∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ON LINE ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ON LINE ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Βήµα 1ο : EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για να µπείτε στο περιβάλλον του τιµοκατάλογου πατήστε τιµοκατάλογος ή πατήστε
πάνω στην εικόνα στη αρχικά σελίδα του site, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Βήµα 2ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το περιβάλλον του τιµοκαταλόγου αποτελείται από τρεις στήλες-πλαίσια όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Από το αριστερό πλαίσιο επιλέγουµε τα προϊόντα , στο µεσαίο πλαίσιο εµφανίζεται ο
τιµοκατάλογος και στο αριστερό πλαίσιο βλέπουµε την προσφορά µας στο επάνω
µέρος και στο κάτω µέρος συµπληρώνουµε τα στοιχεία µας.
‘Εστω για παράδειγµα ότι επιλέγουµε συνθετικό µονόφυλλο παράθυρο από το
αριστερό πλαίσιο. Η οθόνη που θα εµφανιστεί είναι η παρακάτω:
Στο επάνω µέρος του µεσαίου πλαισίου περιέχονται πληροφορίες για το
συγκεκριµένο προϊόν. Αν θέλουµε ακόµη περισσότερες πληροφορίες πατάµε
«Περισσότερες πληροφορίες».Πηγαίνοντας παρακάτω µπορούµε ν’αλλάξουµε χρώµα
και παρακάτω εµφανίζεται ο τιµοκατάλογος ανάλογα µε τις διαστάσεις . επιλέγοντας
µία διάσταση π.χ 0,6 Χ 0,6 (m) και πατώντας επιπλέον επιλογές µεταφερόµαστε
στην παρακάτω οθόνη:
Από το µεσαίο πλαίσιο κάτω από τις πληροφορίες προϊόντος επιλέγουµε χρώµα ,
τζάµι, φορά ανοίγµατος, και επιπλέον χαρακτηριστικά που στη συγκεκριµένη
περίπτωση είναι χωρίσµατα (καϊτια) .Oι επιλογές που έχουµε κάνει εµφανίζονται
συγκεντρωµένες στο κάτω µέρος του πλαισίου, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα:
Στο σηµείο αυτό έχουµε τη δυνατότητα να προσθέσουµε τεµάχια και πατώντας
προσθήκη στην προσφορά εισάγουµε το προϊόν µε τις επιλογές µας στην προσφορά.
Στο επάνω µέρος του δεξιού πλαισίου εµφανίζεται πλέον το προϊόν που επιλέξαµε
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
Αριστερά πάνω µπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ( ), να
ενηµερώσετε την ποσότητα ( ) ή να διαγράψετε το προϊόν ( ). Τέλος υπάρχει η
δυνατότητα να προσθέσετε παρατηρήσεις - σχόλια για το συγκεκριµένο προϊόν ( )
όπως για παράδειγµα τις πραγµατικές διαστάσεις του κουφώµατος.
Επιλέγοντας « η προσφορά µου µέχρι τώρα» µπορούµε να δούµε µια προεπισκόπηση
εκτ’υπωσης των εως τώρα επιλογών µας.
Βήµα 3ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στη συνέχεια από το αριστερό πλαίσιο µπορούµε να επαναλάβουµε τη διαδικασία για
οποιοδήποτε από τα προϊόντα επιθυµούµε.
Βήµα 4ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Αφού διαµορφώσουµε την προσφορά µας µας δίνεται η δυνατότητα να την
ολοκληρώσουµε και να την καταχώρησουµε στο on line σύστηµα της NTOMYΛ να
τη βλέπουµε µέσω του site. Η φόρµα καταχώρησης των στοιχείων φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:
Συµπληρώνουµε ονοµατεπώνυµο ,διεύθυνση, τηλέφωνο, και τέλος e-mail (στο οποίο
µας έρχεται µήνυµα για την προσφορά που υποβάλαµε µε συγκεκριµένο κωδικό και
σύνδεση για τη δούµε µέσω του site.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΟΝ LINE ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έστω ότι θέλουµε ν’ αντικαταστήσουµε τα παλιά κουφώµατά µας µε νέας
τεχνολογίας συνθετικά θερµοηχοµονωτικά και την παλιά εισοδό µας µε µία
θωρακισµένη και έχουµε τις παρακάτω διαστάσεις:
1) µονόφυλλο παράθυρο 0,55 Χ0,58 m
1 τεµάχιο ΜΕ ΣΙΤΑ
2) δίφυλλο παράθυρο 1,15 Χ 1,35 m
2 τεµάχια ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΙΤΑ
3) δίφυλλη µπακλονόπορτα 1,55 Χ 2,25 m 3 τεµάχια ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΙΤΑ
4) εξώπορτα θωρακισµένη 0,88 Χ 2,10 µε παντογραφικό σχέδιο.
Όλα τα κουφώµατα θα είναι σε λευκό χρώµα µε τζάµι 4-14-4 2.8
Παρακάτω παρουσιάζεται σε εικόνες η διαδικασία έκδοσης ολοκληρωµένης
προσφοράς για τη συγκεκριµένη περίπτωση:
ΒΗΜΑ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΣΙΤΑ
Εισαγωγη σίτας
ΒΗΜΑ 2ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΙΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ
ΣΙΤΑ
Εισαγωγή ρολού
Εισαγωγή σίτας
ΒΗΜΑ 3ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΙΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΡΟΛΟ ΚΑΙ
ΣΙΤΑ
Εισαγωγή ρολών
Εισαγωγή σίτας
ΒΗΜΑ 4ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
www.domil.gr Σύστηµα προσφορών - Αριθµός προσφοράς #16218228
1 of 2
http://www.domil.gr/offer_system/myorder.asp?ordercode=16218228
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3ο χλµ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΤΗΛ:23840-41766
FAX: 23840-42211
Ε-mail: [email protected]
Website:
www.domil.gr
ΣΧΗΜΑ
Αριθµός προσφοράς:
# 16218228
(Η προσφορά δεν έχει αποσταλεί ακόµη)
Επωνυµία πελάτη:
∆ιεύθυνση πελάτη:
Τηλέφωνο:
Ηµεροµηνία:
2/5/2011 4:01:42 µµ
Χρόνος ισχύος προσφοράς:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
PVC_M_1
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΘΕΡΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
0,6 X 0,6
Λευκό
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
4-14-4
2.8
∆εξί
Καµία επιλογή
1
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 0,55 Χ 0,58 m
146,37 €
Τεµάχια
1
Σύνολο Αξίας
146,37 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
AL_S_KK_1
ΣΙΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΤΗΣ
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
0,6 Χ 0,6
Λευκό
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
---
---
Καµία επιλογή
2
ΚΙΝΗΣΗΣ
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
23,00 €
Τεµάχια
1
Σύνολο Αξίας
23,00 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
PVC_D_1
∆ΙΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
1,2 X 1,4
Λευκό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
4-14-4
2.8
∆εξί
Καµία επιλογή
3
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
339,16 €
Τεµάχια
2
Σύνολο Αξίας
678,32 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ALKRPFALPEP1 ∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
ΡΟΛΟ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
1,2 X 1,4
Λευκό
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
---
---
Καµία επιλογή
4
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
103,00 €
Τεµάχια
2
Σύνολο Αξίας
206,00 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
AL_S_KK_1
ΣΙΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΤΗΣ
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
1,2 Χ 1,4
Λευκό
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
---
---
Καµία επιλογή
5
ΚΙΝΗΣΗΣ
Παρατηρήσεις: N/A
Τιµή τεµαχίου
44,00 €
Τεµάχια
1
2/5/2011 5:03 µµ
www.domil.gr Σύστηµα προσφορών - Αριθµός προσφοράς #16218228
2 of 2
http://www.domil.gr/offer_system/myorder.asp?ordercode=16218228
Σύνολο Αξίας
44,00 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
PVC_D_1
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
∆ΙΦΥΛΛΟ ΘΕΡΜΟ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
1,6 X 2,4
Λευκό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
4-14-4
2.8
∆εξί
Καµία επιλογή
6
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
473,36 €
Τεµάχια
3
Σύνολο Αξίας
1.420,08 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ALKRBFALPEP1 ∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
ΡΟΛΟ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΜΠ/ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
1,6 X 2,4
Λευκό
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
---
---
Καµία επιλογή
7
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
167,00 €
Τεµάχια
3
Σύνολο Αξίας
501,00 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
AL_S_ΟKΜ_1
ΣΙΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
1,6 X 2,4
Λευκό
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
---
∆εξί
Καµία επιλογή
8
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
79,00 €
Τεµάχια
1
Σύνολο Αξίας
79,00 €
ΣΧΗΜΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ARDST1
∆ιαστάσεις Χρώµα
Π x Y (m)
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
0,90 X
2,11
---
Υάλωση
Άνοιγµα
Επιπλέον
Xαρακτηριστικά
Α/Α
---
∆εξί
Καµία επιλογή
9
Τιµή τεµαχίου
Παρατηρήσεις: N/A
590,00 €
Τεµάχια
1
Σύνολο Αξίας
590,00 €
Τα προϊόντα της εταιρείας πληρούν όλες τις ευρωπαικές προδιαγραφές και η
εταιρεία διαθέτει σύστηµα ελέγχου παραγωγής FPC και όλα τα πιστοποιηµένα
προϊόντα φέρουν σήµανση CE.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Πόρτες Ασφαλείας
Ρολά Αλουµινίου
Σίτες
Συνθετικά Κουφώµατα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ.
1
5
3
6
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
590,00
707,00
146,00
2.244,77
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ
Μικτή αξία
Έκπτωση %
Καθαρή αξία
Τοποθέτηση
Φ.Π.Α. 23%
Τελική τιµή
3.687,77 €
--3.687,77 €
--848,19 €
4.535,96 €
2/5/2011 5:03 µµ