Τεύχος 2 (Οκτώβριος 2011) - Σύλλογος Μηχανολόγων

΢ΤΛΛΟΓΟ΢
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ
ΒΟΡΕΙΟΤ
ΕΛΛΑΔΟ΢
΢ΗΜΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ΢:
 Ημερίδα «Αντλίεσ θερμότητασ - Σφγχρονεσ εφαρμογζσ».
 Νζα Υπεφθυνη Δήλωςη
Ηλεκτρ. Εγκαταςτάτη.
 Σχολιαςμόσ του
Ν.3982/2011 - Απλοποίηςη τησ αδειοδότηςησ
τεχνικών επαγγελματικών.
 Συνζντευξη τφπου του
Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Ι.Οικονομίδη.
 Πειραματική διερεφνηςη
τοπολογιών «Ζξυπνων»
ηλεκτρικών δικτφων με
αυξημζνη διείςδυςη
Α.Π.Ε.
 Διαχείριςη αποβλήτων
από την καταςκευαςτική
δραςτηριότητα ςτην Κ.
Μακεδονία με χρήςη
διαδικτυακήσ εφαρμογήσ.
 Συντήρηςη & ζλεγχοσ
ςυςκευών Φ.Α.
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ:
Συνζντευξη
2
Εκδόςεισ ΣΜΗΒΕ
9
Εκδηλώςεισ
10
Επικαιρότητα
12
Επαγγελματικά
Θζματα
16
Νομοθεςία
21
Επιςτημονικά
Θζματα
23
Παραταξιακζσ
Θζςεισ
26
Τεχνικά Νζα
29
Επιςτολζσ
31
Διαφήμιςη
32
e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
Ε Τ Ο Σ
1
-
Τ Ε Υ Φ Ο Σ
2
1 4
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ
2 0 1 1
ΣΕΛΙΔΑ
2
΢υνέντευξη
΢υνέντευξη Γ.Γ. Δημοσίων Έργων Ιωάννη Οικονομίδη
Ο κ. Ι. Οικονομίδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της ΢χολής Μηχανολογίας & Εφηρμοσμένων
Επιστημών του Πανεπιστημίου SUSSEX, της Μ. Βρετανίας (1978 - 1981). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) με τίτλο: «Περιβαλλοντικά δεδομένα στη σχεδίαση κινητήρων οχημάτων για τη μείωση θορύβου,
καυσαερίων και κατανάλωσης βενζίνης», του Πανεπιστημίου SOUTHAMPTON, της Μ. Βρετανίας (1981 - 1982).
Σο επαγγελματικό του προφίλ διαμορφώθηκε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, όπου και απεκόμισε σημαντική εμπειρία στους τομείς της διαχείρισης προϊόντος (product management) και βιομηχανικού σχεδιασμού ως Δ/ντής
Προγραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανία Οχημάτων, στον εμπορικό τομέα ως Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Επιχείρησης και την τελευταία δεκαπενταετία στον κατασκευαστικό τομέα στη θέση του Δ/ντή Ανάπτυξης και Δ/ντος ΢υμβούλου. Διετέλεσα πρόεδρος του Δ΢ της ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ΢ ΑΕ, ενώ στην συνέχεια κατείχε τη θέση του Δ/ντή του Γραφείου της TUV
HELLAS (Γερμανικός Οργανισμός Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων) στην Θεσσαλονίκη μέχρι τον Μάρτη του 2007. Από τον Νοέμβριο του 2011 έως και σήμερα διατελεί Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του Τπουργείου Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων, της κυβέρνησης του ΠΑ΢ΟΚ.
Ερωτήσεις και απαντήσεις...
Ερ.: Ψς μέλος του ΢υλλόγου μας για πολλά χρόνια, είχατε την τιμή να διατελέσετε Πρόεδρος την διετία 1991-1993. Σότε μάλιστα
στην επιτυχημένη θητεία σας, είχατε εκδώσει σε έντυπη μορφή, το περιοδικό “Σeχνολογία”. ΢ήμερα το περιοδικό μας επανεκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Ποια είναι η γνώμη σας, τα σχόλια και οι εντυπώσεις σας;
Απ.: Πρέπει να πω ότι την εποχή που ξεκινήσαμε το τότε περιοδικό του συλλόγου με τον Ηλία τον Φομσίογλου και τον καθηγητή
σήμερα Γρηγόρη Παπαγιάννη υπήρχε τόσο ρομαντισμός και ενθουσιασμός για προσφορά και δημιουργία, υπήρχε η χαρά του να
φτιάχνεις το καινούργιο. ΢ήμερα χαίρομαι πραγματικά που το ηλεκτρονικό πια περιοδικό, σε δύσκολες συνθήκες, βρίσκεται ζωντανό και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα αυτό γίνεται πράξη με τον ρομαντισμό και το μεράκι κάποιας μικρής αλλά οραματικής
ομάδας συναδέλφων.
Έτσι, νοιώθω, ότι άξιζε τον κόπο η προσπάθειά μας, επιβεβαιώνω ότι τίποτε δεν πάει χαμένο και ότι ειλικρινείς προσπάθειες πάντα πιάνουν τόπο, με τον ένα, ή άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια αξίζει να καινοτομούμε, αξίζει να προσπαθούμε, αξίζει να πρωτοπορούμε.
Σώρα τα σχόλια μου για το περιοδικό, πολύ καλά. Μπράβο
παιδιά, μη σταματάτε!!
Ερ.: ΢υμμετέχετε στην Κυβερνητική μηχανή ως Γενικός Γραμματέας του Τπουργείου Τποδομών με ευθύνη μάλιστα έναν ευαίσθητο παραγωγικό τομέα με πολλές δυσκολίες, αυτόν των Δημοσίων Έργων. Λόγω της οικονομικής κρίσης σημειώνεται ύφεση στον
τομέα σας. Πότε τοποθετείτε τον τερματισμό της περιόδου αυτής και την έναρξη νέας παραγωγικής με την διάθεση κονδυλίων;
Επίσης πότε τοποθετείτε την ολοκλήρωση πλήρους θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου στην παραγωγή δημοσίων έργων και ποιες
σημαντικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της διαφάνειας;
Απ.: Για διάφορους λόγους (περιλαμβανομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας) η κατάσταση στα Δημόσια Έργα που
παρελήφθη από την Κυβέρνηση του ΠΑ΢ΟΚ ήταν έντονα προβληματική και απαιτούσε επείγουσα αντιμετώπιση με ρεαλιστικές
και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Σα προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπισθούν σε πολλά επίπεδα: στο νομοθετικό, στο διαχειριστικό, στο οργανωτικό και στο επίπεδο της διοίκησης των έργων.
Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που υλοποιεί το Τπουργείο («Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» – ΕΠ-ΕΠ) και είναι το μεγαλύτερο
Πρόγραμμα του Ε΢ΠΑ, τον Οκτώβριο του 2009 είχε απορρόφηση μικρότερη από 1%. Όμως πέραν της πολύ μικρής απορρόφησης η προηγούμενη Κυβέρνηση μας παρέδωσε το ΕΠ-ΕΠ χωρίς αναπτυξιακό περιεχόμενο και κυριολεκτικά σε κατάσταση κατάρρευσης για τους λόγους που συνοψίζονται παρακάτω:
 Λόγω σημαντικότατων καθυστερήσεων στην υλοποίηση του προηγούμενου Προγράμματος («ΕΠ-ΟΑΛΑΑ του Γ‟ ΚΠ΢), από το
σύνολο των 7,4 δις που είχαμε στη διάθεσή μας στο πλαίσιο του ΕΠ-ΕΠ, το 84% αυτού πρόκειται να αναλωθεί για την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων ή «έργων-γέφυρες» όπως διαφορετικά αποκαλούνται, που αθροίζουν σε περίπου 4,2 δις €-
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 3
Έτσι η χρηματοδοτική δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών νέων έργων στην τρέχουσα περίοδο είναι εξαιρετικά μειωμένη.
 Σα περισσότερα από αυτά τα έργα-γέφυρες δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν ανώριμα μελετητικά, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς απαλλοτριώσεις, χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και ταυτόχρονα τα θέματα των κατασκευών έτυχαν
κάκιστης διαχείρισης (τυπικό παράδειγμα αυτής της κάκιστης διαχείρισης αποτελούν τα έργα του Πετάλου του Μαλιακού).
Αποτέλεσμα: τα έργα φορτώθηκαν με μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών συμβάσεων και ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα
στους αναδόχους να εγείρουν διεκδικήσεις που αθροίζουν σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι διεκδικήσεις
αποτελούν ένα τεράστιο βάρος για το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αφού πρέπει να καλυφθούν από αμιγώς εθνικούς
πόρους.
 Δεν έγινε έγκαιρη προετοιμασία νέων έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
έτοιμα έργα προς υλοποίηση. Επιπλέον έγινε μια άκριτη ανάθεση πολλών μελετών που οδήγησε σε πολλές σήμερα ημιτελείς
μελέτες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ-ΕΠ και συνεπώς δημιουργούν πίεση ολοκλήρωσης από αμιγώς
εθνικούς πόρους.
 Επιπλέον μας παρέδωσε ένα τεράστιο χρέος προς αναδόχους έργων και μελετών τόσο της προηγούμενης Προγραμματικής
Περιόδου (Γ‟ ΚΠ΢) όσο και της τρέχουσας, που προκαλούσε μεγαλύτερη αδυναμία προώθησης των έργων της τρέχουσας
περιόδου.
Σα μέτρα που πήραμε
Μερικές από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις μας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 Αποπληρώσαμε τις παλαιές οφειλές προς αναδόχους κατασκευών και μελετών που ξεπερνούσαν το 1,2 δις € [΢ημ.: –
31/9/2011 - έχουμε μόνον οφειλές εκτελεσθέντος έργου μέσα στο τρέχον έτος, που ανέρχονται σε 300 εκατ. € και γίνονται
τιτάνιες προσπάθειες, σε συνεργασία με τα ΤπΟιΑν και ΤπΟικ., ώστε η οφειλή αυτή να περιορισθεί στα ελάχιστα δυνατά
όρια].
 Εκλογικεύσαμε το σύστημα σχεδιασμού του Προγράμματος, δηλαδή ακυρώσαμε έργα υπερδιαστασιολογημένα, π.χ. λιμάνια,
τους οδικούς άξονες Αττικής κ.α., ενώ ταυτόχρονα σχεδιάσαμε μαζί με την Γενική Γραμματεία ΢υγχρηματοδοτούμενων
Έργων νέα εθνικά Προγράμματα, όπως:
- Εκτεταμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, σε όλη τη χώρα, που θα περιλαμβάνει τη βελτίωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου σε μήκος πλέον των 1.000 χλμ.
- Πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
 Διερευνήσαμε, μέσα από διεξοδικές συναντήσεις με όλες τις Περιφέρειες της χώρας, το επίπεδο της ωριμότητας των προς
ένταξη περιφερειακών τους έργων και καθορίσαμε μαζί τους την ιεράρχηση υλοποίησής τους.
Με τον τρόπο αυτό διαμορφώσαμε μια ξεκάθαρη εικόνα, τόσο για τις δυνατότητες του Σομεακού Πρόγραμμα της Προσπελασιμότητας, όσο και των προοπτικών ενδεχόμενης ενίσχυσής του από εθνικούς πόρους, ενώ εξασφαλίσαμε τη μέγιστη συνέργεια των έργων αυτών με τα εθνικού επιπέδου έργα του Τπουργείου.
 Ξεμπλοκάραμε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο πρακτικά κατέγραφε χρονικές καθυστερήσεις περί τα δύο χρόνια.
΢ήμερα έχουμε επιλύσει μεγάλα και χρόνια τεχνικά προβλήματα και το έργο προχωρά κανονικά.
 Επισπεύδουμε την επέκταση του Μετρό της Αθήνας στη Γραμμή 3 (τμήμα Φαϊδάρι – Πειραιάς) και στοχεύουμε σε έναρξη
κατασκευής της στα τέλη του 2011, ενώ έχουμε ωριμάσει το έργο της Γραμμής 4.
 Γενικά φροντίσαμε τα έργα του Προγράμματος να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος, ώστε να υλοποιηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο σωστά και με δραστικό περιορισμό των μη επιλέξιμων δαπανών τους.
Έτσι αυξήσαμε την απορρόφηση του Προγράμματος στο 21%, και παράλληλα δημιουργήσαμε τις συνθήκες για καλύτερο
ρυθμό υλοποίησης του Προγράμματος (και απορροφήσεων των πόρων του) στα επόμενα χρόνια.
΢ήμερα ωριμάζουμε έργα στοχεύοντας σε δύο χρονικά ορόσημα:
- Έργα που θα ωριμάσουν προς ένταξη και δημοπράτηση μέχρι της αρχές του 2012. Σα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό περί το 1,5 δις €
- και έργα που θα ωριμάσουν μέχρι τα τέλη του 2012 συνολικού προϋπολογισμού 3,0 δις € περίπου.
΢τόχος μας είναι, διαθέτοντας ικανή ωριμότητα, να διεκδικήσουμε πρόσθετους πόρους κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος του Ε΢ΠΑ.
ΣΕΛΙΔΑ
4
΢υνέντευξη
Ειδικότερα σε ότι αφορά στο Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών και Έργων καθώς και στις θεσμικές αλλαγές στον κώδικά των απαλλοτριώσεων θα ήθελα να σημειώσω τα βασικά σημεία των παρεμβάσεών μας:
Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Δημοσίων Έργων
Για την άρση των προβλημάτων στο υφιστάμενο ΢ύστημα Παραγωγής Δημόσιων Έργων, μελετήθηκαν και διαμορφώθηκαν σημαντικές αλλαγές του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής των Δημόσιων έργων, που σύντομα θα προωθηθούν με (το ήδη έτοιμο) σχέδιο νόμου.
Οι χαρακτηριστικότερες αλλαγές, αφορούν στην εισαγωγή, για πρώτη φορά στην νομοθεσία:
 Σης έννοιας των «πρόδρομων» εργασιών, η εκτέλεσή των οποίων χαρακτηρίζεται (και υλοποιείται) ως αυτοτελές «έργο».
 Σης έννοιας της «ωριμότητας» του έργου, η οποία οριοθετείται σαφώς, θα βεβαιώνεται από την «Αρχή Ελέγχου Μελετών και
Έργων» και θα αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση από την Προϊσταμένη Αρχή της διαδικασίας ανάθεσης του έργου
 Δύο πραγματικά ριζοσπαστικών συστημάτων υποβολής προσφορών: Σο πρώτο, της προσφοράς που περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων (και ιδίως έκπτωση στο κόστος, στον χρόνο περαίωσης και (αρνητική) στην εγγύηση του έργου) και
το δεύτερο, της προσφοράς κατ‟ αποκοπή τιμής με εγγυημένο τον προϋπολογισμό του έργου.
Θεσμικό Πλαίσιο εκπόνησης Μελετών & συναφών υπηρεσιών
Φαρακτηριστικές αλλαγές (επί του υφιστάμενου Ν. 3316/05) που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι οι ακόλουθες:
 Γίνεται διάσπαση των υφιστάμενων κατηγοριών μελετών για να διευκολυνθεί η τήρηση του Μητρώου Μελετητών. Δημιουργείται ιδιαίτερη κατηγορία παροχής υπηρεσιών διοίκησης και ελέγχου των τεχνικών έργων.
 Εμπλουτίζεται η διαδικασία εκπόνησης μελετών του άρθρου 7 (θα ισχύουν και τα δύο κριτήρια) και καταργείται το κατώτερο
όριο παραδεκτού προσφορών. Επιβάλλεται η ποιοτική επιλογή των υποψηφίων με κριτήρια τεχνικής ικανότητας. Απλουστεύονται τα κριτήρια βαθμολόγησης και αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητάς τους.
 Θεσπίζεται υποχρεωτικός έλεγχος της μελέτης από τρίτο (πάροχο υπηρεσιών) που προσλαμβάνεται ιδιαιτέρως από την αναθέτουσα αρχή.
Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (ΑΕΜΕ)
Η ΑΕΜΕ θεσμοθετείται με (το ήδη έτοιμο) σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει και τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής
μελετών, υπηρεσιών και κατασκευών δημόσιων έργων (που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα).
Η ΑΕΜΕ θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο ελέγχου του όλου συστήματος παραγωγής έργων στην χώρα. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν:
(α) Ελέγχους ωριμότητας/ πληρότητας/ ποιότητας:
- του φακέλου μελέτης και των όρων προκήρυξης της μελέτης (ικανή πληρότητα φακέλου, λοιπό υλικό τεκμηρίωσης, κλπ.)
- των μελετών του κάθε δημοπρατούμενου έργου και των όρων δημοπράτησης.
(β) Εκδίκαση ενστάσεων στο προσυμβατικό στάδιο
(γ) ΢υμμετοχή στις επιτροπές παραλαβής των έργων
(δ) Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων στα έργα
(ε) Διαχείριση των Μητρώων Μελετητών & Κατασκευαστών (τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο) – Φορήγηση Πτυχίων.
Η ΑΕΜΕ θα έχει έδρα στην Αθήνα και στοιχειώδη διοικητική οργάνωση σε δύο άλλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη και Πάτρα).
Νομοσχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Με το Ν/΢ αυτό επιταχύνονται οι διαδικασίες κήρυξης της απαλλοτρίωσης τουλάχιστον κατά 12 μήνες. Φαρακτηριστικές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:
 Θεσμοθετείται η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από το ΢ώμα Ορκωτών Εκτιμητών στις περιπτώσεις σημαντικού οικονομικού αντικειμένου, εκτίμηση η οποία μπορεί να γίνει και πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. ΢ήμερα ισχύει μόνο για τα οδικά έργα παραχώρησης.
 Αντιμετωπίζονται με σειρά ρυθμίσεων καθυστερήσεις κατά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 5
 Αίρονται οι περιορισμοί για την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης.
Κλείνοντας την απάντησή μου στην ερώτησή σας σημειώνω ότι τα Ν/΢ θα εισαχθούν για συζήτηση στην Βουλή περί τα τέλη του
έτους. Η καθυστέρηση της προώθησης κυρίως του Ν/΢ περί μελετών και έργων στην Βουλή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μεγάλο φορτίο που έχει συσσωρευτεί στη βουλή και αφορά κυρίως προώθηση / ψήφιση ρυθμίσεων μνημονιακού χαρακτήρα.
Ερ.: Παράλληλα με τα Δημόσια έργα καταγράφεται σημαντικότατη ύφεση και στον τομέα των ιδιωτικών έργων. Η οικοδομική
δραστηριότητα βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση, οι επενδύσεις ιδιωτών σε παραγωγικές μονάδες-επιχειρήσεις, η συντήρηση και
εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω και της άρνησης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών να παρέχουν ρευστότητα βρίσκονται σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Οι Έλληνες μηχανικοί, ιδιαίτερα οι νέοι, αντιμετωπίζουν μια ζοφερή πραγματικότητα. Πότε και με ποιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες μπορούμε να αναμένουμε ανατροπή αυτού του σκηνικού και σε ποιο νέο τοπίο;
Απ.: Όπως αντιλαμβάνεστε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα δημοσίων υπό
πραγματικά εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Επιτρέψετε μου να κάνω σαφές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα ο κατασκευαστικός κλάδος είναι το
πρόβλημα της ρευστότητας. Και τούτο γιατί οι Σράπεζες έχουν περιορίσει σημαντικά τις δανειοδοτήσεις τους, ενώ οι ίδιοι πόροι
των κατασκευαστών έχουν σχεδόν μηδενισθεί λόγω κάλυψης προηγούμενων αναγκών.
Είναι σε όλους γνωστό ότι η χρηματοδότηση των έργων περιλαμβάνει κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Η εθνική συμμετοχή εξασφαλίζεται από το ΠΔΕ και από διεθνή τραπεζικό δανεισμό. Για την υλοποίηση των έργων όμως πρώτα καταβάλει η χώρα την
εθνική συμμετοχή (δηλαδή τους ίδιους πόρους), εκτελείται το έργο, πιστοποιούνται οι εργασίες από τις διαχειριστικές αρχές των
Προγραμμάτων (επιβεβαιώνοντας την ορθότητα και πληρότητα των εκτελεσθεισών εργασιών) και τότε η ΕΕ καταβάλει την δική
της συμμετοχή.
Από την άλλη πλευρά ο ανάδοχος κατασκευαστής για να εκτελέσει το έργο πρέπει να λάβει χρηματοδότηση από το Σραπεζικό
σύστημα.
Οι Ελληνικές Σράπεζες για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο δανεισμού, έχουν περιορίσει οριζόντια τα δάνεια τους σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας. ΢ήμερα, ένας κατασκευαστής θα πρέπει να καταβάλει πλέον του 50% της αξίας των υλικών που αγοράζει προς τον προμηθευτή του για να του παραδοθεί το προϊόν (σίδερα, τσιμέντο κλπ). Κατά συνέπεια σχεδόν το σύνολο των κατασκευαστικών εταιριών αδυνατούν να εκτελέσουν, τα έργα και κατά συνέπεια η χώρα να απορροφήσει πόρους λόγω της περιορισμένης ή σχεδόν ανύπαρκτης ταμειακής ρευστότητας.
Η πραγματικότητα είναι ότι ένας κατασκευαστής δεν εκτελεί μόνον συγχρηματοδοτούμενα έργα αλλά και έργα αμιγώς εθνικά, με
αποτέλεσμα να αδυνατεί να αντέξει τον άτυπο δανεισμό προς το δημόσιο, χωρίς μάλιστα να μπορεί να γνωρίζει πότε θα πάρει
πίσω τα χρήματά του. Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζει ανάλογα φαινόμενα, καταγράφοντας μια δραματική κατακόρυφη πτώση στην οικοδομή και στις βιομηχανικές και λοιπές επενδύσεις.
Για αυτό προτείνουμε, εδώ και καιρό, με την υποστήριξη του Τπουργείου Οικονομικών να εξασφαλισθεί Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Κατασκευαστικών Εταιριών για έργα τα οποία είναι ενταγμένα στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του Ε΢ΠΑ και
η εθνική συμμετοχή είναι εξασφαλισμένη. Ψς προϋπόθεση θα πρέπει να τεθεί οτι τα δάνεια θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και
μόνον συγκεκριμένα έργα.
Μόνον έτσι θα διασφαλισθεί η συνέχεια στο νήμα της χρηματοδότησης, από την εξασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέχρι την χρηματοδότηση των κατασκευαστικών εταιριών που υλοποιούν τα έργα αυτά από το
τραπεζικό σύστημα.
Σώρα στα θέματα των μελετών που ενδιαφέρουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα των συναδέλφων μας θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε, η σωστή προετοιμασία, πριν την έναρξη κατασκευής, των τεχνικών έργων αποτελεί την πιο σημαντική δράση
για την επιτυχή υλοποίησή τους.
Βασικό συστατικό αυτής της προετοιμασίας είναι και η ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών οι οποίες είναι απαραίτητο να είναι
πλήρεις, οικονομικές και κατασκευάσιμες, γεγονός που απαιτεί χρόνο. Βασική αιτία καθυστερήσεων στην ένταξη έργων και στη
συνέχεια δημοπράτησή τους και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, σχεδόν σε όλα τα Κοινοτικά Πλαίσια, απετέλεσε η μη έγκαιρη, ελλιπής και κακής ποιότητας μελέτες έργων. Για τον λόγο αυτό και παρά τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει για νέα έργα το
Πρόγραμμα Προσπελασιμότητας του ΤΠΤΜΕΔΙ (το 84% του προγράμματος αποτελούν έργα γέφυρες ή έργα τα οποία είχαν ήδη
ενταχθεί ανώριμα από την κυβέρνηση της ΝΔ), αποφασίσθηκε η ωρίμανση έργων, δηλαδή η ολοκλήρωση μελετών από εθνικούς
πόρους, ώστε να δημιουργηθεί ασφαλές απόθεμα ωρίμων έργων για την περίπτωση κατά την οποία αστοχήσουν κάποια από τα
εν εξελίξει έργα, καθώς και για την προετοιμασία της ωρίμανσης των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
ΣΕΛΙΔΑ
6
΢υνέντευξη
Τπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα, με τους εφαρμοζόμενους κανόνες του Ε΢ΠΑ, μελέτες που δεν οδηγούν σε έργα δεν χρηματοδοτούνται από τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
Η οικονομική κρίση ωστόσο, περιόρισε σημαντικά το εθνικό ΠΔΕ μια και το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών πόρων προορίζεται
πλέον για την υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν την διακοπή της χρηματοδότησης των παραπάνω μελετών. Κατόπιν των ανωτέρω το αίτημα το οποίο και ετέθη τόσο προς την πλευρά της DG Regio,
αλλά και προς τον Επίτροπο κ. Φάαν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 19/9/2011 ήταν να δοθεί πράσινο φως για να
χρησιμοποιηθούν κονδύλια του Ε΢ΠΑ για χρηματοδότηση τέτοιων μελετών.
Ερ.: Αυτήν την εποχή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Θέση του
΢υλλόγου μας είναι η σύνδεσή του με το ΜΗΚΙΕ, που βρίσκεται στον τομέα πολιτικής ευθύνης σας. Πώς σχολιάζετε την θέση του
΢υλλόγου μας και πότε προβλέπετε την ολοκλήρωση των διεργασιών για την έναρξη λειτουργίας του ΜΗΚΙΕ;
Απ.: Είμαστε σε επαφή με το Σεχνικό Επιμελητήριο και εντός των επομένων εβδομάδων αναμένουμε προσχέδιο Π.Δ. για το ΜΗΚΙΕ με εισήγηση του ΣΕΕ όπως μας ανακοινώθηκε από τον πρόεδρό του κ. ΢πίρτζη.
Από την πλευρά της ΓΓΔΕ θα κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ώστε να διαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο που θα «βγει» στην
διαβούλευση στις αρχές του 2012.
΢ε ότι αφορά την υιοθέτηση από τον ΢ΜΗΒΕ της θέσης «η έκδοση των οικοδομικών αδειών να συνδεθεί με το ΜΗΚΙΕ» θεωρώ μια
τέτοια θέση είναι απολύτως ορθή, πρωτοποριακή και εξαιρετικά αναγκαία, αν θέλουμε πραγματικά, να βελτιωθεί η ποιότητα
στις κατασκευές των ιδιωτικών έργων.
΢το σημείο αυτό πρέπει να πω ότι στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ευελπιστούμε ότι η δημιουργία του ΜΗΚΙΕ, μαζί με
την Αρχή Ελέγχου Μελετών και Έργων, θα αποτελέσουν τα δύο νέα εργαλεία που θα συμβάλουν τα μέγιστα, για να μην πω θα
κάνουν την μεγάλη ανατροπή, στην συνολική αναβάθμιση του μελετητικού και κατασκευαστικού προϊόντος στη χώρα μας.
Ερ.: ΢χετικά με τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Σο μετρό, η επέκταση της έκτης προβλήτας του λιμανιού και η δημιουργία του
νέου εμπορευματικού σταθμού στην περιοχή των Διαβατών (στρατόπεδο Γκόνου), αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στην πόλη. Σα
Σέμπη θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την διακίνηση στη χώρα. Πως εξελίσσονται και ποιός είναι ο χρονικός προγραμματισμός τους;
Απ.: Σα έργα που ωριμάζουμε σήμερα στην ΓΓΔΕ, για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, είναι τόσο οδικά όσο και τα
έργα του ΜΕΣΡΟ της Θεσσαλονίκης.
Σα οδικά είναι τα ακόλουθα, ενώ στα έργα του ΜΕΣΡΟ θα αναφερθώ στη συνέχεια:
- Ανισόπεδοι Κόμβοι της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Κ16 έως Α/Κ/ Κ5 (Παπαγεωργίου),
- Αναβάθμιση ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής από Α/Κ/ Κ5 (Παπαγεωργίου) έως Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα),
- Διεύρυνση / Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού από τον Κ10 έως τον Α/Κ 12 (Υοίνικας),
- Διεύρυνση / Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Θεσ/νικης – Μουδανίων από Κ12 έως Κόμβο αεροδρομίου και
- Εξωτερική Περιφερειακή, τμήμα του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕξΟΔ) από τον Α/Κ Γηροκομείου έως την Εξοχή και σύνδεσή του στην οδό Παπανικολάου.
Επιτρέψτε μου όμως στο σημείο αυτό να κάνω τις ακόλουθες επισημάνσεις:
- Οι κόμβοι της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής αποτελούν την ολοκλήρωση του συστήματος των ανισόπεδων κόμβων της
εσωτερικής περιφερειακής μαζί με τον Κ16 της λαχαναγοράς που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας. Κατά συνέπεια επί της αναγκαιότητας των επεμβάσεων δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά. Σο έργο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Επιτέλους υλοποιείται στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
- Εξωτερική Περιφερειακή. Εδώ η ιστορική αναδρομή είναι αναγκαία. Επιτρέψτε μου:
Η Εγνατία στην περίοδο 2005-2009 σχεδίαζε μια εξωτερική περιφερειακή που δεν έθετε μελετητικούς περιορισμούς στο ύψος
της δαπάνης του έργου. Μεγάλα τεχνικά: γέφυρες, σήραγγες και εκτεταμένος αριθμός cut and covers συνέθεταν τα τεχνικά
του έργου. Σο συνολικό κόστος φαίνεται να ξεπερνούσε το 1,5 δις. Ψστόσο, τα δεδομένα τα οποία διαμορφώθηκαν στις αρχές
του 2010 στο τομεακό πρόγραμμα του Τπουργείου, το Πρόγραμμα Προσπελασιμότητας, δεν έδιναν πολλά περιθώρια για την
υλοποίηση ενός τέτοιου έργου.
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 7
Οι λόγοι γνωστοί πλέον σε όλους.
Σο 84% του προγράμματος καλύφθηκε από έργα γέφυρες ή έργα τα οποία είχαν ήδη ενταχθεί και οι πόροι αντίστοιχα δεσμευθεί. Κατά συνέπεια οι διαθέσιμοι πόροι για νέα έργα και για όλη την γεωγραφική επικράτεια της χώρας μόλις που άγγιζαν τα 900
εκατ €.
Κατά συνέπεια έπρεπε άμεσα να γίνει επανασχεδιασμός των έργων πρώτης προτεραιότητας τα οποία και θα είχαν την δυνατότητα να ενταχθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Με ποιους παράγοντες όμως αυτή τη φορά;
Έχοντας υπόψη:
 τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους που είχαμε στο τομεακό μας πρόγραμμα.
 τον βραχύ χρόνο για την ωρίμανση των έργων που είχαμε στη διάθεσή μας δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2012, ώστε να εξασφαλισθεί η ένταξη των έργων εντός του πρώτου τριμήνου του 2012.
(΢ημειώνω επίσης τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του προγράμματος first come first served). Εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση (ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του προγράμματος από την τρόικα έγινε πλέον κανόνας και αυτό κυρίως για να διασφαλισθεί η πιστή τήρηση του προγραμματισμού των ετήσιων απορροφήσεων του προγράμματος).
 ολοκλήρωση της κατασκευής εντός της προγραμματικής περιόδου.
΢το πλαίσιο των τριών παραπάνω παραγόντων εξετάσαμε ακόμη και την υλοποίηση μέρους του υπό σχεδίαση έργου της εξωτερικής περιφερειακής ή εξωτερικού δακτυλίου, και αναφερόμαστε κυρίως στο πρώτο τμήμα «Γηροκομείο – Πανόραμα», αλλά και
αυτό ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί μια και το κόστος ακόμη και αυτού του τμήματος ξεπερνούσε τα 700 εκατ. Δεν κάνω καμμιά
αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία είχαν ανακύψει και τα οποία ήταν πολλά και οι αντιδράσεις ήδη μεγάλες με
την χάραξη να διέρχεται μέσα από το ΢έιχ ΢ου.
Κατά συνέπεια η περιβαλλοντική διαβούλευση θα απαιτούσε και απαιτεί ικανό χρόνο μέχρι να κλείσουν όλα τα ανοιχτά θέματα
και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Έτσι καταλήξαμε το τμήμα από τον Κ5 έως τον Κ10 να το ωριμάσουμε ως έργο πρώτης
προτεραιότητας και εντός του πλαισίου του master plan που εκπονήσαμε, αναβαθμίζοντας την εσωτερική περιφερειακή με την
κατασκευή υπερυψωμένης γέφυρας (fly over) μήκους περίπου 4,5 χλμ.
Σο έργο αυτό μαζί με τις διαπλατύνσεις από Κ10 έως Κ12 και την Διεύρυνση / Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Θεσ/νικης – Μουδανιών από Κ12 έως Κόμβο αεροδρομίου και φυσικά τους κόμβους της εσωτερικής περιφερειακής μας ανεβάζουν το κόστος
κατασκευής στα τα 500 εκατ. € εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή ωρίμανση και ένταξη στο Πρόγραμμα εντός του πρώτου τριμήνου του 2012.
΢ε ότι αφορά στον εξωτερικό δακτύλιο δηλαδή την εξωτερική περιφερειακή μετά από συγκεκριμένες αλλαγές στην χάραξη,
ολοκληρώνουμε τον σχεδιασμό μέχρι την σύνδεσή της με τον Κόμβο του ΢χολαρίου, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη
προγραμματική περίοδο.
Ψστόσο το πρώτο τμήμα από Γηροκομείο έως τα Πεύκα που έχει ήδη υψηλή ωριμότητα μπορούμε να το εντάξουμε στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αν εξασφαλισθούν πρόσθετοι πόροι (100 εκ.€) από την αναθεώρηση του προγράμματος του Ε΢ΠΑ.
Σο τμήμα αυτό όπως εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητό μπορεί να χαρακτηρισθεί πρώτης προτεραιότητας μια και θα αποφορτίσει σημαντικά από κυκλοφοριακά φορτία τόσο τον Κ5 όσο και τον Κ6 και να περιορίσει συνακόλουθα τις καθυστερήσεις για
όλους εκείνους που κινούνται προς τα δυτικά και προς Αθήνα από τους οικισμούς των Πεύκων, της Εξοχής και Ασβεστοχωρίου.
Σα έργα του ΜΕΣΡΟ της Θεσσαλονίκης
Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Μετρό της Θεσσαλονίκης σημειώνω συνοπτικά τα ακόλουθα:
 Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού στον Επίσταθμο του Ν.΢. ΢ταθμού, στη διασταύρωση ΢ιντριβάνι
και στο σταθμό Ευκλείδη.
 Σον Ιούλιο ξεκίνησε η κατασκευή του σταθμού Ν΢΢, μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών και στα τέλη ΢επτεμβρίου θα
αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής στο σταθμό ΢ιντριβάνι, όπου κατόπιν απόφασης του ΚΑ΢ διατηρείται και καταχώνεται στη
θέση που βρίσκεται η Βασιλική που αποκαλύφθηκε στο χώρο του σταθμού.
 Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού και της διασταύρωσης Ανάληψη και για το σκοπό αυτό αποκλείστηκε η κυκλοφορία στην οδό Δελφών.
 ΢υνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής των σταθμών Πανεπιστήμιο και Υλέμινγκ.
 Σον Νοέμβριο του 2011 προβλέπεται η έναρξη κατασκευής του σταθμού Παπάφη, με τροποποιημένη μελέτη, με τη μέθοδο
cut & cover.
 Βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχαιολογικές εργασίες στη διακλάδωση και σταθμό Δημοκρατίας, στο σταθμό Βενιζέλου όπως και
στο σταθμό της Αγ. ΢οφίας, ενώ σε δυο εβδομάδες ολοκληρώνονται οι ανασκαφές στο σταθμό ΢ιντριβάνι.
ΣΕΛΙΔΑ
8
΢υνέντευξη
 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για τους ΢ταθμούς Πατρικίου, Βούλγαρη, Ν. Ελβετία, καθώς και σε
μικρό τμήμα του Αμαξοστασίου.
 Εντός των επομένων ημερών, θα ολοκληρωθεί η κατάληψη του χώρου στο μεγαλύτερο τμήμα του Αμαξοστασίου .
΢ε ότι αφορά στις επεκτάσεις του Μετρό της Θεσσαλονίκης το συνολικό δίκτυο της πόλης θα διαθέτει 33 χλμ γραμμής και 33
σταθμούς και θα φτάνει στις δυτικές συνοικίες και το αεροδρόμιο. Οι επεκτάσεις που προγραμματίζονται με ορίζοντα 15ετίας
είναι:
 Επέκταση Καλαμαριάς: Είναι μήκους 4,8 χλμ και έχει 5 σταθμούς. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 650 εκ. ευρώ και εντάσσεται στο Ε΢ΠΑ το επόμενο διάστημα. Σα τεύχη δημοπράτησης ολοκληρώνονται και προχωράει άμεσα η δημοπράτηση.
Η έναρξη των εργασιών θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2012, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξουν νομικές εμπλοκές
μεταξύ των διαγωνιζόμενων εταιριών.
 Επέκταση ΢ταυρούπολης – Νοσοκομεία Παπαγεωργίου & 424: Έχει μήκος 6,5 χλμ και διαθέτει 6 σταθμούς. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 650 εκ. ευρώ.
 Η προκήρυξη για την ανάθεση των οριστικών μελετών θα γίνει εντός του 2011 και η ολοκλήρωση των μελετών και η δημοπράτηση του έργου θα γίνει το 2013.
 Επέκταση Ευόσμου: Είναι μήκους 4,4 χλμ, έχει 4 σταθμούς και ο προϋπολογισμός εκτιμάται σε 440 εκ. ευρώ.
 Επέκταση προς Αεροδρόμιο: Έχει 5,5 χλμ μήκος και διαθέτει 4 σταθμούς και ο προϋπολογισμός εκτιμάται να είναι της τάξης
των 300 εκ. ευρώ.
 Κλάδος Πανεπιστήμιο - Σούμπα – Φαριλάου: Είναι μήκους 4,8 χλμ, με 3 σταθμούς, προϋπολογισμού περίπου 380 εκ. ευρώ.
΢την Κ/ξία κατασκευής του Μετρό σήμερα εργάζονται περίπου 1050 άτομα, εκ των οποίων τα 600 είναι στην αρχαιολογία. Μαζί
με τους εργαζόμενους στους προμηθευτές και τις μελέτες, ο αριθμός αυτός φτάνει τα 1500 άτομα περίπου. ΢τη Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης εργάζονται 68 άτομα.
Eρ.: Ψς πρώην Πρόεδρος και ενεργό μέλος του ΢ΜΗΒΕ πως κρίνετε σε όλη την πολύχρονη ιστορία του και ιδιαίτερα σήμερα το
θεσμικό και παρεμβατικό του έργο;
Απ.: Ο ΢ΜΗΒΕ έχει προσφέρει αναμφίβολα πολλά και θα προσφέρει ακόμη περισσότερα στο βαθμό που και όλο περισσότεροι
συνάδελφοι στελεχώσουν τις επιτροπές και ομάδες δουλειάς του ΢υλλόγου.
Επιτρέψτε μου όμως, μετά από την μέχρι σήμερα πορεία μου, να πω ότι, εν τέλει, όλα τα κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που
βάζουν τη μικρή ή μεγάλη πέτρα στη «δόμηση» του σήμερα που γίνεται αύριο στο διηνεκές. Και πρέπει επίσης να πω ότι αυτή η
καθημερινή προσπάθεια είναι μια απίστευτα γοητευτική περιπέτεια γιατί πέρα από το «ήμουν και εγώ εκεί» αφήνει πίσω της όχι
λίγες φορές και ευδιάκριτο αποτύπωμα.
Ένα αποτύπωμα που κάποιες φορές γίνεται αναφορά για τους επόμενους ρομαντικούς, ή ενθουσιώδεις της νέας γενιάς συναδέλφους και αυτό, νομίζω, είναι ίσως και η μεγάλη δικαίωση της όποιας επιλογής και προσπάθειας.
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Εκδόσεις ΢ΜΗΒΕ
Ο ΢ΜΗΒΕ εδώ και χρόνια συνεργάζεται με έγκριτους συναδέλφους πανεπιστημιακούς και μη και με εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων, σε συνεργασία με τους οποίους έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου, συναφών με την
άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Πληροφορίες για τις εκδόσεις υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΢υλλόγου (www.smhbe.gr).
΢ας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία από τα γραφεία του ΢υλλόγου μας (Εθνικής Αμύνης 25).
“Για παραγγελίεσ:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Εθνικήσ Αμύνησ 25,
Τ.Κ. 546 21 Θεςςαλονίκη
Τηλ - fax: 2310 269.887
E-mail: [email protected]’’
”
(6)
(7)
(8)
(9)
Λοιπζσ εκδόςεισ ΣΜΗΒΕ
ΠΡΟ΢ΥΟΡΕ΢ ΕΚΔΟ΢ΕΨΝ ΢ΜΗΒΕ
Βιβλίο
Κόστος
(1), (2), (3)
Από 62 € → 50 €
(1), (2), (3), (5)
Από 92 € → 75 €
(2), (3), (4), (5)
Από 85 € → 65 €
(2), (3), (4), (6), (7)
Από 108 € → 85 €
(2), (3), (4), (5), (6)
Από 108 € → 85 €
(2), (3), (5), (6), (7)
Από 126 € → 100 €
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
Από 206 € → 165 €
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
Από 157 € → 125 €
ΣΕΛΙΔΑ 10
Εκδηλώσεις
Ημερίδα «Αντλίες θερμότητας - ΢ύγχρονες εφαρμογές»
Ο ΢ύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (΢ΜΗΒΕ) έχοντας οργανώσει στο παρελθόν εκδηλώσεις με θέμα την
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, αποφάσισε τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Αντλίες θερμότητας - ΢ύγχρονες εφαρμογές».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το ΢άββατο 22 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Σοπογράφων «Α. Σσιούμης»
της Πολυτεχνικής ΢χολής Α.Π.Θ.
Σο Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής ΢χολής του Α.Π.Θ. θα συμμετέχει στην ημερίδα με εισήγηση, που έχει τίτλο: «΢υστήματα και νομοθετικό πλαίσιο γεωθερμικών εγκαταστάσεων κλιματισμού». Σην παρουσίαση της εισήγησης θα αναλάβει
ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος (Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.). Επίσης θα γίνουν παρουσιάσεις προϊόντων και εφαρμογών από
τις συμμετέχουσες στην ημερίδα εταιρείες (Carrier, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης).
Σην ημερίδα θα καλύψουν ως χορηγοί επικοινωνίας οι εφημερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη».
Σο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνεται στην πρόσκληση που θα αποσταλεί στα μέλη του ΢ΜΗΒΕ εντός των επομένων
ημερών και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΢υλλόγου.
Προς ενημέρωση των μελών μας που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την παρούσα ημερίδα, και προκειμένου να έχουν μια
εικόνα σχετικά με το αντικείμενο αυτής, παρατίθεται κείμενο με θέμα «Αντλίες Θερμότητας», στη στήλη „‟Σεχνικά Νέα” του παρόντος τεύχους.
Αναμένουμε τη συμμετοχή σας!
Ημερίδα «Νέα Τ.Δ. Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη»
Ο ΢ύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (΢ΜΗΒΕ) σχεδιάζει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με τη νέα Τπεύθυνη Δήλωση
Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΤΔΕ), σε συνδιοργάνωση με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. A.E.).
Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την άρτια ενημέρωση για την ορθή
συμπλήρωση της νέας ΤΔΕ.
Η πρώτη σε σειρά εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Σρίτη 8 Νοεμβρίου
2011 και ώρα 17:30 στο Αμφιθέατρο του ΣΕΕ/ΣΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49 στη
Θεσσαλονίκη.
Η γραμματεία του ΢ΜΗΒΕ θα ενημερώσει σχετικά όλα τα μέλη.
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 11
Εθελοντική Αιμοδοσία
Ο ΢ΜΗΒΕ οργανώνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και ώρα 9:00-
 Πριν την αιμοδοσία πρέπει να έχει προηγηθεί ελαφρύ γεύ-
12:00 π.μ. εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο αιμοδοσίας του
μα (π.χ. πρωινό). Μετά την αιμοδοσία ο αιμοδότης πρέπει
νοσοκομείου ΑΦΕΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της τράπεζας αί-
να ακολουθεί τις συμβουλές του νοσηλευτικού προσωπικο-
ματος που διατηρεί εδώ και χρόνια.
ύ.
Ποιος μπορεί να δώσει αίμα;
 Δεν πρέπει να έχει πάρει φάρμακα ούτε καν ασπιρίνη τις
τελευταίες μέρες πριν την αιμοληψία.
 Σα μέλη του ΢ΜΗΒΕ, τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπά
τους, καθώς και όποιος άλλος επιθυμεί, αρκεί να είναι
 Δεν πρέπει να έχει υποβληθεί σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση ή να έχει προσβληθεί από βαριά νόσο κατά τη διάρ-
υγιής και να είναι ηλικίας από 18-62 χρονών.
Σι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης:
 Οι άνδρες μπορούν να δίνουν αίμα 3-4 φορές το χρόνο και
οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 2-3 φορές .
 Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450 ml
και αποκαθίσταται αμέσως από τον οργανισμό.
 Δεν πρέπει να διενεργείται αιμοδοσία πριν περάσουν τρεις
κεια του τελευταίου χρόνου.
 Να μην καπνίσει για 1 (μια) ώρα.
 Να μην οδηγήσει για 1 (μια) ώρα.
 Να μην κάνει έντονη σωματική
άσκηση την ημέρα της αιμοδοσίας.
 Να πάρει περισσότερα υγρά και
καλό γεύμα την ημέρα της αιμοδοσί-
μήνες από την προηγουμένη.
 Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας.
 Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα ή το πλάσμα
που χρειάζονται οι ασθενείς.
ας.
 Να αποφύγει οινοπνευματώδη ποτά την ημέρα της αιμοδοσίας.
 ΢ε περίπτωση αιμορραγίας από το σημείο φλεβοκέντησης, θα πρέπει να σηκώσει το χέρι ψηλά και να εφαρμό-
 Ο υποψήφιος αιμοδότης, πριν δώσει αίμα, συμπληρώνει
ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του, την υγεία του και τον τρόπο ζωής του.
Οδηγίες για τον αιμοδότη πριν και μετά την αιμοδοσία:
σει πίεση.

Ο επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί μετά από 2-3 ώρες.
Ο ΢ΜΗΒΕ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην αιμοδοσία,
 Μπορεί να δίνει αίμα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Κα-
της 16ης Οκτωβρίου αλλά και από Δευτέρα - Παρασκευή 8:30
λό είναι η αιμοδοσία να γίνεται όταν ο αιμοδότης είναι
-13:30 & 17:30-19:30 και τα Σ/Κ και τις αργίες 9:00-12:00
ξεκούραστος.
στο κέντρο Αιμοδοσίας του ΑΦΕΠΑ.
Σακτική Γενική ΢υνέλευση
Ο ΢ΜΗΒΕ καλεί σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθ. 11) τα μέλη του σε Σακτική Γενική ΢υνέλευση τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου
2011 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα ΢υνεδριάσεων Γενικών ΢υνελεύσεων στο ισόγειο του κτιρίου Δ‟ της Πολυτεχνικής ΢χολής του
Α.Π.Θ. Σα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής ΢υνέλευσης είναι:
 Γνωστοποίηση ενεργειών Διοικητικού ΢υμβουλίου.
 Πρόγραμμα ενεργειών Διοικητικού ΢υμβουλίου.
΢ε περίπτωση μη απαρτίας, η ΢υνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011. ΢ε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας, η ΢υνέλευση θα επαναληφθεί τελικά στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα
και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.
ΣΕΛΙΔΑ 12
Επικαιρότητα
Παράλληλη ασφάλιση Μηχανικών - Νομοθ. Εξελίξεις
«Τπάρχει εξέλιξη σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση στον
 Σοπογραφικά αποτυπώσεις, γεωδαιτικές, φωτογ-
Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε),
ραμμετρικές, χαρτογραφικές και κτηματογραφι-
παράλληλα με την υποχρεωτική ασφάλισή τους στο Ε.Σ.Α.Α.,
κές εργασίες
για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους του ΕΣΑΑ-δηλαδή όλους
όσους ασφαλίστηκαν πριν την 1.1.1993 στο Σ΢ΜΕΔΕ- και ασ-
 Αποκατάσταση-διατήρηση παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου
κούν δραστηριότητα που υπάγεται και στην ασφάλιση του
 Μηχανολογικά-ηλεκτρολογικά έργα, εγκαταστάσε-
Ο.Α.Ε.Ε. που δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα
ις θέρμανσης, κλιματισμού ανελκυστήρων, καυσί-
του Μηχανικού».
μου αερίου, πυροπροστασίας
 Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και εγκα-
Πιο συγκεκριμένα:
1)
§3
του
άρθρου
18
του
Ν.3863|2010
(ΥΕΚ
Α‟
ταστάσεων
115/15.7.2010), αντικαθίσταται με τις §3α,3β,3γ του
 Ναυπηγικά και πλωτά έργα
άρθρου 60 του N.3996|2011 όπου με την:
 Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγ-
 3α ορίζεται ο τρόπος που σε περίπτωση αμφισβήτησης
ρών, στερεών και αερίων αποβλήτων
προσδιορίζει τη συνάφεια ή μη της επαγγελματικής
 Φημικοτεχνικά Έργα, εργαστήρια χημικών αναλύ-
δραστηριότητας του Μηχανικού, με την επαγγελματική
σεων, οινολογικά εργαστήρια, απολυμάνσεις, α-
ιδιότητα του Μηχανικού και συνεπώς την υπαγωγή του
πεντομώσεις
ή μη στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
Επειδή, στις δραστηριότητες που απορρέουν από τα
επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών και θεωρούνται συναφείς με την επαγγελματική τους ιδιότητα
συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες,
Α. Κατασκευή των παρακάτω ιδιωτικών έργων:
 Οικοδομικά έργα
 Μεταλλευτικά –μεταλλουργικά έργα, έργα σηράγγων, γεωτρήσεων
 Γεωλογικά έργα, υδρογεωλογικά, γεωφυσικά, γεωτεχνικά, εδαφολογικά
 Ηλεκτρονικά έργα, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
παραγωγή και εμπορία software, συναρμολόγηση
Η/Τ, έργα μηχανογράφησης μηχανοργάνωσης
 Φωματουργικές εργασίες
Β. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 ΢υγκοινωνιακά έργα (έργα οδοποιίας, έργα
Γ. Ερευνητικές δραστηριότητες
υποδομής αερολιμένων, κυκλοφοριακά και
λιμενικά έργα)
 Τδραυλικά έργα (εγγειοβελτιωτικά, φράγματα,
ύδρευση, αποχέτευση)
 Βιομηχανικά έργα (προγραμματισμός, σχεδιασμός, λειτουργία, οργάνωση, επιχειρηματική
έρευνα)
 Ενεργειακά έργα (θερμοηλεκτρικά, υδροηλεκτρικά, πυρηνικά)
 Έργα πρασίνου, διαρρύθμιση και διακόσμηση
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 Μακέτες έργων
Δ. Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Ε. Παραγωγή πωλήσεων αγαθών σχετικά με το επαγγελματικό αντικείμενο του Μηχανικού
΢Σ. Μεταφράσεις τεχνικών κειμένων,
σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας του Μηχανικού ασφαλισμένου
στο Ε.Σ.Α.Α. με την επαγγελματική ιδιότητα του Μηχανικού
και μη χορήγηση απαλλακτικής βεβαίωσης από τον
Ο.Α.Ε.Ε., την οποία ο Μηχανικός οφείλει να προσκομίσει
στην Οικονομική Εφορία που ανήκει για να κάνει έναρξη,
συνέχιση ή επέκταση της δραστηριότητας του σε δραστηριότητα που εμπίπτει και στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., η
αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Τπουργού
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 13
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από τη
δικαιωθούν σύνταξη από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης.
γνωμοδότηση του ΢υμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
(΢.Κ.Α.)
3) Όλες οι διατάξεις που αφορούν στην παράλληλη ασφάλιση
των μηχανικών σε Ε.Σ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. έχουν αναδρομική
 3β ορίζεται το ύψος της παροχής ως προς τους μονο-
ισχύ από 1.8.2010, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του
συνταξιούχους στον (Σ.΢.Α.Τ.) μετά την υποχρεωτική
παρόντος Ν.3996|2011 στις 5.8.2011.
υπαγωγή τους στον Ο.Α.Ε.Ε.
 3γ ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της παροχής της
ειδικής προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του
Σ΢ΜΕΔΕ, που έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στην ειδική
προσαύξηση του Ε.Σ.Α.Α. και θα υπαχθούν υποχρεωτικά λόγω της μη συνάφειας της δραστηριότητάς τους
στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
Έτσι οι ασφαλισμένοι του Σ΢ΜΕΔΕ που θα υπαχθούν
υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. την 1.8.2010, από δραστηριότητα που έχει αναληφθεί μέχρι την 5.8.2011, αποκτούν δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος
αυτού στην ειδική προσαύξηση χωρίς τον υπολογισμό
του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στον
Ο.Α.Ε.Ε. Για τυχόν τμήμα χρόνου ασφάλισης στην ειδική προσαύξηση, μετά την υποχρεωτική ασφάλισή τους
στον Ο.Α.Ε.Ε., η ειδική προσαύξηση θα υπολογίζεται
σύμφωνα –με τα όσα ισχύουν μετά την ένταξη των
ασφαλισμένων του Ε.Σ.Α.Α. και σε άλλο ασφαλιστικό
φορέα κύριας σύνταξης- με τη διάταξη (§2α, άρθρο 8
Ν.3518|2006).
Ύστερα από τα ανωτέρω τίθενται τα ερωτήματα;
→
Mηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που επιθυμεί
έναρξη, επέκταση ή συνέχιση της δραστηριότητάς του σε
κατασκευές ή επιβλέψεις και αναβαθμίσεις κατοικιών,
που λόγω ΚΕΝΑΚ είναι και επαγγελματική διέξοδος,
δραστηριότητα η οποία είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του Μηχανικού, που όμως εμπίπτει και στην
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εξακολουθεί
να λαμβάνει την απαλλακτική βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε, ώστε να την
προσκομίσει στην οικονομική εφορία;
→ Η βεβαίωση συνάφειας του Σ.Ε.Ε. προς τον Ο.Α.Ε.Ε., επαρκεί σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας (Εγκ.
ΟΑΕΕ 17|16.03.2011) και η απαλλακτική βεβαίωση
χορηγείται άμεσα
από
τον Ο.Α.Ε.Ε. ή
κατά τον
Ν.3996|2011 χρειάζεται η απόφαση του Τπουργού,
2) Σο άρθρο 62 §2α του Ν.3996|2011, ορίζει για τους ασ-
ύστερα από γνωμοδότηση του νεοσύστατου οργάνου, του
φαλισμένους του Ε.Σ.Α.Α. που λόγω της υπαγωγής τους σε
΢.Κ.Α., του οποίου η σύσταση μέχρι στιγμής δεν είναι ξε-
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης εξαιρούνται της ασφάλι-
κάθαρη;
σης τους στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), ότι μπορούν με αίτησή τους μετά
τη διακοπή της παράλληλης δραστηριότητάς τους στον
άλλο ασφαλιστικό φορέα να αναγνωρίσουν στην Ειδική
Προσαύξηση και τον Σομέα Προνοίας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων το χρονικό διάστημα για οποίο
εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ανωτέρου λογαρια-
Ελένη Δημάκη (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.)
σμού, εφόσον δεν έχουν καταστεί συνταξιούχοι και δε θα
E - mail: [email protected]
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που εμπίπτουν στις διατάξεις παράλληλης ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. να
απευθύνονται στον ΢ΜΗΒΕ για να συνεκτιμηθεί αν με τις διατάξεις αυτές ζημιώνονται οικονομικά από τυχόν
καθυστερήσεις στην άσκηση του επαγγέλματός τους ή την πληρωμή αναδρομικών εισφορών προς τον Ο.Α.Ε.Ε.
ΣΕΛΙΔΑ 14
Επικαιρότητα
ΚΕΝΑΚ 12 μήνες μετά
ΚΕΝΑΚ - ΣΟΣΕΕ:
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
΢τις 30-03-2010 με την Κοινή Απόφαση των Τπουργών Οικονο-
΢ύμφωνα με το ΠΔ 100/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΥΕΚ
μικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
177 Α στις 6/10/2010, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων ίσχυσε ο θεσμός
(ΚΕΝΑΚ).
των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Έτσι στο Μητρώο
Με τη θέσπιση του ΚΕΝΑΚ τέθηκαν δύο βασικές υποχρεώσεις:
Εν. Επιθ. έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί 5.412 προσωρινοί εν.
α)
η υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
επιθ. οι οποίοι έχουν δυνατότητα για περίοδο ενός έτους δηλα-
Κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας, που ίσχυσε από
δή μέχρι 6/10/2011 να εκτελούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.
την 1η Οκτωβρίου 2010 και
Σο επόμενο βήμα είναι η σύσταση του οριστικού Μητρώου. Για
η υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
να ενταχθεί κάποιος μόνιμα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεω-
Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και
ρητών είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει εξειδικευμένο
Εγκαταστάσεων Κλιματισμού που ίσχυσε από 9 Ιανουαρί-
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αφορά στον ΚΕΝΑΚ και στη
ου 2011 σε κάθε περίπτωση αγοροπωλησίας.
διαδικασία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων, όπως θα
β)
Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν οι
οριστεί σε σχετική υπουργική απόφαση.
εξής Σεχνικές Οδηγίες του ΣΕΕ:
΢τις 22.7.2011 ανακοινώθηκε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
α)
ΣΟΣΕΕ 20701−1/2010 Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές
ενδιαφέροντος προς Υορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθε-
παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδο-
ωρητών. ΢την πρόσκληση αυτή αναφέρεται ότι για τη διενέρ-
σης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργεια-
γεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης των υποψηφίων Ενεργει-
κής απόδοσης»,
ακών Επιθεωρητών, θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά, καθο-
ΣΟΣΕΕ 20701−2/2010 Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών
ρισμένα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κατόπιν εισήγησης του ΣΕΕ.
υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των
Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν θα
κτιρίων»,
μπορεί να είναι μικρότερη από:
β)
γ)
δ)
ΣΟΣΕΕ 20701−3/2010 Κλιματικά δεδομένα ελληνικών
 60 ώρες για τους επιθεωρητές κτιρίων,
περιοχών»,
 30 ώρες για τους επιθεωρητές λεβήτων & εγκαταστάσε-
ΣΟΣΕΕ 20701−4/2010 Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών
επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
ων θέρμανσης και
 30 ώρες για τους επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Προβλέπεται επίσης η έκδοση τριών ακόμη ΣΟΣΕΕ:
Τπολογίζεται ότι με την εκκίνηση του οριστικού συστήματος
α) ΢υμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας & Χύξης: Εγκα-
στο Μητρώο Εν. Επιθ. θα εγγραφούν περισσότεροι από 20.000
ταστάσεις σε κτήρια
μηχανικοί. Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι η
β)
Βιοκλιματικός ΢χεδιασμός κτιρίων
αποδεδειγμένη, τετραετής -τουλάχιστον- επαγγελματική ή επισ-
γ)
Ενσωμάτωση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε κτίρια
τημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής
οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την εκπόνηση ορθών
κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης.
κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργεια-
Οι δύο πρώτες ΣΟΣΕΕ έχουν τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευ-
κών εγκαταστάσεων ή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
ση.
΢τις 5/10/2011 το ΤΠΕΚΑ ανακοινώνει την παράταση της
Σο λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ αναπτύχθηκε από ομάδα επιστημό-
διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών Εν. Επιθ., μέχρι τις
νων σε συνεργασία με το Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΣΕΕ)
6/10/2012. Επίσης θα προχωρήσει άμεσα σε νέα ανοικτή
για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προ-
στην Ελλάδα.
σωρινών αδειών σε μηχανικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 15
τουλάχιστον 5 ετών, έναντι των 10 που ίσχυε έως τώρα. Για τη
(πρώην ΣΕΜΠΜΕ ΑΕ) είναι τεράστιες. Οι δικαιούχοι του προγ-
χορήγηση οριστικών αδειών απαιτείται πλέον εμπειρία 2 ετών
ράμματος ταλαιπωρούνται καθημερινά, πηγαίνοντας στις τρά-
και όχι τεσσάρων. Οι άδειες αυτές θα χορηγούνται μετά από
πεζες και βλέποντας ότι κανένας λογαριασμός δεν έχει πιστω-
την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και τη διε-
θεί, ενώ οι υπεύθυνοι στα υποκαταστήματα των τραπεζών δεν
ξαγωγή εξετάσεων μέσω του ΣΕΕ. Σο ΤΠΕΚΑ θα αναρτήσει
είναι σε θέση να δώσουν υπεύθυνες απαντήσεις. Οι προβλεπό-
σύντομα σχετική ανακοίνωση με την προβλεπόμενη διαδικασί-
μενες προκαταβολές του 30%, σε όσους το είχαν ζητήσει δεν
α. Οι προσωρινές άδειες θα ισχύουν παράλληλα με τις οριστι-
έχουν καταβληθεί και από την άλλη μεριά πολλοί προμηθευτές
κές που θα χορηγούνται.
δεν θέλουν να εμπλακούν στη διαδικασία του προγράμματος
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):
φοβούμενοι ότι δε θα πληρωθούν. Εκτός των άλλων ο χειμώ-
Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ,
νας στη Β. Ελλάδα είναι πια πολύ κοντά και οι εργασίες που
από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, σε κάθε περίπτωση αγοροπω-
απαιτούνται να γίνουν δεν ευνοούνται από τις άσχημες καιρι-
λησίας ακινήτων και στην περίπτωση νέων μισθωμάτων αυτο-
κές συνθήκες που έρχονται σύντομα.
τελών ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. κτιρίων όλων των κατη-
To πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» είναι ανοικτό και ο
γοριών και χρήσεων. Είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για
καθένας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Οι νέοι όροι
την ένταξή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ‟ οίκον» του ΤΠΕ-
που ισχύουν από το καλοκαίρι, μετά από κάποιες μετατροπές
ΚΑ προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά ένα ακίνητο.
που έγιναν, είναι οι εξής:
Μέχρι το τέλος του ΢επτεμβρίου είχαν εκδοθεί περίπου
- Σο πρόγραμμα αφορά κατοικίες μέχρι το 1990 με τιμή ζώνης έως τα 2.100 ευρώ/τ.μ.
- Παρέχεται δυνατότητα ένταξης και μεμονωμένων διαμερισμάτων πολυκατοικίας.
- Δίνεται δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης κατά μία
κατηγορία ή εναλλακτικά εξοικονόμησης ίσης με το 30%
της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.
- Προβλέπονται δύο εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων. Σα κριτήρια για τις δύο αυτές κατηγορίες είναι τα
εξής :
 Κατηγορία Α: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι
40.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ αντίστοιχα. Άτοκο δάνειο
και επιχορήγηση ύψους 35%.
 Κατηγορία Β: Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι
60.000 ευρώ ή 80.000 ευρώ αντίστοιχα. Άτοκο δάνειο
και επιχορήγηση ύψους 15%.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι με απόφαση του ΤΠΕΚΑ δεν απαιτε-
51.000 πιστοποιητικά.
Για την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις περιπτώσεις νέων μισθωτηρίων συμβολαίων τμημάτων κτιρίου, άνω των 50 τ.μ., που σύμφωνα με την
2279/22.12.2010 Εγκύκλιο του ΤΠΕΚΑ, θα ίσχυε από 9 Ιουλίου 2011, δόθηκε παράταση για ένα επιπρόσθετο διάστημα έξι
μηνών, δηλαδή θα ισχύει από τις 9 Ιανουαρίου 2012, λόγω της
κακής οικονομικής συγκυρίας.
Εξοικονόμηση κατ‟ οίκον:
Σο ενδιαφέρον για ενεργειακές παρεμβάσεις δεν έχει σταματήσει, παρά την οικονομική δυσπραγία αλλά και τη κωλυσιεργία που επιδεικνύουν συχνά οι τράπεζες στην έγκριση των δανείων,
σύμφωνα
με
τα
στοιχεία
του
προγράμματος
«Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον». Από 38.000 που ήταν οι αιτήσεις
τον Ιούλιο, στα τέλη ΢επτεμβρίου έχουν φτάσει τις 41.000,
από τις οποίες οι 20.500 έχουν λάβει προέγκριση δανείου, και
οι 3.350 έχουν εγκριθεί. Σα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιούλιο
ήταν 18.600 με προέγκριση δανείου, και 2.215 οι εγκεκριμέ-
ίται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την πολεοδομία για τις παρεμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του
Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ‟ Οίκον". Η απόφαση του
ΤΠΕΚΑ υπεγράφη την 1η Αυγούστου και προβλέπει ότι δεν θα
απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εφόσον ισχύουν
δύο γενικές προϋποθέσεις:
-
νες αιτήσεις. Αν και μεσολάβησε το «νεκρό» διάστημα του καλοκαιριού, ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 8%, ενώ οι
εγκεκριμένες αιτήσεις, κατά 51% ακριβώς επειδή «ώριμοι»
πλέον για να πάρουν το πράσινο φως από τις τράπεζες είναι
ολοένα και περισσότεροι φάκελοι. Ο πρώημ υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε δε ότι εντός των ημερών
-
Δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα οποία γίνονται οι εργασίες δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό παραλία,
αρχαιολογικό χώρο, περιοχή απολύτου προστασίας, κοινόχρηστο χώρο, κτίρια που δεν έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά και δεν είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.
Εφόσον θίγονται δικαιώματα συνιδιοκτησίας εξασφαλίζεται
η σχετική συναίνεση με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
μάλιστα ο αριθμός των εγκρίσεων προσδοκάται να ξεπεράσει
τις 5.000.
Οι καθυστερήσεις του ελέγχου των αιτήσεων από το ΕΣΕΑΜ ΑΕ
Ντόρα Σόδη (Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.)
E - mail: [email protected]
ΣΕΛΙΔΑ 16
Επαγγελματικά Θέματα
Νέα Τ.Δ. Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
Η νέα υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη αποτελεί
λο που στο μέρος 6 αυτού, περιγράφεται με σαφήνεια ο τρό-
μια αναγκαία συμπλήρωση του πλαισίου κατασκευής και ελέγ-
πος αρχικού ελέγχου και επανελέγχων καθώς και οι απαιτού-
χου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη χώρα μας, καθώς
μενες διαδικασίες του οπτικού ελέγχου, των δοκιμών και των
ολοκληρώνει τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές που
μετρήσεων .
επέφερε η κατάργηση του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρι-
Σο 2006 με το ΥΕΚ 1222/Β/5.9.2006 δημοσιεύτηκε η ΚΤΑ η
κών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ, 1955) και η έναρξη της ισχύος
οποία ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης διατάξεων διαφο-
του νέου προτύπου ΕΛΟΣ HD 384.
ρικού ρεύματος για την κάλυψη όλων των κυκλωμάτων ισχύος
Από τις αρχές του 1930 έως και το 1965 για να ηλεκτροδοτη-
σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και ορίζει σαν βασική γείω-
θεί μια ηλεκτρική εγκατάσταση θα έπρεπε να ελεγχθεί και να
ση την θεμελιακή. Η ΤΔΕ δεν προσαρμόστηκε ούτε σε αυτά τα
εγκριθεί επιτυχώς από ελεγκτές του τότε Τπ. Βιομηχανίας. Η
νέα αυτά δεδομένα.
ραγδαία οικοδομική ανάπτυξη της χώρας έκανε τον κρατικό
Σο 2011 με το ΥΕΚ 844/Β/16.05.2011350 δημοσιεύτηκε η
αυτό μηχανισμό ελέγχου αναποτελεσματικό, χρονοβόρο και
τροποποίηση της υπ‟ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ.
δυσλειτουργικό.
1965/11 Ιαν. 1966 (ΥΕΚ Β‟ 8) Απόφασης του Τπουργού Βιο-
Σο 1965 ψηφίζεται ο Νόμος 4483/1965, με τον οποίο καταρ-
μηχανίας. Η απόφαση αυτή ορίζει την αντικατάσταση της πα-
γείται ο κρατικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη
λαιάς ΤΔΕ με νέα στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα νέα δε-
χώρα μας και η ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκ-
δομένα που έχουν προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική
τρικών εγκαταστάσεων ανατίθεται στους κατασκευαστές ηλεκ-
νομοθεσία Τπουργού Βιομηχανίας.
τρολόγους.
Η νέα ΤΔΕ αποτελείται από τα εξής συνδεδεμένα βασικά μέρη:
Με τον νόμο λοιπόν αυτό καθιερώνεται το έντυπο της Τπεύθυ-
1. Το βασικό έντυπο της ΥΔΕ
2. Το ή τα πρωτόκολλα ελέγχου
3. Την έκθεση παράδοσης
4. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια
νης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΤΔΕ) και καθορίζεται η γνωστή
δισέλιδη μορφή του. Η υπεύθυνη δήλωση , «πλην των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της
εγκατάστασης, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και την κατηγορία
της άδειας του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το
οικείο επαγγελματικό σωματείο». ΢τη δήλωση βεβαιώνεται ότι
«η εγκατάστασις έχει κατασκευασθεί συμφώνως προς τους εν
ισχύι κανονισμούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύησις δια την
επί διετίαν απρόσκοπτον λειτουργίαν αυτής».
Σο 2004 με το ΥΕΚ 470/Β/5.3.2004 δημοσιεύτηκε η Τ.A.
«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κ.Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο
ΕΛΟΣ
HD
384
και
άλλες
διατάξεις».
Ο Κ.Ε.Η.Ε. που ίσχυσε από το 1955 μέχρι και τον Μάρτιο του
2006, παράλληλη ισχύς με το Πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 επί διετία, δεν περιλάμβανε σαφή τρόπο ελέγχου των εγκαταστάσεων.
΢το Κεφάλαιο XVII, άρθρο 305 ορίζεται το κάθε πότε θα γίνεται ο έλεγχος, όχι όμως τρόπος ελέγχου. Η ΤΔΕ δεν προσαρ-
www.
Με νέα Τ.Α. η έναρξη εφαρμογής της νέας ΤΔΕ μετατίθεται
μετά την 31η Οκτωβρίου 2011.
Η νέα ΤΔΕ:
 Καλύπτει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του πεδίου
εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΣ HD 384 και του ΚΕΗΕ.
 Αφορά όλους τους εμπλεκόμενους με τις εγκαταστάσεις
ηλεκτρολόγους, όλων των βαθμίδων (εργολάβους, τεχνολόγους μηχανικούς, διπλωματούχους μηχανικούς).
 Αφορά όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η επιδίωξη και οι στόχοι της νέας αυτής ΤΔΕ είναι:
- Η καλύτερη τεκμηρίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Η ενημέρωση και η κατοχύρωση του χρήστη για την ασφάλεια του.
- Η κατοχύρωση της εργασίας του ηλ/λόγου εγκαταστάτη.
- Η δυνατότητα δημιουργίας συστήματος επιθεωρήσεων των
εγκαταστάσεων στο μέλλον.
- Η βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και η μείωση των ατυχημάτων από αυτές στη χώρα.
μόστηκε στα νέα δεδομένα του προτύπου ΕΛΟΣ HD 384, παρό-
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 17
1. Το βασικό έντυπο της ΥΔΕ
Σο βασικό έντυπο της νέας ΤΔΕ αποτελεί το βασικό τμήμα της
ΤΔΕ, αντικαθιστά το δισέλιδο της παλαιάς ΤΔΕ και περιλαμβάνει τις εξελίξεις στην ηλεκτρολογική πραγματικότητα στη χώρα. Κάνει σαφέστερη την ευθύνη του εγκαταστάτη για την
ειλικρίνεια της δήλωσης, την ασφάλεια της παραδιδόμενης
ηλεκτρικής εγκατάστασης και τις υποχρεώσεις του. ΢υγκεκριμένα:
1. Επιτρέπει τη συμπλήρωση της μόνο από νόμιμους ηλεκτρολόγους.
2. Δίνεται διετής εγγύηση ότι η εγκατάσταση θα λειτουργήσει
με ασφάλεια και απρόσκοπτα (άρθ.3 Ν.4483/1965).
3. Δεσμεύει ότι η εγκατάσταση παραδίδεται ασφαλής στον
χρήστη της.
4. Εξασφαλίζει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του ΕΛΟΣ HD
384 & του ΚΕΗΕ και έχουν ελεγχθεί.
5. Επιβάλλει την τοποθέτηση τουλάχιστον μιας διάταξης διαφορικού ρεύματος (KYA Υ Α΄50/12081/642/26-72006).
6. Ενημερώνει τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης για
την ανάγκη επανέλεγχου της.
7. Όλα τα έντυπα παράγονται σε τρία αντίτυπα. Σο ένα κατατίθεται στον πάροχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το
δεύτερο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στο χρήστη της
εγκατάστασης και το τρίτο παραμένει στο αρχείο του υπογράφοντος, τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο επανέλεγχο
της εγκατάστασης.
8. Τποχρεώνει τη δημιουργία αρχείου ηλεκτρολόγου και την
τήρηση του.
9. Αναγράφεται η Κατηγορία χώρου βάσει της Νομοθεσίας.
΢αφής ορισμός για το μέχρι πότε πρέπει να γίνει ο επανέλεγχος.
10. Αναγράφεται το Υορολογικό παραστατικό που εκδόθηκε
για τον έλεγχο της ΕΗΕ.
11. Αναφέρεται η εγκατεστημένη ισχύς και η κατανομή της
πρέπει να προκύπτει από την έκθεση παράδοσης.
12. Αναγράφεται η περιγραφή της γραμμής γενικού πίνακα –
μετρητή και της γενικής ασφάλειας που πρέπει να συμπίπτει με το πρωτόκολλο ελέγχου.
13. Αναγράφονται στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής, αυτοπαραγωγών, η διασυνδεμένων παραγωγών εφόσον αυτή υπάρχει.
2 . To Πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384
΢το Πρωτόκολλο ελέγχου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384
είναι συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου ή του επανελέγχου, με βάση το μέρος 6 του προτύπου και
με υποχρέωση υπογραφής παραλαβής τους από τον ιδιοκτήτη
ή τον χρήστη της εγκατάστασης.
Είναι διαμορφωμένο σε διακριτά μέρη:
1. περιγραφή της εγκατάστασης, παροχή, κατηγορία χώρου,
2.
3.
4.
5.
6.
δίκτυο τροφοδοσίας, στοιχεία ηλεκτρολόγου και εγκαταστάτη.
1ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, οπτικός έλεγχος.
Για κάθε έναν από τους 12 επιμέρους ελέγχους χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΣ HD 384 και της ηλεκτρολογικής
Νομοθεσίας. Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα
= „‟όχι‟‟ = αποκλίσεις από το Πρότυπο ή την Νομοθεσία,
θα πρέπει να περιγράφονται με σύντομη περιγραφή στις
παρατηρήσεις.
2ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, δοκιμές.
Για κάθε μια από τις 6 επιμέρους δοκιμές χρειάζεται καλή
γνώση του ΕΛΟΣ HD 384. Αν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στην εγκατάσταση (π.χ. αρχικός έλεγχος) και ορισμένες από τις δοκιμές αυτές δεν θα είναι εφικτές, αυτό θα
πρέπει να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις του
μέρους αυτού. Αν προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = „‟όχι‟‟ = αποκλίσεις από το Πρότυπο, θα πρέπει να
περιγράφονται.
3ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, μετρήσεις συνέχειας αγωγών προστασίας και αντίσταση γείωσης.
Για τις μετρήσεις αυτές χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΣ
HD 384 και ειδικό όργανο μέτρησης (όχι πολύμετρο). Αν
προκύπτουν μη αποδεκτά αποτελέσματα = „‟όχι‟‟ = και
γενικά αποκλίσεις από το Πρότυπο, θα πρέπει να περιγράφονται στις παρατηρήσεις.
3ο μέρος καταγραφής αποτελεσμάτων, μετρήσεις αντίστασης μόνωσης, RCD & βρόχου σφάλματος.
Για τις μετρήσεις αυτές χρειάζεται καλή γνώση του ΕΛΟΣ
HD 384 και ειδικά όργανα μέτρησης. Αν δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας στην εγκατάσταση (π.χ. στην περίπτωση
του αρχικού έλεγχου) οι μετρήσεις RCD και βρόχου σφάλματος δεν θα είναι εφικτές και αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται στις παρατηρήσεις του μέρους αυτού του πρωτοκόλλου.
Για τις μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα όργανα ή πολυόργανα.
Για την πιστότητα και την αξιοπιστία των μετρήσεων, θα
πρέπει να καταγράφεται στο πρωτόκολλο εκτός από την
εταιρία κατασκευής του, ο τύπος του και ο σειριακός
αριθμός του κάθε οργάνου μέτρησης.
Βασικά σημεία:
Αν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι «όχι» θα πρέπει να
γίνουν επισκευές και νέο πρωτόκολλο ελέγχου.
Η ημερομηνία επόμενου επανελέγχου πρέπει να είναι σαφής
και να συμπίπτει με αυτήν του βασικού εγγράφου της ΤΔΕ.
Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης πρέπει να υπογράφει για την παραλαβή.
΢τις περιπτώσεις που η ελεγχόμενη εγκατάσταση αποτελεί
επέκταση, προσθήκη ή τροποποίηση προϋπάρχουσας εγκατάστασης η οποία έχει κατασκευαστεί με τον ΚΕΗΕ, θα πρέπει
να επισημαίνεται και να περιγράφεται ποιο μέρος της περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο κατά HD 384, σε συνδυασμό με τα
ΣΕΛΙΔΑ 18
Επαγγελματικά Θέματα
μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης και πινάκων
- Τα σχέδια μπορεί να είναι με το χέρι ή με υπολογιστή.
3. Η έκθεση παράδοσης της εγκατάστασης
Η ΤΔΕ, η Έκθεση Παράδοσης και το ή τα Πρωτόκολλα Ελέγχου
΢την έκθεση παράδοσης της εγκατάστασης γίνεται καταγρα-
κατατίθενται, στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής
φή όλων των σταθερών ηλεκτρολογικών υλικών και σταθερών
ενέργειας, εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους
ηλεκτρικών συσκευών της εγκατάστασης και υπολογισμός της
και αντικαθίστανται όταν διενεργείται επανέλεγχος της εγκα-
εγκατεστημένης ισχύος.
τάστασης. ΢ε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροπο-
1.
ποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται, ανεξαρτή-
2.
3.
4.
5.
Αναγράφεται ο αριθμός έκθεσης για τη δημιουργία αρχείου εγκαταστάτη και υπάρχει σύνδεση με πρωτόκολλο ή
πρωτόκολλα ελέγχου.
Γίνεται διαχωρισμός των υλικών σε Πίνακες, Διακόπτες και
πρίζες ισχύος, ΢ταθερές συσκευές και Υωτιστικά και αναγράφεται η ισχύς κάθε κατηγορίας, η οποία αθροιζομένη δίνει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ. Η στήλη για τον
υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος θα πρέπει να συμπληρώνεται και να γίνεται κατανομή της ισχύος σε: Ηλεκτρικές συσκευές, κίνηση και φωτισμό στο βασικό έντυπο
της ΤΔΕ. Για τις πρίζες και για τα φωτιστικά δεν δίδεται
πλέον προκαθορισμένη ισχύς όπως στο έγγραφο της παλαιάς Τ.Δ.Ε. Εδώ θα πρέπει να υπολογίζεται κατά περίπτωση, με βάση τα πραγματικά στοιχεία της εγκατάστασης.
Αναγράφεται επίσης ο βαθμός προστασίας έναντι εισόδου
στερεού σώματος και ύδατος IP.
Δίνεται βεβαίωση του ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση
περιέχει τα ηλεκτρολογικά υλικά που περιγράφονται στην
έκθεση, με την επισήμανση ότι παραδίδονται σχέδια, φωτογραφίες κλπ.
Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης πρέπει να υπογράφει για την παραλαβή.
4. Σα μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης
΢το περιεχόμενο του ηλεκτρολογικού σχεδίου, σχεδιασμένο
κατά CENELEC, που συνοδεύει την Τ.Δ.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
- Η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων.
- Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή
ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2.
- Η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών,
θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το
ακίνητο.
- Δεν υπάρχει πλέον χώρος σχεδίασης στο έντυπο της ΥΔΕ, το
ή τα σχέδια πρέπει να παραδίδονται ξεχωριστά.
- Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των
πινάκων όπου θα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρολογικού υλικού
(ασφάλειες, διακόπτες, διατάξεις διαφορικού ρεύματος).
Δεν είναι πλέον αποδεκτές οι περιγραφές τυποποιημένων
πινάκων.
τως χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων. Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, οπότε αυτά καταχωρούνται σε ενιαία βάση δεδομένων (άρθ.1, ΥΕΚ
844/Β/16.05.2011).
΢το άρθ. 2 του ΥΕΚ 844/Β/16.05.2011 περιλαμβάνονται τα
δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν στην ηλεκτρική
επιχείρηση οι αδειούχοι εγκαταστάτες, στην περίπτωση εγκαταστάσεων υποσταθμών ή κινητήρων υψηλής ή μέσης τάσης.
Η ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί
να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή να προβαίνει στη διακοπή
της ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης, εφόσον από αρμόδιο,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όργανο διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης, και να μην την ηλεκτροδοτεί ή επανασυνδέει μέχρι να υποβληθεί Τ.Δ.Ε. ηλεκτρολόγου
ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της (άρθ.3, ΥΕΚ
844/Β/16.05.2011).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ:
1. Πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384, Μέρος 6.
2. Εγχειρίδιο Εφαρμογής του Πρότυπου ΕΛΟΣ HD 384, ΕΛΟΣ,2004.
3. Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
(Κ.Ε.Η.Ε.) με τις τροποποιήσεις του.
4. ΢αρρή Γ. , Έλεγχοι και επανέλεγχοι κτιριακών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2011.
5. Σρασανίδης Γ., Θεμελιακές Γειώσεις, Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο. 2007.
6. Σσανάκας Δ, Ειδικά κεφάλαια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και δικτύων, Πάτρα, 2004.
Γεώργιος Σρασανίδης (Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Msc)
Μέλος Δ΢ ΢ΜΗΒΕ
[email protected]
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 19
Ν. 3982/2011 και τα σχετικά Π.Δ.
Η αποδόμηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε πλήρη εξέλιξη
κύρος της διαδικασίας.
-
Ο Ν.3982 και τα ΠΔ αφήνουν περιθώρια σε επαγγελματίες
Ο νόμος N3982/2011 περί αδειοδότησης τεχνικών επαγγελ-
που «αβασάνιστα και κατ‟ εξακολούθηση δήλωναν ειδικοί»
μάτων είναι πλέον γεγονός. Ο νόμος αυτός εξουσιοδοτεί για
και χωρίς τίτλο τεχνικής εκπαίδευσης έστω και χαμηλής
την έκδοση επιμέρους ΠΔ ανά ειδικότητα. Προσωπική μου
βαθμίδας (κατά κάποιο τρόπο τύπου εμπειροτέχνες) μπο-
πεποίθηση είναι ότι τα ΠΔ που βρίσκονται σήμερα σε μια
ρούν να βρεθούν στη κλίμακα τεχνικών και να φθάσουν
«περίεργη και κρυφή δημόσια διαβούλευση» αποτελούν γεγο-
ενδεχομένως και στην ανώτερη βαθμίδα του εργοδηγού με
νός πριν καν «διαρρεύσει» κατά την συνήθη τακτική αυτής της
απεριόριστα δικαιώματα εγκατάστασης. Ηθικά απαράδεκ-
κυβέρνησης το περιεχόμενό τους. Μένει να διαπιστωθεί πόσο
το, νομικά αντιποίηση επαγγέλματος και γενικά επιβεβαίω-
βάσιμη είναι η υποψία μου (διακινδυνεύω να δηλώσω σιγουρι-
ση και επιβράβευση του “είσαι ότι δηλώσεις”.
ά). Άλλωστε οι απόψεις μου είναι γνωστές και δημοσιοποιημέ-
-
νες στο προηγούμενο 1ο τεύχος του e - περιοδικού μας. Ας
(τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός) χωρίς όμως καμία ανα-
εξετάσουμε και κωδικοποιήσουμε την κατάσταση που τείνει να
φορά σε ισχύ, αξία, διάσταση κλπ. Απαιτείται κατάταξη με
διαμορφωθεί.
-
υποκατηγορίες ως προς το είδος και μέγεθος κατά επάγ-
Ο Ν.3982/11 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ν.6422/34,
πλην όμως μη ξεχνάμε ότι αφορά μόνο κατασκευή εγκα-
γελμα.
-
γούν το “αυτοδίκαιο” των Μ-Η. Όχι μόνο οδηγούν σε κά-
θετα ο Ν.6422 αφορά μελέτες. Επομένως ο κλάδος μας
ποιες περιπτώσεις σε εξετάσεις, επαγγελματίες εγκαταστά-
οφείλει όχι μόνο να διαφυλάξει έστω αυτά τα δικαιώματα
τες του κλάδου μας, αλλά επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις
μας που περιγράφει ο 6422, αλλά να τα επεκτείνει και σε
μας υποχρεώνουν σε, με ή άνευ εξετάσεων διαδικασίες
καμία περίπτωση να μην επιτρέψει να τα συνδυάσει με τα
έκδοσης αδείας εργοδηγών. Πιθανότατα το ζητούμενο είναι
αντίστοιχα ισοπεδωτικά και απαράδεκτα στο Ν.3982 και
και εδώ η υποχρέωση καταβολής κάποιου παραβόλου,
Ο Ν.3982/11 ορίζει συναρμοδιότητα στο Τπουργείο Παιδε-
Ο Ν.3982 και τα ΠΔ εισάγουν για πρώτη φορά δυνατότητα
αδειοδότησης εκτός από φυσικά και σε νομικά πρόσωπα.
πολιτικούς λόγους και χωρίς αντιστοίχηση επαγγελματικών
Με δυνατότητα μάλιστα εκπαίδευσης σε ανειδίκευτα στελέ-
δικαιωμάτων, δεν έχει καμία σχέση με πρότυπα και κανο-
χη επιχείρησης από τον επικεφαλής. Όσο καλοπροαίρετα
νισμούς που αποτελούν το αντικείμενο εφαρμογής των Μ-Η
να θελήσω να κρίνω τη διάταξη αυτή η σκέψη μου αυτόμα-
Μηχανικών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την λογική του
τα πηγαίνει σε μοντέλα ΕΞΤΠ και σε «εξυπηρετήσεις» σφρα-
«μοιράσματος» επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το
γίδων.
Ο Ν.3982/11 και τα υπό διαβούλευση ΠΔ δεν τόλμησαν να
θεσπίσουν και εδραιώσουν νομοθετικά το ρόλο του
«επιβλέποντα Μ-Η μηχανικού». Παρόλα αυτά προβλέπουν
σε κάποιες περιπτώσεις κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης (αν
είναι δυνατόν) στο μελετητή.
-
στις κατά τόπου περιφέρειες.
-
ίας. Σο Τπουργείο αυτό που «σπέρνει» σχολές κυρίως για
εν λόγω μη παραγωγικό Τπουργείο.
-
Ο Ν.3982 και τα ΠΔ, τυπικά αλλά και επί της ουσίας καταρ-
ταστάσεων, συντήρηση, υλοποίηση μελέτης κλπ, ενώ αντί-
τα ΠΔ που ακολουθούν.
-
΢το Ν.3982 και κυρίως στα ΠΔ αναφέρονται βαθμίδες
Ο Ν.3982 και τα ΠΔ εισάγουν δυνατότητα εκπαίδευσης και
εξετάσεων και σε ιδιωτικούς φορείς, χωρίς να βάζει αυστηρό πλαίσιο και κανόνες αξιοπιστίας των. Σο γεγονός αυτό
μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις που θα πλήξουν το
ΣΕΛΙΔΑ 20
Επαγγελματικά Θέματα
ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΨΥΡΕΝΙΚΟ
Σα ΠΔ του 3982 επιτρέπουν άσκηση μάλιστα «εργοδηγού» στις
Η/Μ εγκαταστάσεις ΢Ε ΟΛΟΤ΢ ΣΟΤ΢ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ΢. Δηλαδή όχι
μόνο δεν καταργείται ο αναχρονιστικός όρος «απλές εγκαταστάσεις» (τονίζω ως προς την υλοποίηση – εγκατάσταση και όχι
ως προς την μελέτη), αλλά για ακόμα μια φορά, μετά τον ΚΕΝΑΚ, ισχύει το «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ». Ισοπεδωτικό, ατεκμηρίωτο επιστημονικά, απαράδεκτο ηθικά, επικίνδυνο με κοινωνικές
΢τοιχεία επικοινωνίας ΢ΜΗΒΕ :
προεκτάσεις. Απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς
αντιστοίχηση γνωστικού αντικειμένου.
΢υναδέλφισσες, συνάδελφοι
Υυσικά τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα
είναι τεράστια. Η ανεργία, το μέλλον των νέων συναδέλφων και
η καθημερινή πραγματικότητα συνθέτουν ζοφερή πραγματικότητα και βέβαια μονοπωλούν τις σκέψεις μας. Για τον κλάδο
Εθνικής Αμύνης 25, Σ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη,
μας όμως, ο Ν 3982 και τα ΠΔ δημιουργούν συνθήκες αποδό-
Σηλ./fax: 2310-269887,
μησης του επαγγέλματός μας. Θα μπορούσα να αναλύσω μακ-
E-mail: [email protected]
ροσκελέστατα γενικά και επιμέρους θέματα του Ν.3982 και
www.smhbe.gr
των ΠΔ. Αυτό επιβάλλεται να γίνει με ομαδική εργασία, όμως
υπάρχουν άραγε στην πολιτική ηγεσία και στους παντογνώστες
΢ε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που
συμβούλους τους αντικειμενικοί γνώστες και ανοιχτά αυτιά για
έχετε δηλώσει στον ΢ΜΗΒΕ (ταχυδρομική διεύθυνση,
να ακούσουν; Μάλλον όχι. Τπάρχουν όμως οι λεγόμενες
τηλέφωνο, e-mail), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
«δημόσιες διαβουλεύσεις». Καμία αξιοκρατία, καμία τεκμηρίω-
γραμματεία του ΢υλλόγου
ση, πλήρης ισοπέδωση, πλήρης σύγχυση, όλοι για όλα κι ότι
γίνει. Προσέξτε γιατί ακολουθούν (ΠΔ Φημικών Μηχανικών,
δικαιώματα ΣΕΙ κλπ).
Οφείλουμε στον αυτοσεβασμό μας και στους νέους συναδέλφους μας να δώσουμε αγώνα. ΢τείλτε mail, πλαισιώστε το
΢ύλλογο, διαμαρτυρηθείτε σε κάθε εκπρόσωπο, πιέστε το ΣΕΕ
(Σεχνικό ΢ύμβουλο Πολιτείας).
Ηλίας Φομσίογλου
(Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.)
Σηλ.: 6937 228950 – email: [email protected]
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 21
Νομοθεσία - Νέοι Νόμοι
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υ/Β σε κτίρια
Νομοθετικό Πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Υ/Β
σώπου Δημοσίου Δικαίου, τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει
΢την υπ‟ αριθ. 12323/ΓΓ175/09 Κοινή Τπουργική Απόφαση
διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειρισ-
(ΥΕΚ Β‟ 1079/4.6.2009) καθορίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα
τή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.
Ανάπτυξης Υωτοβολταϊκών ΢υστημάτων μέχρι 10 kWp σε
΢την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
κοινόκτητο χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάστα-
δώματα και στέγες κτιρίων. Σο Πρόγ-
ση ενός και μόνο συστήματος και τότε πρέπει να πληρούνται οι
ραμμα αυτό αφορούσε όλη την Επικ-
παρακάτω όροι: είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι
ράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδε-
ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος
δεμένα με το ηπειρωτικό ΢ύστημα της χώρας νησιά (ΜΔΝ) και
όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκ-
ξεκίνησε την 1η Ιουλίου του 2009.
προσωπεί ο διαχειριστής). Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και
Σο ΢επτέμβριο του 2010 το Ειδικό Πρόγραμμα τροποποιείται
με
την
υπ‟
αριθ.
Α.Τ./Υ1/οικ.18513
ΚΤΑ
(ΥΕΚ
Β‟
1557/22.10.2010). Βασική συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος αποτελεί το ότι αυτό αφορά πλέον όλη την Επικράτεια. Ψς μέγιστη ισχύς των Υ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του
προγράμματος ορίζονται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ΢ύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και
για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.
Ανάλυση ΢υμπληρωμένου Ειδικού Προγράμματος Υ/Β
Σο Ειδικό Πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις (πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτή που
απασχολεί έως 10 άτομα και έχει κύκλο εργασιών και σύνολο
ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως) που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, των προαναφερθέντων ισχύων, στο
δώμα ή στη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων, βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθηκών και χώρων στάθμευσης. Για να ενταχθούν
οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να την παραχωρήσουν σε
κάποιον άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα
στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν.
Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια
διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο οικιακός παραγωγός
πληρώνεται γι‟ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/
kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια. Ο οικιακός παραγωγός συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ και να το
πληρώνει στην τιμή που το πληρώνει και σήμερα (περίπου 1012 λεπτά την κιλοβατώρα). Ουσιαστικά, η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Αν, για παράδειγμα, στο δίμηνο το Υ/Β του παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξίας 300 € και καταναλώνει ενέργεια αξίας
200 €, θα του έρθει πιστωτικός λογαριασμός 100€, ποσό που
θα του καταθέσει η ΔΕΗ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή πώλησης της κιλοβατώρας ισχύει για όσους υπογράψουν συμβόλαιο με τη Δ.Ε.Η.
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2011.
οι προαναφερθέντες στο πρόγραμμα, απαραί-
Για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα τρείς είναι οι προϋπο-
τητη προϋπόθεση είναι να έχουν στην κυριότητά
θέσεις:
τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτο-
 Να έχει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά του (ή στον κοινόχρησ-
βολταϊκό σύστημα.
το λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν και
εγκατάσταση).
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρό-
 Αν είναι οικιακός καταναλωτής, να καλύπτει μέρος των
σωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
αναγκών του σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργε-
ρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο
ιας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα).
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Σο δικαίωμα εγκατάστασης Υ/Β συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προ-
 Να μην έχει πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.
ΣΕΛΙΔΑ 22
Νομοθεσία - Νέοι Νόμοι
Ο οικιακός μικροπαραγωγός ηλιακού ηλεκτρισμού δεν θεωρείται πια επιτηδευματίας, με άλλα λόγια απαλλάσσεται από το
άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Όπως αναφέρει η υπ‟ αριθ.
12323/ΓΓ175/09 ΚΤΑ (άρθρο 6), “δεν υφίστανται για τον
κύριο του Υ/Β συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη
διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο”. Με άλλα λόγια, τα
όποια έσοδα υπάρχουν από την πώληση της ενέργειας δεν
φορολογούνται. Η απαλλαγή από τη φορολόγηση των εσόδων
ισχύει και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση
ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. ΢ε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής
τους, ισχύει η τρέχουσα φορολογία για τα κέρδη που διανέμονται.
΢ύμφωνα με την υπ‟ αριθ. 36720/2010 ΤΑ (ΥΕΚ ΑΑΠ 376/
6.9.2010) “Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα
εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς” δεν χρειάζεται πλέον ούτε η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Φρειάζεται όμως η γνωστοποίηση της έναρξης εργασιών στη ΔΕΗ όταν κατατεθεί φάκελος για
σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο.
Περιορισμοί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια:
 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των Υ/Β πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρεατίου ανελκυστήρα.
 Η διάταξη των Υ/Β πλαισίων δεν θα πρέπει να δημιουργεί
χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης ή
ημιυπαίθριο.
 ΢ε περίπτωση υπάρχουσας στέγης, θα
πρέπει η τοποθέτηση των Υ/Β να
γίνεται εντός του περιγράμματος της
στέγης ακολουθώντας την κλίση της.
με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας
επιχείρησης.
2. Μετά την υποβολή της αίτησης η ΔΕΗ Α.Ε. εξετάζει το αίτημα κατά προτεραιότητα και προβαίνει εντός είκοσι ημερών
σε διατύπωση προσφοράς σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο κύριο του Υ/Β.
3. Μετά την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης, προσκομίζονται από τον κύριο του Υ/Β τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπ‟ αριθ.
36720/2010 ΤΑ (ΥΕΚ 376/6.9.2010), υπογράφεται η
σύμβαση σύνδεσης και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη.
4. Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης υποβάλλεται
αίτηση για τη σύναψη σύμβασης συμψηφισμού προς τη
ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το εν λόγω
κτίριο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού.
5. ΢τη συνέχεια και προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεση
του Υ/Β συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τη ΔΕΗ Α.Ε.,
με το οποίο συνυποβάλλονται:
i. αντίγραφο της σύμβασης συμψηφισμού.
ii. υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας
για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της υπ‟ αριθ.
12323/ΓΓ175/09 ΚΤΑ.
iii. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του Υ/Β συστήματος όπου
θα αναφέρεται ότι καθ‟ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις
που δήλωσε ο Μηχανικός στην παραπάνω υπεύθυνη
δήλωση του (περίπτωση ii).
Σο έντυπο αίτησης σύνδεσης Υ/Β συστήματος για την Ηπειρωτική Φώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά και το αντίστοιχο για τα ΜΔΝ, υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
ΔΕΗ. Εκεί είναι διαθέσιμη και η Τ.Δ. για την συγκεκριμένη περίπτωση που δεν απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.
΢ύνδεση Υωτοβολταϊκού ΢υστήματος με το Δίκτυο:
Η νομοθεσία που αφορά στο Ειδικό Πρόγραμμα για την εγκα-
1. Τποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς την ΔΕΗ Α.Ε.
(Σοπική Τπηρεσία, Περιοχή), ως Διαχειριστή του Δικτύου,
που περιλαμβάνει κατ‟ ελάχιστον τα εξής:
τάσταση Υ/΢ σε κτίρια, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία
εγκατάστασης Υ/Β, περιλαμβάνεται στην ενότητα «Θεσμικό
Πλαίσιο ΑΠΕ» του ΤΠΕΚΑ.
i. στοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκού.
ii. στοιχεία της εγκατάστασης.
iii. στοιχεία των Υ/Β πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς
και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και την
λειτουργία, υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 της υπ‟
αριθ. 12323/ΓΓ175/09 ΚΤΑ, καθώς και δήλωση σχετικά
Νικόλαος Μανές (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.)
E - mail: [email protected]
Μαρία Αντωνιάδου (Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc)
Γενική Γραμματέας ΢ΜΗΒΕ
E - mail: [email protected]
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 23
Επιστημονικά Θέματα
Πειραματική διερεύνηση τοπολογιών «Έξυπνων»
ηλεκτρικών δικτύων με αυξημένη διείσδυση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Δημήτριος ΢τημονιάρης1, Δημήτριος Σσιαμήτρος1, Νικόλαος Πουλάκης1,Θεόδωρος Κώττας1, Αστέριος Πασχόπουλος1, Ευάγγελος
Διαλυνάς2.
1 Σμήμα Ηλεκτρολογίας, ΣΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη.
2 ΢χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
Ι. Εισαγωγή
΢το σημερινό ηλεκτρικό δίκτυο η ηλεκτρική ενέργεια (ΗΕ) ρέει προς μία κατεύθυνση, από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής ΗΕ
προς τους καταναλωτές, ενώ ο έλεγχος του δικτύου πραγματοποιείται ως επί το πλείστον από το διαχειριστή του δικτύου. Όσο
όμως αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, η ΗΕ θα παράγεται από μικρούς διανεμημένους
γεωγραφικά παραγωγούς και θα ρέει στο δίκτυο προς διάφορες κατευθύνσεις. Ψς εκ τούτου, δεν θα είναι εγγυημένη η αξιόπιστη παροχή των καταναλωτών και προφανώς οι διαχειριστές του δικτύου δεν θα μπορούν να ελέγχουν το δίκτυο με τα σημερινά
μέσα. Για να γίνει αυτό, πρέπει το δίκτυο διανομής να χωριστεί σε μικρότερα, διασυνδεδεμένα δίκτυα, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέονται και να λειτουργούν ως αυτοελεγχόμενα, απομονωμένα δίκτυα (νησιδοποίηση-islanding). Η νέα αυτή μορφή του δικτύου και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος που θα αναλαμβάνεται από κοινού από όλα τα υποδίκτυα καθιστούν το δίκτυο
«έξυπνο». ΢τις περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες τις σχετικές με τα «έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα», προτείνεται ή αξιοποιείται
καταλλήλως η πειραματική έρευνα των έξυπνων μικροδικτύων. ΢κοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει δύο τοπολογίες έξυπνων δικτύων διανομής, να παραθέσει τα προβλεπόμενα μειονεκτήματά τους, να περιγράψει τις πιλοτικές εγκαταστάσεις
της κάθε τοπολογίας που υλοποιούνται στο ΣΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να
παρουσιάσει τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα, που επιβεβαιώνουν την υπεροχή της μιας τοπολογίας έναντι της άλλης.
ΙΙ. Περιγραφή των δύο τοπολογιών.
6 PV
panels
6 PV
panels
PV Inverter 1
PV Inverter 2
Loads
Loads and Distributed
Generators AC bus
Sunny Island
Inverter 3324
Grid
Load Shedding Circuit
Grid AC
bus
Energy Storage and
Distributed Generators
DC bus
PV converter
Battery bank
4 PV panels
΢χήμα 1
΢χήμα 2
1 kW Wind
generator
΢χήμα 3
΢το ΢χ. 1 φαίνεται η πρώτη τοπολογία του χαμηλότερου επιπέδου του δικτύου διανομής. Η διαφορά της από το υπάρχον δίκτυο
είναι ο dc ζυγός, στον οποίο συνδέονται τα μέσα αποθήκευσης (μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου, κτλ), οι διανεμημένοι παραγωγοί
ΗΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κτλ) και τυχόν dc φορτία και η μονάδα διασύνδεσης SIM, που συνδέει το dc ζυγό με τον AC
ζυγό του μικροδικτύου και με το υπόλοιπο δίκτυο (SD). ΢το ΢χήμα 3 φαίνεται η πιλοτική εγκατάσταση του ΣΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,
που υλοποιεί την πρώτη τοπολογία. ΢το σχήμα 2 φαίνεται η δεύτερη τοπολογία, που προτείνουν οι συγγραφείς. Η διαφορά του
από το υπάρχον δίκτυο είναι η ειδική μονάδα ελέγχου (SCU), που παρεμβάλλεται σε κάθε συσκευή, πριν συνδεθεί με το δίκτυο.
Αυτές οι μονάδες αποτελούνται από μια απλή μετρητική διάταξη, μια διάταξη συγχρονισμού και επικοινωνίας με τον υπολογιστή
και μια διάταξη ενεργοποίησης. Όλες οι μονάδες συνδέονται με τον υπολογιστή του μικροδικτύου, στον οποίο εκτελείται σε πραγματικό χρόνο το λογισμικού ελέγχου του μικροδικτύου. Αυτό αποφασίζει τη διασυνδεδεμένη ή απομονωμένη (islanding) λειτουργία του δικτύου, εφαρμόζει την πολιτική απόρριψης φορτίων και ρυθμίζει την τάση του μικροδικτύου, ενεργοποιώντας τα κατάλληλα SCU.
Σο πλήρες άρθρο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΢ΜΗΒΕ www.smhbe.gr/el/sustimata/
ΣΕΛΙΔΑ 24
Επιστημονικά Θέματα
Διαχείριση αποβλήτων από την κατασκευαστική
δραστηριότητα στην Κεντρική Μακεδονία με τη
χρήση διαδικτυακής εφαρμογής
Γ. Μπανιάς1, Ν. Μουσιόπουλος1,2, Φ. Αχίλλας1, Φ. Βλαχοκώστας2, Ε. Υραγκουδάκης
1 ΢χολή Οικονομίας και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 57001 Θέρμη,
2 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θυρίδα 483, 54124 Θεσσαλονίκη
e-mail: [email protected]
Ένας από τους κύριους παράγοντες που αποτελούν σημαντική πίεση για το περιβάλλον σήμερα είναι τα στερεά απορρίμματα. Η
αυξημένη συγκέντρωση πληθυσμού σε αστικές περιοχές είχε ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη αύξηση της κατασκευαστικής
δραστηριότητας, η οποία επέφερε και την αύξηση των σχετικών αποβλήτων. Η απόρριψη των οικοδομικών αποβλήτων σε χώρους τελικής διάθεσης αποβλήτων, καθώς επίσης και σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης, αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη πρακτική
στον τομέα της διαχείρισης του ρεύματος Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η πρακτική της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων από τη κατασκευαστική δραστηριότητα
συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης πρακτικής περιλαμβάνουν εκτός από την αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη ρύπανση του εδάφους, των υπογείων υδάτων και της
ατμόσφαιρας. Η ανακύκλωση των δομικών υλικών σε εξειδικευμένες μονάδες διαχείρισης με παράλληλη δημιουργία νέων, εμπορεύσιμων δομικών υλικών, αποτελεί μια από τις σύγχρονες τάσεις της περιβαλλοντικής μηχανικής αναφορικά με το πεδίο της
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, οικοδομήθηκε διαδικτυακή εφαρμογή για τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Κεντρική Μακεδονία (DeconRCM). Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει για τη μελέτη περίπτωσης που εξετάζει: (i) το συνολικό όγκο των παραγόμενων ΑΕΚΚ (ii) τον βέλτιστο τρόπο
για τη διαχείριση τους, (iii) τον προτεινόμενο τελικό προορισμό τους και τη διαδρομή από το σημείο παραγωγής τους στον τελικό
χώρο διάθεσης και τέλος (iv) το συνολικό κόστος διαχείρισής τους. Αντικειμενική επιδίωξη της παρούσας εργασίας αποτελεί σε
επίπεδο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) τόσο η ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων του DeconRCM των σημείων
τελικής διάθεσης των αποβλήτων του ρεύματος των ΑΕΚΚ όσο και ο έλεγχος εφαρμοσιμότητας του DeconRCM σε συγκεκριμένη
μελέτη περίπτωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του DeconRCM πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου στην ΕΠΘ. ΢την ως άνω βάση, αποτυπώθηκαν τα κυριότερα σημεία τελική διάθεσης των βασικότερων κλασμάτων του ρεύματος των ΑΕΚΚ.
Για τον έλεγχο της εφαρμοσιμότητας και της ευελιξίας του διαδικτυακού εργαλείου DeconRCM σε πραγματικές συνθήκες, υιοθετήθηκε μελέτη περίπτωσης κατεδάφισης πολυκατοικίας (5 ορόφων, 15 επιμέρους διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 1.020
m2), που χωροθετείται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Με την εισαγωγή των επιμέρους κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του
υπό μελέτη κτιρίου στις φόρμες του DeconRCM και την εφαρμογή του εργαλείου καθορίζονται τα παραγόμενα, από τη διεργασία
της κατεδάφισης, απόβλητα και ταυτόχρονα υπολογίζονται οι προβλεπόμενες ποσότητες των ΑΕΚΚ. Επιπρόσθετα, για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων για τέσσερα
σενάρια επιθυμητού ποσοστού ανακύκλωσης (0%,
30%, 60%, 100%) καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία κόστους. ΢την Εικόνα 1, αποτυπώνεται το περιβάλλον της διεπαφής των αποτελεσμάτων του DeconRCM.
Εικόνα 1: Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων μελέτης περίπτωσης κατεδάφισης.
Σο πλήρες άρθρο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΢ΜΗΒΕ www.smhbe.gr/el/perivalon/
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 25
΢υντήρηση και έλεγχος συσκευών Υυσικού Αερίου
Η συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών Υ.Α. έχει αποτελέσει ένα σχετικά καινούργιο αντικείμενο λόγω της πρόσφατης
εξάπλωσης του αερίου. Η σημασία της τακτικής συντήρησης
των συσκευών αερίου είναι σημαντική παρόλο που η καύση
θεωρείται ιδιαίτερα καθαρή. Μια ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης με αέρια καύσιμα (Υ.Α.,
υγραέριο) είναι ότι ακόμα και αν γίνεται κακή καύση, δεν προκαλείται το γνωστό φαινόμενο του «καπνίσματος» που συναντιέται σε αρκετές εγκαταστάσεις πετρελαίου. Δηλαδή η κακή
ποιότητα καύσης δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον χρήστη
και μόνο σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις μεγάλων συγκεντρώσεων CO και ατελούς καύσης μπορεί να υπάρξουν εμφανείς ενδείξεις. Επίσης οι οι διαρροές καυσαερίων δεν γίνονται
άμεσα αντιληπτές.
Ψς προς τους επίτοιχους λέβητες στους εξωτερικούς χώρους
(πλειοψηφία των εγκαταστάσεων στη Θεσ/νίκη), η εξωτερική
εγκατάσταση επιτρέπει την είσοδο ξένων αντικειμένων μέσω
της ομοαξονικής καπνοδόχου στο χώρο καύσης του θαλάμου.
΢την περίπτωση των επίτοιχων λεβήτων είναι αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο να:
 χάνεται η στεγανότητα της προσαρμογής των διάφορων
τμημάτων της καπνοδόχου, με αποτέλεσμα να υπάρχει
ανάμειξη καυσαερίων με τον νωπό αέρα που εισάγεται
από το ενδιάμεσο μέρος της καπνοδόχου ή να δημιουργούνται βραχυκυκλώματα καυσαερίων με τον νωπό αέρα
που επηρεάζουν την σταθερότητα της καύσης.
 εισέρχονται ξένα αντικείμενα στην καπνοδόχο και να φράζουν είτε τη δίοδο των καυσαερίων ή την είσοδο αέρα
καύσης, επηρεάζοντας την αναλογία αέρα καύσης. Η συγκέντρωση ξένων σωματιδίων στο θάλαμο εμποδίσει την
ομοιόμορφη ανάπτυξη της φλόγας, γιατί περιορίζονται οι
αυλοί ανάμειξης αερίου με αέρα. Σα ξένα αντικείμενα
μπορεί πριν καταλήξουν στο θάλαμο να φράξουν την προσαγωγή αέρα ή την απαγωγή της καπνοδόχου.
 βρωμίζεται πολύ σύντομα ο εναλλάκτης τόσο εσωτερικά
όσο και εξωτερικά με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση
του. Σο φαινόμενο βρωμίσματος του εναλλάκτη ζεστού
νερού είναι συχνό σε περιοχές με ιδιαίτερα σκληρό νερό.
 γίνονται επικαθήσεις στην φτερωτή του βεντιλατέρ περιορίζοντας την παροχή και το μανομετρικό του.
 φθείρονται οι μονώσεις και οι συνδέσεις με το πέρας των
χρόνων.
 χαλαρώνουν οι υδραυλικές ενώσεις στα εξαρτήματα του
λέβητα και να απαιτείται αντικατάσταση των διαφόρων
στεγανοποιητικών φλαντζών.
Όλα αυτά είναι συνέπειες της κανονικής λειτουργίας και δεν
αποτελούν ακραία φαινόμενα. Η ανάγκη ρύθμισης και προσαρμογής της πίεσης αερίου στη βαλβίδα του καυστήρα και ο
έλεγχος τυχόν υδραυλικών ενώσεων μέσα στο λέβητα, καθιστούν την τακτική συντήρηση επιβεβλημένη.
΢τις περιπτώσεις των κεντρικών εγκαταστάσεων και γενικά των
επιδαπέδιων λεβήτων, η τακτική συντήρηση είναι αναγκαία
γιατί τα οφέλη από την οικονομία καυσίμου υπερκαλύπτουν
πολλαπλάσιες φορές το κόστος συντήρησης. Η συντήρηση
αυτών των εγκαταστάσεων ξεκινάει από τις διατάξεις προσαγωγής αέρα και απαγωγής των καυσαερίων. Ένας μεγάλος
αριθμός καπνοδόχων των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης αερίου (ιδίως σε παλιές οικοδομές του κέντρου της Θεσ/
νίκης) παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που τις καθιστούν από
προβληματικές ως και επικίνδυνες για την ασφάλεια: υπάρχουν καπνοδόχοι χτιστές χωρίς κάποιο στεγανό υλικό, από αμίαντο με ρωγμές και άλλα αμφίβολης καταλληλότητας υλικά, με
πολλές λοξοδρομήσεις, με μέρη που διέρχονται μέσα από κατοικήσιμους χώρους, με αφανείς ή εμφανείς ρωγματώσεις ή
με τρύπες, με λανθασμένες διαμορφώσεις και στενώσεις που
δεν είναι γνωστές, χωρίς ταυ υγροποιήσεων, με κακή στήριξη
και χωρίς αντιανεμικές διατάξεις. Η περίπτωση των υπερδιαστασιολογημένων καπνοδόχων συσκευών αερίου είναι μια άλλη
πτυχή (ειδικά σε δημόσια κτίρια). Γενικά η κακή λειτουργία της
καπνοδόχου σε συνδυασμό με τη λανθασμένη ρύθμιση του
λέβητα αποτελούν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό που
μπορεί να περιοριστεί με την τακτική συντήρηση.
Εκτός από τη συντήρηση λεβήτων είναι έντονη η ανάγκη για
τακτική συντήρηση συσκευών, όπως: μαγειρικές συσκευές,
συσκευές κλιματισμού αερίου, ιατμολέβητες, φούρνοι κ.α.,
γιατί λειτουργούν περισσότερες ώρες και βρίσκονται εγκατεστημένες σε εργασιακούς χώρους ή χώρους διαμονής. Για τη
συντήρηση των προαναφερθέντων ισχύουν ειδικότεροι κανόνες, ανάλογα με τη νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω εγκαταστάσεις και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.
Ενδεικτικά, σε κάθε τακτικό ετήσιο έλεγχο της εγκατάστασης
του λέβητα ο αδειούχος συντηρητής συνήθως καθαρίζει τους
διασκορπιστές του καυστήρα από ξένα αντικείμενα και ελέγχει
τη σωστή λειτουργία όλων των ασφαλιστικών διατάξεων της
συσκευής. Προχωρώντας παραπέρα γίνονται οπτικοί έλεγχοι
της κατάστασης της καπνοδόχου, μετριέται ο ελκυσμός της
και ελέγχεται για σημάδια υγροποίησεων. ΢υγχρόνως ελέγχεται η στεγανότητα της σύνδεσης της συσκευής αερίου με το
δίκτυο και η λειτουργία των λοιπών διατάξεων της εγκατάστασης (πίεση νερού).
Ο κάθε καταναλωτής δεν πρέπει να λησμονεί ότι σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος της
εγκατάστασης αερίου καθώς φέρει την ευθύνη ανάθεσης της
συντήρησης.
Ανδρέας Μπουτσιούκης (Διπλ Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.)
E - mail: [email protected]
ΣΕΛΙΔΑ 26
Παρατάξεις
Σ΢ΜΕΔΕ: ΣΑΜΕΙΟ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Η ΠΕΔΙΟ ΚΕΡΔΟ΢ΚΟΠΙΚΨΝ ΠΑΙΦΝΙΔΙΨΝ;
Σο Σ΢ΜΕΔΕ ήταν ένα από τα ταμεία με τα μεγαλύτερα αποθεματικά. Και πώς να μην είναι, αφού όταν παίρνεις από όλους και
δεν δίνεις πουθενά είναι επόμενο να συσσωρεύεις περιουσία. Λόγω της περιουσίας του, η οποία ανήκει στους μηχανικούς και
γενικότερα σε όλους τους ασφαλισμένους του, τοποθετήθηκε στο στόχαστρο των καιροσκόπων και κερδοσκόπων.
Οι εκάστοτε διοικήσεις του Σ΢ΜΕΔΕ φέρουν ακέραια την ευθύνη για το ότι το ταμείο μας:
 Ασφαλίζοντας τους εργαζομένους του κλάδου που κατ‟ εξοχήν εκπροσωπεί την ανάπτυξη και την τεχνολογία χρησιμοποιούσε χειρόγραφες καρτέλες τήρησης αρχείου.
 Εξανάγκαζε τους ασφαλισμένους σε πολύωρες αναμονές στην ουρά για την εξυπηρέτηση τους.
 Διατηρούσε τιμοκαταλόγους τουλάχιστον αστείους για τις διάφορες ιατρικές παροχές.
 Κρατούσε επιμελώς κρυμμένα τα διάφορα οικονομικά στοιχεία ώστε οι ασφαλισμένοι του να μην γνωρίζουν τι ακριβώς
εισπράττει και τι παρέχει, είτε ως παροχές προς αυτούς είτε ως μισθούς.
 Φρησιμοποιήθηκε - κυρίως το χρηματικό αποθεματικό του - από διάφορους για «ανάπτυξη», όπως η εξαγορά μέρους των
μετοχών της ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢.
 Με τη σειρά της, η ΣΡΑΠΕΖΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ μπαίνει σε βρώμικα παιχνίδια, όπως η συγχώνευση με την αμαρτωλή PROTON
BANK του Λαυρεντιάδη, για να χαθεί άλλο ένα μέρος από τα χρήματά μας.
΢ήμερα με την θεσμική και οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει το σύνολο σχεδόν των μηχανικών της χώρας, το ΕΣΑΑ-Σ΢ΜΕΔΕ:
 ΢χεδιάζει το νέο πλήγμα στην οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων με την επικείμενη αύξηση των εισφορών, τη στιγμή
που ο κλάδος ψυχορραγεί και οι αποδοχές όλων των μηχανικών μειώνονται δραστικά.
 Αδιαφορεί πλήρως για τους ασφαλισμένους με προβλήματα υγείας που μέχρι σήμερα πλήρωναν τις εισφορές τους, αλλά
σήμερα λόγω οικονομικής κατάστασης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
 Διατηρεί τους ίδιους απαράδεκτους τιμοκαταλόγους ιατρικών εργασιών.
 Παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.
 ΢υνεχίζει να κρατά τα διάφορα οικονομικά στοιχεία στη σκιά.
 Υροντίζει να διατηρήσει τις πολυάνθρωπες ουρές, έχοντας σοβαρότατο πρόβλημα στον αριθμό των ενεργών εργαζόμενών
του.
Ο κλάδος των Μηχανικών απαιτεί από τη διοίκηση του ταμείου λύσεις που αρμόζουν στην κοινή λογική και στο ήθος των μηχανικών.
1. Όχι απλά να μην αυξηθεί η οικονομική επιβάρυνση των μηχανικών – ασφαλισμένων μέσω της αύξησης των εισφορών,
αλλά να μειωθούν οι εισφορές σε επίπεδα τέτοια ώστε να μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος να ανταποκριθεί.
2. Λογικό διακανονισμό των χρωστούμενων εισφορών, χωρίς τις υπέρογκες τοκογλυφικού τύπου προσαυξήσεις. ΢ε περίπτωση
μη δυνατότητας ούτε κάν για αυτό, να παρέχεται η δυνατότητα για άνευ προϋποθέσεων παροχή υγειονομικής περίθαλψης
σε όλα τα μέλη.
3. Επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου ιατρικών εργασιών.
4. Ανθρώπινη αντιμετώπιση σε όλα τα υποκαταστήματα και στα κεντρικά γραφεία του Σαμείου.
5. Δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.
Σο Σ΢ΜΕΔΕ είναι το ταμείο μας, δεν ανήκει σε καμία διοίκηση, δεν θα αφήσουμε να το διαλύσουν.
To TEE δεν είναι άμοιρο ευθυνών, οφείλει, έστω και καθυστερημένα να προστατέψει τα συμφέροντα των μελών του, αποφασίζοντας μια Παντεχνική ανυποχώρητη κινητοποίηση.
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 27
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Ναυπηγών Μηχανικών)
΢υναδέλφισσα – ΢υνάδελφε,
Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι με την επίθεση των κεφαλαιοκρατικών ομίλων και την πολιτική, που εφαρμόζουν Κυβέρνηση – Σρόικα – ΔΝΣ, με τη συναίνεση και στήριξη ΝΔ – ΛΑΟ΢, η κατάσταση για όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
Σο ίδιο και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων μηχανικών που βιώνει σήμερα:
 Σο φάσμα της ανεργίας, είτε με τη δραματική συρρίκνωση της εργασίας των μικρών και ατομικών τεχνικών γραφείων, είτε
με την άμεση απόλυση από θέσεις εργασίας των μισθωτών Μηχανικών.
 Σην απλήρωτη δουλειά, τόσο με την «στάση πληρωμών» του Δημοσίου και των Οργανισμών Σοπικής Διοίκησης προς τους
μικρούς μελετητές και κατασκευαστές, όσο και με τους «χρωστούμενους μισθούς» στους μισθωτούς μηχανικούς.
 Ση φορολογική επέλαση μέσω της επιβολής άδικων και δυσβάσταχτων άμεσων και έμμεσων φόρων.
 Ση δυσβάστακτη αύξηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και την παράλληλη αποδόμηση κάθε έννοιας κοινωνικών
παροχών σε υγεία, πρόνοια, παιδεία κτλ.
 Σην απαξίωση της επιστημονικής γνώσης τους, τη συνεχιζόμενη καταστροφή της αξίας αυτής, καθώς και την υποβάθμιση
των πτυχίων τους.
Όλα τα παραπάνω θα ενταθούν στο έπακρο με τα μέτρα, που αποφασίστηκαν μέσω του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος» και
την επιβολή σε όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς του κεφαλικού φόρου «επιτηδεύματος», του φόρου «αλληλεγγύης» κτλ,
χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτά και το επικείμενο «άνοιγμα του επαγγέλματος» και η κατάργηση των ελάχιστων κατοχυρωμένων αμοιβών.
Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε, ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά!
Είναι μόνιμα και έχουν ως στόχο την ακόμη μεγαλύτερη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, το ξεκλήρισμα των μικρών
ιδιοκτητών της πόλης και της υπαίθρου, μαζί και των μικρών και αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών. Θα έχουν ως αποτέλεσμα
την ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίων, την ακόμη μεγαλύτερη μονοπώληση της αγοράς. ΢την
επόμενη φάση, ακόμη και σε συνθήκες προσωρινής και ασθενικής ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, οι κατάσταση
των μισθωτών, των μικρών και αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών όχι μόνο δε θα βελτιωθεί, αλλά θα γίνει ακόμη χειρότερη.
Σο βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι η λαίλαπα των μέτρων παίρνεται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και την
αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, αποτελεί ένα τεράστιο ΧΕΜΑ! ΢υγκεκριμένα, ενώ οι εργαζόμενοι Μηχανικοί βιώνουν όλα
τα παραπάνω και οδηγούνται στην απόλυτη χρεοκοπία, όπως και όλος ο εργαζόμενος λαός, οι κάθε είδους επιχειρηματικοί και
τραπεζιτικοί όμιλοι χρηματοδοτούνται σκανδαλωδώς από το δημόσιο χρήμα, που βγαίνει από την δουλειά και τις τσέπες όλων
των εργαζόμενων.
Με δύο λόγια, η γνώση, η εμπειρία, ο πλούτος που παράγουμε, ολόκληρη η ζωή και η αξιοπρέπεια των εργαζόμενων Μηχανικών,
όπως και όλου του εργαζόμενου λαού, υποθηκεύονται και γεμίζουν τα ήδη παραφουσκωμένα χρηματοκιβώτια μερικών μονοπωλιακών ομίλων, που θησαυρίζουν σε βάρος μας. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Δηλώνομε την απόφασή
μας να αντισταθούμε και αρνούμαστε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.
Η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα είναι κοινή και συντονισμένη. Ανάλογη πρέπει να είναι και η απάντησή μας.
Αρνούμαστε να πληρώσουμε τα νέα χαράτσια, που μας ετοιμάζουν μέσω των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Καλούμε τους συναδέλφους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς Μηχανικούς σε άμεσο συντονισμό της δράσης μας για:
 Άμεση απόσυρση του Νόμου για την «απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων», καθώς και του νομοσχεδίου για την
αναθεώρηση του πλαισίου των μελετών και της κατασκευής των έργων του Δημοσίου.
 Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τις ΢ΔΙΣ και τις ΢υμβάσεις Παραχώρησης. Ακύρωση όλων των ληστρικών συμβάσεων, που έχουν συναφθεί με τους μονοπωλιακούς ομίλους.
 Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ – ΠΑ΢ΟΚ για το Σ΢ΜΕΔΕ. Άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας απεμπλοκής
του Σαμείου από την Σράπεζα Αττικής και το Φρηματιστήριο. Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση με μετατόπιση του βάρους στην
εργοδοσία και το κράτος. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
 Κατάργηση του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος» και της προωθούμενης μέσω αυτού φορολογικής και ασφαλιστικής επιδρομής.
Για την άμεση ανακούφιση των συναδέλφων αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών Μηχανικών καλούμε σε συντονισμένοι δράση
και διεκδικούμε:
 Σην άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων των αυτοαπασχολούμενων μελετητών και κατασκευαστών, όπως και των
μισθωτών, χωρίς καμία καθυστέρηση.
 Σην ιατροφαρμακευτική κάλυψη από μέρους του Σ΢ΜΕΔΕ όλων των συναδέλφων που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Μαζικές και οργανωμένες παραστάσεις στο Σ΢ΜΕΔΕ για θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ανεξάρτητα με το αν έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 Μαζικές και οργανωμένες παραστάσεις και επιστροφές στις Εφορείες των ειδοποιητηρίων για πληρωμή των «χαρατσιών»
που μας ετοιμάζουν.
Καλούμε το ΣΕΕ και τους ΢υλλόγους των Μηχανικών:
 Να υιοθετήσουν τις παραπάνω προτάσεις και να καλύψουν όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.
 Να καλύψουν τη συνδικαλιστική δράση κάθε αγωνιζόμενου Μηχανικού, από τυχόν προβλήματα με την εφορεία και το
Σ΢ΜΕΔΕ, λόγω της δράσης αυτής.
URL: www.dpk.tee.gr
E-mail: [email protected]
ΣΕΛΙΔΑ 28
ΠΑΣΚ
Μ-Η-Ηλκ-Ν
Μηχανικοί εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σομέα: Μύθοι και Πραγματικότητα
Σον τελευταίο καιρό πολλά λέγονται και γράφονται για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και τη μείωση του αριθμού των
εργαζομένων του. Ας δούμε μερικά (αρκετά προσεγγιστικά αλλά αντικειμενικά) στοιχεία που ίσως να μην είναι γνωστά στον πολύ
κόσμο:





Περίπου 680.000 είναι οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με την απογραφή του Ιουλίου 2010.
(Ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι έχει μειωθεί κατά 40-50.000 λόγω συνταξιοδοτήσεων μέχρι σήμερα.)
Από αυτούς 374.000 είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων, ποσοστό 55 % του συνόλου.
Μόλις 12.000 !!! από τους παραπάνω είναι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του στενού δημόσιου τομέα (ποσοστό 1,8 % !!! των
δημοσίων υπαλλήλων και μόλις 3,2 % !!! των αποφοίτων ΑΕΙ)
Περίπου 39.000 είναι οι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, Ηλ. Μηχανικοί στην Ελλάδα (πάνω από το 40% του συνόλου των Μηχανικών του ΣΕΕ που είναι 87.400 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΕ)
Από αυτούς λιγότεροι από 2.800 !!! εκτιμάται ότι εργάζονται στον στενό δημόσιο τομέα, ως μόνιμοι ή αορίστου χρόνου
(ποσοστό 7 % του συνόλου των ΗΜ του ΣΕΕ, ποσοστό 0,4 % !!! των δημοσίων υπαλλήλων, ποσοστό 0,7 % !!! των αποφοίτων
ΑΕΙ του δημοσίου)
΢τα παραπάνω στοιχεία δεν αναφέρεται ένας, μάλλον μικρός αριθμός (1.500), εκπαιδευτικών ΗΜ και άλλων Μηχανικών που
συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, για τους οποίους δεν έχουμε ακριβή στοιχεία και οι οποίοι προσφέρουν στη σημαντικότατη διαδικασία της εκπαίδευσης αλλά αντιμετωπίζονται (μισθολογικά και βαθμολογικά) από την πολιτεία
δυσμενέστερα και από αποφοίτους ΣΕΙ ή ΔΕ.
Όπως είναι προφανές, ο καθένας μπορεί να καταλάβει σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του
δημοσίου και από πού θα πρέπει να γίνουν οι όποιες μειώσεις και που, αντίθετα θα πρέπει, να γίνουν νέες προσλήψεις.
Ο δημόσιος τομέας για να επιτελέσει το έργο του, να είναι χρήσιμος για το κοινωνικό σύνολο και να βοηθήσει τη χώρα να βγει
από την κρίση, χρειάζεται εξειδικευμένα στελέχη που θα διασφαλίσουν την ακεραιότητα της ζωής και της υγείας των πολιτών
και των περιουσιών τους, την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι Μηχανικοί πρέπει να είναι η εμπροσθοφυλακή σ‟ αυτόν τον δύσκολο αγώνα
και οι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι η αιχμή του δόρατος.
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 29
Σεχνικά Νέα
Αντλίες θερμότητας
ΑΝΣΛΙΕ΢ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢ (Α/Θ)
Η μεγάλη ζήτηση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης ή ακόμη και για θέρμανση νερού πισίνας
οφείλεται στην ανάγκη μείωσης του κόστους λειτουργίας, στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στην προστασία του
περιβάλλοντος από το CO2 (σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου).
Η αρχή της λειτουργίας της Α/Θ με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης (ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό) βασίζεται στο ότι η συσκευή
καταφέρνει να μεταφέρει θερμότητα από κάποιο όριο θερμοκρασίας σε ένα υψηλότερο. Οι Α/Θ απορροφούν περίπου το 75%
της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον. Σο υπόλοιπο 25% λαμβάνεται με την μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι επιτυγχάνεται θερμική άνεση 100%.
ΑΡΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΑΝΣΛΙΨΝ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢
Σέσσερις λειτουργικές μονάδες συνεργάζονται ώστε η θερμότητα που αντλείται από το περιβάλλον να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα θερμοκρασίας: εξατμιστής, συμπιεστής, συμπυκνωτής και εκτονωτική βαλβίδα. Οι Α/Θ μεταφέρουν τη θερμότητα, που έχει
αντληθεί από το περιβάλλον μέσω ενός εξατμιστή σε ένα ασφαλές ψυκτικό μέσον. H πίεση του ψυκτικού μέσου αυξάνεται με
έναν συμπιεστή. Μέσω της συμπίεσης αυξάνεται η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου. ΢ε έναν εναλλάκτη θερμότητας μεταφέρεται η θερμότητα στο νερό που προορίζεται για τη θέρμανση. ΢την εκτονωτική βαλβίδα, το ψυκτικό μέσον εκτονώνεται και έτσι
ψύχεται. Από 4 kWh για τη θέρμανση, πληρώνει κανείς μόνον 1 kWh. Σο περιβάλλον προσφέρει δωρεάν μέχρι και 3 kWh για
θέρμανση. ΢το σχήμα που ακολουθεί περιλαμβάνεται ο τρόπος λειτουργίας μιας Α/Θ με εφαρμογή τη θέρμανση. ΢ε περίπτωση
που η αντλία χρησιμοποιείται για ψύξη, τότε αντιστρέφεται η λειτουργία του ακόλουθου κυκλώματος.
΢χήμα 1: Περιγραφή λειτουργίας αντλίας θερμότητας για θέρμανση και ψύξη.
ΕΙΔΗ ΑΝΣΛΙΨΝ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢
Ανάλογα με την επιλογή της πηγής άντλησης ενέργειας διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες αντλιών θερμότητας:
α. Αντλίες Θερμότητας αέρος - νερού: εκμεταλλεύονται για την άντληση ενέργειας τον περιβάλλοντα αέρα, είναι ιδανικές για
κάθε είδους κατοικία και λειτουργούν τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες όσο και θερμοκρασίες μέχρι -20οC.
΢χήμα 2: Α/Θ αέρα νερού για θέρμανση,
ψύξη, ΖΝΦ (εξωτερική τοποθέτηση)
΢χήμα 3: Α/Θ Αέρα νερού για θέρμανση,
ψύξη, ΖΝΦ (εσωτερική τοποθέτηση)
ΣΕΛΙΔΑ 30
Σεχνικά Νέα
β. Αντλίες θερμότητας νερού - νερού (γεωθερμική αντλία κλειστού κυκλώματος): αξιοποιούν τη θερμότητα που προέρχεται από
το έδαφος με οριζόντιους ή κάθετους εναλλάκτες, οι οποίοι μεταφέρουν την θερμότητα του υπεδάφους στην αντλία.
΢χήμα 4: Γεωθερμικό σύστημα με οριζόντιους εναλλάκτες
΢χήμα 5: Γεωθερμικό σύστημα με κάθετους εναλλάκτες
γ. Αντλίες θερμότητας νερού - νερού (γεωθερμική αντλία ανοιχτού κυκλώματος): εκμεταλλεύονται τα υπόγεια ύδατα με κατάλληλες γεωτρήσεις και
έχουν τον μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης COP.
Ανάλογα με την εφαρμογή επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αντλίας
θερμότητας (αέρος, εδάφους, νερού) έτσι ώστε να επιτευχθεί η
βέλτιστη λειτουργία και η απόδοση θέρμανσης - ψύξης να είναι η
ψηλότερη δυνατή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.
΢χήμα 6: Γεωθερμικό σύστημα με γεώτρηση
(Α/Θ νερού - νερού)
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΣΛΙΨΝ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ΢
 Αυξημένος συντελεστής απόδοσης (COP έως 4), δηλαδή καταναλώνοντας 1kW ηλεκτρικής ενέργειας, παράγονται έως 4kW
χρηστικής ενέργειας, για θέρμανση ή δροσισμό. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται η οικονομικότερη λειτουργία σε σχέση με
όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.
 Προστασία του περιβάλλοντος Οι αντλίες θερμότητας με υψηλό ονομαστικό και εποχικό βαθμό απόδοσης κατατάσσονται
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα (Ευρωπαϊκή Οδηγία
2009/28/EC/ RES Directive, § 2).
 Θέρμανση και δροσισμός με μία μόνο μονάδα. Αντιστρέφοντας τον κύκλο λειτουργίας παράγεται θέρμανση ή δροσισμός αντίστοιχα.
 Παραγωγή ζεστών νερών χρήσης για όλη τη διάρκεια του έτους, και κατά την περίοδο του δροσισμού.
 Υιλικότητα προς το περιβάλλον (χρήση ψυκτικού υγρού R-410A και όχι Freon).
 Μηδενικές εκπομπές ρύπων, εφόσον δεν υπάρχει καύση.
 Αθόρυβη λειτουργία
 Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμου (πετρελαίου ή υγραερίου)
 Ελαχιστοποίηση των συντηρήσεων και υψηλή ασφάλεια λειτουργίας
 Δυνατότητα συνδυασμού με διάφορα συστήματα απόδοσης θέρμανσης και ψύξης
 Όσες διαθέτουν INVERTER ή DIGITAL SCROLL συμπιεστή μπορούν μεταβάλλοντας την συχνότητα του ρεύματος που απορροφούν να παρακολουθούν το πραγματικό φορτίο και να προσαρμόζουν ανάλογα την απόδοση τους. Επιτυγχάνεται έτσι οικονομία κατανάλωσης έως και 30% σε σχέση με συμβατικά συστήματα αντλιών θερμότητας.
Πηγή Προέλευσης: Sieline A.E., enERGON, Technotec
Μαρία Αντωνιάδου (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc)
Γενική Γραμματέας ΢ΜΗΒΕ
E - mail: [email protected]
e
-
ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 31
Επιστολές αναγνωστών
΢υγχαρητήρια Επιστολή
Περιοδικό e - τεχνολογία του ΢υλλόγου μας
Εκφράζω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε κάθε συντελεστή, για την επανέκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού
του ΢υλλόγου μας. Ειλικρινά πρόκειται για θαυμάσια, στοχευμένη και άρτια προσπάθεια. Εμφανίζεται σε μία εποχή απαξίωσης
και πολλών ελλειμμάτων, βασίζεται στην εθελοντική προσπάθεια συναδέλφων και αυτό της προσδίδει πολλή μεγάλη αξία.
Με δεδομένη την αγάπη μου και την πολύχρονη ενεργή παρουσία μου στις δράσεις του ΢υλλόγου μας, καλώ όλους να συμμετέχουν, ενισχύσουν και δυναμώσουν αυτή τη φωνή, που τόσο χρειάζεται ειδικά αυτή τη χρονική συγκυρία, ο Κλάδος μας.
΢υνεχίστε δυνατά και με πείσμα την προσπάθεια αυτή. Καθιερώστε το περιοδικό μας σε ένα ισχυρό βήμα για κάθε συναδέλφισα και συνάδελφο, για κάθε παρέμβαση του ΢υλλόγου μας, για κάθε δυναμική διεκδίκηση του Κλάδου μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ηλίας Φομσίογλου (Πρόεδρος ΢ΜΗΒΕ 2002 – 2009)
Επιστολή Διαμαρτυρίας
Αγαπητοί ΢υνάδελφοι,
Με την με αριθμό 340/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Σμήμα Β΄ακυρωτικό) δικαιώθηκαν πλήρως οι
θέσεις μου περί της μεθόδευσης που ακολουθήθηκε για τον αναιτιολόγητο αποκλεισμό μου από την επιλογή ως προϊσταμένου
τμήματος στη συνεδρίαση του Κοινού Τπηρεσιακού ΢υμβουλίου του Α.Π.Θ. με αριθμ. 140/17-02-09 /27-04-2009. ΢την απόφαση φαίνεται καθαρά η αδικία που μου έγινε για την εξυπηρέτηση των γνωστών σκοπιμοτήτων οι οποίες έφεραν τη Δημόσια Διοίκηση στο σημερινό της κατάντημα! Είναι απαράδεκτο ένα Α.Ε.Ι. της χώρας να χρησιμοποιεί τεχνολόγους μηχανικούς για την κάλυψη των αναγκών του, ιδιαίτερα των παραγωγικών του τμημάτων, όταν το ίδιο Ίδρυμα παράγει και έχει στις τάξεις του μηχανικούς ανώτερης ποιότητας και κατά τεκμήριο καταλληλότερους για διοίκηση! Είναι επίσης αδιανόητο να χρησιμοποιούνται απόφοιτοι λυκείου για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων ευθύνης ενός Α.Ε.Ι. το οποίο τοιουτοτρόπως αυτοακυρώνεται! Είναι τελικά
όνειδος για το Α.Π.Θ. όλα τα παραπάνω να γίνονται καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου, αξιοκρατίας και έννομης τάξης
όπως φαίνεται στην απόφαση!
Η ανατροπή των παθογενειών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο επαναπροσανατολισμός της στην αριστεία επιβάλει, πέραν
της άμεσης άρσης της αδικίας, την αναθεώρηση του υφιστάμενου Οργανισμού Διοικητικών Τπηρεσιών του Α.Π.Θ. αφού αυτός
συντάχθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση μικροπροσωπικών συμφερόντων περισσότερο παρά τις πραγματικές ανάγκες του
Ιδρύματος. Ένα παράδειγμα: οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Τπολογιστών (κατά το Α.Π.Θ.) αποκλείονται
από θέσεις ευθύνης στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ίδιου του Α.Π.Θ. αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους υπαλλήλους ΠΕ
Πληροφορικής!!! Συχαίο; …
Με τιμή
Γεώργιος Μόσχος
Ηλεκ/γος – Ηλεκ/κος Μηχανικός, M.Eng.
(e-mail : [email protected], τηλ. εργ. : 2310-99-6858)
ΣΕΛΙΔΑ 32
AHI Carrier Νότιας Ανατολικής
Ευρώπης Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών:
Λ. Κηφισού 18,
10442 Αθήνα
Σηλ. 210 6796300
Fax. 210 6796390
E-mail: [email protected]
Τποκατάστημα Βορείου Ελλάδος:
Αγ. Γεωργίου 5, COSMOS OFFICES
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη
Σηλεφωνικό κέντρο: 2313 080430
Fax. 2313 080435
΢Τ΢ΣΗΜΑΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙ΢ΜΟΤ,
ΧΤΞΗ΢, ΘΕΡΜΑΝ΢Η΢ ΚΑΙ
ΕΞΑΕΡΙ΢ΜΟΤ
Η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική
αγορά το 1952. Tο Υεβρουάριο του 1996 δημιουργείται η Carrier Ελλάς
Κλιματισμού Α.Ε και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διανομή των προϊόντων κλιματισμού Carrier, Toshiba, Totaline και τις μετά τη πώληση υπηρεσίες. Παράλληλα, αρχίζει τη δραστηριότητα της στις Βαλκανικές χώρες ανοίγοντας γραφεία στη Ρουμανία & τη Βουλγαρία. Σο 2009, η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιματισμού Α.Ε. με την οποία δηλώνεται το σύνολο της περιοχής
που δραστηριοποιείται.
To 2011, η Carrier στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εντάσσει τη διανομή προϊόντων Κλιματισμού, Θέρμανσης, Totaline και των μετά την πώληση υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια στην ήδη υπάρχουσα κοινοπραξία AHI Carrier FZC και η επωνυμία
της εταιρείας αλλάζει σε AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε.
Αποστολή μας, να είμαστε η πρώτη επιλογή των καταναλωτών σε εφαρμογές κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και βιομηχανικής ψύξης σε
όλη τη περιοχή που δραστηριοποιούμαστε.
΢κοπός μας, να δημιουργούμε ένα άνετο και παραγωγικό περιβάλλον
όποιες και αν είναι οι κλιματολογικές συνθήκες προσφέροντας λύσεις
που εξασφαλίζουν εσωτερικό αέρα υψηλής ποιότητας.
www.carrier.gr
Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης ΑΕ ιδρύθηκε το έτος 2000 με
την συμμετοχή κατά 51% της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) και
κατά 49% της ΕΝΙ, μέσω της ΕΝΙ Hellas.
ΣΗΛΕΥΨΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η
ΠΕΛΑΣΨΝ
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 16.00
801 11 953 000
Από σταθερό τηλέφωνο (χρέωση μια αστική
μονάδα)
2310 584 444
Από κινητό τηλέφωνο
ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΓΡΑΥΕΙΑ
Μοναστηρίου 256 & Γληνού 1,
Μενεμένη ΣΚ 546 28, Θεσσαλονίκη
ΓΡΑΥΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η΢ ΠΕΛΑΣΨΝ
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 13.30
 Μοναστηρίου 256 & Γληνού 1,
Μενεμένη ΣΚ 546 28, Θεσσαλονίκη
 Εμπορικό Κέντρο Civitas, Αλ.
Παπαναστασίου 90, ΣΚ 546 44,
Θεσσαλονίκη

Σωκράτοσς 19, Καλαμαριά,
ΤΚ 551 34, Θεσσαλονίκη
Η εταιρεία κατέχει την τριακονταετή Άδεια Διανομής φυσικού αερίου για
να ασκεί τα αποκλειστικά δικαιώματα προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, εκμετάλλευσης και πώλησης φυσικού αερίου σε
πελάτες με κατανάλωση χαμηλότερη των 100 GWh στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η Ε΢ΨΣΕΡΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΨΝ ΥΤ΢ΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ
Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης συνιστά στο καταναλωτικό κοινό να προβεί στην
τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από πιστοποιημένους τεχνικούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
και στον Σεχνικό Κανονισμό για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Υυσικού
Αερίου (ΥΕΚ 963, 15/07/03), ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία
της εγκατάστασης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
www.epathessaloniki.gr
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΦΟΣ
2
ΣΕΛΙΔΑ 33
Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικού
Εισαγωγή
Κανόνες Δημοσίευσης Διαφημίσεων
Ο ΢ΜΗΒΕ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-Σεχνολογία»
 Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στο περιοδικό εκφράζο-
κάθε δίμηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και διατί-
υν το αίτημά τους γραπτώς, ή ηλεκτρονικά στο email του
θεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του.
΢υλλόγου ή τηλεφωνικώς.
 Οι διαφημιζόμενοι αποστέλλουν επιπλέον το λογότυπό τους
΢κοπός του περιοδικού είναι:
 η ενημέρωση των μελών του ΢ΜΗΒΕ σε θέματα σχετικά με
και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους ή και το
τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και,
πλήρες κείμενο της διαφήμισής τους σε ηλεκτρονική μορ-
 η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενημέρωσης σε
φή.
νέα προϊόντα και τεχνολογίες μεταξύ των μελών του και
 Μετά την κατάθεση της συνδρομής για τη διαφήμισή τους,
των τεχνικών εταιρειών-βιομηχανιών και κατασκευαστών
σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο διαφήμισης, ενη-
της Βορείου Ελλάδος.
μερώνουν σχετικά τη γραμματεία του ΢ΜΗΒΕ.
 Οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να υπάρχει η καταχώρη-
Κανόνες Δημοσίευσης Άρθρων
σή τους στο επόμενο τεύχος του «e-Σεχνολογία» θα πρέπει
 Επιστημονικές εργασίες και άρθρα για νέα προϊόντα και
τεχνολογίες δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «e-Σεχνολογία», από την αποστολή τους, εφόσον δε
ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες (500 λέξεις).
να επιβεβαιώνουν το αίτημά τους 15 ημέρες πριν την
έκδοση του επόμενου τεύχους.
Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών
 Για τη δημοσίευση εκτενέστερων άρθρων, θα πρέπει να
 Οι αγγελίες που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο
αποστέλλεται αρχικά μια περίληψη του προς δημοσίευση
email του ΢ΜΗΒΕ έως 10 ημέρες πριν την έκδοση του
άρθρου με τα κυριότερα σημεία και 2-3 ενδεικτικές φω-
περιοδικού, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.
 Σο κείμενο των αγγελιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30
τογραφίες ή διαγράμματα μέχρι 3000 χαρακτήρες.
 Η έγκριση της δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων
γίνεται από την επιστημονική επιτροπή του ΢ΜΗΒΕ σε
συνεργασία με τον συγγραφέα.
 Η έγκριση της δημοσίευσης λοιπών άρθρων γίνεται από
την ΢υντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον συγγραφέα.
 Περιλήψεις άρθρων που αποστέλλονται 20 ημέρες πριν
από την ημερομηνία της έκδοσης, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.
 Άρθρα που ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες δημοσιεύονται κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής σε συνεχή τεύχη ή δημοσιεύονται οι περιλήψεις αυτών στο προσεχές τεύχος και με άμεση παραπομπή με link στο πλήρες
άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΢ΜΗΒΕ.
λέξεις.
Κανόνες Δημοσίευσης Επιστολών Αναγνωστών
Οι επιστολές οφείλουν να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Δεοντολογίας και συγκεκριμένα να:
 είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη)
 είναι σχετικές με τους σκοπούς του περιοδικού
 μην έχουν υβριστικό περιεχόμενο
 μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 500 λέξεις.
Οι επιστολές αναγνωστών αποστέλλονται με ηλεκτρονική
μορφή στο e-mail του ΢υλλόγου και δημοσιεύονται στο περιοδικό με ευθύνη του συντάκτη τους. Σο Δ.΢. του ΢ΜΗΒΕ διατηρεί το δικαίωμα απάντησης στις επιστολές αναγνωστών.
Συχνόηηηα Διαθήμιζης
Banner (Τμήμα ζελίδας)
Μιζή ζελίδα
Ολοζέλιδη
1 φορά
3 φορές
6 φορές
100 €
200 €
300 €
250 €
500 €
750 €
400 €
800 €
1200 €
* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Υ.Π.Α. 23%