πιστοποιητικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΤΡΩΟΥ
ΘΕΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΕΜΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΕΜΗ
Προς
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : __________________
Σας παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την παρ.2,
άρθρ.16, Ν. 3419/2005 (όπως ισχύει τροποποιηθείσα
με την παρ.2, άρθρ.16, Ν.3853/2010), μας
χορηγήσετε για την επιχείρηση με:
Αρ.Δελ.Ταυτότ : _____________________ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : _______________________________
Αρ.Διαβατηρίου : _____________________
__________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ : ________________________
ΟΝΟΜΑ : __________________________
ΔΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟ : ____________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
___________________________________________
ΟΔΟΣ : ____________________________
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : _______________________________
ΑΡΙΘ. : ___________ Τ.Κ. : ____________
A.Φ.Μ. : ___________________________________
ΠΕΡΙΟΧΗ : _________________________
Α.Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : _____________________
ΤΗΛ. : _____________________________
FAX. : _____________________________
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ____________
Πιστοποιητικό…………………………………………..
…………………………………………………………….,
σε ……..αντίτυπα.
Για την κατάθεση της παρούσας αίτησης εξουσιοδοτείται
ο/η ……………………………………………. με ΑΔΤ / αριθ.
Διαβατηρίου ................
Για κάθε αντίτυπο “Πιστοποιητικού”
καταβάλλεται τέλος 3,00 € (ΚΩΔ.
4535), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14, παρ. 7 & 8, της ΚΥΑ Κ1802/2011 - ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011)
Κωδικός:
Ο/Η Αιτών/ούσα
(Υπογραφή, Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα Νομίμου
Εκπροσώπου)
Αριθμός Έκδοσης: 2
Ημ/νία Έκδοσης: 5.11.14
Σελ. 1 από 1