κατατακτηριες εξετασεις για το τμημα ξ.γ.μ.δ. ακαδ. ετους 2012-2013

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
…………………………………………………………………………………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 29 Οκτωβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
(Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. 8η Συν. ακαδ. έτους 2011-2012/23-52012)
Οι κατατάξεις στο Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. για το ακαδ. έτος 2012-2013 θα διενεργηθούν,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως περιγράφονται κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005, τ. Α΄), το άρθρο
26 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/21-6-2006, τ. Α΄), την Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/Β3/05
(ΦΕΚ 1687-Β), , την Υ.Α. Φ2/121871/Β3/05 (ΦΕΚ 1517/3.11.2005, τ. Β΄), όπως
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α.Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (ΦΕΚ
1758 τ.Β΄/5.12.2006) και με την Υ.Α.Φ.2/63260/Β3/15.6.2007 (ΦΕΚ 1069/29.6.2007
τ.Β΄) με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα των κατατάξεων πτυχιούχων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και βάσει του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ2/121871/Β3 (ΦΕΚ
1517/3-11-2005, τ. Β΄) «ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων………ανακοινώνονται
από τα αντίστοιχα Δ.Σ. των Τμημάτων των Παν/μιων…… το αργότερο μέχρι 30
Απριλίου του προηγουμένου ακαδ. έτους», η Γ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
Α) Δικαίωμα κατάταξης στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος, μετά από
κατατακτήριες εξετάσεις, έχουν οι πτυχιούχοι όλων ανεξαιρέτως των ΑΕΙ της
χώρας ή ισοτίμων Ιδρυμάτων, και πτυχιούχοι ανώτερων σχολών διετούς κύκλου
σπουδών.
Το ποσοστό καθορίζεται στο 4% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα
ΞΓΜΔ.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζουμε ότι, οι απόφοιτοι των
Σχολών Μονίμων
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζονται όπως οι πτυχιούχοι των
ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, [σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ. 2/Β3/3273, 8-11-2001) με θέμα:
«Κατατάξεις στα Πανεπιστήμια των αποφοίτων των Σχολών Μονίμων
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»].
B) Δικαίωμα κατάταξης στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος, μετά από
κατατακτήριες εξετάσεις, έχουν επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.
28 β του Ν. 3027/2002 , και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 οι
κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά ιδρυμάτων και σε ξεχωριστό
ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα ΞΓΜΔ.
Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 7 του Ν.3255/2004 και με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών
υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων
καθώς και κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σε ξεχωριστό
ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Παν/μιου.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων της
ανωτέρω κατηγορίας για
συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., λόγω του ότι δεν υπάρχει συνάφεια ή αντιστοιχία του Τμήματος
ΞΓΜΔ με κάποια από τις ανώτερες σχολές υπερδιετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες εργασίας του
Τμήματος (ορθογραφία, ευθεία και αντίστροφη μετάφραση) καθώς και στα Νέα
Ελληνικά (σύντμηση κειμένου).
Οι γλώσσες εργασίας του Τμήματος είναι: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Απαγορεύεται η χρήση λεξικών και ορίζεται ο αριθμός των λέξεων του ελληνικού ή
ξενόγλωσσου κειμένου που θα δοθεί στους εξεταζόμενους στις 350 περίπου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 – 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση του υποψηφίου, στην οποία εκτός των άλλων θα αναφέρονται και οι
δύο ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμεί να εξετασθεί.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, που να φαίνεται ο βαθμός.
Προκειμένου για πτυχία του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας
του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Κατατακτήριες εξετάσεις για την Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και
Πολιτισμού και της διδακτικής της ως ξένης του Τμήματος .
Α) Δικαίωμα κατάταξης στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος, μετά από
κατατακτήριες εξετάσεις, έχουν οι πτυχιούχοι όλων ανεξαιρέτως των ΑΕΙ της
χώρας ή ισοτίμων Ιδρυμάτων και πτυχιούχοι ανώτερων σχολών διετούς κύκλου
σπουδών.
Το ποσοστό καθορίζεται στο 4% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα
ΞΓΜΔ.
Σημειώνουμε ότι, οι απόφοιτοι των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων αντιμετωπίζονται όπως οι πτυχιούχοι των ανωτέρων σχολών διετούς
κύκλου σπουδών
B) Δικαίωμα κατάταξης στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος, μετά από
κατατακτήριες εξετάσεις, έχουν επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.
28 β του Ν. 3027/2002 , και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 οι
κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά ιδρυμάτων και σε ξεχωριστό
ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα ΞΓΜΔ.
Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 7 του Ν.3255/2004 και με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών
υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων
καθώς και κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σε ξεχωριστό
ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Παν/μιου.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων της
ανωτέρω κατηγορίας για
συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του
ΤΞΓΜΔ, λόγω του ότι δεν υπάρχει συνάφεια ή αντιστοιχία του Τμήματος
ΞΓΜΔ με κάποια από τις ανώτερες σχολές υπερδιετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων.
Για την Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ο υπολογισμός θα γίνεται επί
του αριθμού εισακτέων στην Ειδίκευση .
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα συνίστανται σε γραπτή δοκιμασία στην οποία θα
ελέγχεται η στοιχειώδης γνώση της ισπανικής γλώσσας όσον αφορά τις βασικές
γνώσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου και περιλαμβάνουν: Comprension
(Κατανόηση), Gramatica (Γραμματική), Redaccion (΄Εκθεση).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 – 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1.
Αίτηση του υποψηφίου.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, που να φαίνεται ο βαθμός.
Προκειμένου για πτυχία του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας
του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
α) σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.3404/2005 «το ποσοστό των κατατάξεων
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του
αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδ. έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το
ποσοστό μετεγγραφών.»
β) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 της Υ.Α.Φ2/12187/Β3/05 (ΦΕΚ 1517/3.11.2005,
τ.Β)
«Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται».
γ) επιτρέπεται μόνο η πλήρωση κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ128/21-6-2006, τ. Α΄) και στο
άρθρο 25 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009, τ. Α΄).
Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ., στην Κέρκυρα, το χρονικό
διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδ. έτους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο νέος Νόμος για την Παιδεία (Ν. 4009/2011) καταργεί το άρθρο 25 του Ν. 3794/2009
(βλ. άρθρο 81, περίπτωση 27 του Ν. 4009/2011) το οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα
πλήρωσης των κενών θέσεων που τυχόν προκύπτουν στην κατηγορία υποψηφίων για
κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από επιτυχόντες της κατηγορίας πτυχιούχων
Πανεπιστημίου και αντίστροφα.
Όμως, τα θέματα των κατατακτηρίων προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό
του Ιδρύματος (βλ. άρθρο 5, περίπτωση λ) του Ν. 4009/2011) και συνεπώς οι
καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι τη δημοσίευση του
Οργανισμού του Ιδρύματος (βλ. άρθρο 80, περίπτωση 22.α) του Ν. 4009/2011).
Από τη Γραμματεία του Τμήματος