ισολογισμος 2013

ΚMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΜΗ 114493301000
Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξ.κτήσης
120.362,40
1. Ταμείο
Αποσβέσεις
-
Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Αναπ.Αξία
120.362,40
Αξ.κτήσης
Αποσβέσεις
29.630,80
Αναπ.Αξία
-
29.630,80
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2.
Ποσά Κλειομ.
Ποσά προηγ.
χρήσ. 2013
χρήσ. 2012
Υποχρεώσεις προς πελάτες
β. Άλλες υποχρεώσεις
1.872,49
1.982,64
3. Απαιτ.κατά πιστ.ιδρυμ.
α.Οψεως
β.Λοιπές απαιτήσεις
184.700,46
-
184.700,46
1.092.806,31
-
1.092.806,31
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
184.700,46
1.133,99
4. Απαιτήσεις κατά πελατών
-
1.133,99
4.
β.Υποχρ.για φόρο εισοδ.& λοιπ.φορ.
δ.Λοιπά στοιχεία Παθητικού
1.092.806,31
5.141,53
-
Λοιπά στοιχεία Παθητικού
29.862,83
13.958,69
2.572.267,86
3.331.007,89
2.602.130,69
3.344.966,58
15.302,94
0,00
200.000,00
200.000,00
4.626,23
1.813,09
17.898,31
34.448,64
2.841.830,66
3.583.210,95
5.141,53
5. Προεισπρ.Εσοδα.& Πληρ.Εξοδα
9. Αυλα Πάγια Στοιχεία
α.Εξοδα Ιδρ.& α΄.εγκατ.
14.855,75
5.816,02
9.039,73
14.855,75
4.330,45
10.525,30
β.Λοιπά άυλα πάγια στοιχ.
68.668,24
53.369,90
15.298,34
64.905,89
50.437,40
14.468,49
83.523,99
59.185,92
24.338,07
79.761,64
54.767,85
24.993,79
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
8.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Καταβλημένο
10.
Αποθεματικά
Τακτικό αποθεματικό
10. Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
β.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρ.
2.082,18
67,25
2.014,93
0,00
0,00
0,00
γ.Επιπλα, Ηλεκτρ.& λ.εξοπλ.
44.304,76
20.535,30
23.769,46
41.201,11
12.882,10
28.319,01
δ.Λοιπά ενσώμ.πάγια στοιχ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.386,94
20.602,55
25.784,39
41.201,11
12.882,10
28.319,01
12.
Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο
`
13. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
2.485.073,40
2.485.073,40
2.401.220,81
2.401.220,81
437,95
437,95
1.098,70
1.098,70
14. Προπλ/να Εξ.& Εσ.Εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.841.830,66
3.583.210,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 1/1/13 - 31/12/013)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
1. Τόκοι & εξομοιούμ.Εσοδα
Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα
211,39
211,39
13,01
13,01
Μείον :
Ποσά Κλειομ.
Ποσά Κλειομ.
χρησ. 2013
χρησ. 2012
Καθαρά αποτ.(κέρδη) χρήσεως
76.035,22
76.035,22
34.448,64
0,00
1. Φόρος Εισοδήματος
19.772,41
10.042,47
Κέρδη προς διάθεση
90.711,45
65.992,75
2.813,14
1.813,09
Πλέον:
2. Τόκοι & Εξομ/μενα Εξοδα
251.130,77
359.974,93
-250.919,38
-359.961,92
Πλέον:
Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρήσεων
Μείον:
3. Έσοδα από τίτλους
0,00
0,00
4. Εσοδα Προμηθειών
909.664,04
942.137,80
Μείον :
11.101,57
5. Εξοδα Προμηθειών
898.562,47
5.156,29
936.981,51
Πλέον :
-2.019,84
6. Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων
7. Λοιπά Εσοδα Εκμ/σεως
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως
1.234,92
2.851,45
0,00
648.474,70
578.254,51
Μείον :
8. Γενικά έξοδα Διοικήσεως
α.Δαπάνες Προσωπικού
- Μισθοί & ημερομίσθια
- Επιβ.κοιν.φύσ.για συντάξεις
- Λοιπές επιβαρύνσεις
104.847,37
53.078,60
28.696,84
14.980,88
0,00
β.Αλλα Εξοδα διοικήσεως
133.544,21
427.219,10
648,48
560.763,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
68.707,96
394.238,55
1. Τακτικό αποθετικό
462.946,51
Μείον :
9. Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων
10. Λοιπά Εξοδα Εκμεταλεύσεως
12.138,52
1.009,60
70.000,00
0,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον
17.898,31
64.179,66
ΣΥΝΟΛΟ
90.711,45
65.992,75
67.649,95
13.148,12
997,20
68.647,15
74.563,27
46.660,85
1.487,93
-3,44
16. Εκτακτα Εξοδα
15,97
353,21
17. Εκτακτα Αποτελέσματα
-0,01
0,00
76.035,22
46.304,20
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
2. Μερισματα
Πλέον :
15. Εκτακτα Εσοδα
Μείον :
18 Αποτελέσματα Χρήσεως
(προ φόρων εισοδήματος)
Αθήνα 30/4/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ξ. ΚΟΥΡΜΠΟΥΖΟΣ
A.Δ.T. ΑΚ 234048
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ
Α.Δ.T. Μ 328484
Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΕΛΟΣ
Α.Δ.T. Π 263644
ISOLOG KMT 2013.XLS