Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 - αριστοτελειο πανεπιστημιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Πληροφορίες: Π. Πολίτογλου
ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. : 2310 99 7304 Fax: 2310 99 5175
e-mail: [email protected]
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 897
Κτίριο : Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Ψυχολογίας: 185/23.5.2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Υπουργ. Απόφαση 66537/Β7/23-6-2008 - ΦΕΚ αριθμ.1306/7-7-2008 τ.β΄)
To Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:
Ι. στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
ΙΙ. στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
IΙΙ. στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία
Κατηγορίες πτυχιούχων με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ.
Α. Για το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι:
1. Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
2. της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας,
* Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω καθώς και για πτυχιούχους ΑΤΕΙ αποφασίζει η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ψυχολογίας, μετά από εισήγηση των Τομέων του Τμήματος.
B. Ειδικότερα, πέραν των παραπάνω κατηγοριών:
 Στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Για όλες τις περιπτώσεις εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Aνώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
εξωτερικού απαιτείται επίσημη αναγνώριση του πτυχίου τους ως ισοτίμου με τα αντίστοιχα της ημεδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διαδικασίες εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
Οι διαδικασίες εισαγωγής καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κάθε κατεύθυνσης του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (www.psy.auth.gr)
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
1. Αίτηση στην οποία θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία τους και την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. στης οποίας τις εισιτήριες
εξετάσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν. Τα έντυπα των αιτήσεων και των τριών (3) κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr)
2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας επικυρωμένη
4. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλυτικά θα αναφέρουν:

το βαθμό πτυχίου

την αναλυτική βαθμολογία στα μαθήματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου του Π.Μ.Σ. στο
οποίο υποβάλλουν αίτηση

τις εργασίες, τις δημοσιεύσεις και τα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν, αν υπάρχουν

την επαγγελματική εμπειρία

το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας

το σκοπό για τον οποίο θέλει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό
και
5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) (απλή φωτοτυπία)
6. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων
(συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κλπ)
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:
α. στις Γραμματείες των Τομέων του Τμήματος:

για τις κατευθύνσεις Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας, γραφείο 208,
παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, κ.κ. Ε. Αυγερινού & Κ. Καραμούζη, τηλ. 2310 997313

για την κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας, γραφείο 416 (Αίθ. «Λ. Χουσιάδα»), νέο κτίριο
Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Μ. Τσαπουτζόγλου, τηλ. 2310 997332
από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 ή
β. ταχυδρομικά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Φ.Σ. - ΓΡΑΦΕΙΟ 208
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη των εισιτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 και των τριών (3) κατευθύνσεων
του Π.Μ.Σ. έχει αναρτηθεί σε ξεχωριστό link στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr).
Η προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής
Σχολής, χώρος 201, κ. Νιξαρλίδου, τηλ. 997339).
Ημερομηνία εξετάσεων
Οι εξετάσεις θα γίνουν το β΄ δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2013. Οι ακριβείς ημερομηνίες, για κάθε
κατεύθυνση χωριστά, θα ανακοινωθούν αργότερα.
Σημαντική Σημείωση
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν κατ΄εξαίρεση δεκτοί στις εισιτήριες εξετάσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας,
θα πρέπει από 10 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2013 να προσκομίσουν στη Γραμματεία των Τομέων του Τμήματος, γραφείο
208, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, κ.κ. Ε. Αυγερινού & Κ. Καραμούζη, τηλ. 2310 997313:
1. Αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τομέα της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. που τους ενδιαφέρει (η αίτηση βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.psy.auth.gr).
2. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ο σκοπός εκπόνησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και
3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του πτυχίου τους σε απλή φωτοτυπία
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξεταστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων και οι υποψήφιοι
εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στις εξετάσεις
του Π.Μ.Σ. από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Ενημερωτικά, στην κατεύθυνση Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση να
γίνουν κατ΄εξαίρεση δεκτοί στις εισιτήριες εξετάσεις πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων (π.χ. από παιδαγωγικά ή καθηγητικά
Τμήματα), με επαρκές προπτυχιακό υπόβαθρο και ενδιαφέροντα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της παραπάνω
κατεύθυνσης.
Για πληροφορίες που δεν αναφέρονται στην ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
2310 997313 (Γραμματεία Τομέων Ψυχολογίας).
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2013
Η
Πρόεδρος του Τμήματος
Ε. Συγκολλίτου
καθηγήτρια