∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ www.ihu.edu.gr Tο ∆ιεθνές

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ www.ihu.edu.gr
Tο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2005 (ν. 3391), έχει έδρα του τη
Θεσσαλονίκη, και αποτελεί το πρώτο Κρατικό Ελληνικό Πανεπιστήµιο που
προσφέρει Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ικανά, εξειδικευµένα στελέχη στο χώρο της
Οικονοµίας, των νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισµού, καθώς και τον κρίσιµο ρόλο
των παραπάνω Επιστηµών σήµερα, τα Προγράµµατα Σπουδών διαµορφώθηκαν στο
πλαίσιο τριών Σχολών: της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστηµών, και της Σχολής Επιστηµών και Τεχνολογίας.
Οι παραπάνω Σχολές, όπως µπορεί να δει κανείς και στην ιστοσελίδα του
πανεπιστηµίου (www.ihu.edu.gr), προσφέρουν τα παρακάτω Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1)
Σχολή Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (www.econ.ihu.edu.gr)
- Executive MBA
- MSc in Management
- MSc in Banking & Finance
-MSc in Sustainable Development*
Join School’s facebook page
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών (www.hum.ihu.edu.gr)
- MΑ in Black Sea Cultural Studies
-MA in Art, Law and Economy*
-MA in Cultural Environment and Archaeology of the Greek World**
-MA in Eastern Mediterranean Cultures**
-LLM in Transnational and European Commercial Law & Alternative Dispute
Resolution**
Join School’s facebook page
2)
3)
Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας (www.tec.ihu.edu.gr)
- MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems
- MSc in Energy Systems
Join School’s facebook page
*pending approval
**under development
Τα προγράµµατα MScs και ΜΑ ξεκινούν κάθε Οκτώβριο, και η φοίτηση σε αυτά
διαρκεί δώδεκα (12) µήνες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής ξεκινά
από το ∆εκέµβριο κάθε έτους και διαρκεί µέχρι την συµπλήρωση των θέσεων.
Το executive MBA ξεκινά κάθε Ιανουάριο, διαρκεί δύο (2) έτη, και απευθύνεται σε
στελέχη επιχειρήσεων.
Επιπλέον, το ∆Ι.ΠΑ.Ε. προσφέρει έναν αριθµό υποτροφιών σε επιλεγµένους
υποψήφιους, όταν αυτοί πληρούν ένα συνδυασµό αντικειµενικών κριτηρίων
(ακαδηµαϊκή επίδοση, επαγγελµατική προϋπηρεσία, οικονοµικό υπόβαθρο).
Στόχος του ∆ειθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος είναι, η προετοιµασία των επόµενων
γενεών επιστηµόνων και στελεχών µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Αυτός ο στόχος
επιτυγχάνεται µε την αξιοποίηση διακεκριµένων ακαδηµαϊκών από τα ελληνικά ΑΕΙ,
την πρόσκληση επιφανών πανεπιστηµιακών, Ελλήνων και µη, από τα µεγάλα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, καθώς επίσης και µε την προσέλκυση
φοιτητών υψηλού επιπέδου, τόσο από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και από τον
υπόλοιπο κόσµο.