Τεύχος 1 (Ιούνιος 2011) - Σύλλογος Μηχανολόγων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
e - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1
Ε Τ Ο Σ
ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
• Έκδοση ηλεκτρονικού
-
Τ Ε Υ Χ Ο Σ
1
1 7
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ
2 0 1 1
Έκδοση e-περιοδικού
περιοδικού.
• Παράλληλη ασφάλιση
μηχανικών στον ΟΑΕΕ.
Τον
∆εκέµβρη
του
1994
κυκλοφορεί για πρώτη φορά το
• Συνάντηση ΣΜΗΒΕ με
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
περιοδικό «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» του
Συλλόγου
νομοθετικού πλαισίου
Η/Μ εγκαταστάσεων
σε απλές και μη απλές.
Το περιοδικό θα διατίθεται
ό,τι αφορά στις:
δωρεάν σε όλα τα µέλη του
• θέσεις του στις εξελίξεις
ΣΜΗΒΕ µέσω της ιστοσελίδα
στο επάγγελµα του Μ/Η
του Συλλόγου (www.smhbe.gr).
Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων
• Τροποποίηση
ΣΜΗΒΕ και τις δράσεις του σε
Βορείου
• επαφές του µε τους
εµπλεκόµενους φορείς και
Ο αριθµός των εκδόσεων του
Υπηρεσίες
περιοδικού, από το 1994 έως
επαγγελµατικών ηµερίδων
Ιούνιος 2011 και συνεχίζουµε
«Εξοικονόμηση Κατ’
Οίκον»
δυναµικά
έγκυρης
την
και εκπαιδευτικών
προσπάθεια
ενηµέρωσης
σεµιναρίων.
και
απαρτίζουν
οι
• Πρόεδρος
Μαρία Αντωνιάδου
τη διοργάνωση
• Συνέχιση του
περιοδικού
συνάδελφοι:
• ενέργειες του σχετικά µε
το 2000, ανέρχεται στις οκτώ.
Προγράμματος
Τη συντακτική επιτροπή του
Ελλάδος, σε έντυπη µορφή.
επικοινωνίας µε τα µέλη µας.
• Μέλη:
Ηλίας Χοµσίογλου
Ελένη ∆ηµάκη
Ντόρα Τόδη
Νίκος Μανές
Ενανεκδίδουµε το περιοδικό
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Εκδηλώσεις
4
Επικαιρότητα
6
Επαγγελματικά
10
Η επανέκδοση του περιοδικού
ηλεκτρονική -πλέον- µορφή και
είναι
παρέχουµε
καθώς
τη
δυνατότητα
12
Επιστημονικά
13
Θέματα
14
Θέσεις
18
Τεχνικά Νέα
19
στα
θέµατα
του
Στις στήλες του περιοδικού θα
χώρο για τους αναγνώστες του
Προσδοκούµε να συµµετέχουν
φιλοξενούνται
που
όπου, όποιος επιθυµεί, µπορεί
όλοι ενεργά στη προσπάθεια
αφορούν εκτός από θέµατα
να εκφράσει τις απόψεις του
που καταβάλλουµε για ένα
επιστηµονικά,
επωνύµως ή και να σχολιάσει
σύγχρονο,
δηµοσιευµένα άρθρα.
αµερόληπτο µέσο επικοινωνίας
άρθρα
επαγγελµατικά
και τεχνολογικά και θέµατα
γενικότερης ενηµέρωσης των
Η/Μ Μηχανικών.
19
Επιστολές
Διαφήμιση
σηµασίας,
εξελίξεις
κλάδου µας είναι ραγδαίες.
20
αξιόπιστο
και
και ενηµέρωσης των µελών του
εκπαίδευσης, νοµοθεσίας και
Εκδόσεις ΣΜΗΒΕ
Βήμα Για
οι
Το περιοδικό διατηρεί και ένα
Νομοθεσία
Αγγελίες
ιδιαίτερης
επαγγελµατικά
παραποµπής των αναγνωστών
σε χρήσιµες υπερσυνδέσεις.
Θέματα
Παραταξιακές
του ΣΜΗΒΕ «e«e-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» σε
Το
∆.Σ.
του
ΣΜΗΒΕ
σε
Συλλόγου µας.
συνεργασία µε τη συντακτική
επιτροπή έθεσαν ως αρχικό
Τα µέλη θα ενηµερώνονται
στόχο
την
έκδοση
του
επίσης για τις εκδόσεις του
περιοδικού σε διµηνιαία βάση.
Η συντακτική επιτροπή
ΣΕΛΙ∆Α 2
Κάλεσµα συµµετοχής
Για Μέλη ΣΜΗΒΕ
ΣΜΗΒΕ, που
βιοµηχανική δραστηριότητα σε θέµατα Η/Μ,
επιθυµούν να εκφράσουν τις απόψεις τους
για συνεργασία σε επίπεδο εκδηλώσεων και
πάνω σε θέµατα επαγγελµατικά, εργασιακά,
κάθε άλλης δράσης που θα συµβάλλει στον
ασφαλιστικά, εκπαίδευσης, κλπ. µπορούν να
σκοπό αυτό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα
αποστέλλουν
προβολής
Οι συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων Βορείου
Ελλάδος έχει ως έδρα τη
τεχνολογίας καλεί τις εταιρείες µε εµπορική –
µέλη του
επιστολή
στην
ηλεκτρονική
προϊόντων
και υπηρεσιών
µε
διεύθυνση του ΣΜΗΒΕ ([email protected]). Το
διαφήµιση στο περιοδικό «e«e-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»,
ύφος και η φρασεολογία του κειµένου οφείλει
στο ετήσιο ηµερολόγιο του, καθώς και στις
να
Κανονισµό
νέες εκδόσεις του. Οι εταιρείες που θα
Λειτουργίας του περιοδικού, ο οποίος έχει
διαφηµίζονται στο περιοδικό θα µπορούν να
εγκριθεί από το ∆.Σ. του ΣΜΗΒΕ.
δηµοσιεύουν ανακοινώσεις και για θέσεις
είναι
σύµφωνο
µε
τον
Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το
εργασίας.
1965 και αποτελείται από
Σε κάθε περίπτωση τα κείµενα θα ελέγχονται
το Διοικητικό συμβούλιο
από τη Συντακτική Επιτροπή, η οποία θα έχει
Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σάς, σας
και τα μέλη του
και τον τελικό λόγο περί της δηµοσίευσης
ευχαριστούµε εκ των προτέρων και είµαστε
τους.
στη
διάθεσή
σας
για
κάθε
επιπλέον
πληροφορία ή διευκρίνηση.
Για Εταιρείες - Βιοµηχανίες
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Αθανάσιος Κολότσιος
(Πρόεδρος)
Ο ΣΜΗΒΕ έχοντας ως βασική επιδίωξη τη
διαρκή ενηµέρωση των µελών του σε θέµατα
Νικόλαος Δαλέζιος
(Αντιπρόεδρος)
Μαρία Αντωνιάδου
(Γενική Γραμματέας)
Βασίλειος Αργυρόπουλος
(Ταμίας)
Στοιχεία επικοινωνίας ΣΜΗΒΕ :
Εθνικής Αµύνης 25, Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη,
Τηλ./fax: 2310-269887,
Αριστείδης Μυτάκος
(Ειδικός Γραμματέας)
Γεώργιος Τρασανίδης
(Μέλος)
Γρηγόριος Κώνστας
(Μέλος)
Αλέξανδρος Αλεβίζος
(Μέλος)
Ιωάννης Λανταβός
(Μέλος)
E-mail: [email protected]
www.smhbe.gr
Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στον
ΣΜΗΒΕ (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail),
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του Συλλόγου
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 3
Κανονισµός Λειτουργίας Περιοδικού
Κανόνες ∆ηµοσίευσης ∆ιαφηµίσεων
Εισαγωγή
Ο ΣΜΗΒΕ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «e«e-Τεχνολογία»
• Όσοι
επιθυµούν
να
διαφηµιστούν
στο
περιοδικό
κάθε δίµηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και
εκφράζουν το αίτηµά τους γραπτώς, ή ηλεκτρονικά στο
διατίθεται δωρεάν σε όλα τα µέλη του.
email του Συλλόγου ή τηλεφωνικώς.
• Οι διαφηµιζόµενοι αποστέλλουν επιπλέον το λογότυπό
Σκοπός του περιοδικού είναι:
• η ενηµέρωση των µελών του ΣΜΗΒΕ σε θέµατα σχετικά µε
τους και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους ή
τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και,
και το πλήρες κείµενο της διαφήµισής τους σε
• η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενηµέρωσης σε
νέα προϊόντα και τεχνολογίες µεταξύ των µελών του και
ηλεκτρονική µορφή.
• Μετά την κατάθεση της συνδροµής για τη διαφήµισή
των τεχνικών εταιρειών-βιοµηχανιών και κατασκευαστών
τους,
σύµφωνα
µε
τον
ισχύοντα
τιµοκατάλογο
της Βορείου Ελλάδος.
διαφήµισης, ενηµερώνουν σχετικά τη γραµµατεία του
ΣΜΗΒΕ.
Κανόνες ∆ηµοσίευσης Άρθρων
• Οι
διαφηµιζόµενοι
που
επιθυµούν
να
υπάρχει
η
• Επιστηµονικές εργασίες και άρθρα για νέα προϊόντα και
καταχώρησή τους στο επόµενο τεύχος του «e«e-Τεχνολογία»
τεχνολογίες δηµοσιεύονται στο επόµενο τεύχος του
θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το αίτηµά τους 15 ηµέρες
περιοδικού «e
e-Τεχνολογία»
Τεχνολογία», από την αποστολή τους,
πριν την έκδοση του επόµενου τεύχους.
εφόσον δε ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες (500 λέξεις).
• Για τη δηµοσίευση εκτενέστερων άρθρων, θα πρέπει να
αποστέλλεται αρχικά µια περίληψη του προς δηµοσίευση
Κανόνες ∆ηµοσίευσης Αγγελιών
• Οι αγγελίες που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή στο
άρθρου µε τα κυριώτερα σηµεία και 2-3 ενδεικτικές
email του ΣΜΗΒΕ έως 10 ηµέρες πριν την έκδοση του
φωτογραφίες ή διαγράµµατα µέχρι 3000 χαρακτήρες.
περιοδικού, δηµοσιεύονται στο επόµενο τεύχος.
• Η έγκριση της δηµοσίευσης των επιστηµονικών άρθρων
γίνεται από την επιστηµονική επιτροπή του ΣΜΗΒΕ σε
συνεργασία µε τον συγγραφέα.
Συντακτική
Επιτροπή
σε
συνεργασία
µε
τον
συγγραφέα.
από την ηµεροµηνία της έκδοσης, δηµοσιεύονται στο
επόµενο τεύχος.
που
Οι επιστολές οφείλουν να είναι σύµφωνες µε τον Κώδικα
∆εοντολογίας και συγκεκριµένα να:
• είναι
• Περιλήψεις άρθρων που αποστέλλονται 20 ηµέρες πριν
• Άρθρα
λέξεις.
Κανόνες ∆ηµοσίευσης Επιστολών Αναγνωστών
• Η έγκριση της δηµοσίευσης λοιπών άρθρων γίνεται από
την
• Το κείµενο των αγγελιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30
ενυπόγραφες
(ονοµατεπώνυµο,
στοιχεία
επικοινωνίας του συντάκτη)
• είναι σχετικές µε τους σκοπούς του περιοδικού
• µην έχουν υβριστικό περιεχόµενο
ξεπερνούν
τους
3000
χαρακτήρες
δηµοσιεύονται κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής
σε συνεχή τεύχη ή δηµοσιεύονται οι περιλήψεις αυτών
στο προσεχές τεύχος και µε άµεση παραποµπή µε link
στο πλήρες άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του
ΣΜΗΒΕ.
• µην υπερβαίνουν σε έκταση τις 500 λέξεις.
Οι επιστολές αναγνωστών αποστέλονται µε ηλεκτρονική
µορφή στο email του Συλλόγου και δηµοσιεύονται στο
περιοδικό µε ευθύνη του συντάκτη τους. Το ∆.Σ. του ΣΜΗΒΕ
διατηρεί
το
δικαίωµα
απάντησης
αναγνωστών.
Συχνότητα ∆ιαφήµισης
Banner (Τµήµα σελίδας)
Μισή σελίδα
Ολοσέλιδη
1 φορά
3 φορές
6 φορές
100 €
200 €
300 €
250 €
500 €
750 €
400 €
800 €
1200 €
* Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 23%
στις
επιστολές
ΣΕΛΙ∆Α 4
Εκδηλώσεις
«Ηµερίδα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»
οίκον»
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις
Ημερίδα ΣΜΗΒΕ
«Επεμβάσεις
Εξοικονόμησης
Ενέργειας σε Κτίρια
Κατοικιών»
“Σημαντικότατη
συνεισφορά στην
ενεργειακή
αναβάθμιση των
κτιρίων προσφέρουν
οι πσρεμβάσεις στις
Η/Μ εγκαταστάσεις”
12 Μαρτίου 2011 ενηµερωτική ηµερίδα που
• ΕΠΑ Θεσσαλονίκης,
διοργάνωσε ο ΣΜΗΒΕ µε θέµα «Επεµβάσεις
• ΕΤΕΜ,
εξοικονόµησης
• WILO,
ενέργειας
σε
κτίρια
κατοικιών», στο αµφιθέατρο του ΤΕΕ του
• TSIALOS,
Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας.
• HELIONAL
Αφορµή για τη διοργάνωση της παρούσας
οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα τους, που
ηµερίδας στάθηκε η µέχρι τώρα πορεία στο
η ένταξή τους στα κτίρια προβλέπεται από το
χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση
Πρόγραµµα και συµβάλλει στην ενεργειακή
κατ’ οίκον» του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το οποίο αποσκοπεί
αναβάθµισή τους.
στην υλοποίηση ενεργειακών παρεµβάσεων
Από τις εισηγήσεις προέκυψαν χρήσιµα
στα κτίρια του οικιακού τοµέα.
συµπεράσµατα ως προς την ενεργειακή
Οι παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αναβάθµιση των κτιρίων και αναδείχθηκε η
απόδοσης που χρηµατοδοτούνται από το
ανάγκη παρεµβάσεων ιδιαίτερα στις Η/Μ
Πρόγραµµα αφορούν τόσο στο κέλυφος των
εγκαταστάσεις
κτιρίων όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις
αναβάθµισή τους.
τους.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση µεταξύ
Εισηγητές στην ηµερίδα ήταν:
των παρευρισκοµένων και των εισηγητών, µε
την
ενεργειακή
αντικείµενο τις απορίες που έχουν προκύψει
της Ειδ. Γραµµατείας του ΥΠΕΚΑ για
και την κοινοποίηση των προβληµάτων που
θέµατα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και
αντιµετωπίζουν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες
Ενέργειας),
σχετικά µε το Πρόγραµµα, αλλά και οι
• Ο κ. Απόστολος Αιγυπτιάδης (Περιφ. ∆/
συνάδελφοι στα πλαίσια των ενεργειακών
ντής Κ. Μακεδονίας Β΄, υπεύθυνος στα
επιθεωρήσεων.
πλαίσια
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
του
Προγράµµατος
• η κ. Κλειώ Αξαρλή (Αρχιτέκτων, Αναπλ.
Ημερίδας
για
• Ο κ. ∆ηµήτριος Αθανασίου (εκπρόσωπος
«Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»),
Αφίσα
Οικονοµικοί χορηγοί της ηµερίδας ήταν οι:
Καθηγ. Τµήµα Πολιτικών Μηχαν. Α.Π.Θ.),
• ο κ. Άγις Παπαδόπουλος (Μηχανολόγος
Μηχ, καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής
Βορείου Ελλάδος δεσµεύτηκε ότι θα συνεχίσει
να
ενηµερώνει
τους
συναδέλφους,
διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε επίκαιρα
θέµατα
σχετικά
µε
το
επάγγελµα
του
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου.
Α.Π.Θ.)
Τα κείµενα των εισηγήσεων είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ:
http://www.smhbe.gr/el/Hmerida_energeia/
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 5
Ηµερίδα
«Αντλίες Θερµότητας και συστήµατα γεωθερµίας»
γεωθερµίας»
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος,
Οποιαδήποτε εταιρεία ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στην
στο
του
εκδήλωση, παρακαλούµε να επικοινωνήσει µε τη γραµµατεία
δραστηριοτήτων, επιθυµεί να υλοποιήσει ηµερίδα µε θέµα:
του Συλλόγου για περαιτέρω διευκρινήσεις (τηλ.2310(τηλ.
«Αντλίες θερµότητας και συστήµατα γεωθερµίας».
269887).
).
πλαίσιο
των
πολυποίκιλων
επιστηµονικών
Η ηµερίδα προγραµµατίζεται να διεξαχθεί την περίοδο
Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου στο αµφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ.
Αλεξάνδρου 49.
Εθελοντική Αιµοδοσία
Η εθελοντική αιµοδοσία είναι µια πράξη καλής
περιπτώσεις που τα µέλη του Συλλόγου µας
θέλησης,
χρειαστούν αίµα είτε για λογαριασµό τους είτε για
φροντίδας
και
αγάπης
προς
τον
συνάνθρωπό µας. Κάθε άνθρωπος µεταξύ 18 και
65 ετών µπορεί να γίνει εθελοντής αιµοδότης,
αφού πρώτα ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας
συγγενικά
τους
πρόσωπα ,
µπορούν
να
αξιοποιήσουν το προσφερόµενο στην τράπεζα του
ΣΜΗΒΕ.
του, µε τη λήψη ιστορικού, τη µέτρηση της πίεσης
του αίµατος και της αιµοσφαιρίνης του. Τα άτοµα
Εξαιτίας του πολύ µικρού αριθµού αιµοδοτών, οι
που πέρασαν ή υποφέρουν από µεταδιδόµενες
οποίοι συνήθως συµµετέχουν στις αιµοδοσίες, ο
µολυσµατικές ασθένειες δεν πρέπει να δίνουν
αριθµός φιαλών στην τράπεζα αίµατος είναι τόσο
αίµα. Οµοίως, τα άτοµα που ο τρόπος ζωής τους
µικρός και ανεπαρκής. Έτσι, το ∆.Σ. του ΣΜΗΒΕ
τα κατατάσσει στις οµάδες υψηλού κινδύνου για
αποφάσισε να µπορούν να έχουν τη δυνατότητα
µεταδιδόµενα µολυσµατικά νοσήµατα.
πρόσβασης στην τράπεζα αίµατος µόνον οι
αιµοδότες.
Η
εθελοντική
αιµοδοσία
µπορεί
να
επαναλαµβάνεται µε ασφάλεια σ' ένα διάστηµα
Από την πρόσφατη εθελοντική αιµοδοσία, που
“Γίνε και εσύ
τριών ή τεσσάρων µηνών. Η συλλογή του αίµατος
έγινε την Κυριακή 8 Μαΐου, συγκεντρώθηκαν 3
εθελοντής
διαρκεί περίπου 8 - 10 λεπτά. Παρόλα αυτά, οι
φιάλες αίµατος. Μέχρι στιγµής
δότες ενθαρρύνονται να διαθέσουν περίπου µια
αίµατος του ΣΜΗΒΕ διαθέτει µόνο 12 φιάλες
ώρα για την όλη διαδικασία.
αίµατος.
Ο ΣΜΗΒΕ οργανώνει δυο φορές το χρόνο
Ο ΣΜΗΒΕ καλεί τα µέλη του να συµµετέχουν στις
εθελοντική αιµοδοσία στο κέντρο αιµοδοσίας του
προγραµµατισµένες αιµοδοσίες, αλλά και από
νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ, µε στόχο την ενίσχυση της
∆ευτέρα - Παρασκευή 8:30-13:30 & 17:30-19:30
τράπεζας αίµατος που διατηρεί εδώ και χρόνια.
και τα Σ/Κ και τις αργίες 9:00-12:00 στο κέντρο
η τράπεζα
αιμοδότης και
χάρισε
Αιµοδοσίας του ΑΧΕΠΑ.
Εθελοντές αιµοδότες µπορούν να είναι τα µέλη
του ΣΜΗΒΕ, τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπά
Η συµβολή όλων στην προσπάθεια αυτή
τους, καθώς και όποιος άλλος επιθυµεί. Στις
είναι σηµαντική.
απλόχερα το
δώρο της ζωής
σε όσους το
έχουν ανάγκη”
ΣΕΛΙ∆Α 6
Επικαιρότητα
Ερμηνευτικές
Παράλληλη Ασφάλιση Μηχανικών στον ΟΑΕΕ
εγκύκλιοι «79 και
17” όμως ο ΟΑΕΕ δε
Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη (§3 Αρθ.18
απαλλακτικές βεβαιώσεις του Ν.2335/95 και
χορηγεί ακόμα,
του Ν.3863/10), όλοι όσοι ασφαλίστηκαν από
να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ από 1.8.2010.
απαλλακτικές
οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν
βεβαιώσεις στους
την 1.1.1993 («παλαιοί» ασφαλισµένοι) και
μηχανικούς
είναι
ασφαλισµένοι
στον
Κλάδο
Κύριας
Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), εφόσον
ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Αυγούστου του 2010 (δηλαδή τον επόµενο
αποσαφηνιστεί στα
τοπικά παραρτήματα
υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του
ΟΑΕΕ, των «παλαιών» ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ
που είχαν λάβει απαλλακτική βεβαίωση, θα
πρέπει να προηγείται έλεγχος για τη συνέχιση
ή
µη
της
ασφαλιστέας
στον
ΟΑΕΕ
δραστηριότητας, καθώς και την ύπαρξη τυχόν
νέων δραστηριοτήτων.
Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχισε από 15
“Δεν έχουν
Στην Εγκύκλιο επισηµαίνεται ότι πριν την
µήνα της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης), καταργεί κάθε αντίθετη
διάταξη και εφαρµόζεται αναδροµικά από
τον ΟΑΕΕ, από την 1.8.2010.
Ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνιστεί στα τοπικά
παραρτήµατα του ΟΑΕΕ οι δραστηριότητες
των µηχανικών που θεωρούνται συναφείς µε
την επαγγελµατική τους ιδιότητα, ώστε να
χορηγούνται απαλλακτικές βεβαιώσεις για
τους
µηχανικούς, η
δραστηριότητα
των
του ΟΑΕΕ οι
Στη διάταξη αυτή εµπίπτουν όλοι οι µηχανικοί
οποίων είναι συναφής µε την ιδιότητα του
δραστηριότητες των
«παλαιοί» ασφαλισµένοι και, σύµφωνα µε την
µηχανικού καίτοι οι δραστηριότητες που
Εγκύκλιο 79/17.09.2010 του Υπουργείου
απορρέουν
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον
δικαιώµατα των διπλωµατούχων µηχανικών
ΟΑΕΕ, διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται της
µελών του ΤΕΕ έχουν διασαφηνιστεί στο ΤΕΒΕ,
υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ οι
όπως και το θέµα της παράλληλης ασφάλισης
µηχανικοί «παλαιοί» ασφαλισµένοι µέλη του
των µηχανικών από το 1993 και είναι οι
ΕΤΑΑ,
ακόλουθες:
μηχανικών που
θεωρούνται συναφείς
με την επαγγελματική
τους ιδιότητα...”
οι
οποίοι
ασκούν
δραστηριότητα
από
τα
επαγγελµατικά
συναφή µε την επαγγελµατική ιδιότητα του
µηχανικού.
Η
Εγκύκλιος
Α) Κατασκευή των παρακάτω ιδιωτικών
έργων,
αναφέρει
για
όσους
πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα
Κύριας Ασφάλισης µετά την 1.1.93 και είναι
ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ, ότι εξακολουθούν να
εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2084/92 περί
της δυνατότητας απαλλαγής τους από την
•
•
•
•
•
•
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, έως ότου το θέµα
διευθετηθεί οριστικά µε νεώτερο έγγραφο
•
του Υπουργείου. Συστήνει δε στον ΟΑΕΕ να
ειδοποιηθούν
άµεσα
οι
«παλαιοί»
ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ που έχουν λάβει
•
Οικοδοµικά έργα
Χωµατουργικές εργασίες
Συγκοινωνιακά έργα (έργα οδοποίας,
Έργα
υποδοµής
αερολιµένων,
κυκλοφοριακά και λιµενικά έργα)
Υδραυλικά έργα (εγγειοβελτιωτικά,
φράγµατα, ύδρευση, αποχέτευση)
Βιοµηχανικά έργα (προγραµµατισµός,
σχεδιασµός, λειτουργία, οργάνωση,
επειχειρηµατική έρευνα)
Ενεργειακά έργα (θερµοηλεκτρικά,
υδροηλεκρικά, πυρηνικά)
Έργα πρασίνου, διαρρύθµιση και
διακόσµηση εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 7
• Μακέτες έργων
• Τοπογραφικά, αποτυπώσεις, γεωδετικές,
φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές και
κτηµατογραφικές εργασίες
• Αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών
κτηρίων, οικισµών και τοπίου
• Μηχανολογικά-ηλεκτρολογικά
έργα,
εγκαταστάσεις θέρµανσης, κλιµατισµού
ανελκυστήρων,
καυσίµου
αερίου,
πυροπροστασίας
• Επισκευή και συντήρηση µηχανηµάτων και
εγκαταστάσεων
• Ναυπηγικά και πλωτά έργα
• Έργα καθαρισµού - επεξεργασίας νερού,
υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων
• Χηµικά τεχνικά έργα, εργαστήρια χηµικών
αναλύσεων, οινολογικά εργαστήρια,
απολυµάνσεις, απεντοµώσεις
• Μεταλλευτικά – µεταλλουργικά έργα, έργα
σηράγγων, γεωτρήσεων
• Γεωλογικά έργα, υδρογεωλογικά, γεωφυσικά,
γεωτεχνικά, εδαφολογικά
• Ηλεκτρονικά έργα, έργα ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, παραγωγή και εµπορία software,
συναρµολόγηση Η/Υ, έργα µηχανογράφησης
µηχανοργάνωσης
Β) Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
Γ) Ερευνητικές δραστηριότητες
∆) Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Ε) Παραγωγή πωλήσεων αγαθών σχετικά µε το
επαγγελµατκό αντικείµενο του µηχανικού
ΣΤ) Μεταφράσεις τεχνικών κειµένων
Επίσης, το Υπουργείο δεν έχει ενηµερώσει τα
τοπικά παραρτήµατα του ΟΑΕΕ σχετικά µε το
ποιοί
κωδικοί
δραστηριότητας
των
διπλ.
Μηχανικών, που εµπίπτουν στην ασφάλιση του
ΟΑΕΕ, είναι συναφείς µε τη δραστηριότητα του
εκ τούτου θεωρούνται υπακτέοι στην ασφάλιση
του ΟΑΕΕ από την 1.8.2010.
Καθόσον δε, δεν έγινε πρακτικά και οργανωτικά
δυνατή η άµεση εφαρµογή των διατάξεων του
Ν.3863/2010 σε όλα τα τοπικά παραρτήµατα του
ΟΑΕΕ και επειδή ταλαιπωρούνται και ζηµιώνονται
οικονοµικά οι µηχανικοί που εµπίπτουν στις
διατάξεις του νόµου αυτού, ο ΣΜΗΒΕ αιτεί από
τον ΟΑΕΕ και το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης την άµεση χορήγηση
βεβαιώσεων
απαλλαγής
διπλωµατούχους
για
τα
µηχανικούς
µέλη
του,
«παλαιούς»
«παλαιούς »
ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ, για το διάστηµα από
1.8.2010 έως και την ηµεροµηνία πρακτικής
εφαρµογής του νόµου αυτού εφόσον τα µέλη του,
το επάγγελµά τους για το οποίο ασφαλίζονται
Πρέπει δε να τονιστεί ότι η έννοια της παράλληλης
θα γίνεται
ασφάλισης των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ και στον
από τις
ΟΑΕΕ
µε
κριτήριο
τη
συνάφεια
της
δραστηριότητας του ασφαλισµένου, αποτελεί,
Περιφερειακές
διάκριση σε βάρος των ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ
Υπηρεσίες του
και ειδικότερα των µηχανικών, οι οποίοι εξασκούν
το
επάγγελµά
τους
είτε
µελετητικά
ή
κατασκευαστικά είτε κατά την εµπορική τους
δραστηριότητα.
Αυτό, διότι η ασφάλιση των µηχανικών στο ΕΤΑΑ
17/16.03.2011 του Υπουργείου προς τον ΟΑΕΕ
(πρώην ΤΣΜΕ∆Ε) είναι ως γνωστό υποχρεωτική και
συστήνεται
µηχανικοί
συνεχής από τη χορήγηση της άδειας εξάσκησης
προσκοµίζουν
οι
βεβαίωση περί συνάφειας της δραστηριότητάς
επαγγέλµατος και, είτε οι µηχανικοί εξασκούν
τους από το Τεχνικό Επιµελητήριο. Όµως και στην
επάγγελµα συναφές µε την ιδιότητά τους είτε όχι,
περίπτωση αυτή αναφέρεται στην εγκύκλιο 17 ότι
καλύπτουν µε την ασφάλισή τους στο ΕΤΑΑ την
η τελική διαπίστωση της συνάφειας θα γίνεται από
υποχρέωση
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, οι οποίες
ασφαλίζονται για σύνταξη, ιατροφαρµακευτική
θα
και νοσοκοµειακή περίθαλψη.
συνεκτιµούν
τα
δικαιολογητικά
που
τους
έναντι
των
νόµων
να
προσκοµίζονται.
Αποτελεί, επιπρόσθετα, διάκριση σε βάρος των
Συνέπεια αυτών είναι ότι οι µηχανικοί «παλαιοί»
µηχανικών, που τους επιβαρύνει οικονοµικά σε
ασφαλισµένοι
σχέση µε τους ασφαλισµένους των λοιπών
απαλλακτική
του
ΕΤΑΑ
βεβαίωση
που
είχαν
ασφάλισης
λάβει
κατά
διαπίστωση
της συνάφειας
υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ.
ΕΤΑΑ
µηχανικού. Παράλληλα δε, µε τη νεώτερη εγκύκλιο
να
“Η τελική
σαν φυσικά πρόσωπα ή µέλη εταιρειών, ασκούν
τα
ασφαλιστικών ταµείων, που δεν υποχρεούνται να
προηγούµενα χρόνια, δε δύνανται να λάβουν
πληρώνουν εισφορές εις διπλούν, χωρίς να
απαλλακτική ή µη βεβαίωση µέχρι σήµερα και ως
διασφαλίζεται η ισχύς του νόµου µελλοντικά.
ΟΑΕΕ ...»
ΣΕΛΙ∆Α 8
Επικαιρότητα
«Η υποβολή αιτήσεων
Συνέχιση του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»
Οίκον»
συνεχίζεται και η
υπαγωγή τους στο
Πρόγραμμα
εξακολουθεί να
γίνεται με σειρά
προτεραιότητας μέχρι
να εξαντληθούν οι
πόροι ανά
Περιφέρεια»
“Οι αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί μέχρι
σήμερα και πληρούν
τους όρους θα
υπαχθούν άμεσα στο
πρόγραμμα ...”
Αποφασίστηκε η συνέχιση του προγράµµατος
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» και αναρτήθηκε
για την ενηµέρωση των πολιτών σχετικό
άρθρο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Σύµφωνα
µε την απόφαση διαπιστώθηκε το
συνεχιζόµενο ενδιαφέρον των πολιτών για τη
σ υ µ µε το χή το υς σ το Π ρ όγ ρ αµ µ α
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» και η δυναµική
που το πρόγραµµα έχει δηµιουργήσει στην
αγορά. Ανακοινώθηκε ότι η υποβολή
αιτήσεων συνεχίζεται και η υπαγωγή τους στο
Πρόγραµµα εξακολουθεί να γίνεται µε σειρά
προτεραιότητας, µέχρι να εξαντληθούν οι
πόροι ανά Περιφέρεια.
Από τα στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, το
πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκε στις
Τράπεζες υπερβαίνει τις 30.000, εκ των
οποίων προέγκριση δανείου έχουν λάβει οι
15.000.
Από τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα
Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, καθώς και την
υφιστάµενη οικονοµική συγκυρία κρίθηκε
αναγκαίο να γίνουν οι ακόλουθες
τροποποιήσεις στο Πρόγραµµα να:
• είναι επιλέξιµα και τα κτήρια που έχουν
κατασκευαστεί µέχρι την 31.12.1989 και
βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης
έως 2.100 €/τ.µ
• γίνεται χωρίς προϋποθέσεις η υποβολή
αιτήσεων για τα µεµονωµένα
διαµερίσµατα πολυκατοικίας
• µειωθούν οι εισοδηµατικές κατηγορίες
από τρεις σε δύο. Τα κίνητρα προς τους
ιδιοκτήτες κατηγοροποιούνται ως εξής:
⇒ Κατηγορία Α
Περιλαµβάνει ιδιοκτήτες επιλέξιµων
κατοικιών, των οποίων το ατοµικό ή το
οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα δεν
ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 €
αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαµβάνουν
επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο
δάνειο) σε συνδυασµό µε επιχορήγηση
ύψους 35%.
⇒ Κατηγορία Β
Περιλαµβάνει ιδιοκτήτες επιλέξιµων
κατοικιών, των οποίων το ατοµικό ή το
οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα
βρίσκεται µεταξύ 40.000 και 60.000
€ ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα.
Ενώ τα κίνητρα περιλαµβάνουν
επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο
δάνειο) σε συνδυασµό µε επιχορήγηση
ύψους 15%.
Η κατάταξη των ενδιαφεροµένων στις
ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της
τελευταίας διαθέσιµης δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος.
Σχετικά µε το πρόγραµµα συµπληρωµατικά
αναφέρεται ότι:
• Κατά
τις
παρεµβάσεις
του
Προγράµµατος, πρέπει να επιτευχθεί
εξοικονόµηση που αντιστοιχεί στο 30%
της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς
• Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται
επίσης εργασίες και λοιπές επεµβάσεις
που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση
των παρεµβάσεων στα κτήρια κατά τους
νόµους της Τέχνης και της Επιστήµης,
όπως αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και
αποκοµιδή, επεµβάσεις στη στέγη (π.χ.
αντικατάσταση κεραµιδιών), κλπ καθώς
επίσης και η τοποθέτηση µη σταθερών
εξωτερικών σκιάστρων, κατηγορία
«αντικατάσταση κουφωµάτων και
συστηµάτων σκίασης».
• Για να επιταχυνθεί η εκταµίευση των
επιχορηγήσεων µειώνεται σε 4 µήνες από
την υπογραφή της δανειακής σύµβασης
ο µέγιστος χρόνος υλοποίησης των
παρεµβάσεων.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί µέχρι σήµερα και πληρούν τους
όρους θα υπαχθούν άµεσα στο πρόγραµµα,
ενώ οι ανωτέρω τροποποιήσεις στους όρους
του προγράµµατος θα ισχύουν και για τις
αιτήσεις αυτές.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 9
Συνάντηση ΣΜΗΒΕ µε ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Την Πέµπτη 2 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση του ΣΜΗΒΕ µε την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης,
µε πρωτοβουλία του Συλλόγου µας, προκειµένου
να συζητηθούν θέµατα, όπως:
•
•
•
η εξυπηρέτηση των συναδέλφων
Μηχανικών
η εφαρµογή του Τεχνικού κανονισµού
φυσικού αερίου
θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού
Στη συνάντηση συµµετείχαν εκπροσωπόντας τον
ΣΜΗΒΕ ο πρόεδρος κ. Αθάνασιος Κολότσιος, ο
ταµίας του ΣΜΗΒΕ κ. Βασίλειος Αργυρόπουλος, οι
συνάδελφοι και µέλη της Επιτροπής
Επαγγελµατικών Θεµάτων κύριοι
Ανδρέας
Μπουτσιούκης και Θεοφάνης Μουµτζής και από
την ΕΠΑ Θεσ/κης ο ∆/ντής Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο
Υπεύθυνος Τοµέα Ανάπτυξης Αγοράς κ. ∆ηµήτριος
Βουλγαρίδης και ο Υπεύθυνος Τοµέα
Τιµολόγησης, Ανάκτησης Πιιστώσεων και Μελετών
Πολεοδοµίας κ. Αντώνιος Λιόλιος.
Στη συζήτηση κυριάρχησε το θέµα της
εξυπηρέτησης των µελών µας σχετικά µε την
έλλειψη µόνιµου υπεύθυνου µηχανικού εκ µέρους
της ΕΠΑ, για παροχή διευκρινήσεων και
συνεννόηση σε θέµατα αρµοδιότητάς µας. Οι
εκπρόσωποι της ΕΠΑ δεσµεύτηκαν ότι θα
φροντίσουν για τον καθορισµό αρµόδιου για
καθηµερινή επικοινωνία στα πλαίσια του ωραρίου.
Επίσης, συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που
αφορούν στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού
αερίου, στη συντήρηση και έλεγχο συσκευώνεγκαταστάσεων, καθώς και στις διαδικασίες
αεριοδότησης.
Έγινε επίσης αναφορά από πλευράς ΣΜΗΒΕ στο
ήδη γνωστό γεγονός της διαρροής στοιχείων
υποψήφιων πελατών της ΕΠΑ προς εταιρείες, οι
οποίες αναλαµβάνουν κατασκευές εσωτερικών
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Τονίστηκε ότι το
θέµα αυτό συνιστά αθέµιτο ανταγωνισµό και
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Οι εκπρόσωποι της ΕΠΑ ανέφεραν για άλλη µια
φορά ότι γνωρίζουν το θέµα και προσπαθούν να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα.
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε κλίµα καλής
θέλησης και αλληλοκατανόησης. Συµφωνήθηκε η
καθιέρωση τακτικών συναντήσεων µε στόχο την
άµεση αντιµετώπιση όποιων θεµάτων προκύπτουν
στις συναλλαγές των µελών µας µε την ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΜΗΒΕ αναµένει την άµεση υλοποίηση των
συµφωνηθέντων στη συνάντηση.
Τακτοποίηση χώρων µε υπερβάσεις δόµησης
Ο ΣΜΗΒΕ εξέφρασε εξαρχής την άποψη ότι οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
έχουν δικαίωµα υπογραφής της απαιτούµενης Τεχνικής Έκθεσης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας
τακτοποίησης χώρων µε υπερβάσεις δόµησης και αλλαγής χρήσης.
Σε συνέχεια επιστολής του ΤΕΕ προς την Πολεοδοµία του ∆ήµου Αχαρνών, όπου εκφράζεται και εκ
µέρους του ΤΕΕ ανάλογη άποψη, ο ΣΜΗΒΕ απέστειλε επιστολή προς όλα τα Πολεοδοµικά γραφεία του Ν.
Θεσσαλονίκης, για την άµεση δραστηριοποίηση τους στο πνεύµα της επιστολής του ΤΕΕ, και τη
διευκόλυνση των συναδέλφων στα πλαίσια υποβολής και εξέτασης των φακέλων για την τακτοποίηση των
χώρων που ρυθµίζονται από το Ν. 3843/2010.
ΣΕΛΙ∆Α 10
Επαγγελµατικά Θέµατα
Υπόµνηµα Θέσεων, Προτάσεων Ν.6422/1934
Βασικός νόµος που ισχύει για το επάγγελµα
του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
είναι ο νόµος 6422/1934. Ακολουθούν δύο
βασιλικά διατάγµατα ταξινόµησης, διαίρεσης
και κατάταξης εγκαταστάσεων, για µεν τις
µηχανολογικές του 1950. για δε τις
ηλεκτρολογικές του 1951.
1. Τι ισχύει σήµερα ως προς τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα στις εγκαταστάσεις
«Η αρμοδιότητα
κατοχύρωσης
επαγγελμάτων και
επαγγελματικών
δικαιωμάτων δεν
μπορεί είναι του
Ο Ν. 6422/1934 θέσπισε τις Ηλεκτρολογικές
(ΗΕ) και Μηχανολογικές Εγκατάστασης (ΜΕ)
ως αρµοδιότητα του, και έδωσε πλήρη
δικαιώµατα στους ∆ιπλωµατούχους
Μηχανολόγους (∆ΜΜ), Ηλεκτρολόγους (∆ΗΜ),
Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους (∆ΜΗΜ) και
Ναυπηγούς (∆ΝΜ).
Οι λοιποί
∆ιπλωµατούχοι και Πτυχιούχοι
Μηχανικοί, καθώς και πτυχιούχοι διαφόρων
τεχνικών σχολών έχουν σήµερα περιορισµένα
(και όχι πλήρη) δικαιώµατα, στις λεγόµενες
απλές εγκαταστάσεις.
Υπουργείου
Παιδείας, που δεν
έχει καμία
αρμοδιότητα για τη
θέσπιση
υποχρέωσης
τήρησης ειδικών
Τεχνικών
Κανονισμών για την
κατασκευή ειδικών
εγκαταστάσεων,
αλλά των
υπουργείων που
θεσπίζουν του
Κανονισμούς ή τα
Πρότυπα»
2. Χαρακτηρισµός απλών εγκαταστάσεων (ΗΕ
ή ΜΕ)
Η αναγκαιότητα θεσµοθέτησης της απλής
εγκατάστασης ήταν εύλογη όταν θεσπίσθηκε
το 1934. Με την πάροδο των ετών και µε την
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
παρατηρείται αναθεώρηση κανόνων
παραγωγής τεχνικού έργου σχεδόν σε
καθηµερινή βάση. Η συνεχής «διεύρυνση» των
ορίων της απλότητας (συνήθως µε
απλουστευµένες έως και αυθαίρετες
ερµηνείες), έχει συρρικνώσει σηµαντικά το
πεδίο των µη απλών εγκαταστάσεων, σε
βάρος της ασφάλειας της κατασκευής και
λειτουργίας των ΗΕ και ΜΕ.
Συνολικά και στα πλαίσια της προσπάθειας
για εγκαταστάσεις που συµβάλλουν στην
εξοικονόµηση ενέργειας, έχουµε µια όλο και
περισσότερο
εκτεταµένη
χρήση
αυτοµατισµών
που
πρέπει
να
συµπεριλαµβάνονται στις µελέτες των
εγκαταστάσεων και κάνουν ακόµη πιο
απαιτητή την ύπαρξη µελέτης αποκλειστικά
από ∆ΜΜ, ∆ΗΜ ∆ΜΗΜ και ∆ΝΜ ακόµη και σε
εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ακόµα
απλές.
Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αντιεπιστηµονικό να
συναρτάται η λεγόµενη «απλότητα»
εγκατάστασης από το ποσό δαπάνης, όπως
ισχύει σήµερα. Επίσης δεν γίνεται αντιληπτό
πως υπάρχει κριτήριο εγκατεστηµένης
ισχύος, όταν αυτή δεν είναι γνωστή προ της
σύνταξης µελέτης. Ποιος εποµένως συντάσσει
µελέτη για να καταλήξει εκ των υστέρων στην
απλότητα η µη κάθε εγκατάστασης.
Τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκαν σύγχρονες
εγκαταστάσεις µε αντίστοιχες µελέτες
(πυροπροστασία, φυσικό αέριο, νέος
κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων µε θεµελιακή γείωση κλπ.) ως
υποχρεωτικές και λόγω της εξειδίκευσης που
απαιτούν, χαρακτηρίζονται ως µηχανολογικού
ή ηλεκτρολογικού χαρακτήρα. Καµία
σύγχρονη εγκατάσταση δε µπορεί να κριθεί
ως απλή, καθώς συνοδεύεται από στοιχεία
αυτοµατισµών και βέβαια είναι αλληλένδετη
λειτουργικά µε τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις
στο ίδιο έργο. Πρακτικά εποµένως δε
διαχωρίζεται τεχνικά αλλά ούτε και ως
δαπάνη.
Κάθε
αυθαίρετη
και
αντιδεοντολογική ερµηνεία ως προς την
κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων σε
απλές και µη, χωρίς να συνυπολογίζεται το
γνωστικό επιστηµονικό αντικείµενο του
Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
οδηγεί σε προχειρότητα, αστοχία και σπατάλη
ενέργειας στις εγκαταστάσεις.
Ο Κλάδος των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
µε µοναδικά κριτήρια την επιστηµονική
τεκµηρίωση και την εξειδίκευση της
σύγχρονης τεχνολογίας, ζητάει την άµεση
κατάργηση του όρου των «απλών
εγκαταστάσεων». Καλεί τα αρµόδια όργανα
της πολιτείας στην άµεση νοµοθετική ρύθµιση
προς αποκατάσταση και εναρµονισµό στις
σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 11
3. Αρµόδια Υπουργεία στη θέσπιση τήρησης Τεχνικών
Κανονισµών για την κατασκευή Τεχνικών Έργων. Ρόλος
Υπουργείου Παιδείας.
Μπορεί να εξετασθεί εξαίρεση σε περίπτωση «απλών
εγκαταστάσεων» µόνο σε πολύ συγκεκριµένες εγκαταστάσεις
(πχ επισκευή απλών βλαβών ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και
άλλων, µικρές επεκτάσεις των ιδίων και άλλα).
Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), πρώην Ανάπτυξης και Βιοµηχανίας, είναι
αρµόδιο για τη θεσµοθέτηση και υποχρέωση τήρησης κατά
την κατασκευή, µε τη µορφή Τεχνικών Κανονισµών, Τεχνικών
Προτύπων κλπ. Ηλεκτρολογικής (ΗΕ) ή Μηχανολογικής
Εγκατάστασης (ΜΕ), κυρίως σε κτίρια και όχι µόνο (ειδικές
τεχνικές απαιτήσεις).
4. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπάρχει κριτήριο αξίας
Και άλλα Υπουργεία είναι αρµόδια για τη θέσπιση
υποχρέωσης τήρησης ειδικών Τεχνικών Κανονισµών για την
κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων. Για παράδειγµα το πρώην
Υπουργείο Ενέργειας (τώρα στο ΥΠΕΚΑ) µε τον Κανονισµό
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση
λειτουργίας άνω των 50 mbar κλπ., καθώς επίσης και το
Υποδοµών. Γενικά τα σχετικά Υπουργεία (ΥΠΟΙΑΝ, ΥΠΕΚΑ,
Υποδοµών, κλπ) είναι αρµόδια για τη θέσπιση υποχρέωσης
τήρησης ειδικών Τεχνικών Κανονισµών για την κατασκευή
ειδικών εγκαταστάσεων και οφείλουν να λειτουργούν µε
βασικό γνώµονα την ανάγκη προστασίας των χρηστών και των
εγκαταστάσεων.
Τονίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, που συχνά
αναφέρεται σε Σχέδια Νόµου ως συναρµόδιο, δεν έχει καµία
ουσιαστική αρµοδιότητα και συµµετοχή στη θέσπιση Τεχνικών
Κανονισµών για την κατασκευή κάποιου τεχνικού Έργου.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στα προγράµµατα σπουδών
των Σχολών, που η λειτουργία τους εποπτεύεται από το
Υπουργείο Παιδείας, δεν διδάσκονται Τεχνικοί Κανονισµοί ή
Τεχνικά Πρότυπα.
Στις σχολές διδάσκονται οι γενικές επιστηµονικές και
τεχνικές αρχές, σύµφωνα µε τις οποίες µπορούν να
συνταχθούν, να κατανοηθούν και βέβαια να εφαρµοστούν οι
Κανονισµοί ή τα Πρότυπα αυτά. Είναι εποµένως σαφές ότι η
αρ µοδ ιό τητ α κ ατο χύ ρω σης ε παγγ ε λµ άτ ων κ αι
επαγγελµατικών δικαιωµάτων δεν µπορεί είναι του
Υπουργείου Παιδείας, που δεν έχει καµία αρµοδιότητα για τη
θέσπιση υποχρέωσης τήρησης ειδικών Τεχνικών Κανονισµών
για την κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων, αλλά των
υπουργείων που θεσπίζουν του Κανονισµούς ή τα Πρότυπα.
4. Προτάσεις
Απαιτείται
1. Νέα και σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της
τεχνολογίας κατηγοριοποίηση (και κατόπιν υποκατηγορίες)
των εγκαταστάσεων σε:
Ενεργειακές (κυρίως σε κτίρια)
Μηχανολογικές
Ηλεκτρολογικές
Βιοµηχανικές
Ηλεκτρονικές και Τηλεπικοινωνιακές
2. Καµία εγκατάσταση πλέον δεν µπορεί να ενταχθεί
αποκλειστικά σε µία κατηγορία λόγω πολυπλοκότητας και
κυρίως αυτοµατισµών. Μπορεί όµως ποσοστιαία να ενταχθεί
σε µία ή δύο κατηγορίες.
3. Γενικά δεν προκύπτει περίπτωση απλής εγκατάστασης.
ή ισχύος έργου.
5. Όλες οι εγκαταστάσεις (ΜΕ και ΗΕ) ως προς σύνταξη
µελέτης και επίβλεψης και ως προς εκτέλεση εργασιών,
αποτελούν πλήρες δικαίωµα (χωρίς όριο) ∆ΜΜ, ∆ΗΜ, ∆ΜΗΜ
και ∆ΝΜ, αποκλειόµενης άλλης ειδικότητας ∆ιπλωµατούχων
Μηχανικών.
Σε ότι αφορά απόφοιτους ΤΕΙ ειδικότητας ΜΗ εξακολουθούν
σε ισχύ τα όρια του Ν 6422.
5. Γενικά
Το ΥΠΟΙΑΝ, είχε συγκροτήσει επιτροπή µε παρουσία
διοικητικών παραγόντων του και ελαχίστων ∆ΜΜ, ∆ΗΜ,
∆ΜΗΜ και ∆ΝΜ για την αναµόρφωση του Ν 6422. Σε καµία
τέτοια επιτροπή δεν προσκληθήκαµε ως κλάδος ούτε καν ως
παρατηρητές.
Θα πρέπει να υπάρξει συνεχής ετοιµότητα από τον Κλάδο στα
αιτήµατα των Οµοσπονδιών των Εγκαταστατών (ΟΒΥΕ, ΠΟΣΕΗ,
ΠΟΒΕΣΑ, κλπ) για υψηλά όρια µη απαίτησης µελέτης. Επίσης
θα πρέπει να υπάρξει συνεχής ετοιµότητα του κλάδου και ως
προς την αύξηση ορίου ισχύος επαγγελµατικών δικαιωµάτων
κατώτερης των ∆ιπλωµατούχων ΑΕΙ εκπαιδευτικής βαθµίδας
καθώς και µε τον τρόπο, θίγονται επίσης τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα του κλάδου µας (συµπίεση προς τα άνω).
Ο Κλάδος µας οφείλει να βρίσκεται στο προσκήνιο συνεχώς,
µέσω επιτροπών και µε τακτικές συναντήσεις κορυφής
πολιτικής ηγεσίας, στη διαµόρφωση νοµοθετηµάτων (βλέπε
προτεινόµενο πολυνοµοσχέδιο), αλλά και σε κάθε νέα
απόπειρα κατάρτισης νοµοσχεδίου που θα αφορά κύρια, το Ν
6422 (χαρακτηριστικό παράδειγµα των χηµικών
εγκαταστάσεων).
Σε καµία περίπτωση δεν αποδεχόµαστε διαγραφή των
υπαρχόντων επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων. Σε καµία
περίπτωση δεν αποδεχόµαστε συζήτηση από µηδενική βάση.
Σε καµία περίπτωση δεν αποδεχόµαστε τετελεσµένα ή
προσχηµατικές διαβουλεύσεις. Ζητάµε τα πραγµατικά και
πλήρη επαγγελµατικά δικαιώµατα µας, στο σύνολο των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, αυτά που
αντιστοιχούν στο γνωστικό, επιστηµονικό, επαγγελµατικό µας
αντικείµενο. Χωρίς συντεχνιασµούς, χωρίς συµψηφισµούς.
ΗΛΙΑΣ ΧΟΜΣΙΟΓΛΟΥ
Μέλος ∆Σ ΠΣ∆ΜΗ – Υπεύθυνος Επαγγελµατικών Θεµάτων
Τηλ. 2310 280336 και 6937 228950
E mail. [email protected]
ΣΕΛΙ∆Α 12
Νοµοθεσία - Νέοι Νόµοι
‘’Για τα κτίρια που
εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του
Ν.3661/08 , απαιτείται η
υποβολή όλων των
Ενέργεια και κτίριο
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία
• Οδηγία 2002/91/ΕΚ (16.12.2002)
«Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»
Μελετών Η/Μ
Εγκαταστάσεων,
εκπόνηση Μελέτης
Ενεργειακής
Απόδοσης, καθώς και
Εθνική Νοµοθεσία
• Ν.3661 (ΦΕΚ Α 89/19.05.2008))
«Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες
διατάξεις»
δήλωση Επίβλεψης των
εργασιών αυτών’’
(Απόφαση 49731)
• Ν.3851 (ΦΕΚ Α 85/04.06..2010)
«Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και
άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής»
• Ν.3855 (ΦΕΚ Α 95/23.06..2010)
«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κατά την τελική χρήση,
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες
διατάξεις»
’’Από 1η Οκτωβρίου
2010 είναι
υποχρεωτική η
• Απόφαση 6/Β/οικ.5825
(ΦΕΚ Β 407/09.04..2010)
«Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων»
υποβολή της
Μελέτης
Ενεργειακής
Απόδοσης στις
Πολεοδομίες για την
• Απόφαση οικ.17178
(ΦΕΚ Β 1387/02.09..2010)
«Έγκριση και εφαρµογή Τεχνικών
Οδηγιών ΤΕΕ για την ενεργειακή
απόδοση κτιρίων»
έκδοση οικοδομικής
άδειας.
(Εγκύκλιος 1603)
Για ακίνητα > 50 τ.μ.
υποχρεωτικά
εκδίδεται Π.Ε.Α.
από:
• 09.01.2011 για
αγοραπωλησίες
• 09.07.2011 για
⇒ ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010
«Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές
παραµέτρων για τον υπολογισµό της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και
την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης»
⇒ ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010
«Κλιµατικά
περιοχών»
δεδοµένα
ελληνικών
⇒ ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010
«Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών
επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρµανσης και
εγκαταστάσεων κλιµατισµού»
• Απόφαση 49731
(ΦΕΚ 498/23.11.2010)
«Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’
αριθµ. 3046/304/89 (ΦΕΚ ∆ 59) Περί
Κτιριοδοµικού Κανονισµού»
• Εγκύκλιος οικ.1603 (04.10.2010)
«Εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»
• Π. . 100 (ΦΕΚ Α117/06.10.2010)
«Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης
και εγκαταστάσεων κλιµατισµού»
• Εγκύκλιος οικ. 2279 (22.12.2010)
«∆ιευκρινίσεις για την ορθή εφαρµογή του
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων)»
• Εγκύκλιος
2366
(05.01.2011)
«'ιευκρινίσεις επί της εγκυκλίου
2279/22.12.2010 ως προς την
υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε
περιπτώσεις αγοροπωλησίας ακινήτων»
• Εγκύκλιος
22
(26.01.2011)
«Εξειδίκευση ρυθµίσεων άρθρου 6 και 11
Ν.3661/08, άρθρων 14 και 15 Κανονισµού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
⇒ ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010
«Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών
υλικών
και
έλεγχος
της
θερµοµονωτικής επάρκειας των
κτιρίων»
μισθώσεις”
(Εγκύκλιος 2279).
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 13
Επιστηµονικά Θέµατα
Η Συντακτική Επιτροπή του ΣΜΗΒΕ σας προσκαλεί να συµµετάσχετε στην προσπάθεια του Συλλόγου για την προαγωγή της
Γνώσης και της Επιστήµης του διπλωµατούχου Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αποστέλλοντάς για δηµοσίευση
άρθρα από τις επιστηµονικές και ερευνητικές εργασίες που εκπονείτε.
Οι περιλήψεις των επιστηµονικών άρθρων που θα αποστέλλονται προς δηµοσίευση απαιτείται να είναι στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα.
Τα επιστηµονικά άρθρα που θα δηµοσιεύονται, θα αξιολογούνται από την Επιστηµονική Επιτροπή του Συλλόγου, µε κριτήριο την
επικαιρότητα και τα αιτήµατα ενηµέρωσης των µελών του ΣΜΗΒΕ. Η έγκριση της δηµοσίευσης των επιστηµονικών άρθρων
γίνεται από την επιστηµονική επιτροπή του ΣΜΗΒΕ σε συνεργασία µε τον συγγραφέα. Την επιστηµονική επιτροπή απαρτίζουν οι
συνάδελφοι:
•
Θωµάς Ξένος (Καθηγητής Τοµέα Τηλεπικοινωνιών, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ)
•
Ιωάννης Τσιάφης (Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Τοµέα, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ)
•
Γκάµπριελ Μανσούρ (Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Τοµέα, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ)
•
Γιώργος Τρασανίδης (∆ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ∆ΠΘ)
Τα επιστηµονικά άρθρα που εγκρίνονται από την Επιστηµονική Επιτροπή θα αναρτώνται στη Θεµατική Ενότητα
«e - Επιστηµονική»
Επιστηµονική» στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ.
Η ενηµέρωση των αναγνωστών σχετικά µε τα επιστηµονικά άρθρα που πρόκειται να δηµοσιευτούν θα πραγµατοποιείται στην
παρούσα στήλη του «e«e-Τεχνολογία»,
Τεχνολογία», µε παραποµπή στο αντίστοιχο link στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ.
ΣΕΛΙ∆Α 14
Παρατάξεις
Συνάδελφοι
Με χαρά υποδεχόµαστε την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού e - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ευχόµαστε στη συντακτική επιτροπή καλή
επιτυχία. Ταυτόχρονα µε την πανηγυρική έκδοση του 1ου Τεύχους δεν µπορούµε να παραβλέψουµε όσα συµβαίνουν στο
επάγγελµά µας και στη χώρα γενικότερα.
Θα ήταν παράλειψη αν σ’ αυτό το τεύχος δεν επισηµαίναµε ότι µέσα από τη συνολική πολιτική της η κυβέρνηση, όχι µόνο µε την
κατάργηση των ελάχιστων αµοιβών, αλλά και µε όλες τις υπόλοιπες επιθέσεις (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό,φορολογικό), ωθεί
τους νέους Μηχανικούς στη µετανάστευση, µε ανυπολόγιστο κόστος για τον τόπο µας, διότι χρηµατοδοτεί (προς το παρόν)
σπουδές που δεν µπορεί να αξιοποιήσει, προκαλώντας µε αυτό τον τρόπο έναν φαύλο κύκλο συρρίκνωσης της οικονοµίας µας.
Την ίδια στιγµή, µέσα σε ένα ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, όπου δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό, χωρίς ούτε ιδιωτικές, αλλά,
το σηµαντικότερο, ούτε και δηµόσιες επενδύσεις, οι υπάρχουσες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε συρρίκνωση.
Συνάδελφοι
• βιώνουµε µε τον πιο σκληρό και επώδυνο τρόπο τις επιπτώσεις µιας οικονοµικής κρίσης, που ούτε δηµιουργήσαµε, ούτε είµαστε διατεθειµένοι
να πληρώσουµε
• βιώνουµε τον αποκλεισµό από ζωτικά δικαιώµατα µας, όπως είναι αυτό της εργασίας
• η ζωτική ανάγκη µας για δουλειά χρησιµοποιείται στο έπακρο από την εργοδοσία για την εντατικοποίηση της εργασίας (10ώρα χωρίς
διαλείµµατα και άδειες), για τον πειθαναγκασµό, και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων των συναδέλφων µας και την κατάργηση
στοιχειωδών δικαιωµάτων µας, επαναφέροντας συνθήκες εργασιακού µεσαίωνα
• η παραπέρα διάλυση των υπολειµµάτων κοινωνικού κράτους σε υγεία, παιδεία και ασφάλιση κάνει την ζωή µας πραγµατικά αβίωτη
• δεν καταφεύγουµε στη µοιρολατρία .
Όλοι µαζί µπορούµε να διεκδικήσουµε την:
την:
• απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ανέργους, µεταπτυχιακούς και στρατευµένους συναδέλφους, διατηρώντας πλήρη
ασφαλιστικά δικαιώµατα και χωρίς καµία επιβάρυνση, αλλά και µείωση των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών των συναδέλφων που
εργάζονται
• πλήρη & σταθερή εργασία για όλους τους νέους - κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
Σήµερα ο κλάδος µας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ όραµα, χρειάζεται σκληρή δουλειά, χρειάζεται να σταθεί επάξια στο επιστηµονικό και
επαγγελµατικό κύρος των µελών του. Μακριά από δεσµεύσεις και αγκυλώσεις, µακριά από παραγοντίστικες τακτικές και προσωπικές επιδιώξεις
πιστεύουµε ότι o Μηχανικός θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος όσον αφορά στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας.
∆ιεκδικούµε το δικαίωµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια στον τόπο µας
Και πάλι ευχόµαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια του ΣΜΗΒΕ
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΕΛΙ∆Α 15
www.dap.tee.gr
e-mail: [email protected]
ΚΕνΑΚ: υπάρχουν πολλά ακόµη που πρέπει να γίνουν
Για το θέµα του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕνΑΚ) και ειδικά των Ενεργειακών Επιθεωρητών υπάρχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους, ειδικά σήµερα που βιώνουµε όλοι µας τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση.
Επανειληµµένως στο παρελθόν η ∆ΑΠ Μηχανικών έθεσε το θέµα µε επιστολές στον Πρόεδρο και τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.
∆υστυχώς, µέχρι σήµερα έχουν γίνει πολύ λίγα.
Ποτέ δεν έγινε εξασφάλιση της ισότιµης αντιµετώπισης όλων των µηχανικών για την ανακήρυξή τους ως Προσωρινών
Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΠΕΕ), αφήνοντας να εκδηλωθεί αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των συναδέλφων. Ακόµη δεν έχει
ξεκαθαριστεί τι ακριβώς ισχύει. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους Ενεργειακούς
Επιθεωρητές. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή του.
του Κανείς δεν γνωρίζει, όταν επιτέλους θα υπάρξει πρόγραµµα,
ποιοι θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτές και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την επιλογή τους.
τους Εάν, τελικά,
θα εµπλακεί µε αυτό το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Κανείς δεν γνωρίζει εάν θα συνεχιστούν οι ηµερίδες ενηµέρωσης των µελετητών (ως
σεµινάρια) για τη σύνταξη της Ενεργειακής Μελέτης που διοργάνωσε το ΤΕΕ. Ηµερίδες που η αθρόα συµµετοχή των
συναδέλφων απέδειξε περίτρανα το µεγάλο ενδιαφέρον τους για τον ΚΕνΑΚ.
ΚΕνΑΚ Ηµερίδες που είναι απαραίτητες, µιας και οι
συνάδελφοι χρειάζονται την απαιτούµενη ενηµέρωση και την απαραίτητη εξοικείωση µε τον ΚΕνΑΚ,
ΚΕνΑΚ όχι µόνο οι µελετητές αλλά και οι
υπάλληλοι των πολεοδοµιών.
πολεοδοµιών Κανείς δεν ξέρει πότε θα εκδοθούν,
εκδοθούν επιτέλους, όλες οι αναγκαίες διευκρινιστικές οδηγίες τεχνικού
χαρακτήρα αλλά και οι επιπλέον ΤΟΤΕΕ (σχεδιασµός κτηρίων κτλ.). Αλήθεια, τι θα γίνει µε τις ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 «Αναλυτικές
Αναλυτικές
εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης»,
απόδοσης ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 «Θερµοφυσικές
Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της θερµοµονωτικής
επάρκειας των κτηρίων»,
Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών»
Οδηγίες
κτηρίων ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιµατικά
περιοχών και ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες
και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού»;
κλιµατισµού
Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα λυθούν τα προβλήµατα που παρουσιάζει το ειδικό λογισµικό καταχώρησης των απαραίτητων
στοιχείων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και τον αντίστοιχο υπολογισµό για την ενεργειακή κατάταξη των κτηρίων που
ανέπτυξε το ΤΕΕ. ∆υστυχώς, πολλά είναι αυτά που κανείς δεν γνωρίζει σχετικά µε την εφαρµογή του ΚΕνΑΚ.
Με την ευκαιρία θέλουµε για άλλη µια φορά να δηλώσουµε ότι θεωρούµε αδιανόητη την ανακήρυξη ως ΠΕΕ συναδέλφων
µηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων,
υπαλλήλων καθώς δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα ελέγχοντες και ελεγχόµενοι και σε κάθε περίπτωση η
δηµοσιοϋπαλληλική εργασιακή τους σχέση δεν συνάδει προς την παροχή υπηρεσίας ενεργειακού επιθεωρητή,
επιθεωρητή που είναι εργασία
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Όσον αφορά την απασχόληση για όσο γίνεται περισσότερους συναδέλφους,
συναδέλφους στις 15.4.2011 στείλαµε επιστολή στον Πρόεδρο του
ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, ζητώντας του, αφού εισαχθεί ως θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µιας επόµενης συνεδρίασης της ∆ιοικούσας
Επιτροπής,
Επιτροπής να λάβει άµεσα η ∆Ε/ΤΕΕ αποφάσεις για σχετική παρέµβαση του Επιµελητηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή
στις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού συναδέλφων µας.
Μεταξύ άλλων , αναφέραµε:
«Πρόσφατα δηµιουργήθηκε ένα σώµα περίπου 8.500 Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών κτιρίων µε άδεια διάρκειας 12
µηνών. Ένα από τα απαιτούµενα προσόντα ήταν η αποδεδειγµένη δεκαετής εµπειρία σε µελέτη ή κατασκευή κτιριακών έργων.
Μάλιστα, στο ΥΠΕΚΑ κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων ως απόδειξη εµπειρίας σε κτιριακά έργα γίνονταν δεκτές κυρίως
οικοδοµικές άδειες που είχε εκδώσει ο υποψήφιος και απορρίπτονταν εργοληπτικά πτυχία (ΜΕΚ) στα κτιριακά. Με αυτό τον
τρόπο, όµως, το κράτος, ενώ θεωρεί ότι µε το ΜΕΚ κτιριακών µπορεί να αναλάβει κάποιος την κατασκευή σχετικών δηµοσίων
έργων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, δεν αποδέχεται ότι ο ίδιος µπορεί να αναλάβει την έκδοση του πιστοποιητικού των
200 ευρώ! Ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση ίσως αν «περπατήσει» το θέµα των ενεργειακών πιστοποιητικών
µπορεί να δώσει ένα µικρό εισόδηµα σε πολύ κόσµο.. Πρέπει, όµως, σύντοµα να προχωρήσει η διαδικασία ορισµού Μονίµων
Ενεργειακών Επιθεωρητών µε εκπαίδευση και εξετάσεις από το ΤΕΕ.
Θεωρούµε απαραίτητο να µπορούν να απασχοληθούν µε τον ΚΕνΑΚ όσο γίνεται περισσότεροι µηχανικοί, εφόσον έχουν τις
προϋποθέσεις.»
Η ∆ΑΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 16
Μας έχουν κηρύξει ΠΟΛΕΜΟ!
Οι µισθωτοί και οι αυτοαπασχολούµενοι µηχανικοί βιώνουµε καθηµερινά την κλιµάκωση της επίθεσης της κυβέρνησης ενάντια
στα δικαιώµατα του συνόλου των εργαζοµένων, µε την απόλυτη συµφωνία Ν∆ και ΛΑΟΣ. Ο φόβος της απόλυσης είναι µόνιµος
και οδηγεί σε ανασφάλεια και σε αβεβαιότητα για την επόµενη µέρα. Η ανεργία που θερίζει, οι µαζικές απολύσεις, οι µειώσεις
µισθών, η υποχρεωτική µείωση του χρόνου εργασίας µε αντίστοιχη µείωση µισθού, η άνευ προηγουµένου εντατικοποίηση της
εργασίας, διαµορφώνουν τη στυγνή πραγµατικότητα για τους εργαζόµενους του κλάδου. Εργαζόµαστε 10ωρα και 12ωρα και τα
Σαββατοκύριακα µε απλήρωτες υπερωρίες, την ίδια στιγµή που χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι παραµένουν χρόνια άνεργοι, ενώ
συχνά κυνηγάµε τα δεδουλευµένα µας. Οι συλλογικές συµβάσεις βρίσκονται µεταξύ «σφύρας και άκµονος», ενώ η
καθηµερινότητα µας είναι το «µπλοκάκι» (∆ΠΥ) χωρίς εφαρµογή στην πράξη ΣΣΕ, χωρίς άδειες, 13ο-14ο µισθό, αποζηµίωση
απόλυσης και επίδοµα ανεργίας, χωρίς µέτρα για την υγεία και ασφάλειά µας.
Μπορούµε να αντιδράσουµε;
Αυτό είναι το ερώτηµα που περνάει από το µυαλό του καθενός µας, και για να απαντήσει κανείς πρέπει να ξεπεράσει τις
σειρήνες της συναίνεσης και της υποταγής που µας καλούν «να βάλουµε πλάτη», να αποδεχτούµε ότι η επίθεση στα δικαιώµατα
µας γίνεται για το καλό µας.. Για να απαντήσουµε ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουµε µε το τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε.
αντιµετωπίσουµε Η
επίθεση έχει καθολικό χαρακτήρα, και δεν αφορά τον έναν ή τον άλλο κλάδο.
κλάδο Την ίδια επίθεση δέχεται το σύνολο των
εργαζόµενων της χώρας. Η καρατόµηση ασφαλιστικών, εργασιακών και µισθολογικών δικαιωµάτων αφορά µισθωτούς δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούµενους, φτωχούς αγρότες, ενώ τα πρόσφατα επικαιροποιηµένα µέτρα
έρχονται να πολλαπλασιάσουν την οξύτητα της αντιλαϊκής επίθεσης. Την ίδια στιγµή, επίθεση δέχονται οι εργαζόµενοι και σε
όλες τις χώρες της ΕΕ.
Είναι άραγε το χρέος και το έλλειµµα η αιτία της αντιλαϊκής επίθεσης;
Έτσι υποστηρίζουν οι δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆, και του ΛΑΟΣ, ότι είναι το αποτέλεσµα ενός «σπάταλου» κράτους που
«έφαγε» τα λεφτά µαζί µε τους εργαζόµενους. Από κοντά και οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν, µε τις επιτροπές ελέγχου
του «νόµιµου» χρέους, ότι οι εργαζόµενοι «έφαγαν» µόνο το µισό χρέος. Όλοι µαζί, ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ, εµφανίζουν την
όξυνση της αντιλαϊκής επίθεσης ως αποτέλεσµα του υψηλού δηµόσιου χρέους.
Στην πραγµατικότητα, η επίθεση υπαγορεύεται από την ανάγκη των µονοπωλιακών οµίλων των χωρών της ΕΕ να διασφαλίσουν
την κερδοφορία τους, να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Απαραίτητος όρος για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρηµατικών οµίλων είναι να γίνει φτηνή η εργατική δύναµη, να µειωθεί το κόστος µισθών και ασφάλισης, να µειωθεί κι άλλο
η φορολογία στα κέρδη τους, να ιδιωτικοποιηθεί δηµόσια περιουσία, επιχειρήσεις και γη, προκειµένου να διασφαλίσουν
κερδοφόρα διέξοδο επένδυσης στα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαιά τους. Τα όρια που καθορίζει η ανταγωνιστικότητα του
κεφαλαίου για τις λαϊκές ανάγκες είναι τα επίπεδα µισθών Κίνας και Ινδίας. Τα µέτρα που λαµβάνονται τώρα έχουν
προαποφασιστεί στην ΕΕ και είναι προεκλογικές δεσµεύσεις και βασικοί πυλώνες της πολιτικής ΠΑΣΟΚ και Ν∆..
Άλλωστε, το δηµόσιο χρέος δεν το δηµιούργησαν οι «σπάταλοι» εργαζόµενοι και τα άλλα λαϊκά στρώµατα. ∆ηµιουργήθηκε από
τις «αναπτυξιακές» επιδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις του κράτους προς µια χούφτα µονοπωλιακούς οµίλους προκειµένου να
διασφαλιστεί η κερδοφορία τους και εκτινάχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης από τα πακέτα στήριξης του κράτους προς τους
µονοπωλιακούς οµίλους. ∆ιογκώθηκε από δαπάνες εξοπλισµού για σχέδια του ΝΑΤΟ. ∆εν πρέπει να το πληρώσουν οι
εργαζόµενοι!
Μπορούµε και πρέπει να αντιδράσουµε! Ο δρόµος της λαϊκής αντεπίθεσης!
Το πραγµατικό ερώτηµα, «ανάπτυξη για τους µονοπωλιακούς οµίλους ή για το λαό», έρχεται στην ηµερήσια διάταξη και αυτό
αποκαλύπτεται µέρα µε τη µέρα. Το συµφέρον των εργαζόµενων µηχανικών και όλου του λαού απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό
δρόµο ανάπτυξης, απαλλαγµένο απ΄το ζυγό των µονοπωλίων. Η µοναδική διέξοδος προοπτικής είναι η αποδέσµευση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαγραφή του χρέους µε λαϊκή εξουσία. Μόνο αυτός ο δρόµος της λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας,
εδραιώνοντας την κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στους στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας, µπορεί να εξασφαλίσει την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και να διασφαλίσει και στον εργαζόµενο τεχνικό πλήρη και σταθερή εργασία, ελεύθερο χρόνο
και ένα µέλλον χωρίς αγωνία και ανασφάλεια για την επιβίωσή του.
ΤΩΡΑ είναι η ώρα να γυρίσουµε την πλάτη στις δυνάµεις του ευρωµονόδροµου και στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
τους, να αντιπαλέψουµε τη γραµµή υποταγής στην αστική πολιτική,
πολιτική να διεκδικήσουµε αγωνιστικά µαζί µε το ΠΑΜΕ και το
κοινωνικό µέτωπο εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούµενων, φοιτητών και γυναικών την ικανοποίηση των αναγκών µας.
URL: www.dpk.tee.gr
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 17
ΠΑΣΚ
Μ-Η-Ηλκ-Ν
Η ΠΑΣΚ, υποδεχόµενη την 1η έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΜΗΒΕ, ζητά από τους συναδέλφους να το
στηρίξουν, να το διαδώσουν και να βοηθήσουν µε τη συµµετοχή τους στη σύνταξή του. Ο ΣΜΗΒΕ, παρά τις δυσκολίες της
εποχής, µε µια ακόµη πρωτοβουλία, στοχεύει στη βελτίωση της ενηµέρωσης των συναδέλφων, αλλά και του κοινού, σε
θέµατα του επιστηµονικού πεδίου των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων.
Η ΠΑΣΚ στηρίζει ενεργά το έργο του ΣΜΗΒΕ, συµµετέχοντας µε το εκλεγµένο µέλος της στο ∆.Σ. στη θέση του Ειδικού
Γραµµατέα, καθώς και στις δραστηριότητες των επιτροπών του Συλλόγου.
Συγχαίρουµε τη συντακτική επιτροπή για την εθελοντική προσφορά και ευχόµαστε και άλλοι συνάδελφοι, κυρίως από
τους νεότερους, να βοηθήσουν την προσπάθεια. Ελπίζουµε οι σελίδες του περιοδικού εκτός της ενηµερωτικής τους
αποστολής να αποτελέσουν και ένα µέσο για την ανάδειξη των προβληµάτων του κλάδου αλλά και πεδίο ειλικρινούς, και
απαλλαγµένου από κάθε είδους σκοπιµότητες, διαλόγου.
ΣΕΛΙ∆Α 18
Εκδόσεις ΣΜΗΒΕ
Ο ΣΜΗΒΕ εδώ και χρόνια συνεργάζεται µε έγκριτους συναδέλφους πανεπιστηµιακούς και µη
και µε εταιρείες βιοµηχανικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τους οποίους έχει εκδώσει
σηµαντικό αριθµό βιβλίων επιστηµονικού περιεχοµένου, συναφών µε την άσκηση του
επαγγέλµατος του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Πληροφορίες για τις εκδόσεις υπάρχουν αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
(www.smhbe.gr).
Σας ενηµερώνουµε ότι µπορείτε να προµηθευτείτε τα βιβλία από τα γραφεία του Συλλόγου
µας (Εθνικής Αµύνης 25).
).
“Για παραγγελίες:
Εθνικής Αμύνης 25,
Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλ - fax: 2310 269.887
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
E-mail: [email protected] ”
Λοιπές εκδόσεις ΣΜΗΒΕ
(6)
(7)
(8)
(9)
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΣΜΗΒΕ
Βιβλίο
Κόστος
(1), (2), (3)
Από 62 € → 50 €
(1), (2), (3), (5)
Από 92 € → 75 €
(2), (3), (4), (5)
Από 85 € → 65 €
(2), (3), (4), (6), (7)
Από 108 € → 85 €
(2), (3), (4), (5), (6)
Από 108 € → 85 €
(2), (3), (5), (6), (7)
Από 126 € → 100 €
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
Από 206 € → 165 €
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
Από 157 € → 125 €
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
1
-
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΣΕΛΙ∆Α 19
Τεχνικά Νέα
Για την επιτυχία της στήλης είναι σηµαντική η δηµοσίευση ειδήσεων
νέων τεχνικών προϊόντων, ιδιαίτερα των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.
Ο ΣΜΗΒΕ επιθυµεί µε τον τρόπο αυτό να συνεισφέρει στην προώθηση
των Ελληνικών Εταιρειών που καινοτοµούν στη Βόρεια Ελλάδα.
Αγγελίες - Επιστολές Αναγνωστών
Στη στήλη αυτή θα δηµοσιεύονται Αγγελίες Ζήτησης Εργασίας από εταιρείες.
Επίσης, θα δηµοσιεύονται ενδεικτικά οι επιστολές αναγνωστών, το περιεχόµενο των οποίων αναφέρεται σε θέµατα
επαγγελµατικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, εκπαίδευσης, της τρέχουσας επικαιρότητας που καλύπτουν θέµατα γενικότερου
ενδιαφέροντος των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής και είναι
σύµφωνες µε τον κανονισµό λειτουργίας του περιοδικού.
Σε περιπτώσεις που επιστολές διαφορετικών αναγνωστών αναφέρονται στο ίδιο θέµα µε ανάλογες θέσεις, θα δηµοσιεύεται
ενδεικτικά η αντιπροσωπευτικότερη, κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής.
Η ΕΤΕΜ είναι µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες διέλασης αλουµινίου
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1971, αποτελώντας την
πρώτη ουσιαστικά εταιρία που ξεκίνησε την παραγωγή προφίλ
αλουµινίου για αρχιτεκτονικές και βιοµηχανικές εφαρµογές στην
Ελληνική αγορά.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
Εγκαταστάσεις/Κεντρική Έκθεση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4,
190 18 Μαγούλα Αττικής
Τηλ. 210 4898605
8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση)
Fax. 210 4898500
E-mail: [email protected] /
[email protected]
Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης:
6ο χλµ Θεσσαλονίκης - Αθηνών
Με συσσωρευµένη εµπειρία άνω των 35 χρόνων, η ΕΤΕΜ ειδικεύεται
πλέον στον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ολοκληρωµένων
συστηµάτων αλουµινίου. Σήµερα, µε τη µεγάλη γκάµα προϊόντων που
διαθέτει, µπορεί να εξυπηρετήσει από τις πιο απλές µέχρι τις πιο
σύνθετες ανάγκες του πελάτη.
Η υψηλή αισθητική, η άψογη εφαρµογή και η λειτουργικότητα, καθώς
και η διασφάλιση των υψηλότερων προδιαγραφών σε θέµατα
στεγανότητας, θερµοηχοµόνωσης και ασφάλειας, αποτελούν τα κύρια
χαρακτηριστικά των συστηµάτων ΕΤΕΜ, προσφέροντας της ιδανική λύση
για κάθε αρχιτεκτονική εφαρµογή.
Κύρια χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών συστηµάτων της ΕΤΕΜ:
• Θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, ασφάλεια
•
Ποικιλία σχεδίων και χρωµάτων
570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
•
∆υνατότητα κάλυψης µεγάλων ανοιγµάτων
Τηλ. 2310 790330
•
Ευκολία στη χρήση και συντήρησή τους
Fax. 2310 753416
•
∆υνατότητα ενσωµάτωσης νέας τεχνολογίας και αυτοµατισµών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
www.etem.gr
Η Wilo Hellas ABEE είναι 100% θυγατρική της Wilo SE και
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973, στον τοµέα της παροχής
ολοκληρωµένων λύσεων στα συστήµατα άντλησης νερού.
Wilo Hellas ΑΒΕΕ
Αγίου Αθανασίου 80,
14569 Άνοιξη Αττικής
Η Wilo παρέχει υποστήριξη πριν και µετά την πώληση (µέσω υψηλά
εκπαιδευµένων επιστηµόνων και ετοιµοπαράδοτων προϊόντων) για
οικίες, κτίρια, µεγάλα τεχνικά και δηµοτικά έργα στους τοµείς της
θέρµανσης, κλιµατισµού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και
ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, µεταφοράς και επεξεργασίας
λυµάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισµούς.
Τηλ. 210 6248300
Fax. 210 6248360
E-mail: [email protected]
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
www.wilo.gr
Η ΗΛΙΟΝΑΛ Υιοί Ε. Ναλµπάντη είναι µια παραγωγική εταιρεία
πρωτοπόρος στο σχεδιασµό και την κατασκευή ηλιακών θερµικών
συστηµάτων.
ΗΛΙΟΝΑΛ Υιοί Ε.
Έδρα - Εργοστάσιο:
Βι.Πα. Ωραιοκάστρου,Τ.Θ. 89,
Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 783691
Ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1971 µε σκοπό τον σχεδιασµό και την
ανάπτυξη νέων τρόπων εξοικονόµησης ενέργειας, φιλικότερους προς το
περιβάλλον και µε κυριότερη εφαρµογή την παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης µέσω της ηλιακής ενέργειας.
Με την πάροδο του χρόνου, η ΗΛΙΟΝΑΛ,
ΗΛΙΟΝΑΛ ερευνώντας διαρκώς ανέπτυξε
νέα υλικά και τεχνολογίες, επιτυγχάνοντας να γνωστοποιήσει και να
εγκαθιδρύσει σε µεγάλο βαθµό τη διάδοση & χρήση των ηλιακών
θερµικών συλλεκτών στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά.
Fax. 2310 783498
E-mail: [email protected]
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.helional.com
H TSIALOS, ξεκίνησε το 1993 τη δραστηριότητα της, σηµατοδοτώντας,
για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, την ολοκληρωµένη πρόταση στην
εξυπηρέτηση του χώρου της Στέγης.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΣΙΑΛΟΥ ΕΠΕ
Κατερίνη:
2ο χλµ Κατερίνης - Π. Κεραµιδίου,
Τ.Κ. 601 00
Τηλ. 23510 20650, 34205
Fax. 23510 25445
E-mail: [email protected]
Θεσσαλονίκη:
Αλλατίνη 35, Πυλαία
Τ.Κ. 542 50
Από το 2008,
2008 η εταιρεία, εισάγει το όρο: «Βιώσιµη Στέγη», και
εµπορεύεται ενεργητικά και παθητικά συστήµατα µε Ενεργειακή
Αποδοτικότητα µε έµφαση στην εφαρµογή τεχνολογιών εξοικονόµησης
Ενέργειας, όπως:
• Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα της MAGE SOLAR και οι Ηλιακοί
Συλλέκτες FAKRO που αποτελούν µια επένδυση στην ηλιακή
τεχνολογία, καθώς καλύπτουν σχεδόν όλες τις ενεργειακές
ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά και του σύγχρονου σπιτιού, τόσο
στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά και στην θέρµανση
τους.
• Οι φωτοσωλήνες Solarspot αποτελούν την νέα µέθοδο
διαχείρισης φυσικού φωτισµού, επιτρέποντας τον επαρκή φυσικό
φωτισµό βιοµηχανικών κτιρίων, αποθηκών, υπογείων,
εξοικονοµώντας ηλεκτρική ενέργεια.
Τηλ. 2310 328878
Fax. 2310 328824
E-mail: [email protected]
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΗΣ
www.tsialos.gr