διακήρυξη ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ-signed.pdf

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,
Προμηθειών & Περιουσίας
Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα
Τηλ
: 27210 45310
FAX
: 27210 45244
Πληροφορίες: Κων/να Ανδριανοπούλου
Email: [email protected]
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βαθμός Ασφαλείας
Καλαμάτα 14 Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1690
ΠΡΟΣ:
-
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
KOIN.:
Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Αναρτητέο:
1.
στην ιστοσελίδα www.teikal.gr
2.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
3. Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Συμβάσεων
(promitheus.gov.gr)
Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 16/5/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΤΕΙ Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την:
α/α Αιτιολογία:
1. Ανάδειξη αναδόχου ταχυμεταφοράς εγγράφων και
δεμάτων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Πελοποννήσου για ένα
έτος
Πληροφορίες
27210 45124
κ. Ευγενία Αγγελοπούλου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το Τμήμα
Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας καθώς και από το Διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ Πελοποννήσου: www.teikal.gr .
Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν μέχρι τις 28/5/2014 και ώρα 14:00
μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου (γραφείο 25) (τηλ: 27210 45124 – φαξ:
27210 45200).
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου
Δημήτριος Βελισσαρίου
Καθηγητής
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
1
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,
Προμηθειών & Περιουσίας
Ταχ./νση
: Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα
Βαθμός Ασφαλείας
Καλαμάτα 14 Μαΐου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1690
Βαθμός Προτεραιότητας :
ΠΡΟΣ:
Τηλ
: 27210 45310, 45144
FAX
: 27210 45244
Email: [email protected]
Πληροφορίες : Κων/να Ανδριανοπούλου
KOIN.:
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός
για την ανάδειξη αναδόχου ταχυμεταφοράς
εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες του ΤΕΙ
Πελοποννήσου
ΔIAKHPYΞH
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος,
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
3. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95)«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/99.
5. Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α΄),
6. Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2,
7. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4250/2014 και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
9. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ. Α’ /19.7.74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε,
10. Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α’ /24.11.83) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
11. Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β’ /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.».
12. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/Α΄/2011),
2
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
13. Το Ν. 2198/1994 ΦΕΚ 43/Α΄/1994, άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις»,
14. Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο 238.
15. Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις»,
16. Ν. 4013/2011, άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
17. Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
18. Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ Α΄ 131/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου – Μετονομασία Σχολής – Συγχωνεύσεις κ.α.»
19. Την Υ.Α. 29030/816/2-6-2000 (ΦΕΚ 683/Β΄/2000) «Καθορισμός των περιπτώσεων που
επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών».
20. Την αριθμ. 2/12-2-2014 θέμα 8.2ο απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για τις
ανάγκες του ΤΕΙ Πελοποννήσου για ένα έτος.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000,00)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. Το ύψος της δαπάνης είναι ενδεικτικό με βάση την εμπειρία
προηγούμενων ετών και δεν δεσμεύει το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Το ΤΕΙ Πελοποννήσου δηλαδή δύναται
να μην εξαντλήσει το προϋπολογιζόμενο ποσό κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Η εν λόγω δαπάνη ποσού 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος του έτους 2014.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 29/5/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό
Κτίριο του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος 241 00, Καλαμάτα, αίθουσα 33 - ισόγειο, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ
www.teikal.gr καθώς επίσης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την ταχυμεταφορά εγγράφων και δεμάτων για το ΤΕΙ Πελοποννήσου,
για ένα έτος. Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει καθημερινά και συγκεκριμένη ώρα, η οποία θα ορισθεί
σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, τα έγγραφα και τα δέματα από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και
Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μεριμνά:
1. Για την έγκαιρη παραλαβή και παράδοση των εγγράφων και δεμάτων.
3
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
2. Για την έκδοση απόδειξης παραλαβής του δέματος ή του εγγράφου που παραλαμβάνει από τον
αποστολέα. Το ΤΕΙ δύναται να ζητήσει απόδειξη παραλαβής με τα στοιχεία του αποδέκτη του
φακέλου ή του πακέτου σε αποστολές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
3. Για την αποστολή στην Οικονομική Υπηρεσία του ΤΕΙ του τιμολογίου που αφορά τη δαπάνη
συνοδευόμενο από κατάσταση αποστολών. Η κατάσταση αποστολών θα περιλαμβάνει τα εξής
στοιχεία:
• Αριθμό Ταχυαποστολής
• Ημερομηνία Παραλαβής εγγράφων / δεμάτων
• Ονοματεπώνυμο αποστολέα
• Πλήρη στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση)
• Κόστος Ταχυαποστολής
1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν Ειδική
ή Γενική Άδεια και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται από
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σύμφωνα με το N. 2668/98 (ΦΕΚ
282/Α/18.12.1998) «Οργάνωση του Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις»,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έως και σήμερα,
(β) Ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον
διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή του υποψηφίου ανάδοχου στο διαγωνισμό απαιτούνται:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία θα
αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:
 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την
οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
 ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
 ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του ΤΕΙ
Πελοποννήσου ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης
του ΤΕΙ Πελοποννήσου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
2. αντίγραφο της άδειας εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων
3. Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Εταιρείας
4. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
δακτυλογραφημένες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την
υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου.
Στο εξωτερικό του ΚΥΡΙΩΣ φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
4
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διαρθρώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει, επί ποινής αποκλεισμού, τους 3 υποφακέλους
σφραγισμένους, α) υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) υποφάκελο Τεχνικής προσφοράς και
γ) υποφάκελο Οικονομικής προσφοράς οι οποίοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.2
και τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο.
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει, με
ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο και να περιέχει:
 Συμπληρωμένους τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, έχοντας συμπληρωμένα τα πεδία
(απάντηση-παραπομπή) σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α,
χωρίς να περιέχει οικονομικά στοιχεία,
 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου.
 Τεκμηριωτικό υλικό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, CD
κ.λ.π.).
 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψηφίου
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά (βλέπε έντυπο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού όλες τις
κατηγορίες όπως ακριβώς αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης.
Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο
ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια
μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις
τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση.
Οι τιμές των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς θα πρέπει να παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Το ΤΕΙ Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί
ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του
υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
5
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τον επίσημο αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των
υπηρεσιών του με τον οποίο θα δεσμεύεται για τις τιμές των υπολοίπων υπηρεσιών, εκτός από τις
υπηρεσίες που ζητούνται στο πίνακα αξιολόγησης οι οποίες μπορεί να αποτελούν ειδική προσφορά
του ανάδοχου προς το ΤΕΙ και να διαφέρουν από τις καθορισμένες από τον επίσημο τιμοκατάλογο
της εταιρείας.
2.2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται μέχρι και την προηγούμενη
εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 28/5/2014 και ως ώρα 14.00 μμ. στο Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραφείο 25, Αντικάλαμος
Μεσσηνίας, ΤΚ 241 00.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ευγενία Αγγελοπούλου (τηλ.:
27210 45124, Fax: 27210 45200).
Υπεύθυνος για πληροφορίες που αφορούν στις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι η κ. Ευγενία
Αγγελοπούλου, τηλ. 27210 45124.
Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον
ενδιαφερόμενο.
2. 3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται
σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.5 ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές
χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση. Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα είναι
σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο
ανάδοχο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού,
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει καθοριστεί από το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι
των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης
είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές
που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο το
μικρότερο άθροισμα (Σ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ο προσδιορισμός των κατηγοριών και
6
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
των συντελεστών του πίνακα έγιναν σύμφωνα με την μέχρι σήμερα διακίνηση της αλληλογραφίας του
ΤΕΙ.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να
συμπεριλαμβάνουν τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο με τις αντίστοιχες τιμές στην οικονομική
προσφορά τους:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α. Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις
περιοχές εντός Πελοποννήσου και Νομού
Αττικής, μέχρι 2 κιλά
Β. Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις
περιοχές εντός Πελοποννήσου και Νομού
Αττικής, ανά επιπλέον κιλό
Γ. Παράδοση σε δύο εργάσιμες ημέρες στην
υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα και νησιωτική (πλην
Πελοποννήσου και Νομού Αττικής), μέχρι 2 κιλά
Δ. Παράδοση σε δύο εργάσιμες ημέρες στην
υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα και νησιωτική (πλην
Πελοποννήσου και Νομού Αττικής), ανά
επιπλέον κιλό
Ε. Παράδοση σε τρεις ημέρες σε δυσπρόσιτες
περιοχές, μέχρι 2 κιλά
ΣΤ. Αποστολές σε χώρες της Ευρώπης, μέχρι 0,5
κιλό
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
85%
ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
ΤΑ
3%
ΤΒ
5%
ΤΓ
2%
ΤΔ
3%
ΤΕ
2%
ΤΣΤ
Kατά την αξιολόγηση, η προσφερόμενη ανά κατηγορία προσφερόμενη τιμή πολλαπλασιάζεται επί τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το αποτέλεσμα όλων των κατηγοριών αθροίζεται. Επιλέγεται η
προσφορά με το μικρότερο άθροισμα (Σ) των σταθμισμένων τιμών των υπηρεσιών που προσφέρει
κάθε εταιρεία:
Σ = Τιμή Α x 0,85 + Τιμή Β x 0,03 + Τιμή Γ x 0,05 + Τιμή Δ x 0,02 + Τιμή Ε x 0,03 + Τιμή ΣΤ x 0,02
Η σύγκριση θα γίνει επί των τιμών προ Φ.Π.Α. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη ανά κατηγορία τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση θα
γίνει σε ένα μόνο προμηθευτή, βάσει της χαμηλότερης συγκριτικής τιμής.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας, αποδεκτών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, προσφορών για το σύνολο των ειδών με την ίδια τιμή, η
κατακύρωση γίνεται με κλήρωση, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν.
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α)
αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το ΤΕΙ Πελοποννήσου ή β) κρίνονται
επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο
όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας,
μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.118/2007.
3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από
τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις
εκατό (0.10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. Η κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Αρμόδιο Διοικητικό Όργανο του ΤΕΙ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ.118/2007.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να
υπογράψει τη σύμβαση του έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του
κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να
υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το ΤΕΙ έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον
επόμενο στην κατάταξη μειοδότη.
4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται μηνιαίως στο όνομά
του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται,
δελτίο φορολογικής ενημερότητας).
4.3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων (ΜΤΠΥ 3% και χαρτόσημο στην
κράτηση του ΜΤΠΥ 2,4%) και κράτηση 0,10% επί της αξίας, πλέον ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
O Φ.Π.A. βαρύνει το ΑΤΕΙ Πελοποννήσου.
4.4
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το Έργο που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους
υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του
παρόντος έργου.
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται
άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη
γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει
8
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο
συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος
έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του έργου αυτού.
Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν
δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το έργο,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση
αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο,
η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής
ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και
αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της
Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
4.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των
διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός
Προμηθειών του Δημοσίου).
3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του ΤΕΙ
Πελοποννήσου.
4. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του ανάδοχου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου από τη
σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Καλαμάτα αρμόδια δικαστήρια, τα
οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Ν.3548/07 άρθρ.4
παραγρ.3, έτσι όπως συμπληρώθηκε, με το Ν.3801/09.
6. Η μη έγκαιρη παραλαβή δέματος ή εγγράφου από το ΤΕΙ ή μη έγκαιρη παράδοση δέματος ή
εγγράφου στους παραλήπτες, επισύρει ποινή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Υ.Α.
29030/816/2-6-2000 (ΦΕΚ 683/Β΄/2000))
7. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης και μέχρι
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επόμενου σχετικού διαγωνισμού να προμηθεύεται τις
υπηρεσίες που αναφέρονται στον πίνακα αξιολόγησης από τον μειοδότη του παρόντος διαγωνισμού
με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.
9. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ΤΕΙ την ορισμένη από την παρούσα Διακήρυξη ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω ανωτέρας βίας (έκτακτων περιστατικών, καταστροφών,
καταλήψεων κλπ) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού, μετά από δημοσίευση στον τύπο δίχως επανάληψη της διαδικασίας.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου
9
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
Δημήτριος Βελισσαρίου
Καθηγητής
«ΠAPAPTHMA A»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α. Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις
περιοχές εντός Πελοποννήσου και Νομού
Αττικής, μέχρι 2 κιλά
Β. Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις
περιοχές εντός Πελοποννήσου και Νομού
Αττικής, ανά επιπλέον κιλό
Γ. Παράδοση σε δύο εργάσιμες ημέρες στην
υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα και νησιωτική
(πλην Πελοποννήσου και Νομού Αττικής),
μέχρι 2 κιλά
Δ. Παράδοση σε δύο εργάσιμες ημέρες στην
υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα και νησιωτική
(πλην Πελοποννήσου και Νομού Αττικής), ανά
επιπλέον κιλό
Ε. Παράδοση σε τρεις ημέρες σε δυσπρόσιτες
περιοχές, μέχρι 2 κιλά
ΣΤ. Αποστολές σε χώρες της Ευρώπης, μέχρι 0,5
κιλό
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Για τη συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης ισχύουν τα παρακάτω:
Στη στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχες υπηρεσίες ,υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τις οποίες πρέπει να δοθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη υπηρεσία
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και θεωρείται απαράβατος όρος σύμφωνα με την
παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
η αντίστοιχη απαίτηση πληρούται ή όχι από την Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε
Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια,
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του έργου κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
10
ΑΔΑ: ΒΙΦΑ46914Ο-9ΕΠ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
Α. Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις
περιοχές εντός Πελοποννήσου και Νομού
Αττικής, μέχρι 2 κιλά
Β. Παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις
περιοχές εντός Πελοποννήσου και Νομού
Αττικής, ανά επιπλέον κιλό
Γ. Παράδοση σε δύο εργάσιμες ημέρες στην
υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα και νησιωτική (πλην
Πελοποννήσου και Νομού Αττικής), μέχρι 2 κιλά
Δ. Παράδοση σε δύο εργάσιμες ημέρες στην
υπόλοιπη χερσαία Ελλάδα και νησιωτική (πλην
Πελοποννήσου και Νομού Αττικής), ανά
επιπλέον κιλό
Ε. Παράδοση σε τρεις ημέρες σε δυσπρόσιτες
περιοχές, μέχρι 2 κιλά
ΣΤ. Αποστολές σε χώρες της Ευρώπης, μέχρι 0,5
κιλό
85%
ΤΑ
3%
ΤΒ
5%
ΤΓ
2%
ΤΔ
3%
ΤΕ
2%
ΤΣΤ
*Η παραπάνω προσφορά έχει ισχύ εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημερολογιακές ημέρες.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
11