ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ
Φ0ΡΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ
Πληρ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ
Τηλ. : 210-4090606
Πειραιάς : 27/04/2010
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημοπρασία Νο 3/2010 που θα γίνει στις 12/05/2010 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 09:00
στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 – Β’
Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα
κατατίθενται σφραγισμένες ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα
09:00 μέχρι 10:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10:00, ώρα λήξης της κατάθεσης των
προσφορών. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων στους χώρους των αποθηκών θα
πραγματοποιείται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 09:00 – 13.00. Οι
ενδιαφερόμενοι για πληρέστερη ενημέρωσή τους ως προς την ποιότητα, την κατάσταση,
το είδος και την ιδιότητα των εμπορευμάτων μπορούν να λάβουν γνώση της σχετικής
πράξης επαλήθευσης από την οικεία Διαχείριση και να εξετάσουν τα εμπορεύματα στους
χώρους αποθήκευσής τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Αζητήτων
Εμπορευμάτων.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ
ΒΑΡΟΣ
ΠΡΩΤ.
ΑΖΗΤ.
ΔΙΑΧ/
ΣΗ
1
ΚΟΛ
6
2267 360/1998
Γ8
2
ΚΟΛ
18
3721 361/1998
Γ8
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Περιέχουν δεξαμενές αεροσκαφών
της Πολεμικής Αεροπορίας. Η
δημοπρασία θα γίνει με την
προϋπόθεση ότι ο πλειοδότης θα
παραλάβει το εμπόρευμα αφού το
τεμαχίσει.
Περιέχουν δεξαμενές αεροσκαφών
της Πολεμικής Αεροπορίας. Η
δημοπρασία θα γίνει με την
προϋπόθεση ότι ο πλειοδότης θα
παραλάβει το εμπόρευμα αφού το
τεμαχίσει.
ΤΙΜΗ
ΔΑΣΜΟΕΚΚΙΝΗ ΦΟΡΟΛ.
ΣΗΣ
ΕΠΙΒ/ΝΣΗ
1.946
2,7%
3.648
2,7%
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ
ΒΑΡΟΣ
ΠΡΩΤ.
ΑΖΗΤ.
ΔΙΑΧ/
ΣΗ
3
ΚΟΛ
6
2267 362/1998
Γ8
4
ΚΟΛ
18
3721 363/1998
Γ8
5
Χ/ΚΙΒ
32
122 67/2009
Γ8
6
ΞΥΛ/ΚΙΒ
2
500 261/2009
Γ8
7
ΞΥΛ/ΚΙΒ
2
800 262/2009
Γ8
8
ΠΑΛ
1
1150 287/2009
Γ8
9
ΤΕΜ
1
1425 298/2009
Γ8
10
ΚΟΛ
278
2912 314/2009
Γ8
11
Χ/ΚΙΒ
452
6328 315/2009
Γ8
12
Χ/ΚΙΒ
119
1542 316/2009
Γ8
13
Χ/ΚΙΒ
552
7244 317/2009
Γ8
14
Ν/ΠΑΛ
1
535 327/2009
Γ8
15
Μ/ΛΕΤΑ
1
1500 1/2010
Γ8
16
ΠΑΛ
19
17110 24/2010
Γ8
17
Χ/ΚΙΒ
285
4560 25/2010
Γ8
18
Χ/ΚΙΒ
310
4960 27/2010
Γ8
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Περιέχουν δεξαμενές αεροσκαφών
της Πολεμικής Αεροπορίας. Η
δημοπρασία θα γίνει με την
προϋπόθεση ότι ο πλειοδότης θα
παραλάβει το εμπόρευμα αφού το
τεμαχίσει.
Περιέχουν δεξαμενές αεροσκαφών
της Πολεμικής Αεροπορίας. Η
δημοπρασία θα γίνει με την
προϋπόθεση ότι ο πλειοδότης θα
παραλάβει το εμπόρευμα αφού το
τεμαχίσει.
Περιέχουν (2940) τεμ. πλαστικές
θήκες.
Περιέχουν (2) τεμ. αντ/κα μηχανής
πλοίου (μια κεφαλή και ένα βολάν)
Περιέχουν (2) τεμ. έπιπλα από δέρμα,
ένα τραπέζι και μια μοκέτα μετ/νη
περίπου 8 τ.μ. άπαντα μετ/να.
Περιέχει ένα ηλεκτρικό μοτέρ
(μειώτηρας) μετ/σμένο για πλοίο.
Περιέχει (2) τεμ. εκκεντροφόρους
άξονες με τη βάση τους
Περιέχουν διάφορα αποξηραμένα
άνθη και φυλλώματα.
Περιέχουν (122.300) τεμ. από
υφαντικές ύλες.
Περιέχουν (27.300)τεμ. πανικά
καθαριότητας.
Περιέχουν (13.680 ) τεμ. πετσέτες
διαφόρων χρωμάτων, μεγεθών
(διαστάσεων) 100% cotton
Περιέχει (18) ν/δοχ με ποσότητα από
παστίλιες για καθαρισμούς βόθρων
YAMAHA MONO CROSS-PURE
SPORTS Liquid cooled 16 valves
αρ. πλαισίου 46x-1101664
μεταχειρισμένη
Περιέχουν (760) χ/κιβ βίδες
Περιέχουν (56.900) τεμ. καπέλα
διαφόρων χρωμάτων τύπου JOKEY
αγνώστου συνθέσεως.
Περιέχουν ομού (92.900) τεμ. καπέλα
διαφόρων χρωμάτων αγνώστου
ΤΙΜΗ
ΔΑΣΜΟΕΚΚΙΝΗ ΦΟΡΟΛ.
ΣΗΣ
ΕΠΙΒ/ΝΣΗ
1.946
2,7%
3.648
2,7%
636
9,7%
405
2,7%
649 0% και 8%
244
2,7%
590
4%
5.522
10%+
φυτοπαθολογ
ικός έλεγχος
8.978
6,2%
1.951
12%
12.852
12%
302 6,5%+ΔΧΑ
851
6%+12%
τέλος
ταξινόμησης
14.634
Εισαγωγή
3,7%
αντιταμπινκ
85%
11.553
3,7%
12.566
3,7%
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟ
ΒΑΡΟΣ
ΠΡΩΤ.
ΑΖΗΤ.
ΔΙΑΧ/
ΣΗ
19
Χ/ΚΙΒ
342
3199 28/2010
Γ8
20
ΣΑΚ
350
14000 29/2010
Γ8
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
συνθέσεως τύπου JOKEY.
Περιέχουν ξύλινα τεχνουργήματα..
Αναλυτικά : 1) χ/κιβ (264) περιέχουν
(880) σετ. 2) χ/κιβ (78) περιέχουν
(850) τεμ.
Περιέχουν κάρβουνο.
Το ποσό των σάκων είναι κατά
δήλωση του δηλωτικού σύμφωνα με
το πρωτόκολλο αζητήτων.
ΤΙΜΗ
ΔΑΣΜΟΕΚΚΙΝΗ ΦΟΡΟΛ.
ΣΗΣ
ΕΠΙΒ/ΝΣΗ
13.863
0%
14.188
0%
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία αζητήτων εμπορευμάτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα
πρέπει απαραίτητα οι εκπρόσωποι των φυσικών και νομικών προσώπων να
προσκομίζουν: α) για τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο
υπογραφής, β) για τα δε νομικά πρόσωπα την προβλεπόμενη από το Νόμο εκπροσώπηση
(καταστατικό, εξουσιοδότηση κλπ).
Για τα πρωτόκολλα αζητήτων με α.α. 1,2,3 και 4 (360, 361,362 και 363/1998),
ο πλειοδότης θα παραλάβει το εμπόρευμα αφού το τεμαχίσει σε χώρο του ΟΛΠ που
θα υποδειχθεί, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τον
νόμο.
Όσα από τα παραπάνω πρωτόκολλα αζητήτων της Διακήρυξης αναφέρονται σε
εμπορεύματα με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια
εισαγωγής από το ΥΠΕΘΟ και για τα οποία σας είναι γνωστό ότι σε καμία περίπτωση
δεν χορηγείται η άδεια αυτή (από το ΥΠΕΘΟ) οφείλετε να γνωρίζετε ότι εκποιούνται
μόνο για επανεξαγωγή.
Για τα αζήτητα εμπορεύματα ΕΖ τύπου ΙΙ η αναφερόμενη στη διακήρυξη
δασμολογική επιβάρυνση είναι ενδεικτική και όπως αυτή αναγράφεται στην πράξη
επαλήθευσης. Δύναται δε αυτή να διαφοροποιηθεί μετά την έκδοση του σχετικού Δ.Χ.Α.
ή την κατάθεση τελωνειακού παραστατικού, όπου θα αναγράφεται η τελική δασμολογική
κλάση από το αρμόδιο τελωνείο.
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη που ενδεχομένως να αλλάξουν από την
αρμόδια τελωνειακή αρχή ή τυχόν επιβολή νέων πρόσθετων επιβαρύνσεων.
Ο τελικός καθορισμός της δασμολογικής άξιας για τον υπολογισμό των
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων θα γίνεται από το Τελωνείο με την κατάθεση
τελωνειακού παραστατικού.
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή
του είδους και της ιδιότητας των εμπορευμάτων αυτών, ούτε για την ποιότητα και την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας των εμπορευμάτων, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
απαιτείται από το αρμόδιο τελωνείο, θα προσκομίζονται με ευθύνη των πλειοδοτών.
Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό
παραλαβής παράδοσης και σε συμφωνία –συσχέτιση με την πράξη επαλήθευσης.
.
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν διαφορές μετά την παράδοση των
εμπορευμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στο INTERNET, στην ιστοσελίδα
του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Διεύθυνση: HTTP://WWW.OLP.GR)
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΡΟΥΝΤΑΣ ΑΛ