου παρουσίασε τις καθηµερινές εκποµπές
«Eγχειρίδιο φιλοσοφίας» και «Λεξικό της Φιλοσοφίας».΄Εχει µεταφέρει τη φιλοσοφία στη σκηνή ανεβάζοντας
θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνιστεί και ο ίδιος.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Λέανδρος Πολενάκης
Σπούδασε νοµικά σε Θεσσαλονίκη - Αθήνα και κοινωνική ανθρωπολογία στο Παρίσι (E.H.E.S.S.,). Εκπόνησε
τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήµιο µε θέµα: «Το αντικείµενο αξίας στον Αισχύλο». Άσκησε
δικηγορία επί 27 έτη. ∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. ∆ιατηρεί
τη µόνιµη στήλη θεατρικής κριτικής στην εφηµερίδα «Αυγή». Έχει δηµοσιεύσει περίπου 2000 κριτικές, δοκίµια
και άρθρα στην «Αυγή» και σε άλλα έντυπα. ∆ίδαξε στο θεατρολογικό τµήµα του Πανεπιστηµίου της Πάτρας και
σε πολλές ∆ραµατικές Σχολές από το 1992 µέχρι σήµερα. Έλαβε µέρος µε ανακοινώσεις του σε δεκάδες ελληνικά
και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια. Επίσης, γράφει ποίηση, θέατρο και πεζογραφία. Έχουν παιχθεί τρία θεατρικά
έργα του και έχει εκδώσει έξη βιβλία (λογοτεχνία, δοκίµιο), ενώ βρίσκονται υπό έκδοση άλλα δύο. Έχει µεταφράσει
αρκετά λογοτεχνικά και επιστηµονικά βιβλία, από Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ρωσικά. Ανέκδοτες παραµένουν οι
µεταφράσεις του της «Ορέστειας» του Αισχύλου και της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, από το πρωτότυπο.
Λέανδρος Ρακιντζής
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αρεοπαγίτης ε.τ. ∆ιετέλεσε Καθηγητής στην Ανωτάτη Πυροσβεστική
Σχολή, εισηγητής και πρόεδρος επιστηµονικών συνεδρίων, µέλος νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, αντιπρόσωπος
της Ελλάδας στη Νοµική Επιτροπή της ΕΟΚ και µέλος της Επιτροπής Νοµικής Προστασίας. Μετέχει σε διεθνείς
οργανισµούς για την καταπολέµηση της διαφθοράς, όπως ΟΉΕ, οµάδα GRECO, κλπ, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε
διεθνή συνέδρια µε θέµα τη διαφθορά και την καταπολέµησή της και είναι µέλος του συντονιστικού συµβουλίου
του Εθνικού Συντονιστή κατά της διαφθοράς. Έχει τιµηθεί µε τον ανώτερο ταξιάρχη του τάγµατος της Αξίας και τον
Μεγαλόσταυρο του τάγµατος του Αγίου Μάρκου του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας.
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Οµότιµος Καθηγητής του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και Πρόεδρος του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών
και είναι τακτικό µέλος της. Ιδρυτής και Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος «Κωνσταντίνος Καραµανλής». Επίσης,
διετέλεσε ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, του οποίου είναι Επίτιµος ∆ιευθυντής.
Μέλος του Eπιστηµονικού Συµβουλίου του Iδρύµατος Nτε Γκωλ και Επίτιµος Εταίρος της Eταιρείας NA Eυρώπης του
Mονάχου. Έχει πολλά αυτοτελή έργα πάνω σε θέµατα Nεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
Βασίλης Φίλιας
Οµότιµος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του τµήµατος Κοινωνιολογίας
και Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου. Υπήρξε Γενικός Γραµµατέας Προγραµµατισµού, Γενικός ∆ιευθυντής του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συµβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδος και Πρόεδρος του ∆Σ της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Συνεκδότης και συντάκτης περιοδικών κοινωνικού,
οικονοµικού και πολιτικού περιεχοµένου. Στη δικτατορία του 1967 συµµετείχε στον αντιστασιακό αγώνα και
φυλακίστηκε επί 5,5 έτη. Έχει δηµοσιεύσει αρκετά βιβλία, αυτοτελείς µελέτες και πολλά άρθρα.
Αμάντα Φιλιππάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Ειδικεύτηκε
στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο Βικτόρια του Μάντσεστερ. Έχει ασχοληθεί
µε την επιµόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση των
µαθησιακών αναγκών και το σχεδιασµό παρεµβατικών προγραµµάτων στη γλώσσα για µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες. ∆ιαθέτει σηµαντική κλινική εµπειρία ως εκπαιδευτικός ψυχολόγος-ειδικός εκπαιδευτικός στην
Ειδική ∆ιαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα «Σπύρος ∆οξιάδης». Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη του Τοµέα
Έρευνας της Ε.∆.Θ.Μ. για την υλοποίηση προγραµµάτων ψυχικής υγείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το
κλινικό της έργο αφορούν, κυρίως, την αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών, την εφαρµογή εξατοµικευµένων
παρεµβατικών προγραµµάτων -την προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για την κάλυψη των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο και τη συµβουλευτική
και συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση των δυσκολιών αυτών. Έχει δηµοσιεύσει αρκετά
άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
Γιούλη Χρονοπούλου
Σχολική Σύµβουλος φιλολόγων στην ∆΄ ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας και έχει υπηρετήσει ως
εκπαιδευτικός. Αποφοίτησε από το Νεοελληνικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπου εργάστηκε για ένα
χρόνο ως επιστηµονικός συνεργάτης, συµµετέχοντας στην έκδοση της αλληλογραφίας του Ψυχάρη µε τον Εφταλιώτη.
Έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (UCL, Μάστερ στις κλασικές σπουδές) και είναι
διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα ΕΜΜΕ) µε αντικείµενο την αρχαία τραγωδία και επικοινωνία. Έχει
πραγµατοποιήσει διδασκαλίες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (Τµήµα ΕΜΜΕ) στο µάθηµα «Αρχαία Ρητορική», καθώς
και πολλά επιµορφωτικά και βιωµατικά σεµινάρια σε εκπαιδευτικούς. Έχει εργαστεί στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση
του Υπουργείου Παιδείας, έχοντας λάβει ειδική επιµόρφωση, µε κύριο αντικείµενο την παραγωγή εκπαιδευτικών
ταινιών και την αξιοποίησή τους στη σχολική πράξη. Έχει δηµοσιεύσει επιστηµονικά άρθρα (κυρίως για αρχαία
τραγωδία και αρχαία λυρική ποίηση), καθώς και κριτικά σηµειώµατα τέχνης (για θέατρο και γλυπτική). Έχει εκδώσει
το βιβλίο «Ο δρων λόγος – Ρητορική και Φιλοσοφία στον Σοφοκλή».
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
με αλφαβητική σειρά
1.
Νίκος Αναστασόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
2.
Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
3.
Γεώργιος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου
4.
Χρήστος Γιανναράς, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
5.
Δήμος Δασκαλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
6.
Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
7.
Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
8.
Παναγιώτης Καζάκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
9.
Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης
10.
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
11.
Γεώργιος Κοντογιώργης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
12.
Αντώνης Κουνάδης, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
13.
Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός Επιστήµονας-Αναλυτής
14.
Ευάγγελος Κουφουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Indiana Ή.Π.Α.
15.
Σταμάτης Κριμιζής, Ακαδηµαϊκός, Επίτιµος ∆ιευθυντής Πανεπιστηµίου Johns Hopkins
16.
Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
17.
Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
18.
Παναγιώτης Μαρούδας, Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Ευελπίδων
19.
Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
20.
Θεώνη Μικρογιαννάκη, Συγγραφέας, Μεταφράστρια
21.
Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
22.
Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
23.
Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
24.
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
25.
Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
26.
Περικλής Νεάρχου, πρώην Πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι
27.
Παναγιώτης Νιάρχος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
28.
Αναστάσιος Νικήτας, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
29.
Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
30.
Παναγιώτης Πανταζάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
31.
Κώστας Σοφούλης, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου
32.
Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
33.
Αριστέα Τόλια-Σιδέρη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
34.
Κανάρης Τσίγκανος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
35.
Νικόλαος Τσίρος, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών
36.
Σπύρος Τσιτσίγκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
37.
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
38.
Μανώλης Χριστοφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
1ος ΚΥΚΛΌΣ
Όροι συµµετοχής και λειτουργίας του Προγράµµατος
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Χρίστος Στεργ. Μπελλές
Eπιμέλεια Προγράμματος
Βασιλική Καψάλη, Υπατία Μαµµά, Φιλοµήλα Μπόλια
Λειτουργία Προγράμματος
Αθηνά Σεττάκη, Ευριδίκη Κατσάλα
Αίθουσα διδασκαλίας
Ή διδασκαλία των µαθηµάτων θα πραγµατοποιείται στην αίθουσα του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης.
Βεβαιώσεις συμμετοχής
Θα δίδονται σε όσους έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) παρουσίες στα µαθήµατα των δέκα (10) ωρών,
επτά (7) παρουσίες στα µαθήµατα των οκτώ (8) ωρών και πέντε (5) παρουσίες στα µαθήµατα των έξι (6) ωρών.
Δήλωση ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης µέχρι την έναρξη των
µαθηµάτων. Το έντυπο της δήλωσης θα ευρίσκεται στην ιστοσελίδα της (www.koraeslibrary.gr), καθώς και
στη Γραµµατεία της. Θα τηρηθεί, αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.
Οικονομική συμμετοχή
Λόγω των αυξηµένων εξόδων και για να καλυφθεί ένα µέρος κόστους του προγράµµατος, θα καταβάλλεται,
συµµετοχή ανάλογα µε τον αριθµό επιλογής ενοτήτων. Για κάθε ενότητα των έξι µαθηµάτων θα καταβάλλεται
το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για κάθε ενότητα των δέκα (10) µαθηµάτων θα καταβάλλεται το ποσό των
ογδόντα (80) ευρώ. Με την επιλογή δεύτερης ενότητας θα παρέχεται έκπτωση 20% και 30% για κάθε ενότητα
πέραν της δεύτερης. Για φοιτητές, άνεργους, ΑΜΕΑ, τρίτεκνους, πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 30%. Για τους
εθελοντές της Βιβλιοθήκης και το προσωπικό έκπτωση 50%. Οι θεµατικές ενότητες προσφέρονται δωρεάν στους
παιδαγωγούς της «Κιβωτού του Αιγαίου». Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή και δεν επιστρέφονται.
Yπόμνηση
• ∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς και η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση των µαθηµάτων.
• Ή Βιβλιοθήκη θα ενηµερώνει τους φοιτούντες εγκαίρως, για πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα.
Πληροφορίες
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά στη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης
στο τηλέφωνο: 22710-44246 (εσωτ. 2) ή στο e-mail: [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα
www.koraeslibrary.gr.
Φωτογραφίες Κώστας Σταµούλης
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»
1ος ΚΥΚΛΌΣ
Αίτηση Εγγραφής
(Συμπληρώνεται με μικρά γράμματα)
Επώνυµο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Όνοµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όνοµα πατέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επάγγελµα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γραµµατικές γνώσεις-Σπουδές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................
∆ιεύθυνση: Οδός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθµός . . . . . . . . . . . .
Περιοχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΤΚ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλέφωνα επικοινωνίας*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενδιαφέροµαι να παρακολουθήσω τις ενότητες:
(Μπορείτε να επιλέξετε όσες ενότητες επιθυμείτε)
1η Ενότητα: 6 Μαθήµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
2η Ενότητα: 8 Μαθήµατα Μαθησιακών ∆υσκολιών και Εκπαίδευσης
3η Ενότητα: 6 Μαθήµατα Ψυχολογίας
4η Ενότητα: 6 Μαθήµατα Ψυχανάλυσης και Εκπαίδευσης
5η Ενότητα: 6 Μαθήµατα Κοινωνιολογίας
6η Ενότητα: 6 Μαθήµατα για το Αρχαίο ∆ράµα
7η Ενότητα: 10 Μαθήµατα Φιλοσοφίας
8η Ενότητα: 10 Μαθήµατα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
* (Συμπληρώνονται υποχρεωτικά για την έγκαιρη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές του)
Ημερομηνία
Υπογραφή
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Aδαμάντιος Κοραής»