Τεύχος 13 (Φεβρουάριος 2014)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΗΜΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
e - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ε Τ Ο Σ
3
-
Τ Ε Υ Χ Ο Σ
1 3
1 2
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ
 Τεχνικό σεμινάριο
αντλιών θερμότητας
Thermocold, Εισαγωγή
στις νέες τεχνολογίες Καινοτομικές εφαρμογές.
 Ασφαλιστικό Μηχανικών & Κ.Ε.Α.Ο.
 Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού
«περί εξασκήσεως του
επαγγέλματος του Μηχανικού».
 Μελέτη και Επίβλεψη
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου.
 Μελέτες Πυρασφάλειας
- Πυροπροστασίας.
 Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών
ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Ν.3982/2011.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Εκδηλώσεις
4
Επικαιρότητα
6
Επαγγελματικά
Θέματα
8
Νομοθεσία Νέοι Νόμοι
20
Παραταξιακές
Θέσεις
22
Εκδόσεις ΣΜΗΒΕ
25
Τεχνικά Νέα
26
Διαφήμιση
27
Επιστολές
28
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 0 1 4
ΣΕΛΙΔΑ
2
Κάλεσμα Συμμετοχής
Συντακτική Επιτροπή:
 Μαρία Αντωνιάδου
(Πρόεδρος Διπλ. Μηχ/γος
Μηχ/κός ΑΠΘ, MSc)
 Ελένη Δημάκη
(Αντιπρόεδρος Διπλ. Μηχ/γος
Μηχ/κός ΕΜΠ, Ομότιμο μέλος ΤΕΕ)
 Ηλίας Χομσίογλου
(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/
κός ΑΠΘ)
 Βασίλειος Αργυρόπουλος
(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/
κός ΑΠΘ)
 Ανδρέας Μπουτσιούκης
(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/
κός ΑΠΘ, MSc)
Για Μέλη ΣΜΗΒΕ
Για Εταιρείες - Βιομηχανίες
Οι συνάδελφοι, μέλη του ΣΜΗΒΕ, που επιθυ-
Ο ΣΜΗΒΕ έχοντας ως βασική επιδίωξη τη
μούν να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω
διαρκή ενημέρωση των μελών του σε θέματα
σε θέματα επαγγελματικά, εργασιακά, ασφα-
τεχνολογίας καλεί τις εταιρείες με εμπορική –
λιστικά, εκπαίδευσης, κλπ. μπορούν να απο-
βιομηχανική δραστηριότητα σε θέματα Η/Μ,
στέλλουν επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυν-
για συνεργασία σε επίπεδο εκδηλώσεων και
ση του ΣΜΗΒΕ ([email protected]). Το ύφος
κάθε άλλης δράσης που θα συμβάλλει στον
και η φρασεολογία του κειμένου οφείλει να
σκοπό αυτό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα
είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Λειτουργίας
προβολής προϊόντων και υπηρεσιών με δια-
του περιοδικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το
φήμιση στο περιοδικό «e-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ», στο
Δ.Σ. του ΣΜΗΒΕ.
ετήσιο ημερολόγιο του, καθώς και στις νέες
Σε κάθε περίπτωση τα κείμενα θα ελέγχονται
εκδόσεις του. Οι εταιρείες που θα διαφημίζο-
από τη Συντακτική Επιτροπή, η οποία θα έχει
νται στο περιοδικό θα μπορούν να δημοσιεύ-
και τον τελικό λόγο περί της δημοσίευσης
ουν ανακοινώσεις και για θέσεις εργασίας.
τους.
Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σάς, σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε
επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.
 Ντόρα Τόδη
(Μέλος Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/
κός ΑΠΘ, Ενεργειακός Επιθεωρητής)
Η Συντακτική Eπιτροπή του περιοδικού “e-Τεχνολογία”:
 Νίκος Μανές
(Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/
κός ΑΠΘ)
 μεριμνά για τη δημοσίευση στο περιοδικό της θεματολογίας, σύμφωνα με τις φιλοξενούμενες στήλες του
 μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων δημοσίευσης στο περιοδικό
Επιστημονική Επιτροπή:
 Θωμάς Ξένος
(Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ηλ/γων Μηχ/
κών και Μηχ/κών Υπολογιστών ΑΠΘ)
 Ιωάννης Τσιάφης
(Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Τομέα, Τμήμα
Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ)
 Γκάμπριελ Μανσούρ
(Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Τομέα, Τμήμα
Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ)
 Γεώργιος Τρασανίδης
(Διδάκτωρ Διπλ. Ηλ/γος
Μηχ/κός ΔΠΘ)
 Απόστολος Μιχόπουλος
(Διδάκτωρ Διπλ. Μηχ/γος
Μηχ/κός ΑΠΘ)
 ευθύνεται για την έκδοση του περιοδικού
 συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με ειδοποίηση του προέδρου και στόχο την
επιλογή της θεματολογίας του επόμενου τεύχους. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας μέλους για τρίτη συνεχόμενη φορά, τίθεται θέμα διαγραφής του από την επιτροπή. Οι αποφάσεις της Συντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΗΒΕ.
Η Επιστημονική Eπιτροπή του περιοδικού “e-Τεχνολογία”:
 ευθύνεται για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διάδραση Επιστήμης Μ-Η Μηχ/
κού»
 αξιολογεί τα Επιστημονικά Θέματα με κριτήριο την επικαιρότητα και τα αιτήματα ενημέρωσης των μελών του ΣΜΗΒΕ
 συνεργάζεται με τη Συντακτική Επιτροπή κατόπιν ειδοποίησης του προέδρου της Συντακτικής επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην επιλογή θεματολογίας για τη στήλη
Επιστημονικά Θέματα του περιοδικού “e-Τεχνολογία”
 συνεργάζεται με τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων ή ερευνητικών εργασιών για
τη συνοπτική παρουσίαση του επιστημονικού θέματος με τα σημαντικότερα διαγράμματα ή
φωτογραφίες, η οποία θα δημοσιεύεται στο “e-Τεχνολογία”, καθώς και για το πλήρες άρθρο
που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ
 δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό συμβούλιο του ΣΜΗΒΕ.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 3
Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικού
Εισαγωγή
Κανόνες Δημοσίευσης Διαφημίσεων
Ο ΣΜΗΒΕ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-Τεχνολογία»
 Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στο περιοδικό εκφρά-
κάθε δίμηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και διατί-
ζουν το αίτημά τους γραπτώς, ή ηλεκτρονικά στο email
θεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του.
του Συλλόγου ή τηλεφωνικώς.
 Οι διαφημιζόμενοι αποστέλλουν επιπλέον το λογότυπό τους
Σκοπός του περιοδικού είναι:
 η ενημέρωση των μελών του ΣΜΗΒΕ σε θέματα σχετικά με
και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους ή και το
τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και,
πλήρες κείμενο της διαφήμισής τους σε ηλεκτρονική μορ-
 η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενημέρωσης σε
φή.
νέα προϊόντα και τεχνολογίες μεταξύ των μελών του και
 Μετά την κατάθεση της συνδρομής για τη διαφήμισή τους,
των τεχνικών εταιρειών-βιομηχανιών και κατασκευαστών
σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο διαφήμισης, ενη-
της Βορείου Ελλάδος.
μερώνουν σχετικά τη γραμματεία του ΣΜΗΒΕ.
 Οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να υπάρχει η καταχώρη-
Κανόνες Δημοσίευσης Άρθρων
 Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και
σή τους στο επόμενο τεύχος του «e-Τεχνολογία» θα πρέπει
δεν αποτελούν επίσημη θέση του ΣΜΗΒΕ και της Συντακτι-
να επιβεβαιώνουν το αίτημά τους 15 ημέρες πριν την
κής Επιτροπής του περιοδικού.
έκδοση του επόμενου τεύχους.
 Επιστημονικές εργασίες και άρθρα για νέα προϊόντα και
τεχνολογίες δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «e-Τεχνολογία», από την αποστολή τους, εφόσον δε
Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών
 Οι αγγελίες που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο
email του ΣΜΗΒΕ έως 10 ημέρες πριν την έκδοση του
ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες (500 λέξεις).
 Για τη δημοσίευση εκτενέστερων άρθρων, θα πρέπει να
αποστέλλεται αρχικά μια περίληψη του προς δημοσίευση
άρθρου με τα κυριότερα σημεία και 2-3 ενδεικτικές φωτογραφίες ή διαγράμματα μέχρι 3000 χαρακτήρες.
 Η έγκριση της δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων
περιοδικού, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.
 Το κείμενο των αγγελιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30
λέξεις.
Κανόνες Δημοσίευσης Επιστολών Αναγνωστών
γίνεται από την επιστημονική επιτροπή του ΣΜΗΒΕ σε
Οι επιστολές οφείλουν να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Δεο-
συνεργασία με τον συγγραφέα.
ντολογίας και συγκεκριμένα να:
 Η έγκριση της δημοσίευσης λοιπών άρθρων γίνεται από
την Συντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον συγγραφέα.
 είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη)
 είναι σχετικές με τους σκοπούς του περιοδικού
 Περιλήψεις άρθρων που αποστέλλονται 20 ημέρες πριν
από την ημερομηνία της έκδοσης, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος.
 Άρθρα που ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες δημοσιεύονται κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής σε συνεχή
 μην έχουν υβριστικό περιεχόμενο
 μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 500 λέξεις.
Οι επιστολές αναγνωστών αποστέλλονται με ηλεκτρονική
μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΜΗΒΕ και δημο-
τεύχη ή δημοσιεύονται οι περιλήψεις αυτών στο προσεχές
σιεύονται στο περιοδικό με ευθύνη του συντάκτη τους. Το
τεύχος και με άμεση παραπομπή με link στο πλήρες
Δ.Σ. του ΣΜΗΒΕ διατηρεί το δικαίωμα απάντησης στις επιστο-
άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ.
λές αναγνωστών.
Συχνότητα Διαφήμισης
Banner (Τμήμα σελίδας)
Μισή σελίδα
Ολοσέλιδη
1 φορά
3 φορές
6 φορές
100 €
200 €
300 €
250 €
500 €
750 €
400 €
800 €
1200 €
* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%
ΣΕΛΙΔΑ
4
Εκδηλώσεις
Σεμινάριο «Νέα Γενιά Αντλιών Θερμότητας Thermocold»
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών συνδιοργάνωσε με την εταιρεία
ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ Α.Ε. τεχνικό σεμινάριο με θέμα: «Νέα γενιά αντλιών θερμότητας Thermocold, Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες –
Καινοτομικές εφαρμογές». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ-ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49 (Νέα Παραλία) στη Θεσσαλονίκη. Για άλλη
μια φορά οι συνάδελφοι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του ΣΜΗΒΕ, δίνοντας το παρόν στην εκδήλωση.
Ο Πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ κ. Αθανάσιος Κολότσιος ευχαρίστησε την εταιρεία ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ
Α.Ε. και τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Επεσήμανε επίσης,
ότι η όποια παρέμβαση στο σύστημα θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης,
προϋποθέτει τη μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιδιωκούμενη εξοικονόμηση ενέργειας.
Την εταιρεία ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ Α.Ε. εκπροσώπησαν ο κ. Αθανάσιος Δοκτόρης (Δ/νων Σύμβουλος), ο κ. Ιωάννης Φιλιππίδης και ο κ. Πάρης Κωνσταντινίδης. Ο κ. Δοκτόρης έκανε μια σύντομη αναφορά σχετικά με το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ Α.Ε. και τις
εφαρμογές των προϊόντων της. Ακολούθησε παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών των
αντλιών θερμότητας Thermocold από τον κ. Ιωάννη Φιλιππίδη.
Η εταιρεία ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ Α.Ε. ως αποκλειστικός συνεργάτης του Κορεάτικου Ομίλου DAESUNG
CELTIC παρουσίασε τους λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλλου και pellet της Daesung Celtic. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Πάρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος αναφέρθηκε και στους ηλιακούς συλλέκτες
κενού SOLLER, επισημαίνοντας ότι η εγκατάσταση αυτών περιλαμβάνει και έναν πίνακα ελέγχου της
αντίστασης, του αισθητήριου στάθμης του νερού και της ηλεκτροβάνας πλήρωσης. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ο σχεδιασμός των μπόιλερ έχει γίνει από την εταιρεία ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ Α.Ε. και είναι Ελληνικής
κατασκευής.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων και των εισηγητών, με στόχο την επίλυση αποριών σχετικές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης/
ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το κατά πόσο οι αντλίες
θερμότητας είναι ανταγωνιστικές σε ότι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει η χρήση
τους, σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα.
Στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση δόθηκε έντυπο υλικό, το οποίο περιλάμβανε τους τεχνικούς καταλόγους με τα προϊόντα της εταιρείας και usb
flash.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να πάρουν το πρόγραμμα για τον υπολογισμό
- μελέτη ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης της εταιρείας, μπορούν να
επικοινωνήσουν με την εταιρεία (2310-754412).
Το υλικό της εισήγησης των Αντλιών Θερμότητας Thermocold έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 5
Συνάντηση για Επαγγελματικά Δικαιώματα Η-Μ
Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντη-
Οι εκπρόσωποι του κλάδου μας ενημέρωσαν τους Προέδρους
ση εργασίας των Προέδρων των Τμημάτων Μηχανολόγων Μη-
των Τμημάτων για τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη, με
χανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
ιδιαίτερη αναφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα και τις
γιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με εκπροσώπους του
πρόσφατες εξελίξεις. Υπογραμμίσθηκε η ανάγκη συνεχούς
κλάδου μας των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
διασύνδεσης
Συγκεκριμένα παρευρέθησαν από την Πολυτεχνική Σχολή ο
«επαγγελματικό επιστημονικό στίβο».
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κος Ελευθέριος Ιακώβου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κος Γεώργιος Χασάπης και από πλευράς του κλάδου μας ο Πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ
κος Αθανάσιος Κολότσιος, η Γενική Γραμματέας του ΣΜΗΒΕ
κα Μαρία Αντωνιάδου, ο Γενικός Γραμματέας ΠΣΔΜ-Η κος
Ηλίας Χομσίογλου, το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ κος Ιωάννης
της
«μητρόπολης
της
γνώσης»
με
τον
Οι Πρόεδροι των Τμημάτων από πλευράς τους, αφού ενημερώθηκαν, τόνισαν με έμφαση ότι η πόρτα τους είναι πάντα ανοιχτή και ότι βρίσκονται στη διάθεση του κλάδου για όποια ανταλλαγή απόψεων. Επίσης αναφέρθηκαν στο θεσμικό ρόλο
των Πανεπιστημιακών Πολυτεχνικών Σχολών και στο σεβασμό
που οφείλεται σε αυτές.
Τσιάφης, το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων
Τέλος συμφωνήθηκε να συνεχισθεί η τακτική επικοινωνία και
του ΤΕΕ κος Γκαμπριέλ Μανσούρ και το μέλος Επιτροπής Επαγ-
να ενδυναμωθεί η στενή συνεργασία των δύο πλευρών, με
γελματικών Θεμάτων του ΣΜΗΒΕ κος Βασίλειος Αργυρόπου-
συναντήσεις και κοινές εκδηλώσεις σε θέματα αμοιβαίου ενδι-
λος.
αφέροντος.
Ασφαλιστικό Μηχανικών & Κ.Ε.Α.Ο.
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
1. Να μην αποσταλούν στοιχεία των ασφαλισμένων στο
Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρί-
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Είναι
ου 2014 κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των συλλογικών φορέων
παράνομη κάθε ποινικοποίηση της αδυναμίας καταβολής
των Mηχανικών, για τα ζητήματα του ασφαλιστικού συστήμα-
των οφειλών από τους ασφαλισμένους στα ασφαλιστικά
τος με κυριότερο τις επικείμενες κατασχέσεις των οφειλετών
ταμεία τους. Καμία κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
του ΤΣΜΕΔΕ.
ασφαλισμένων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι εξής:

Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών –Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

2. Το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους
χωρίς προϋποθέσεις.
3. Την ανάκληση των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών
και την άμεση μείωσή τους.
4. Την παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας για τις ατομικές
Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πλη-
οφειλές σε όλους τους Μηχανικούς χωρίς προϋποθέσεις
ροφορικής Βορείου Ελλάδος
για όσο διάστημα διαρκεί η ύφεση.

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας.
Στη συνάντηση είχε προσκληθεί και το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι φορέων των Μηχανικών,
συμφώνησαν στην αναγκαιότητα κοινής και συντονισμένης
5. Την αναγνώριση της ιδιότητας του ανέργου Μηχανικού με
μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα και την κάλυψη των ανέργων Μηχανικών χωρίς καμία επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών μας.
6. Καμία αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Αύξηση ορίων
των συντάξεων.
δράσης και δεσμεύτηκαν για συνεχή επικοινωνία και συνεργα-
Καλούνται όλοι οι Μηχανικοί να στηρίξουν έμπρακτα τις κινη-
σία στο άμεσο μέλλον στους παρακάτω άξονες:
τοποιήσεις που θα εξαγγελθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
ΣΕΛΙΔΑ
6
Επικαιρότητα
Ηλεκτρονική Υποβολή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης
Σύμφωνα με την ΠΟΛ:1013/07-01-2014 Απόφαση της Γενικής
ενιαίων κτιρίων, άνω των πενήντα (50) τ.μ., όλων των κατηγο-
Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,
ριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης των
3661/2010. Μάλιστα, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: οικ.382/12
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, μέσω του TAXISnet, για
-01-2012 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. από τις 09.01.2012 οι αρμό-
μισθώσεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
διες Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώ-
που συνάπτονται από 01/01/2014 και μετά ή έχουν συναφθεί
ρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου
προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.
του Π.Ε.Α. Συνεπώς, εφόσον απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για το
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω Απόφασης δηλώνο-
ακίνητο για ποιο λόγο να μην είναι υποχρεωτική η καταχώρηση
νται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:
των στοιχείων στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης των

Στοιχεία εκμισθωτών
μισθωτηρίων;

Στοιχεία μισθωτών
Ο ΣΜΗΒΕ δηλώνει την έντονη δυσαρέσκεια του απέναντι στον

Στοιχεία μίσθωσης
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η πολιτεία το θεσμό του Ε-

Στοιχεία ακινήτου
νεργειακού Επιθεωρητή. Η διαδικασία της ενεργειακής επι-
ενώ η συμπλήρωση των στοιχείων του Πιστοποιητικού Ενεργει-
θεώρησης κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων πρέπει να στοχεύ-
ακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι προαιρετική.
ει στην πραγματική αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μισθώσεων το
Π.Ε.Α. είναι προαιρετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις
που ορίζουν την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ έπαψαν να ισχύουν.
Απλώς η καταχώρηση του ΠΕΑ είναι προαιρετική και η δήλωση
οριστικοποιείται χωρίς να ζητάει υποχρεωτικά τη συμπλήρωση
των αντίστοιχων πεδίων. Αν για το ακίνητο που μισθώνετε έχει
εκδοθεί Π.Ε.Α τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία στην
ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».
Στις 10 Ιανουαρίου 2014 ο ΣΜΗΒΕ έστειλε επιστολή προς το
Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκφράζοντας την έντονη
δυσαρέσκεια του σχετικά με τη μη υποχρεωτική ηλεκτρονική
δήλωση των στοιχείων των Π.Ε.Α.
και στην υπόδειξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε Εθνικό
επίπεδο. Δυστυχώς από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (μερική εφαρμογή καθώς εκκρεμεί η διεξαγωγή εν. επιθεωρήσεων Η/Μ εγκαταστάσεων) το Π.Ε.Α. κατέληξε
να αποτελεί ένα επιπλέον χαρτί για τη διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών πράξεων. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και στην προκειμένη περίπτωση να δηλώνονται ηλεκτρονικά υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία του Π.Ε.Α.,
όπου απαιτείται η έκδοσή του, καθώς και η διασύνδεση της
βάσης δεδομένων του www.buildingcert.gr με την εν λόγω
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη δήλωση.
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος
ζήτησε με επιστολή του στις 10 Ιανουαρίου 2014 την άμεση
παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για:

ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής Δήλωσης στοιχείων μίσθω-
Ο ΣΜΗΒΕ θεωρεί καταρχάς ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θα διευκολύνει τους πολίτες και θα τους απαλλάξει από
την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων του Π.Ε.Α. στο νέο
σης.

τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. για την
υποβολή Δήλωσης των στοιχείων Μίσθωσης και του build-
την ταλαιπωρία στις κατά τόπους εφορίες. Επίσης, υπενθυμίζε-
ingcert για τον έλεγχο των δηλούμενων στοιχείων.
ται ότι από τις 9 Ιανουαρίου 2011 εκδίδονται ΠΕΑ σε όλες τις
περιπτώσεις αγοράς-πώλησης ακινήτων, προκειμένου να ολο-

την άμεση άρτια στελέχωση της ΕΥΕΠΕΝ.
κληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμ-

την άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας του συστήματος
βόλαια, καθώς και σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης
του www.buildingcert.gr για την έκδοση Πιστοποιητικών λε-
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 7
βήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης & εγκαταστάσεων κλιματι-
τος του Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού (ΕΥΕΠΕΝ,
σμού.
Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Ηλεκτρονική υποβολή μελετών για
Ο Σύλλογος έχει υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλ-
οικοδομικές άδειες, Πορεία Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για συνάντηση με
οίκον, κλπ). Η συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό θα
τον Αναπληρωτή Υπουργό κύριο Σταύρο Καλαφάτη, προκειμέ-
πραγματοποιηθεί σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Θα αναρτηθεί
νου να συζητηθεί το παρόν θέμα αλλά και λοιπά θέματα για τα
στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ σχετικό Δελτίο με όσα πρόκειται
οποία είναι αρμόδιος, σχετικά με την άσκηση του επαγγέλμα-
να συζητηθούν στη συνάντηση.
Ημερολόγιο ΣΜΗΒΕ 2014
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος σας εύχεται καλή χρονιά, με υγεία, εργασία, αισιοδοξία και προσωπική ευτυχία.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος προχώρησε στην έκδοση έντυπου ημερολογίου για το
2014, το οποίο παρέχεται στα μέλη του δωρεάν.
Μπορείτε να προμηθευτείτε το ημερολόγιο από τα γραφεία του Συλλόγου (Ισόγειο ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Για τις ακριβείς ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συλλόγου επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο Αθανάσιο
Κολότσιο (τηλ: 6972328570) ή με τη Γενική Γραμματέα Μαρία Αντωνιάδου (τηλ: 6946745795).
Παρακαλείσθε για την οικονομική τακτοποίηση των οφειλών σας.
Ξεπούλημα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή με θέμα την πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΔΜΗΕ) σε ιδιώτη επενδυτή. Βάσει του νομοσχεδίου το 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ πρόκειται να μεταβιβαστούν σε ιδιώτη και
το υπόλοιπο 34% θα περιέλθει σε Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο αντί για αποζημίωση της ΔΕΗ, ιδιοκτήτη του ΑΔΜΗΕ,
θα την απαλλάξουν για κάποια έτη από το επιβαλλόμενο τέλος λιγνίτη. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα επιφέρει αυξήσεις στην τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια τόσο κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα με χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν διακόψει την παροχή ρεύματος.
Κάτω τα χέρια από τα επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών
Το πλέον ΕΠΙΚΑΙΡΟ θέμα, για το οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο παρόν τεύχος του περιοδικού, είναι οι εξελίξεις που αφορούν στις νομοθετικές ρυθμίσεις των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων
Μηχανικών. Συγκεκριμένα τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής κινούνται προς την κατεύθυνση μοιράσματος των δικαιωμάτων των Η-Μ Μηχανικών για σχεδίαση, μελέτη,
επίβλεψη, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σε άλλες ειδικότητες Μηχανικών, αδιαφορώντας για το εάν αυτές έχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών τους. Η τακτική
αυτή ισοπεδώνει τις πενταετείς σπουδές Ανώτατης εκπαίδευσης των Η-Μ Μηχανικών, είναι επικίνδυνη και απειλητική για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, διότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ΣΕΛΙΔΑ
8
Επαγγελματικά Θέματα
Αποκλειστικές Δραστηριότητες Μηχανικών
Με την με Αρ.Πρωτ.Οικ: 10098/24.12.2013 πρόσκληση του
(ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πυροπροστασίες, εγκατα-
Υπουργείου Οικονομικών προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού
στάσεις Φυσικού Αερίου, εγκαταστάσεις υπό πίεση, μηχα-
ζητήθηκε η έγγραφη γνώμη της για «νομοθετικές προτάσεις
νολογικές εγκαταστάσεις βαρέων κινούμενων μηχανημά-
των αρμόδιων Υπουργείων» που αφορούσαν στην άσκηση του
των κλπ).
επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού.
3. Οι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί και μόνον διαθέ-
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων–Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος με
τουν την απαιτούμενη γνώση προκειμένου να εξασφαλιστεί
επιστολή του (23/01/2014) προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και
η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών. Το επιχείρημα
Ανταγωνιστικότητας ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουρ-
ότι όλοι οι Μηχανικοί έχουν τις βασικές γνώσεις είναι του-
γό (προγραμματίστηκε συνάντηση στις 20/2/2014 με τον Γ.
λάχιστον γελοίο, καθώς όλοι οι κλάδοι της εφαρμοσμένης
Γραμματέα Βιομηχανίας κο. Στεργίου), για να εκθέσει τις θέ-
φυσικής βασίζονται σε δύο ή τρείς απλές θεωρίες, αλλά
σεις και τις απόψεις του στο συγκεκριμένο θέμα. Οι θέσεις
για να μελετήσεις-κατασκευάσεις-επιβλέψεις μία εγκατά-
αυτές παρατίθενται στο κείμενο που ακολουθεί.
σταση απαιτούνται εξειδικευμένες εις βάθος γνώσεις του
Η άσκηση του Επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου–Μηχανολόγου
θέματος (άλλωστε όλοι είναι γιατροί αλλά δεν απευθύνεσαι
Μηχανικού διέπονταν για πολλά χρόνια από το Ν.6422/1934
σε ορθοπεδικό για εγχείρηση καρδιάς).
ένα νομοθέτημα που για την εποχή του ίσως να ήταν επαρκές,
4. Στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου-
αλλά 70 χρόνια αργότερα σίγουρα δεν ανταποκρίνονταν στις
Μηχανολόγου Μηχανικού φιλοδοξούν να δραστηριοποιη-
ανάγκες της εποχής.
θούν κάποιοι, που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις,
Για την αναθεώρηση των διατάξεων του Ν.6422/1934 ψηφί-
θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών με αποκλει-
στηκε ο Ν.3982/2011 που τροποποιήθηκε μερικώς με τον
στικό γνώμονα το προσωπικό κέρδος.
Ν.4072/2011, ενώ σε συνέχεια αυτού ψηφίστηκαν τα σχετι-
Μηχανικοί από τους οποίους ζητείται να λάβουν μέρος σε
κά:
επιπλέον εξεταστικές διαδικασίες προκειμένου να πιστο-

Π.Δ.1/2013 Ψυκτικές εγκαταστάσεις

Π.Δ.108/2013 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Π.Δ.112/2012 Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Π.Δ.113/2012 Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων

Π.Δ.114/2012 Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων
ποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα της ειδικότητας τους
(βλ. Ενεργειακοί επιθεωρητές και νομοθετικές προτάσεις).
καυσίμων

5. Οι Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί είναι οι μοναδικοί
6. Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, στην
χώρα μας εισάγουμε διάκριση απλών και σύνθετων εγκαταστάσεων, σε τομείς όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας
είναι ραγδαία και αγνοώντας ότι από τις πολλές απλές
Π.Δ.115/2012
Γενικές
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις,
ατμολέβητες, συγκολλητές.
οικιακές εγκαταστάσεις μερικές εκατοντάδες άνθρωποι
κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους ή την περιουσία τους.
Σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις και γενικά για την
7. Με τις προωθούμενες διατάξεις εισάγονται διακρίσεις εις
άσκηση του επαγγέλματος του Η-Μ Μηχανικού:
βάρος των Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών, κα-
1. Από την όλη διαδικασία απουσιάζει ο τεχνικός σύμβουλος
θώς για τους συναδέλφους Πολιτικούς Μηχανικούς αναφέ-
του Κράτους και καθ’ ύλην αρμόδιος για το θέμα, το Τεχνι-
ρεται σαφή τροποποίηση για το Β.Δ. 4663/1930 που επι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος.
τρέπει την άσκηση του επαγγέλματος «μόνον σε κατόχους
2. Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού
διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ και των Πολυτε-
εμπλέκεται με διαδικασίες & κατασκευές που η ασφάλεια
χνικών σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων Πολυτεχνι-
ανθρώπων
κών σχολών της αλλοδαπής».
και
υλικών
κατέχει
πρωτεύοντα
ρόλο
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ο ΣΜΗΒΕ πιστεύει ότι οι προωθούμενες διατάξεις αντιβαίνουν
σεις βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών τους.
σαφώς στο σύνταγμα της Ελλάδος που υπερασπίζεται και προ-
Στις 4 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ερ-
στατεύει, την υγεία, την ασφάλεια, την ιδιοκτησία των πολιτών,
γασίας των Προέδρων των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανι-
αλλά και τις διακρίσεις εις βάρος πολιτών ή ομάδων πολιτών.
κών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
Ο Σύλλογος θα συνεχίζει να αγωνίζεται για την προάσπιση των
στών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με εκπροσώπους του κλά-
επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ηλεκτρολόγων - Μηχανολό-
δου μας των Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών, προ-
γων Μηχανικών, κοινοποιώντας και συζητώντας τις απόψεις
κειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να συζητηθεί με ποιόν
του με τις εκάστοτε αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες.
τρόπο θα ενισχυθεί η προσπάθεια των εκπροσώπων του κλά-
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 δημοσιεύτηκε η Γνωμοδότηση της
δου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Η - Μ Μηχανικών.
Επιτροπής Ανταγωνισμού υπ’ Αριθ. 34/2014 (Φ.Ε.Κ. 176
Το υπόμνημα των θέσεων των Προέδρων των Τμημάτων Μηχα-
Β/2014) βάσει της οποίας καταχωρούνται δικαιώματα των
νολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών και σε άλλες ειδικό-
κών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ της Πολυτεχνι-
τητες Μηχανικών, οι οποίοι δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώ-
κής Σχολής ΑΠΘ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ.
Δικαιώματα Μηχ/κών - Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ

Η Επ.Αν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί σχεδίων νόμων των
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ;
Υπουργείων Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλ-
ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΕΠΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
λοντος - Κλιματικής Αλλαγής και βέβαια είναι γνωστό ότι η
Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, ουσιαστικά λύνει τα χέρια των
τελική απόφαση από μέρους της Κυβέρνησης θα ανήκει
αρμοδίων Υπουργείων και ανοίγει διάπλατα τις πόρτες σε ένα
στο σκληρό και ανάλγητο «λογιστή» Υπουργείο Οικονομικών.
νέο «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ». Κεντρική ιδέα, η επί της ουσίας κατάργη-

Η Επ.Αν δε ζήτησε αρχικά την άποψη του ΤΕΕ δηλαδή του
ση του Νόμου 6422/1934 «περί όρων άσκησης επαγγέλματος
θεσμικού τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας (ζήτησε μάλ-
Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού» και η δυνατότητα
λον μόνο αριθμητικά στοιχεία). Όμως όπως φαίνεται και
εκπόνησης μελετών και επιβλέψεων ηλεκτρομηχανολογικών
στο κεφάλαιο Α παράγραφος 3, έλαβε υπόψη της «μελέτη»
(Η/Μ) εγκαταστάσεων από πλείστες άλλες ειδικότητες Μηχανι-
ιδιώτη δικηγόρου.
κών χωρίς ούτε καν τον διαχωρισμό των λεγόμενων σήμερα,

Η Επ.Αν λειτούργησε με «πρωτοφανή ταχύτητα», σε ασφυ-
«απλών εγκαταστάσεων».
κτικές χρονικές προθεσμίες, καθώς έλαβε αίτημα εξέτα-
Σχετικά με την πρόσφατη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντα-
σης από τον Υπουργό Οικονομικών στις 24/12/2013 (ναι
γωνισμού (Επ.Αν), που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα
μαζί με τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα…) και απέστειλε
μηχανικών, προσωπικά και κόντρα στη φράση κλισέ της επο-
αυθημερόν επιστολές ζητώντας υπομνήματα από τους
χής μας ΔΕΝ ΕΠΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑ.
κλαδικούς επιστημονικούς συλλόγους Μηχανικών (όχι από
Οι λόγοι:
το ΤΕΕ) μέχρι τις 3/1/2014. Κατόπιν αφού έλαβε τη μελέτη

του ιδιώτη δικηγόρου στις 16/1/2014 και τη μελέτησε
Η Επ.Αν, αποτελούμενη στη σύνθεση της αποκλειστικά από
μαζί με όλα τα υπομνήματα, έλαβε γνώση και τα ισχύοντα
νομικούς και οικονομολόγους, λειτούργησε με ασφυκτικές
στη Γερμανία και στη Γαλλία, συνεδρίασε στις 23/1/2014
χρονικές προθεσμίες και εντός των μνημονιακών υποχρεώ-
και έβγαλε γνωμοδότηση. Εκπληκτική ταχύτητα που θα τη
σεων της χώρας (αλήθεια υπάρχουν τέτοιες για το εν λόγω
ζήλευε κι ο Τσακ Νόρρις……
θέμα, ή απλά χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα;).

Η Επ.Αν στο κεφάλαιο Α παράγραφο 5 αναφέρει ότι λει-
Πως μεθοδεύουν την ισοπέδωση του «όλοι για όλα» στις Η/Μ
τούργησε «…πρωτίστως με βάση τις αρχές και τους κανό-
εγκαταστάσεις:
νες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.», δηλαδή ουσι-

Εισάγεται ο ασαφής και γενικόλογος όρος «μηχανική», με
αστικά αγνόησε τη βασική αρχή και δεοντολογία που είναι
αναφορά περί «…..σχεδιασμού και επεξεργασίας υλικών,
το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που αποκτάται κατά
δομών, μηχανισμών, εγκαταστάσεων…..». Θεωρώ δεδομέ-
τη φοίτηση στις Πολυτεχνικές Σχολές, και βέβαια τις αρνη-
νο, ως επόμενο βήμα την κατάργηση του όρου των
τικές κοινωνικές επιπτώσεις.
«μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» και
ΣΕΛΙΔΑ 10
Επαγγελματικά Θέματα
Δικαιώματα Μηχ/κών - Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού
την αντικατάσταση του, σε «εφαρμογές μηχανικής». Το
στον αντισεισμικό κανονισμό, οι αρχιτέκτονες στα διατηρη-
πολύ - πολύ να υπάρξει και κάποιος διαχωρισμός σε
τέα παραδοσιακά και οι τοπογράφοι στα εξαρτημένα τοπο-
«κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις» έτσι ώστε από
γραφικά. Οι μόνοι που θα μείνουμε ξεκρέμαστοι θα είμα-
αυτή τη γενικόλογη «ευκαιρία» για παρερμηνείες, να
στε ο κλάδος των μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων μηχανικών
«χωρέσουν όσο γίνεται περισσότεροι…». Και βέβαια η ενδε-
που θα δούμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα των Η/Μ
χόμενη απενεργοποίηση του όρου Η/Μ εγκαταστάσεις
εγκαταστάσεων διαθέσιμα, με «προσχηματικές διαδικασί-
είναι και σημειολογική, καθώς τις «αποσυνδέει» από το
ες», σε ΟΛΟΥΣ.
επιστημονικό - γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων και


Η μελέτη – επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων, εφόσον
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
καταστεί αντικείμενο «πολλών», θα εξευτελισθεί, θα γίνει
Μπαίνει πολύ δυναμικά ο ορισμός «επαγγελματικό προσόν»,
τυπική διαδικασία, θα περιέλθει ως αντικείμενο σε μεγάλες
ως σύνολο γενικών και ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων και
εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες με ιδιαίτερα χαμη-
ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση μιας επαγγελ-
λές τιμές θα «διεκπεραιώνουν υπογραφές….» και όλα αυτά
ματικής δραστηριότητας. Ένας ασαφής και γενικόλογος
θα
ορισμός, που μάλλον τίθεται σκόπιμα, καθώς δεν αναφέρε-
σμού…..».
ται ο τίτλος σπουδών, δηλαδή το ουσιώδες που είναι το

θεωρηθούν
«εξυπηρέτηση
ελεύθερου
ανταγωνι-
Ακόμη κι αν κάποιες ειδικότητες μηχανικών θεωρούν ότι
επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που αποκτάται από τη
θα κατακτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, ας μη βια-
φοίτηση στις Πολυτεχνικές Σχολές. Αφήνει ανοιχτή τη περί-
στούν, καθώς το επόμενο που έχουν να περιμένουν είναι τα
πτωση «υποβολής δηλώσεων προϋπηρεσίας και εμπειρίας»,
ΤΕΙ και τα ΙΕΚ.
αμφίβολης εγκυρότητας, προέλευσης και κύρους. Αφήνει
ανοιχτή τη περίπτωση «γνωματεύσεων τεχνικών επιτροπών»
Τι πρέπει να κάνουμε:
με σύνθεση και συγκρότηση αρεστών κατά τη κρίση εκά-

την ευθύνη καθώς αποφασίζουν και νομοθετούν και η Βου-
χτή τη περίπτωση ακόμα και «σεμιναρίων μικρής διάρκει-
λή ψηφίζει. Η μέχρι σήμερα στάση των Υπουργείων είναι
ας» κατά το μοντέλο των ενεργειακών επιθεωρητών, ή πι-
κυνική
στοποιήσεων, δηλαδή ένα νέο ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ.
«αισθανθεί» σε καμία περίπτωση τη «πίεση» του κλάδου μας
αλαζονικά
απόλυτη,
καθώς
δεν
έχουν
Η Επ.Αν. μας ξεμπρόστιασε όλους τους μηχανικούς, αναφέ-
κτική πίεση σε κάθε ένα ξεχωριστά βουλευτή. Η βιασύνη
ροντας ότι υπάρχει ένα αντιφατικό, πολύπλοκο και αναχρο-
της Επ.Αν να γνωμοδοτήσει, θα πρέπει να μας προβληματί-
νιστικό θεσμικό πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων,
σει. ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ!
διαφορετικό στα ιδιωτικά και στα δημόσια έργα. Δηλαδή

και
των Μ-Η. Απαιτείται ΑΜΕΣΑ κινητοποίηση, απαιτείται ασφυ-
Γενικά:

Η Επ.Αν. απλά γνωμοδοτεί. Όμως τα Υπουργεία παίρνουν
στοτε Υπουργού, με Υπουργικές Αποφάσεις. Αφήνει ανοι-

Θα πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ σαν κλάδος των Μ-Η, να φύγουμε
για πάνω από 80 χρόνια το ΤΕΕ κατά κύριο λόγο και οι
από τη «μιζέρια και γκρίνια του μικρόκοσμου μας» και να
Σύλλογοι κατά δεύτερο, αναλώνονται σε μία απίστευτη
βγούμε στη κοινωνία, να ενημερώσουμε ακόμη και μέσω
εσωστρέφεια και δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν να ανα-
των ΜΜΕ, να πείσουμε για το ρόλο μας και να ΠΡΟΕΙΔΟ-
θεωρήσουν τα του οίκου τους. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το ΤΕΕ να στα-
ΠΟΙΗΣΟΥΜΕ για τους κινδύνους που θα προκύψουν όταν οι
ματήσει να κρύβεται, ας επαναπροσδιορίσει το ρόλο του
Η/Μ εγκαταστάσεις περιέλθουν στα χέρια κάθε ανειδίκευ-
και ας τον αναλάβει.
του και άσχετου με το αντικείμενο. Η ασφάλεια, η αρτιότη-
Οι περισσότερες ειδικότητες μηχανικών θα βρούνε τελικά
τα των Η/Μ, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο σεβασμός στο
τρόπο να κατοχυρώσουν δικά τους αποκλειστικά επαγγελ-
περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον οφείλουν να είναι τα
ματικά δικαιώματα. Οι πολιτικοί μηχανικοί θα βασισθούν
επιχειρήματα μας.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ

3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 11
Ο νόμος 3982/2011 είναι ένας νόμος που χωράει μεγάλη
συζήτηση σε πολλά σημεία του. Σε ότι αφορά όμως το
άρθρο 3 ως πεδίο εφαρμογής, όπου κατηγοριοποιεί τις Η/
Μ εγκαταστάσεις και τα ΠΔ που βγήκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα υλοποίησης εγκαταστάσεων, δεν αποδίδει τέτοια, τουλάχιστον
στην ανώτατη βαθμίδα αυτή του εργοδηγού, σε άλλες ειδικότητες μηχανικών. Θα πρέπει να απαιτήσουμε στο ίδιο
πνεύμα να κινηθεί οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που
θα αφορά μελέτη – επίβλεψη.

Σχετικά με τα αιτήματα συναφών προς του Μηχανολόγους
Μπλοκ φύλλων καυσαερίων
και Ηλεκτρολόγους μηχανικούς ειδικοτήτων να αποκτή-

σουν δικαιώματα μας, θα πρέπει να απαιτήσουμε να ανα-
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 της νέας νομοθεσίας (Υ.Α.
λυθούν τα προγράμματα σπουδών καθενός. Σχετικά με το
189533/11 ΦΕΚ Β 2654/9-11-2011), σχετικά με τη λειτουρ-
κλάδο των Χημικών Μηχανικών, που ασκεί μεγάλη πίεση,
γία των σταθερών εστιών καύσης, είναι υποχρεωτική η συ-
θα πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια οι «χημικές
μπλήρωση και υπογραφή του φύλλου συντήρησης από τον
εγκαταστάσεις» και να εξετασθεί επιστημονικά κάθε περί-
συντηρητή μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση
πτωση «σύνθετου έργου» με Η/Μ και χημική εγκατάσταση.
(συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης για τη θέση της ε-
Ο κλάδος μας θα πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να στραφεί και σε
γκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά).
αναζήτηση «νομικών όπλων». Καμία Επ.Αν. με σύνθεση από
νομικούς και οικονομολόγους δε θα πεισθεί από τεχνικά
επιχειρήματα. Κάθε νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει πλέον
να ελέγχεται και αν χρειαστεί να καταγγέλλεται και ως
προς τη συνταγματικότητα της.

Ο ΣΜΗΒΕ έχει εκδόσει μπλοκ φύλλων συντήρησης, κατά το
πρότυπο του Παραρτήματος I της προαναφερθείσας Υ.Α., και
το οποίο διατίθενται στα μέλη του σε προσιτή τιμή (5 €, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%).
Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις Πολυτεχνικές μας Σχο-
Όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθεύονται το μπλοκ από τα
λές και ειδικότερα τα τμήματα μας των Μηχανολόγων και
γραφεία του Συλλόγου, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, καθώς με τέτοιες ισοπεδωτικές
θεωρηθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος Μοναστηρίου 12, 4ος
ρυθμίσεις, ουσιαστικά ακυρώνεται ο ρόλος τους και αμφι-
όροφος. Προκειμένου να θεωρηθεί το μπλοκ από το αρμόδιο
σβητείται το κύρος τους καθώς παρέχουν αντικείμενο
τμήμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος ζητούνται οι κωδικοί
σπουδών με επαγγελματικά δικαιώματα που άλλοι τα απο-
43.22.12.04, 43.22.20.02 και 33.12.14.00, που δηλώνονται
κτούν με «συνοπτικές διαδικασίες».
στη εφορία.
Έχουμε τεράστια ευθύνη για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν,
απέναντι στις νέες γενιές. Δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε ένα μωσαϊκό για χάρτη των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Πρέπει να δράσουμε ΤΩΡΑ, αλλιώς θα τρέχουμε και δε θα
φτάνουμε για μια ακόμη φορά, μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες προσχηματικών «δημοσίων διαβουλεύσεων».
Ηλίας Χομσίογλου
(Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.)
Γ.Γ. ΠΣΔΜ-Η
E - mail: [email protected]
ΣΕΛΙΔΑ 12
Επαγγελματικά Θέματα
Μελέτη, Επίβλεψη Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
Γενικά
Το παρόν άρθρο αποτελεί έναν απλό οδηγό για την εκπόνηση
μελετών φυσικού αερίου για την αεριοδότηση ενός διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός του άρθρου είναι να προ-
2. Τα πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού.
3. Το πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής και στεγανότητας του
δικτύου.
σφέρει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται ένας μηχανι-
4. Το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης.
κός, ώστε να ξεκινήσει να ασχολείται με τη μελέτη και την επί-
5. Την τεχνική έκθεση της εγκατάστασης.
βλεψη των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
6. Το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και το
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εγκαταστάσεις
φύλλο συντήρησης και ρύθμισης συσκευών (συντάσσεται
φυσικού αερίου είναι:
από εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης).
1. Ο κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων με πίεση λει-
Έχει επικρατήσει τα έγγραφα 1 να αναφέρονται συνολικά ως
τουργίας ως 0,5bar (ΦΕΚ 976 Β/2012). Ο εν λόγω κανονι-
μελέτη, ενώ τα υπόλοιπα (2-6) ως τεχνική έκθεση. Η μελέτη
σμός καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστά-
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάθεση εκπόνησης
σεων στον αστικό ιστό. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστά-
μελέτης και επίβλεψης προς το μελετητή και τον επιβλέποντα
σεις με μεγαλύτερη πίεση λειτουργίας από 0,5bar.
μηχανικό αντίστοιχα. Εφόσον ο μελετητής θα είναι και ο επι-
2. Ο Νόμος 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α/2003) που καθορίζει
βλέπων τότε αρκεί μια μόνο ανάθεση. Επιπρόσθετα είναι δυνα-
μεταξύ άλλων το νομικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο
τόν, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της εγκατάστασης να επισυ-
γίνεται η διέλευση των αγωγών αερίου και άλλων λειτουργι-
ναφθούν επιπρόσθετα έγγραφα (π.χ. προδιαγραφές μιας συ-
κών στοιχείων της εγκατάστασης από κοινόχρηστους χώ-
γκεκριμένης συσκευής αερίου, μελέτη καθοδικής προστασίας,
ρους ενός κτιρίου.
βεβαιώσεις – πιστοποιήσεις και οδηγίες λοιπών κατασκευα-
3. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012) που
στών, υπολογισμός καπνοδόχων κ.α.). Ο μελετητής συντάσσει
καθορίζει ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης ή
τα έγγραφα υπ’ αριθμό 1 ενώ τα υπόλοιπά έγγραφα (πλην του
έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Για τις εργασίες της
φύλλου συντήρησης και ρύθμισης συσκευών) συντάσσονται
εσωτερικής εγκατάστασης (ενός επίτοιχου λέβητα) απαιτεί-
από τον επιβλέποντα. Όλα τα πιστοποιητικά απαιτούν συνυπο-
ται μόνο η έγγραφη αναγγελία 48 ώρες πριν την έναρξη
γραφή από τον εγκαταστάτη των συσκευών και σωλήνωσης. Ο
των εργασιών. Αυτή η αναγγελία γίνεται μέσω της αστυνο-
ορισμός του εγκαταστάτη παρόλο που αναφέρεται στον τεχνι-
μίας με ευθύνη του εκάστοτε καταναλωτή προς την αρμό-
κό κανονισμό, είναι ορισμένος με ασάφεια, καθώς υπάρχουν
δια υπηρεσία δόμησης.
αντίθετες-αντικρουόμενες ερμηνείες για αυτόν (μπορεί να
Η διαδικασία και τα έντυπα που θα παρουσιαστούν αφορούν
τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Στην περιοχή
της Αττικής ενδέχεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα
έγγραφα να διαφέρουν, λόγω της διαφορετικής διαδικασίας
ελέγχου από την τοπική εταιρεία παροχής.
Τα έγγραφα της μελέτης
είναι εκτός από το φυσικό πρόσωπο που κατέχει την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια, μια οποιαδήποτε τεχνική εταιρείαεργολάβος που αναθέτει τις εργασίες σε αδειούχο προσωπικό
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 112/2012 και
τις προβλέψεις του αστικού κώδικα περί συμβάσεων έργων
και εργολάβων).
Η μελέτη (έγγραφα υπ’ αριθμό 1) πρέπει να έχει ένα τυποποιη-
Ο φάκελος της μελέτης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής
μένο εξώφυλλο που διευκολύνει τους αρμόδιους υπαλλήλους
έγγραφα:
κατά την κατάθεση της. Όταν ο μελετητής θέλει να καταθέσει
1. Τις προδιαγραφές της εγκατάστασης (τεχνική περιγραφή
μια μελέτη προς θεώρηση, χωρίς να προγραμματισθεί αυτοψί-
μελέτης) με τα σχέδια και τους αντίστοιχους υπολογισμούς
α δηλαδή χωρίς να γίνει άμεσα έλεγχος της εγκατάστασης,
πτώσης πίεσης του δικτύου.
αρκεί να καταθέσει μόνο τα έγγραφα υπ’ αριθμό 1 (δηλαδή τη
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 13
μελέτη χωρίς τα υπόλοιπα έγγραφα). Σε αυτή την περίπτωση
μελέτη. Με την τεχνική έκθεση μπορεί ο επιβλέπων να εφαρμό-
θα πρέπει να συμπεριληφθεί με τη μελέτη μια αίτηση θεώρη-
σει μια διαφορετική τεχνική λύση που ενδεχομένως να μην
σης της.
είχε προβλεφθεί κατά το στάδιο της μελέτης. Αυτό είναι δυνα-
Τα έγγραφα υπ’ αριθμό 1 τοποθετούνται σε μια ξεχωριστή
τόν (αν και σπανίζει) καθώς ο επιβλέπων και ο εγκαταστάτης
διαφάνεια, ενώ τα υπόλοιπα (2-5) σε μια δεύτερη διαφάνεια
πρέπει κατά βάση να εφαρμόζουν τον τεχνικό κανονισμό.
που συνήθως συρράπτεται με την πρώτη. Τα έγγραφα 2-5
Γενικά σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών κατά την κατα-
πιστοποιούν ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη προς προσωρινή
σκευή, η πιο ενδεδειγμένη λύση παραμένει η κατάθεση μιας
αεριοδότηση. Τα έγγραφα υπ’αριθμό 1 περιλαμβάνουν ενδει-
νέας επικαιροποιημένης μελέτης.
κτικά τα εξής:
Στους ακόλουθους συνδέσμους περιλαμβάνονται όλα τα προα-
1. Τις προδιαγραφές (τεχνική περιγραφή-μελέτη), με αναφο-
ναφερθέντα έντυπα, οι υπολογισμοί και ένα απλό σχέδιο μιας
ρά στα ακόλουθα:
εσωτερικής εγκατάστασης ενός επίτοιχου λέβητα σε μια βερά-
α) Τα στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης κα-
ντα. Το κείμενο αναφέρεται σε ένα συμβατικό λέβητα που έχει
θώς και του μελετητή β) Τις συσκευές (τύπος, παροχή,
οριζόντια καπνοδόχο και προβλέπει την χρήση επιψευδαργυ-
ισχύς) γ) Πληροφορίες για τον μετρητή αερίου δ) Περιγρα-
ρωμένης σωλήνωσης για τη σύνδεση του λέβητα με τον μετρη-
φή της εγκατάστασης σωλήνωσης ε) Περιγραφή της προ-
τή.
σαγωγής & απαγωγής αέρα στ) Περιγραφή της απαγωγής
Η διαδικασία σύνδεσης του καταναλωτή με το φυσικό
καυσαερίων ζ) Περιγραφή των δοκιμών της εγκατάστασης
αέριο
των σωληνώσεων η) Περιγραφή των διατάξεων ασφαλείας
Με την κατάθεση των εγγράφων που αναλύθηκαν στην προη-
θ) Αναφορά στα πιστοποιητικά και τα λοιπά έγγραφα για
γούμενη παράγραφο (1-5), η εταιρεία παροχής αερίου καθορί-
την καλή εκτέλεση και συμμόρφωση της εγκατάστασης με
ζει μια ημερομηνία ελέγχου της εσωτερικής εγκατάστασης. Σε
τη νομοθεσία και τους κανόνες καλής πρακτικής ι) Αναφο-
αυτή την ημερομηνία ένας εξουσιοδοτημένος μηχανικός θα
ρά στη συντήρηση και σύννομη λειτουργία της εγκατάστα-
ελέγξει αν η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με την τεχνική
σης κ) Αναφορά στις εργασίες (τήρηση κανόνων ασφαλεί-
έκθεση και με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Εφόσον ο
ας, χρήση αδειούχου προσωπικού κ.α.).
έλεγχος είναι θετικός (δηλαδή δεν υπάρχουν αποκλίσεις),
- Τα αναλυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν τουλάχιστον
εντός μερικών ημερών προγραμματίζεται νέο ραντεβού για την
κατόψεις, μια τομή ή κατακόρυφο διάγραμμα και το σχετι-
τοποθέτηση του μετρητή. Κατά την τοποθέτηση του μετρητή ο
κό ισομετρικό σχέδιο όδευσης της σωλήνωσης.
αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει μέσω της ένδειξης του μετρητή
- Τους αναλυτικούς υπολογισμούς που απαιτούνται. Σε όλες
αν υπάρχει κάποια σημαντική διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο.
τις περιπτώσεις απαιτείται ο υπολογισμός πτώσης πίεσης
Αυτός ο έλεγχος δεν αποτελεί έναν κανονικό έλεγχο στεγανότη-
στους αγωγούς αερίου και ανάλογα με το τύπο των συ-
τας, αλλά αποτελεί απλώς μια τελική διασφάλιση. Σε περίπτω-
σκευών μπορεί να απαιτηθεί και αναλυτικός υπολογισμός
ση που διαπιστωθεί διαρροή ο μετρητής δεν τοποθετείται και
καπνοδόχου. Εφόσον οι συσκευές είναι ανοιχτού θαλάμου
ενημερώνεται ο καταναλωτής μέσω σχετικού εγγράφου που
(δηλαδή λαμβάνουν αέρα από το χώρο εγκατάστασης)
του παραδίδεται επιτόπου.
γίνεται έλεγχος ως προς τον αερισμό του χώρου (επάρκεια
Εφόσον υπάρχουν ζητήματα με την εγκατάσταση (που διαπι-
ανοιγμάτων, αεραγωγών κ.α.) στις προδιαγραφές της μελέ-
στώνονται κατά τον έλεγχο ή την τοποθέτηση του μετρητή),
της (βλέπε το παραπάνω σημείο 1).
αυτά καταγράφονται και ο καταναλωτής ενημερώνεται γρα-
Η τεχνική έκθεση (έγγραφο υπ’ αριθμό 5) αποτελεί το σημαντι-
πτώς σχετικά με αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να
κότερο έγγραφο της μελέτης, καθώς πιστοποιείται από τον
γίνουν διορθωτικές ενέργειες εκ μέρους του καταναλωτή, του
επιβλέποντα ότι τηρήθηκε η μελέτη και οι απαιτήσεις της νομο-
εργολάβου ή του εγκαταστάτη και του επιβλέποντος μηχανι-
θεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κατασκευαστικές διαφο-
κού. Η εταιρεία αερίου θα επαναπρογραμματίσει νέο ραντε-
ρές μεταξύ της μελέτης και της πραγματικής εγκατάστασης
βού μόνο κατόπιν γραπτής βεβαίωσης-δήλωσης του επιβλέπο-
(π.χ διαφορές όδευσης αγωγού), επιβάλλεται να επισυνάπτο-
ντος ότι έγιναν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ή αλλα-
νται μαζί με την τεχνική έκθεση τα νέα κατασκευαστικά σχέδια
γές. Ειδικά σε περίπτωση διαρροών ή άλλων αλλαγών μπορεί
και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί. Η τεχνική έκθεση αποτελεί το
να απαιτείται συνυπογραφή από τον εγκαταστάτη. Αν κατά τον
κείμενο τεκμηρίωσης οποιασδήποτε διαφοροποίησης από τη
έλεγχο διατυπωθούν κάποιες παρατηρήσεις δευτερεύουσας
ΣΕΛΙΔΑ 14
Επαγγελματικά Θέματα
Μελέτη, Επίβλεψη Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
σημασίας, οι οποίες (κατά την κρίση της αρμόδιας εταιρείας
αερίου) δεν συνιστούν λόγο να μην τοποθετηθεί ο μετρητής,
αυτές μπορεί να διευθετηθούν μεταγενέστερα με έγγραφα
που θα κατατεθούν μαζί με το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της
τάστασης και να του παραδώσει αντίγραφο του φακέλου
της μελέτης και του προγράμματος λειτουργίας και συντήρησης.
 Να δώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες (και ακόμα καλύτε-
Τα έγγραφα υπ΄αριθμό 6 καταθέτονται στην αρμόδια εταιρεία
ρα αντίγραφο της μελέτης) στον αδειούχο τεχνικό ή στον
εργολάβο-εγκαταστάτη που θα εκτελέσει την εγκατάσταση, ώστε να τηρηθούν εξ’ αρχής οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.
παροχής αερίου μετά την αεριοδότηση της εγκατάστασης και
 Να διαφυλάξει το συμφέρον του καταναλωτή και να τον
εγκατάστασης και το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης συσκευών.
αφού γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές και ρυθμίσεις και εφό-
εκπαιδεύσει στον χειρισμό της εγκατάστασης.
σον πιστοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.
 Να βρίσκεται παρών/παρούσα σε σημαντικά στάδια της
Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφει ο εκάστοτε καταναχρεωμένος να προσκομίσει τα έγγραφα υπ΄αριθμό 6 εντός
εγκατάστασης (π.χ. κατά τη δοκιμή στεγανότητας και
αντοχής και κατά την έναυση και ρύθμιση των συσκευών).
ενός μήνα από την τοποθέτηση του μετρητή (του μετρητικού
 Να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τους ε-
μηχανισμού εντός του ερμαρίου). Μαζί με αυτά θα πρέπει να
κατατεθούν όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα που μπορεί να
μπλεκόμενους κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Δυστυχώς παρά τις παραπάνω ευθύνες των επιβλεπόντων, οι
έχουν ζητηθεί κατά την αυτοψία που είχε διενεργηθεί από την
καταναλωτές σε συνεννόηση με τους εργολάβους (στους οποί-
τοπική εταιρεία αερίου (π.χ υπεύθυνες δηλώσεις καταναλωτή
ους ανέθεσαν την εγκατάσταση τους) ξεκινούν τις εργασίες
σχετικά με την συναίνεση της διαχειριστικής επιτροπής ως
χωρίς πρωτύτερα να αναθέσουν τη μελέτη-επίβλεψη, έχοντας
προς τη θέση του λέβητα κ.α.).
παράλληλα προαποφασίσει για σημαντικά σημεία της εγκατά-
λωτής (στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία), αυτός είναι υπο-
Τελικά, η εταιρεία παροχής αερίου αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου της μελέτης και αφού διαπιστώσει τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τον κανονισμό και τη συμφωνία
της εγκατάστασης με την τεχνική έκθεση εκδίδει την άδεια
χρήσης (το έγγραφο δηλαδή που απαιτείται για τη μόνιμη αεριοδότηση ενός καταναλωτή). Αν δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ή το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης συ-
στασης. Αυτή η πρακτική φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή από
ορισμένες εταιρείες παροχής αερίου (ενώ θα μπορούσαν να
απαιτούν εξ αρχής την εκπόνηση μελέτης). Πάντως τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής είναι ιδιαίτερα αρνητικά
(ακύρωση του ρόλου του μηχανικού μελετητή και του επιβλέποντος, αθέμιτος ανταγωνισμός σε πλήρη ανάπτυξη, πλήρης
υποβάθμιση της ποιότητας των εγκαταστάσεων).
σκευών, η αρμόδια εταιρεία οφείλει να διακόψει την παροχή
Κλείνοντας αυτή την σημαντική παρένθεση αναφέρουμε ότι θα
αερίου.
πρέπει να υπάρξει ένας γόνιμος προβληματισμός για τους
Ο ρόλος του μηχανικού στη μελέτη-επίβλεψη μιας εγκατάστασης αερίου
αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, επιτροπή ανταγωνισμού και ΡΑΕ)
και τις εταιρείες αερίου ως προς το ρόλο τους σε αυτό το αντικείμενο που ονομάζεται εγκατάσταση φυσικού αερίου. Κατα-
Ο ρόλος του μηχανικού δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη
λήγοντας αναφέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα συνετό για τους νέ-
τυφλή σύνταξη των εγγράφων. Οι ευθύνες του μελετητή, του
ους μηχανικούς να μελετούν την εγκατάσταση και να ερευνούν
εγκαταστάτη (φυσικού προσώπου ή εταιρείας-εργολάβου) και
κάθε σημείο της πριν ξεκινήσουν την κατασκευή ή προτού
του επιβλέποντος είναι σαφώς καθορισμένες. Τα καθήκοντα
δεσμευτούν για μια τεχνική λύση, καθώς ακόμα και σήμερα
του επιβλέποντα μηχανικού είναι:
υπάρχει σημαντική έλλειψη τεχνογνωσίας.
 Να ελέγξει αν η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του
κανονισμού και της νομοθεσίας.
 Να εκπαιδεύσει τον καταναλωτή στον χειρισμό της εγκα-
Ανδρέας Μπουτσιούκης
(Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc)
E - mail: [email protected]
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 15
Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας
Σκοπός των μελετών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας είναι ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων και των κτηρίων με στόχο την
ασφάλεια των χρηστών και της περιουσίας αυτών έναντι του κινδύνου της πυρκαγιάς. Οι μελέτες χωρίζονται σε δύο ενότητες:
Παθητική πυροπροστασία: αφορά τη διαμόρφωση των κτηρίων ώστε να είναι ευχερή και ασφαλής η διαφυγή των χρηστών σε
περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και να περιοριστεί κατά το δυνατό η εξάπλωση της.
Ενεργητική πυροπροστασία: αφορά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων μέσω εξοπλισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων για την
έγκαιρη ανίχνευση, τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η βασική νομοθεσία που διέπει την πυρασφάλεια των κτηρίων και κατασκευών είναι το Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α/17.02.1988).
Η σχετική νομοθεσία για την πυρασφάλεια των κτηρίων χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τη νομοθεσία για τα «νέα» κτήρια
που αφορά αυτά που ανεγέρθηκαν μετά από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/88 και τη νομοθεσία για τα «υφιστάμενα» κτήρια,
προ του Π.Δ. 71/88.
Το Π.Δ. 71/1988 αποτελείται από τρία κεφάλαια:
Κεφάλαιο Α αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα.
Τα τέσσερα πρώτα άρθρα περιλαμβάνουν του βασικούς ορισμούς, την ταξινόμηση των κτηρίων αναλόγως της χρήσης τους και
βασικές έννοιες σχετικά με την παθητική πυροπροστασία – τα τρία (3) πρώτα άρθρα, ενώ το τέταρτο άρθρο περιλαμβάνει βασικές έννοιες και οδηγίες για τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
Το άρθρο 5 αφορά την πυροπροστασία κατοικιών.
Το άρθρο 6 αφορά τις τουριστικές εγκαταστάσεις – ξενοδοχεία.
Το άρθρο 7 αφορά τα εκπαιδευτήρια.
Το άρθρο 8 αφορά τα γραφεία.
Το άρθρο 9 αφορά τα καταστήματα.
Το άρθρο 10 αφορά τους χώρους συνάθροισης κοινού.
Το άρθρο 11 αφορά βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.
Το άρθρο 12 αφορά νοσηλευτικές εγκαταστάσεις και σωφρονιστικά ιδρύματα.
Το άρθρο 13 αφορά χώρους στάθμευσης και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Το άρθρο 14 περιλαμβάνει δύο παραρτήματα με δείκτες πυραντίστασης δομικών υλικών και την κατάταξη των εσωτερικών τελειωμάτων.
Τέλος το άρθρο 15 ορίζει το πεδίο και τον τρόπο εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.
Κεφάλαιο Β αποτελείται από επτά (7) άρθρα (άρθρο 16 έως άρθρο 22) και αφορά την πυροπροστασία «υφιστάμενων» ξενοδοχείων.
Κεφάλαιο Γ όπου ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις και η έναρξη της ισχύος του Π.Δ. 71/1988, δώδεκα (12) μήνες μετά τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Το Π.Δ. 71/88 ακολούθησαν πολλά νομοθετήματα. Η νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα για τις διάφορες χρήσεις των κτηρίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.
ΣΕΛΙΔΑ 16
Επαγγελματικά Θέματα
Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας
Σε κάθε περίπτωση και πριν τη σύνταξη της μελέτης είναι θεμιτό να
ελέγχεται, ποιά νομοθεσία ισχύει
στην υπό εξέταση περίπτωση, καθώς
υπάρχουν πολλές υποπεριπτώσεις
που ξεφεύγουν από το σκοπό της
παρούσης.
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των μελετών είναι ο αρμόδιος μηχανικός
(αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός
για την παθητική πυροπροστασία και
Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχανικός για τη
σύνταξη της ενεργητικής πυροπροστασίας). Η μελέτη υποβάλλεται στο
Γραφείο Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εγκρίνεται και κατά περίπτωση εκδίδεται
πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Για
τη σύνταξη των μελετών ο Η/Μ μηχανικός μπορεί να συμβουλευτεί:
 T.O.TEE 2451/1986 Εγκαταστάσεις σε κτήρια: μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό
 Τους
σχετικούς
κανονισμούς
NFPA
 Tα σχετικά πρότυπα ΕΝ
Για την κατάθεση φακέλου στην πυροσβεστική υπηρεσία θα πρέπει ο φάκελος να περιλαμβάνει:
1. Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
2. Επικυρωμένο Φ/Ο Ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
3. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον Μηχανικό.
4. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (εξαίρεση από κατεδάφιση κλπ) που να αποδεικνύει ότι το υπό εξέταση κτήριο έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/88 (πριν από το Φεβρουάριο του 1989).
5. Σχέδια – Κατόψεις της εγκατάστασης με απεικονισμένα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
6. Τεύχος της μελέτης σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
Κατά περίπτωση επιπλέον πρέπει να περιέχονται στο φάκελο τα ακόλουθα:
7. Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο σε περίπτωση αλλαγής ονομασίας της οδού ή της αρίθμησης αυτής σε σχέση με τα αναγραφόμενα στην οικοδομική άδεια.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 17
8.
Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο αιτών (χρήστης) έχει έννομο δικαίωμα.
9.
Ιδιωτικό συμφωνητικό – παραχωρητήριο δικαιωμάτων μελέτης όταν υπάρχει πώληση ή ενοικίαση της επιχείρησης
(εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση).
Όλα τα παραπάνω κατατίθενται εντός χάρτινου φακέλου με λάστιχο, στο Γραφείο Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας από τον ιδιοκτήτη ή συνηθέστερα από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.
Εάν πρόκειται για νέο φάκελο, που κατατίθεται πρώτη φορά η αίτηση θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και η μελέτη ένα μοναδικό
αριθμό ΧΠΕ ή ΑΜ (Χώρος Πυροσβεστικού Ενδιαφέροντος ή Αριθμός Μητρώου). Να σημειώσουμε ότι στο Α’ και Β’ γραφείο Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης δίδεται αριθμός ΧΠΕ, ενώ στα γραφεία πυρασφάλειας των υπολοίπων νομών της περιφέρειας δίδεται
Αριθμός Μητρώου. Σε κάθε αναφορά και συνδιαλλαγή με την υπηρεσία θα αναφέρεται πλέον ο αριθμός ΧΠΕ ή ΑΜ. Εάν ο φάκελος κατατίθεται μετά από αλλαγή-τροποποίηση, τότε ο μηχανικός πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό αυτό από την προηγούμενη φορά που διακινήθηκε ο φάκελος, διαφορετικά θα πρέπει να βρεθεί από αρχείο της Π.Υ. (διαδικασία που δημιουργεί μερική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση).
Μετά την κατάθεση του αιτήματος-φακέλου γίνεται η χρέωση αυτού προς έναν από τους ελεγκτές αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Η χρέωση συνήθως γίνεται έως την επομένη μέρα της κατάθεσης.
Ο ελεγκτής αξιωματικός ανάλογα με το φόρτο εργασίας του ελέγχει τη μελέτη εντός μερικών ημερών και κάνει την αναφορά του
προς τον προϊστάμενο, όπου εισηγείται τη θεώρηση της μελέτης ή την μη θεώρηση της μελέτης λόγω συγκεκριμένων παρατηρήσεων.
Ο μηχανικός είτε παραλαμβάνει τη θεωρημένη μελέτη από τη γραμματεία είτε παραλαμβάνει το φύλλο παρατηρήσεων και τα
αντίγραφα της μελέτης, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις. Αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ο φάκελος επιστρέφεται για να ελεγχθεί εκ’ νέου από τον αξιωματικό.
Στα σχέδια θα πρέπει να απεικονίζονται – έγχρωμα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως: φορητοί πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά ερμάρια, φωτιστικά «ΕΧΙΤ» κλπ.
Σύμφωνα με την από 23-02-1990 διαταγή του Γραφείου Πυρασφάλειας Αθηνών:

Μόνιμα μέσα ξηράς σκόνης με κίτρινο χρώμα.

Μόνιμα μέσα διοξειδίου άνθρακα με πορτοκαλί χρώμα.

Το Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (ΜΥΠΔ) καθώς και τα εξαρτήματα αυτού με κόκκινο χρώμα.

Τα συστήματα αυτόματου καταιονισμού (sprinkler) με νερό με πράσινο χρώμα.

Τα μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού με καφέ χρώμα.

Τα μόνιμα αφροποιητικά συστήματα με μπλε χρώμα.

Φορητοί πυροσβεστήρες με κόκκινο χρώμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να είναι άμεσα αντιληπτός ο τύπος της γόμωσης του φορητού πυροσβεστήρα, συχνά για την έγχρωμη απεικόνιση τους χρησιμοποιείται το χρώμα της γόμωσης (κίτρινο
για ξηρά σκόνη και πορτοκαλί για Διοξείδιο του άνθρακα)

Τα φωτιστικά και η σήμανση εξόδων κινδύνου συνήθως (δεν αναφέρεται στη διαταγή) απεικονίζονται με πράσινο χρώμα - το
ίδιο χρώμα οφείλουν να έχουν και στο κτήριο.
Όταν εγκριθεί η μελέτη ο ιδιοκτήτης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα και
μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από αυτή. Εφόσον υλοποιηθούν αυτά, με επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού, ο μηχανικός καταθέτει στο γραφείο Πυρασφάλειας τα ακόλουθα έγγραφα προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή των φορητών πυροσβεστήρων.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των μέσων και μέτρων που προβλέπονται από τη μελέτη.
4. Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για την εφαρμογή των μέσων και μέτρων.
ΣΕΛΙΔΑ 18
Επαγγελματικά Θέματα
Μελέτες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας
Κατά περίπτωση επίσης υποβάλλονται:
5. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.
6. Υ.Δ. του επιβλέποντα μηχανικού για εγκαταστάσεις υγραερίου.
Ακολούθως ο αρμόδιος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών και συντάσσει την
αναφορά του για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.
Για τις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών προβλέπεται και η διενέργεια αυτοψίας από κλιμάκιο του Π.Σ. που θα ελέγξει την εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας της εγκατάστασης πριν την έκδοση του πιστοποιητικού.
Βασίλειος Αργυρόπουλος (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.)
E - mail: [email protected]
Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε στις 03 Φεβρουαρίου
2014 την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου
Πιστοποιημένων Επιθεωρητών, σύμφωνα με το αρ. 27 του
Ν.3982/2011 (Α’ 143) και το Π.Δ. 126/2012.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια
περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις. Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου
προγραμματισμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Τα μέλη των κλιμακίων
(μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή,
έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική
κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο.
Οι άδειες Επιθεωρητή διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:
1. άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που
δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με
την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012
(Β΄1048).
2. άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης,
που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης,
σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/
Φ.15/21.3.2012 (Β΄1048).
Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πρέπει να:
1. να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας
κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
2. να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε
ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με
μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες:
 σχεδιασμός
 λειτουργία (παραγωγή-συντήρηση)
 έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός
συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κλπ).
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια
Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, η ανωτέρω
εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο
υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη.
Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για εγγραφή
στο Μητρώο αποτελεί η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με
τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων.
Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο, πρόσθετη προϋπόθεση
αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής για παράβαση καθήκοντος, παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας και παθητική
δωροδοκία.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 19
Σ.Μ.Η.Β.Ε. Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος
Ο Σύλλογος
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1965 και αποτελείται από
το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του. Πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής στο Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΣΜΗΒΕ.
Όπως αναγράφεται και στο καταστατικό του συλλόγου σκοπός της ίδρυσης του είναι:
 Η οργανωμένη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Τεχνική, την Παιδεία και το γενικότερο
κοινωνικό περιβάλλον.
 Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και
όρων άσκησης του επαγγέλματος των διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
 Η προώθηση της βιομηχανίας ανάπτυξης, για την οποία όμως πρέπει να υπάρχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει στο φυσικό περιβάλλον και στις συνθήκες υγείας
και ασφάλειας των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου.
 Η ενεργοποίηση για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος προβάλλει με τρόπο οργανωμένο τα αιτήματα, τις απόψεις και τις θέσεις του
με δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο.
O Σύλλογος προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του για την μαζική και ενιαία αντιμετώπιση των αιτημάτων τους
και επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους συλλόγους τεχνικών, επιστημόνων και λοιπών εργαζομένων.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των μελών του.
Επίσης, σε συνεργασία με έγκριτους συναδέλφους πανεπιστημιακούς και μη και με εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου, συναφών με την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Στοιχεία επικοινωνίας ΣΜΗΒΕ :
Διοικητικό Συμβούλιο:
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 (Ισόγειο Κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ),
Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη
Τηλ./fax: 2310-269887
 Αθανάσιος Κολότσιος (Πρόεδρος)
 Γεώργιος Τρασανίδης (Αντιπρόεδρος)
 Μαρία Αντωνιάδου (Γενική Γραμματέας)
 Πασχάλης Κόπτσης (Ταμίας)
 Παναγιώτης Παλαιοχωρινός (Ειδικός Γραμματέας)
 Σωτήριος Ψημμένος (Μέλος)
E-mail: [email protected]
www.smhbe.gr
 Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος (Μέλος)
 Αλέξανδρος Αλεβίζος (Μέλος)
 Αθανάσιος Γραμματικόπουλος (Μέλος)
Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει
στον ΣΜΗΒΕ (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail),
παρακαλούμε ενημερώστε με e-mail το Σύλλογο
Επιτροπές ΣΜΗΒΕ:
 Επαγγελματικών Θεμάτων
 Βιομηχανίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος
 Επιμόρφωσης και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
 Επιστημονική Επιτροπή
ΣΕΛΙΔΑ 20
Νομοθεσία - Νέοι Νόμοι
Υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3850, τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους
χώρους εργασίας θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Δημοσιεύτηκε
στο Φ.Ε.Κ. 2562 Β/2013 η Υ.Α. υπ. Αριθ. Οικ. 32205/Δ10.96 στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της οποίας, περιλαμβάνονται τα
ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.
Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο υπ. Αρ. Πρωτ: οικ.36801/Δ10.114/8-11-2013:
 Επιβάλλεται η εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση του φαρμακευτικού υλικού. Εννοείται ότι η χρήση κάποιου φαρμακευτικού υλικού γίνεται μόνο εφόσον θεωρείται απαραίτητο, συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εργαζόμενος έχει
ενημερώσει την επιχείρηση ότι έχει κάποιο πρόβλημα αλλεργίας και η χρησιμοποίηση του κατάλληλου φαρμακευτικού υλικού επιβάλλεται άμεσα) και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού.
 Ο ιατρός εργασίας, εφόσον υπάρχει στην επιχείρηση, μπορεί να συστήσει και άλλο φαρμακευτικό υλικό πέραν του προσδιοριζόμενου με την εν λόγω απόφαση. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται υποχρεωτική απασχόληση ιατρού εργασίας, ο
εργοδότης μπορεί να διαθέτει και άλλο φαρμακευτικό υλικό μετά από συμβουλή ιατρού.
 Όσον αφορά το περιεχόμενο των φαρμακείων διευκρινίζεται ότι τα «κεντρικά» φαρμακεία περιέχουν το πλήρες προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό ενώ για τα άλλα φαρμακεία που ευρίσκονται πλησίον των θέσεων εργασίας μπορεί το περιεχόμενο αυτό να διαμορφώνεται ανάλογα σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (έκταση, διασπορά θέσεων εργασίας, φύση παραγωγικής διαδικασίας, επικινδυνότητα κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη και τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου. Oι ποσότητες των παραπάνω φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. Tο υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι
ευχερής.
 Ειδικότερες διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται ελάχιστες ποσότητες φαρμακευτικών υλικών σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων -εντός ή/και εκτός πόλης- διατηρούνται και συμπληρώνονται με το πλήρες προσδιοριζόμενο φαρμακευτικό υλικό. Οι ποσότητες των συμπληρωματικών φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού.
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 31 Β/2014 η Κ.Υ.Α. υπ. Αριθ. Οικ. 145026 με θέμα τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι τις 15 Μαΐου 2014 να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους
στο ΕΜΣΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να
έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού.
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Υ.Α. υπ. Αριθ. Οικ. 55174 (Φ.Ε.Κ. 2605 Β/2013), επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας
(π.χ. εργασίες εξωτερικών χρωματισμών, επισκευής επιχρισμάτων, αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις,
τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κλπ) χωρίς έκδοση άδειας δόμησης. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική Έγκριση
Εργασιών, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Άρθρο 1,
παρ.3, Άρθρο 2).
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 21
Έλεγχος Έργων & Εργασιών Δόμησης
Στο Άρθρο 1 της Υ.Α. υπ. Αριθ. 299 (Φ.Ε.Κ. 57 Β/2014), καθορίζεται ο αριθμός των ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται από τους
Ελεγκτές Δόμησης, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των έργων και των εργασιών δόμησης, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης. Διακρίνονται δυο κατηγορίες έργων και εργασιών δόμησης (Κατηγορία Α: ένας τελικός έλεγχος, Κατηγορία Β: ένας αρχικός και ένας τελικός έλεγχος), οι οποίες αναλύονται στο παρόν άρθρο. Στο Άρθρο 2 αναλύεται ο τρόπος ορισμού του Ελεγκτή Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου και στο Άρθρο 4 το είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου.
Η παρούσα Υ.Α. καταργεί την Κ.Υ.Α. υπ. Αριθ. Οικ. 9875 (Φ.Ε.Κ. 465 Β/2012).
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ:
ΦΕΚ 135 Β/ 27.01.14 "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’
21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας"
ΦΕΚ 85 Β/ 21.01.14 "Καθορισμός του τρόπου & της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης των Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων του άρθρου 8 του Ν.2052/1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2947/2001 & τον Ν.4070/2012"
ΦΕΚ 45 Β/ 15.01.14 "Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας" - Καταργεί από 14.02.2014 την Υ.Α. υπ. Αριθ. 37111/2021 (Φ.Ε.Κ. 1391 Β/2003).
ΦΕΚ 3106 Β/ 9.12.2013 "Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου"
ΦΕΚ 3089 Β/ 4.12.2013 "Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011
(ΦΕΚ. 209/Α/2011)» (21/Β), όπως ισχύει"
ΦΕΚ 3072 Β/ 3.12.13 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4:
«Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει"
ΦΕΚ 3071 Β/ 3.12.13 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας
«Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει"
ΦΕΚ 2932 Β/ 20.11.13 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της
12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που
περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α)"
ΦΕΚ 2507 Β/ 7.10.13 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις & έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού & αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VΙ της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει"
ΦΕΚ 2446 Β/ 30.09.13 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και
λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12"
Μαρία Αντωνιάδου (Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc)
E - mail: [email protected]
ΣΕΛΙΔΑ 22
Παρατάξεις
Επαγγελματικά Δικαιώματα Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εκδηλωθεί η πρόθεση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Η/Μ μηχανικών.
Οι αρμόδιοι των παραπάνω Υπουργείων προωθούν ρυθμίσεις, ώστε κάθε μηχανικός απόφοιτος Πολυτεχνικής σχολής – ανεξαρτήτου ειδικότητας σπουδών – να μπορεί να σχεδιάσει, μελετήσει, επιβλέψει ή να κατασκευάσει κτηριακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Ο απαρχαιωμένος Ν.6422/1934 καταργήθηκε από τον Ν.3982/2011 και το Ν.4072/2012 (Άρθρο 228) που παρά τα προβλήματα τους, διατηρούσαν το αποκλειστικό δικαίωμα στους Η-Μ μηχανικούς στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτηρίων, με τα κατ’ εξουσιοδότηση Προεδρικά Διατάγματα. Τρία μόλις χρόνια μετά, μεθοδεύεται η κατάργηση της ειδικότητας του Η/Μ μηχανικού εφόσον όλοι οι μηχανικοί θα μπορούν να αναλάβουν τις κτηριακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Να υπενθυμίσουμε όμως ότι:
1. Η ασφάλεια της ζωής των πολιτών προβλέπεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Από τις κτηριακές Η/Μ
εγκαταστάσεις εξαρτάται ασφάλεια ανθρώπων και κάθε χρόνο μερικές δεκάδες άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους από ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές, ατυχήματα στον σχετικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που όμως συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως
«απλή εγκατάσταση».
2. Μπορεί όλοι οι απόφοιτοι Πολυτεχνείου να είναι μηχανικοί αλλά μόνον οι Η/Μ μηχανικοί έχουν τη γνώση για να εξασφαλίσουν
την ορθή και άρτια λειτουργία των σχετικών εγκαταστάσεων (άλλωστε όλοι οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών είναι γιατροί
αλλά δεν απευθύνεσαι σε ορθοπεδικό για εγχείρηση καρδιάς).
3. Η αντίστοιχη πρακτική, με την ένταξη στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών όλων των μηχανικών, έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση της αξίας των ενεργειακών πιστοποιητικών που αντιμετωπίζονται ως «ένα ακόμα χαρτί» καθώς οι λοιπές ειδικότητες
δεν μπορούν να αντιληφθούν την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας.
Αυτοί που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν «απλές Η/Μ εγκαταστάσεις» και ότι «όλοι οι μηχανικοί μπορούν να τις κάνουν» είναι επικίνδυνοι και με αμφίβολη νοητική ικανότητα ή απλώς εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες.
Ο ΠΣΔΜΗ και ο ΣΜΗΒΕ προσπαθούν να αποτρέψουν τη νομοθετική αυτή ρύθμιση. Η ηγεσία όμως του ΤΕΕ κρύβεται, μερικούς
μόλις μήνες μετά τις εκλογές, τηρεί σιγή και ασχολείται προς το παρόν με την καταμέτρηση των «δικών μας» εν όψει σχηματισμού της νέας διοίκησης.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ Η-Μ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 23
Παρατάξεις
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Ναυπηγών Μηχανικών)
Τι το λες και δεν το κάνεις;
«Πρέπει να ξεσηκωθούμε!»
«Να βγούμε στο δρόμο, δεν αντέχουμε άλλο»
«Μα τι κάνει ο λαός; Γιατί δε φωνάζουν οι άνεργοι;»
«Πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς».
Το ακούς όλο και πιο συχνά όλο και πιο θυμωμένα. Τα ακούς σχεδόν πια παντού, στο λεωφορείο, στο καφενείο, στο φούρνο και
στα ταμεία του Σούπερ Μάρκετ, όταν ανοίγει η συζήτηση και όταν δεν ανοίγει, όταν κάποιος ξεσπά την οργή ή την απελπισία του.
Τα ακούς ακόμα και σε τηλεφωνικές παρεμβάσεις σε αθλητικές – ποδοσφαιρικές ραδιοφωνικές εκπομπές από ακροατές του
ραδιοφώνου. Ανάμεσα στις γκρίνιες, φωνές και βρισιές για το ανύπαρκτο ή υπαρκτό πέναλτι, βγαίνουν φωνές για το φαΐ, το ρεύμα, για το τι θα γίνει με την ανεργία, τους νέους και τι θα κάνουμε εμείς! Αφήνω στην άκρη το χάος των φωνών στο διαδίκτυο.
Σε όλες και όλους αυτούς, σε κάθε έναν ξεχωριστά πρέπει να τους πούμε τώρα: Τι το λες και δεν το κάνεις; Για πότε, γιατί το
αναβάλλεις; Όχι με ύφος εισαγγελέα, αλλά ως συντροφικό κάλεσμα. Έλα πάμε μαζί! Δες! Δεν υπάρχει συνοικία και κλάδος όπου
οι λαϊκές επιτροπές, τα εργατικά συνδικάτα του ΠΑΜΕ, οι αγωνιστικές συσπειρώσεις των ΕΒΕ, οι γυναικείες οργανώσεις της ΟΓΕ,
που να μην αναπτύσσουν δράσεις και πρωτοβουλίες. Για όλα. Αρχίζοντας από τα πιο καυτά και ανθρώπινα ζητήματα που όλους
μας απασχολούν. Για να προστατευτούν, να ανακουφιστούν τώρα οι άνεργοι και οι οικογένειές τους, για να μην μείνει κανένα
λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα και φαγητό, παιδί χωρίς γάλα! Δες!
Διάβασε στον «Ριζοσπάστη», στο 902.gr, στις ανακοινώσεις που είναι κολλημένες στις κολόνες. Εκατοντάδες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και διεκδίκησης. Για τα παιδιά, τους φόρους, τα δάνεια, την υγεία.
Έλα και εσύ να βοηθήσεις και να στηριχτείς για να γίνουν περισσότερα και καλύτερα. Ξέρουμε ότι είναι άλλο να το λες και άλλο
να το κάνεις και εσύ το ξέρεις! Έλα να βοηθήσεις. Έλα να μάθουμε μαζί το μάθημα της αλληλεγγύης και της οργάνωσης. Έχουμε
πολλά να κάνουμε και να μάθουμε! Μην αργείς. Μην αργούμε να τους καλέσουμε!
Σε κάθε τεύχος αναρτώνται οι θέσεις όσων Παρατάξεων έστειλαν σχετικό υλικό προς δημοσίευση. Οι θέσεις αυτές εκφράζουν την
εκάστοτε Παράταξη και όχι τον ΣΜΗΒΕ.
ΣΕΛΙΔΑ 24
Το "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" δημιουργήθηκε από μία ομάδα ατόμων (μηχανικών και οικονομολόγων) οι οποίοι μετά
από πολυετή ενασχόληση με τις επιχειρήσεις (ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί παραγωγής, ερευνητές, κλπ), διαπίστωσαν την έλλειψη ενός τεχνολογικoύ portal στο οποίο θα μπορούσαν να ανατρέξουν στελέχη επιχειρήσεων (managers, μηχανικοί, ερευνητές, κλπ) με σκοπό την εύρεση εξειδικευμένης πληροφορίας σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει με την λειτουργία του το τεχνολογικό portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (http://
www.greekinnovation.eu). Μέχρι σήμερα, είναι ο μοναδικός δικτυακός χώρος στην Ελλάδα στον οποίο
υπάρχει συγκεντρωμένος τόσο μεγάλος όγκος πληροφοριών για θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Το “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες άτομα που αναζητούν εξειδικευμένες πληροφορίες για θέματα καινοτομίας, εκ των οποίων περίπου το 67% προέρχεται από το εξωτερικό.
(Με τη βοήθεια μεταφραστικού εργαλείου της Google όλο το περιεχόμενό του μπορεί να μεταφραστεί σε
81 ξένες γλώσσες).
Καθημερινά δημοσιεύονται τεχνολογικά νέα κυρίως από Ελλάδα και Ευρώπη, όπως Εκθέσεις, Ημερίδες,
Συνέδρια, Webinars, Θερινά Σχολεία, Επιχειρηματικές & Τεχνολογικές Συναντήσεις, Προσφορά και Ζήτηση
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Τεχνολογιών, Αναζήτηση Επιχειρηματικών & Τεχνολογικών Συνεργασιών, Διαγωνισμοί Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα Χρηματοδότησης, κλπ. Επίσης παρουσιάζονται και διανέμονται δωρεάν, σε ψηφιακή μορφή, σχετικά Επιστημονικά Άρθρα, Βιβλία
και Μελέτες μερικά εκ των οποίων προσφέρονται από αναγνώστες του «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Τέλος, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να διαβάσει, σε ειδικές ενότητες, Νέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνολογικά Νέα
απευθείας από ελληνικά και διεθνή δημοσιογραφικά portals αλλά και να παρακολουθήσει σχετικά videos
απευθείας από το YouTube.
Το τεχνολογικό portal "KAINOTOMIA" μέχρι σήμερα συνεργάστηκε ως Χορηγός Επικοινωνίας σε τουλάχιστον 103 Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια & Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις που διοργάνωσαν/διοργανώνουν
58 Φορείς σε 34 διαφορετικές Χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Ισραήλ, Ιράκ, Πακιστάν, Φινλανδία, Νορβηγία, ΗΒ, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λεττονία, Σερβία, Κόσοβο, Κύπρο, Ελλάδα, Νιγηρία, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Ουγκάντα, Μποτσουάνα) και σε 5 Ηπείρους.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 25
Εκδόσεις ΣΜΗΒΕ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, αναλογιζόμενος την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, διαμόρφωσε τις επισυναπτόμενες προσφορές, πακέτων βιβλίων, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συναδέλφων και για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Οι προσφορές ισχύουν έως την εξάντληση των αποθεμάτων.
“Για παραγγελίες:
Μεγ. Αλεξάνδρου 49,
Τ.Κ. 54643
Θεσσαλονίκη
Τηλ - fax:
2310 269.887
E-mail:
[email protected]’’”
ΣΕΛΙΔΑ 26
Τεχνικά Νέα
Ηλιακοί Συλλέκτες, Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες
.
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΣΕΛΙΔΑ 27
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,
Μέσα από την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ευχηθούμε σε σας και τις οικογένειες
σας καλή χρονιά με υγεία! Ευχόμαστε ολόψυχα το 2014 να φέρει σε όλους εσάς
πολλές προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες!
Παρ’ όλη την κρίση που διέπει το κλάδο μας, η εταιρεία μας υφίσταται στο χώρο με
την ίδια συνέπεια, αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό. Όπως κάθε άλλη χρονιά έτσι και
ΑΘ. ΔΟΚΤΟΡΗΣ Α.Ε.
φέτος επενδύσαμε σε προϊόντα σύγχρονα, υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, εξασφαλίζοντας για όλους εσάς τιμές προνομιακές και ανταγωνιστικές. Με την ίδια συνέπεια και ενθουσιασμό θα είμαστε δίπλα σας και το 2014!!
Ενισχύσαμε την συνεργασία μας με τον Κορεάτικο όμιλο DAESUNG CELTIC εισάγο-
Διεύθυνση:
ντας νέα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Πέρα λοιπόν από τους Λέβητες Αερίου
Καλοχώρι
Τ.Κ.- 57009 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 754 412-16
Fax: 2310 752 994
E-mail: [email protected]
Web-site: www.doctoris.gr
www.sline.gr
www.thermocold.gr
www.bauherr.gr
Τεχνολογίας Συμπυκνωμάτων & Τις Ανοξείδωτες Μονάδες Και Λέβητες Πετρελαίου,
εξασφαλίσαμε την αποκλειστικότητα και στους:

υβριδικούς λέβητες ξύλου-πετρελαίου με παραγωγή ζεστού νερού

λέβητες pellet με παραγωγή ζεστού νερού

σόμπες pellet χωρίς ανεμιστήρα για επαγγελματικούς χώρους

compact λέβητες αεριού με 2 εναλλάκτες
►www.sline.gr
Επίσης θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη συνεργασία μας με ένα από τα πιο
σύγχρονα και πρωτοπόρα Ιταλικά εργοστάσια, τη THERMOCOLD. Στα πλαίσια αυτής
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
της νέας συνεργασίας εισάγουμε σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα Αντλίες Θερμότητας για οικιακή και επαγγελματική χρήση:

πολυλειτουργικές

τεχνολογίας inverter

monoblock

δροσισμού-θέρμανσης για σώματα / ενδοδαπέδια / fan coil

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

υψηλών & χαμηλών θερμοκρασιών
Οι αντλίες θερμότητας THERMOCOLD εγγυώνται την προηγμένη τεχνολογία, τη σύγχρονη κατασκευή και την Ευρωπαϊκή ποιότητα.
►www.thermocold.gr
Νέες Επενδύσεις Σε Προϊόντα Και Υπηρεσίες
Επικοινωνήστε με τα γραφεία της

στην Ελλάδα και την Κύπρο.
εταιρείας μας, ζητήστε να ενημερωθείτε για τις νέες μας εισαγωγές

σφορών μας.
Κάναμε νέες παραλαβές σε καινοτόμα ενεργειακά προϊόντα όπως τα ηλιακά
συστήματα SOLLER με σωλήνες κενού, εξαρτήματα για ηλιακά συστήματα &
και τον καινούριο μας τιμοκατάλογο
και επωφεληθείτε άμεσα των προ-
Εξασφάλισε την αποκλειστική αντιπροσωπεία των Βέλγικων σωμάτων Thermic
pump station.
Με την πείρα πολλών ετών και με επενδύσεις στο έμψυχο δυναμικό της εταιρείας
μας μπορούμε να σας εγγυηθούμε την:

Άμεση και ασφαλή παράδοση των εμπορευμάτων σας.

Παροχή τεχνικής υποστήριξης (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή) για οποιοδήποτε
έργο θελήσετε να αναλάβετε σχετικό με γεωθερμίες, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση.
ΣΕΛΙΔΑ 28
Επιστολές Αναγνωστών
Ευθύνες Διοικητικών Συμβουλίων ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ
Τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρήθηκε, με την ανοχή των Διοι-
στερήθηκαν και δεν συνεισέφεραν να μην έχουν.
κητικών Συμβουλίων των ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ να ενσωματωθεί το
Και το σπουδαιότερο όλων;
Ταμείο των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σε
Ενώ υποχρεωτικά ενταχτήκαμε στο ΤΣΜΕΔΕ στην έναρξη της
ένα νεοϊδρυθέν ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα, κατά τα
«πρότυπα;» των άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως πολλοί ισχυρίστηκαν, αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα της
πολιτικής που επιθυμούσε να εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας
για να εξασφαλιστεί σύνταξη και περίθαλψη για όλους τους
Έλληνες βάσει της αρχής της αναλογικότητας, αλλά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ανέλαβε η χώρα μας για να της χορηγηθεί δανειοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να
σωθεί η οικονομία της και σε περίοδο κρίσης να «βολευτούμε»
κατά κάποιο τρόπο όλοι οι Έλληνες και να έχουμε υγεία, ασφάλιση, σύνταξη και περίθαλψη (Φ80000/ΟΙΚ.17598/3682).
Όλοι οι επιστήμονες λοιπόν σε ένα Ταμείο, το ΕΤΑΑ και μετά
όλοι οι κάτοικοι της χώρας κάτω από τον ΕΟΠΥΥ για να σωθούμε.
καριέρας μας και παράλληλα υφιστάμεθα την απώλεια εισοδήματος που υφίστανται όλοι οι Έλληνες πολίτες, αν υπάρχουν
οφειλόμενες εισφορές μελών, δημεύεται η περιουσία μας και
κατάσχεται κάθε μορφής εισοδήματός μας σε τραπεζικό λογαριασμό ακόμη και αν αυτός είναι υπερανάληψης.
Δύο χρόνια τώρα νομοθετικά διαλύεται το ΤΣΜΕΔΕ και ενώ
πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις, απεργίες και προσφυγές,
η υφιστάμενη κατάσταση δε βελτιώνεται και τα νομοθετικά
κενά που εισήγαγε η βίαιη επιβολή νόμων και εγκυκλίων στο
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΤΣΜΕΔΕ δεν
συμπληρώνονται αλλά διευρύνονται. Οι κραυγές μας πέφτουν
σε ώτα μη ακουέντων.
Επιπρόσθετα σας παραθέτω την εμπειρία μου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, αναπηρία που απέκτησα κατά την
Όλοι, (ανασφάλιστοι και μη, Έλληνες και συμπολίτες μας για
ενάσκηση μετά από 19 χρόνια του επαγγέλματος μηχανολόγου
τους οποίους έχει προβλέψει θέση στην Ελλάδα ο Ξένιος
μηχανικού και των συναδέλφων που έχουν αφεθεί στο ανοργά-
Ζεύς).
νωτο και ελλιπές ασφαλιστικό καθεστώς που υπολειτουργούσε
Υπάρχει κάτι επαχθές σ’ αυτό;
και υπολειτουργεί, κάθε φορά και με διαφορετικό όνομα
Το κατεξοχήν αναπτυξιακό και παραγωγικό δυναμικό της χώ-
(ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ?)
ρας μας, μπορεί να μην μπορεί να εξυπηρετήσει, να περιθάλ-
Διότι όπως είναι γνωστό, από 01.09.2011 έχουν καταργηθεί,
ψει και να συνταξιοδοτήσει τα μέλη της «οικογένειάς» του, του
με την εγκύκλιο Φ80000/ΟΙΚ 20497/1670/31.08.2011, οι
επιβάλλεται όμως να αναλάβει και τα έξοδα των συμπολιτών
υγειονομικές επιτροπές ΤΥΜΕΔΕ στις οποίες αξιολογείτο η
του χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς δηλαδή οι συμπολίτες μας
ιατρική κατάσταση (αναπηρία, ασθένεια) των μελών του ΤΣΜΕ-
να έχουν καμία ανάλογη υποχρέωση αυτής που έχουν τα μέλη
ΔΕ και των οποίων η σύσταση και λειτουργία ήταν σύμφωνη
του ΤΣΜΕΔΕ από την απόκτηση της άδειας εξάσκησης επαγ-
τόσο με τους κανονισμούς του ΤΣΜΕΔΕ όσο και με τα κριτήρια
γέλματος δηλαδή να εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ.
υγείας που είχαν τεθεί ως προϋπόθεση στο ΤΣΜΕΔΕ, ώστε τα
Και χωρίς ο κρατικός προϋπολογισμός να παράσχει επιδότη-
μέλη του να εξασκούν με επάρκεια την επαγγελματική τους
ση, ποτέ, στο Ταμείο Μηχανικών και ΕΔΕ. Και, δεδομένου του
δραστηριότητα.
όρου να επενδύεται το 10% των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ
Και από 01.09.2011, μόνο οι υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ-
που εκφυλίστηκε στο 30%, σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσί-
ΕΤΑΜ και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τα οποί-
ου.
α υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής
Μια συνεχή προσπάθεια των Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
της Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι αρμόδια για
μοσίων Έργων, που από το 1934, με προσωπικές θυσίες και
τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας που θα χρησιμοποιείται
άνευ κρατικής επιχορήγησης έστησαν ένα Ταμείο Ιδιότητας,
από τους αιτούντες πολίτες για το χαρακτηρισμό τους ως ΑΜΕ-
το ΤΣΜΕΔΕ, για την προστασία των μελών του που παύουν να
Α, καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές
εξασκούν το επάγγελμα και τις οικογένειες αυτών και για την
ή διευκολύνσεις απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις
υγεία των μελών του, διακόπτεται βίαια και αντισυνταγματικά
οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία. Και το ΤΣΜΕΔΕ,
γιατί δεν εννοείται στην Ελλάδα της κρίσης κάποιοι οι οποίοι
χορηγεί στα ΚΕΠΑ παράβολο 46,14€ το οποία παράλληλα από
αποταμίευαν και προνοούσαν να έχουν ενώ κάποιοι που δεν
λάθος του γραφειοκρατικού συστήματος των ΚΕΠΑ πληρώνουν
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ
3
-
ΤΕΥΧΟΣ
13
και τα μέλη του ΤΣΜΕΔΕ, στα ΚΕΠΑ. Ενώ, παράλληλα συνχέε-
ΣΕΛΙΔΑ 29
δ) σε μη καταβολή επικουρικής σύνταξης κατά το διάστημα
ται και συνδέεται η επαγγελματική αναπηρία του μηχανικού,
της διετίας που έχω αξιωθεί αναπηρικής σύνταξης διότι
με την αναπηρία παροχής επιδομάτων από το κοινωνικό κρά-
δεν έχει συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα των πέντε ετών
τος, που ως γνωστό, κατά μια αξιοπερίεργη σύμπτωση, δεν
από ενάρξεως του κλάδου και την υποχρεωτική ένταξή
πληροί ποτέ ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός και μέλος
ΤΕΕ.
Ο σκοπός των ΚΕΠΑ;
Ο σκοπός της σύστασης των ΚΕΠΑ και των υγειονομικών επιτροπών, όπως αναφέρεται στον νέο ασφαλιστικό νόμο
3863/10 (ΦΕΚ115Α’) και τροποποιήθηκε με τον νόμο
3996/11(ΦΕΚ 170Α’), είναι η εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου καθώς και των
ανασφάλιστων.
Πως εφαρμόστηκε αυτό στην περίπτωσή μου;
μας, το 2007,
ε) την ανάγκη ανάκλησης της παύσης επαγγέλματος και την
καταβολή των εισφορών του πρώτου εξαμήνου του 2014
(ήτοι ποσού 2.200€ περίπου είμαι ασφαλισμένη προ 1993
στο ΤΣΜΕΔΕ), προκειμένου να συνεχιστεί η ασφαλιστική
κάλυψη κλάδου υγείας (μη λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης ανάγκης από τη χρόνια πάθηση μου και του αν
δύναμαι ή μη να παράσχω τώρα έργο), καθόσον ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός και ΕΔΕ, δεν μπορούσα να
αξιωθώ από τον ασφαλιστικό μου φορέα αναρρωτικής
άδειας ή άλλου επιδόματος ικανό για την περίθαλψη και τη
συντήρησή μου προς το ζειν εγώ ή η οικογένειά μου πέραν
Από την 01.08.2012 κατέθεσα αίτηση στα ΚΕΠΑ για παράτα-
του αν προσέφευγα στην παύση του επαγγέλματος μου και
ση της συνταξιοδότησής μου, δηλαδή νωρίτερα του εξαμήνου
στην καταβολή αναπηρικής σύνταξης για ορισμένο διάστη-
πριν τη λήξη της συνταξιοδότησής μου. Η απόφαση της Α/
θμιας υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ, η οποία συστάθηκε τελικά στις 27.03.2013 διότι κατά την πρώτη ημερομηνία εξέτασης 11ος 2012 δεν ειδοποιήθηκα για την ημερομηνία εξέτασης
ως ο νόμος ορίζει για να παρευρεθώ, μου κοινοποιήθηκε την
18.06.2013. Μέχρι την 11.11.2013 που εξετάστηκε η
ένστασή μου ως προς την απόφαση αυτή, δεν είχα ενημερωθεί
όπως ο νόμος ορίζει §Α ΕΓΚ/ΟΙΚ20497/31.08.2011, για ελλείποντα δικαιολογητικά από τον ιατρικό μου φάκελο που η
έλλειψή τους συνέβαλε στο μειωμένο βαθμό της αναπηρίας
μου καίτοι η κρίση της Α/θμιας επιτροπής του ΤΥΜΕΔΕ με την
οποία είχε αποφασιστεί η αναπηρία μου για διετία ήταν γνωστή στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑΕΤΑΜ καθόσον η αίτησή μου στην Α/θμια επιτροπή των ΚΕΠΑ
ήταν για την παράταση της αναπηρίας μου για δύο έτη βάσει
της απόφασης αυτής του ΤΥΜΕΔΕ.
Η εξασφάλιση, λοιπόν, της ενιαίας υγειονομικής κρίσης στην
περίπτωσή μου, μεταφράζεται:
α) σε μια τραγικά δυσανάλογη χρονική υστέρηση για την αξιο-
μα.
Αυτό το ενιαίο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα ονειρεύτηκα ως νέα και υγιής μηχανικός πριν 19 χρόνια και όταν,
όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι, ελάχιστες φορές επισκεφτήκαμε τα ταμεία του ΚΥΤ για να εισπράξουμε το μερίδιο
υγείας που μας αναλογούσε;
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι η εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης προϋποθέτει τουλάχιστον και άμεσα, τα ακόλουθα:
1. Επαναλειτουργία των επιτροπών ΤΥΜΕΔΕ ή κατά τη λειτουργία των ΚΕΠΑ εκπροσώπηση και παρουσία στις υγειονομικές επιτροπές εκτός των Ιατρών και εκπροσώπου από
τον Σύλλογο και παρουσία νομικού Συμβούλου ώστε τα
μέλη με αναπηρία του ΤΣΜΕΔΕ να μην γίνονται αντικείμενο
γραφειοκρατικής εκμετάλλευσης και να μην επιβαρύνεται
επιπρόσθετα η κατάσταση της υγείας τους από παραλείψεις ή διοικητικές ελλείψεις του συστήματος αξιολόγησης.
2. Να συμπληρωθεί ο νόμος 3996/2011(ΦΕΚ 170Α’) με ανάλογο άρθρο του άρθρου 50, κατά το οποίο χορηγείται προ-
λόγηση της αναπηρίας μου (επιτροπή ΤΥΜΕΔΕ από
σωρινή αναπηρική σύνταξη στα μέλη του ΟΑΕΕ χωρίς δια-
26.01.2011 που κατέθεσα αίτηση, 16.02.2011 απόφαση,
κοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και μόνο
τηλεφωνική άμεση ενημέρωση και επιστολή για συμπληρω-
όταν κριθεί ανάπηρος οριστικά από την αρμόδια Υ.Ε. γίνε-
ματικά δικαιολογητικά) ενώ επιτροπή ΚΕΠΑ (από
ται η διακοπή επαγγέλματος, και για τα μέλη του ΕΤΑΑ.
01.08.2012 που κατέθεσα αίτηση, 27.03.2013 απόφαση,
Ώστε, αν δεν εξασφαλίζεται η ενιαία υγειονομική κρίση
18.06.2013 κοινοποίηση απόφασης),
λόγω διοικητικής αδυναμίας στην τήρηση της νομοθεσίας
β) σε διακοπή της συνταξιοδότησης μου από 26.01.2013
μέχρι σήμερα,
τα μέλη του ΕΤΑΑ να τυγχάνουν ανάλογων προνομίων που
τυγχάνουν τα μέλη του ΟΑΕΕ.
γ) την αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας κατά 50%, οπότε
3. Να συμπληρωθεί η νομοθεσία με άρθρο ανάλογο του
δε δικαιούμαι παράταση συνταξιοδότησης και με λανθα-
άρθρου 50 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α’) ως προς
σμένη γνωμάτευση και ελλείποντα δικαιολογητικά,
τον ελάχιστο χρόνο των πέντε ετών που οι ασφαλισμένοι
ΣΕΛΙΔΑ 30
Επιστολές Αναγνωστών
Ευθύνες Διοικητικών Συμβουλίων ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ
του ΟΑΕΕ δικαιούνται να αξιωθούν σύνταξη αναπηρίας και
ώστε να υπάρχει και ουσιαστική προστασία στις ευπαθείς
για τα μέλη του ΕΤΑΑ. Υπενθυμίζω ότι ό όρος αυτός προε-
ομάδες των επιστημόνων που μέχρι σήμερα ουσιαστικά
βλέπετο στο παλαιό ασφαλιστικό σύστημα του ΤΣΜΕΔΕ και
δεν λαμβάνεται υπόψη.
παρέχετο συνταξιοδότηση για βαθμό αναπηρίας 50%.
7. Τέλος, για της περιπτώσεις εκείνες που λόγω αναπηρίας ή
4. Να στελεχωθεί η Δ/νση Αναπηρίας και Υγειονομικής της
παύσης ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται συνταξιοδοτικό
Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτός από υπαλλήλους του κλά-
δικαίωμα στον επικουρικό κλάδο ασφάλισης και στον κλά-
δου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Ιατρών του ΕΟΠΥΥ
δο προνοίας να επιστρέφονται στο ακέραιο οι εισφορές
(άρθ. 27-Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕΠΑ Ν4075/11.04.2012/
τους στα μέλη του ΕΤΑΑ από τον επικουρικό κλάδο, όπως
ΦΕΚ 89Α’) και με υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών και ΕΔΕ ώστε
συμβαίνει για όλους τους λοιπούς ασφαλισμένους των ετέ-
επί τη παρουσία τους να εξασφαλίζεται ότι δεν καταστρα-
ρων ασφαλιστικών ταμείων, ως αχρεωστήτως καταβληθέ-
τηγείται ο κανονισμός του ΤΣΜΕΔΕ ώστε να εξασφαλίζεται
ντες εισφορές.
η ενιαία υγειονομική κρίση όλων των ασφαλισμένων όλων
των ασφαλιστικών φορέων.
8. Παράλληλα η εισαγωγή ενιαίου επικουρικού κλάδου ασφάλισης και στο ΤΣΜΕΔΕ θέτει και το πρόβλημα της μη ανα-
5. Να ενσωματωθεί στο νόμο 3996/2011(ΦΕΚ 170Α’), ανά-
γνώρισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και του
λογο άρθρο του άρθρου 35 (Ασφάλιση ασθένειας-Κάλυψη
προυπάρχοντα χρόνου σε άλλο κλάδο επικουρικής ασφάλι-
ανέργων), σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-
σης πχ εγώ εντάχτηκα υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό μου
ΕΤΑΜ δικαιούνται παροχές ασφάλειας σε είδος εφόσον
φορέα το ΤΣΜΕΔΕ το 1992 με την απόκτησης της άδειας
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 μέρες ασφάλισης
εξάσκησης επαγγέλματος, όμως πριν την απόκτηση άδειας
είτε στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τε-
εξασκήσεως επαγγέλματος από 01.06.1989 εργαζόμουν
λευταίο δεκαπεντάμηνο, και για τα μέλη του ΕΤΑΑ και να
για τα προς ζήν και ήμουν ασφαλισμένη του ΙΚΑ και ο χρό-
θεωρηθούν όλα τα βιβλιάρια υγείας τους. Είναι σωστό να
νος αυτός δεν προσμετράται στον επικουρικό κλάδο ασφά-
καταβάλλει κάποιος 19 έτη ανελλιπώς εισφορές στο ΤΣΜΕ-
λισης του ΤΣΜΕΔΕ που ίσχυσε υποχρεωτικά και για τα μέλη
ΔΕ και στο απρόοπτο συμβάν καταστροφής της υγείας του
του ΤΣΜΕΔΕ από 01.01.2007.
να διασύρεται από την γραφειοκρατία και τις διοικητικές
Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΕΤΑΑ και ΤΣΜΕΔΕ, φέρουν ευθύ-
ελλείψεις των φορέων υγείας που εντάχτηκε το ΚΥΤ και να
νες για την άνιση μεταχείριση που υφίστανται τα μέλη του
είναι και ανάπηρος κατά 50% και ενώ έχει χρόνιο πρόβλη-
ΤΣΜΕΔΕ από το καθεστώς που τους επιβλήθηκε από το Υπουρ-
μα υγείας, να είναι ανασφάλιστος; Με ενιαίο τρόπο αντιμε-
γείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών και οφείλουν να
τώπισης για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, θα οφείλε-
κάνουν χρήση του νόμου ίδρυσης του ασφαλιστικού και συντα-
το παροχή ασφάλειας, περίθαλψης, υγείας, επιδόματος
ξιοδοτικού φορέα μας και να απειλήσουν με την επιστροφή
ανεργίας κλπ σε είδος πχ για έναν παλαιό ασφαλισμένο του
των εισφορών στα μέλη τους κατά το μερίδιο που τους αναλο-
ΤΣΜΕΔΕ εφόσον είχε καταβάλλει στον ασφαλιστικό του
γεί, αν δεν αρθούν άμεσα οι ανισότητες σε όλα τα επίπεδα ως
φορέα περίπου 50 μέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο
έσχατο μέσο για την προστασία των συμφερόντων των μελών
έτος ή δεκαπεντάμηνο ήτοι 301€, δηλαδή 2.200€*
τους και τη διατήρηση της ιδιότητας των Ελλήνων μηχανικών
(50/365)ημ, που είναι το κριτήριο ανεργίας για τα λοιπά
αν δεν θέλουν πολύ σύντομα να μας δουν όλους πίσω από τα
ασφαλιστικά ταμεία.
κάγκελα από επαχθή χρέη προς το Δημόσιο, χρέη που άλλοι
6. Να αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη (δηλαδή ο χρόνος
σπουδών, ο χρόνος που μεσολαβεί για την απόκτηση
δημιούργησαν και συντηρούν ακόμη και με αντισυνταγματικό
τρόπο.
άδειας εξάσκησης επαγγέλματος κτλ όπως αναφέρεται στο
άρθρο 40 του Ν3996/11), και στη σύνταξη αναπηρίας όχι
μόνο γήρατος και για τα μέλη του ΕΤΑΑ με την νόμιμη παρακράτηση της εισφοράς εξαγοράς από την αναπηρική
σύνταξη όπως εφαρμόζεται και για την σύνταξη γήρατος,
Ελένη Δημάκη (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.)
E - mail: [email protected]
e
-
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ