Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο • ΠΑΡΠΑΛΑΣ Ι ΑΝΝΗΣ

Ονοµατεπώνυµο
• ΠΑΡΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Προσωπικές
πληροφορίες
• Χρονολογία Γέννησης: 11/09/1965
• Τόπος γέννησης: Στουτγάρδη Γερµανίας
• Έγγαµος µε δύο παιδιά
Σπουδές
• ΦΥΣΙΚΟΣ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
– Τµήµα ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
«∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Γλώσσες
ΑΓΓΛΙΚΑ
Στοιχεία
επικοινωνίας
Επαγγελµατική
εµπειρία
• Αριθµός τηλεφώνου εργασίας: 0541 / 62527
κιν : 6973312075 κατοικίας: 2541024728
•
•
•
•
Αριθµός φαξ 0541 / 83314
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : [email protected]
∆ιεύθυνση κατοικίας: Αγ Αθανασίου 15 67100 Ξάνθη
∆ιεύθυνση εργασίας Τερµα 28ης Οκτωβρίου 18 67100 Ξάνθη
1994 – 1995
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης
Θέση : Επιστηµονικός Συνεργάτης
1995 – Έως σήµερα
Κ.Ε.Κ-ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Θέση : Προϊστάµενος παραρτήµατος Κ.Ε.Κ-ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε
Αντικείµενο Εργασίας:
• Σχεδιασµός, παρακολούθηση, αξιολόγηση, συντονισµός ολοκληρωµένων
προγραµµάτων και του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας στις οµάδες –
στόχους Παλιννοστούντων Οµογενών – Ποµάκων – Ατόµων Αποµακρυσµένων
Περιοχών – Ατοµα Ηλικίας 45 – 64
• ∆ιοίκηση / διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού σε επίπεδο περιφέρειας π.χ.
εκπαιδευτές, υπεύθυνοι για την προώθηση της απασχόλησης, διοικητικούς
υπαλλήλους, συντονιστές των επιµέρους προγραµµάτων
• Εκπροσώπηση του φορέα µεσώ της συµµετοχής σε επιτροπές, συνέδρια κ.α.
• ∆ηµιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη δοµής για την προώθηση της κοινωνικής
και οικονοµικής ένταξης / εξέλιξης των γυναικών
• ∆ικτύωση µε Φορείς και Επιχειρήσεις για την από κοινού ανάπτυξη δράσεων
για την περιφερειακή κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη
• Εξατοµικευµένες υπηρεσίες στήριξης ανέργων, εργαζοµένων, κοινωνικά ευπα
θών οµάδων βάσει διάγνωσης των αναγκών τους
• Προώθηση της απασχόλησης και γενικότερα της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού µεσώ ολοκληρωµένων υπηρεσιών στήριξης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
από τη διερεύνηση και παρακολούθηση των αναγκών / εξελίξεων της τοπικής
αγοράς εργασίας
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
στο πρόγραµµα HERMES
« Ενδυναµώνοντας την Απασχόληση, την Περιφερειακή Κινητικότητα και
την Επιχειρηµατικότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» για το ΚΕΚΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
στο πρόγραµµα «A.R.T.E.M.I.S -Achieving Reinforcement in Training of
Employees and Managing Innovation in South – eastern Europe»
«Ενδυναµώνοντας την Κατάρτιση των Εργαζοµένων και τη ∆ιαχείριση της
Καινοτοµίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Στο πρόγραµµα «∆ια βίου εκπαίδευση» που υλοποίησε η Αναπτυξιακή
Σύµπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
Εκπαιδευτική
Εµπειρία
Αντικείµενο :
• Σχεδιασµός, παρακολούθηση, αξιολόγηση, συντονισµός ενεργειών κατάρτισης,
απασχόλησης και συνοδευτικών συµπληρωµατικών υπηρεσιών. Επιστηµονική
ευθύνη και συντονισµός εκπαιδευτικού έργου. Οικονοµική διαχείριση.
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων για ανέργους, εργαζοµένους, κοινωνικά
ευπαθείς οµάδες.
• Εξατοµικευµένες υπηρεσίες στήριξης ανέργων, εργαζοµένων, κοινωνικά ευπα
θών οµάδων βάσει διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Πληροφόρηση,
ενδυνάµωση, συµβουλευτική, επαγγελµατικός προσανατολισµός σε ατοµικό και
οµαδικό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης / αυτοαπαχόλησής τους
• Προώθηση απασχόλησης και γενικότερα της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού µέσω ολοκληρωµένων υπηρεσιών στήριξης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
από
τη διερεύνηση και παρακολούθηση των αναγκών / εξελίξεων της
τοπικής αγοράς εργασίας
∆ιδακτική
Εµπειρία
Έρευνες Μελέτες
Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής στο ΕΚΕΠΙΣ σε Βασικές αρχές
Πληροφορικής
Εκπαίδευση σε θέµατα πληροφορικής σε ενηλίκους
Εκπαίδευση σε θέµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας σε ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ EQUAL EQUALITY
Μελέτες Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα τηλεεργασίας
Πιλοτική εφαρµογή συστηµάτων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ
Ερευνητής :Έρευνα πεδίου ανάλυση δεδοµένων, στην µελέτη µε Τίτλο:
«Τηλεεργασια»
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ: 12/2002 - 12/2004
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, στην µελέτη µε Τίτλο:
«Υγιεινή ασφάλεια στην τηλεεργασία»
ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ: 12/2002-
12/2004
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης στην Ορεινή Ξάνθη σχέδιο:
«Προετοιµασία -διευκόλυνση για την ένταξη στην αγορά
εργασίας» Σε θέµατα Συµβουλευτικής και δυκτίωσης για το ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Συγγραφή
• ∆ιπλωµατικής εργασία (στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος)
µε τίτλο : «Μελέτη Εφαρµογής Προηγµένων Εργαλείων Ποιότητας και
Μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου ∆ιεργασίας σε Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)»
• «Οδηγός εργασιακών δικαιωµάτων»
Στα πλαίσια της τοπικής πρωτοβουλίας Απασχόλησης του δήµου Ξάνθης εκ
µέρους του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης
• Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας για το περιφερειακό πλαίσιο
χωροταξικού σχεδιασµού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης εκ µέρους του Εργατικού κέντρου Ξάνθης
• Συµµετοχή στην συγγραφή εγχειριδίου Καινοτόµες Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Ενότητα: Σηµασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικά
Εργαλεία Στο πλαίσιο του project “Tech Connected Teacher”
(TC*Teacher) της Πρωτοβουλίας «Πολυµερή Σχέδια Grundtvig», µε αρ.
έγκρισης 142203-LLP-1-2008-1-LT-Grundtvig-GMP,