Τιµοκατάλογος

Τιµοκατάλογος
∆ιαφηµιστικών Παροχών
2014 - 2015
www.antenna.gr
Περιεχόµενα
Τιµοκαταλόγου
Περιεχόµενα Τιµοκαταλόγου
02
Banner
300x250
02
Βanners & Video Commercials
04
Sponsorships
06
Παρατηρήσεις & Όροι Συνεργασίας
08
Επικοινωνία
10
Banners &
Video Commercials
Banners
Ενότητα
Διαστάσεις
Cpm
Αρχική & ROS
728x90
12 €
Αρχική TV & WEBTV
300x250
14 €
ROS
300x250 (1)
14 €
Fig.1 Web Ad ROS
300x250 (2)
12 €
Video Commercials
Pre roll web spot & Post roll web spot
Banner
Video Commercials
Ενότητα
Είδος
Cpm
Live
Pre roll
30 €
Post roll
12 €
Pre roll
25 €
Mid roll
12
25 €
Post roll
12 €
ROS
04
300x250
Banner
300x250
05
Sponsorships
Co-Branded Page
Sponsorships
Page Views
Κόστος / μήνα
< 150.000
3.500 €
150.001 - 300.000
5.000 €
300.001 - 500.000
7.000 €
Fig.1 Web>Ad500.001
9.500 €
Video Commercials
Pre roll web spot & Post roll web spot
Banner
300x250
Banner
300x250
Co-Branded Page
06
07
Παρατηρήσεις &
Όροι Συνεργασίας
7.
Οι παραπάνω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, άλλους φόρους ή τέλη.
Για σταθερά διαφημιστικά ισχύει επιλέον χρέωση, κατόπιν συμφωνίας.
Για τα Media Shops και τις αναγνωρισμένες Διαφημιστικές Εταιρείες ισχύει
έκπτωση 20%.
Το διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν
την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας.
Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένη εντολή.
Για την προβολή ή κατασκευή δημιουργικών, πέραν αυτών του τιμοκαταλόγου, οι
προδιαγραφές και η χρέωση, θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης.
Για τα expandable banners ισχύει επιπλέον χρέωση 20%.
8.
Τρόποι Πληρωμής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
α. Μετρητοίς:
Βάσει τιμοκαταλόγου, τιμολόγια μετρητοίς εξοφλούνται εντός 30 ημερών από το μήνα
έκδοσης τους. Ως μετρητά αναφέρονται ποσά που αναλογούν στη συνολική αξία των
τιμολογίων μετρητοίς. Η εξόφληση θα πραγματοποιείται είτε με κατάθεση μετρητών ή
τραπεζικό εμβάσμα στον λογαριασμό του ANTENNA TV, είτε με επιταγή σε διαταγή
ANTENNA TV , της οποίας η ημερομηνία λήξεως δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από
τον μήνα έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην
εξόφληση πέραν της 30ης ημέρας, θα ακυρώνονται τα τιμολόγια μετρητοίς και θα
εκδίδονται τιμολόγια επί πιστώσει. Η παρεχόμενη έκπτωση μετρητοίς είναι 5%.
β. Επί πιστώσει:
Τιμολόγια επί πιστώσει θα εξοφλούνται εντός τεσσάρων 4 μηνών από το μήνα έκδοσης
τους με επιταγες σε διαταγή ΑΝΤΕΝΝΑ TV, που θα καλύπτουν την αξία των ανωτέρω
τιμολογίων. Οι επιταγές θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο εντός 25 ημερών
από τον μήνα έκδοσης των τιμολογίων, να αναφέρονται στα συγκεκριμένα τιμολόγια
για τα οποία έχουν εκδοθεί και να φέρουν ημερομηνίες λήξεως όχι μεταγενέστερες των
120 ημερών από τον μήνα έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων.
08
Rich Media
/ Technologies for Web
Web Ad
Banner
Top Banner
FlashFlash
Box Box
Video
Top Banner
Επιτρεπόμενος όγκος
140
Kbytes
728x90
140 Kbytes
300x250
(middle)
10 sec728x90
/ 768 bitrate
Rich Media &
Techonologies for Web
Χαρακτηριστικά κλπ.
HTML, DHTML & Java Script Ads
κώδικας (html), εικόνες (jpg,gif,png) & link
Flash Ads
κώδικας (html), Flash (swf )& link
Video
flv, mpeg, διάσταση: 640x360 (16:9)
09
Επικοινωνία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
+30 210 68 86 566
+30 210 68 86 175
+30 210 68 86 797
Fax:
+30 210 68 86 590
Email:
[email protected]
∆ιεύθυνση:
Λ. Κηφισίας 10-12,
Μαρούσι
Τ.Κ 151 25
10