ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο
Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του
παρόντος από τους κ.κ. Νικόλαο Αρβανίτη και Παναγιώτα Λαμπροπούλου (εφεξής καλουμένη η
«COCA-COLA 3E»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει επί […] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του
παρόντος από […] (εφεξής καλουμένη η «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»), (εφεξής καλούμενες
από κοινού κατωτέρω χάριν συντομίας «Διοργανώτριες») προκηρύσσουν προωθητική ενέργεια για
τις συσκευασίες Amita Πορτοκάλι 100% 1lt, Amita Πορτοκάλι-Μανταρίνι 100% 1lt, Amita
Γκρέιπφρουτ 100% 1lt και Amita Μήλο-Καρότο-Πορτοκάλι 100% 1lt (εφεξής η «Προωθητική
Ενέργεια»), η οποία θα λάβει χώρα σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά
σήματα της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ σε όλη την Ελλάδα (εφεξής καλούμενα κατωτέρω τα
«Καταστήματα»), τα οποία και πωλούν τα προαναφερθέντα προϊόντα, (εφεξής καλούμενα
«Συμμετέχουσες Συσκευασίες»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα που κατοικούν
μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας AB Plus. Σε διαφορετική περίπτωση, η
συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια
θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα
υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.
3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών,
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού. Επίσης, δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι των συμμετεχόντων Καταστημάτων στην Προωθητική
Ενέργεια, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
4. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί από 30/10/2014 έως 12/11/2014 (και ώρα κλεισίματος
καταστημάτων) (εφεξής η «Διάρκεια») στα Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Από 30/10/2014
έως 12/11/2014 στα ως άνω Καταστήματα θα υπάρχει διαφημιστικό υλικό με πληροφορίες για
την Προωθητική Ενέργεια.
5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, οι συμμετέχοντες
(κάτοχοι της προαναφερθείσας κάρτας AΒ PLUS, των οποίων τα στοιχεία είναι πλήρη και είναι
άνω των 18 ετών), με την αγορά μίας Συμμετέχουσας Συσκευασίας κατά τη Διάρκεια της
Προωθητικής Ενέργειας και με χρήση στο ταμείο του Καταστήματος της κάρτας ΑΒ Plus κατά τη
σχετική ταμειακή συναλλαγή, θα συμμετάσχουν αυτομάτως σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση
τον κωδικό της κάρτας ΑΒ Plus για την ανάδειξη των νικητών της Προωθητικής Ενέργειας, οι
οποίοι θα κερδίσουν το δώρο που προβλέπεται κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια
συμμετοχή ανά ταμειακή συναλλαγή και αγορά οποιασδήποτε από τις Συμμετέχουσες
Συσκευασίες. Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε ταμειακής συναλλαγής ο καταναλωτής που
δεν χρησιμοποίησε την κάρτα ΑΒ Plus του κατά τη διάρκεια αυτής, δεν μπορεί να επανέλθει για
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1593098.8
να διεκδικήσει εκ των υστέρων σε σχέση με αυτήν την αντιστοιχούσα στην απόδειξη συμμετοχή
στην Προωθητική Ενέργεια.
6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής καθ’ όλη τη Διάρκεια της
Προωθητικής Ενέργειας, αλλά θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο
δια της κληρώσεως. Όποιος κάτοχος της κάρτας ΑΒ Plus δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην
Προωθητική Ενέργεια και στην κλήρωση για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει
τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6381890 καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.
7. Με τη επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2, 3 και 5 του παρόντος, όσοι καταναλωτές,
κάτοχοι της κάρτας ΑΒ Plus, θέλουν να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια, αλλά δεν
επιθυμούν να αγοράσουν τις Συμμετέχουσες Συσκευασίες, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή,
αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας AB Plus. Οι
συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκυρη και ορθή συμπλήρωση και
υποβολή του αριθμού της κάρτας τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει
καθ’ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτήν κατ’ αυτόν
τον τρόπο μόνον μία φορά.
8.
Μετά την παρέλευση της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική
κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
27/11/2014 και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που
βρίσκονται στο Γέρακα Αττικής, Λεωφ. Σπάτων αρ. 81, ενώπιον τριμελούς επιτροπής
αποτελούμενης από δύο εκπροσώπους της ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και έναν εκπρόσωπο της
COCA-COLA 3E, και παρουσία της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας (Eύας) Γουλανδρή ή του
νομίμου αναπληρωτή της. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης
στον πιο πάνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή / και ώρα, οι Διοργανώτριες διατηρούν
το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα, την ώρα ή τον τόπο με προηγούμενη ανακοίνωσή τους προ
24 ωρών στον ιστότοπο www.ab.gr. Η τριμελής αυτή επιτροπή θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη
και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια
της Προωθητικής Ενέργειας.
9. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν χίλιοι (1.000) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»), έκαστος των
νικητών θα κερδίσει από μία (1) βαφλιέρα.
10. Από την ανωτέρω διαδικασία θα αναδειχθούν εκατό (100) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι
«Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο εντός προθεσμίας που θα
οριστεί από την COCA-COLA 3E κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που
έχουν κληρωθεί, σε
περίπτωση που καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τους Νικητές ή οι
τελευταίοι αρνηθούν ή δεν παραλάβουν το δώρο τους εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί.
11. Τα ονόματα των Νικητών θα αναρτηθούν στις 27/11/2014 στην ιστοσελίδα www.ab.gr. Οι
Νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της COCA-COLA 3E εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων τους κατά τα ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο στο
τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην εταιρεία ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κατά την έκδοση της
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1593098.8
κάρτας AB Plus ή κατά τον όρο 7 του παρόντος. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα
αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της
COCA-COLA 3E. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για άκαρπες προσπάθειες
ειδοποίησης των Νικητών επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο στις
τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή επειδή ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που
δήλωσαν δεν είναι ορθός ή έχει απενεργοποιηθεί και ούτε υποχρεούνται να συνεχίσουν την
προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας της 11/12/2014. Μετά το πέρας της εν λόγω
ημερομηνίας, το δικαίωμα παραλαβής των Νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση
δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών.
12. Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, η COCA-COLA 3E θα ειδοποιήσει τηλεφωνικά τους
Αναπληρωματικούς αποκλειστικά και μόνο στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην εταιρεία
ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κατά την έκδοση της κάρτας AB Plus ή κατά τον όρο 7 του
παρόντος, προς παραλαβή του αντίστοιχου δώρου (-ων) κατά απόλυτη προτεραιότητα και
σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για
άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Αναπληρωματικών επειδή οι τελευταίοι δεν απάντησαν
για οποιονδήποτε λόγο στις τηλεφωνικές κλήσεις που τους έγιναν ή επειδή ο αριθμός σταθερού
ή κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν δεν είναι ορθός ή έχει απενεργοποιηθεί και ούτε
υποχρεούνται να συνεχίσουν την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας της 18/12/2014. Μετά
την πάροδο της εν λόγω ημερομηνίας το δικαίωμα παραλαβής των Αναπληρωματικών αυτόματα
απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών.
13. Το δώρο θα αποσταλεί με επιμέλεια της Διοργανώτριας με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier)
στους Νικητές, μετά από έλεγχο των στοιχείων τους και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Τα
έξοδα αποστολής του δώρου βαραίνουν τη Διοργανώτρια. Για την παραλαβή των δώρων είναι
απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας των Νικητών (ή/και των Αναπληρωματικών
κατά περίπτωση), καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής
που εύλογα θα τους ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης των δώρων.
14. Oι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές (ή οι Αναπληρωματικοί- κατά
περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια
προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους ή αν η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθή,
δεν κατοικούν, απουσιάζουν ή δεν βρίσκονται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
για την παραλαβή του δώρου, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
επικοινωνίας με τους τελευταίους, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές
(ή οι Αναπληρωματικοί - κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί
του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας των Διοργανωτριών, οι οποίες
απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούνται να προβούν κατά την
απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων
είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1593098.8
15. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν
καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών (ή/και των
Αναπληρωματικών κατά περίπτωση) κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του δώρου τους αλλά
και στο πρόσωπο των συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια κατά
τα ανωτέρω.
16. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Προωθητική
Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων
διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες
ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των Διοργανωτριών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών
περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε
καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά
αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
17. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας είναι απολύτως συγκεκριμένα
και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή
προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή
εξαργυρώνονται.
18. Μετά την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας, την ειδοποίηση των Νικητών και την
παράδοση των δώρων, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για
τυχόν ελάττωμα του δώρου της Προωθητικής Ενέργειας ή/και για τυχόν βλάβη - ζημία για
οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή/και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά
οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο εταιρείες.
19. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για
οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Προωθητική Ενέργεια.
20. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και ανακαλέσουν την
Προωθητική Ενέργεια ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε
άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της
Προωθητικής Ενέργειας καθώς και να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας
κατά τη Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με
ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται
στο κοινό με σχετική ανακοίνωση εντός των Καταστημάτων ή/και στο δικτυακό ιστότοπο
www.ab.gr με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την
ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης.
21. Οι Διοργανώτριες μπορούν επίσης να διακόψουν ή να ακυρώσουν την Προωθητική Ενέργεια
χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίας τάξεως ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις
περιπτώσεις αυτές οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και
οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προωθητικής Ενέργειας οι συμμετέχοντες
δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών ούτε
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας ή
οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1593098.8
22. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι Διοργανώτριες δε
φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία
(ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή
απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών
καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους.
23. Οι Διοργανώτριες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να
αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία
συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι
Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε
συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή,
κατά την απόλυτη διακριτική τoυς ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ
προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του
νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και
συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και
το πνεύμα της προωθητικής ενέργειας, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’
οιονδήποτε τους όρους της, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από
τους συμμετέχοντες.
24. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια δίνουν τη συγκατάθεσή τους στις Διοργανώτριες
για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου,
καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Ειδικότερα, οι
νικητές δίνουν στις Διοργανώτριες το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για
διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβούν σε δημοσίευση και χρήση του ονόματος και
της εικόνας των Νικητών, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους,
πλην αυτής του δώρου, η δε συμμετοχή καθενός στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια έχει
αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
25. Στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, η ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ θα διαβιβάσει στην
COCA-COLA 3E αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών και των Αναπληρωματικών
[ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση] τα οποία
θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων. Τα δεδομένα
δύνανται να διαβιβαστούν περαιτέρω από την COCA-COLA 3E σε συνεργάτες της τελευταίας που
ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό.
26. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί δίνουν την συναίνεσή τους στην COCA-COLA 3E να τηρήσει
αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα θα τηρηθούν
μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της
συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
27. Κάθε Νικητής και Αναπληρωματικός έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το
δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1593098.8
άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης
επιστολής στην COCA-COLA 3E, στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, ή μέσω
αποστολής
μηνύματος
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στη
διεύθυνση
[email protected], είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 210 6381890 από
Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Νικητών και των Αναπληρωματικών Νικητών για
τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η COCA-COLA 3E.
28. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών
όρων συμμετοχής καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και τη συνακόλουθη παραίτηση
των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των
Διοργανωτριών.
29. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών.
30. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά
σχετική με την Προωθητική Ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των
Αθηνών.
31. Οι όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο
Κηφισιάς Ευαγγελία Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8015345 και ακριβές
αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του δαπάνη. Οι αναλυτικοί όροι
συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στην
ιστοσελίδα www.ab.gr, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει.
Μαρούσι, […] 2014
Για την Διοργανώτρια
Η πληρεξουσία Δικηγόρος
POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1593098.8