Εγχειρίδιο Χρήσης, Εγκατάστασης, Λειτουργίας & Συντήρησης

ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε.
Ενεργειακά τζάκια
Εγχειρίδιο Χρήσης
Εγκατάστασης &
Λειτουργίας
ΑΦ Ο Ι Τ Σ Ι Α Κ Μ Α Κ Η Ο . Ε .
Εγχειρίδιο Χρήσης, Εγκατάστασης,
Λειτουργίας & Συντήρησης
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης
αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση των προϊόντων
Τζάκια ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ
με την Ευρωπαϊκή οδηγία ασφαλείας,
89/106/EΚ για Δομικά προϊόντα.
Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.
Το παρόν συντάχθηκε και εκδόθηκε από την εταιρία:
 ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε. – ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ
Προέκταση Ολυμπιάδος
Εύοσμος Θεσσαλονίκη,
τ.κ.56224, Ελλάδα
Τ: +30 2310 559150 • F: +30 2310 559150
www.tzakiatokamini.gr
Για την έκδοση του εγχειριδίου, η εταιρεία συνεργάστηκε με τους
τεχνικούς συμβούλους:
Manual Version 1.0
Περιεχόμενα
1 Εισαγωγή.......................................................... 2
2 Οδηγίες εγκατάστασης...................................... 4
3 Οδηγίες χρήσης................................................ 9
4 Συντήρηση και έλεγχοι.................................... 20
5 Οδηγίες ασφάλειας......................................... 24
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων..........................25
7 Σήμανση......................................................... 28
8 Τεχνικά χαρακτηριστικά - Μετρήσεις...............30
9 Πιστοποιητικά................................................. 42
Manual Version 1.0
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1
Κεφάλαιο
1 Εισαγωγή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Περιλαμβάνει
σημαντικές
οδηγίες
λειτουργία
ς και
συντήρηση
ς
Διαβάστε, κατανοήστε και
εφαρμόστε αυτές
τις οδηγίες για
ασφαλή
εγκατάσταση και
λειτουργία
Αγαπητέ πελάτη,
ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε. – ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ σας ευχαριστεί για την
προτίμησή σας στο προϊόν της, αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης
και ενσωμάτωσης μακρόχρονης εμπειρίας στο χώρο των τζακιών.
Το προϊόν της ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε. – ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει την μέγιστη ασφάλεια, αξιοπιστία και
απόδοση.
►Για τη δική σας ασφάλεια αλλά και για καλύτερη χρήση του
προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης
προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις συμβουλές και προειδοποιήσεις.
►Το εν λόγω εγχειρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική
χρήση. Προτείνουμε να το κρατήσετε με τα άλλα σημαντικά
έγγραφα και εγχειρίδια του προϊόντος.
►Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν
για όλα τα μοντέλα, εκτός αν υπάρχει ειδική αναφορά, και
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
απευθύνονται στον αγοραστή-χρήστη της συσκευής και σε
οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται στην εγκατάσταση και
συντήρηση της.
►Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή ή παρέμβαση
συσκευή εκτός όσων αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
στη
►Ο εγκαταστάτης οφείλει να εφαρμόσει τις οδηγίες εγκατάστασης
που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, να πραγματοποιήσει
την αρχική λειτουργία και να παραδώσει τη συσκευή εφόσον
έχει γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργίας της στον τελικό
χρήστη.
Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από
καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Εάν
οι
πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες δεν
εφαρμοστούν πλήρως, μπορεί να προκληθεί
φωτιά
με
συνέπεια
την
καταστροφή
περιουσίας ή σοβαρής σωματικής βλάβης.
►Η ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
πρόκλησης σωματικής βλάβης ή υλικών ζημιών που ενδέχεται
να προκληθούν από μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης,
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας που
αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Το νέο σας προϊόν θα σας δώσει χρόνια διαρκούς χρήσης και
απρόσκοπτης απόλαυσης!
3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2 Οδηγίες εγκατάστασης
2
Κεφάλαιο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με όλους του τοπικούς κανονισμούς,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων.
Καμινάδα - εισαγωγή
Καμινάδα είναι ο αγωγός από τον οποίο γίνεται η έξοδος των
καυσαερίων προς το περιβάλλον σε συσκευές καύσης με φυσικό
ελκυσμό (τζάκια – σόμπες).
►Η καμινάδα θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
►Η κατασκευή και τα υλικά κατασκευής της θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.
►Απαγορεύεται να διέρχεται από κλιμακοστάσια –φωταγωγούς ή
αγωγούς εξαερισμού.
Απαγορεύεται η διέλευση της καμινάδας μέσα από
ξύλινη σκεπή εκτός αν περιμετρικά του
αγωγού κατασκευαστεί επιπλέον χτιστό
τοίχωμα με κατάλληλη θερμομόνωση.
Ξύλινα στοιχεία στήριξη της σκεπής περιμετρικά του
αγωγού της καμινάδας θα πρέπει να
τοποθετούνται σε απόσταση ≥70cm.
►Ενδεδειγμένο υλικό κατασκευής είναι η ανοξείδωτη λαμαρίνα.
Ενδιάμεσα του αγωγού τοποθετείται μονωτικό υλικό που
διατηρεί τη θερμοκρασία και έτσι βοηθάει στο σωστό ελκυσμό
και την αποφυγή υγροποίησης των καυσαερίων στο εσωτερικό
τοίχωμά του.
►Σε κάθε καμινάδα θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά μία
συσκευή (τζάκι, σόμπα, λέβητας κλπ).
4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
►Η εσωτερική διάμετρος της καμινάδας θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
►Η διατομή της καμινάδας ενδείκνυται να είναι κυκλική διότι έτσι
υποβοηθάται η στρωτή ροή των καυσαερίων, μειώνονται οι
τριβές και αποφεύγεται η προσκόλληση προϊόντων καύσης
(καπνιά, πίσσα) στα τοιχώματά της.
►Σε περίπτωση τετράγωνης ή ορθογώνιας διατομής οι γωνίες θα
πρέπει να έχουν ακτίνα ≥20mm.
►Το ύψος της καμινάδας θα πρέπει να είναι ≥3,5m από το πάνω
μέρος της συσκευής και όπου χρειάζεται να γίνει γωνία, αυτή
θα πρέπει να είναι ≥45ο.
Απαγορεύεται η κοινή χρήση της καμινάδας με άλλες
συσκευές.
Απαγορεύεται
η
διέλευση
αγωγών
ύδρευσης,
κλιματισμού ή καλωδίων ρεύματος εντός της
καμινάδας.
Η ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση πρόκλησης σωματικής βλάβης ή
υλικών ζημιών σε περίπτωση που δεν
εφαρμοστούν οι οδηγίες εγκατάστασης της
καμινάδας.
Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)
Η κατάληξη (καπέλο) είναι η συσκευή που βρίσκεται στο τέλος
της καμινάδας και χρησιμεύει στην αποτροπή εισροής ξένων
σωμάτων στο εσωτερικό της καμινάδας και την ομαλή εκροή των
καυσαερίων προς την ατμόσφαιρα.
Το καπέλο θα πρέπει:
►Να είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στις καιρικές
συνθήκες (π.χ. ανοξείδωτο ατσάλι).
►Σε περίπτωση που το κοντινότερο εμπόδιο στην καμινάδα είναι
κάποιο δέντρο ή εύλεκτο στοιχείο και υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της καμινάδας και
αυτού του στοιχείου θα πρέπει να είναι ≥8m.
5
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
►Σε κτίρια στα οποία καταλήγουν περισσότερες από μία
καμινάδες, η υψομετρική διαφορά τους θα πρέπει να είναι
≥60cm για την αποφυγή εισροής καπνού.
Το
καπέλο
της
καμινάδας
θα
πρεπει
να
κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο που να μην ενοχλεί
γειτονικά κτίσματα.
Χώρος εγκατάστασης
Ο χώρος εγκατάστασης επιλέγεται με κριτίριο την ασφαλή χρήση
της συσκευής, τη θέση της καμινάδας και τη παροχή του αέρα
καύσης.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής σε
κρεββατοκάμαρες, κλιμακοστάσια και λουτρά.
Απαγορεύεται η χρήση συστήματος εξαερισμού ταυτόχρονα με τη
χρήση της συσκευής στον ίδιο χώρο. Υπάρχει κίνδυνος υποπίεσης
με αποτέλεσμα την έκληση καυσαερίων από τη συσκευή προς τον
χώρο.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής σε εκρηκτικό
περιβάλλον.
Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε χώρους μαγειρίων που
χρησιμοποιούν αέριο εφόσον υπάρχει εξαερισμός.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της μηχανής σε
χώρους που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Παροχή αέρα
Απαραίτητη για τη λειτουργία της συσκευής είναι η παροχή αέρα
από το περιβάλλον στο χώρο καύσης της συσκευής. Η σωστή
παροχή αέρα εξασφαλίζει ομαλή καύση και την παροχή φρέσκου
αέρα στο βεντιλατέρ διατηρώντας όσο το δυνατό το ποσοστό
υγρασίας μειώνοντας έτσι το φαινόμενο ξήρανσης της
ατμόσφαιρας.
►Η παροχή του αέρα στη συσκευή θα πρέπει να είναι σύμφωνη
με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
►Αν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης προσαγωγής αέρα από το
εξωτερικό περιβάλλον τότε μπορεί να ληφθεί από γειτονικούς
6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
χώρους που έχουν επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον
μέσω αγωγών.
►Το σύστημα αγωγών θα πρέπει να κατασκευαστεί από ανθεκτικά
στη θερμοκρασία υλικά.
►Στην εξωτερική πλευρά της παροχής αέρα θα πρέπει να
τοποθετηθεί περσίδα για την εμπόδιση εισαγωγής ξένων
σωμάτων, και οι οπές της να είναι ικανές να διοχετεύσουν την
απαιτούμενη ποσότητα αέρα στη συσκευή.
►Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής δε
θα διακοπεί η παροχή αέρα.
Ηλεκτρική παροχή
Στην περίπτωση που η συσκευή συνοδεύεται με βεντιλατέρ, θα
πρέπει να συνδεθεί με ηλεκτρική παροχή, σε απόσταση ≥1m από
την εστία μέσα από μονωμένο αγωγό για προστασία. Για την
έναρξη ή διακοπή λειτουργίας του βεντιλατέρ θα πρέπει να
εγκατασταθεί διακόπτης σε απόσταση ασφαλείας από τη περιοχή
ακτινοβολίας της συσκευής ή εναλλακτικά ψηφιακός ελεγκτής
τοίχου.
►Προτείνεται σιλικονούχο καλώδιο για τη σύνδεση του
βεντιλατέρ.
►Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
ηλεκτρικών συνδέσεων από τη θερμότητα που εκπέμπει η
συσκευή.
►Η εγκατάσταση εξωτερικού διακοσμητικού φωτισμού στην εστία
επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνει με τρόπο που να εξαλείφεται ο
κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα των
καλωδίων.
►Η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει γείωση και ασφάλεια
στον ηλεκτρικό πίνακα, όπως ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί.
►Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρο και
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σύνδεση βεντιλατέρ
►Σε περίπτωση που μεταφέρεται θερμός αέρας από τη συσκευή
σε γειτονικούς χώρους, το μήκος των αγωγών μεταφοράς θα
πρέπει να είναι ≤3m με την υπάρχουσα διατομή Φ125mm.
►Σε περίπτωση που επιθυμείται η μεταφορά του αέρα σε
απόσταση ≥3m προτείνεται η χρήση συστολικού για μείωση της
διατομής από Φ125mm σε Φ100mm ούτως ώστε να διατηρηθεί
η αρχική πίεση.
►Ο έλεγχος λειτουργίας του ανεμιστήρα γίνεται από ψηφιακό
θερμοστάτη τοίχου.
►Οι έξοδοι του θερμού αέρα θα πρέπει να απέχουν απόσταση
≥35cm από τοίχους και ταβάνι.
►Οι αεραγωγοί μεταφοράς θερμού αέρα θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτη λεία σωλήνα.
►Για τη μείωση των θερμικών απωλειών προτείνεται η μόνωση
των αεραγωγών μεταφοράς θερμού αέρα.
►Για τη σύνδεση του βεντιλατέρ με την εξωτερική παροχή αέρα
θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εύκαμπτο αγωγό διαμέτρου
Φ125mm και στις δύο εισόδους του βεντιλατέρ.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από
έμπειρο ηλεκτρολόγο.
Θερμομόνωση εγκατάστασης συσκευής
Για την εξάλειψη του κινδύνου ανάφλεξης των πιθανών
εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν κοντά στη συσκευή αλλά και τη
μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας μέσω των τοίχων
ή της οροφής προτείνονται τα ακόλουθα:
►Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της καμινάδας και της οροφής θα
πρέπει να είναι ≤30cm. Η καμινάδα θα πρέπει να μονώνεται με
κατάλληλο άκαυστο υλικό το οποίο δεν παραμορφώνεται σε
υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου, θα
πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον ψευδοροφή με μονωτικό υλικό
πάνω από τη συσκευή σε απόσταση 30cm από την καμινάδα.
8
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3
Κεφάλαιο
►Αν ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από εύφλεκτο υλικό θα
πρέπει να τοποθετηθεί γυψοσανίδα εντός της οποίας να
τοποθετηθεί θερμομονωτικό υλικό.
Τα εύφλεκτα υλικά που υπάρχουν σε ακτίνα 40cm από
την καμινάδα θα πρέπει να απομακρυνθούν.
Απαγορεύεται να διέρχονται καλώδια στους τοίχους ή
στην οροφή σε απόσταση ≤60cm από όπου έχει
εγκατασταθεί η συσκευή.
Η μη τήρηση των κανόνων θερμομόνωσης μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.
Ως υλικό μόνωσης προτείνεται ο κεραμοβάμβακας.
3 Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗ θέσετε σε λειτουργία το τζάκι προτού
διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες χρήσης. Αποτυχία στη
λειτουργία του τζακιού σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας
μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υψηλές
θερμοκρασίες
μπορεί
να
προκαλέσουν ανάφλεξη σε ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
Κρατήστε τα είδη ένδυσης, έπιπλα και άλλα εύφλεκτα υλικά
μακριά.
9
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το τζάκι έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με διαλείπουσα καύση.
Αν περιμένετε ότι μπορεί να έρθουν σε επαφή με το τζάκι παιδιά,
σας προτείνουμε να κλειδώνετε την πόρτα του.
Περιγραφή λειτουργίας
Ο αέρας του περιβάλλοντος εισέρχεται στο τζάκι υποβοηθούμενος
από τον ανεμιστήρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τζακιού. Ο
αέρας προωθείται στον πρώτο αεροθάλαμο, όπου προθερμαίνεται
από την επαφή του με το θάλαμο καύσης. Η καύση υποβοηθείται
από το δευτερογενή θάλαμο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο θάλαμο
καύσης, και εκπέμπει περισσότερο αέρα για να επιτευχθεί τέλεια
καύση και να εξαλειφτούν τα μονοξείδια. Ο αέρας στη συνέχεια
εισέρχεται στο δεύτερο αεροθάλαμο, ο οποίος βρίσκεται στο
εσωτερικό του θαλάμου καύσης και είναι υπεύθυνος για το 70%
της συνολικής θέρμανσης του αέρα. Όταν ο αέρας εισέρχεται
στον τρίτο αεροθάλαμο, έρχεται σε επαφή με την καμινάδα του
τζακιού, μέσα στην οποία κυκλοφορεί θερμά καυσαέρια, και έτσι ο
αέρας θερμαίνεται ακόμη περισσότερο. Ο ζεστός αέρας βγαίνει
από το τζάκι μέσω των αγωγών στην κορυφή του τζακιού και τα
καυσαέρια οδηγούνται μέσα από την καμινάδα στο περιβάλλον. Το
τζάκι είναι επιπλέον εξοπλισμένο με:
1) Μηχανισμό συρόμενης πόρτας:
• Ράουλα με ρουλεμάν
• Συρματόσκοινο για αθόρυβη λειτουργία
• Αντίβαρο
• Τηλεσκοπικοί οδηγοί για ομαλότερη χρήση
Φυτίλι για πλήρη στεγανοποίηση της πόρτας
2) Αυτόματο μηχανισμό τάμπερ για την έξοδο των καυσαερίων
3) Συρόμενη και ανοιγόμενη πόρτα από κεραμικό τζάμι
4) Πόμολο ελεγχόμενης ρύθμισης του αέρα καύσης
10
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Καυσόξυλα
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί αποκλειστικά με
καυσόξυλα.
► Σωστά ωριμασμένα ξύλα είναι σημαντικά για την σωστή
λειτουργία του τζακιού σας. Τα περισσότερα προβλήματα
τζακιών προκαλούνται από την καύση νωπών, ανώριμων
ξύλων. Τα ωριμασμένα καυσόξυλα είναι τα ξύλα που είναι
κομμένα, διασπασμένα και ξηραμένα με υγρασία περίπου 18%.
Η αγορά των καυσόξυλων αν είναι δυνατό να πραγματοποιείται
τους καλοκαιρινούς μήνες.
► Η συνεχόμενη χρήση υγρών ξύλων προκαλεί μόλυνση της
εστίας και του κεραμικού κρυστάλλου με κατάλοιπα πίσσας και
καπνιάς και στο γρήγορο φράξιμο της καμινάδας.
► Τα είδη ξύλου που συνιστώνται είναι: οξιά, δρυς, βελανιδιά. Να
αποφεύγονται τα ρητινώδη ξύλα όπως πεύκο, έλατος, και τα
μαλακά ρητινώδη όπως λεύκα, ιτιά γιατί καίγονται γρήγορα
εκλύοντας καπνιά με αποτέλεσμα το γρήγορο φράξιμο της
καμινάδας.
► Προτιμάτε καυσόξυλα με μεγάλη συνοχή και βάρος που
εξασφαλίζουν σταθερή και έντονη φλόγα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς! ΜΗΝ καίτε υγρά ή
πράσινα ξύλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς! ΜΗΝ αποθηκεύετε ξύλα:
• Μπροστά στο τζάκι.
• Στο χώρο που απαιτείται για τη φόρτωση του τζακιού ή
την απομάκρυνση της τέφρας.
Απαγορεύεται η χρήση καυσόξυλων που προκαλούν
μικροεκρήξεις. Κίνδυνος θραύσης κρυστάλλου και
τραυματισμού.
12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Απαγορεύεται η καύση βαμμένων ξύλων, νοβοπάν,
χαρτιών, πλαστικών. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς της
καμινάδας και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους υγρού καυσίμου.
Επιπλέον:
► Μην ακουμπάτε τα ξύλα στα τοιχώματα και στο κρύσταλλο της
συσκευής.
► Μη στοιβάζετε πολλά ξύλα, τοποθετήστε τα με τρόπο που να
παίρνουν αέρα και έτσι να εξασφαλίζεται η σωστή καύση τους.
Πρώτο άναμμα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Κρατήστε μακριά από
το τζάκι εύφλεκτα υλικά, βενζίνη και άλλα εύφλεκτα
αέρια και υγρά.
ΜΗΝ:
• αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο τζάκι
• χρησιμοποιείτε βενζίνη, υγρά καύσιμα, πετρέλαιο ή
παρόμοια υγρά για να ανάψετε φωτιά ή κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του τζακιού.
Μετά την εγκατάσταση
της συσκευής θα πρέπει
να
πραγματοποιηθεί το πρώτο δοκιμαστικό άναμμά της προκειμένου
να διαπιστωθεί η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της.
Το πρώτο άναμμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον τεχνικό
εγκατάστασης.
Για το πρώτο άναμμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καυσόξυλα
σε ποσότητα μικρότερη του 50% της ονομαστικής κατανάλωσης
της συσκευής.
13
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα πρώτα τρία ή τέσσερα ανάμματα θα πρέπει να είναι μετρίου
μεγέθους για να επιτρέψουν τα συνδετικά υλικά του τζακιού να
καούν και τα χρώματα να ωριμάσουν. Μπορεί να παρατηρήσετε
μια βιομηχανική μυρωδιά κατά τη διάρκεια των πρώτων
αναμάτων. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό.
► Αερίστε καλά το χώρο αφήνοντας κάποιο παράθυρο ανοιχτό.
► Αν η συσκευή περιλαμβάνει βεντιλατέρ πρέπει να τεθεί σε
λειτουργία.
► Ανοίξτε το διάφραγμα στην πλήρως ανοικτή του θέση. Για να
το πετύχετε κλείστε την πόρτα του τζακιού.
► Χρησιμοποιήστε τσαλακωμένο χαρτί πάνω στην σχάρα του
τζακιού.
► Τακτοποιήστε προσανάμματα ή μικρά κομμάτια ξύλου για να
σχηματίσετε μία πυραμίδα πάνω στη σχάρα του τζακιού.
► Προ-θερμάνετε τον αγωγό καυσαερίων για να δημιουργηθεί
έλκυση που θα συμβάλει στη μείωση των διαρροών καπνού
κατά τη διάρκεια του ανάμματος. Κρατήστε ένα τυλιγμένο
κομμάτι εφημερίδας να καίγεται κάτω από το διάφραγμα για
λίγο χρόνο.
► Ανάψτε το χαρτί για να ανάψουν τα προσανάμματα.
► Προσθέστε μικρά κομμάτια ξύλου μέχρι να δημιουργηθεί ένα
ζεστό στρώμα από κάρβουνα.
► Προσθέστε κατ’ ελάχιστο τρία μεσαίου μεγέθους κομμάτια
καυσόξυλων (και όχι περισσότερα από έξι), τοποθετημένα κατά
τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν τον αέρα καύσης και τις
φλόγες μεταξύ τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μυρωδιές και ατμοί που απελευθερώνονται
κατά την αρχική λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό σε ευαίσθητα άτομα. Ανοίξτε τα παράθυρα για
να κυκλοφορίσει αέρας.
14
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ πετάτε κομμάτια ξύλου με δύναμη στο
τζάκι. Υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ή να ραγίσει το
μαντέμι.
Σε καμία περίπτωση μη σβήνετε τη φωτιά με νερό.
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στη συσκευή.
Μην απομακρύνετε ξύλα που καίγονται από τη συσκευή.
Κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης ή πυρκαγιάς.
Σχάρα
Αυτό το τζάκι έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με τη σχάρα
που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Η σχάρα μπορεί να σπάσει με
την πάροδο του χρόνου και μπορεί να χρειαστεί περιοδική
αντικατάσταση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος
πυρκαγιάς!
Χρησιμοποιείτε
μόνο
εργοστασιακή σχάρα:
► Κρατάει τα ξύλα στη θέση τους.
► Επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη φωτιά.
Δοχείο στάχτης
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με το δοχείο
στάχτης που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Το δοχείο στάχτης
χρησιμοποιείται για τη συλλογή της στάχτης, η οποία περιοδικά
απομακρύνεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το δοχείο στάχτης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά, με
το χαμηλότερο τοίχωμα απέναντι στην είσοδο του αέρα. Σε
αντίθετη περίπτωση, περιορίζει την είσοδο της ροής του αέρα και
προκαλεί διαταραχές έλκυσης.
Διάφραγμα καπνού
► Πρέπει να είναι σε πλήρως ανοιχτή θέση (κλείστε την πόρτα
του τζακιού) κατά τη λειτουργία του τζακιού.
► Πριν ανάψετε το τζάκι, ελέγχετε για την πλήρως ανοικτή θέση
κοιτώντας από το εσωτερικό του τζακιού.
15
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και ασφυξίας! Ανοίξτε το
διάφραγμα πριν από τη λειτουργία του τζακιού. Με κλειστό το
διάφραγμα υπάρχει υπέρ-ανάφλεξη στο τζάκι και διάχυση καπνού
και φλογών στο δωμάτιο.
Χρήση συσκευής
Η συσκευή που έχετε προμηθευτεί έχει ως σκοπό τη θέρμανση με
όσο το δυνατό μικρότερη κατανάλωση καυσίμων. Για την επίτευξη
του σκοπού αυτού, πρέπει να ρυθμίζετε και να χειρίζεστε σωστά
τη συσκευή.
Ακολουθείστε τις οδηγίες για σωστή χρήση της συσκευής:
► Κατά το άναμμα φροντίστε ο χώρος καύσης να είναι καθαρός
και να έχουν απομακρυνθεί τα κατάλοιπα από την
προηγούμενη καύση (στάχτη-σβησμένα κάρβουνα). Η καθαρή
εστία διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα στα ξύλα και τη
σωστή καύση τους.
►
Για προσάναμμα χρησιμοποιήστε
προσάναμμα εμπορίου.
λίγο
χαρτί
ή
έτοιμο
Μη χρησιμοποιήστε υγρό καύσιμο για προσάναμμα.
Τοποθετήστε τα καυσόξυλα με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης εκτός εστίας ή να μην
ακουμπούν πάνω στο κρύσταλλο. Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης πυρκαγιάς.
Άνοιγμα πόρτας
► Η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει με αργό ρυθμό και να μένει για
λίγο χρόνο μισάνοιχτη (πριν ανοίξει πλήρως) για την αποφυγή
πρόκλησης υποπίεσης.
► Χρησιμοποιείτε πάντα το γάντι που παρέχεται με τη συσκευή
γιατί πολλά μεταλλικά μέρη της συσκευής αναπτύσσουν υψηλή
θερμοκρασία και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
► Η πόρτα πρέπει να ανοίγει στο πλάι μόνο στην περίπτωση που
απαιτείται ο καθαρισμός του κρυστάλλου.
16
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής εάν στον ίδιο
χώρο
λειτουργεί
συσκευή
αναρρόφησης
αέρα
(απορροφητήρας, εξαερισμός) γιατί υπάρχει περίπτωση
να εισέλθει στο χώρο καπνός από την εστία.
Ρύθμιση καύσης
Για τη ρύθμιση του αέρα καύσης μετακινείστε τη μεταλλική
χειρολαβή στο κάτω μέρος της συσκευής μέσα-έξω.
Ο αέρας εισέρχεται στο χώρο καύσης από την σχάρα, η οποία
εκτός από τη συλλογή της στάχτης, έχει και το ρόλο εισαγωγής
αέρα κάτω από καυσόξυλα.
Ποσότητα του αέρα φτάνει στο πίσω τοίχωμα της εστίας και
διέρχεται από τις ειδικά διαμορφωμένες οπές στο πάνω μέρος της
εστίας, προκειμένου να εκτελεστεί η δευτερογενής καύση των
αερίων και να μην εκλυθούν στην ατμόσφαιρα μονοξείδιο του
άνθρακα.
Ντάμπερ (κλαπέ)
Η συσκευή διαθέτει αυτόματο σύστημα για το άνοιγμα-κλείσιμο
του ντάμπερ, το οποίο πραγματοποιείται με το άνοιγμα-κλείσιμο
προς τα πάνω της πόρτας.
Συντήρηση καύσης
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η εστία έχει τη δυνατότητα να
συντηρήσει την καύση στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.
Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :
►Τοποθετείστε μεγάλα ξύλα σε οριζόντια θέση
►Ρυθμίστε την εισαγωγή αέρα καύσης στην κλειστή θέση
Μπορείτε να έχετε ανοιχτό το αερόθερμο σε χαμηλή ένταση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια συντήρησης καύσης, η πόρτα
οπωσδήποτε να παραμείνει κλειστή.
17
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η παρατεταμένη χρήση της εστίας προκαλεί μεγαλύτερη
συσσώρευση πίσσας στην καπνοδόχο και στο
κρύσταλλο κατά συνέπεια το πιο συχνό καθαρισμό
τους.
Χρήση με ανοιχτή πόρτα
Η εστία λειτουργεί και με την πόρτα ανοιχτή. Σε αυτήν την
περίπτωση χάνει τις ιδιότητες που έχει ως ενεργειακή και η καύση
συντελείται με τον παραδοσιακό τρόπο, με μεγάλη κατανάλωση
ξύλου και μικρό ποσοστό απόδοσης.
Για λόγους ασφαλείας, ο κατασκευαστής συνιστά να μην
μένει η πόρτα ανοιχτή για μεγάλο διάστημα. Η κατάσταση
λειτουργίας της εστίας μεταβάλλεται και είναι πιθανό λόγω
πρόκλησης υποπίεσης π.χ. από το απότομο άνοιγμα μιας
εξώπορτας να εξέλθει καπνός από την εστία.
Μην απομακρύνεστε από την συσκευή έχοντας την
πόρτα ανοιχτή. Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από
σπίθες ή κάρβουνα που μπορεί να πέσουν έξω από την
εστία.
Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην εστία μικρά
παιδιά, όσο η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
Σβήσιμο φωτιάς
Το σβήσιμο γίνεται μόνο όταν καταναλωθεί ολόκληρη η ποσότητα
ξύλου που υπάρχει στην εστία.
Διαχωρίστε τα κομμάτια ξύλου για να σταματήσετε τη φωτιά.
Αν επιθυμείτε να σβήσετε την φωτιά άμεσα, μπορείτε να
ρυθμίσετε την παροχή αέρα στη κλειστή θέση (OFF).
Η φωτιά σταδιακά λόγω έλλειψης οξυγόνου θα σβήσει.
18
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ σβήνετε τη φωτιά με νερό. Υπάρχει
κίνδυνος να ραγίσει ή να σπάσει το μαντέμι.
Σε
περίπτωση
πυροσβεστήρα.
πυρκαγιάς
χρησιμοποιήστε
19
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
4
Κεφάλαιο
4 Συντήρηση και έλεγχοι
Για την μακροχρόνια οικονομική και ασφαλή λειτουργία της
συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται πιστά οι οδηγίες συντήρησης
που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Ο πλήρης έλεγχος και συντήρηση της εστίας θα πρέπει να
πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της σεζόν
χρήσης της συσκευής (φθινόπωρο).
► Όλες οι εργασίες καθαρισμού – συντήρησης θα πρέπει να
γίνονται με την συσκευή σβηστή και καθαρή από στάχτες.
► Η συντήρηση να γίνεται από έμπειρα άτομα.
Εκτός της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης, θα
πρέπει να εκτελούνται περιοδικά επιπλέον έλεγχοι.
Καθαρισμός καμινάδας
► Απομακρύνετε την πίσσα και την καπνιά από τα τοιχώματα της
καμινάδας χρησιμοποιώντας ειδική βούρτσα καθαρισμού.
Δεν
συνιστάται
το
ψήσιμο
τροφών
γιατί
προσκολλούνται λίπη στα τοιχώματα της καμινάδας με
πιθανή αυτανάφλεξη και κίνδυνο πυρκαγιάς .
Τα χημικά σκευάσματα για την αποκόλληση της καπνιάς
δεν επαρκούν για τον καθαρισμό της καμινάδας.
Η συσσωρευμένη πίσσα μπορεί να αυταναφλεγεί.
Διενεργείτε τακτικό έλεγχο και καθαρισμό της
καμινάδας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Καθαρισμός χώρου καύσης
Θα πρέπει να εκτελείτε καθημερινά καθαρισμό του εσωτερικού της
εστίας, γιατί συσσωρεύεται στάχτη που ενδεχομένως να φτάνει
μέχρι την σχάρα και σταδιακά να προκαλεί δυσλειτουργία της
εστίας.
Επίσης καθημερινά θα πρέπει να καθαρίζεται και το δοχείο
στάχτης που βρίσκεται κάτω από την σχάρα. Σε περίπτωση που το
δοχείο γεμίσει τότε μπορεί να διακοπεί η παροχή αέρα στα ξύλα
με αποτέλεσμα την κακή καύση και την συσσώρευση καπνιάς
στην εστία.
► Ο καθαρισμός γίνεται με τη συσκευή σβηστή.
► Απομακρύνετε την στάχτη, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
αναμμένα κάρβουνα.
► Χρησιμοποιήστε μεταλλικό δοχείο για την απομάκρυνση της
στάχτης. Πριν την αδειάσετε σε κάδο απορριμμάτων, κρατήστε
την σε μέρος μακριά από εύφλεκτα υλικά μέχρι να βεβαιωθείτε
ότι έχει σβήσει πλήρως.
► Τα αναμμένα κάρβουνα εκτός εστίας μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά.
Η σχάρα και το δοχείο στάχτης είναι αναλώσιμα και μπορεί
μετά από 3-4 σεζόν λειτουργίας να χρειαστούν αντικατάσταση.
Απευθυνθείτε στα σημεία πώλησης για την προμήθεια
ανταλλακτικών.
Καθαρισμός κεραμικού κρυστάλλου
Προκειμένου να καθαρίσετε το κεραμικό κρύσταλλο θα πρέπει να
ανοίξετε την πόρτα στο πλάι. Χρησιμοποιήστε το κλειδί που
παρέχεται για το πλαϊνό άνοιγμα της πόρτας.
Ο καθαρισμός του κρυστάλλου γίνεται όταν η συσκευή
είναι εκτός λειτουργίας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Μην χρησιμοποιήσετε υλικά που μπορούν να χαράξουν
το τζάμι. Η χάραξη μπορεί να μετατραπεί σε ρωγμή.
Τα κρύσταλλα που χρησιμοποιεί ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ είναι κεραμικά
πάχους 4 mm, με πολύ μεγάλη αντοχή σε θερμικό σοκ 800 οC και
μεγάλη ελαστικότητα. Μπορεί όμως να σπάσει από κάποιο δυνατό
χτύπημα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Συχνότητα
Ενέργεια
Περιγραφή
Όταν οι
στάχτες
φτάσουν στο
κάτω μέρος
της σχάρας
Καθαρισμός
χώρου
καύσης
Δύο φορές
το χρόνο
Έλεγχος/
Καθαρισμός
καμινάδας
Μετά από
κάθε
απομάκρυνση στάχτης
Επιθεώρηση
σχάρας
Πριν από
κάθε χρήση
Καθαρισμός
κεραμικού
κρυστάλλου
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Οι
στάχτες μπορεί να περιέχουν ζεστά μέλη.
• Τοποθετήστε τη στάχτη σε ένα μεταλλικό
δοχείο με καπάκι
• Το κλειστό δοχείο θα πρέπει να
τοποθετείται πάνω σε μη εύφλεκτο
πάτωμα ή στο έδαφος, μακριά από
καύσιμα υλικά, περιμένοντας τη τελική
διάθεση.
• Αν οι στάχτες διατίθενται σε δημόσιους
κάδους, θα πρέπει να διατηρηθούν στο
κλειστό δοχείο έως ότου όλα τα μέλη
έχουν κρυώσει καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μια
φωτιά στην καμινάδα μπορεί να βλάψει
μόνιμα το σύστημα καμινάδας σας και τις
παρακείμενες δομές.
Η ενέργεια θα πρέπει να γίνεται από
καπνοδοχοκαθαριστή.
• Απομακρύνετε το καπάκι αφαιρώντας τις
βίδες
• Επιθεωρήστε / καθαρίστε το εσωτερικό
της καμινάδας
• Επανατοποθετήστε το καπάκι
Επιθεωρήστε τη σχάρα και αντικαταστήστε
εάν:
• Έχει υποστεί παραμόρφωση
• Έχει σπασίματα
• Περνάει η φωτιά μέσα από τις μπάρες
της σχάρας
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εστία πρέπει να είναι
τελείως σβηστή.
Χρησιμοποιείστε υγρό πανί από μη
εύφλεκτο υλικό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5
Κεφάλαιο
5 Οδηγίες ασφάλειας
Αποστάσεις ασφαλείας
Ζώνη γύρω από το τζάκι: Σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου
γύρω από το τζάκι, δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα εύφλεκτο
υλικό π.χ. χαλί, ξύλινο έπιπλο, κουρτίνα, καθώς και τυχόν
εύφλεκτα υγρά ή υλικά ανάμματος.
► Ρυθμίστε έτσι τις εξόδους του θερμού αέρα (περσίδες) ώστε να
μην έχουν κατεύθυνση σε ευαίσθητα υλικά (κουρτινόξυλακουρτίνες).
Πρόληψη πυρκαγιάς
► Μην επιτρέπετε σε μη έμπειρα άτομα ή παιδιά να έρχονται σε
επαφή με την συσκευή χωρίς επίβλεψη.
► Επιθεωρείτε συχνά την καμινάδα για συσσώρευση καταλοίπων
καύσης.
► Χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα καύσιμα.
► Απαγορεύεται η χρήση υγρών καυσίμων.
► Αποθηκεύστε με ασφαλή τρόπο τη στάχτη που περιέχει
αναμμένα κάρβουνα.
► Τηρήστε πιστά τις αποστάσεις ασφαλείας που αναγράφονται.
► Τηρήστε πίστα τις οδηγίες συντήρησης.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
6
Κεφάλαιο
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Α/Α
1
2
3
Προβλήματα στο
άναμμα της
φωτιάς
Πιθανή αιτία
Λύση
Βάλτε
Τα ξύλα είναι πολύ προσανάμματα,
υγρά.
πιο μικρά και ξερά
Η φωτιά ανάβει με
ξύλα.
δυσκολία.
Το ρυθμιστικό
Ανοίξτε το
αέρα καύσης είναι
ρυθμιστικό αέρα.
κλειστό.
Ανοίξτε την πόρτα
Ανοίγετε την
πιο ομαλά
πόρτα πολύ
αφήνοντάς τη
γρήγορα.
μισάνοιχτη πριν να
ανοίξει τελείως.
Ύπαρξη συσκευής Κλείστε τις
αναρρόφησης
συσκευές
Η εστία καπνίζει
στον ίδιο χώρο.
αναρρόφησης.
όταν ανοίγει η
Ελέγξτε και
πόρτα.
Η καμινάδα έχει
καθαρίστε αν
φράξει.
απαιτείται την
καμινάδα.
Αύξηση της
Μικρή διατομή
διατομής του
αγωγού εισαγωγής
αγωγού εισαγωγής
αέρα καύσης.
αέρα καύσης.
Η εστία καπνίζει
Μονώστε την
Η καμινάδα δεν
όταν έχει κακές
καμινάδα
είναι μονωμένη.
καιρικές
κατάλληλα.
συνθήκες.
Η καμινάδα δεν
Σηκώστε την
έχει κατάλληλο
καμινάδα στο
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Α/Α
Προβλήματα στο
άναμμα της
φωτιάς
Πιθανή αιτία
ύψος.
Ακατάλληλα ξύλα.
Ανεπαρκής
ελκυσμός.
4
Το τζάμι λερώνει
υπερβολικά.
Υγρά ξύλα.
Ελλιπής αέρας
καύσης.
5
Το τζάκι δε
ζεσταίνει.
6
Ο ανεμιστήρας δε
λειτουργεί.
Λύση
κατάλληλο ύψος
ψηλότερα από
τυχόν εμπόδια.
Χρησιμοποιήστε
κατάλληλα ξύλα.
Έλεγχος
καμινάδας
Χρησιμοποιήστε
ξερά ξύλα.
Ανοίξτε το
ρυθμιστικό του
αέρα καύσης.
Χρησιμοποιήστε τη
Ανεπαρκής
σωστή ποσότητα
ποσότητα ξύλων.
ξύλων (βλ.τεχνικά
χαρακτηριστικά)
Επιλέξτε το
Ακατάλληλο
κατάλληλο
μέγεθος εστίας για μέγεθος εστίας ή
τον προς
συνδυάστε την με
θέρμανση χώρο.
άλλο μέσο
θέρμανσης.
Ανεπαρκής
Μονώστε
θερμομόνωση
κατάλληλα το
χώρου.
χώρο.
Ελέγξτε τις
Λάθος
συνδέσεις των
συνδεσμολογία.
καλωδίων.
Ελέγξτε ή
Βλάβη στον
αντικαταστήστε το
θερμοστάτη.
θερμοστάτη.
Βλάβη στο
Ελέγξτε το
βεντιλατέρ.
βεντιλατέρ.
Διακοπή
Ελέγξτε την
ρεύματος.
παροχή ρεύματος.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Α/Α
7
Προβλήματα στο
άναμμα της
φωτιάς
Η ένταση του
θερμού αέρα είναι
χαμηλή και ο
αέρας δεν είναι
αρκετά θερμός.
Πιθανή αιτία
Λύση
Ανεπαρκής
μόνωση στους
αεραγωγούς.
Λανθασμένη
επιλογή διαμέτρου
αεραγωγών.
Μονώστε επαρκώς
τους αεραγωγούς.
Απώλεια αέρα από
τους αεραγωγούς.
Χαμηλή ένταση
ανεμιστήρα.
Επιλέξτε τη σωστή
διάμετρο
αεραγωγών.
Ελέγξτε τυχόν
φθορές στους
αεραγωγούς.
Αυξήστε την
ένταση του αέρα
από τον ρυθμιστή.
ΣΗΜΑΝΣΗ
7
Κεφάλαιο
7 Σήμανση
Κάθε τζάκι έχει μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση σε προσβάσιμο
μέρος, όπου οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν όταν το
τζάκι τοποθετηθεί στην τελική του θέση, με τις ακόλουθες
πληροφορίες:
- Το όνομα του κατασκευαστή
- Τύπος και περιγραφή του μοντέλου για να διευκολυνθεί ο
εντοπισμός της συσκευής
- Ονομαστική θερμικής ισχύς σε κιλοβάτ,
- Ο αριθμός του ευρωπαϊκού προτύπου με το οποίο εναρμονίζεται
- Η απόδοση της συσκευής και η κατηγορία εκπομπών CO
Η ετικέτα έχει την ακόλουθη μορφή:
ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε., Προέκταση Ολυμπιάδος, Εύοσμος,
Θεσσαλονίκη, 56224, Ελλάδα
TSIAKMAKIS BROS CO, Over ring road Olimbiados str., Evosmos,
Thessaloniki, 56224, Greece
ΕΝ 13229:2004
Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών
εστιών που καίνε στερεά καύσιμα
Inset appliances including open fires fired by solid fuels
Θερμική ισχύς εξόδου: ΧΧ (KW)
Nominal heat output: XX (KW)
Απόδοση:
Efficiency:
Κατηγορία CO:
CO category:
Τύπος/Type: X-XXΧ-Μοντέλο/Model*
ΣΗΜΑΝΣΗ
* π.χ. S-120-arctica (arctica ίσιο-120)
Συμπληρωματικές ταμπέλες δίδονται που αναφέρουν τις εξής
πληροφορίες:
«
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας »
«
Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενα καύσιμα»
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
8
Κεφάλαιο
8 Τεχνικά χαρακτηριστικά - Μετρήσεις
Οι εστίες της εταιρείας ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ κατασκευάζονται με τα πιο
ανθεκτικά υλικά. Χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία έχουμε
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό τελικό προϊόν, ικανό να
αντεπεξέλθει στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις.
Κατασκευασμένες εξολοκλήρου από χάλυβα μεγάλου πάχους
δημιουργούν ένα στεγανό περίβλημα, προσφέροντας 100%
στεγανότητα αποτρέποντας τη διαφυγή καυσαερίων, κάτι το οποίο
παρουσιάζεται στις κοινές χυτοσίδηρες εστίες. Η πυρίμαχη δομή
της εστίας, αποτελείται από πλάκες χυτοσίδηρου. Τα κρύσταλλα
που χρησιμοποιούνται είναι κεραμικά με αντοχή στους 800 οC,
πολύ μεγάλη αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας και στις
χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται κατά την καύση.
Οι εστίες είναι διπλής καύσης, με δυνατότητα ρύθμισης της
φωτιάς αυξομειώνοντας την ροή του αέρα της πρωτογενούς και
δευτερογενούς καύσης.
Το βασικό πλεονέκτημα των εστιών είναι η υψηλή απόδοση με
χαμηλή κατανάλωση, που επιτυγχάνεται από την ικανότητα
ρύθμισης της καύσης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Ίσια τζάκια
C
F
E
D
Β
Α
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Μοντέλο
santorini
Ίσιο – 75
ephestus
Ίσιο - 90
arctica
Ίσιο-120
800
970
1280
520
600
580
1700
1700
1620
740
900
1200
420
500
480
800
800
765
mm
∅250
∅250
∅250
KW
24
34
40
Απόδοση
%
70
68
72
Κατανάλωση
καυσίμου
Kg/h
6,7 – 7,0
8,9 – 9,3
11,4 – 11,6
Ροή καυσαερίων
g/sec
26
32
32
%
0,26
0,32
0,31
°C
318
314
385
Ξύλο
Ξύλο
Ξύλο
Εξωτερικές
διαστάσεις (mm)
Εσωτερικές
διαστάσεις (mm)
Διστάσεις ζεύξης
καμινάδας
Ονομαστική
θερμική ισχύς
Περιεκτικότητα σε
CO
Μέση θερμ.
καυσαερίων
Καύσιμο
Μήκος
Α
Βάθος
Β
Ύψος
C
Μήκος
D
Βάθος
E
Ύψος
F
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Τρίπλευρα τζάκια
C
F
E
D
Β
Β
Α
DΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Μοντέλο
Εξωτερικές
διαστάσεις (mm)
Εσωτερικές
διαστάσεις (mm)
Διστάσεις ζεύξης
καμινάδας
Ονομαστική
θερμική ισχύς
Μήκος
Α
Βάθος
Β
Ύψος
C
Μήκος
D
Βάθος
E
Ύψος
F
nisyros
Τρίπλευρο – 60
oxygen
Τρίπλευρο – 75
vesuvios
Τρίπλευρο - 90
680
800
970
560
695
715
1400
1700
1700
600
740
900
460
580
610
650
820
mm
∅200
∅250
∅250
KW
17
24
30
Απόδοση
%
70
70
67
Κατανάλωση
καυσίμου
Kg/h
4,9 – 5,0
6,7 – 7,0
8,9 – 9,3
Ροή καυσαερίων
g/sec
20
26
30
%
0,36
0,26
0,32
°C
278
318
310
Ξύλο
Ξύλο
Ξύλο
Περιεκτικότητα σε
CO
Μέση θερμ.
καυσαερίων
Καύσιμο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Γωνιακά τζάκια
C
F
E
Β
D
Α
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Μοντέλο
Μήκος Α
Εξωτερικές
διαστάσεις (mm)
Εσωτερικές
διαστάσεις (mm)
Διστάσεις ζεύξης
καμινάδας
Ονομαστική
θερμική ισχύς
Βάθος
Β
Ύψος
C
Μήκος
D
Βάθος
E
Ύψος
F
nemesis
Quattro - 50
erevos
Quattro - 75
etna
Quattro - 90
580
750
910
580
610
1700
1700
1700
500
740
900
500
505
505
800
800
mm
∅200
∅250
∅250
KW
18
24
28
Απόδοση
%
70
70
69
Κατανάλωση
καυσίμου
Kg/h
4,9 – 5,6
6,7 – 7,0
8,0 – 8,7
Ροή καυσαερίων
g/sec
23
26
34
%
0,25
0,26
0,32
°C
279
318
318
Ξύλο
Ξύλο
Ξύλο
Περιεκτικότητα
σε CO
Μέση θερμ.
καυσαερίων
Καύσιμο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Καλοριφέρ
Μοντέλο
Voda
Boiler - 75
Εξωτερικές
διαστάσεις (mm)
Εσωτερικές
διαστάσεις (mm)
C
F
E
D
Β
Α
Διστάσεις ζεύξης
καμινάδας
Ονομαστική
θερμική ισχύς
Μήκος
Α
Βάθος
Β
Ύψος
C
Μήκος
D
Βάθος
E
Ύψος
F
870
640
1700
720
550
870
mm
∅250
KW
30
Απόδοση
%
70
Κατανάλωση
καυσίμου
Kg/h
8,4
Ροή καυσαερίων
g/sec
28
%
0,37
°C
339
Περιεκτικότητα σε
CO
Μέση θερμ.
καυσαερίων
Καύσιμο
Ξύλο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
9
Κεφάλαιο
9 Πιστοποιητικά
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ Ο.Ε. – ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ έχει προβεί σε όλες
τις διαδικασίες πιστοποίησης των τζακιών της τόσο σε θέματα
συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας (CE) όσο και σε
θέματα ευρεσιτεχνίας στον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικό ελέγχου βάσει EN 13229:2006
45
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
46