∆ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό

 ∆ιαγωνισμός
«Πες
το
με
ένα
τραγούδι
και
τον
πιο
απολαυστικό
συνδυασμό»
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η
οποία εδρεύει στον ∆ήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ.
9, με ΑΦΜ 094277965 της ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για
την υπογραφή του παρόντος από τους κ. Βασίλειο Βασιλειάδη και κ. Παναγιώτα
Λαμπροπούλου (εφεξής καλούμενη η «∆ιοργανώτρια»), σε συνεργασία με
την εταιρεία «Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην
Αθήνα, Σώστρατου 21-23, με ΑΦΜ 094221712 , ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ν.Ιμιρζιάδη
(εφεξής καλούμενη και ως «∆ιαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των
προϊόντων Coca-Cola της ∆ιοργανώτριας, προκηρύσσει διαγωνισμό με την
ονομασία «Πες
το
συνδυασμό» (εφεξής
με
ο
ένα
τραγούδι
και
«∆ιαγωνισμός»), ο
τον
οποίος
πιο
θα
απολαυστικό
διενεργηθεί
στα
καταστήματα της Everest ΑΕ (εφεξής η «Everest»).
2. Σκοπός του ∆ιαγωνισμού είναι η ανάδειξη νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν
μουσικά δώρα σύμφωνα με τα κατωτέρω· όλοι οι συμμετέχοντες θα κερδίζουν
από ένα (1) μαγνητάκι, τα οποία θα διατίθενται στα καταστήματα Everest.
3. Στο ∆ιαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της
Ελλάδος, οι οποίο έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους (εφεξής
καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν
για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή
των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια
του ∆ιαγωνισμού και πάντως κατά την παραλαβή των δώρων τους.
4. ∆εν
έχουν
δικαίωμα
συμμετοχής
στο
∆ιαγωνισμό
οι
υπάλληλοι
της
∆ιοργανώτριας, της ∆ιαφημιστικής, και της Everest καθώς και οι σύζυγοι και
οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.
5. Για τη συμμετοχή στον ∆ιαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε
προϊόντος ή/και υπηρεσίας της ∆ιοργανώτριας, της ∆ιαφημιστικής και της
Everest.
6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις
4 Αυγούστου 2014 και ώρα 8:00 πμ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα
23:59μμ.
7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 ανωτέρω, κατά το
χρονικό διάστημα από τις 04/08/2014 και ώρα 08:00:00 έως και 30/09/2014
και ώρα 23:59:59, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο
∆ιαγωνισμό αγοράζοντας από τα καταστήματα Everest της λίστας που
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος, ένα (1) οποιοδήποτε προϊόν
Coca-Cola και ένα (1) sandwich της επιλογής του (combo meal). Με την ως
άνω αγορά, ο κάθε Συμμετέχων παίρνει ένα άμεσο δώρο καθώς και ένα
κουπόνι με κωδικό για τη διεκδίκηση των δώρων (εφεξής το «Κουπόνι»). Το
άμεσο δώρο είναι ένα μαγνητάκι το οποίο και επιλέγει ο Συμμετέχων από σταντ
που βρίσκεται δίπλα στο ταμείο. Τα μαγνητάκια διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως
των αποθεμάτων ανά κατάστημα Everest. Εναλλακτικά, το Κουπόνι μπορεί να
παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή από τρίτους
εξουσιοδοτημένους προς αυτό από τα γραφεία της ∆ιαφημιστικής (Σώστρατου
21-23, 11743 Αθήνα) κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας στον αριθμό
2109222449 από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00πμ - 17.00μμ (εκτός
αργιών). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει αποκλειστικά και μόνον
έναν (1) κωδικό συμμετοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του ∆ιαγωνισμού, με την
επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο
κωδικός
συμμετοχής
που
εμπεριέχεται
στο
Κουπόνι
ανωτέρω
είναι
δυσανάγνωστος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν εμπεριέχεται στο εν
λόγω κουπόνι, ή παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να παραλάβει νέο κωδικό συμμετοχής αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής
του επικοινωνίας με τη ∆ιαφημιστική κατά τα ανωτέρω.
8. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στο ∆ιαγωνισμό θα
πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: (α) επισκέπτονται την ιστοσελίδα
www.everest.gr όπου μέσω ειδικού banner θα οδηγούνται στην ιστοσελίδα
www.pestomeenatragoudi.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). (β) Εγγράφονται
στην Ιστοσελίδα, καταχωρώντας στην ειδική φόρμα συμμετοχής τα εξής
στοιχεία
τους
(i)
Ονοματεπώνυμο
(υποχρεωτικό
πεδίο),
(ii)
E-mail
(υποχρεωτικό πεδίο), (iii) Κινητό τηλέφωνο (υποχρεωτικό πεδίο), (iv) Ερώτηση
σχετικά με τον λόγο επιλογής του combo meal (προαιρετικό πεδίο). Οι
Συμμετέχοντες
φέρουν
αποκλειστικά
ευθύνη
για
την
πλήρη
και
ορθή
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. (γ) ∆ηλώνουν ότι αποδέχονται
τους παρόντες όρους ∆ιαγωνισμού και (δ) Καταχωρούν τον κωδικό που
αναγράφεται στο Κουπόνι.
9. Με
την
ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
ανωτέρω,
οι
Συμμετέχοντες
θα
ενημερώνονται αυτόματα ότι είναι νικητές με τη διαδικασία της στιγμιαίας
επιλογής νικητών.
10.Από τη διαδικασία ανωτέρω θα αναδειχθούν ενενήντα (90) νικητές (εφεξής οι
«Νικητές») οι οποίοι κερδίζουν τα εξής μουσικά δώρα Sony (εφεξής τα
«∆ώρα»):
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
i. 50 Headphones μοντέλο DRBTN200
ii. 30 MP3 players μοντέλο NWZE585B.CEW
iii. 10 Docking Stations μοντέλο RDPXF300IPN.EU8
11. Οι Νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 210 9222449 από
∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00 πμ – 17.00 μμ (εξαιρούνται οι αργίες)
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που κέρδισαν και να δηλώσουν
τον αριθμό κινητού τηλέφωνου που καταχώρισαν κατά την εγγραφή τους
καθώς και τον μοναδικό κωδικό για να παραλάβουν τα ∆ώρα τους. Σε
περίπτωση που περάσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το δικαίωμα για
παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί
έναντι της ∆ιοργανώτριας ή/και της ∆ιαφημιστικής. Η επικοινωνία με τη
∆ιαφημιστική θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά
επιφορτισμένου υπαλλήλου.
12.Τα ∆ώρα θα αποσταλούν στους Νικητές με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier)
και με έξοδα της ∆ιοργανώτριας στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα
δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τη ∆ιοργανώτρια σύμφωνα με τον όρο 11
ανωτέρω. Κατά την παραλαβή των ∆ώρων, οι Νικητές θα πρέπει να
επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της ∆ιοργανώτριας
ή/και της ∆ιαφημιστικής ή/και σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει
τα ∆ώρα, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών και συμπληρώνοντας και
υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής των ∆ώρων.
13.Παράλληλα, με την καταχώριση κάθε κωδικού, οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν
αυτόματα στην τελική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Μεγάλου
∆ώρου. Κάθε καταχώριση κωδικού αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην τελική
κλήρωση. Κάθε, δηλαδή, Συμμετέχων με την επιφύλαξη των όρων του
παρόντος
έχει
δικαίωμα
πολλαπλής
συμμετοχής
στην
τελική
κλήρωση
καταχωρίζοντας, περισσότερους του ενός (1) κωδικού. Θα μπορεί όμως να
κερδίσει ένα από τα ∆ώρα ή το Μεγάλο ∆ώρο δια της τελικής κληρώσεως μόνο
μία (1) φορά.
14. Μετά το πέρας της διάρκειας του ∆ιαγωνισμού, και συγκεκριμένα στις 8
Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την
ανάδειξη των νικητών της τελικής κλήρωσης. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ∆ιαφημιστικής Σώστρατου 21-23, 11743
Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της ∆ιοργανώτριας και της Συμβολαιογράφου
κας Μαρία Κομνηνού Σαραντοπούλου, Μελησσού 15-19 Παγκράτι, Αθήνα, ή
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
αντικαταστάτη της. Από την τελική κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές
(εφεξής οι «Μεγάλοι Νικητές»), έκαστος των οποίων θα κερδίσει δώρο ως
ακολούθως (εφεξής το «Μεγάλο ∆ώρο»):

∆ύο
εισιτήρια για τα MTV Europe Music Awards που θα διεξαχθεί στις 9
Νοεμβρίου 2014 στη Γλασκώβη

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής για 2 άτομα:
Αθήνα – Γλασκώβη 8/11/2014 / Γλασκώβη – Αθήνα 10/11/2014 με απ’
ευθείας ή ενδιάμεση πτήση. Στα αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνονται και
οι φόροι αεροδρομίου.

Μετάβαση από το αεροδρόμιο Γλασκώβης προς το ξενοδοχείο διαμονής και
από το ξενοδοχείο διαμονής προς το αεροδρόμιο Γλασκώβης.

∆ύο
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων της διακριτικής ευχέρειας
της ∆ιοργανώτριας με πρωινό.

∆ύο εισιτήρια για το privé pre-event στο χώρο της μεγάλης εκδήλωσης που
θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (9 Νοεμβρίου 2014)
∆ιευκρινίζεται ότι το Μεγάλο ∆ώρο δεν περιλαμβάνει ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Οποιεσδήποτε
αλλαγές
απαιτηθούν
από
τους
νικητές
στις
προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους ίδιους.
15.Από την ίδια ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν και πέντε (5) επιλαχόντες
Νικητές
(εφεξής
οι
«Αναπληρωματικοί»),
οι
οποίοι
θα
μπορέσουν
να
διεκδικήσουν το Μεγάλο ∆ώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη
έγκυρης συμμετοχής των αρχικών Μεγάλων Νικητών είτε σε περίπτωση που
δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους αρχικούς Μεγάλους Νικητές, είτε σε
περίπτωση που οι αρχικοί Μεγάλοι Νικητές αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το
Μεγάλο ∆ώρο.
16. Άπαντες Νικητές θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα
της
κλήρωσης,
δηλαδή
στις
08/10/2014
και
την ημέρα διενέργειας
ώρα
19.00μμ
με
το
ονοματεπώνυμο τους, όπως το καταχώρισαν κατά τη συμμετοχή τους στο
∆ιαγωνισμό
κατά
τα
ανωτέρω.
Οι
Μεγάλοι
Νικητές
θα
ειδοποιηθούν
τηλεφωνικώς στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν και μέσω του οποίου
έλαβαν
μέρος
στο
∆ιαγωνισμό.
Οι
Μεγάλοι
Νικητές,
προκειμένου
να
κατοχυρώσουν το ∆ώρο τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών
(3) ημερών από την ενημέρωση τους να δηλώσουν ότι το αποδέχονται
γραπτώς με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail
address) που θα τους δηλωθεί από τη ∆ιαφημιστική κατά την προηγούμενη
επικοινωνία. Η ∆ιαφημιστική θα ενημερώσει τους Μεγάλους Νικητές για τον
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
τρόπο και το χρόνο παραλαβής του Μεγάλου ∆ώρου, η οποία θα γίνει κατά την
απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοργανώτριας.
17. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα ειδοποιείται από
τη ∆ιοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο
οποίος θα πρέπει επίσης, εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας από την
ενημέρωσή του να αποδεχθεί το Μεγάλο ∆ώρο γραπτώς με e-mail στη
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email address) που θα του δηλωθεί
από τη ∆ιαφημιστική. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω
προθεσμία, το δικαίωμα για παραλαβή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση
δύναται να προβληθεί έναντι της ∆ιοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης
των Μεγάλων Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται
πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της
∆ιοργανώτριας ή της ∆ιαφημιστικής.
18.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την καταχώριση των κωδικών στην
Ιστοσελίδα, τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα, καθώς και πληροφορίες
για την παραλαβή των δώρων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο 210 9222449, ∆ευτέρα έως Παρασκευή 11.00 πμ - 17.00 μμ
(εξαιρούνται οι αργίες). Για γενικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί του
διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα.
19.Η ∆ιοργανώτρια και η ∆ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν
άκαρπες
προσπάθειες
ειδοποίησης
των
Μεγάλων
Νικητών,
ή/και
των
Αναπληρωματικών- κατά περίπτωση, επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν για
οποιονδήποτε λόγο στις τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή επειδή ο
αριθμός
κινητού
τηλεφώνου
που
δήλωσαν
δεν
είναι
ορθός
ή
έχει
απενεργοποιηθεί.
20.Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι νικητές των ∆ώρων καθώς και οι
Μεγάλοι Νικητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν τα ∆ώρα ή το Μεγάλο ∆ώρο
αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση της έγγραφης
συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική
μέριμνα αυτών.
21.Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος οι ανήλικοι Μεγάλοι Νικητές ή κατά
περίπτωση οι Αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει κατά το
χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού το 16ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν
να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Μεγάλο ∆ώρο αντίστοιχα αποκλειστικά
και μόνον υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης στη ∆ιοργανώτρια της
έγγραφης συναίνεσης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
Αρχή από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
αυτών. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι ανήλικοι Μεγάλοι Νικητές του
∆ιαγωνισμού
ή
κατά
περίπτωση
οι
Αναπληρωματικοί
κατά
το
χρόνο
πραγματοποίησης του ταξιδιού δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας
τους, θα μπορούν να διεκδικήσουν και να παραλάβουν το Μεγάλο ∆ώρο
αντίστοιχα αποκλειστικά και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται
στο ταξίδι από το γονέα, κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα
αυτών.
22.Αντίστοιχα, τα πρόσωπα που θα επιλέξουν οι Μεγάλοι Νικητές να τους
συνοδεύσουν στο ταξίδι (εφεξής οι «Συνοδοί») θα πρέπει για τη συμμετοχή
τους στο ταξίδι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους κατά το
χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδιού και να προσκομίσουν στη ∆ιοργανώτρια
την έγγραφη συναίνεση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
Αρχή από τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα
αυτών. Κατ’ εξαίρεση οι Συνοδοί θα μπορούν να είναι κάτω των 16 ετών εάν οι
Μεγάλοι Νικητές είναι ενήλικες και επιθυμούν να συνοδεύονται από ανήλικο
τέκνο τους.
23.Η ∆ιοργανώτρια και/ή η ∆ιαφημιστική και/ ή η Everest δεν φέρουν καμία
ευθύνη εάν οι νικητές των δώρων έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε
λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν σύμφωνα
με τους παρόντες όρους τα δώρα τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει
δεν είναι ορθή, δεν κατοικούν, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται εκεί, ή δεν
υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των δώρων, ή αν η
συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής
τους στον ∆ιαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές
χάνουν κάθε
δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των δώρων, τα οποία παραμένουν εις
χείρας της ∆ιοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση
απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική
της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην
περαιτέρω διάθεσή του. ∆ιευκρινίζεται ότι τα ∆ώρα που δεν παραλήφθηκαν
από τους Νικητές εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας των 7 ημερών,
θα μπουν στην τελική κλήρωση μαζί με το Μεγάλο ∆ώρο.
24.Η ∆ιοργανώτρια και/ή η ∆ιαφημιστική και/ ή η Everest δεν ευθύνονται για
πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα ∆ώρα ή στο Μεγάλο
∆ώρο
που
θα
παραλάβουν
οι
νικητές
του
∆ιαγωνισμού.
Ρητά
επίσης
διευκρινίζεται προς τους Συμμετέχοντες και τους νικητές ότι η Everest δεν
εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην απόδοση των δώρων και ως εκ τούτου
δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των τελικών αποδεκτών των δώρων.
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
25.Τα ∆ώρα και τα Μεγάλα ∆ώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισμού
είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και
δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή
τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.
26.Οι Μεγάλοι Νικητές του ∆ιαγωνισμού και οι Συνοδοί τους ταξιδεύουν
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, και η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας ή/και της
∆ιαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην κάλυψη των εξόδων
που αναγράφονται στον όρο 14 ανωτέρω. Οι Μεγάλοι Νικητές του ∆ιαγωνισμού
(και κατά περίπτωση οι γονείς/ κηδεμόνες/ ασκούντες νόμιμα τη γονική
μέριμνα) και οι Συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν σε όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου για τις ανάγκες του ταξιδίου. Η ∆ιοργανώτρια ή/και ∆ιαφημιστική
δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτραπεί σε κάποιον
Μεγάλο Νικητή να ταξιδέψει ή αν κάποιος Μεγάλος Νικητής δεν είναι σε θέση
να συμμετάσχει στο ταξίδι κατά τον όρο 14 ανωτέρω.
27.Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο ∆ιαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή των
Μεγάλων Νικητών και των Συνοδών τους στο ταξίδι ισοδυναμεί αυτομάτως με
δήλωση απαλλαγής της ∆ιοργανώτριας ή/και της ∆ιαφημιστικής από πάσης
ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν
ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. ∆ιευκρινίζεται ότι η ∆ιοργανώτρια και η
∆ιαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία
άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο όλων των νικητών
του ∆ιαγωνισμού ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή
και αξιοποίηση των ∆ώρων ή του Μεγάλου ∆ώρου αλλά και στο πρόσωπο των
Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο ∆ιαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
28.Η
∆ιοργανώτρια
ή/και
η
∆ιαφημιστική
διατηρούν
το
δικαίωμα
να
τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν τον ∆ιαγωνισμό ή να μεταβάλουν τις
ημερομηνίες
διεξαγωγής
της
ή/και
οποιονδήποτε
άλλο
όρο
της,
συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του
∆ιαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της
Ιστοσελίδας
με
ημερομηνία
ανακλήσεως
κ.λ.π.
την
ισχύος
ημερομηνία
της
της
ως
άνω
σχετικής
τροποποίησης
ή/και
γνωστοποίησης.
Η
∆ιοργανώτρια (ή/και η ∆ιαφημιστική) μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει
τον ∆ιαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η ∆ιοργανώτρια
ή/και η ∆ιαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και
οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του ∆ιαγωνισμού ή των MTV
Europe Music Awards οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα,
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
απαίτηση και αξίωση κατά της ∆ιοργανώτριας ή/και της ∆ιαφημιστική ούτε
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ∆ιαγωνισμού ή
οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
29.Η συμμετοχή στον ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων
στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H ∆ιοργανώτρια ή/και η
∆ιαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από
τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή
τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών,
λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου
ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε
διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή
σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών,
κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες)
καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα
πλαίσια του ∆ιαγωνισμού.
30.Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας
παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο,
σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον ∆ιαγωνισμό ακυρώνεται
πάραυτα και η ∆ιοργανώτρια ή/και η ∆ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να
αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
31.H ∆ιοργανώτρια ή/και η ∆ιαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την
εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα
επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η
συμμετοχή
δεν
είναι
σύμφωνη
με
τους
παρόντες
όρους.
Επιπλέον
η
∆ιοργανώτρια ή/και η ∆ιαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν
οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον ∆ιαγωνισμό ή να
του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική
τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’
όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου
ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα
χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο
που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του ∆ιαγωνισμού, καταστρατηγεί ή
επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.
32.Η ∆ιοργανώτρια ή/και η ∆ιαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή
αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε
αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον ∆ιαγωνισμό.
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
33.Οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική
μέριμνα αυτών) δίνουν στην ∆ιοργανώτρια ή/και την ∆ιαφημιστική το
δικαίωμα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε
οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη
απαίτηση από μέρους τους με σκοπό να αναρτηθεί δημοσίως στο πλαίσιο του
∆ιαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ∆ιοργανώτριας με
κάθε τρόπο ή/και μέσο.
34.Περαιτέρω, στα πλαίσια του ∆ιαγωνισμού η ∆ιοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με
τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω
[ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail address),
αριθμό
κινητού
τηλεφώνου,
ταχυδρομική
διεύθυνση],
τα
οποία
θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του
∆ιαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της ∆ιοργανώτριας με
κάθε
τρόπο
ή/και
μέσο.
Τα
δεδομένα
δύνανται
να
διαβιβαστούν
στη
∆ιαφημιστική καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της ∆ιοργανώτριας που
ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς.
35.Οι Συμμετέχοντες (ή κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική
μέριμνα αυτών) δίνουν την συναίνεσή τους στη ∆ιοργανώτρια να τηρήσει
αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα
δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για
την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2472/1997.
36.Η συμμετοχή στον ∆ιαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των
Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της
∆ιοργανώτριας και της ∆ιαφημιστικής.
37.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο και
οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον ∆ιαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
38.Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο κα Μαρία
Κομνηνού Σαραντοπούλου, Μελησσού 15-19 Παγκράτι, Αθήνα, απ’ όπου
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του
δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της
Ιστοσελίδας.
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
Παράρτημα 1
A/A
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο∆ΟΣ, ΤΚ)
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΠΟΛΗ
1
MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ALLOU FAN PARK)
Καναπιτσέρη 5
Αγ. Ι. Ρέντης
2
ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST
CARREFOUR ΓΕΡΑΚΑ)
Λ.Μαραθώνος 131
Γέρακας
3
EVENIS Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
FACTORY ΠΕΙΡΑΙΑ)
Πειραιώς 76
Πειραιάς
4
EVENIS Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ
EVEREST FACTORY ΣΠΑΤΑ)
Aεροδρόμιο
Σπάτα
5
ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ)
Λ. Σουνίου 34
Αγ. Μαρίνα
6
ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
Αγ. Ιωάννου 2
Αγ. Παρασκευή
7
∆ΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΑΙΓΑΛΕΩ)
Θηβών 372
Αιγάλεω
8
ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ)
Ακαδημίας 59-61
Αθήνα
9
ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. (EVEREST
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)
Κηφισίας 4
Αθήνα
10
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
Αλεξιουπόλεως 46 & ΠΛ.
ΑΓ. Τριάδος
Αργυρούπολη
11
ΧΑΝΟΥΜΗΣ Γ. & ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
(ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΑΡΤΕΜΙ∆Α)
Λ.Καραμανλή 5 &
Μακρυγιάννη
Λούτσα
12
ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
16ο χλμ Αθηνών Κορίνθου
Ασπρόπυργος
13
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΑΧΑΡΝΩΝ)
Αχαρνών 330
Αθήνα
14
EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST
ΒΙΚΤΩΡΙΑ)
Γ΄ Σεπτεμβρίου 94
Αθήνα
15
ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
Γαλατσίου 141 & Βείκου
Αθήνα
16
ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΓΕΡΑΚΑ)
Λ.Μαραθώνος &
Παπανικολή 63
Γέρακας
17
ΓΛΥΦΑ∆Α Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ)
Μαραγκού 1
Γλυφάδα
18
ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Λ. - ∆ΙΠΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
(EVEREST ΓΟΥ∆Ι)
Μικράς Ασίας 71
Μικράς Ασίας 71
19
ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ∆ΑΦΝΗ)
Λ.Βουλιαγμένης 214
∆άφνη
20
ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ Η. - ΚΛΑΓΚΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ)
Μαρασλή 19-21
Αθήνα
21
ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (EVEREST
ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
Παπάγου 89
Ζωγράφου
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
22
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)
Ηρώων Πολυτεχνείου 2
Ηλιούπολη
23
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
Λασκαρίδου 106
Καλλιθέα
24
ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. (EVEREST
ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
Λεβίδου 1
Κηφισιά
25
ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΚΟΛΩΝΑΚΙ)
Τσακάλωφ 14
Αθήνα
26
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ)
Πλ. Ελευθερίας 21
Κορυδαλλός
27
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΚΟΡΩΠΙΟΥ)
Β. Κων/νου 316
Κορωπί
28
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΚΟΥΚΑΚΙ)
Λ. Συγγρού 70
Αθήνα
29
ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (EVEREST ΛΑΥΡΙΟΥ)
Πλ. Ηρώων 1
Λαύριο
30
ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
Πλ. Οδυσσού 2
Πειραιάς
31
ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΜΑΡΟΥΣΙ)
Ερμού 2
Μαρούσι
32
EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST
ΜΕΤΑΞΑ)
Παπανικολή 2
Πειραιάς
33
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.
(ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)
Ερμού 85
Αθήνα
34
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST
ΜΟΣΧΑΤΟ)
Μακρυγιάννη 141
Μοσχάτο
35
ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ)
2ας Μαϊου 14
Ν.Σμύρνη
36
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
Πευκών 4
Ν. Ηράκλειο
37
ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
Ν.ΙΩΝΙΑΣ)
Σινιόσογλου 6 &
Παναγούλη
Ν. Ιωνία
38
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Μ. ΕΠΕ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST
Ν.ΚΟΣΜΟΣ)
Λουδ. Τζορτζ 28
Αθήνα
39
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΝΙΚΑΙΑΣ)
Κονδύλη 1 & Τζαβέλα
Πειραιάς
40
ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΠΑΓΚΡΑΤΙ)
Ευτυχίδου 49
Παγκράτι
41
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΝΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.
(EVEREST ΠΑΛΛΗΝΗΣ)
Λ. Μαραθώνος 126
Παλλήνη
42
ΣΠΙΝΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΠΑΝΤΕΙΟΥ)
Αλ.Πάντου 18
Καλλιθέα
43
ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΥΠΟΚ/ΜΑ
EVEREST ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ)
Λ.Κηφισίας 70 & Πάρνωνος
Μαρούσι
44
ΦΡΕΡΗΣ Λ. Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ)
Γρ. Λαμπράκη 150
Πειραιάς
45
ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
Πατησίων 351
Αθήνα
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
ΠΑΤΗΣΙΑ)
46
ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)
∆ημοκρατίας 15
Πειραιάς
47
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
Παρασκευοπούλου 49
Περιστέρι
48
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (EVEREST
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Πειραιώς 141-143
Γκάζι - Αθήνα
49
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΠΛ.ΜΑΒΙΛΗ)
Σούτσου & ∆ωριλαίου 6
Μαβίλη
50
ΧΑΝΟΥΜΗΣ Γ. - ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΡΑΦΗΝΑΣ)
Χρ. Σμύρνης & Χρ.
Μάντικα
Ραφήνα
51
∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΣΤΑΜΑΤΑΣ)
Λ. Μαραθώνος 2
Σταμάτα
52
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΠΟΚ/ΜΑ
EVEREST ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
Ερμού 2
Αθήνα
53
ΦΡΕΑΤΤΥ∆Α Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΤΖΑΝΕΙΟ)
Αφεντούλη 45 & Ζαννη
Φρεαττύδα
54
ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. (EVEREST ΦΩΚΙΟΝΟΣ)
Αγ. Μελετίου 61
Αγ. Μελετίου
55
EVERFOOD A.E.E. (ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 1)
Αγ. Παρασκευής 1
Χαλάνδρι
56
ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
Μεσογείων 212 & Υμηττού
1
Χολαργός
57
ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. (EVEREST MALL)
Ανδρέα Παπανδρέου 35
(Εντός mall)
Μαρούσι
58
ΡΟΖΑ Α.Ε. (EVEREST ΒΑΡΗΣ)
Λ. Βάρης & Πάρου 28
Βάρη
59
ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST
ΤΑΥΡΟΥ)
Μαραθόνως 2 &
Π.Τσαλδάρη 11
Ταύρος
60
ΚΟΥΡΟΥ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΙ)
Ηρ.Πολυτεχνείου 40
Ηλιούπολη
61
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ
(EVEREST ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ)
Λ.Λαυρίου 134 Α
Γλυκά Νερά
62
EVERSTORY ΑΕ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 2)
Λ.Πεντέλης 126
Χαλάνδρι
63
ΤΣΟΥΝΗΣ ∆. - ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ)
Λ.Καραμανλή 27
Ανάβυσσος
64
ΑΡΤΟΣ & ΓΕΥΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST
ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ ΠΕΡΙΣΣΟΥ)
Λεωφ.Ηρακείου & Αβέρωφ
(Σταθμός τρένου
Περισσού)
Περισσός
65
ΛΟΦΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΧΑΪ∆ΑΡΙ 2)
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 272
Χαιδάρι
66
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΙΙΙ)
Αγ. Παρασκευής 111
Χαλάνδρι
67
ΓΟΥΝΑΡΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆Α)
Γούναρη 46 & Πόντου
Ελληνικό
68
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΥΠΟΚ/ΜΑ
Βασ.Παύλου 4
Βούλα
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
EVEREST ΒΟΥΛΑ)
69
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(ΥΠΟΚ/ΜΑ ∆. ΣΟΥΤΣΟΥ)
Σούτσου & Αθανασιάδου 1
Αθήνα
70
ΚΑΤΣΕΛΗ Χ.ΥΙΟΙ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Π.Υ.&
ΕΜΠ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΥΠ.EVEREST ΠΑΝΟΡΜΟΥ)
Πανόρμου 109 &
Χατζηκωνσταντή
Αθήνα
71
ΚΑΤΣΕΛΗ Χ.ΥΙΟΙ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ Π.Υ.&
ΕΜΠ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠ.EVEREST ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ)
Ερυθρού Σταυρού 9 &
Σεβαστουπόλεως
Αθήνα
72
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Σ. ΑΕ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST MALL ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
Αγ. ∆ημήτριος
Αγ. ∆ημήτριος
73
ΝΙΜΕΘΑ Ε.Π.Ε. (EVEREST ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
Λ.Αιαντείου & Ιπποκράτους
Σαλαμίνα
74
ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 4
∆ουκίσης Πλακεντίας 68
Χαλάνδρι
75
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (EVEREST ΓΛΥΦΑ∆Α 2)
Λ. Ποσειδώνος & Ελ.
Βενιζέλου, πλατεία Θέμιδος
Γλυφάδα
76
ΤΣΟΥΝΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΚΑΛΥΒΙΑ)
Λ. Καλυβίων & Λαγονησίου
Καλύβια
77
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST
ΓΚΡΑΒΑ)
Ταϋγέτου 87-89
Γκράβα
78
∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ
(EVEREST ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ)
Λ. Πεντέλης &
Σισμανογλείου
Βριλήσσια
79
∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ
(EVEREST ΠΕΙΡΑΙΑ)
Ηρ.Πολυτεχνείου 37
Πειραιάς
80
∆ΡΟΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠ/ΜΑ
(EVEREST ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ)
Ακτή Μιαούλη 65
Πειραιάς
81
ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ( EVEREST
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)
Λ.Σουνίου 81
Μαρκόπουλο
82
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ)
Ελ.Βενιζέλου 14 &
Λ.∆εκελείας 85
Ν.Φιλαδέλφεια
83
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)
Παπανικολή & Ελ.
Βενιζέλου 176
Κερατσίνι
84
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST Ν.ΜΑΚΡΗΣ)
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 145
Ν.Μάκρη
85
ΕΣΤΙΑΣΗ ΒΑΖΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Εθν. Αντιστάσεως 159 161
Μπραχάμι
86
ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
INTERNET ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ EVEREST ΣΟΛΩΝΟΣ)
Σόλωνος 68& Σίνα
Αθήνα
87
ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ
EVEREST ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ)
Λ. Κρυονερίου 17
Αγ. Στέφανο
88
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΝΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.
(EVEREST ΜΠΡΑΧΑΜΙ)
Λεωφόρος Αγ. ∆ημητρίου
253 - 261
Μπραχάμι
89
ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
INTERNET ΕΠΕ (ΥΠ/ΜΑ EVEREST ΡΕΝΤΗ)
Πλατεία Ρέντη
Ρέντη
90
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε. (EVEREST
ΣΥΓΓΡΟΥ)
Λ. Συγγρού 70
Αθήνα
91
ΓΡΑΨΑΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΟΚ/ΜΑ
EVEREST ΓΛΥΦΑ∆Α 3)
Λ. Βουλιαγμένης 2
Γλυφάδα
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
92
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ)
37ο χλμ. Μαρκόπουλου
Πόρτο Ράφτη
93
ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΥΠΟΚ/ΜΑ
(EVEREST Π.ΦΑΛΗΡΟΥ)
Λ. Αμφιθέας 54
Π. Φάληρο
94
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST
ΝΙΚΑΙΑΣ 2)
ΒΟΤΣΗ & ΒΟΥΡΝΟΒΑ 1
ΝΙΚΑΙΑ
95
ΕΣΤΙΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ Ι.Κ.Ε. (EVEREST
ΑΛΙΜΟΥ)
Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 36
ΑΛΙΜΟΣ
96
P&S COFFEE Ι.Κ.Ε. (EVEREST ΑΙΓΑΛΕΩ 2)
Λ.Καβάλας 413 &
Πατριάρχου Γρηγορίου 26
Αιγάλεω
97
ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ)
Κούσκουρα 7
Θεσσαλονίκη
98
ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Π.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ
EVEREST COSMOS)
11ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Ν.ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
Θεσσαλονίκη
99
ΕΝΝΕΑ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)
13oχλμ. Θεσ/κηςΓεωργικής σχολής
Θεσσαλονίκη
100
ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ (EVEREST
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ)
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 102
Πλαταμώνας
101
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α.Ε.(EVEREST ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ)
Σύνορα Ελλάδας Αλβανίας
Συνοριακός
Σταθμός
102
ΒΟΛΟΣ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΒΟΛΟΥ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
Σπ. Σπυρίδη &Λ.
∆ημητριάδος
Βόλος
103
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α.Ε.(EVEREST ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ)
Μεθοριακού Σταθμού Νέας
Γέφυρας Κήπων Εβρου
Αλεξανδρούπολη
104
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (EVEREST
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ)
Ερμού & Φαρμακίδου 4
Χαλκίδα
105
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST ΠΑΤΡΑΣ)
Αγ. Νικολάου 16
Πάτρα
106
BEST CORNER A.E. (EVEREST ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
Αναστασίου Σεχιώτη 35
Τρίπολη
107
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
(EVEREST ΠΑΤΡΑ ΙΙ)
Νέα Εθ. Οδ. Αθηνών
Πατρών 158
Πάτρα
108
ΧΟΝ∆ΡΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (EVEREST ΚΩΣ)
Ιπποκράτους 1 (ΤΚ 85300)
Κως
109
ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (EVEREST
ΜΥΚΟΝΟΣ)
Πλατεία Μαντούς
Μύκονος
110
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. (EVEREST ΧΙΟΣ)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ&
ΡΟ∆ΟΚΑΝΑΚΗ 48
Χίος
111
ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
(EVEREST ΣΥΡΟΣ)
Μελίνας Μερκούρη &
Γεωργίου Σούρη 2
Σύρος
112
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. (EVEREST
ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
Ελ. Βενιζέλου 83
Ρέθυμνο
113
Ε∆ΕΣΜΑ Α.Ε. (EVEREST ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΙ)
Μελενάου Παρλαμά 6
(Γιοφύρο)
Κρήτη
114
Ε∆ΕΣΜΑ Α.Ε.(ΥΠΟΚ/ΜΑ EVEREST ΗΡΑΚΛΕΙΟ
III)
Πλατεια Καλεργών &
ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ 1
Κρήτη
115
ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (EVEREST ΧΑΝΙΑ)
Σκαλίδη & Πλατεία 1866
Κρήτη
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1565088.3