close

Enter

Log in using OpenID

cjenik domnjačarskih usluga

embedDownload
„DIMNJAČAR“vl. Ivica Pogačić
Radakovo 198
CJENIK
DIMNJAČARSKIH USLUGA
Red.
broj
OPIS USLUGE
1.
Čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovodnih kanala,cijevi
do 20 cm
- prizemni objekt
- -svaka etaža više
Čišćenje i kontrola dimnjaka, kanala cijevi
- od promjera 10 cm do 20 cm
- od promjera 20 cm do 50 cm
- više od 50 cm
Čišćenje i kontrola sabirača čañe
- dimnjaka kanala cijevi do 30 cm
- dimnjaka kanala cijevi od 30cm do 50 cm
- dimnjaka kanala cijevi više od 50 cm
- sabirača kotlova i revizionih okna
Čišćenje začañene (uprljane) površine
- mehaničko
- mehanizirano
- kemijski ( + utrošene kemikalije )
Čišćenje malih ložišta u individualnim stambenim
objektima i više stambenim objektima
- štednjak ili peć na kruta goriva (mali)
- štednjak ili peć na kruta goriva (veći)
- štednjaci i peći na tekuća goriva
- kotlovi za hranu, rublje i kupaonske peći
- peći za centralno grijanje na tekuće gorivo do
50 kw
Mehaničko čišćenje kotlova i drugih ložišta ( tekuće i
plinsko gorivo )
- do 50 kw
- 51 – 200 kw
- 201 – 400 kw
- 401 – 700 kw
- 701 – 1500 kw
- 1501 – 3000 kw
- preko 3000 kw
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jed.
mjera
Cijena
(bez PDVa)
Cijena
( sa PDVom)
etaža
etaža
50,00
12.00
62,50
15,00
m'
m'
m'
15,00
20,00
30,00
18,75
25,00
37,50
kom
kom
kom
kom
15,00
20,00
30,00
40,00
18,75
25,00
37,50
50,00
m2
m2
m2
20,00
30,00
40,00
25,00
37,50
50,00
kom
kom
kom
kom
30,00
45,00
25,00
30,00
37,50
56,25
31,25
37,50
kom
70,00
87,50
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1 kw
150,00
300,00
400,00
600,00
950,00
1400,00
0,50
187,50
375,00
500,00
750,00
1187,50
1750,00
0,65
Mehanizirano i kemijsko čišćenje kotlova i drugih
ložišta
- do 50 kw
- 51 – 200 kw
- 201 – 400 kw
- 401 – 700 kw
- 701 – 1500 kw
- 1501 – 3000 kw
- preko 3000 kw
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1 kw
Termogeni i slični grijači
- do 300 kw
kom
Kao cijene
iz točke 6.
ovog
cijenika
uvećane za
potrošene
kemikalije
300,00
375,00
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Čišćenje pekarskih peći
- s jednom etažom
- s dvije otaže
- s tri etaže
- krušne peći
Termomehanička mjerenja rada kotlova ( s izradom
nalaza )
- po kotlu do 300 kw
- po kotlu od 301 – 500 kw
- po kotlu preko 500 kw
Pregled dimnjaka i ložišta ( s izdavanjem nalaza i
isprave- atesta)
- po kotlu do 300 kw
- po kotlu od 301 -500 kw
- po kotlu preko 500 kw
Kontrola djelotvornosti dimnjaka ( s izradom nalaza ) u
individualnim stambenim objektima i više stambenim
objektima
- plinskih peći i kalijevih plinskih peći
- plinskih protočnih, optočnih i kombi grijača
vode
- drugih plinskih ložišta ( kotlovi) snage do
50 kw
Vizualna kontrola dimnjaka
Kontrola prohodnosti rezervnog dimnjaka u
individualnim stambenim objektima i više stambenim
objektima
- dimnjaka prizemlja
- svaka etaža više
Pregled dimnjaka ( s izdavanjem nalaza i ispraveatesta) za priključak plinskog ložišta u individualnim
stambenim objektima i više stambenim objektima
- prizemna zgrada
- za svaku etažu ( višekatnica )
za ponovni pregled cijene se umanjuju za 50%
Radovi po utrošenom vremenu
- cijena za jedan norma sat
kom
kom
kom
kom
100,00
200,00
300,00
600,00
125,00
250,00
375,00
750,00
kom
kom
kom
140,00
200,00
250,00
175,00
250,00
312,00
kom
kom
kom
500,00
600,00
760,00
625,00
750,00
950,00
kom
60,00
75,00
kom
60,00
75,00
kom
80,00
100,00
kom
12
15,00
kom
kom
15,00
5,00
18,75
6,25
kom
kom
190,00
50,00
237,50
62,50
sat
75,00
93,75
OSTALE ODREDBE
1. Čišćenje kotlova centralnog grijanja u radnim i drugim organizacijama na
kruta, tekuća i plinovita goriva, čišćenje dimnjaka centralnog grijanja,
čišćenje dimovodnih kanala centralnog grijanja gdje su pri radu prisutni
štetni faktori po zdravlje, kao npr. koncentracija štetnih plinova, povišena
temperatura, koncentracija čañe i sumpora te drugih štetnih sastojaka
cijena se uvećava za 50%.
2. Cijena usluge uvećava se za 50 % kad se narudžbenicom traži izvršenje
poslova u kraćem roku od propisanih.
2
3. Usluga koja nije obuhvaćena ovim Cjenikom obračunava se prema
utrošenom radnom vremenu.
4. Ako se usluga obavlja izvan redovitog obilaska ili prema posebnom
nalogu komunalnog redara ili na poziv korisnika usluge, dimnjačar ima
pravo uslugu naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu.
5. Na opravdani prigovor korisnika na uslugu dimnjačar se mora odazvati u
roku od 24 sata i uslugu obaviti prema dogovoru.
6. Za obavljanje dimnjačarske usluge obvezno je izdavanje računa
7. Ovaj cjenik se primjenjuje za područje Grada Klanjca od 02.01.2013.g.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content