ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ 2014-2015

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ)
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1. Τι γνωρίζετε για την οικολογική εγκυρότητα;
Πρόκειται για έναν τύπο εγκυρότητας των πειραματικών εργασιών
της γνωστικής ψυχολογίας, η οποία όμως σε αντίθεση με την
εσωτερική ή εξωτερική εγκυρότητα, δεν είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη συνολική εγκυρότητα της έρευνας.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε ότι μία έρευνα διαθέτει οικολογική
εγκυρότητα, οι μέθοδοι, τα εργαλεία και το πλαίσιο στο οποίο
διενεργείται το πείραμα θα πρέπει να προσεγγίζουν τις συνθήκες
της πραγματικής ζωής μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα το
φαινόμενο που ερευνάται. Συχνά, η οικολογική εγκυρότητα
συγχέεται με την εξωτερική εγκυρότητα, δηλαδή με την ικανότητα
γενίκευσης των ευρημάτων στον πληθυσμό από τον οποίο
προέρχονται. Μία έρευνα μπορεί να διαθέτει εξωτερική εγκυρότητα
αλλά όχι οικολογική, και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, ένα
πείραμα, στο οποίο οι ερευνητές ζητούν από τους συμμετέχοντες
να αναγνωρίσουν το συναίσθημα των προσώπων που
παρουσιάζονται σε φωτογραφίες και προβάλλονται στην οθόνη
ενός υπολογιστή, μπορεί να μας λέει κάτι σχετικά με την
αντιληπτική διεργασία (διαθέτει, επομένως, εξωτερική εγκυρότητα)
αλλά ίσως έχει περιορισμένη οικολογική εγκυρότητα, δεδομένου
ότι οι πραγματικές καταστάσεις σπάνια είναι τόσο ελεγχόμενες και
ανεξάρτητες από το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνει η αντίληψη.
Επιπλέον, είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έχουν πολύ καλύτερη
επίδοση σε ένα γνώριμο περιβάλλον παρά σε συνθήκες
εργαστηρίου.
Η
Σ
α
ι
ρ
Α
ή
τ
Β
σ
ι
Σ
τ
ν
ο
Ο
ρ
ΠΡημιακά Φ
τ
σ
ι
π
ε
ν
α
Π