Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης
2
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Ασφάλιση Επαγγελµατικής
Αστικής Ευθύνης
Η Karavias & Associates έχει συνάψει
µέχρι σήµερα περισσότερα
συµβόλαια αστικής ευθύνης
διαµεσολαβούντων από κάθε άλλη
Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα.
•Σε ποιους απευθύνεται: Συνάπτει συµβόλαια επαγγελµατικής ευθύνης
ορκωτών λογιστών ,πραγµατογνωµόνων ,αρχιτεκτόνων, µηχανικών, δικηγόρων,
ιατρών και άλλων επαγγελµατιών
3
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
1. Νοµοθεσία
2. Σκοπός της Επαγγελµατικής
Ευθύνης
3. Πως προκύπτει η απαίτηση
4. Παράδειγµα Απαιτήσεων
5. Προϊόντα
4
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Νοµοθεσία
ΝΟΜΟΣ : 2251/1994
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 8
Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες
.
5
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Νοµοθεσία
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ : 3844/2010
(για εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία)
Αφορά τους Παρόχους Υπηρεσιών
Ασφάλιση υποχρεωτικής Επαγγελµατικής Ευθύνης
.
6
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Σκοπός της ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης
Κάθε επαγγελµατίας που παρέχει υπηρεσίες θα ήθελε να έχει µια
εγγύηση
Αυτό το σκοπό έχει αναλάβει η ασφάλιση της επαγγελµατικής
ευθύνης
7
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Πώς προκύπτει η απαίτηση
Μια απαίτηση για αποζηµίωση
µπορεί να εγερθεί σαν αποτέλεσµα παράβασης του καθήκοντος
ή/και µη επίδειξης της δέουσας επιµέλειας
και που θα οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη
(όχι µε δόλο),
κατά την εκτέλεση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
8
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Σε ποιους απευθύνεται:
Λογιστών – Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών,
λογιστικών γραφείων
∆ικηγόρων, Συµβολαιογράφων, ∆ικηγορικών
γραφείων
Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβούντων
∆ιαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων (Real
Estate)
Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών (Σύµβουλοι –
Μελετητές)
Πραγµατογνωµόνων, Εκτιµητών
Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου
9
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Σε ποιους απευθύνεται:
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων
(ΚΤΕΟ)
∆ιαµεσολαβητών αθλητών
Συµβούλων Επιχειρήσεων Πληροφορικής
(IT Consultants)
Συµβούλων και Τεχνικών Υγείας και
Ασφάλειας
Συµβούλων Περιβάλλοντος
Πραγµατογνωµόνων/Επιθεωρητών
Ναυτιλίας
Στελεχών και ∆ιευθυντών επιχειρήσεων
(D & O)
10
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Παραδείγµατα Απαιτήσεων
Λογιστής
∆ικηγόρος
Πολ.Μηχανικός /Αρχιτέκτων
Security
Σκαλωσιές
ΚΤΕΟ
11
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Λογιστής
Λανθασµένη επαγγελµατική
συµβουλή (φορολογικά )
Ανεπαρκής γνώση της φορολογικής
νοµοθεσίας
Λάθη στην τήρηση των λογιστικών
βιβλίων
Αδυναµία ανακάλυψης απάτης
Ανεπαρκής συµπλήρωση ή
παράλειψη υποβολής φορολογικών
δηλώσεων
Λάθος στον έλεγχο των βιβλίων
µπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίµηση
της οικονοµικής κατάστασης µιας
επιχείρησης άρα λανθασµένη
επιχειρηµατική απόφαση
12
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
∆ικηγόρος
Λανθασµένη επαγγελµατική συµβουλή
Παράβλεψη προθεσµιών µε αποτέλεσµα
την απώλεια άσκησης τυχόν δικαιωµάτων
Παραγραφή αδικηµάτων
Λάθη ή παραλείψεις στην σύνταξη
συµβολαίων, µεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων
Παραλείψεις στην χρησιµοποίηση όλων
των νοµικών µέσων προς όφελος του
πελάτη του καθώς και στην προετοιµασία
µιας δικαστικής διαµάχης.
13
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Πολ.Μηχανικός/ Αρχιτέκτων
Λανθασµένη προετοιµασία σχεδίων
Λάθη στους υπολογισµούς µιας µελέτης
Αµέλεια στην επίβλεψη ενός έργου
Αδυναµία στην λήψη οικοδοµικής άδειας
14
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Εταιρία Security
Λανθασµένη συµβουλή για την εγκατάσταση
καµερών ασφαλείας επέτρεψε ληστεία.
Συνεπεία πληµµελούς ελέγχου κατά την
περιπολία, κλέφτης εισήλθε σε αποθήκη από
ξεκλείδωτη είσοδο.
Φρουρός ασφαλείας δεν έλεγξε επαρκώς τις
κάρτες εισόδου των εργαζοµένων µε
αποτέλεσµα ένας κλέφτης να µπει µέσα στο
κτίριο και να κλέψει εξοπλισµό.
Φρουρός ασφαλείας, δεν ενεργοποίησε το
σύστηµα ασφαλείας µε αποτέλεσµα να
σηµειωθεί κλοπή εµπορεύµατος σε
κατάστηµα.
15
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Εταιρία Εφαρµογής σκαλωσιών
500.000 τραυµατισµοί συµβαίνουν στην
κατασκευή ετησίως:
10.000 σχετικές µε ικριώµατα.
Επισφαλής αντιστήριξη, χρήση κακής
ποιότητας οικοδοµικών υλικών και
έλλειψη προσοχής στις διαδικασίες
ασφαλείας
Κακή κατασκευή των σκαλωσιών
προκάλεσε κατάρρευση και τραυµατισµό
του εργάτη που ήταν πάνω στις
σκαλωσιές και άλλων δύο που στέκονταν
από κάτω.
16
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
ΚΤΕΟ
Λανθασµένη µέτρηση εκποµπών
ρύπων και έκδοσης Κάρτας
καυσαερίων οδήγησε στη επιβολή
προστίµου στον ιδιοκτήτη του
οχήµατος κατά τον έλεγχο καυσαερίων
σε µπλόκο της αστυνοµίας
Αµελής έλεγχος της κατάστασης των
φρένων οδήγησε σε ατύχηµα µε
τραυµατισµό του οδηγού και τρίτων
που προκλήθηκε από πρόβληµα στα
φρένα του πιστοποιηµένου οχήµατος.
Λάθη στην ζύγιση/αναρτησιοµέτρηση
οδήγησε σε εκτροπή του οχήµατος
καθώς περνούσε σε δρόµο µε πολλά
σαµαράκια
17
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Βασικά Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε ξεκάθαρους όρους, εξαιρέσεις και
προϋποθέσεις
Μεγάλα όρια ασφάλισης έως €5.000.000 ή και µεγαλύτερα κατόπιν ειδικής
συµφωνίας
∆ικαιοδοσία Ελληνική και υπεύθυνα τα Ελληνικά δικαστήρια
Μορφή claims made
∆υνατότητα αναδροµικής κάλυψης
Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών
18
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Βασικά Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα
Ασφάλιση φυσικών και νοµικών προσώπων
Κάλυψη διεθνών δραστηριοτήτων (Παγκοσµίως και ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆Α)
Εξειδικευµένες προτάσεις ασφάλισης ανά περίπτωση
Έκδοση προσφορών και Ασφαλιστηρίων συµβολαίων χωρίς χρονοβόρες
διαδικασίες.
Άµεση εξυπηρέτηση και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη.
19
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Βασική Κάλυψη
Η ασφάλιση καλύπτει την Επαγγελµατική
Αστική Ευθύνη νοµικού ή/και φυσικού
προσώπου συνεπεία λαθών ή και
παραλείψεών του και αφορά απαιτήσεις
τρίτων για αποζηµίωση που θα εγερθούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου
και απορρέουν από την άσκηση της
Επαγγελµατικής δραστηριότητας του
Ασφαλισµένου ή /και τρίτων (υπαλλήλου,
διευθυντικού στελέχους) που λειτουργούν
για λογαριασµό του Ασφαλισµένου .
.
20
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Νοµικά Έξοδα
Οι Ασφαλιστές µπορούν επίσης να
καταβάλλουν όλα τα έξοδα και τις
δαπάνες που πραγµατοποιούνται
για τη διερεύνηση, την αντίκρουση
ή τον διακανονισµό απαιτήσεων
που αποτελούν αντικείµενο του
παρόντος ασφαλιστηρίου.
21
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Συνήθεις Επεκτάσεις
Απώλεια Εγγράφων
Απιστία Υπαλλήλων
(Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας ανέντιµης, δόλιας,
εγκληµατικής ή κακόβουλης πράξης ή παράλειψης
οπουδήποτε υπαλλήλου του)
Παραβίαση της διάταξης περί του απορρήτου
(Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας ακούσιας παραβίασης του
απορρήτου)
∆υσφήµιση και Συκοφαντική ∆υσφήµιση
(Απαιτήσεις τρίτων από ∆υσφήµηση η οποία
διαπράττεται χωρίς δόλο, λεκτικώς, εγγράφως ή
προφορικώς από τον Ασφαλισµένο ή οποιοδήποτε
υπάλληλό του)
22
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Περιπτώσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ
Π∆ 190/2006, ΦΕΚ 196, άρθρο 4, παρ.στ, σε εναρµόνιση µε
την κοινοτική οδηγία 2002/92/ΕΚ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ν 3693/25-08-2008, ΦΕΚ 174, άρθρο 29 «Αστική Ευθύνηασφαλιστική κάλυψη», σε εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία
2006/43/ΕΚ
23
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Περιπτώσεις Ειδικών Προϊόντων
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το συµβόλαιο Directors & Officers Liability
απευθύνεται σε νοµικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ
κλπ) και καλύπτει τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τα ανώτατα στελέχη και τους
∆ιευθυντές της επιχείρησης
Το συµβόλαιο Directors & Officers Liability
αποσκοπεί στο να τους προστατέψει από την
έκθεσή τους σε οικονοµικούς κινδύνους,
που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα
καθώς και οι οικογένειές τους από την άσκηση
των πιο πάνω καθηκόντων τους.
24
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Παράδειγµα ενδεικτικής τιµολόγησης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ
€ 50.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 30.000
€ 400,00
€ 645,00
€ 760,00
€ 50.000
€ 500,00
€ 684,00
€ 800,00
€ 100.000
€ 540,00
€ 747,00
€ 968,00
€ 200.000
€ 600,00
€ 816,00
€ 1.065,00
25
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη
Παράδειγµα ενδεικτικής τιµολόγησης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
€ 50.000
€ 100.000
€ 200.000
€ 30.000
€ 410,00
€ 530,00
€ 780,00
€ 50.000
€ 430,00
€ 560,00
€ 820,00
€ 100.000
€ 470,00
€ 620,00
€ 910,00
€ 200.000
€ 500,00
€ 750,00
€ 1.100,00
26
Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη