close

Enter

Log in using OpenID

"SARAJEVO-GAS" ad PRIJEDLOG Transport i distribucija prirodnog

embedDownload
"SARAJEVO-GAS" a.d.
Transport i distribucija prirodnog gasa
Istočno Sarajevo
Nikole Tesle br. 55.
Tel: 057 340 876
Fax: 057 340 113
E-mail ssgas @ teol.net
PRIJEDLOG
IZVJEŠTAJ
O RADU UPRAVNOG ODBORA "SARAJEVO-GAS" a.d. I. Sarajevo
u 2013 godini
I. Sarajevo, mart 2014. god.
Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. alineja 5. Statuta
"Sarajevo-gasa" a.d. I. Sarajevo, Upravni odbor Društva na XVII sjednici održanoj dana 26.05.2014.
god. usvojio je i podnosi Skupštini Društva
IZVJEŠTAJ
O RADU UPRAVNOG ODBORA "SARAJEVO-GASA" u 2013. god.
Upravni odbor Akcionarskog društva "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo u sadašnjem sastavu radi
i djeluje od 22.11.2011. god., broji pet članova i izabrani su na Skupštini akcionara na mandatni
period od četiri godine.
Upravni odbor je radio u skladu sa svojim ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima,
Statutom Akcionarskog društva a na način bliže uređen Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
I NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA
Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene su Zakonom i Statutom Društva i isti je ovlašten i odgovoran
da:
a) upravlja razvojem Društva,
b) utvrđuje poslovni plan Društva,
c) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda,
d) utvrđuje prijedloge odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog provođenja,
e) bira i razrješava generalnog direktora,
f) bira i razrješava izvršne direktore na prijedlog generalnog direktora,
g) priprema godišnje izvještaje i razmatra i usvaja šestomjesečne i kvartalne izvještaje,
h) priprema prijedloge finansijskih izvještaja, izvještaje Upravnog odbora i razmatra izvještaje
internog revizora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
i) donosi prijedloge odluka za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka,
j) razmatra prijedloge i usvaja investicione odluke, u skladu sa Planom poslovanja Društva.
Upravni odbor ima obavezu da izvještava Skupštinu akcionara o svom radu i drugim načelnim
pitanjima u pogledu upravljanja Društva u toku godine.
Shodno čl. 306. Zakona o privrednim društvima u obavezi je da tokom godine održi najmanje četiri
sjednice, međutim, Upravni odbor je u toku 2013. god. održao šest sjednica, a po ukazanoj potrebi su
članovi telefonski kontaktirani radi dogovora i konsultacija po određenim pitanjima. Upravni odbor
je u kontinuitetu pratio rezultate poslovanja i preduzimao adekvatne mjere za prevazilaženje načelnih
problema u poslovanju što potvrđuje posebnu ažurnost i aktivnost Upravnog odbora.
Dominantna problematika na sjednicama su bila pitanja iz sfere poslovanja, ekonomsko-finansijska
situacija Društva, sagledavanje načina povećanja prihoda i smanjenje troškova poslovanja i razvoj
Društva.
Na održanim sjednicama Upravni odbor je:
a) utvrđivao Prijedloge normativnih akata i Odluka iz nadležnosti Skupštini,
b) donosio Odluke iz svoje nadležnosti,
c) razmatrao i usvajao izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti kao i davao odgovarajuća
mišljenja i Zaključke u skladu sa zakonom
d) davao ovlaštenja u skladu sa zakonom
a) Utvrđeni su prijedlozi Odluka iz nadležnosti Skupštine Društva:
- Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. god. sa izvještajem
nezavisnog revizora,
- Prijedlog Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013. god.
- Prijedlog Poslovne politike i trogodišnjeg finansijskog plana poslovanja za period 2014-2016.
- Prijedlog Plana poslovanja za 2014. god.
b) U toku 2013. god. Upravni odbor je donio sljedeće Odluke iz svoje nadležnosti:
- Odluku o usvajanju Plana stručnog usavršavanja radnika za 2013. god.
- Odluka o imenovanju člana radne grupe po zaključku Vlade RS i Ministarstva energetike,
industrije i rudarstva RS.
- Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara.
- Odluku o usvajanju Plana i programa mjera zaštite na radu za 2014. god.
- Odluke o usvajanju Plana rada interne revizije za 2014. god.
c) Tokom 2013. godine Upravni odbor je razmatrao i usvojio veći broj informacija, izvještaja i
mišljenja, i to:
- Izvještaj Centralne popisne komisije za 2013. god.
- Izvještaje sa službenih putovanja u inostranstvo.
- Izvještaj o finansijskom poslovanju za prvi kvartal 2013. god.
- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za I-VI-2013. god.
- Izvještaj o finansijskom poslovanju za period I-IX-2013. god.
- Inforamcija o stanju potraživanja na dan 31.12.2013. i preduzetim mjerama za naplatu
potraživanja.
- Informacija o internim revizijama urađenim u periodu juni-decembar 2012. god.
- Informacija o problematici snabdijevanja gasom od našeg dobavljača ("BH-gas" i
"Sarajevo-gas" d.o.o. Sarajevo).
- Informacija o incijativi za reorganizaciju gasnih preduzeća
- Informacija sa sastanka Radne grupe za sagledavanje načina spajanja postojećuh gasnih
privrednih društava u RS.
II CILJEVI UPRAVNOG ODBORA U PROTEKLOM PERIODU
Ciljevi Upravnog odbora u proteklom periodu bili su usmjereni na:
- uspješnom i prije svega zakonitom poslovanju "Sarajevo-gasa" a.d.
- razvoju gasnog sistema radi širenja mreže korisnika i što boljem pružanju usluga potrošačima
gasa
- uspješnog izvršavanja Plana poslovanja za 2013. god.
III USPJEŠNOST POSLOVANJA
U cilju uspješnog poslovanja Upravni odbor je donio niz akata i Odluka koje su imale za cilj
ostvarivanja uspješnog funkcionisanja "Sarajevo-gasa" i ostvarivanja još boljeg rezultata poslovanja.
Međutim, vrlo teško stanje privrede u okruženju mala potrošnja gasa kod industrijskih i komercijalnih
potrošača loša finansijska situacija kod potrošača iz kategorije domaćinstava uzrokovali su problem
naplate potraživanja kao i dosta slabu zainteresovanost novih potrošača za korištenje gasa.
IV SARADNJA UPRAVNOG ODBORA I MENADŽMENTA DRUŠTVA
Saradnja Upravnog odbora i menadžmenta Društva je bila kontinuirana, i mimo zvaničnih sjednica i
odvijala se bez smetnji u cilju uspješnog funkcionisanja Društva.
Upravni odbor i menadžment Društva su poduzimali zajedničke aktivnosti u cilju profiliranja
poslovne politike koja će osigurati uspješno poslovanje kroz povećanje broja potrošača, kvaliteta
usluga kao i povećanje profita.
V ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Poslovna politika Društva i druga bitna pitanja koja se odnose na vođenje poslova, a koja je utvrđena
krajem 2012. god. ostvarena je i iskazano kroz finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju za
2013. god., koji je Upravni dobor razmatrao i usvojio na sjednici održanoj u toku aprila mjeseca
2014. god. i kao konačan uputio Skuštini akcionara sa prijedlogom da se usvoji.
U finansijskom izvještaju i izvještaju o poslovanju za prošlu godinu objektivno i tačno su prikazani
rezultati poslovanja i stanje u kome se Društvo nalazi, data je detaljna analiza strukture ukupnih
prihoda i ukupnih rashoda sa uporednim pokazateljima iz 2012. god.
I pored toga što nije dostignut planirani nivo prihoda na prvom mjestu zbog smanjenog obima i
transporta i distribucije prirodnog gasa, Društvo je uz ekonomično i rentabilno poslovanje ostvarilo
solventnost i urednost u poslovanju.
Upravni odbor procjenjuje da je i tekuća poslovna godina izuzetno složena, po prvim podacima za tri
mjeseca nastavljen je trend pada prihoda po većini parametara, smanjena je potrošnja gasa i na
transportu i na distribuciji u poređenju sa istim periodom prošle godine, a to će zahtjevati od
Upravnog odbora preduzimanje adekvatnih mjera na planu dalje finansijske stabilizacije i
preduzimanje mjera štednje i smanjenje troškova poslovanja po svim segmentima s jedne strane i
preduzimanje pojačnih mjera na ostvarivanju većih prihoda s druge strane.
U slučaju potrebe Upravni odbor izvjetiće Skupštinu akcionara o svim mjerama koje je ili koje treba
preduzeti a koje se tiču ili su od značaja za poslovanje i solventnost Društva.
Istočno Sarajevo, mart 2014. god.
Predsjednik Upravnog odbora
________________________
Mr. Ljubomir Klincov, dipl.ecc.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content