από εδώ

Πρόγραµµα Ηµερίδας
8:30 - 9:30
Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες
9:30 - 10:15
Έναρξη εργασιών και χαιρετισµοί από εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς της πόλης
Εναρκτήριος οµιλία: «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Ελληνική Εκπαίδευση: ένας
ανθόσπαρτος περίπατος ή µια πορεία στ’ αγκάθια;» Λιβιεράτος Ευάγγελος,
Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος της Commission on Digital Technologies in Cartographic
Heritage της ∆ιεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA)
10:15 - 11:30
Α΄ Ενότητα Προεδρείο: Γκροζούδης Χρήστος, ∆ιευθυντής Γυµνασίου – Λυκείου
Αριστοτελείου Κολλεγίου
10:15 – 10:55 «Οι διαδραστικοί πίνακες στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Αριστοτελείου Κολλεγίου, µία
τεχνολογική επανάσταση στις τάξεις» Γκροζούδη Ολυµπία, δασκάλα, Βιολόγος,
Υπεύθυνη Προβολής Αριστοτελείου Κολλεγίου
10:55 – 11:30 «Η διδασκαλία µε τις νέες τεχνολογίες στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και οι
καινοτόµες δράσεις των καθηγητών του Αριστοτελείου Κολλεγίου» Ζουρνά Άννα,
Μαθηµατικός, Υπεύθυνη Τεχνολογιών Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Κολλεγίου
11:30 – 11:45
∆ιάλειµµα - Καφές
11:45 - 13:00
Β΄ Ενότητα Προεδρείο: Γκροζούδης ∆ηµήτριος, Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων
Αριστοτελείου Κολλεγίου
11:45 – 12:10 «Παρουσίαση της πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης e–Learning Toolkit 2.0 και του e–
Exams µε χρήση διαδραστικού πίνακα IQ–Board» ∆ιαµαντής Γιώργος, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ACTION SYNERGY AE και Καπουράνη Βαρβάρα, Μηχανικός Συστηµάτων
ΙΤ Dpt. ACTION SYNERGY AE
12:10 – 12:40 «ThinkQuest Projects: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα» Ελένη Τσιπά,
Υπεύθυνη Προγραµµάτων ThinkQuest, Oracle Education Foundation
12:40 – 13:10 «Μελλοντικές Αλλαγές στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία – Νέοι Τρόποι ∆ιδασκαλίας –
Μάθησης», ∆ρ Αύγουστος Τσινάκος, Αν. Καθηγητής Τµήµα Βιοµηχανικής
Πληροφορικής AΤΕΙ Καβάλας, Συντονιστής Μεταπτυχιακού προγράµµατος του
Athabasca University
13:10 – 13:30 «Συνεργατικά εργαλεία ηλεκτρονικής µάθησης (web 2.0) στην υπηρεσία της τυπικής
εκπαίδευσης» Γεώργιος Κυριακίδης, MBA, CTP, ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
Humanasset AE - καθηγητής Σχολής ∆ιοίκησης και Επιτελών Στρατού (Σ∆ΙΕΠ)
13:30 - 14:00
∆ιάλειµµα – Μεσηµεριανός µπουφές
14:00 - 16:15
Γ΄ Ενότητα – Παράλληλες Συνεδρίες στις αίθουσες
Αίθουσα 1 – Οµιλίες για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Προεδρείο: Πελέλη Αρετή, Πληροφορικός ∆ηµοτικού Σχολείου Αριστοτελείου Κολλεγίου
14:00 – 14:25 «∆ιδακτική της Γλώσσας µέσω διαδραστικών πινάκων από το νηπιαγωγείο
έως και την τρίτη τάξη του ∆ηµοτικού», από τους υπεύθυνους δασκάλους των
τάξεων του Αριστοτελείου Κολλεγίου.
14:25 – 14:55 «Ο διαδραστικός πίνακας ως βασικό εργαλείο στην καθηµερινή διδακτική
πράξη – Παραδείγµατα στη Γλώσσα, στα Μαθηµατικά, και στην Ιστορία»
Πασπάλης Σταύρος, ∆άσκαλος, ∆ιευθυντής του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεχόβου
Φλώρινας.
14:55 – 15:20 «Η διαθεµατικότητα στη διδασκαλία µε τη χρήση διαδραστικών πινάκων»,
από τους υπεύθυνους δασκάλους των τάξεων του Αριστοτελείου Κολλεγίου
15:20 – 15:30 «Εκπαιδευτικές και χωροταξικές παρεµβάσεις µε στόχο ένα σχολείο πρότυπο»,
Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος, ∆άσκαλος, ∆ιευθυντής του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Νέας Ραιδεστού.
15:30 – 15:50 «Εγκύκλιος Παιδεία, Το ιστολόγιο που στοχεύει στην 24ωρη διαδραστική
διδασκαλία και στη συνεχή επαφή δασκάλου - µαθητή» Νταλακούδης Νίκος,
∆άσκαλος, 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού.
15:50 – 16:15 «Χτίζοντας µια Ψηφιακή Τάξη – Εφαρµόζοντας τις Νέες Τεχνολογίες στην
καθηµερινή εκπαίδευση», Θαλάσσης Αλεξίου, Marketing & Communication
Manager, Τεχνολογική ΑΕ
.
Αίθουσα 2 - Οµιλίες για Καθηγητές Θετικού Προσανατολισµού
Προεδρείο: Κοκκίνου Ελένη, ∆ρ Φυσικός, Πληροφορικός Γυµνασίου - Λυκείου Αριστοτελείου
Κολλεγίου
14:00 – 14:30 «Μια άλλη προσέγγιση της ∆ιδασκαλίας των Μαθηµατικών στην α΄
γυµνασίου», Αγραφιώτου Ξανθίππη, ∆ρ Μαθηµατικός, Σχολικός Σύµβουλος
Μαθηµατικών Ν. Ηµαθίας & Ν. Πέλλας.
14:30 – 15:00 «∆ιαδραστικότητα: Τι νέο προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες Τ.Π.Ε. στη
διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηµατικών» Αντώνης Γκούτσιας,
Φυσικός - Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός Σύµβουλος της www.e-mine.gr
15:00 – 15:20 «Η διδασκαλία της Φυσικής στο Λύκειο µε τη χρήση διαδραστικών πινάκων
και διαδικτυακών εφαρµογών» Καλκίτσας Χρήστος, Φυσικός, Αριστοτέλειο
Κολλέγιο.
15:20 – 15:50 «Ηλεκτρονική πλατφόρµα υποστήριξης Ψηφιακών Τάξεων», Αντώνιος
Μαυροµάτης,
Πληροφορικός
και
Ευθύµιος
Χασιώτης,
Μαθηµατικός,
Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
15:50 – 16:15 «Η διαδραστική διαδασκαλία στις Φυσικές Επιστήµες και στην Πληροφορική
- Αποτίµηση της Ψηφιακής Τάξης», Κοκκίνου Ελένη, ∆ρ Φυσικός,
Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
Αίθουσα 3 - Οµιλίες για Καθηγητές Θεωρητικού Προσανατολισµού
Προεδρείο: Παπαχρήστου Μαίρη, Φιλόλογος, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Γυµνασίου –
Λυκείου Αριστοτελείου Κολλεγίου
14:00 – 14:30 «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών µε τη χρήση διαδραστικών πινάκων
και µε την υποστήριξη του λογισµικού Ελληνογνωσία», Μαλακός Γιώργος,
Γλωσσολόγος – Ερευνητής, ∆ιευθυντής Lexigram εταιρείας παραγωγής
εκπαιδευτικού λογισµικού και ηλεκτρονικών λεξικών για την Αρχαία και τη Νέα
Ελληνική Γλώσσα
14:30 – 15:00 «Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στο µάθηµα της Γλώσσας και της
Ιστορίας. Παραδείγµατα – Προτάσεις για λογισµικά», Μαρία ΖάππαΚασαπίδη, Μέλος του ∆Σ της Vellum Global Educational Services, Υπεύθυνη
Ακαδηµαϊκής Οµάδας, Συγγραφέας βιβλίων πληροφορικής
15:00 – 15:30 «E–tutor
Ο εκπαιδευτικός της νέας γενιάς», Σπύρος Γκούµας, Managing
Director, SQLearn, e-learning experts
15:30 – 16:00 «∆ιδάσκοντας Ιστορία στη Γ' Γυµνασίου Ένα ακόµα παράδειγµα χρήσης των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία µετά τον
µικρασιατικό πόλεµο» Μπαϊράµης ∆ηµήτριος, Ιστορικός, καθηγητής ΜΕ
Επιµορφωτής Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
16:00 – 16:15 «Η διδασκαλία του µαθήµατος της Ιστορίας µε τη χρήση διαδραστικών
πινάκων και των netbooks καθώς και µε την υποστήριξη του ψηφιακού
σχολείου e-aristotelio», Γαβριηλίδου Ρία, Φιλόλογος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο
Αίθουσα 4 - Οµιλίες για Καθηγητές Ξένων Γλωσσών
Προεδρείο: Σαφούρη Γεωργία, Φιλόλογος Αγγλικής, Υπεύθυνη Ξένων Γλωσσών ∆ηµοτικού
Σχολείου, Αριστοτελείου Κολλεγίου
14:00 – 14:15 «∆ιδασκαλία των Γερµανικών σε όλες τις βαθµίδες µε τη χρήση των
διαδραστικών
πινάκων»,
Σµυρλή
∆έσποινα,
Φιλόλογος
Γερµανικής,
Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
14:15 – 14:25 «∆ιδασκαλία των Γαλλικών σε όλες τις βαθµίδες µε τη χρήση των
διαδραστικών πινάκων» Κελαηδή-Ντάουλα Ζωή, Φιλόλογος Γαλλικής,
Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
14:25 – 14:40 «∆ιδασκαλία των Αγγλικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε τη χρήση των
διαδραστικών πινάκων» Νικηφορίδου Αθηνά και ∆ιαµαντή Ναούµα,
Φιλόλογοι Αγγλικής, Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
14:40 – 14:50 «∆ιδασκαλία των Αγγλικών στο ∆ηµοτικό και στο Νηπιαγωγείο µε τη χρήση
των διαδραστικών πινάκων» Σαφούρη Γεωργία, Φιλόλογος Αγγλικής,
Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
14:50 – 15:15 «Εργαστήριο στα εργαλεία ηλεκτρονικής µάθησης (web 2.0)» Γεώργιος
Κυριακίδης, MBA, CTP, ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Humanasset AE καθηγητής Σχολής ∆ιοίκησης και Επιτελών Στρατού (Σ∆ΙΕΠ)
15:15 – 16:15 «Η διδασκαλία των Αγγλικών στη ∆ιαδραστική τάξη του 21ου αιώνα»,
Φατσιάδου Σοφία, Φιλόλογος Αγγλικής, Express Publishing
16:15 - 16:30 ∆ιάλειµµα - Καφές
16:30 - 18:00 ∆΄ Ενότητα Συζήτηση – οµιλίες για την ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο
Προεδρείο: Μηλούση Κυριακή, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Ψυχολογικής Υποστήριξης και
Συµβουλευτικής, Αριστοτέλειο Κολλέγιο.
16:30 – 17:00 «Η ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο» Κιούσης Νίκος, Retail DevelopmentManager,
Panda Security
17:00 – 17:40 «Παιδί και Νέες Τεχνολογίες: Μύθοι και Πραγµατικότητα. Η χρήση του
∆ιαδικτύου και των Κινητών Τηλεφώνων Νέας Γενιάς», Ζάππα-Κασαπίδη
Μαρία, Μέλος του ∆Σ της Vellum Global Educational Services, Υπεύθυνη
Ακαδηµαϊκής Οµάδας, Συγγραφέας βιβλίων πληροφορικής
17:40 – 18:00 «Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο, Πρόληψη – Αντιµετώπιση των κινδύνων στη χρήση
του
∆ιαδικτύου»,
Αντώνης
Παπαντωνίου,
Προϊστάµενος
της
∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Θεσσαλονίκης
Κλήρωση των προγραµµάτων προσφορά των εταιρειών
Panda
Security,
Humanasset AE.
Λήξη εργασιών
Express
Publishing
και
της