IB Diploma Programme Course Descriptions 2013-14

International Baccalaureate
Diploma Programme
Entry 2013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
MODERN GREEK A: LITERATURE (SL/HL)
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας οι μαθητές διδάσκονται 13 αυτοτελή έργα (Υψηλό
Επίπεδο) και 10 αυτοτελή έργα (Βασικό Επίπεδο) στη μητρική τους γλώσσα. Έχουν
επιπλέον την ευκαιρία να μυηθούν σε βασικές αναγνωστικές τεχνικές και να
αναπτύξουν τις ερμηνευτικές τους δεξιότητες προσεγγίζοντας κριτικά οι ίδιοι άγνωστα
κείμενα.
Η φιλοσοφία και η οργάνωση του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο ΙΒ αποσκοπεί:
• στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των μαθητών
• στην άσκηση της κριτικής τους σκέψης
• στην καλλιέργεια του σεβασμού για τη λογοτεχνική παράδοση του τόπου τους
• στη διεύρυνση του πολιτισμικού τους ορίζοντα μέσω της σπουδής έργων της
παγκόσμιας λογοτεχνίας
• στην κατανόηση της μορφικής συγκρότησης των λογοτεχνικών κειμένων
Πρωταρχική διδακτική επιδίωξη είναι η καθοδήγηση των μαθητών, δια της μαιευτικής
μεθόδου, έτσι ώστε να «ανακαλύπτουν» οι ίδιοι τα κείμενα. Έτσι αποφεύγεται η
παθητική πρόσληψη, ελαχιστοποιείται η χρήση του πίνακα και ενισχύεται η
αυτενέργεια των μαθητών.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ENGLISH B (SL/HL), FRENCH B (SL/HL), GERMAN B (SL/HL)*
Το μάθημα της Ξένης Γλώσσας δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία της γραμματικής
και της δομής της γλώσσας. Εκείνο που ουσιαστικά πραγματεύεται είναι ένα εύρος
επίκαιρων θεμάτων, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους στην
κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η τρομοκρατία, οι κλιματολογικές αλλαγές, τα
οποία καλούνται οι μαθητές να προσεγγίσουν με κριτική διάθεση.
Μέσα από κείμενα, ταινίες, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις, παρουσιάσεις ατομικές και
ομαδικές, αποκτούν ικανότητες παραγωγής συγκροτημένου προφορικού και γραπτού
λόγου. Έτσι, όχι μόνο μαθαίνουν να χειρίζονται με άνεση την Ξένη Γλώσσα, αλλά
1
παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως η επιλογή πληροφοριών από
οπτικοακουστικά μέσα, η σύνταξη και εκφώνηση ομιλιών και η εκπόνηση εργασιών, τις
οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ολοκληρώσουν με επιτυχία και τα άλλα
τους μαθήματα στο ΙΒ DP.
Στο Υψηλό επίπεδο επεξεργάζονται 2 λογοτεχνικά έργα στη γλώσσα διδασκαλίας.
Εμπλουτίζουν έτσι το λεξιλόγιό τους και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με
δημιουργικό τρόπο, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες ανάγνωσης και
κατανόησης κειμένου.
FRENCH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH AB INITIO* (SL)
Το μάθημα
της Γαλλικής/Γερμανικής/Ιταλικής/Ισπανικής Γλώσσας στο ΙΒ DP
προσφέρεται σε αρχάριο επίπεδο και απευθύνεται σε εκείνους τους μαθητές που
επιθυμούν να μελετήσουν μία ακόμη ξένη γλώσσα και να γνωρίσουν τον πολιτισμό και
τις συνήθειες του λαού που την ομιλεί.
Με την ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών ο μαθητής είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί τη Γαλλική/Γερμανική/Ιταλική/Ισπανική Γλώσσα για να επικοινωνήσει
γραπτά και προφορικά, στα πλαίσια ποικίλων καθημερινών δραστηριοτήτων (π.χ. σε
διάφορες Υπηρεσίες, στο εστιατόριο, στα καταστήματα, στις διακοπές κ.λ.π.), καθώς
και για να εκφράσει και να ανταλλάξει απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τον
πολιτισμό της χώρας του και της Γαλλίας/Γερμανίας/Ιταλίας/Ισπανίας αντίστοιχα.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
HISTORY (SL/HL)
Στο μάθημα της Ιστορίας, έμφαση δίνεται στην κριτική εκτίμηση και ανάλυση των
ιστορικών εξελίξεων. Οι μαθητές διδάσκονται όχι μόνο να χρησιμοποιούν και να
αξιολογούν τις ιστορικές πηγές, αλλά και να αντιλαμβάνονται σε ποια σημεία και γιατί
διαφέρουν οι ιστορικές προσεγγίσεις μεταξύ τους.
Το μάθημα προσφέρεται σε δύο επίπεδα, Yψηλό και Bασικό. Ο πυρήνας του
επικεντρώνεται στα μεγάλα διεθνή ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Το πρόγραμμα
Yψηλού Eπιπέδου περιλαμβάνει επιπλέον και μια περιφερειακή διάσταση και εστίαση.
Οι μαθητές, μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος, μπαίνουν στο ρόλο του
ιστορικού, και μαθαίνουν να αμφισβητούν και να κρίνουν αντικειμενικά τα γεγονότα.
ECONOMICS (SL/HL)
Το μάθημα των Οικονομικών αποσκοπεί στην ικανοποιητική κατανόηση της
οικονομικής πραγματικότητας από τους μαθητές.
Αρχικά μελετώνται οι θεμελιακές ομάδες της οικονομίας, δηλαδή οι καταναλωτές, οι
επιχειρήσεις και οι μεταξύ τους σχέσεις (μικροοικονομία). Στη συνέχεια, εξετάζεται η
οικονομία στο σύνολό της (μακροοικονομία), με έμφαση στον πληθωρισμό και την
ανεργία. Κατά τη μελέτη της μακροοικονομίας, οι μαθητές ξαφνιάζονται όταν
ανακαλύπτουν την έλλειψη ομοφωνίας των οικονομολόγων γύρω από βασικά
2
οικονομικά φαινόμενα. Ακολουθεί η μελέτη της διεθνούς οικονομίας, η οποία δίνει
έμφαση σε θέματα όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, η
παγκοσμιοποίηση και το ευρώ. Μελετώντας την οικονομική ανάπτυξη, οι μαθητές
έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τις λιγότερο ευνοημένες χώρες του πλανήτη.
Επιπλέον στο διάστημα των δύο ετών οι μαθητές εντοπίζουν και σχολιάζουν άρθρα
από την οικονομική καθημερινότητα. Είναι μία καλή αφορμή για να επιχειρηθεί η
εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
PSYCHOLOGY (SL/HL)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν και,
κατόπιν, να κρίνουν, χρησιμοποιώντας επιστημονικά επιχειρήματα, κάποιες βασικές
θεωρίες της Ψυχολογίας (4 για το Υψηλό και 3 για το Βασικό Επίπεδο). Μέσα από
αυτές τις θεωρίες μαθαίνουν τη σχετική επιρροή που έχει η Βιολογία (εγκέφαλος και
νευρικό σύστημα) και οι εμπειρίες από το περιβάλλον στην εξήγηση της
συμπεριφοράς, της σκέψης και των συναισθημάτων. Επίσης, οι μαθητές του Υψηλού
Επιπέδου μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν αυτές τις θεωρίες στην ερμηνεία και
θεραπεία ψυχικών προβλημάτων. Τέλος, οι μαθητές και των δύο επιπέδων, αποκτούν
κάποιες βασικές γνώσεις της μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, έτσι
ώστε να τις εφαρμόσουν σε μία προσωπική έρευνα που ολοκληρώνει κάθε μαθητής
στη διάρκεια του δεύτερου έτους.
INFORMATION TECHNOLOGY IN A GLOBAL SOCIETY - ITGS (SL) *
Το πρόγραμμα του ITGS περιλαμβάνει τη μελέτη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων
της ψηφιακής τεχνολογίας στους πολίτες και στην κοινωνία γενικότερα. Μελετάει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών δεδομένων σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Τo μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν απόψεις και να
εξάγουν συμπεράσματα που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στο
κοινωνικό πλαίσιο. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της
τεχνολογίας σε ατομικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να αναλύσουν την
ηθική διάσταση της ολοένα αυξανόμενης χρήσης της.
Τέλος οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι απόψεις μπορεί να είναι
πολλές και διαφορετικές και ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική σωστή απάντηση σε όλα
τα ερωτήματα που προκύπτουν.
BUSINESS AND MANAGEMENT (SL/HL)
Το μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει στόχο αφενός την κατανόηση της θεωρίας
και αφ’ εταίρου την ανάπτυξη της ικανότητας της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της.
Η εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης διευκολύνει την κατανόηση πολύπλοκων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το μάθημα μελετά το διαφορετικό φάσμα των
επιχειρηματικών οργανισμών και δραστηριοτήτων και το κοινωνικό-πολιτιστικόοικονομικό πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν. Έμφαση δίνεται στις
στρατηγικής σημασίας αποφάσεις και στις καθημερινές επιχειρηματικές
δραστηριότητες, στο μάρκετινγκ, στην παραγωγή, στη διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού και στα χρηματοοικονομικά.
Επιπλέον, το μάθημα ενθαρρύνει την κατανόηση ηθικών προβληματισμών και θεμάτων
3
σχετικών με την κοινωνική ευθύνη στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι
μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δυνάμεις και συνθήκες που
οδηγούν και αναχαιτίζουν τις αλλαγές σε έναν ανεξάρτητο και πολύ-πολιτισμικό κόσμο.
Το μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων καθιστά τους μαθητές κριτικούς και
συνειδητοποιημένους πολίτες σε τοπικά και παγκόσμια θέματα.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
BIOLOGY (SL/HL)
Η διδασκαλία του μαθήματος της βιολογίας ξεκινά με την ανάλυση της μικρότερης
λειτουργικής μονάδας της ζωής, το κύτταρο. Στη συνέχεια, εξετάζεται η δομή καθώς
και οι λειτουργίες βασικών ομάδων οργανικών μορίων όπως τα λιπίδια, οι
υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες.
Μελετάται η δομή του DNA, ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιεί τις γενετικές
πληροφορίες καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι γενετικές πληροφορίες
αποκωδικοποιούνται, συνθέτοντας τις πρωτεΐνες.
Η ύλη περιλαμβάνει επίσης διδασκαλία βασικών αρχών της Γενετικής, κλάδου της
βιολογίας που μελετά την κληρονομικότητα και την ποικιλομορφία.
Στην ενότητα «Οικολογία και Εξέλιξη» μελετώνται οι σύνθετες σχέσεις που καθορίζουν
τα οικοσυστήματα. Αναλύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως παράδειγμα των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Τέλος,
μελετώνται οι βασικές αρχές της εξέλιξης των οργανισμών μέσω του μηχανισμού της
φυσικής επιλογής.
Η ενότητα της Ανθρώπινης Φυσιολογίας καλύπτει τα οργανικά συστήματα του
ανθρώπινου σώματος. Επίσης, αναλύονται σημαντικά θέματα όπως οι τρόποι
αντισύλληψης, η τεχνητή γονιμοποίηση κτλ.
Κάθε επίπεδο, επίσης καλύπτει δύο ενότητες «επιλογής» από μία ευρύτερη ομάδα
ενοτήτων, όπως «υγεία και διατροφή», «φυσιολογία της άσκησης», «νευροβιολογία
και συμπεριφορά», «βιοτεχνολογία» κ.α.
PHYSICS (SL/HL)
Το μάθημα της Φυσικής στο DP φέρνει τους μαθητές σε επαφή με όλο το εύρος της
φυσικής επιστήμης σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο. Στο Βασικό Επίπεδο οι
μαθητές διδάσκονται Μηχανική, Θερμότητα, Κυματική Θεωρία, Ηλεκτρισμό–
Μαγνητισμό, Ατομική – Πυρηνική Φυσική και Φυσική Περιβάλλοντος. Επίσης
επιλέγουν δύο θέματα από μια σειρά Θεμάτων όπως Οπτική, Κβαντική και Πυρηνική
Φυσική, Ψηφιακή Τεχνολογία, Θεωρία Σχετικότητας, Αστροφυσική, Επικοινωνίες και
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα. Υπάρχουν επίσης κεφάλαια επιλογής για το Βασικό και
Υψηλό Επίπεδο. Στο Υψηλό Επίπεδο οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια κεφάλαια και
εμβαθύνουν περισσότερο σε αυτά.
Όπως και στις άλλες πειραματικές επιστήμες, έτσι και στη Φυσική οι μαθητές του ΙΒ DP
μετέχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες διαπιστώνεται η συμφωνία μεταξύ
Θεωρίας και Πράξης.
4
CHEMISTRY (SL/HL)
Το μάθημα της Χημείας έχει στόχο, παράλληλα με την εκμάθηση θεωρητικών
δεδομένων, την ανάπτυξη της εργαστηριακής εμπειρίας και της ικανότητας έρευνας
στους μαθητές. Προσφέρεται σε δύο επίπεδα, Υψηλό Επίπεδο για τους μαθητές που
κατευθύνονται προς ιατροφαρμακευτικές ή βιοχημικές επιστήμες, και Βασικό Επίπεδο
για μαθητές άλλων κατευθύνσεων.
Στο θεωρητικό μέρος καλύπτονται αυτοτελείς τομείς, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι
μεταξύ τους. Ξεκινώντας από το άτομο και τη δομή του, μελετάται η θέση των
στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα. Οι μαθητές κατανοούν ταυτόχρονα τη χρήση του,
καθώς και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από αυτόν. Τομείς όπως η
Θερμοχημεία, η Χημική Ισορροπία, η Κινητική των αντιδράσεων, η Ηλεκτροχημεία, ο
Όξινος και Βασικός Χαρακτήρας, καθώς και βασικές έννοιες της Οργανικής Χημείας
βρίσκουν άμεση εφαρμογή στο Περιβάλλον και τα προβλήματά του.
Παράλληλα, η γνώση γίνεται κτήμα των μαθητών μέσα από συγκεκριμένα πειράματα
που βασίζονται στην αντίστοιχη ενότητα, κατά τη διάρκεια των οποίων εξοικειώνονται
με τα εργαλεία του Χημικού και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο εργαστήριο.
ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND SOCIETIES (SL) *
Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους μαθητές μια συνεκτική
προοπτική των συσχετίσεων ανάμεσα στα περιβαλλοντικά συστήματα και τις
κοινωνίες. Αυτό καθιστά τους μαθητές ικανούς να υιοθετήσουν μια πληροφορημένη
προσωπική στάση στο μεγάλο φάσμα καίριων περιβαλλοντικών προβληματισμών που
αναπόφευκτα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική σχέση των μαθητών με το περιβάλλον τους
και στη σημασία των επιλογών και αποφάσεων στην προσωπική τους ζωή. Σκοπός είναι
η κατανόηση των συσχετίσεων ανάμεσα στα περιβαλλοντικά συστήματα και τις
κοινωνίες και όχι η καθαρά δημοσιογραφική προσέγγιση των περιβαλλοντικών
θεμάτων. Επομένως ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να οδηγεί τους μαθητές στο να
αξιολογούν τις επιστημονικές, ηθικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις των θεμάτων.
SPORTS, EXERCISE & HEALTH SCIENCE (SL) *
Η επίτευξη της αριστείας στον τομέα του αθλητισμού είναι το αποτέλεσμα της έμφυτης
ικανότητας ή δεξιότητας και του ειδικού σχεδιασμού ενός προγράμματος φυσικής και
διανοητικής προπόνησης που συνοδεύεται από την κατάλληλη διατροφή.
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε μερικά από τα
επιστημονικά στοιχεία που συνθέτουν τη μελέτη του Aθλητισμού, της Άσκησης και της
Υγείας και χωρίζεται σε δύο μέρη. Περιλαμβάνει τη μελέτη της επιστήμης που στηρίζει
τη φυσική απόδοση και παρέχει την ευκαιρία στο μαθητή να εφαρμόσει αυτές τις
αρχές.
Το μάθημα περιλαμβάνει τις παραδοσιακές ειδικότητες της ανατομίας και
φυσιολογίας, της εμβιομηχανικής, της ψυχολογίας και της διατροφής, οι οποίες
μελετώνται στο πλαίσιο του αθλητισμού, της άσκησης και της υγείας.
Οι μαθητές θα καλύπτουν τόσο βασικά θέματα όσο και ενότητες επιλογής και θα
5
πραγματοποιήσουν πρακτικές (πειραματικές) έρευνες είτε στο εργαστήριο είτε στο
πεδίο. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις και την κατανόηση
για να εφαρμόζουν τις επιστημονικές αρχές και την κριτική ανάλυση στην ανθρώπινη
απόδοση. Ανάλογα με την περίπτωση, το μάθημα θα ασχοληθεί με θέματα του
διεθνισμού και της ηθικής, εξετάζοντας τον αθλητισμό, την άσκηση και την υγεία σε
σχέση με το άτομο αλλά και μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ 5: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
MATHEMATICS (SL/HL)
Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό πρέπει να
διαθέτουν πολύ καλό μαθηματικό υπόβαθρο και να έχουν ικανότητες αναλυτικής και
συνθετικής σκέψης.
Στο Υψηλό Επίπεδο οι μαθητές διδάσκονται σε βάθος άλγεβρα και τριγωνομετρία,
διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, μιγαδικούς αριθμούς, πιθανότητες και
στατιστική και τρισδιάστατη διανυσματική γεωμετρία. Επίσης διδάσκονται ένα από τα
παρακάτω κεφάλαια: πιθανότητες και στατιστική, θεωρία ομάδων, σειρές και
διαφορικές εξισώσεις, διακριτά μαθηματικά.
Στο Βασικό Επίπεδο οι μαθητές διδάσκονται άλγεβρα και τριγωνομετρία, διαφορικό και
ολοκληρωτικό λογισμό, πιθανότητες και στατιστική, αναλυτική γεωμετρία και
διανύσματα.
Παράλληλα οι μαθητές και των δύο επιπέδων έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε
επαφή με τη μαθηματική έρευνα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της Exploration. Η
Exploration είναι μία εργασία που αφορά έρευνα σε βάθος σε έναν τομέα των
Μαθηματικών και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις που
αποκτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΙΒ DP.
FURTHER MATHEMATICS (HL) *
Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και απευθύνεται σε μαθητές που έχουν
εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο, και ιδιαίτερη αγάπη για τα μαθηματικά.
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές σε βάθος μια
μεγάλη ποικιλία μαθηματικών κλάδων, όπως η γραμμική άλγεβρα, η γεωμετρία, οι
πιθανότητες και η στατιστική, τα διακριτά μαθηματικά, οι διαφορικές εξισώσεις
πρώτης τάξης, οι σειρές και οι δυναμοσειρές , η θεωρία συνόλων και η θεωρία
ομάδων.
Ένας μαθητής που θα επιλέξει το FURTHER MATHEMATICS, πρέπει να επιλέξει και το
MATHEMATICS HL, καθώς η γνώση της ύλης του MATHEMATICS HL, είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατανόηση της ύλης του FURTHER MATHEMATICS.
MATHEMATICAL STUDIES (SL)
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη Μαθηματική
Λογική και να ανακαλύψουν τη χρησιμότητα των Μαθηματικών βλέποντας τις
εφαρμογές τους σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.
6
Οι μαθητές διδάσκονται θεωρία συνόλων και λογικής, οικονομικά μαθηματικά,
πιθανότητες και στατιστική. Μελετούν συναρτήσεις και μαθαίνουν τις βασικές έννοιες
του διαφορικού λογισμού.
Μέρος του προγράμματος των Μαθηματικών Σπουδών είναι το Project. Το Project
είναι μια εργασία που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων, στην ανάλυση και την
εκτίμησή τους. Δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να
επιλέξουν ένα θέμα της αρεσκείας τους και να το ερευνήσουν.
COMPUTER SCIENCE (SL/HL) *
Η Επιστήμη Υπολογιστών περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας
ως μέσο τους υπολογιστές. Η Επιστήμη Υπολογιστών στο Βασικό Επίπεδο (SL)
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λογισμικού, στα θεμελιώδη στοιχεία των υπολογιστικών
συστημάτων και στη σχέση μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής και την κοινωνία.
Στο Υψηλό Επίπεδο (HL) περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και επιπλέον τα
Μαθηματικά Υπολογιστών, η Λογική, Προηγμένες Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμους
και περαιτέρω βασικές αρχές του συστήματος και οργάνωσης αρχείων.
Οι μαθητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώση συγκεκριμένων πτυχών της Java και του
Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (Object Oriented Programming) όπως η
Ενθυλάκωση, ο Πολυμορφισμός και η Κληρονομικότητα και προσεγγίσεις Δομημένου
Προγραμματισμού.
Η εκμάθηση εξετάζεται μέσω μιας εργασίας την οποία επιλέγει ο μαθητής,
ολοκληρώνεται με την επίβλεψη του καθηγητή και υποβάλλεται στο ΙΒ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
VISUAL ARTS (SL/HL)
Βασικοί στόχοι του μαθήματος του Visual Arts είναι:
• να δώσει στους μαθητές ευκαιρίες για σημαντικές προσωπικές και αισθητικές
εμπειρίες μέσα από την κατανόηση και παραγωγή έργων τέχνης.
• να ενθαρρύνει την έρευνα σε βάθος των εικαστικών τεχνών, σε διαφορετικές
ιστορικές περιόδους αλλά και στις σύγχρονες μορφές τους.
• να προωθήσει την κατανόηση της σχέσης ενός είδους τέχνης με το συγκεκριμένο
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε.
• να ενθαρρύνει την αναζήτηση ποιοτικών και πρωτότυπων λύσεων, μέσα από
διαρκή πειραματισμό και κατάλληλες δημιουργικές διαδικασίες.
Το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους είναι αφιερωμένο στην εκμάθηση
διαφορετικών τεχνικών και στη χρήση μιας σειράς υλικών μέσων για την κατασκευή
έργων τέχνης. Έμφαση δίνεται στο σχέδιο και στην κατανόηση των στοιχείων και
αρχών του design. Παράλληλα, γίνεται μια εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης μέσα
από συζητήσεις, προβολές video, μελέτη του βιβλίου Discovering Art History, και
έρευνα που αναλαμβάνουν οι μαθητές σε σχέση πάντα με τις προσωπικές τους
7
επιλογές και τα ενδιαφέροντα.
Η εξέλιξη της έρευνας και της πρακτικής δουλειάς καταγράφεται στο Research
Workbook. Οι μαθητές ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συνδυάσουν και άλλους τομείς
ενδιαφερόντων τους με το μάθημα, όπως τα μαθηματικά, τα σπορ κτλ., έτσι ώστε
αυτά να συνεισφέρουν στη δημιουργία και τον εμπλουτισμό των έργων τους.
Συγχρόνως γίνονται τακτικές επισκέψεις σε μουσεία και αίθουσες τέχνης, ώστε να
καλλιεργείται η γνώση του πολιτιστικού χώρου των μαθητών και να αναπτύσσεται η
κριτική τους σκέψη.
Στη συνέχεια οι μαθητές θα επιλέξουν ένα θέμα, μέσα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει
να ολοκληρώσουν μια ικανοποιητική σειρά έργων. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν την
έρευνα, καταγράφοντας το σύνολο της δουλειάς τους στο Research Workbook.
Στο τέλος του δεύτερου έτους οι μαθητές παρουσιάζουν όλη τους τη δουλειά σε μια
έκθεση, η οποία αξιολογείται από έναν εξωτερικό εξεταστή.
ARCHITECTURAL DESIGN AND SPACE**
Το Art Portfolio αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιτυχή
εισαγωγή των υποψηφίων στις αρχιτεκτονικές σχολές του εξωτερικού.
Πέραν όμως της δουλειάς που ετοιμάζουν οι μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος του
Visual Arts, οι αρχιτεκτονικές σχολές επιθυμούν να δουν κάποια επιπλέον θέματα
(projects) τα οποία θίγουν βασικά αρχιτεκτονικά ζητήματα όπως η αντίληψη του
χώρου, της κλίμακας, της πόλης. Έτσι, μέσα στα πλαίσια της συνολικής δουλειάς που
θα παρουσιάσουν, θα πρέπει να φαίνεται ότι έχουν αναπτύξει όχι μόνο έναν
εικαστικό τρόπο σκέψης αλλά και έναν αρχιτεκτονικό.
Συγκεκριμένα οι στόχοι του μαθήματος του Architectural Design and Space είναι να
διδαχθούν τεχνικές και έννοιες όπως αρχιτεκτονικό σχέδιο, αποτύπωση φόρμας και
υφής, διάσπαση και μεταμόρφωση φόρμας και κατασκευαστικές τεχνικές.
Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν να σκιτσάρουν γρήγορα on site καθώς και να
ερευνούν, να ερμηνεύουν και να χαρτογραφούν το χαρακτήρα μιας περιοχής.
THEATRE STUDIES (SL/HL)*
Το μάθημα της Θεατρικής Τέχνης και στα δύο επίπεδα, Υψηλό και Βασικό, δεν απαιτεί
καμία προηγούμενη εμπειρία στη θεωρία ή στην πρακτική του θεάτρου.
Ο σχεδιασμός του μαθήματος της Θεατρικής Τέχνης στοχεύει στο να δώσει τη
δυνατότητα στους μαθητές να εντρυφήσουν διαχρονικά και διαπολιτισμικά, στη
θεατρική τέχνη κι επιστήμη.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που ο κάθε μαθητής επεξεργάζεται και
αφομοιώνει τα εργαλεία και τη γνώση της μελέτης της συγκεκριμένης τέχνης. Το
θεωρητικό και το πρακτικό μέρος του μαθήματος, καλλιεργεί την προσωπική
ικανότητα του μαθητή στη δημιουργικότητα και στη φαντασία και στη δυνατότητα
επικοινωνίας μέσω της θεατρικής πράξης.
Ο κύριος κορμός του μαθήματος , χωρίζεται σε τρία μέρη: Ιστορία του Θεάτρου με
8
παράλληλη μελέτη των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών των περιόδων, Μαθήματα
Λόγου και Υποκριτικής διαφορετικών μεθόδων, και Ανάλυση θεατρικών έργων με
γνώμονα τα εργαλεία που συμβάλλουν στη σκηνική του πραγμάτωση.
Παράλληλα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν, όχι μόνο τη θεατρική
πρακτική αλλά και τις δομές κοινωνιών , παραδόσεων και άλλων τεχνών
διαφορετικών πολιτισμών ανά τους αιώνες,
καθώς επίσης και σύγχρονες
διαδραστικές μεθόδους πολυμέσων.
Επιπροσθέτως, στο IB των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα - Γείτονα, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στα εργαλεία εκείνα που μπορούν να βοηθήσουν και να ενδυναμώσουν τους
μαθητές που δεν ενδιαφέρονται απαραίτητα να σπουδάσουν την τέχνη του θεάτρου.
Έτσι, μεταξύ άλλων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Δημόσιο Λόγο (Public Speech), στη
σωστή εκφορά και προφορά της γλώσσας, σε ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης,
καθώς και στην ολοένα αναπτυσσόμενη τεχνική της Σωματικής Γλώσσας (Body
Language).
Εξάλλου, η τέχνη του θεάτρου γεννήθηκε στην Ελλάδα, για να εξελίξει και προωθήσει
την έννοια του διαλόγου, των σωστά αρθρωμένων επιχειρημάτων μα πάνω από όλα
της Δημοκρατίας.
MUSIC (SL/HL)*
Το μάθημα της Μουσικής περιλαμβάνει τη μελέτη διαφόρων ειδών μουσικής όπως
κλασσική, τζαζ, ποπ και έθνικ. Οι μαθητές μαθαίνουν αν εφαρμόζουν τη γνώση τους
ανακαλύπτοντας τους συνδέσμους ανάμεσα στη μουσική διαφορετικών εποχών,
τόπων και πολιτισμών, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τις γραπτές τους εξετάσεις
και τις εργασίες τους. Οι μαθητές μελετούν σε βάθος δύο έργα δυτικής κλασσικής
μουσικής. Επιπλέον, στο Higher Level οι μαθητές προετοιμάζονται για σόλο
παράσταση και τη σύνθεση ενός μουσικού κομματιού, ενώ στο Standard Level
διαλέγουν ένα από τα δύο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
*Τα μαθήματα που σημειώνονται με αστερίσκο προσφέρονται μόνον
επαρκής αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος.
εάν συμπληρωθεί
**Το μάθημα αυτό προσφέρεται από τα ΕΚΓ πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος των 6
μαθημάτων. Έχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και συνιστάται στους μαθητές που έχουν
σκοπό να σπουδάσουν Art ή Αρχιτεκτονική.
9