ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τον Διαγωνισμό της Lufthansa

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τον Διαγωνισμό της SWISS AIR «Say Swiss
Cheese»
1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SWISS International Air Lines Ltd»
που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 248
και (εφεξής «η Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου διαγωνισμό με τίτλο «Say Swiss Cheese», (εφεξής ο
«Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στo διαδίκτυο.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της
Ελλάδος και της Κύπρου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας τους και χαίρουν άκρας υγείας (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της
Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου και
δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.
4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η χρήση των υπηρεσιών
της Διοργανώτριας.
5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από
04/06/2014 και ώρα 00:00:01 έως και 30/06/2014 και ώρα 23:59:59.
6. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος,
κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να
συμμετάσχει στον Διαγωνισμό προκειμένου να κερδίσει δώρα, εφ' όσον
δηλώσει τα στοιχεία του (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, EMAIL) στην φόρμα
εγγραφής που εμφανίζεται στη σελίδα του Facebook της SWISS στον
ιστότοπο http://www.facebook.com/flyswiss και ολοκληρώσει επιτυχώς
την διαδικασία εγγραφής.
7. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των
συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να
παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η
συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
8. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι οι χρήστες αφού πρώτα κάνουν “Like” στο
fan page της SWISS, να ανεβάσουν την καλύτερη χαμογελαστή
φωτογραφία τους και να την κάνουν “Share” στους φίλους τους. Η
φωτογραφία με τους περισσότερους ψήφους κερδίζει το Μεγάλο Δώρο.
9. Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν μέρος στην κλήρωση για το
Μεγάλο Δώρο (λεπτομέρειες στην παράγραφο 11) εφόσον έχουν
συμπληρώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) και έχουν
αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής.
10. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει το κάτωθι περιγραφόμενο δώρο:
2 αεροπορικά εισιτήρια για Ζυρίχη ή Γενεύη και 2 διανυκτερεύσεις στο
παραδοσιακό Eλβετικό ξενοδοχείο «Romantik Hotel L’Auberge
d’Hermance»
Περιλαμβάνει πρωινό και three course dinner.
Το ταξίδι (Μεγάλο Δώρο) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 31
Δεκεμβρίου 2014 και υπόκειται στη διαθεσιμότητα.
11. Μετά την παρέλευση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση η
οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Χαλάνδρι,
Λεωφόρο Κηφισίας 248, στις 8 Ιουλίου 2014 στην οποία θα συμμετάσχουν
αυτόματα με μία μόνον συμμετοχή όλοι οι χρήστες που έχουν
ολοκληρώσει σωστά την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) και έχουν
επιβεβαιώσει την εγγραφή τους, με σκοπό την ανάδειξη ενός νικητή ο
οποίος θα κερδίσει το Μεγάλο Δώρο, δηλαδή το αεροπορικό ταξίδι για 2
άτομα (εφεξής ο «Μεγάλος Νικητής»).
12. Ο Νικητής, προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
αποστολή σε αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) που θα τους
ενημερώνει για την επιτυχία του, θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό
συμπληρώνοντας τα κατωτέρω στοιχεία:




Όνομα και
Επώνυμο και
Πλήρη διεύθυνση και
Αριθμό Σταθερού ή Κινητού Τηλεφώνου
13. Ο Νικητής φέρει αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του.
14. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες
ειδοποίησης του Νικητή που οφείλεται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από
αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), καθώς και για τυχόν μη συμπλήρωση των στοιχείων από τον Νικητή.
15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή
αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια
προκειμένου να κατοχυρώσει το δώρο του κατά τα ως άνω υπό τον όρο 13
περιγραφόμενα ή προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η
διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, ή εάν δεν κατοικεί,
απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του σε έκαστο των Επιμέρους
Διαγωνισμών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα,
απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις
χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση
απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και
διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου
είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
16. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν
εμφανισθούν στο δώρο που παραλαμβάνει ο Νικητής.
17. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία
την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί
ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη
αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π.,
έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της
Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από
δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα
εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια,
τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
18. Το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως
συγκεκριμένο και προσωποπαγή, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν
ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή
του με άλλα προϊόντα ή δώρα.
19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση,
κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια, και πάντως πριν
από την διενέργεια εκάστου των Επιμέρους Διαγωνισμών και του Τελικού
Διαγωνισμού να τροποποιήσει, ανακαλέσει, διακόψει, παρατείνει ή
μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο
δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες
συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Τελικό Διαγωνισμό ή οποιονδήποτε
των Επιμέρους Διαγωνισμών για οποιοδήποτε λόγο, γνωστοποιώντας στο
κοινό τη μεταβολή μία (1) ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της μέσω της
Ιστοσελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη
φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε
περίπτωση δε ματαίωσης του Τελικού Διαγωνισμού ή οποιουδήποτε των
Επιμέρους Διαγωνισμών, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε
δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε
νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού
ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
20. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν
τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα
πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να
καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της
τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής
ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου
περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.
21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H
Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από
τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή
τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων
υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω
έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή
συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω
συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο,
καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες
ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή
αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων που γίνονται
στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
22. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας
παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο,
σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό
ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
23. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους
Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς
άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
24. Ο Νικητής δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του
ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών κατά την
παραλαβή των δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε
οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς
άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.
25. Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει
αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα του Νικητή που αναφέρονται ανωτέρω
(όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό
τηλεφώνου) καθώς και τυχόν άλλες φωτογραφίες τους κατά την
παραλαβή του δώρου, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας αφενός για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και
αφετέρου για την προώθηση πωλήσεων αγαθών της Διοργανώτριας. Τα
δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας
που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τον ως άνω σκοπό.
Ο Νικητής έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το
δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας
από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω
δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης
επιστολής στη Διοργανώτρια στο Χαλάνδρι (Λεωφόρος Κηφισίας 248, ταχ.
κώδικας 15231), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου
αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.
26. Όλοι οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου του Νικητή, δίνουν την
συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω
προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα θα τηρηθούν
μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την
πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 24572/1997, και σε καμία περίπτωση για διάστημα
μεγαλύτερο των 6 μηνών.
27. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα
πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά
της Διοργανώτριας.
28. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων όσο και τη συνακόλουθη
παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και
δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Forest View.
29. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο
και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
30. Οι παρόντες όροι βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω
της Ιστοσελίδας.