Οδηγό Σπουδών - ΚΕΚ ΕΛΤΑ online

2011
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ
Οδηγός Σπουδών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών
Εμπορικής Λειτουργίας
Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Η πολυπλοκότητα των νέων στρατηγικών επιλογών του ΕΛΤΑ επιβάλει, εκτός των άλλων, προτεραιότητα
στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων με σκοπό να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά
αλλά και να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες του νέου περιβάλλοντος.
Σ’ αυτή την διαφορετική πορεία ανάπτυξης και βιωσιμότητας ένα είναι απολύτως βέβαιο ότι ο εργαζόμενος θα
κάνει και πάλι την διαφορά. Όμως αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την δια βίου βελτίωση των
επαγγελματικών σου προσόντων.
Για το λόγο αυτό η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα αφορά:

πριν απ’ όλα εσένα τον ίδιο και το σχέδιο της ζωής σου

τον ΕΛΤΑ που επενδύει και προσδοκά στην δική σου υψηλή απόδοση και

το ΚΕΚ που μαζί σου ξεκινά ένα νέο εγχείρημα την τηλεκπαίδευση και τηλεκατάρτιση.
Ελπίζοντας σε μια δημιουργική συνεργασία με αμοιβαίο όφελος θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σε
διαβεβαιώσω ότι η δική σου εταιρεία εκπαίδευσης θα σου παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη για να
πετύχεις στη νέα σου επαγγελματική προοπτική.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Πανάγος
Διευθυντής Εκπαίδευσης
Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία
Το νέο περιβάλλον
Είναι βέβαιο ότι, η απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς
το 2013 σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία και την
οικονομική κρίση, φέρνει πρωτόγνωρες αλλαγές όχι μόνο σε
επιχειρηματικό επίπεδο αλλά και σ’ αυτό των εργασιακών
σχέσεων.
Τα σύγχρονα επαγγελματικά προσόντα
Η αυξημένη ανάγκη για πολυάριθμα ή διασταυρούμενα
επαγγελματικά προσόντα που συνδυάζουν την τεχνολογία
και την πληροφόρηση με τα παραδοσιακά επαγγελματικά
προσόντα επιβάλλουν να επιτευχθεί η προσαρμογή στις νέες
αυτές συνθήκες εργασίας.
Η πιστοποίηση
Η πιστοποίηση των άτυπων επαγγελματικών προσόντων
είναι η θεσμική αναγνώριση της ικανότητας του
Εργαζόμενου
να εφαρμόζει γενικές και ειδικές
επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επίπεδο επαγγελματικής
2
2
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξαρτήτως, του τρόπου και
του χώρου που αυτές αποκτήθηκαν.
Η σταδιοδρομία
Η σταδιοδρομία είναι προσωπική υπόθεση κάθε
εργαζόμενου. Είναι λάθος να περιμένει από κάποιον άλλον
να φροντίσει για το δικό του μέλλον. Η σταδιοδρομία είναι
μια πορεία διαρκούς προσωπικής ανάπτυξης και περιλαμβάνει όχι μόνο την επιλογή της εργασίας αλλά και την
απόφαση για το είδος της ισορροπίας με τις λοιπές επιλογές
ζωής.
Η Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση αφορά την δομημένη διαδικασία
συγκέντρωσης πληροφοριών μέσα από ειδικές μεθόδους
σχετικά με την απόδοση και τα επιτεύγματα του
εκπαιδευόμενου – εργαζόμενου για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο με σκοπό τη σύγκριση με ένα σύνολο
στόχων ή προτύπων απόδοσης του ΕΛΤΑ.
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ............................................................................................... 4
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ................................................................ 4
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.........................................................................................................................5
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.........................................................................................................5
Πώς οργανώνεται το πρόγραμμα...................................................................................................................... 6
5. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ...............................................................................................8
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Ειδικά Θέματα Marketing ........................................................................................................8
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Ειδικά Θέματα Πωλήσεων........................................................................................................8
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Εμπορική Λειτουργία Καταστημάτων ΕΛΤΑ ..........................................................................8
6. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (Εμπορικής Λειτουργίας) ................................................... 10
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ & ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (Αίθουσα & Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση) ....................19
1η Συνεδρία – Παρασκευή 15/4/2011 ........................................................................................................... 19
2η Συνεδρία – Τρίτη 10/5/2011........................................................................................................................19
3η Συνεδρία – Τρίτη 24/5/2011........................................................................................................................21
4η Συνεδρία – Πέμπτη 2 & Παρασκευή 3/6/2011............................................................................................21
5η Συνεδρία – Τρίτη 21/6/2011........................................................................................................................22
6η Συνεδρία- Τρίτη 5/7/2011............................................................................................................................22
7η Συνεδρία – Πέμπτη 14 & Παρασκευή 15/7/2011........................................................................................22
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
3
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
8η Συνεδρία – Τρίτη 6/8/2011..........................................................................................................................23
9η Συνεδρία – Τρίτη 20/9/2011........................................................................................................................24
10η Συνεδρία – Παρασκευή 30/9/2011 στην αίθουσα....................................................................................24
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ......................................................................................... 26
8.1 Οδηγίες εκπόνησης επαναληπτικών εργασιών ....................................................................................... 26
8.2 Θέματα Επαναληπτικών Εργασιών ......................................................................................................... 27
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...................................................................................................................28
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-Learning)................................................. 29
10.2 Ο εξοπλισμός του e- learning (Hardware – Software) ...........................................................................29
10.3 Οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μέσω Ο.ΣΥ.ΤΗ...............................................................29
10.3.1. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση............................................................................................................29
10.3.2. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση...............................................................................................................31
4
4
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η επαγγελματική ανάπτυξη & σταδιοδρομία των εργαζομένων δεν είναι απλά ένα εργαλείο διοίκησης αλλά μια
βασική στρατηγική επιλογή των ΕΛΤΑ και της ΠΟΣΤ που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση, την
επαγγελματική εξέλιξη και την αξιολόγηση της απόδοσης. Η επιτυχία του εγχειρήματος της επαγγελματικής και
επιχειρησιακής ταυτόχρονα εκπαίδευσης και κατάρτισης των πτυχιούχων εργαζομένων στον ΕΛΤΑ, που
έχουν – εξ αρχής – προσληφθεί στον Κλάδο Διοίκησης – Εκμετάλλευσης, απαιτεί εκτός των άλλων την
αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης μέσω της περαιτέρω επαγγελματικής και ερευνητικής της
διεύρυνσης και προϋποθέτει πολύ καλό σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση
υποστηριζόμενη από την έγκαιρη και ορθολογική ενημέρωση και την παρακίνηση των συμμετεχόντων.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η πιστοποιημένη εκπαίδευση, η οποία αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται με επιτυχία από το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ
διασφαλίζει αφενός συνέχεια και ανάπτυξη για τον ΕΛΤΑ και αφετέρου δια βίου βελτίωση των
επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του, γιατί στηρίζεται :
•
Σε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία εξασφαλίζουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες του επαγγέλματος - ειδικότητας των εκπαιδευομένων ώστε να χειρίζονται επιτυχώς τα συστήματα,
τις μεθόδους, τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στον ΕΛΤΑ.
•
Σε αλληλοσυμπληρούμενους κύκλους – επίπεδα σπουδών, ανάλογα με το βάθος της εξειδίκευσης, το
οποίο προσδιορίζεται από το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου και τις ανάγκες του επαγγέλματος και
του ΕΛΤΑ. Οι κύκλοι σπουδών πιστοποιούνται από το ΚΕΚ - ΕΛΤΑ (μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε
κύκλου) με το αντίστοιχο δίπλωμα – πιστοποιητικό.
•
Στη διαρκή αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση ακαδημαϊκά και επαγγελματικά
κριτήρια, μέσω έγκυρης και αξιόπιστης διαδικασίας αλλά και από ανεξάρτητους αξιολογητές ανάλογου
κύρους (όπου απαιτείται).
•
Σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η έκταση και το επίπεδο της
εκπαίδευσης και αφετέρου η ανάδραση και η ευελιξία του προγράμματος σπουδών.
•
Στο επαγγελματικό περίγραμμα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προσόντα του εργαζόμενου
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο.
•
Στη διασφάλιση της μεταφοράς της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στη
θέση εργασίας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την άσκηση στο χώρο εργασίας σε πραγματικές συνθήκες,
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
5
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
την εκπόνηση εργασιών σε επιλεγμένα επιχειρησιακά θέματα αλλά και με την αξιολόγηση 6 μήνες μετά την
ολοκλήρωση των κύκλων σπουδών.
•
Στην άμεση σύνδεση του προγράμματος σπουδών με τη στρατηγική καθώς και την πολιτική διοίκησης των
ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης.
Τύχη είναι το σημείο που η ευκαιρία συναντά την προετοιμασία
Ο Β΄ Κύκλος Σπουδών προσφέρει εστιασμένες επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες αλλά και σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία, που χρειάζεται το στελεχιακό δυναμικό με προσόντα
ΑΕΙ για την ενιαία, αποτελεσματική και υψηλής προστιθέμενης αξίας εκτέλεση του έργου του παράλληλα με
τη δημιουργία του αναγκαίου διευρυμένου υπόβαθρου για την επαγγελματική του εξειδίκευση και την
ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων του. Η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού προσδιορίζει τους ειδικότερους
εκπαιδευτικούς στόχους ώστε οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθησή του να είναι ικανοί :
Α. Επίπεδο Γνώσεων
• Να γνωρίζουν με τον ίδιο τρόπο το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της
οικονομικής λειτουργίας του ΕΛΤΑ, τις ειδικές απαιτήσεις και τις κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας του
οικονομικού έργου έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των
λειτουργιών και την κρισιμότητα της θέσης εργασίας τους.
•
Να αναγνωρίζουν τις εξελίξεις της ειδικότητάς τους καθώς και τις απαραίτητες προσαρμογές στα νέα
τεχνολογικά και επιχειρησιακά δεδομένα προκειμένου να συμβάλλουν στην διαρκή βελτίωση των
ακολουθούμενων πωλησιακών διαδικασιών και τεχνικών.
Β. Επίπεδο Δεξιοτήτων
• Να εφαρμόζουν εκείνες τις επαγγελματικές τεχνικές πωλήσεων ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα
της κάθε τοπικής αγοράς και να λαμβάνουν κατά περίπτωση τις σωστές αποφάσεις και πρωτοβουλίες.
•
Να ελέγχουν και να εποπτεύουν τις ροές του έργου των πωλήσεων και του marketing και να
χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα για να επιτυγχάνουν τους στόχους και να προτείνουν βελτιώσεις.
Β. Επίπεδο Ικανοτήτων
•
Να αυτο-αξιολογούν το έργο τους ώστε να εντοπίζουν τα «αδύναμα» σημεία και να
προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες που τελικά ενσωματώνουν προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν ή
υπηρεσία του ΕΛΤΑ.
•
Να δημιουργούν, ως εκ της θέσης τους, κλίμα μάθησης που να χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στις
ανάγκες, ουσιώδη επικοινωνία, συνέργια, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και δέσμευση.
6
6
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εκπαιδευτές – Σύμβουλοι των εκπαιδευομένων σ’ αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι έμπειρα στελέχη της
ακαδημαϊκής κοινότητας ή της αγοράς και του ΕΛΤΑ που έχουν αξιολογηθεί ότι διαθέτουν σε υψηλό βαθμό την
εκπαιδευτική και επαγγελματική επάρκεια για να το υλοποιήσουν και να το υποστηρίξουν. Πρόσθετα
εκτιμήθηκε ότι, μέσα από την πράξη και έχοντας βιώσει το ρόλο του στελέχους – επαγγελματία και τις
απαιτήσεις του προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε απόλυτο σχεδόν βαθμό την υπάρχουσα
εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάγκη και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθεί.
Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτές – σύμβουλοι συνέταξαν ή μελέτησαν και εμπλούτισαν το εκπαιδευτικό υλικό
που είναι διαθέσιμο από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Ο.ΣΥ.ΤΗ.) με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής σκέψης, μικρές εργασίες και test, διαφάνειες υποστήριξης του εκπαιδευτικού
υλικού για τις εισηγήσεις τους σε κάθε συνεδρία και ακόμα σημειώσεις ή βιβλία (μέσω Link) για παράλληλο
διάβασμα και ανάλυση - προσέγγιση κάθε θεματικού πεδίου και Ενότητας.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό εκπαιδευτικό σχήμα (βασισμένο στο
πλαίσιο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/ΕΑΠ μέσω τηλεκπαίδευσης) :
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
Η/Υ
Ο.ΣΥ.ΤΗ.
Μάθηση
Ατομική Μελέτη / Tests αυτο-αξιολόγησης (Ο.ΣΥ.ΤΗ.)
Εργασίες αξιολογημένες από καθηγητή (Ο.ΣΥ.ΤΗ.)
Επικοινωνία
Μέσω
Ο.ΣΥ.ΤΗ.
fax
Ο.ΣΥ.ΤΗ.
e-mail
Συνεδρίες &
Εργασίες
Εκπαιδευτές /
Σύμβουλοι
Υπηρεσίες
Υποστήριξης
ΚΕΚ
Κ e Κ – ΕΛΤΑ
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
7
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
και το οποίο ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, συνδυάζει κλασσικές και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης των
ενηλίκων και διέπεται από τις ακόλουθες βασικές προδιαγραφές :
•
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 180 ωρών (όπως άλλωστε προβλέπεται) οι οποίες υλοποιούνται ως εξής:
 16 ώρες στην αίθουσα (1η & 10η συνεδρία)
 30 ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση1 (2η – 9η τηλεσυνεδρία) και
 134 ώρες προσωπικής μελέτης2 για τις περίπου 360 σελίδες υποχρεωτικού έντυπου
εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση3
Οι καρποί του μέλλοντος βρίσκονται στο παρόν
Η εισαγωγή και ανάλυση στο εκπαιδευτικό υλικό και στο περιεχόμενο των τριών Ενοτήτων του Β΄ Κύκλου
Σπουδών του προγράμματος πραγματοποιείται κατά την 1η Συνεδρία, με την χρήση του Ο.ΣΥ.ΤΗ. όπου
ενσωματώνονται όλες οι γραπτές αναλυτικές οδηγίες, που χρειάζονται, από τον συντονιστή επιβλέποντα
εκπαιδευτή - σύμβουλο της κάθε μιας ενότητας με βάση τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις που
διαμορφώνονται κατά την τελική διάσκεψη όλων των επιβλεπόντων εκπαιδευτών – συμβούλων, των
αντίστοιχων συντονιστών, του επιστημονικού υπεύθυνου του Κύκλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
• Η μάθηση επιτυγχάνεται αρχικά μέσα από την μελέτη – σε προσωπικό επίπεδο – του ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο, σημειώσεις, διαφάνειες εκπαιδευτή, επαγγελματικό εγχειρίδιο, ερωτήσεις
αυτοαξιολόγησης και δημιουργικής σκέψης, μελέτη περίπτωσης κ.α.), από το Ο.ΣΥ.ΤΗ. με ελεύθερη επιλογή
του χρόνου μελέτης στο προκαθορισμένο όμως χρονικό διάστημα.
•
Η εμπέδωση – ανάδραση και η πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, ολοκληρώνεται μέσα από
την εκπαίδευση στην αίθουσα (συνεδρίες κυρίως στην αρχή και στο τέλος του κάθε Κύκλου Σπουδών) και
την σύγχρονη τηλεκπαίδευση (εικονική αίθουσα – τηλεσυνεδρίες κατά την διάρκεια υλοποίησης του Κύκλου
Σπουδών) με ειδικά διαμορφωμένες εισηγήσεις, μελέτες περίπτωσης, τεστ, ασκήσεις, ερωτήσεις αλλά και με
σχολιασμό – αναφορές και σε καλές πρακτικές της αγοράς.
•
Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται τμηματικά ανά Ενότητα ή συνολικά και είναι προσβάσιμο μέσω
«password» στους εκπαιδευόμενους από την 1η Συνεδρία. Είναι επίσης προφανές ότι κατά την 1 η συνεδρία
θα δοθούν σε όλους τους εκπαιδευόμενους οι απαιτούμενοι κωδικοί πρόσβασης καθώς και η διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail).
1Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο παράρτημα του Οδηγού
2Τα ανωτέρω ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές όπου οι εκπαιδευόμενοι εξ αποστάσεως χρειάζονται
περίπου μια ώρα για να μελετήσουν τρεις με πέντε σελίδες αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
συμπεριλαμβανομένων των επαναλήψεων, ασκήσεων, εργασιών κ.α.
3Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο παράρτημα του Οδηγού
8
8
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
•
Το εκπαιδευτικό υλικό πέρα από την γνώση που προσφέρει κυρίως προσπαθεί να ενεργοποιήσει την
δημιουργική τους σκέψη για την αναζήτηση πολλαπλών τρόπων προσέγγισης των νέων εννοιών και
συνδυαστικής αντιμετώπισης των θεματικών πεδίων ακαδημαϊκών και επιχειρησιακών.
•
Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται συστηματικά και αποτελεσματικά από τους επιβλέποντες εκπαιδευτές
- συμβούλους για να μελετούν, να αναλύουν και να συνθέτουν καθώς και να εξοικειώνονται με τις καινούργιες
έννοιες και ορολογίες. Για το λόγο αυτό άμεσα μπορούν να επικοινωνούν τόσο μέσω του ηλεκτρονικού
τους ταχυδρομείου όσο και απ’ ευθείας «ζωντανά» συγκεκριμένες ώρες και ημέρες που θα δώσει ο
καθένας κατά την 1η συνεδρία μέσω το Ο.ΣΥ.ΤΗ.
•
Ο συντονιστής επιβλέπων εκπαιδευτής – σύμβουλος και οι εκπαιδευτές – σύμβουλοι κάθε θεματικού
πεδίου λειτουργούν σε κάθε επίπεδο ως καθοδηγητές – διευκολυντές του εκπαιδευόμενου καθ’ όλη την
περίοδο της εκπαίδευσής του με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη στη μαθησιακή του προσπάθεια. Σε
περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) η επικοινωνία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο
δημιουργηθεί η σχετική ανάγκη – καθοδήγησης ή διευκόλυνσης – από τον επιβλέποντα εκπαιδευτή, στον
εκπαιδευόμενο.
•
Η υλοποίηση του προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό, η εκπαιδευτική ομάδα και οι σύγχρονες μορφές
εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της ομάδας – στόχου.
Πώς οργανώνεται το πρόγραμμα
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το πρόγραμμα εκπαίδευσης οργανώνεται ως ακολούθως :
• Ο εκπαιδευόμενος μελετά τουλάχιστον 134 ώρες σε προσωπικό επίπεδο το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό
υλικό (360 περίπου σελίδων) σύμφωνα με το προκαθορισμένο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας
μέχρι 4 εβδομάδες για κάθε Ενότητα του Κύκλου Σπουδών και φυσικά τα διεθνή πρότυπα (3 – 5 σελίδες ανά
ώρα μελέτης μαζί με επαναλήψεις, τεστ, εργασίες κ.α.).
•
Ο εκπαιδευόμενος συμβουλεύεται συνεχώς τον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών του προγράμματος που
περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή παρακολούθησή του και τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε ακαδημαϊκού ή επαγγελματικού θεματικού πεδίου των
ενοτήτων.
•
Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό έχει συμπληρωθεί, εμπλουτισθεί ή εκπονηθεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της εκπαίδευσης από απόσταση και τις οδηγίες ειδικού επιστημονικού συνεργάτη του ΚΕΚ και
περιλαμβάνει συμβατικά βιβλία, επαγγελματικές σημειώσεις, διαφάνειες και σημειώσεις για παράλληλο
διάβασμα, σετ ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, δημιουργικής σκέψης κ.α.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
9
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
•
Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει υποχρεωτικά σε τουλάχιστον (10) συνεδρίες συνολικής διάρκειας μέχρι 46
ωρών ανάλογα την διάρκεια του προγράμματος.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίας γίνεται εισήγηση,
επανάληψη – ανακεφαλαίωση, ανάδραση και εμπέδωση όσων μελετήθηκαν, επίλυση αποριών, ανάπτυξη
τεχνικών, αξιολόγηση κ.α. Η δυνατότητα απουσίας σας από τις συνεδρίες δεν συνιστάται τόσο λόγω του
συστήματος του ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ (διαπίστωση απουσίας κατά τον έλεγχο χρεώνεται ως απουσία για ολόκληρη
την ημέρα) όσο και για λόγους καθαρά εκπαιδευτικούς καθώς το δικαίωμα του 10% ανά συνεδρία ισχύει μόνο
για αδήριτη ανάγκη και ύστερα από συνεννόηση με την Γραμματεία του ΚΕΚ. Οι απουσίες δεν είναι δυνατόν
να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κάθε συνεδρίας. Αντικειμενικά προβλήματα αντιμετωπίζονται
κατά περίπτωση από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτή συμβούλου ή του συντονιστή. Η τελευταία συνεδρία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την
τελική εξέταση του εκπαιδευόμενου με μελέτη περίπτωσης σε όλες τις ενότητες ή άλλης μορφής που συνάδει
με το πρόγραμμα.
Ο μόνος τρόπος να μην κάνετε λάθη είναι να μην έχετε ιδέες
Ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος συμμετέχει υποχρεωτικά σε έξι (06) ενδιάμεσα
θεματικά tests και τρεις (03) επαναληπτικές γραπτές εργασίες (1.200 – 2.100 λέξεων) και μια (01) τελική γραπτή
εξέταση σε όλες τις Ενότητες. Τα ενδιάμεσα θεματικά test και οι επαναληπτικές γραπτές εργασίες
υποβάλλονται αυτόματα μέσα από το Ο.ΣΥ.ΤΗ., στον επιβλέποντα εκπαιδευτή – σύμβουλο στην
προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως νωρίτερα από την επόμενη συνεδρία.
• Ο επιβλέπων εκπαιδευτής – σύμβουλος αξιολογεί τα ενδιάμεσα θεματικά tests ειδικά όταν εμπεριέχουν
ανοικτές ερωτήσεις και απαντά ηλεκτρονικά στον εκπαιδευόμενο παρέχοντας ανάδραση. Ο σχολιασμός είναι
επαρκής, πλήρης και κατανοητός, περιλαμβάνει επισημάνσεις πιθανών λαθών, παραλείψεων αλλά και
θετικών σημείων, συμβουλές καθώς και παραπομπές για μελέτη στο εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την διαρκή
βελτίωσή του. Η τελική γραπτή εξέταση μετά το πέρας της 2-3ωρης διάρκειάς της σχολιάζεται και δίνονται
συνοπτικά οι σωστές απαντήσεις ώστε να βοηθήσει και να διευρύνει την μαθησιακή διαδικασία.
•
Οι εκπαιδευόμενοι κατανέμονται σε ομάδες – τμήματα των 25 – 30 εκπαιδευομένων με βάση και την
γεωγραφική τους κατανομή και για κάθε ομάδα υπάρχει 1 επιβλέπων εκπαιδευτής – σύμβουλος που τους
συντονίζει παρακολουθεί και καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενότητας.
•
Ο Β΄ Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει τρεις Ενότητες, που διαρκούν ένα μήνα και εμπεριέχουν 2 θεματικά
πεδία που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή και την επιχειρησιακή γνώση όπου κρίνεται απαραίτητο. Για κάθε
Ενότητα υπάρχει ένας συντονιστής επιβλέπων εκπαιδευτής – σύμβουλος που συντονίζει τους λοιπούς
εκπαιδευτές – συμβούλους της Ενότητας.
Είναι λοιπόν προφανές ότι το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε είναι απαιτητικό λόγω της μεγάλης ευθύνης
και της νευραλγικής σημασίας για τον ΕΛΤΑ και για ’σας που απορρέει από την αξιοποίησή σας ως
επαγγελματικού στελέχους. Επίσης η αξιολογική διαδικασία (επαναληπτικές εργασίες, ενδιάμεσα θεματικά
test, γραπτή εξέταση) δεν έχουν το χαρακτήρα «εξετάσεων» αλλά αποτελεί διαδικασία ανάπτυξης,
εμπέδωσης και εφαρμογής της τεχνογνωσίας και της αυτοαξιολόγησής σας ως επαγγελματικών στελεχών.
10
10
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
Είναι με άλλα λόγια η διαδικασία μέσα από την οποία θα μπορέσετε και ’σεις ως επαγγελματικά στελέχη να
βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα εκείνα τα εφόδια για να ασκήσετε το προβλεπόμενο ταχυδρομικό έργο με
κατεύθυνση την αειφόρο ανάπτυξη του ΕΛΤΑ.
Χρειάζεται λοιπόν να καταβάλετε σημαντική προσπάθεια και να αφιερώσετε αρκετό χρόνο το προσεχές
διάστημα, προκειμένου να συμμετάσχετε ενεργά στο πρόγραμμα. Θέλουμε να πιστεύουμε και ευχόμαστε να
μπορέσετε να πετύχετε αυτή την προσωπική δέσμευση και αυτοοργάνωση παρ’ όλες τις πολλές άλλες
δραστηριότητες που πιθανώς έχετε.
Το χρονοδιάγραμμα που θα βρείτε στις επόμενες ηλεκτρονικές σελίδες είναι σαφώς ενδεικτικό γιατί σε σας
εναπόκειται η ευθύνη να καθορίσετε τον ακριβή ρυθμό της μελέτης σας. Όμως είναι γενικά διαπιστωμένο από
την εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ότι η κατά το δυνατόν τήρηση του χρονοδιαγράμματος βοηθάει
σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευόμενους καθώς έχει ληφθεί υπόψη η βαρύτητα και οι απαιτήσεις κάθε
κεφαλαίου σε κάθε θεματικό πεδίο και θέτει τα φυσιολογικά όρια του χρόνου προσωπικής μελέτης που
απαιτείται. Επίσης τα μικρά χρονικά διαστήματα και η αυστηρή τήρησή τους καθ’ όσον αφορά τις
εργασίεςκαι την αποστολή τους από εσάς βοηθάει στον έγκαιρο σχολιασμό από τον επιβλέποντα εκπαιδευτή
– σύμβουλό σας και την σε βάθος κατανόηση των όποιων ελλείψεων ή λαθών έχουν εντοπιστεί.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
11
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
5. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τα παρακάτω βιβλία, τα αντίστοιχα επαγγελματικά εγχειρίδια, τις
σημειώσεις ή και τις διαφάνειες του επιβλέποντα εκπαιδευτή – συμβούλου καθώς και τα συμπληρωματικά
τεύχη των ερωτήσεων, ασκήσεων, εργασιών, tests και των απαντήσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Ειδικά Θέματα Marketing
ΕΕΛ.1 : Marketing Υπηρεσιών και Σχεδιασμός Προγράμματος Marketing (από το επαγγελματικό
εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από τον Ο. Κόλλια σε συνεργασία με το ΚΕΚ το έτος 2011)

Κεφάλαιο 1 : Βασικές Αρχές Marketing σελίδες 4 – 10

Κεφάλαιο 2 : Marketing Υπηρεσιών σελίδες 11 – 35

Κεφάλαιο 3 : Μελέτη Marketing σελίδες 36 – 58

Κεφάλαιο 4 : Σχεδιασμός Προγράμματος Marketing σελίδες 59 – 70
ΕΕΛ.2 : Διοίκηση Προϊοντικού Χαρτοφυλακίου Παροχής Υπηρεσιών (από το
o
επαγγελματικό εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από τον Α. Αξαρλή σε συνεργασία με το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ το
έτος 2011)

Κεφάλαιο 1 : Διοίκηση του Προϊοντικού Χαρτοφυλάκιου σελίδες 4 – 27

Κεφάλαιο 2 : Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών – Καινοτομίες σελίδες 28 – 44
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Ειδικά Θέματα Πωλήσεων
ΕΕΛ.3 : Ανάλυση και Ανάπτυξη Ταχυδρομικής Αγοράς (από το επαγγελματικό εγχειρίδιο
o
που δημιουργήθηκε από τον Γ. Δρούγγα σε συνεργασία με το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ το έτος 2010 &
επικαιροποιήθηκε το έτος 2011)

Κεφάλαιο 1 : Το Διεθνές και Εθνικό περιβάλλον της Ταχυδρομικής Αγοράς ενόψει
της απελευθέρωσης σελίδες 1 – 15

Κεφάλαιο 2 : Ο Ρόλος και η σημασία της ρυθμιστικής αρχής ΕΕΤΤ και ο Νέος
Νόμος για την απελευθέρωση της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (ανταγωνισμός) σελίδες 16 – 30

Κεφάλαιο 3 : Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των
πελατών (καταναλωτών ή οργανισμών) σελίδες 31 – 50

Κεφάλαιο 4 : Το μίγμα προϊόντων και υπηρεσιών του ΕΛΤΑ σε απελευθερωμένο και
πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον σελίδες 51 – 60
o
ΕΕΛ.4 : Διοίκηση και Διαχείριση Πωλήσεων Λιανικής (από το επαγγελματικό εγχειρίδιο
που δημιουργήθηκε από τον Α. Αξαρλή σε συνεργασία με το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ το έτος 2011)
12
12
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας

Κεφάλαιο 1 : Λιανική Πώληση Προϊόντων & Υπηρεσιών σελίδες 3 – 12

Κεφάλαιο 2 : Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη Λιανικής σελίδες 13 – 28

Κεφάλαιο 3 : Μέτρηση βαθμού εξυπηρέτησης & Εμπιστοσύνης του Πελάτη σελίδες 29 – 43

Κεφάλαιο 4 : Έλεγχος Πωλήσεων Λιανικής σελίδες 44 – 54

Κεφάλαιο 5 : Το Management του Προσωπικού Λιανικής Πώλησης σελίδες 55 – 70
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Εμπορική Λειτουργία Καταστημάτων ΕΛΤΑ
ΕΕΛ.5 : Οργάνωση και Λειτουργία Εμπορικού καταστήματος (από το
o
επαγγελματικό εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από τον Χ. Παπακωνσταντίνου και τον Α. Αξαρλή σε
συνεργασία με το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ το έτος 2011)

Κεφάλαιο 1 : Διοίκηση Ταχυδρομικού Καταστήματος σελίδες 5 – 31

Κεφάλαιο 2 : Λειτουργία Ταχυδρομικού Καταστήματος σελίδες 32 – 62
ΕΕΛ.6 : Τιμολογιακή πολιτική ΕΛΤΑ – Εκπτώσεις - Διαχείριση (από το επαγγελματικό
o
εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από την Σ. Γυπαράκη σε συνεργασία με το ΚΕΚ το έτος 2011)
Κεφάλαιο 1 : Επιστολικό Ταχυδρομείο (εσωτερικού, εξωτερικού, mail marketing)

σελίδες 4 – 35

Κεφάλαιο 2 : Δέματα (εσωτερικού, εξωτερικού) σελίδες 36 – 53

Κεφάλαιο 3: Υβριδικό Ταχυδρομείο σελίδες 54 – 56

Κεφάλαιο 4 : Manual Πληροφόρησης (εκπτώσεις τζίρου, τυποποίηση, συμβάσεις)
σελίδες 57 – 66
Κεφάλαιο 5 : Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (επιταγές, ταχυπληρωμή) σελίδες 67 –

70
Είναι απαραίτητο να μελετηθούν από όλους όλα τα ανωτέρω κεφάλαια και οι ερωτήσεις δεδομένου ότι η ύλη
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τα ενδιάμεσα θεματικά tests, την επαναληπτική εργασία και την τελική
γραπτή εξέταση καθώς αποτελούν οδηγό της μαθησιακής διεργασίας για τον εκπαιδευτή – σύμβουλο.
Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είσαι
Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει μια σειρά από στοιχεία που αποσκοπούν να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον
σας και να σας διευκολύνουν στην εξ αποστάσεως μελέτη σας. Επίσης η αναζήτηση και η χρησιμοποίηση
κι άλλων πηγών μάθησης για την εκπόνηση των εργασιών είναι επιθυμητή γιατί με αυτό τον τρόπο ενισχύεται
ακόμα περισσότερο η μαθησιακή διαδικασία.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
13
14
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
6. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)
A/A
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
1η
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
4/4/2011
10/4/2011
11/4/2011
17/4/2011
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ
TESTS Ή ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δοκιμαστική λειτουργία Ο.ΣΥ.ΤΗ
της 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Προετοιμασία και έλεγχος
αιθουσών 1ης Συνεδρίας &
Ο.ΣΥ.ΤΗ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Υ
Π
1η Συνεδρία (αίθουσα)
Παρασκευή:15/4/2011
Ωράριο : 08.15-15.00
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Ειδικά Θέματα Marketing
ΕΕΛ.1 : Marketing Υπηρεσιών
και Σχεδιασμός Προγράμματος
Marketing
2η
18/4/2011
24/4/2011
 Κεφάλαιο 1 : Βασικές Αρχές
Marketing σελίδες 4 – 10
 Κεφάλαιο 2 : Marketing
Υπηρεσιών σελίδες 11 – 35
3η
25/4/2011
1/5/2011
 Κεφάλαιο 2 : Marketing
Υπηρεσιών σελίδες 11 – 36
 Κεφάλαιο 3 : Μελέτη Marketing
σελίδες 36 – 59
 Κεφάλαιο 4 : Σχεδιασμός
Προγράμματος Marketing σελίδες
59 – 70
4η
2/5/2011
Τέλος 2ης
εβδομάδας
με ηλεκτρονικό
μήνυμα
8/5/2011
Προσοχή : on-line
δοκιμαστική σύνδεση
όλων των
εκπαιδευομένων 6/5/2011
και ώρα 18.00-19.00
• 1ο Ενδιάμεσο Θεματικό Test
7/5/2011
• 10 Ερωτήσεις εφ' όλης της ύλης,
που πρέπει να απαντηθούν οι 8
5η
9/5/2011
15/5/2011
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ανάδρασης ΕΕΛ1 & 1ου θεματικού
test
ΕΕΛ.2 : Διοίκηση Προϊοντικού
χαρτοφυλακίου Παροχής
Υπηρεσιών
 Κεφάλαιο 1: Διοίκηση του
Χαρτοφυλακίου Προϊόντων
σελίδες 4 - 27
14
•
2η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Τρίτη : 10/5/2011
Ωράριο : 16.00 - 19.30
15
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
6η
16/5/2011
22/5/2011
 Κεφάλαιο 2: Ανάπτυξη Νέων
Υπηρεσιών σελίδες 28 - 44
• 2ο Ενδιάμεσο Θεματικό Test
21/5/2011
• 10 Ερωτήσεις εφ' όλης της ύλης,
που πρέπει να απαντηθούν οι 8
7η
23/5/2011
29/5/2011
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ανάδρασης ΕΕΛ2 & 2ου
θεματικού test - Διευκρινίσεις
εκπόνησης της 1ης
επαναληπτικής εργασίας
•
3η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση) Τρίτη :
24/5/2011 Ωράριο : 16.00
- 18.30
Επανάληψη ΕΕΛ 1 & 2 και
Εκπόνηση 1ης Επαναληπτικής
Εργασίας
8η
30/5/2011
5/6/2011
Αξιολόγηση 1ης Επαναληπτικής
Εργασίας
•
4η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Πέμπτη: 2/6/2011
Πλοήγηση στα θεματικά πεδία της
Ωράριο : 16.00 - 18.30
2ης Ενότητας ΕΕΛ.3 & ΕΕΛ.4
Παρασκευή: 3/6/2011
Ωράριο : 16.00- 18.30
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Ειδικά Θέματα πωλήσεων
ΕΕΛ.3 : Ανάλυση και Ανάπτυξη
ταχυδρομικής Αγοράς
9η
6/6/2011
12/6/2011
Κεφάλαιο 1 : Το Διεθνές και Εθνικό
περιβάλλον της Ταχυδρομικής
Αγοράς ενόψει της απελευθέρωσης
του 2013 σελίδες 1 – 15
Κεφάλαιο 2 : Ο ρόλος και η
σημασία της ρυθμιστικής αρχής
ΕΕΤΤ και ο νέος Νόμος για την
απελευθέρωση της ελληνικής
ταχυδρομικής αγοράς σελίδες 16 –
30
10η
13/6/2011
19/6/2011
Τέλος 9ης
εβδομάδας
με ηλεκτρονικό
μήνυμα
Κεφάλαιο 3 : Παράγοντες που
επηρεάζουν την συμπεριφορά των
πελατών (καταναλωτών ή
οργανισμών) στην επιλογή δικτύου
χρηματοοικονομικής εξυπηρέτησης
σελίδες 31 – 50
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
16
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
10η
13/6/2011
19/6/2011
Κεφάλαιο 4 : Το μίγμα
προϊόντων και υπηρεσιών του
ΕΛΤΑ σε απελευθερωμένο και
πλήρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον σελίδες 51 – 60
• 3ο Ενδιάμεσο Θεματικό Test
18/6/2011
• 10 Ερωτήσεις εφ' όλης της
ύλης, που πρέπει να
απαντηθούν οι 8
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ανάδρασης ΕΕΛ3 & 3ου
θεματικού test
11η
20/6/2011
26/6/2011
• Υποβολή 3ου
Ενδιάμεσου
Θεματικού Test
17/6/2011
5η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Τρίτη : 21/6/2011
Ωράριο : 16.00 18.30
ΕΕΛ.4 : Διοίκηση και
Διαχείριση πωλήσεων
Λιανικής
 Κεφάλαιο 1 : Λιανική
Πώληση Προϊόντων &
Υπηρεσιών σελίδες 3 – 12
 Κεφάλαιο 2 : Ποιοτική
Εξυπηρέτηση Πελάτη Λιανικής
σελίδες 13 – 28
 Κεφάλαιο 3 : Μέτρηση
βαθμού εξυπηρέτησης &
Εμπιστοσύνης του Πελάτη
σελίδες 29 – 43
 Κεφάλαιο 4 : Έλεγχος
Πωλήσεων Λιανικής σελίδες 44
– 54
12η
27/6/2011
3/7/2011
 Κεφάλαιο 5 : Το Management
του Προσωπικού Λιανικής
Πώλησης σελίδες 55 – 70
• 4ο Ενδιάμεσο Θεματικό Test
2/7/2011
• 10 Ερωτήσεις εφ' όλης της
ύλης, που πρέπει να
απαντηθούν οι 8
13η
4/7/2011
10/7/2011
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ανάδρασης ΕΕΛ.4 & 4ου
θεματικού test - Διευκρινίσεις
εκπόνησης της 2ης
επαναληπτικής εργασίας
• Υποβολή 4ου
Ενδιάμεσου
Θεματικού Test
1/7/2011
6η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Τρίτη : 5/7/2011
Ωράριο : 16.00 18.30
Επανάληψη ΕΕΛ 3 & 4 και
Εκπόνηση 2ης
Επαναληπτικής Εργασίας
14η
11/7/2011
17/7/2011
Αξιολόγηση 2ης
Επαναληπτικής Εργασίας
16
• Υποβολή 2ης
Επαναληπτικής
Εργασίας
11/7/2011
17
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
7η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Πέμπτη : 14/7/2011
Πλοήγηση στα θεματικά πεδία
Ωράριο : 16.00 - 18.30
της 3ης Ενότητας ΕΕΛ.5 &
Παρασκευή:
ΕΕΛ.6
15/7/2011
Ωράριο : 16.00 - 18.30
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Ειδικά Οικονομικά Θέματα
15η
22/8/2011
28/8/2011
ΕΕΛ.5 : Οργάνωση &
Λειτουργία Καταστημάτων
ΕΛΤΑ
Αρχή 14ης
εβδομάδας
με
ηλεκτρονικό
μήνυμα
Κεφάλαιο 1 : Διοίκηση
Ταχυδρομικού Καταστήματος
σελίδες 5 – 31
Κεφάλαιο 2 : Λειτουργία
Ταχυδρομικού Καταστήματος
σελίδες 32 – 62
16η
29/8/2011
4/9/2011
• 5ο Ενδιάμεσο Θεματικό Test
3/9/2011
• 10 Ερωτήσεις εφ' όλης της
ύλης, που πρέπει να
απαντηθούν οι 8
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ανάδρασης ΕΕΛ5 & 5ου
θεματικού test
17η
5/9/2011
11/9/2011
• Υποβολή 5ου
Ενδιάμεσου
Θεματικού Test
2/9/2011
8η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Τρίτη : 6/9/2011
Ωράριο : 16.00 - 18.30
ΕΕΛ.6 : Τιμολογιακή
πολιτική ΕΛΤΑ – Εκπτώσεις
– Διαχείριση
Κεφάλαιο 1 : Επιστολικό
ταχυδρομείο (εσωτερικού,
εξωτερικού, mail marketing)
σελίδες 4 – 35
Κεφάλαιο 2 : Δέματα
(εσωτερικού, εξωτερικού)
σελίδες 36 – 44
18η
12/9/2011
 Κεφάλαιο 2 : Δέματα
(εσωτερικού, εξωτερικού)
σελίδες 45 – 53

Κεφάλαιο 3 :
Υβριδικό Ταχυδρομείο
σελίδες 54 – 56
Κεφάλαιο
4 : Manual
18/9/2011
Πληροφόρησης (εκπτώσεις,
τυποποίηση, συμβάσεις)
σελίδες 57 – 66
Κεφάλαιο 5 :
Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες σελίδες 67 – 70
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
18
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
18η
19η
12/9/2011
19/9/2011
18/9/2011
25/9/2011
• 6ο Ενδιάμεσο Θεματικό Test
17/9/2011
• 10 Ερωτήσεις εφ' όλης της
ύλης, που πρέπει να
απαντηθούν οι 8
Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ανάδρασης ΕΕΛ6 & 6ου
θεματικού test - Διευκρινίσεις
εκπόνησης της 2ης
επαναληπτικής εργασίας
• Υποβολή 6ου
Ενδιάμεσου
Θεματικού Test
16/9/2011
9η Συνεδρία
(Τηλεκπαίδευση)
Τρίτη : 20/9/2011
Ωράριο : 16.00 - 18.30
Επανάληψη ΕΕΛ 5 & 6,
Εκπόνηση 3ης
Επαναληπτικής Εργασίας
• Υποβολή 3ης
Επαναληπτικής
Εργασίας
26/9/2011
Αξιολόγηση 3ης
Επαναληπτικής Εργασίας
20
η
26/9/2011
2/10/2011
Προετοιμασία και έλεγχος
αιθουσών 10ης Συνεδρίας Ανάδραση σε όλες τις
Ενότητες με βάση της
επαναληπτικές εργασίες.
Τελική Γραπτή Εξέταση στην
αίθουσα (2ωρης διάρκειας)
18
10η Συνεδρία ΚΕΚ –
ΕΛΤΑ (αίθουσα)
Παρασκευή:30/9/2011
Ωράριο : 08.15 – 15.00
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ & ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (ΑΊΘΟΥΣΑ & ΣΎΓΧΡΟΝΗ
ΤΗΛΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ)
1η Συνεδρία – Παρασκευή 15/4/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
08.15
09.45
09.45
10.00
Παρουσίαση και χειρισμός εργαλείων του Ο.ΣΥ.ΤΗ. (ασύγχρονη & σύγχρονη
τηλεκπαίδευση)

Παρουσίαση σκοπού, στόχων και προσδοκιών του Β΄ Κύκλου Σπουδών συνολικά
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10.00
11.30


Γνωριμία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων - σκοπός και στόχοι του θεματικού πεδίου
ΕEΛ.1
Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.1 της 1ης Ενότητας (Οδ. Κόλλιας)

11.30
11.45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.45
12.30

12.30
13.15
13.15
13.30
13.30
15.00
Σχολιασμός της παρουσίασης, άντληση συμπερασμάτων & διευκρινίσεις θεματικού
test ΕEΛ.1

Γνωριμία εκπαιδευτή εκπαιδευομένων - σκοπός και στόχοι του θεματικού πεδίου
ΕEΛ.2

Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.2 της 1ης Ενότητας (Απ.
Αξαρλής)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ


Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.2 της 1ης Ενότητας
Σχολιασμός της παρουσίασης, άντληση συμπερασμάτων & διευκρινίσεις θεματικού
test ΕEΛ.2
2η Συνεδρία – Τρίτη 10/5/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
16.45
16.45
17.00
17.00
18.30
18.30
18.45
18.45
19.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Ενέργειες on-line σύνδεσης όλων των εκπαιδευομένων & χρήση
εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Marketing Υπηρεσιών και Σχεδιασμός Προγράμματος Marketing :
Ανάδραση – Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων του θεματικού πεδίου (Οδ. Κόλλιας)

Σχολιασμός πρακτικών και άντληση συμπερασμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

1ο Θεματικό test : Ανάδραση – Επισημάνσεις δυσκολιών και θεμάτων
ελλιπούς κατανόησης
Σχολιασμός από τους εκπαιδευόμενους και άντληση συμπερασμάτων
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
19
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
3η Συνεδρία – Τρίτη 24/5/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Διοίκηση Προϊοντικού χαρτοφυλακίου Παροχής Υπηρεσιών :
Ανάδραση – Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων του θεματικού πεδίου (Απ. Αξαρλής)

Παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή μπορούν να
εφαρμοστούν από τον ΕΛΤΑ

Σχολιασμός πρακτικών και άντληση συμπερασμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

2ο Θεματικό test : Ανάδραση – Επισημάνσεις δυσκολιών και θεμάτων
ελλιπούς κατανόησης

Σχολιασμός και οδηγίες εκπόνησης 1ης επαναληπτικής εργασίας
4η Συνεδρία – Πέμπτη 2 & Παρασκευή 3/6/2011
Πέμπτη: 2/6/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Γνωριμία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.3 της 2ης Ενότητας (Γ.
Δρούγκας)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σχολιασμός της παρουσίασης, άντληση συμπερασμάτων & διευκρινίσεις
θεματικού test


Παρασκευή: 3/6/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Γνωριμία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.4 της 2ης Ενότητας
(Απ. Αξαρλής)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σχολιασμός της παρουσίασης, άντληση συμπερασμάτων & διευκρινίσεις
θεματικού test


5η Συνεδρία – Τρίτη 21/6/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Ανάλυση και Ανάπτυξη ταχυδρομικής Αγοράς : Ανάδραση –
Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων του θεματικού πεδίου (Γ. Δρούγκας)

Παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή μπορούν να
εφαρμοστούν από τον ΕΛΤΑ

Σχολιασμός πρακτικών και άντληση συμπερασμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

3ο Θεματικό test : Ανάδραση – Επισημάνσεις δυσκολιών και θεμάτων
ελλιπούς κατανόησης

Σχολιασμός από τους εκπαιδευόμενους και άντληση συμπερασμάτων
20
20
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
6η Συνεδρία- Τρίτη 5/7/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Διοίκηση και Διαχείριση Πωλήσεων Λιανικής: Ανάδραση –
Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων του θεματικού πεδίου (Απ. Αξαρλής)

Παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή μπορούν να
εφαρμοστούν από τον ΕΛΤΑ

Σχολιασμός πρακτικών και άντληση συμπερασμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

4ο Θεματικό test : Ανάδραση – Επισημάνσεις δυσκολιών και θεμάτων
ελλιπούς κατανόησης

Σχολιασμός και οδηγίες εκπόνησης 2ης επαναληπτικής εργασίας
7η Συνεδρία – Πέμπτη 14 & Παρασκευή 15/7/2011
Πέμπτη : 14/7/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Γνωριμία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.5 της 3ης Ενότητας
(Χ. Παπακωνσταντίνου)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σχολιασμός της παρουσίασης, άντληση συμπερασμάτων & διευκρινίσεις
θεματικού test


Παρασκευή: 15/7/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Γνωριμία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Παρουσίαση και πλοήγηση στο θεματικό πεδίο ΕEΛ.6 της 3ης Ενότητας
(Σ. Γυπαράκη)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σχολιασμός της παρουσίασης, άντληση συμπερασμάτων & διευκρινίσεις
θεματικού test


8η Συνεδρία – Τρίτη 6/8/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Οργάνωση & Λειτουργία Καταστημάτων ΕΛΤΑ : Ανάδραση –
Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων του θεματικού πεδίου (Χ. Παπακωνσταντίνου)

Παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή μπορούν να
εφαρμοστούν από τον ΕΛΤΑ

Σχολιασμός πρακτικών και άντληση συμπερασμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

5ο Θεματικό test : Ανάδραση – Επισημάνσεις δυσκολιών και θεμάτων
ελλιπούς κατανόησης
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
21
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας

Σχολιασμός από τους εκπαιδευόμενους και άντληση συμπερασμάτων
22
22
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
9η Συνεδρία – Τρίτη 20/9/2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
16.00
17.30
17.30
17.45
17.45
18.30
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Τιμολογιακή πολιτική ΕΛΤΑ – Εκπτώσεις – Διαχείριση : Ανάδραση –
Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων του θεματικού πεδίου (Σ. Γυπαράκη)

Παρουσίαση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ή μπορούν να
εφαρμοστούν από τον ΕΛΤΑ

Σχολιασμός πρακτικών και άντληση συμπερασμάτων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

6ο Θεματικό test : Ανάδραση – Επισημάνσεις δυσκολιών και θεμάτων
ελλιπούς κατανόησης

Σχολιασμός και οδηγίες εκπόνησης 3ης επαναληπτικής εργασίας
10η Συνεδρία – Παρασκευή 30/9/2011 στην αίθουσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
AΠO
ΜΕΧΡΙ
08.15
09.45
09.45
10.00
1η Επαναληπτική Εργασία : Ανάδραση – Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων και
δυσκολιών ανάπτυξης

Σχολιασμός από εκπαιδευτές 1ης Ενότητας και εκπαιδευόμενους (Οδ. Κόλλιας – Απ.
Αξαρλής)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10.00
11.30

11.30
11.45
2η Επαναληπτική Εργασία : Ανάδραση – Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων και
δυσκολιών ανάπτυξης

Σχολιασμός από εκπαιδευτές 2ης Ενότητας και εκπαιδευόμενους (Γ. Δρούγκας – Απ.
Αξαρλής)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.45
12.30

12.30
13.15
13.15
13.30
3η Επαναληπτική Εργασία : Ανάδραση – Επισημάνσεις ειδικών θεμάτων και
δυσκολιών ανάπτυξης

Σχολιασμός από εκπαιδευτές 2ης Ενότητας και εκπαιδευόμενους (Χ. Παπακων/νου –
Σ. Γυπαράκη)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13.30
15.00

Αξιολόγηση Β΄ Κύκλου Σπουδών

Γραπτή Εξέταση σε όλες τις Ενότητες του Β΄ Κύκλου Σπουδών

Παρατήρηση : Μετά την 2η τηλεσυνεδρία για κάθε επόμενη πρέπει η σύνδεση με το Ο.ΣΥ.ΤΗ. να γίνεται
τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
23
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θέλει λίγο ρίσκο για να αντιληφθεί κανείς τα όρια του
Τα ενδιάμεσα θεματικά tests, οι επαναληπτικές εργασίες και η τελική γραπτή εξέταση είναι υποχρεωτικά και
συνδέονται με την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στον επόμενο κύκλο σπουδών και τελικά στην
ολοκλήρωση της ένταξής τους. Βαθμολογούνται από τον επιβλέποντα εκπαιδευτή – σύμβουλο με την
ακόλουθη κλίμακα :
100 – 91 :
Πάρα Πολύ Καλή
(Α)
90 – 81 :
Πολύ Καλή
(Β)
80 – 61 :
Καλή
(Γ)
60 – 51 :
Μέτρια
(Δ)
50 και κάτω :
Ανεπαρκής
(Ε) Στη περίπτωση αυτή και μόνο στις επαναληπτικές
εργασίες δίνεται δεύτερη ευκαιρία μαζί με τις λοιπές υποχρεώσεις συνέχισης κανονικά του προγράμματος.
Τα ανωτέρω ανταλλάσσονται μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του επιβλέποντα εκπαιδευτή – συμβούλου μέσα
από το Ο.ΣΥ.ΤΗ.
Οι ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα τηρούνται απαρέγκλιτα. Παράταση
μπορεί να δοθεί μόνο μετά από συνεννόηση του εκπαιδευόμενου και του επιβλέποντα εκπαιδευτή –
συμβούλου έως και 1 ημέρα.
Ο επιβλέπων εκπαιδευτής – σύμβουλος είναι απαραίτητο να στέλνει τα σχόλια του για κάθε εργασία μέσα σε
2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της κάθε εργασίας. Ως ημέρα αποστολής θεωρείται εκείνη που
αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστολής.
8.1 Οδηγίες εκπόνησης επαναληπτικών εργασιών
8.1.1. Ακολουθούμε ακριβώς τον χρόνο που έχει καθορισθεί από το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος του
Α΄ κύκλου σπουδών (εκπόνηση – αποστολή)
8.1.2. Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει πολύ καλά το θέμα της εργασίας
αρχίζετε και γράφετε
χρησιμοποιώντας ελεύθερα τις πηγές μάθησης του προγράμματος ή και άλλες που κρίνετε ότι θα σας
βοηθήσουν. Όταν είστε απολύτως σίγουροι ότι έχετε κατανοήσει το τι πρέπει να κάνετε συγκεντρώστε τις
σκέψεις σας και σημειώστε όλες τις έννοιες ή τις λέξεις κλειδιά που νομίζετε ότι θα σας είναι χρήσιμα στην
ανάπτυξη του θέματος. Με τον τρόπο αυτό έχετε δημιουργήσει ήδη ένα πρώτο σκαρίφημα της εργασίας σας
για να μπορείτε με άνεση να κρίνετε τι πρέπει πιθανώς να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε. Εφόσον το
αποτέλεσμα σας ικανοποιεί τότε μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι
σε τακτά διαστήματα πρέπει να ξαναβλέπετε το θέμα της εργασίας σας για να μην ξεφύγετε από το στόχο και
το αντικείμενό της.
8.1.3. Η ανάπτυξη της εργασίας σας χρειάζεται να γίνει με τα δικά σας λόγια και με δομημένο τρόπο ώστε να
24
24
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
Ένα πράγμα έχουν κοινό οι άνθρωποι : Είναι όλοι διαφορετικοί
είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Είναι θεμελιώδης προϋπόθεση να μην χρησιμοποιήσετε εκφράσεις,
παραγράφους ή προτάσεις που είναι ήδη διατυπωμένες στο εκπαιδευτικό υλικό. Στη χρήση αποσπασμάτων
από το εκπαιδευτικό υλικό ή και από άλλες πηγές πρέπει να είστε πολύ φειδωλοί και να τα χρησιμοποιείτε
όπου είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση όσων γράφετε. Είναι προφανές ότι οι σκέψεις σας θα αναπτυχθούν
πολύ καλύτερα αν ακολουθήσετε τα δικά σας λόγια και τις δικές σας εκφράσεις, γιατί έτσι τελικά
αποδεικνύεται ο βαθμός αφομοίωσης των όσων έχετε ήδη διαβάσει και μάθει.
8.1.4. Ο δομημένος τρόπος της εργασίας σας αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τα επιχειρήματά σας και πρέπει
να έχει ανά ενότητα περιεχόμενο που :

αντανακλά στον τίτλο της

διακρίνεται για την απλότητα, τη μεστότητα, την επάρκεια και δεν φέρει επικαλύψεις ή επαναλήψεις

συνδέεται με τις προηγούμενες και τις επόμενες ενότητες και δεν υπάρχουν αντιφάσεις.
8.1.5. Η δομή και η εμφάνιση της εργασίας σας χρειάζεται να έχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία ή
χαρακτηριστικά :

Σαφές σχέδιο ανάπτυξης που εδώ μπορείτε να ζητήσετε την βοήθεια του επιβλέποντα εκπαιδευτή –
συμβούλου αφού πρώτα του αποστείλετε ένα προσχέδιο με τα κυριότερα σημεία.

Εισαγωγή 1-2 παραγράφων

Επίλογο ή συμπεράσματα 1 παράγραφος

Σύντομη βιβλιογραφία που πρέπει να αναφέρεται στο τέλος κάθε εργασίας με την μορφή που
παρουσιάζεται στα αντίστοιχα βιβλία του εκπαιδευτικού υλικού που έχετε στη διάθεσή σας και είναι
σχετική με το αντικείμενό της (3 – 5 τίτλοι που μπορείτε να τους αντλείτε από το εκπαιδευτικό σας υλικό ή
και από άλλες πηγές).

Τεκμηρίωση που πρέπει να παραπέμπει στο εκπαιδευτικό υλικό του Β΄ Κύκλου Σπουδών και στα
αντίστοιχα κεφάλαια των βιβλίων ή των σημειώσεων του καθώς με βάση αυτό θα αξιολογηθεί. Βέβαια η
περαιτέρω εμβάθυνση είναι επιθυμητή και θα εκτιμηθεί θετικά από τον επιβλέποντα εκπαιδευτή –
σύμβουλο αρκεί να τηρούνται πάντα οι ίδιες προϋποθέσεις αναφοράς της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι
βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στη ροή του κειμένου σας πρέπει να γίνεται ως εξής : (P. Montana & B.
H. Charnov, 2009, σελ: 144 – 145).

Επεξηγηματικούς και τυπογραφικούς δείκτες (bold, bullets, italics κ.α.) καθώς επίσης σχήματα και
πίνακες που δίνουν μια εύγλωττη εικόνα στο κείμενό σας.

Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 στιγμές, διάστιχο 1,5 στιγμές,
στοίχιση πλήρης, περιθώρια άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά 2 cm και χωρίς χρήση εσοχών στην
παραγραφοποίηση.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
25
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
8.2 Θέματα Επαναληπτικών Εργασιών
Η εργατικότητα είναι η μητέρα της καλής τύχης
Θέμα (Ι): Η ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας και οι παράγοντες επιτυχίας πως επηρεάζουν το πρόγραμμα
marketing της Επιχείρησης που αφορά στο σύνολο του προϊοντικού χαρτοφυλάκιου. Τεκμηριώστε την
πρότασή σας.
Θέμα Εργασίας (ΙΙ): Το μίγμα προϊόντων των λιανικών πωλήσεων του ΕΛΤΑ μπορεί με την απελευθέρωση
να διαφοροποιηθεί και προς ποια κατεύθυνση προκειμένου να δημιουργήσει δυσκολίες εισόδου των
ανταγωνιστών; Τεκμηριώστε την πρότασή σας.
Θέμα Εργασίας (ΙΙΙ): Η τιμολογιακή πολιτική του ΕΛΤΑ μπορεί να επηρεάσει την οργάνωση και την
λειτουργία ενός Καταστήματος λαμβανομένων υπόψη και των παραμέτρων της τοπικής αγοράς;
Τεκμηριώστε την πρότασή σας.
26
26
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ένα πρόβλημα είναι πάντα μια ευκαιρία να δείξεις τι αξίζεις
Η εν λόγω εκπαίδευση με βάση το περιεχόμενο του προγράμματος και το περίγραμμα της θέσης εργασίας
έχει να κάνει κυρίως με ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική άσκηση του έργου του διοικητικού στελέχους. Υπάρχουν λοιπόν τρία βασικά επίπεδα που
πρέπει να αξιολογηθούν :
1ο Επίπεδο
Πόσο καλά οι εκπαιδευθέντες αφομοίωσαν και σε τι βάθος τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια
του Β΄ Κύκλου Σπουδών. Η διαπίστωση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την επίδοση των εκπαιδευομένων ως
ακόλουθως :

Μέσος όρος βαθμού επίδοσης στα ενδιάμεσα θεματικά tests (20% της τελικής επίδοσης)

Μέσος όρος βαθμού επίδοσης στις τρεις επαναληπτικές εργασίες (35%της τελικής επίδοσης)

Βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην αίθουσα (45%της τελικής επίδοσης) που συνδυάζει όλες
τις θεματικές ενότητες και τις απαιτήσεις του Β΄ Κύκλου Σπουδών.
2ο Επίπεδο
Πόσο καλά μεταφέρθηκαν στη θέση εργασίας οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια του προγράμματος. Η διαπίστωση αυτή θα γίνει με ειδικό ερωτηματολόγιο του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στο
τέλος όλων των Κύκλων Σπουδών και μετά έξι μήνες από την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων.
3ο Επίπεδο
Πόσο καλά ήταν σχεδιασμένο και οργανωμένο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης αλλά και στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων. Η διαπίστωση
αυτή θα γίνει με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ που θα δοθεί για συμπλήρωση από
τους εκπαιδευόμενους κατά την λήξη του.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
27
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING)
Το να μιλάμε είναι συνήθεια, το να ακούμε είναι τέχνη
10.1 Τι είναι το e- Learning
Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία για την υλοποίηση της μαθησιακής
διαδικασίας, χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.
10.2 Ο εξοπλισμός του e- learning (Hardware – Software)
Για να συμμετάσχουν στις Σύγχρονες Συνεδρίες οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισμό :
 Ηλεκτρονικό υπολογιστή σταθερό (στο Γραφείο ή στο σπίτι ) ή φορητό τελευταίας τριετίας με λειτουργικό
σύστημα Microsoft Windows XP ή Vista ή 2007
 Internet Explorer 6.0 SP2, 7.0 & 8.0, Firefox 2.0x & 3.0x/3.5
 Ενεργοποιημένα Cookies στο φυλλομετρητή
 Εγκατάσταση Adobe Flash Player
 Web camera (ελάχιστη ανάλυση 160x120) με ενσωματωμένο μικρόφωνο (σε περίπτωση που δεν υπάρχει
χορηγείται από το ΚΕΚ - ΕΛΤΑ και του επιστρέφεται)
 Ηχεία ή ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο (headset) όταν η κάμερα δεν έχει μικρόφωνο (σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν χορηγούνται από το ΚΕΚ - ΕΛΤΑ και του επιστρέφονται)

Σύνδεση με γραμμή ADSL με ταχύτητα σύνδεσης 2Mbps και άνω (ο ΕΛΤΑ μετά την λήξη του ωραρίου
εργασίας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κάθε εκπαιδευόμενο για τις συγκεκριμένες ώρες και
ημέρες εκπαίδευσης)
10.3 Οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μέσω Ο.ΣΥ.ΤΗ
10.3.1. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Στην ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το διαθέσιμο
εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε κι οποτεδήποτε, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχουν προμηθευτεί
τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα :

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός (μοναδικός για κάθε εκπαιδευόμενο), αποτελείται από έξι (6)
ψηφία (π.χ. 85ias3) και παραδίδεται μέσα σε κλειστό φάκελο στον εκπαιδευόμενο. Για λόγους ασφαλείας, ο
εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να τροποποιήσει αυτό τον κωδικό, παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον Τομέα
Εκπαίδευσης του ΚΕΚ - ΕΛΤΑ και τον εκπαιδευτή και εφόσον ο τελευταίος το κρίνει απαραίτητο.

Η διαρροή ή απώλεια του κωδικού του εκπαιδευόμενου επιβάλει την άμεση επικοινωνία του με τον Τομέα
Εκπαίδευσης του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ.

Οι ενέργειες του εκπαιδευόμενου καταγράφονται από το σύστημα με τα λεπτομερή στοιχεία του και την IP
(Internet Protocol) του. Με τον τρόπο αυτό, ο διαχειριστής του συστήματος του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μπορεί εύκολα να
αντιληφθεί κάποια ασυνήθιστη κίνηση και να διαπιστώσει τη διαρροή του κωδικού.
28
28
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
Εικ.1: παράδειγμα αναφοράς ενεργειών χρήστη στο σύστημα

Η είσοδος του εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, του παρέχει τη δυνατότητα της επικοινωνίας
(ασύγχρονης και σύγχρονης) κι ανταλλαγής απόψεων με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ή με τον
εκπαιδευτή.

Η επικοινωνία αυτή εξασφαλίζεται μέσω του εσωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ανάρτησης
ερωτήσεων / απαντήσεων στο φόρουμ της κάθε Ενότητας του Κύκλου και της χρήσης του chat της πλατφόρμας
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η αποστολή μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο από τους προαναφερθέντες, εμπεριέχει τον αποστολέα του
μηνύματος την ημερομηνία και την ώρα αποστολής. Στη περίπτωση που χρησιμοποιείται το εσωτερικό ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή το φόρουμ, αποστέλλεται σχετικό email στους παραλήπτες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη
παραλαβή και ανάγνωση του μηνύματος.

Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ενισχύει την προσωπική μελέτη του εκπαιδευόμενου στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας του Ο.ΣΥ.ΤΗ.

Ο εκπαιδευόμενος τηρεί και εδώ κατά γράμμα όλες τις οδηγίες που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
σε ότι αφορά την προσωπική μελέτη, τις διάφορες δραστηριότητες (tests, εργασίες κ.α.)

Ο εκπαιδευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβλέπει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο μάθημα. Αυτό
εξασφαλίζεται μέσω των αναφορών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για κάθε
μάθημα όπως: η ημερομηνία και ώρα προσπέλασης του εκπαιδευτικού υλικού ανά χρήστη, ο χρόνος παραμονής
του σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο (ανάλογα με τη δομή του εκπαιδευτικού υλικού), ο
αριθμός προσπαθειών επίλυσης μιας άσκησης / δραστηριότητας καθώς και η βαθμολογία που απέσπασε ο
εκπαιδευόμενος.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης παρέχει επίσης τη δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών αυτών σε
μορφή κειμένου ή Excel για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τον Τομέα Εκπαίδευσης,
Πιστοποίησης και Marketing του ΚΕΚ.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
29
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
Εικ.2: Παράδειγμα αναφοράς ενεργειών χρήστη στο μάθημα

Το εκπαιδευτικό υλικό που ο εκπαιδευόμενος υποχρεωτικά χρειάζεται να μελετήσει στο χρόνο που
αναφέρεται στο πρόγραμμα, είναι επακριβώς προσδιορισμένο και μπορεί είτε να το μελετήσει από την οθόνη του
Η/Υ είτε να το εκτυπώσει. Σημειώνεται ότι, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και εκτυπώσιμο υλικό έχουν μόνον όσοι
έχουν κωδικό πρόσβασης.

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κάθε Κεφαλαίου του θεματικού πεδίου της Ενότητας του κύκλου Σπουδών
πρέπει υποχρεωτικά να επιλύονται, καθώς ο εκπαιδευόμενος έχει ανάγκη να διαπιστώνει ο ίδιος κατά πόσον έχει
κατανοήσει τις έννοιες και τις ορολογίες που αναφέρονται. Η απάντηση των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
καταχωρείται ηλεκτρονικά (στο αντίστοιχο πεδίο με ένα κλικ ή συμπλήρωσης κενών λέξεων σε κείμενο) και ο
μέγιστος χρόνος πραγματοποίησής του είναι τριάντα (30΄) λεπτά της ώρας. Με την παρέλευση των τριάντα (30΄)
λεπτών κλείνει η διαδικασία αυτοαξιολόγησης με όσες απαντήσεις έχουν δοθεί ανεξαρτήτως βαθμού επίδοσης, ο
οποίος γνωστοποιείται με την υποβολή τους ή την λήξη του χρόνου.

Οι σωστές απαντήσεις για κάθε ερώτηση αυτοαξιολόγησης, καθώς και σε ποια σημεία του εκπαιδευτικού
υλικού μπορεί να ανατρέξει ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να ξαναμελετήσει και κατανοήσει πιθανή λάθος
απάντησή του, δίνονται αυτόματα με την υποβολή τους ή την λήξη του χρόνου και εφόσον η επίδοσή του συνολικά
είναι πάνω από το 50%.

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης απαντώνται στο σύνολό τους και σε περίπτωση επίδοσης κάτω του 50% τότε ο
εκπαιδευόμενος πρέπει να επαναλάβει το κεφάλαιο και να ξανακάνει τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης καθώς
διαφορετικά δεν θα μπορεί να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο και να συνεχίσει την προσωπική του μελέτη. Στη
περίπτωση αυτή η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή – σύμβουλο είναι απολύτως αναγκαία γιατί είναι ο μόνος που
μπορεί να δώσει εκ νέου την δυνατότητα αυτή στον εκπαιδευόμενο συζητώντας επίσης μαζί του τα σημεία που ο
εκπαιδευόμενος εκτιμά ότι δεν έχει κατανοήσει με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει τις σωστές απαντήσεις.

Τα ενδιάμεσα θεματικά tests είναι ενσωματωμένα στο τέλος κάθε θεματικού πεδίου της Ενότητας του Κύκλου
Σπουδών και εμφανίζονται όταν ο εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει την μελέτη όλων των κεφαλαίων και έχει λύσει
επιτυχώς όλες τις ασκήσεις ή ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

Οι απαντήσεις κάθε ενδιάμεσου θεματικού test καταχωρούνται ηλεκτρονικά (στο αντίστοιχο πεδίο με ένα κλικ
ή με την καταχώρηση σύντομης απάντησης μέχρι 5 γραμμές) και ο μέγιστος χρόνος πραγματοποίησής του είναι
δύο (2) ώρες. Με την παρέλευση των δυο ωρών το θεματικό test κλείνει αυτόματα με όσες απαντήσεις έχουν δοθεί
ανεξαρτήτως βαθμού επίδοσης ο οποίος γνωστοποιείται μόνο από τον εκπαιδευτή – σύμβουλο, ο οποίος έχει και
την ευθύνη της Ενότητας ή του θεματικού πεδίου αλλά και της μαθησιακής διαδικασίας.

Όλες οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και τα ενδιάμεσα επαναληπτικά θεματικά tests που περιλαμβάνονται στο
εκπαιδευτικό υλικό είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα, έτσι ώστε να μειώνεται η πιθανότητα αντιγραφής και
διαρροής των σωστών απαντήσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων.

Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και τα ενδιάμεσα επαναληπτικά θεματικά tests εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη,
υπό μορφή αναδυόμενου παραθύρου, μη επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να δει οποιοδήποτε άλλο παράθυρο ή
να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εργαλείο επικοινωνίας της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
30
30
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας

Οι βαθμολογίες σε ασκήσεις κλειστού τύπου εξάγονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και
αποθηκεύονται στο προφίλ κάθε συμμετέχοντα.

Η επαναληπτική εργασία είναι και αυτή ενσωματωμένη στο τέλος της κάθε Ενότητας του Κύκλου Σπουδών και
ανοίγει για να αρχίσει η εκπόνησή της αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου ενδιάμεσου θεματικού test της
κάθε Ενότητας του Κύκλου Σπουδών.

Η εκπόνησή της γίνεται μέσω του συστήματος στην σχετική φόρμα όπου έχουν προσδιοριστεί τα ανώτατα
όρια συμπλήρωσης για την εισαγωγή, το κυρίως θέμα, τον επίλογο-συμπεράσματα, βιβλιογραφία, παραρτήματα,
πίνακες κ.α. και με την χρήση των εργαλείων του WordΤΜ και του ExcelΤΜ.

Η διάρκεια εκπόνησης της επαναληπτικής εργασίας είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και μπορεί ο
εκπαιδευόμενος να επεξεργάζεται την εργασία του καθημερινά και σε χρόνο που θα επιλέγει ο ίδιος. Μετά την
παρέλευση του 7ήμερου το σύστημα κλείνει αυτόματα και καταχωρεί ως εργασία ότι έχει καταγραφεί μέχρι την
λήξη του χρόνου.

Η πιθανή ταύτιση του περιεχομένου της επαναληπτικής εργασίας ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευομένων
επιφέρει μηδενισμό όλων και με αυτό το βαθμό υπολογίζεται ο μέσος όρος επίδοσης των τριών εργασιών.

Το Ο.ΣΥ.ΤΗ. παρέχει στον εκπαιδευόμενο κατά την διάρκεια της προσωπικής του μελέτης τις ακόλουθες
δυνατότητες :
o
Πρόσβαση στις χρήσιμες πληροφορίες του
μαθήματος (σκοπός, εκπαιδευτικοί στόχοι, οδηγοί
μελέτης, χάρτης πλοήγησης στο μάθημα, διάφορα ερωτηματολόγια),
o
Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, ασκήσεις, βιβλία κ.λ.π.),
o
Πρόσβαση στο υποστηρικτικό υλικό (χρήσιμοι ιστότοποι, λεξικά, e-books, εκτυπώσιμα αρχεία κ.λ.π.),
o
Επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευόμενους που την ίδια ώρα είναι συνδεδεμένοι και μελετούν
(εκτός από τις περιόδους αυτοαξιολόγησης και ενδιάμεσου επαναληπτικού θεματικού test) για ανταλλαγή
απόψεων, γνώσεων και εμπειριών,
o
Επικοινωνία με τον εκπαιδευτή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή ανάρτησης του σχετικού ερωτήματος
στο forum. Επίσης δίνεται η δυνατότητα το ερώτημα να γνωστοποιείται σε όλους τους εκπαιδευόμενους εφόσον
αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εκπαιδευτή – σύμβουλο,
o
Αναζήτηση μέσα από συγκεκριμένα Links ή άλλες μηχανές αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τα
θεματικά πεδία κάθε Ενότητα του Κύκλου Σπουδών ή και των επαναληπτικών εργασιών,
o
Πρόσβαση στο ημερολόγιο του θεματικού πεδίου της κάθε Ενότητας του Κύκλου και στα επικείμενα
γεγονότα και/ή τελευταία νέα.
10.3.2. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Στη σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες, την ίδια χρονική στιγμή βρίσκονται ο καθένας στο δικό του
χώρο (γραφείο, σπίτι, κέντρο εκπαίδευσης κ.λ.π.) και με τη βοήθεια λογισμικού και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης
συμμετέχουν σε μια «εικονική αίθουσα» διδασκαλίας. Μερικές από τις δυνατότητες που διατίθενται στους
συμμετέχοντες στην «εικονική αίθουσα» είναι:
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
31
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας

η μελέτη υλικού που εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευτής παρουσιάζει.

η ύπαρξη ηλεκτρονικού πίνακα που οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν συνεργατικά για να λύσουν ένα
πρόβλημα.
συμμετοχή σε συζητήσεις κ.α.

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση είναι τα εξής :
 Η πρώτη δοκιμαστική σύνδεση στην πλατφόρμα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λαμβάνει χώρα τουλάχιστον
δυο εργάσιμες ημέρες πριν την πρώτη συνεδρία όπως φαίνεται και στον πίνακα του χρονοπρογράμματος.
 Η σύνδεση στην πλατφόρμα της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (εκτός της πρώτης) πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος είναι προφανές
ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του εκπαιδευόμενου με το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ ή το Help Disk της εταιρείας SQLearn θα
πρέπει να καταγράφεται μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα.
 Ο εκπαιδευόμενος που δεν ακολουθεί τα ανωτέρω παίρνει απουσία για την 1η ώρα και μπορεί να συνδεθεί
στο 1ο 15λεπτο διάλειμμα και να συνεχίσει το πρόγραμμα αλλά με έγκριση πλέον του ΕΛΤΑ καθώς δεν θα
τηρούνται οι προϋποθέσεις του ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ ειδικότερα εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και ο σχετικός έλεγχος.
 Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση (εικονική αίθουσα) ενισχύει το διαδραστικό σχήμα της μεθοδολογίας υλοποίησης
του Β΄ Κύκλου Σπουδών, καθώς επιτυγχάνεται όχι μόνο η τακτική ζωντανή μαθησιακή επαφή και καθοδήγηση
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων αλλά και η ενεργητική συμμετοχή τους όπως και στην αίθουσα.
 Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις τηλεσυνεδρίες είναι υποχρεωτική την ημέρα και την ώρα που είναι
προσδιορισμένη στο αναλυτικό χρονοπρόγραμμα (όπως ακριβώς και στην πραγματική αίθουσα). Προκειμένου να
λάβουν μέρος στη συνεδρία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες προμηθεύονται δύο κωδικούς : ένα (1)
κωδικό πρόσβασης και (1) κωδικό αίθουσας, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά από τον εκπαιδευτή.
 Ο απαραίτητος εξοπλισμός ανά συμμετέχοντα : μία web camera (ελάχιστη ανάλυση 160x120) και ένα
ζευγάρι ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο (headset) χορηγείται από το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ και του επιστέφεται
μετά το πέρας της εκπαίδευσης.
 Ο ανωτέρω εξοπλισμός εξυπηρετεί την παρακολούθηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διασφαλίζει την
ταυτοποίηση των συμμετεχόντων από τον εκάστοτε ελεγκτή (τόσο από το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ, όσο και από τον
ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη σύγχρονη εκπαίδευση).
 Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι μικρής διάρκειας (από 2 - 4 ώρες)
προκειμένου να μην κουράζεται ο εκπαιδευόμενος
και να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό μαθησιακό
αποτέλεσμα. Η κάθε ώρα είναι διάρκειας 45΄ ή 90΄ λεπτών και το διάλειμμα 15΄ λεπτών.
 Η διεργασία της μάθησης στην εικονική αίθουσα μέσω της διδασκαλίας μπορεί να εστιάζεται και να
εναλλάσσεται σε μια ζωντανή διαδικασία από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο και αντίστροφα καθώς μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ανάλογες τεχνικές όπως και στην πραγματική αίθουσα (καταιγισμός ιδεών, ερωταπαντήσεις συζήτηση, ομαδικές εργασίες, προβολή video κ.α.).
 Ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης έχει ζωντανά τις ακόλουθες δυνατότητες :
o
Υποβολή ερωτήσεων, αποριών, προτάσεων, γνώμης κ.α.,
o
Ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εκπαιδευόμενους,
32
32
Οδηγός Σπουδών: Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας
o
Χρήση του ηλεκτρονικού πίνακα,
o
Επικοινωνία μέσω chat κατά τη διάρκεια της εισήγησης από τον εκπαιδευτή – σύμβουλο,
 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο τόσο κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης όσο και μετά την λήξη της
αφού αυτό καταγράφεται και μπορεί ο εκπαιδευόμενος να το αναζητήσει και να ξαναδεί τα σημεία που τον
ενδιαφέρουν.
 Ο εκπαιδευτής – σύμβουλος είναι εκπαιδευμένος για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ο.ΣΥ.ΤΗ.
και των εκπαιδευομένων προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος τους η ζωντανή διδασκαλία.
 Οι λοιπές παράμετροι που ισχύουν για την εκπαίδευση σε πραγματική αίθουσα ισχύουν εξ ολοκλήρου και
εδώ όπως ακριβώς περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης του ΚΕΚ και σας είναι ήδη γνωστά από άλλα
προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει.
Τελευταία ενημέρωση 10/5/2011
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ - 2011
33