∆ιαδραστική Ηµερίδα

∆ιαδραστική Ηµερίδα
Οργανωτική – Επιστηµονική Επιτροπή
Μπαγιάτη Λεβάκου Μαρία
Θανασά Γεωργία
Πετρούλια Ιωάννα
Stress & Επαγγελµατίες Υγείας:
Μία Πρόκληση για Αντίσταση ή Ένα Χαµένο Παιχνίδι Επιβίωσης;
Γραµµατεία Ηµερίδας
Σιδηροπούλου Γιαννούλα, Νοσηλεύτρια,
Υπ. Γραφείου Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης
Μερζιώτη Χριστίνα, Νοσηλεύτρια Ελέγχου
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων
Πληροφορίες:
Θανασά Γεωργία, Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατάς»
213 2033638
Email: [email protected]
Αµφιθέατρο Κτιρίου 2
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Ευχαριστίες
Ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία:
Το Εθνικό ∆ίκτυο Νοσοκοµείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας
Τη Συντονίστρια Ε∆ΝΥΠΥ Κλινική Νευροψυχολόγο
Ιωάννα Πετρούλια
Τους οµιλητές – εισηγητές της Ηµερίδας για την αµέριστη
υποστήριξη και συνεργασία τους
∆ιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
& Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Υπό την αιγίδα του Εθνικού ∆ικτύου Νοσοκοµείων
και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας
Επικοινωνία – Σύγκρουση και Stress στο χώρο εργασίας
Γεωργία Θανασά, Νοσηλεύτρια Msc,
Υπ. Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηµατάς»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
8.30πµ – 9.00πµ Εγγραφές
9.00πµ: Έναρξη Ηµερίδας
Μελέτη του stress στην κοινότητα
Θεοδώρα Σκαλή
Ψυχολόγος, Msc, Phd, Ψυχοθεραπεύτρια
Τοµέας ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Αθηνών
∆ιαχείριση stress και η επιβίωση στις προκλήσεις
της καθηµερινότητας
Αριστέα Μπέρκ
Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, Msc, Θεραπεύτρια Οµάδας
Α Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική Αθηνών
Χαιρετισµοί
Κύρηξη Έναρξης Εργασιών Ηµερίδας
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής &
Προληπτικής Ιατρικής, Πρόεδρος Ε.Ο.Φ.
9.30πµ – 11.00πµ 1η Συνεδρία
Προεδρείο:
Μαρία Μπαγιάτη - Λεβάκου,
∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατας»
Νίκη Παυλάτου, Ειδ. Νοσηλεύτρια, Msc,
Υπ. Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατάς»
Το stress και οι ψυχολογικοί παράγοντες µπορούν
να επηρεάσουν τη σωµατική µας υγεία
∆ρ. Αλέξανδρος Χαϊδεµένος
Συντονιστής – ∆ιευθυντής Ψυχίατρος,
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθηνών
11.00 – 11.30πµ ∆ιάλειµµα – Καφές
11.30πµ – 13.30µµ 2η Συνεδρία
Ενισχύουµε την Ανθεκτικότητα – ∆ιαχειριζόµαστε το Stress
Ανδρέας Αρµατάς
MA, DCH, MISCP,
Clinical Coaching Psychologist
13.30µµ: Λήξη Ηµερίδας – Απονοµή Πιστοποιητικών
Παρακολούθησης Συµµετεχόντων
**τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδίδονται
µετά το πέρας της Ηµερίδας µε την κατάθεση του φύλλου
αξιολόγησης της Ηµερίδας