Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής
.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ........................................................................................... 227
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................. 227
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ........................................................................................................................... 227
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................... 228
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ........................................................................................ 230
5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ..................................................................................... 230
5.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα ..................................................................................... 230
5.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...................................................................... 232
5.2 ΜΕΛΕΤΕΣ............................................................................................................................ 236
5.2.1 Νέες Μελέτες................................................................................................................. 236
5.2.2 Συνεχιζόµενη Μελέτη.................................................................................................... 236
5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................................................................... 237
5.3.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών....................................................... 237
5.4 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ......................................................................................... 238
6 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ................................................................................ 240
6.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ..................................................................... 240
6.2 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ............................................................... 242
6.3 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ........................................................ 242
6.4 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .............................................................................................. 243
6.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ ................................................ 243
6.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ................................................................ 245
6.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ............................... 245
6.8 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ................................................................................................................................. 246
6.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ....................................................................................................... 247
7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ......................................................... 248
8 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ ..................................................................... 249
9 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ............................................................................ 249
9.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .......................................................................................... 249
9.1.1 Μεταπτυχιακών ............................................................................................................. 249
9.1.2 Προπτυχιακών ............................................................................................................... 250
9.1.3 Εργαστηριακών ασκήσεων ............................................................................................ 250
9.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ................................................................................................. 250
9.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC,
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ .................... 251
9.3.1 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών............................................................................................... 251
9.3.2 ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc .................................................................................... 252
9.3.3 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ..................................................................................... 253
1
2
3
4
5
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
10
11
12
13
ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ .............................................................................. 253
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ .................................. 255
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ....................................................................................................... 256
ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .............................................................................................. 256
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
227
1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το ερευνητικό και αναπτυξιακό πεδίο του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής
επικεντρώνεται στην πολυεπίπεδη µελέτη και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και της
εξέλιξής της, µέσα από µια συνθετική προσέγγιση της βιολογίας, γονιδιωµατικής, και οικολογίας
των θαλάσσιων οργανισµών. Μια τέτοια εστίαση στη βιοποικιλότητα αποτελεί ευαίσθητο και
ακριβές ποσοτικό µέτρο της δοµής και δυναµικής των οικοσυστηµάτων και βρίσκει εφαρµογές στη
διαχείρισή τους, στην αναζήτηση νέων και παραγωγή βελτιωµένων οργανισµών και προϊόντων,
στην πιστοποίηση της ταυτότητας και προέλευσης τους και στην παραγωγή και διάθεση
πρωτότυπης νέας γνώσης για το θαλάσσιο κόσµο και το δέντρο της ζωής.
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ΙΘΑΒΙΓ εδρεύει στα καινούργια κτίρια του ΕΛΚΕΘΕ στις Γούρνες Ηρακλείου
(Θαλασσόκοσµος). Τα εργαστήρια, τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί χώροι καλύπτουν έκταση
1500 m2 περίπου.
Τα ερευνητικά εργαστήρια, που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό, εντάσσονται στις δύο κύριες
ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου, τη «Γενετική και Μοριακή Βιοτεχνολογία» και τη
«Βιοποικιλότητα και ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων». Υπάρχει επίσης και πολύ καλά εξοπλισµένο
εργαστήριο «Περιβαλλοντικής Χηµείας και Μικροβιολογίας», ενώ πρόσφατα έχει αναπτυχθεί και
οµάδα βιοπληροφορικής οριζόντιου προσανατολισµού.
Το Ινστιτούτο έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, το υπολογιστικό κέντρο, το αµφιθέατρο και τις
λοιπές εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήµατος του «Θαλασσόκοσµου».
3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής φαίνεται αναλυτικά στην
Ενότητα Α-7.1.4.
Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 38 άτοµα. Από αυτά:
Μόνιµο προσωπικό
Ερευνητές
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
(µόνιµοι & αορίστου χρόνου)
Συµβασιούχοι (εργασίας – έργου)
Επιστήµονες (9 PhD)
Τεχνολόγοι - Τεχνικοί
Υπότροφοι
∆ιδακτορικοί
Μεταπτυχιακός
19
8
8
3
15
14
1
4
3
1
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
228
Στο Σχήµα Β-IV-1 φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής
για το 2011.
Σχήµα B-IV-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 2011
20
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (19)
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (4)
15
10
5
0
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
YΠΟΤΡΟΦΟΙ
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και
Γενετικής, η χρηµατοδότηση για το 2011 ήταν 881.139,71 € και αναλύεται ως εξής ανά φορέα
χρηµατοδότησης:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
∆ηµόσιοι Φορείς
Φορείς Εξωτερικού
Ιδιωτικοί φορείς
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΝ (€)
722.405,67
16.754,82
124.144,82
5.000,00
12.834,40
881.139,71
Στο Σχήµα Β-IV-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και
Γενετικής ανά πρόγραµµα, ενώ στο Σχήµα Β-IV-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά
κατηγορία φορέα για το 2011.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
229
Σχήµα: Β-IV-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ. 2011 (σε χιλ. €)
140
120
100
80
60
40
20
0
Προγράµµατα µε έσοδα άνω των 20.000€
Σχήµα Β-ΙV-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2011
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. €)
12.83
1.5%
16.75
1.9%
5.00
0.6%
124.14
14%
722.40
82%
ΕΕ
ΓΓΕΤ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Σχήµα Β-IV-4: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ 2005-2011 (σε χιλ. €)
1.949.17
800,00
700,00
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
600,00
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
230
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2011 ξεκίνησαν οκτώ (8) ερευνητικά προγράµµατα, δύο (2) µελέτες, ενώ συνεχίστηκε η
υλοποίηση δεκατριών (13) ερευνητικών προγραµµάτων, δύο (2) προγραµµάτων παροχής
υπηρεσιών και µιας (1) µελέτης.
Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, από τη ΓΓΕΤ, από ελληνικούς δηµόσιους
φορείς, από ελληνικούς ιδιωτικούς φορείς και ιδιώτες, καθώς και από φορείς του εξωτερικού.
Τα ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, καταγράφονται
αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν (Ενότητα Β- Κεφ IV-5.1.-5.5.).
Επίσης κατά το 2011 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, υπέβαλαν
ή συµµετείχαν στην υποβολή είκοσι δύο (22) προτάσεων νέων ερευνητικών προγραµµάτων, από
τα οποία (8) έχουν ήδη εγκριθεί (Ενότητα Β-Κεφ ΙΙΙ-5.6.).
5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (21)
5.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (8)
Ανάπτυξη Εθνικού ∆ικτύου Γονιδιωµατικής Έρευνας: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην
Βιολογία Συστηµάτων (Ε∆ΓΕ/ 4031101)
Αριθµός Συµβολαίου:
09ΣΥΝ-13-901
Αριθµός Συνεδρίας:
141/17.01.11/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Γ. Κωτούλας/ΙΤΕ
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ (100%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/11-31/01/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
160.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Eλλάδα
Isolation and characterization of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in Atlantic bluefin
tuna (Thunnus thynnus)” (ABFT SNP/ 4021103)
Αριθµός Συνεδρίας:
146/27.05.11/γ13
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Α. Μαγουλάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/07/11-30/06/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
157.720 €
Περιοχή Έρευνας:
Eλλάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
231
A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis,
appraisal and coping style (COPEWELL/ 4021105)
Αριθµός Συνεδρίας:
150/19.09.11/γ8b
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Γ. Κωτούλας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/06/11-31/12/15)
Ολικός Προϋπολογισµός:
189.130 €
Περιοχή Έρευνας:
Eυρώπη
MAnagement of Port areas in the MEDiterranean Sea Basin (MAPMED/ 4021104)
Αριθµός Συµβολαίου:
Ι-Β/2.1/395
Αριθµός Συνεδρίας:
150/19.09.11/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ X. Αρβανιτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (81.71%) & ΓΓΕΤ (4.80%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
40 µήνες (01/09/11-31/12/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
259.407,04 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος
Vectors of change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors (VECTORS/
4021102)
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7- 266445
Αριθµός Συνεδρίας:
143/16.02.11/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ X. Αρβανιτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/02/11-01/02/15)
Ολικός Προϋπολογισµός:
100.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
European Marine Biological Resources Centre (EMBRC) preparatory phase (EMBRC PP/
(4021101)
Αριθµός Συµβολαίου:
INFRA-2010-2.2.5
Αριθµός Συνεδρίας:
141/17.01.11/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Α. Mαγουλάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (67.78%) & ΓΓΕΤ (32.22%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/011-31/01/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
165.750 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
232
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
υπΕρΥπολογιστής µε Αναδιατασσόµενη λογική για βιολοΓικα Οικολογικα και ιατΡικα
δεδοµένΑ και αλγορίθµουΣ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ/ 3021102)
Συνεργασία ΙΩ Κρήτης
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.06.11/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Γ. Κωτούλας (ΙΘΑΒΙΓ), ∆ρ Γ. Πατυχάκης (ΙΩ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (80%) & ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΤΑΓ., ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (20%),
INTERREG
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/07/11-30/06/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
102.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη - Κύπρος
Genetic characterization and the influence of aquaculture on native European seabass
populations in Cyprus (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ 06/09 (ΒΕ)/ 4021106)
Αριθµός Συνεδρίας:
146/27.05.11/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
∆ρ Κ. Τσιγγενόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (28/12/11-30/06/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
14.986 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
5.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (13)
Supporting research potential for marine biodiversity and genomics in the Eastern
Mediterranean (MARBIGEN/ 4021002)
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7 - 264089
Αριθµός Συνεδρίας:
135/30.09.10/Α
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Α. Mαγουλάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (77%) & ΓΓΕΤ (23%)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36+6 µήνες (01/11/10-30/04/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
2.926.159 €
Περιοχή Έρευνας:
Eλλάδα
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
233
Virtual Biodiversity Research and Access Network for Taxonomy (ViBRANT/ 4021003)
Αριθµός Συµβολαίου:
261532 – FP7
Αριθµός Συνεδρίας:
136/20.10.10/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Χ. Αρβανιτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%), ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/12/10-30/11/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
373.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
Development and Implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory
System (EMBOS)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ. Χ. Αρβανιτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
2010-2012
Ολικός Προϋπολογισµός:
Αποζηµίωση ταξιδιών
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
REPROduction protocols and molecular tools for mass spawning and communal rearing
based SELective breeding schemes applied to multiple-spawning marine fish (REPROSEL
/4021001)
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7 SME-2010. 1- 262523
Αριθµός Συνεδρίας:
134η/03.09.10/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/09/2010-31/08/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
142.532 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
Evolution and adaptation of marine populations in a temporally and spatially variable
environment (EVAMAP/4031002)
Αριθµός Συνεδρίας:
139η/13.12.10/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Ε. Σαρροπούλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ-EGIDE (Joint Research and Technology Programmes,
ΕΣΠΑ, Ελλάδα-Γαλλία)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
24 µήνες (18/11/2010-17/11/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
20.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
234
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Ecologie Chimique Marine: Indicateurs de Biodiversité et Valorisation (ECIMAR/40.70701)
Αριθµός Συµβολαίου:
SPV 020653
Αριθµός Συνεδρίας:
84η/25.09.07/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ K. Ντούνας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
CNR Γαλλίας και Παν/µιο Μεσογείου (Μασσαλία)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
60 µήνες (19/09/07-19/09/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
29.900 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI {FP7} [223806] /40.20802)
Αριθµός Συνεδρίας:
105η/10.10.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ X. Αρβανιτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (100%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/08-30/04/2011)
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
World Register of Marine Species (WoRMs)
Αριθµός Συνεδρίας:
105η/10.10.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ X. Αρβανιτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (100%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (2008-2011)
Ολικός Προϋπολογισµός:
Αποζηµίωση ταξιδιών
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
Contaminant-specific isotope analyses as sharp environmental-forensics tools for site
characterization, monitoring and source apportionment of pollutants in soil (ISO-Soil {FP7}
[212781]/4020803)
Αριθµός Συµβολαίου:
212781
Αριθµός Συνεδρίας:
107η/19.11.08/Γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ. Π. Πολυµενάκου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/09-31/01/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
178.358 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
235
Hotspot ecosystem research and man’s impact on European Seas, (HERMIONE/{FP7}
[226354]/4020903)
Συνεργασία µε ΙΩ Αθήνας/Πρ. 765 & ΙΩ Κρήτης
Αριθµός Συµβολαίου:
226354
Αριθµός Συνεδρίας:
122η/18.11.09/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ:∆ρ. Π. Πολυµενάκου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE(75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/2009-31/03/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
42.151,90 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική
Metagenome analysis of a hydrothermal vent field at Kolumbo volcano
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ. Π. Πολυµενάκου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Τµήµα Ενέργειας των Η.Π.Α (Joint Genome Institute,
Department of Energy, USA)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
2009-2011
Περιοχή Έρευνας:
Η.Π.Α
Developing fisheries management indicators and targets (DefineIt, MARIFISH/ 4020907)
Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας/Πρ. 811 & ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης
Αριθµός Συνεδρίας:
123η/18.12.09/ε4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ/ΓΓΕΤ (Marifish Common Pool)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/09/2009-31/08/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
18.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα
Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin's Gull in Greece,
including the Inventory of Relevant Marine IBAs" (ConshagaudMIBAGR) {FP7}
[LIFE/07/NAT/GR/000285]/4020901)
Αριθµός Συνεδρίας:
108η/15.12.08/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Π. Κασαπίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/01/09-31/12/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
125.080 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
236
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5.2 ΜΕΛΕΤΕΣ
5.2.1 Νέες Μελέτες
Έλεγχος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού
επεξεργασµένων λυµάτων του σταθµού βιολογικού καθαρισµού -∆ΕΥΑH (∆ΕΥΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ 4071101)
Αριθµός Συνεδρίας:
148η/25.07.11/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
∆ρ Π. Κουλούρη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ΕΥΑΗ (100%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
8 µήνες (1/08/2011-31/03/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση ψυκτικού νερού και
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο θαλάσσιο παράκτιο χώρο ΑΗΣ
(ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ-∆ΕΗ / 4071201)
Αριθµός Συνεδρίας:
154η/16.12.11/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
∆ρ Κ. Ντούνας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ΕΗ (100%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
6 µήνες (28/12/2011-30/06/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
65.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
5.2.2 Συνεχιζόµενη Μελέτη
Αναγνωριστική µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος πέριξ των υποθαλάσσιων αγωγών
των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων της ∆ΕΥΑΘ στις βόρειες ακτές της νήσου Θήρας
(ΘΗΡΑ/ 4071001)
Αριθµός Συνεδρίας:
130η/08.05.10/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
∆ρ Κ. Ντούνας
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ΕΥΑΘ (100%)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
10 µήνες (28/05/2010-27/03/2011)
Ολικός Προϋπολογισµός:
35.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.3.1 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών
Βιογεωχηµικές αναλύσεις (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / 11.70500).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος
S. Zivanovic
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι ιδιωτικοί φορείς-OTA
Έτος Έναρξης:
2005
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο (Έναρξη 13/04/05)
Ολικός Προϋπολογισµός:
∆εν έχει προσδιοριστεί
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
Παροχή υπηρεσιών Γενετικής (GENETIC SERVICES/ 40.70201).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος :
∆ρ Α. Μαγουλάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι ιδιωτικοί φορείς
Έτος Έναρξης:
2003
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο (Έναρξη 01/02/03)
Ολικός Προϋπολογισµός:
34.886 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
237
238
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
5.4 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis,
appraisal and coping styles (Large-Scale Integrating Collaborative Project)
Acronym: COPEWELL
Υπεβλήθη στην ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «KBBE.2010.1.2-07: Understanding of the basic
mechanisms involved in coping strategies of fish towards improvement of welfare", FP7
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Γ. Κωτούλας. Κύριος εταίρος: Institute of Marine Research,
Νορβηγία.
Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and Biotechnology (Micro B3) (Large
Collaborative Project)
Acronym: Micro B3
Υπεβλήθη στην ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης OCEAN.2011-2 «Marine microbial diversity –
new insights into marine ecosystems functioning and its biotechnological potential, FP7
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Γ. Κωτούλας. Κύριος εταίρος: Jacobs University, Γερµανία.
From sea-bed to test-bed: harvesting the potential of marine microbes for industrial
biotechnology (Collaborative Project)
Acronym: SeaBioTech
Υπεβλήθη στην ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης “KBBE.2012.3.2-01”, FP7 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Γ. Κωτούλας. Κύριος εταίρος: The University οf Strathclyde,
SIPBS, Glasgow, Σκωτία, ΗΒ.
∆ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση ψυκτικού νερού και
επεξεργασµένων
υγρών
αποβλήτων
στο
θαλάσσιο
παράκτιο
χώρο
ΑΗΣ
(ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ-∆ΕΗ)
Υπεβλήθη στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Αθερινόλακκου (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Ντούνας - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
Hellenic Network for Biodiversity Research: Construction and Operation phase for the
national LifeWatch Centre
Acronym: LIFEWATCH / HELBIONET
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Υποδοµών ESFRI (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ.
Comparative transcriptomics in four sparid species using next-generation sequencing and
comparative mapping based on available genetic information from model fish species
Acronym: SPARCOMP
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ∆ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
διά βίου µάθηση», ∆ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Τσιγγενόπουλος Κων/νος - Κύριος εταίρος:
ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
ANalysis of multifunctiOnal genes and Their pAralogs in TEleosts: Identification, Evolution
and annotation through Transcriptome scans and Functional studies
Acronym: ANnOTATE
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ∆ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
διά βίου µάθηση», ∆ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
Έλεγχος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού
επεξεργασµένων λυµάτων του σταθµού βιολογικού καθαρισµού -∆ΕΥΑH
Υπεβλήθη στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Π. Κουλούρη - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
239
Microbial processes in Earth’s atmosphere and their impact on atmospheric chemistry
Acronym: MIPROAIR
Υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (European Research Council), στα πλαίσια της
πρόσκλησης «IDEAS Starting Independent Research Grant» (εν αναµονή αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Παρασκευή Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος:
ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
Synthesis of systematic resources
Acronym: SYNTHESIS3
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1-RTD (εν
αναµονή αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Natural Histroy
Museum, London, ΗΒ.
Building the European Biodiversity Observation Network
Acronym: EU BON
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος FP7 - Cooperation Theme 6: Environment
(including climate change) (εν αναµονή δεύτερου σταδίου αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Museum für
Naturkunde – Leibniz Institute for Research on Evolution and Biodiversity at the Humboldt
University Berlin, Γερµανία.
Developing INnovative TOols for understanding and assessing Good Environmental Status of
biodiversity in marine waters in European regional seas
Acronym: INTOGES
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος FP7 – ENV.2012.6.2-3 ('The Ocean for
Tomorrow') (εν αναµονή δεύτερου σταδίου αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ∆ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Institute of Marine
Research, Noρβηγία.
Integrated prevention and control strategy against Viral Encephalopahthy and Retinopathy
(VER) and improvement of robustness in European sea bass (Dicentrarchus labrax) towards
sustainable aquaculture
Acronym: NODA ROBUST
Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συµπράξεις
Ερευνητικών και Παραγωγικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Παραγωγικούς
Τοµείς» (εν αναµονή αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: Τµήµα Βιολογίας,
Πανεπιστήµιο Κρήτης
The Unitary Biodiversity Coding Of Life
Acronym: UBCOL
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ∆ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
διά βίου µάθηση», ∆ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΕΛΚΕΘΕ.
Stock units in the Mediterranean: Identification of distinct biological units for stock
assessment and management in different species and among different GFCM-GSA
Acronym: StockMed
Υπεβλήθη στα πλαίσια Call For Tenders, 14th General Directorate for Maritime Affairs - MAREA
Project (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΠ/
ΕΛΚΕΘΕ
240
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Life-history evolution in the most species-rich family of exploited Mediterranean coastal
fishes: linking individual fitness to ecosystem management
Υπεβλήθη στα πλαίσια COST (European Cooperation in Science and Technology) (OC-2011-1)
(δεν εγκρίθηκε)
Eπιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: Univ. of Dublin
Aquaculture: Molecular Based Environmental Risk Assessment of Genetic Impacts
Acronym: AquaMERA
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης KBBE.2012.1.2-12, FP7 (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Τσιγγενόπουλος Κων/νος - Κύριος εταίρος: University
College Cork
Environmental drivers of swordfish (Xiphias gladius) spatial genetic structure in the
Mediterranean
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννης Σ. Λάτσης στα πλαίσια του Προγράµµατος
“Επιστηµονικές Μελέτες 2012” (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Αντωνίου - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
Study of longevity and photoperiodic clock via insect diapause
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ∆ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
διά βίου µάθηση», ∆ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Π. Κασαπίδης - Κύριος εταίρος: Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Dust modeling and nucleation processes
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ∆ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
διά βίου µάθηση», ∆ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Παρασκευή Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος: Τµήµα
Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Mineral-microbe interactions in shallow-sea hydrothermal systems
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ∆ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και
διά βίου µάθηση», ∆ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Παρασκευή Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος: Τµήµα
Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Diversity of beach users: fauna and human impacts on the supralittoral
Pre-proposal for the JRS biodiversity foundation – Africa call (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Lucia Fanini - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
6 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
6.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU G., PENEV L., BANKÍ O.,
DAILIANIS T., PAFILIS E., KOURATORAS M., CHATZINIKOLAOU E., FANINI L.,
VASILEIADOU A., PAVLOUDI C., VAVILIS P., KOULOURI P., DOUNAS C., 2011.
Engaging the broader community in biodiversity research: the concept of the COMBER pilot
project for divers in ViBRANT. Zookeys, 150, 211–229.
BOULTON K., MASSAULT C., HOUSTON R., DE KONING D.J., HALEY C., BOVENHUIS
H., BATARGIAS C., CANARIO ADELINO V.M., KOTOULAS G., TSIGENOPOULOS C.S.,
2011. QTL affecting morphometric traits and stress response in the gilthead seabream (Sparus
aurata). Aquaculture, 319 (1-2), 58-66.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
241
CHATZIGEORGIOU G., REIZOPOULOU S., MAIDANOU M., NALETAKI M., ORNERAKI
E., APOSTOLAKI E., ARVANITIDIS C., 2011. Macrobenthic community changes due to
dystrophic events and freshwater inflow: Changes in space and time in a Mediterranean lagoon
(Gialova lagoon, SW Greece). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 94, 111-121, doi:10.1016 /
j.ecss.2011.06.001.
DAILIANIS T., TSIGENOPOULOS C.S., DOUNAS C., VOULTSIADOU E., 2011. Genetic
diversity of the imperilled bath sponge Spongia officinalis Linnaeus, 1759 across the
Mediterranean Sea: patterns of population differentiation and implications for taxonomy and
conservation. Molecular Ecology, 20, 3757-3772.
FANINI L., 2011. Animal navigation in the Classroom: Lessons from a Pilot Experience. Applied
Environmental Education and Communication, 10, 178-187.
FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU G., GALIL B.S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS
C., 2011. Sphaerosyllis levantina sp. n. (Annelida: Polychaeta) from the eastern Mediterranean,
with notes on character variation in Sphaerosyllis hystrix Claparède, 1963. Zookeys, 150, 327345.
FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU G., GALIL B.S., ARVANITIDIS C., 2011.An account
on the taxonomy and distribution of Syllidae (Annelida: Polychaetes) in the Eastern
Mediterranean, with notes on the genus Prosphaerosyllis San Martín, 1984 in the
Mediterranean. Zookeys, 150, 281–326.
KOVACIC M., MILETIC M., PAPAGEORGIOU N., 2011. A first checklist of gobies from Crete
with ten new records. Cybium, 35, 245-253.
KUHL H., SARROPOULOU E., TINE M., KOTOULAS G., MAGOULAS A., REINHARDT R.,
2011. A Comparative BACMap for the Gilthead Sea Bream (Sparus aurata L.). Journal of
Biomedicine and Biotechnology (2011), Article ID 329025, 7 pages, doi: 10.1155 / 2011 /
329025.
LOUKOVITIS D., SARROPOULOU E., VOGIATZI Ε., TSIGENOPOULOS C.S., KOTOULAS
G., MAGOULAS A., CHATZIPLIS D., 2011. Genetic variation in farmed populations of the
gilthead sea bream Sparus aurata in Greece using microsatellite DNA markers. Aquaculture
Research, On line first: doi:10.1111/j.1365-2109.2011.02821.x.
LOUKOVITIS D., SARROPOULOU E., TSIGENOPOULOS C.S., BATARGIAS C.,
MAGOULAS A., APOSTOLIDIS A.P., CHATZIPLIS D., KOTOULAS G., 2011. Quantitative
Trait Loci Involved in Sex Determination and Body Growth in the Gilthead Sea Bream (Sparus
aurata L.) through Targeted Genome Scan. PLoS One, 6 (1), article number: e16599, doi:
10.1371 / journal.pone.0016599.
MALEA P., KEVREKIDIS T., PAPAGEORGIOU N., MOGIAS A., ARVANITIDIS C., 2011. Do
interrelationships among benthic components mirror disturbance levels? Journal of the Marine
Biological Association of the United Kingdom, 92, 1-9.
MANDALAKIS M., APOSTOLAKI M., TZIARAS T., POLYMENAKOU P., STEPHANOU
E.G., 2011. Free and combined amino acids in marine background atmospheric aerosols over
the Eastern Mediterranean. Atmospheric Environment, 45, 1003e1009.
PAPANIKOLAOU N., PAFILIS E., NIKOLAOU S., OUZOUNIS C.A., ILIOPOULOS I.,
PROMPONAS V.J., 2011. BioTextQuest: a web-based biomedical text mining suite for concept
discovery. Bioinformatics, 27 (23), 3327-3328.
RABAOUI L., MEJRI R., BAHRI L., TLIG-ZOUARI S., KALTHOUM B.H.O.,
TSIGENOPOULOS C.S., 2011. Genetic differentiation among populations of the endangered
fan mussel Pinna nobilis (Mollusca) along the Tunisian coastline, Hydrobiologia, 678, 99-111.
SARROPOULOU E., NOUSDILI D., KOTOULAS G., MAGOULAS A., 2011. Functional
Divergences of GAPDH Isoforms During Early Development in Two Perciform Fish Species.
Marine Biotechnology, 13 (6), 1115-1124.
242
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
SARROPOULOU E., FERNANDES J.M., 2011. Comparative genomics in teleost species:
Knowledge transfer by linking the genomes of model and non-model fish species. Comparative
Biochemistry & Physiology Part D Genomics Proteomics, 6, 92-102.
SCAPINI F., FANINI L., 2011. The role of scientists in providing formal and informal information
for the definition of guidelines, regulations or management plans for sandy beaches.
Proceedings of the VI Colloquium on Sandy Beaches, Rabat, Morocco, Travaux de l'Institut
Scientifique, 6, 87-94.
VOGIATZI E., LAGNEL J., PAKAKI V., LOURO B., CANARIO A., REINHARDT R.,
KOTOULAS G., MAGOULAS A., TSIGENOPOULOS C., 2011. In silico mining and
characterization of simple sequence repeats from gilthead sea bream (Sparus aurata) expressed
sequence tags (EST-SSRs); PCR amplification, polymorphism evaluation and multiplexing and
cross-species assays. Marine Genomics, 4, 83–91. doi: 10.1016/j.margen.2011.01.003.
VOULTSIADOU E., DAILIANIS T., ANTONIADOU C., VAFIDIS D., DOUNAS C.,
CHINTIROGLOU C.C., 2011. Aegean bath sponges: historical data and current status. Reviews
in Fisheries Science, 19, 34-51.
6.2 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Θ., 2011. Σπόγγοι της Μεσογείου: ένας γοητευτικός άγνωστος κόσµος. Αιγιναία,
20, 13-23.
6.3 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
CHATZINIKOLAOU E., 2011. Diversity in the growth patterns of marine gastropods. Pp.
77-100. In: Gastropods: Diversity, Habitat and Genetics, Bianchi A.M. & Fields J.N.
(eds), Nova Science Publishers, Inc.
HANEL R., TSIGENOPOULOS C.S., 2011. Phylogeny, Evolution and Taxonomy of sparids with
some notes on their Ecology and Biology: Chapter 2. Pp. 51-74. In: Sea bream: Biology &
Aquaculture of Sparidae, Pavlidis M. & Mylonas C.C. (eds), Wiley-Blackwell, ISBN 978-14051-9772-4.
ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., 2011. Τα παράκτια ψάρια της Μεσογείου. Ένας υποβρύχιος
οδηγός πεδίου. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο-BIOWATCH.
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.N., 2010-2011. Guest Editor of the Special Issue: “Health Effects of Air
Pollution” of the Journal “Atmosphere”, http: // www.mdpi.com / journal / atmosphere /
special_issues / health_effects.
SARROPOULOU E., 2011. Guest Editor of Special Issue: “Genomics in Aquaculture 2011” of the
Journal “Marine Biotechnology”, http: // www.GIA2011.com.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
243
6.4 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α., 2011. Σηµειώσεις του µαθήµατος “DNA Fingerprinting Technology: How to
develop, screen and analyze microsatellite markers”, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Σπουδών του Τµήµατος Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στη Φυτοκοµία – Horticultural Genetics
and Biotechnology του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), σελίδες 30.
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2011. Σηµειώσεις του µαθήµατος “DNA Fingerprinting Technology”, για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στη
Φυτοκοµία – Horticultural Genetics and Biotechnology του Μεσογειακού Αγρονοµικού
Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), σελίδες 22.
6.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ANTONIOU A., MAGOULAS A., KOTOULAS G., 2011. Historical Biogeography of European
hares: insights from mitochondrial DNA variation. 5th International Biogeography Society
Conference, Heraklion, Crete, Greece, 7-11 January.
ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., VANDEPITTE L., APPELTANS W., VASILEIADOU
A., CHATZIGEORGIOU G., CHATZINIKOLAOU E., VANDEN BERGHE E., et al., 2011.
Biodiversity pattern interrelations in ecosystem components: a synthesis from the databases
compiled during the MarBEF NoE. World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen,
Scotland, UK, 26 – 30 September.
BAZAKOS C., MANIOUDAKI M., THERIOS I., VOYIATZIS D., KAFETZOPOULOS D.,
SARROPOULOU E., AWADA T., KALAITZIS P., 2011. A high throughput gene expression
study on the molecular response of olive under NaCl stress. OliveBioTeq 2011, Crete, Greece,
31 October – 4 November.
DAILIANIS T., TSIGENOPOULOS C.S., DOUNAS C., VOULTSIADOU E., 2011. Estimating
intraspecific diversity at different geographic scales in the Mediterranean Sea: the case of
Spongia officinalis (Porifera: Demospongiae). 5th International Biogeography Society
Conference, Heraklion, Crete, Greece, 7-11 January.
FANINI L., BERTELLI L., CUEVAS-FLORES E.A., 2011. Turtle tracks on sandy beaches:
Straightness as a proxy of nesting site search on the supralittoral zone. 7th International Animal
Navigation Conference, Royal Institute Of Navigation (RIN) 2011, Orientation and navigation,
Birds, humans and other animals, Reading, UK, 6-9 April.
FANINI L., GECCHELE L.V., GAMBINERI S., BAYED A., COLEMAN C.O., SCAPINI F.,
2011. Different species occurrence and similar behaviour of sandhoppers inhabiting patchy
environments. New frontiers in Monitoring European Biodiversity, Palermo, Italy, 27 - 29
September.
FANINI L., 2011. Sandhoppers orientation in the classroom. New frontiers in Monitoring
European Biodiversity, Palermo, Italy, 27 - 29 September.
JACKSON D., DRUMM A., JENSEN O., MENDIOLA D., BORG J.A., BLACK K.,
PAPAGEORGIOU N., TABRAUE HAROUN R., 2011. An evaluation of the extent and causes
of escapes from offshore fin fish farms in six European countries over a three year period.
European Aquaculture Society Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
KASAPIDIS P., MATHEAKI M., ZERVOUDAKI S., MAZZOCCHI M.G., SIOKOU-FRANGOU
I., DE OLAZABAL A., STEFANOVA K., ALTUKHOV D., FRANGOULIS C., 2011. Genetic
study of Paracalanus parvus from the Mediterranean and the Black Sea, using mitochondrial
DNA sequences. SESAME Final Scientific Conference, Athens, Greece, 4 - 8 April.
244
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
KASAPIDIS P., KRISTOFFERSEN J.B., PAKAKIS V., MAGOULAS A., 2011. The puzzling
phylogeographic history of the European anchovy (Engraulis encrasicolus). 5th International
Biogeography Society Conference, Heraklion, Crete, Greece, 7-11 January.
KILIAS S.P., NOMIKOU A., GODELITSAS A., POLYMENAKOU P., STATHOPOULOU E.,
CAREY S., 2011. Interdisciplinary mineralogical, microbiological and chemical studies of the
active Santorini-Kolumbo shallow submarine arc-related hydrothermal vent field, Aegean Sea,
Greece: Preliminary results. William Smith Meeting 2011: Remote Sensing of Volcanoes &
Volcanic Processes: integrating observation & modelling, The Geological Society, Burlington
House, London, UK, 4-5 October.
KOKOU F., SARROPOULOU E., HENRY M., ALEXIS M., KENTOURI M., 2011. The effect of
dietary administration of processed soybean meal on immune gene expression of gilthead sea
bream (Sparus aurata L.). Genomics in Aquaculture (GIA 2009) International Symposium,
Heraklion, Crete, Greece, 14-17 September.
KOULOURI P., ARVANITIDIS C., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFTHERIOU A., 2011.
New field methodological approaches for the study of benthic boundary layer (BBL)
biodiversity. World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen, Scotland, U.K, 26-30
September.
LADOUKAKIS E., KOURKOUNI E., TSIGENOPOULOS C., SANCHEZ-JEREZ P., 2011.
Towards the identification of escapes from fish farms with genetic analysis of wild and farmed
populations of gilthead sea bream Sparus aurata and European sea bass Dicentrarchus labrax.
European Aquaculture Society Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
MAIDANOU M., KOULOURI P., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., 2011. Trophodynamics of
fish assemblages associated with a Caulerpa prolifera (Forsskål) meadow in a shallow semienclosed embayment: preliminary results. 5th European Coastal Lagoons Symposium
(EUROLAG), University of Aveiro, Portugal, 25-30 July.
MAKRIDIS P., PAPANDROULAKIS N., SARROPOULOU E., DIVANACH P., 2011.
Microbiota in Bonito Sarda sarda and bluefin Tuna Thunnus thyunnus larvae. European
Aquaculture Society Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
MORAITIS M., PAPAGEORGIOU N., PETROU A., KARAKASSIS I., 2011. Environmental
impact of bluefin tuna (Thunnus thynnus) farming on benthic communities in the eastern
Mediterranean. European Aquaculture Society Conference, Rhodes, Greece, 18-21.
PAFILIS E., PAVLOPOULOS G.A., SATAGOPAM V.P., HORN H., ARVANITIDIS C.,
SCHNEIDER R., 2011. OnTheFly 2.0: A Service to automatically annotate files and extract
biological information. 6th Conference of Hellenic Society for Computational Biology &
Bioinformatics (HSCBB11), 7-9 October 2011, Patras, Greece.
PAPAGEORGIOU N., SEVASTOU K., KARAKASSIS I., 2011. The elaboration of a new Greek
regulatory scheme for the adaptation of fish farming production to the environmental
characteristics of the receiving marine ecosystems. European Aquaculture Society Conference,
Rhodes, Greece, 18-21 October.
SARROPOULOU E., GALINDO-VILLEGAS J., KASAPIDIS P., MULERO V., 2011. Detection
of differential expression by RNAseq in the European seabass tissues after oral vaccine against
V. anguillarum. European Aquaculture Society Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
TSIGENOPOULOS C., CHATZIPLIS D., LOURO B., VOGIATZI E., FRANCH R.,
BARGELLONI L., SARROPOULOU E., POWER D., CANARIO A., MAGOULAS A.,
KOTOULAS G., 2011. New Genetic Linkage Map for the Gilthead Seabream Sparus aurata L.,
and synteny study with the Stickleback Gasterosteus aculeatus. European Aquaculture Society
Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
245
TSIGENOPOULOS C.S., CHATZIPLIS D., LOURO B., VOGIATZI E., FRANCH R.,
BARGELLONI L., SARROPOULOU E., POWER D.M., CANARIO Α., MAGOULAS A.,
KOTOULAS G., 2011. Development of a new genetic linkage map for the Gilthead Seabream
Sparus aurata L., and comparative genome analysis with the Stickleback Gasterosteus
aculeatus. Genomics in Aquaculture (GIA 2009) International Symposium, Heraklion, Crete,
Greece, 14-17 September.
TSIGENOPOULOS C.S., 2011. The Hellenic Aquaculture Technology and Innovation Platform –
Biological cycle priorities (Farmers’ Day, October 19th). European Aquaculture Society
Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
TSIGENOPOULOS C.S., CHATZIPLIS D., LOURO B., VOGIATZI E., FRANCH E.,
BARGELLONI L., SARROPOULOU E., POWER D., CANARIO A., MAGOULAS A.,
KOTOULAS G., 2011. New genetic linkage map for the gilthead sea bream Sparus aurata L.
and synteny study with the stickleback Gasterosteus aculeatus. European Aquaculture Society
Conference, Rhodes, Greece, 18-21 October.
VOGIATZI E., MANOUSAKI T., ANTONIOU A., LAGNEL J., HANEL R., MAGOULAS A.,
TSIGENOPOULOS C.S., 2011. Phylogeography of the striped red mullet (Mullus surmuletus
L.) inferred from microsatellite and mtDNA markers. 5th International Biogeography Society
Confrence, Heraklion, Crete, Greece, 7-11 January.
VOGIATZI E., KALOGIANNI E., GIAKOUMI S., MAGOULAS A., TSIGENOPOULOS C.S.,
2011. Genetic variation and biogeography of the Corfu toothcarp Valencia letourneuxi Sauvage,
1880 (Pisces, Valenciidae) based on microsatellite markers and mtDNA. 5th International
Biogeography Society Conference, Heraklion, Crete, Greece, 7-11 January.
6.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ∆., ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Κ., ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ Α.,
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ∆., 2011. Ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών
ιδιοτήτων (QTL) στην τσιπούρα (Sparus aurata L.). 4ο Συνέδριο Υδροβιολογίας-Αλιείας, Βόλος,
9-11 Ιουνίου.
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ∆., ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΚΥΡΙΤΣΗ Σ., ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Α., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ., 2011. Η ανάπτυξη µοριακών εργαλείων και η εφαρµογή τους στις
ιχθυοκαλλιέργειες. 4ο Συνέδριο Υδροβιολογίας-Αλιείας, Βόλος, 9-11 Ιουνίου.
6.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS)
ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., VANDEPITTE L., CLAUS S., APPELTANS W.,
VASILEIADOU A., CHATZIGEORGIOU G., CHATZINIKOLAOU E., VANDEN BERGHE
E., et al. 2011. Biodiversity pattern interrelations in ecosystem components: a synthesis from
the databases compiled during the MarBEF NoE. BioDivMed Workshop, Marseilles, France, 89 November.
ZAMPICININI G., 2011. Transposable elements: applications in population genetics and
phylogeny. GIA 2011 - International Symposium Genomics in Aquaculture - Genomics in
Biodiversity Workshop, Hellenic Center for Marine Research, Crete, Greece, 16 September.
POLYMENAKOU P.N., MANDALAKIS M., 2011. WP2 - Microbial degradation experiments. 4th
Meeting of isoSoil, Zurich, Switzerland, 25 – 29 September.
246
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.8 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ARVANITIDIS C., 2011. Biodiversity in the context of the sustainable development. ENSAA
event: Young Europeans Discuss Sustainable Development, Ionic Centre, Athens, 13 May.
ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., VANDEPITTE L., CLAUS S., APPELTANS W.,
VASILEIADOU A., CHATZIGEORGIOU G., CHATZINIKOLAOU E., VANDEN BERGHE
E., et al., 2011. Biodiversity pattern interrelations in ecosystem components: a synthesis from
the databases compiled during the MarBEF NoE. BioDivMex Workshop, University de
Provence, Marseilles, France, 8-9 November.
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ., ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ Α., ΠΑΥΛΟΥ∆Η Χ., 2011. Οι λιµνοθάλασσες του
Αµβρακικού: η παρούσα κατάσταση. Ηµερίδα για τους Υγροτόπους του Αµβρακικού Κόλπου,
Φορέας ∆ιαχείρισης, Άρτα, 12 ∆εκεµβρίου.
ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., MARKANTONATOU V., 2011. Ontologies and
vocabularies at the organismic level: Can we read the information between the lines?
EUROMARINE meeting, Athens, 18 October.
ARVANITIDIS C., 2011. Recent advances and challenges in the field of biodiversity data and
data observatories in the EU: The Research Infrastructures LifeWatch and ViBRANT. VeSTIS
meeting, University of Cyprus, Nicosia, 7 February.
ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ Π., 2011. Η χρήση της γενετικής στη διαχείριση της άγριας ζωής και η συµβολή του
ΕΛΚΕΘΕ της Κρήτης στην έρευνα για το πλατώνι της Ρόδου. ∆ιηµερίδα της ΜΚΟ «Αιθρία» και
του Ζωολογικού Μουσείου Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα «Όσα µάθαµε για το ελάφι της
Ρόδου: Αποτελέσµατα πενταετούς έρευνας, προτύπου συνεργασίας επιστηµονικής κοινότητας και
τοπικής κοινωνίας», Ρόδος, 9-10 Απριλίου.
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.N., 2011. Microbial Diversity and Ecosystems: The case of the Eastern
Mediterranean Sea. Προσκεκληµένη οµιλία στα πλαίσια του Μαθήµατος «Περιβαλλοντική
Βιοτεχνολογία» στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 10 Μαΐου.
SARROPOULOU E., 2011. The usage of model organisms in aquaculture species. Προσκεκληµένη
οµιλία στα πλαίσια του Zebrafish Session στο European Aquaculture Society Conference,
Rhodes, Greece, 18-21 October.
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 2011. Γενετικός χαρακτηρισµός και επίδραση της ιχθυοκαλλιέργειάς
τους σε εγχώριους πληθυσµούς λαυρακιού στην Κύπρο. Προσκεκληµένη οµιλία στο εναρκτήριο
σεµινάριο για το χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (Κύπρου) Πρόγραµµα
που διοργανώθηκε από το Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης
Τροφίµων, Αθήνα, 6 Ιουλίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
247
6.9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin's Gull in Greece,
including the Inventory of Relevant Marine IBAs (ConshagaudMIBAGR)
Ενδιάµεση Έκθεση, Νοέµβριος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ. Π. Κασαπίδης
Αναγνωριστική µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος πέριξ των υποθαλάσσιων αγωγών των
µονάδων επεξεργασίας λυµάτων της ∆ΕΥΑΘ στις βόρειες ακτές της νήσου Θήρας
Τελική Έκθεση, Μάρτιος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ. Κ. Ντούνας
EQUASE: A Quality Assurance Project
∆έκατη τέταρτη Ετήσια Έκθεση, Μάρτιος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): Μ. Λειβαδάρα
Στο Σχήµα Β-IV-5 φαίνεται το Επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και
Γενετικής κατά το 2011.
Σχήµα B-IV-5: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 2011
30
25
20
15
10
5
0
∆ηµοσιεύσεις σε
∆ιεθνή Περιοδικά
∆ηµοσιεύσεις σε
Ελληνικά Περιοδικά
∆ιδακτικές
Σηµειώσεις
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνή Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
Ελληνικά Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνείς
Συναντήσεις
Προσκεκληµένες
Οµιλίες
Τεχνικές Εκθέσεις
248
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
7
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α.:
Μέλος του EFARO (European Fisheries and Aquaculture Research Organization).
Μέλος της European Society for Marine Biotechnology (ESMB)
Μέλος της οµάδας εργασίας (working group) “Stock Identification Methodology” του ICES
(International Committee for the Exploration of the Sea).
Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής για τον κύκλο µαθηµάτων «Computational
Molecular Evolution” της ΕΜΒΟ, πoυ θα διεξαχθεί στο ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, 30 Απριλίου – 10
Μαΐου 2012.
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
Member of the ICES Integrating Marine and Maritime Science Communities (MARCOM+)
First Panel
MEMBER of the EUROMARINE panel for the development of the EU strategy on Marine
Science.
Member of the SMEBD (Society for the Management of European Biodiversity Data) Council
ΑNTΩΝΙΟΥ Α.:
Μέλος της International Biogeography Society (IBS)
ZAMPICININI G.:
Member of European Society of Evolutionary Biology
KΩΤΟΥΛΑΣ Γ.:
Μέλος του Editorial Board του ∆ιεθνούς Περιοδικού «Marine Biotechnology».
Μέλος της Society for the Study of Evolution
Μέλος της επιστηµονικής εταιρείας Μοριακής Οικολογίας –ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
Μέλος της Ελληνικής επιστηµονικής Εταιρείας υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής
Μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας
Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής για τον κύκλο µαθηµάτων «Computational
Molecular Evolution” της ΕΜΒΟ, πoυ θα διεξαχθεί στο ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, 30 Απριλίου – 10
Μαΐου 2012.
ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑ Μ.:
Μέλος της Εταιρείας Μελέτης της Μικροβιολογικής Ποιότητας των Υδάτων (Ιδρυτικό µέλοςΜέλος ∆Σ).
Μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας.
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Θ.:
Μέλος της International Biogeography Society (IBS)
ΟΥΛΑΣ Α.:
Μέλος της Ελληνικής επιστηµονικής Εταιρείας υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής
ΠΑΦΙΛΗΣ Ε.:
Μέλος της Ελληνικής επιστηµονικής Εταιρείας υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.:
Μέλος του Εθνικού ∆ικτύου «Μικροβιόκοσµος» που έχει συσταθεί από επιστήµονες του
εξωτερικού και της Ελλάδας διακεκριµένους στο χώρο της Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα έτη 2011-2012 (µετά από ψηφοφορία που
πραγµατοποιήθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη) της µη-κερδοσκοπικού
χαρακτήρα εταιρείας «Μικροβιόκοσµος» που συστάθηκε για την οργάνωση δραστηριοτήτων
σχετικά µε την καταγραφή και εκµετάλλευση του µικροβιακού πλούτου της χώρας µας.
Μέλος της ελεγκτικής επιτροπής (steering committee) του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού
προγράµµατος isoSoil.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
249
FANINI L.:
Managing Editor for Ethology Ecology and Evolution www.tandf.co.uk/journals/teee
Included as Researcher (3rd degree over 5), in the Program for Development of Basic Sciences
(PEDECIBA) of Uruguay, Biology area, June 2011.
8 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ E.
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «Μελέτες γενετικής πληθυσµών, γενετικής
χαρτογράφησης και συγκριτικής γονιδιωµατικής σε ελληνικά είδη ιχθύων µε τη χρήση
πολυµορφισµών ουδέτερων δεικτών, γονιδίων και αλληλουχιών του DNA που εκφράζονται
(Expressed Sequence Tags-ESTs)». ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
ΜΑΪ∆ΑΝΟΥ Μ.
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «Τροφοδυναµική µελέτη πληθυσµών
βενθοπελαγικών ψαριών σε παράκτια µεταβατικά συστήµατα». Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Θ.
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «Μακρο- και µικροταξινοµική µελέτη των
εµπορικών σπόγγων της Μεσογείου µε κλασικές και µοριακές τεχνικές». Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
ΣΚΑΡΑΚΗ Α.
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «Προκαρυωτικοί ενδοβιώτες σε θαλάσσια βενθική
µακροπανίδα της Κρήτης». Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
FAULWETTER S.
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «∆ιαχείριση πληροφοριών βιοποικιλότητας –
Ανάπτυξη Εικονικού Θεµατοφυλακίου». Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
XΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «Bιοποικιλότητα
οικοσυστήµατος: από το γονίδιο στις βιοκοινωνίες». Πανεπιστήµιο Kρήτης.
λιµνοθαλάσσιου
9 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
9.1.1 Μεταπτυχιακών
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος “DNA Fingerprinting Technology: How to develop,
screen and analyze microsatellite markers”, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του
Τµήµατος Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στη Φυτοκοµία – Horticultural Genetics and
Biotechnology του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), 17 Ιανουαρίου –
18 Ιανουαρίου 2011.
ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ Π.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος «DNA fingerprinting technology» στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στη Φυτοκοµία –
Horticultural Genetics and Biotechnology του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων
(ΜΑΙΧ), 20 Ιανουαρίου – 21 Ιανουαρίου 2011.
250
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος “DNA Fingerprinting Technology”, στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στη Φυτοκοµία –
Horticultural Genetics and Biotechnology του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων
(ΜΑΙΧ), 19 Ιανουαρίου – 21 Ιανουαρίου 2011.
Εισήγηση µε θέµα «Functional Genomics» και «Functional Genomics, Proteomics and
metabolomics» στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μsc in Aquaculture
στο Department of Fisheries and Natural Sciences, Bodø, University College, 21-26 Απριλίου
2009.
9.1.2 Προπτυχιακών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ N.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος “Λειτουργική Ποικιλότητα”, στο Προπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 21 Νοεµβρίου
2011.
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Εισήγηση µε θέµα "Γονιδιωµατική Τσιπούρας & Λαβρακιού" στα πλαίσια του Μαθήµατος
«Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, date.
9.1.3 Εργαστηριακών ασκήσεων
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ N.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία εργαστηριακής άσκησης φοιτητών του µαθήµατος “Θαλάσσια
Βιολογία”, στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, 23 Μαρτίου 2011.
Συµµετοχή στη διδασκαλία άσκησης πεδίου του µαθήµατος “Θαλάσσια Οικοσυστήµατα”, στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων» του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 25 Νοεµβρίου 2011.
9.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
AΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
∆ιάλεξη µε τίτλο «Λιµνοθάλασσες: ένα ενδιαίτηµα-µοντέλο προς εξερεύνηση (=Lagoons: a
model habitat to explore)» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ιαχείρηση Χερσαίων και
Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 15
∆εκεµβρίου 2011.
ZAMPICININI G.:
Εισήγηση µε τίτλο “Population structure of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) in the
Mediterranean by means of RAD sequencing and SINE insertional polymorphism analysis” Monthly Evolutionary Meeting, Department of Biology, University of Crete, Heraklion, Crete,
Greece, 24 November 2011.
LAGNEL J.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος "Introduction to Programming Using Python" https://sites.google.com/site/pythoncompbio/ (18hrs course) Institute of Marine Biology &
Genentics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, June 2011.
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του workshop " Extracting ecological signal from noise: an
introduction to tools for the analysis of high throughput sequencing data from microbial
communities " Institute of Marine Biology & Genentics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, June
2011.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
251
∆ιδασκαλία στο εκπαιδευτικό µέρος του προγράµµατος Eurocean µε διαλέξεις σε µαθητές
τάξεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τα θαλάσσια
οικοσυστήµατα στο χώρο του Ενυδρείου (Cretaquarium) στις Γούρνες Πεδιάδος του Νοµού
Ηρακλείου Κρήτης.
ΝΤΟΥΝΑΣ Κ.:
Εισήγηση µε τίτλο «Παράκτια ∆ιαχείριση µε τη χρήση τεχνητών υφάλων» στα πλαίσια
σεµιναρίου ∆ια Βίου Μάθησης Ενηλίκων µε θέµα «Ακτές και Θάλασσα στην Κρήτη: Προς µια
βιώσιµη διαχείριση» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουβών
(Ηράκλειο Κρήτης), 4-5 Ιουνίου 2011.
ΟΥΛΑΣ Α.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος "Introduction to Programming Using Python" https://sites.google.com/site/pythoncompbio/ (18hrs course) Institute of Marine Biology &
Genentics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, June 2011.
ΠΑΦΙΛΗΣ Ε.:
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος "Introduction to Programming Using Python" https://sites.google.com/site/pythoncompbio/ (18hrs course) Institute of Marine Biology &
Genentics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, June 2011.
FAULWETTER S.:
Εισήγηση µε τίτλο «Παράκτια Βιοποικιλότητα της Κρήτης» στα πλαίσια σεµιναρίου ∆ια Βίου
Μάθησης Ενηλίκων µε θέµα «Ακτές και Θάλασσα στην Κρήτη: Προς µια βιώσιµη διαχείριση»
που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης),
4-5 Ιουνίου 2011.
9.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc,
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
9.3.1 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
MΑΓΟΥΛΑΣ Α.:
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Κούκουρας Α., Μαγουλάς Α., Θεσσαλού-Λεγάκη
Μ.) ∆ιδακτορικής διατριβής της Μ. Xριστοδούλου µε θέµα: «∆ιερεύνηση της ταξινοµίας,
ζωογεωγραφίας και φυλογένεσης των καβουριών των περιµεσογειακών άναλων υδάτων».
Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Επίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Πουλακάκης Ν., Μυλωνάς Μ., Μαγουλάς Α.)
διδακτορικής διατριβής της Π. Καπλή µε θέµα: «Φυλογεωγραφία, συστηµατική, οριοθέτηση
των ειδών του γένους Mesalina (Sauria: lacertidae), στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Κρίση (µέλη 7µελούς εξεταστικής επιτροπής: Φ. Ρήγας, Α. Μοροπούλου, Μ. Μαλάµη, Ι.
Αναστασοπούλου, ∆. Ντούλια, Α. Καραγιάννης-Μπακόλας, Α. Mαγουλάς) διδακτορικής
διατριβής του Μ. ∆ασκαλάκη µε θέµα: «Στερέωση πορωδών δοµικών λίθων ιστορικών
µνηµείων µε βιοαπόθεση ανθρακικού ασβεστίου». Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Καρακάσσης Ι., Μυλωνάς Μ., Κωτούλας Γ.)
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Γ. Χατζηγεωργίου µε θέµα: «Bιοποικιλότητα λιµνοθαλάσσιου
οικοσυστήµατος: από το γονίδιο στις βιοκοινωνίες». Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Kρήτης.
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Αρβανιτίδης Χ., Φραγκοπούλου Ν., Κίλιας Γ.)
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Α. Βασιλειάδου µε θέµα: «Genetic Diversification of the dominant
benthic and zooplanktonic species in W. Greek lagoons». Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Πάτρας.
252
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Αρβανιτίδης Χ., Νικολαΐδου Α., Λεγάκης Α.)
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της S. Faulwetter µε θέµα: «Biodiversity Information Management:
virtual information repository». Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Αρβανιτίδης Χ., Τσελεπίδης Α., Κούκουρας Α.)
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Θ. Τζώµου µε θέµα: «Study of the taxonomy, zoogeography and
phylogeny of the Palaemonetes and Macrobrachium species in the circa-Mediterranean fresh
waters». Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Α.:
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Πανταζίδου Α., Νικολαΐδου Α., Κωτούλας Γ.)
∆ιδακτορικής διατριβής της A. Σκαράκη µε θέµα «Προκαρυωτικοί ενδοβιώτες σε θαλάσσια
βενθική µακροπανίδα της Κρήτης». Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Λεγάκης Α., Πολυµένη Ρ.Μ., Κωτούλας Γ.)
∆ιδακτορικής διατριβής του ∆. Τσαπάρη µε θέµα «Μελέτη της Οικολογίας και της γενετικής
δοµής των πληθυσµών του ζαρκαδιού (Capreolus capreolus) στον Ελλαδικό χώρο». Τµήµα
Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών.
ΝΤΟΥΝΑΣ Κ.:
Επίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Βουλτσιάδου Ε., Σκούρας Ζ., Ντούνας Κ.)
∆ιδακτορικής διατριβής του Θ. Νταϊλιάνη µε θέµα «Μακρο- και µικροταξινοµική µελέτη των
εµπορικών σπόγγων της Μεσογείου µε κλασσικές και µοριακές τεχνικές». Τµήµα Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Επίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Kουτσούµπας ∆., Ντούνας Κ.) ∆ιδακτορικής
διατριβής της Μ. Μαϊδανού µε θέµα «Τροφοδυναµική µελέτη πληθυσµών βενθοπελαγικών
ψαριών σε παράκτια µεταβατικά συστήµατα». Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου.
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:
Επίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Σανδαλτζόπουλος Π., Παππά Α., Τσιγγενόπουλος
Κ.) ∆ιδακτορικής διατριβής της Ε. Βογιατζή µε θέµα «Μελέτες γενετικής πληθυσµών,
γενετικής χαρτογράφησης και συγκριτικής γονιδωµατικής σε Ελληνικά είδη ιχθύων µε τη
χρήση πολυµορφισµών ουδέτερων δεικτών, γονιδίων και αλληλουχιών του DNA που
εκφράζονται (Expressed Sequence Tags- ESTs)». Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
Eπίβλεψη (µέλη συµβουλευτικής επιτροπής: Χατζηπλής ∆., Αποστολίδης Α., Τσιγγενόπουλος
Κ.) ∆ιδακτορικής διατριβής του ∆. Λουκοβίτη µε θέµα «Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας σε
καλλιεργούµενους πληθυσµούς τσιπούρας µε την χρησιµοποίηση µικροδορυφορικών δεικτών».
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Ζωικής Παραγωγής.
9.3.2 ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc
AΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της κ. X. Παυλούδη µε τίτλο «Συγκριτική ανάλυση
γεωχηµικών µεταβλητών και µακροπανιδικών και µικροβιακών κοινοτήτων σε λιµνοθαλάσσια
οικοσυστήµατα» Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία-∆ιαχείριση
Θαλάσσιων και Χερσαίων Βιολογικών Πόρων», Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Kρήτης.
FANINI L.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc in Animal Behaviour της κ. T. Manarini µε τίτλο
«Behaviour of nesting turtles, the case study of Eretmochelys imbricata at El Cuyo beach,
Yucatan, Mexico», Univeristy of Florence.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
253
9.3.3 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π.:
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης για πτυχίο της φοιτήτριας Φ. Βασιλάκη, Τµήµα
Θαλάσσιων Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης για πτυχίο της φοιτήτριας C. G. Fernandez, στα πλαίσια του
προγράµµατος ERASMUS, Universidad de Oviedo, Ισπανίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης για πτυχίο της φοιτήτριας M. SANCHEZ στα πλαίσια του
προγράµµατος ERASMUS Spanish Oceanographic Institute, Centro Oceanográfico de Murcia,
Ισπανίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης για πτυχίο της φοιτήτριας G. Bonetto στα πλαίσια του
προγράµµατος ERASMUS, University of Turin της Ιταλίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης για πτυχίο της φοιτήτριας Χ. Ρουφίδου, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης δίµηνης διάρκειας για πτυχίο της φοιτήτριας A. Dalongeville από
το SupAgro (Centre International d’Etudes Supérieures en Sciences Agronomiques) του
Πανεπιστηµίου του Montpellier, Γαλλία.
Επίβλεψη εργαστηριακής άσκησης ενός µήνα για απόκτηση ∆ιδακτορικού Τίτλου του φοιτητή
T. Bodur από το Πανεπιστήµιο Akdeniz, Fisheries Faculty, Antalya Turkey.
10 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
AΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
Μετεκπαίδευση στην τεχνολογία µικρο-τοµογραφίας, ∆εκέµβριος 2011, Natural History
Museum, London.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.:
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας µε τίτλο «Microbial Community Ecology Workshop» στα
πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 1/06/2011-3/06/2011,
Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο: “Introduction to Programming Using
Python” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 15/06/201124/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο “ Microbial Diversity, Genomics &
Metagenomics ” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
14/12/2011-16/12/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
ZAMPICININI G.:
3rd UK RAD Sequencing Meeting, 6-7 September 2011, John McIntyre Conference Centre,
Edinburgh, UK.
Workshop on Microbial Diversity, Genomics & Metagenomics, 14-16 December 2011, Institute
of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ Π.:
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο: “Introduction to Programming Using
Python” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 15/06/201124/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
254
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο «Extracting ecological signal from
noise: an introduction to tools for the analysis of high throughput sequencing data from
microbial communities» στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
01/06/2011-03/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑ Μ.:
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο “ Microbial Diversity, Genomics &
Metagenomics ” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
14/12/2011-16/12/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
ΠΑΥΛΟΥ∆Η Χ.:
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο “ Microbial Diversity, Genomics &
Metagenomics ” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
14/12/2011-16/12/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
Συµµετοχή σε σειρά διαλέξεων µε τίτλο “Introduction to Systems Biology” στα πλαίσια του
προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 17/11/2011-18/11/2011, Institute of
Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο "Genomics in Biodiversity" στα
πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN στις 16/09/2011, Institute of Marine Biology and
Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο: “Introduction to Programming Using
Python” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 15/06/201124/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο: "Extracting ecological signal from
noise: an introduction to tools for the analysis of high throughput sequencing data from
microbial communities" στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
01/06/2011-03/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο "Molecular Evolution" για το χρονικό
διάστηµα 24/07/2011 - 03/08/2011, Marine Biological Laboratory, Woods Hole MA (U.S.A.).
ΣΚΑΡΑΚΗ Α.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο “ Microbial Diversity, Genomics &
Metagenomics ” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
14/12/2011-16/12/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
Συµµετοχή σε σειρά διαλέξεων µε τίτλο “Introduction to Systems Biology” στα πλαίσια του
προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 17/11/2011-18/11/2011, Institute of
Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο "Genomics in Biodiversity" στα
πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN στις 16/09/2011, Institute of Marine Biology and
Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο: “Introduction to Programming Using
Python” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα 15/06/201124/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας (workshop) µε τίτλο: "Extracting ecological signal from
noise: an introduction to tools for the analysis of high throughput sequencing data from
microbial communities" στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN για το χρονικό διάστηµα
01/06/2011-03/06/2011, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete,
Greece.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
255
FAULWETTER S.:
Συµµετοχή σε σεµινάριο ειδικό για τη χρήση του SkyScan 1172 µικροτοµογράφου, 10/10/2011
– 14/10/2011, ΕΛΚΕΘΕ, Γούρνες Πεδιάδος, Ηράκλειο Κρήτης.
Εκπαίδευση στη χρήση του µικροτοµογράφου (MicroCT) και απόκτηση νέας γνώσης στην
επεξεργασία και προετοιµασία των δειγµάτων προς ανάλυση, 12/12/2011 – 16/12/2011,
Πανεπιστήµιο της Βιέννης (Τµήµα Θεωρητικής Βιολογίας), Αυστρία.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
Συµµετοχή στο Training Course µε τίτλο “Approaches to the Integrated Assessment of Status
and Trends in Marine Ecosystem” που διοργάνωσε το International Council for the Exploration
of the Sea (ICES) για το χρονικό διάστηµα 17/10/2011-19/10/2011 στην Κοπεγχάγη της
∆ανίας.
Συµµετοχή στο Data Management Workshop που διοργάνωσε to EMODnet για το χρονικό
διάστηµα 25/10/2011-27/10/2011, ΕΛΚΕΘΕ, Ηράκλειο Κρήτης.
11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.:
Μέλος οργανωτικής επιτροπής “Workshop on Microbial Diversity, Genomics and
Metagenomics ” στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN, Institute of Marine Biology and
Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, 14-16 ∆εκεµβρίου 2011.
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
∆ιοργάνωση ViBRANT WP8 meeting, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR,
Crete, Greece, 12-13 May 2011.
∆ιοργάνωση EVAMAP meeting, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Crete,
Greece, 16-18 May 2011.
∆ιοργάνωση EMODnet data management Workshop, HCMR, Crete, Greece, 26-29 October
2011.
∆ιοργάνωση EVAMAP Workshop, HCMR, Crete, Greece, 14-15 December 2011.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ.:
∆ιοργάνωση του Workshop “Extracting ecological signal from noise: an introduction to tools
for the analysis of high throughput sequencing data from microbial communities”, HCMR,
Crete, Greece, 1-3 June 2011.
Μέλος οργανωτικής επιτροπής της σειράς πρακτικών µαθηµάτων “Introduction to programming
using Python”, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, 15-24 Ιουνίου 2011.
∆ιοργάνωση σειράς τεσσάρων διαλέξεων µε τον καθηγητή Χρήστο Ουζούνη: «Introduction to
Systems Biology», HCMR, Crete, Greece, 17-18 Νοεµβρίου 2011.
Συνονιστής οργανωτικής επιτροπής του “Workshop on Microbial Diversity, Genomics and
Metagenomics ”στα πλαίσια του προγράµµατος MARBIGEN, Institute of Marine Biology and
Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, 14-16 ∆εκεµβρίου 2011.
Μέλος οργανωτικής επιτροπής εκ µέρους του ΙΘΑΒΙΓ των µηνιαίων κοινών σεµιναρίων
«Evolutionary Biology Lab meetings» (διεξαγωγή στο Βιολογικό τµήµα του Πανεπιστηµίου
Κρήτης) µεταξύ ΙΘΑΒΙΓ, Πανεπιστηµίου Κρήτης και Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και των σεµιναρίων για ευρύ κοινό “∆αρβινικές ∆ευτέρες» (διεξαγωγή
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης), κατά τα Ακαδηµαικά έτη 2010-2011 και 2011-2012.
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Θ.:
nd
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2 EMODNET Data Management Workshop. Institute
of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, Greece, 24-28 Οκτωβρίου 2011.
256
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του International Symposium «Genomics In Aquaculture
2011» hosted by Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, 14-17
September 2011.
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2nd World Congress on Biotechnology, Philadelphia,
USA, November 2011.
FANINI L.:
Organization of workshop and open experiment (using Rynchophorus ferrugineus as species
model) on alien and invasive species. "How to conquer a new environment: key questions to
animal behaviour" in collaboration with Dr. Kasapidis, Dr. Cini, Dr. Mazza, Dr. Tricarico, Dr.
Aquiloni, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Heraklion, Crete, 5-8 September
2011.
FAWLWETTER S.:
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της συνάντησης του WP8 του Ευρωπαϊκού προγράµµατος
ViBRANT, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Crete, Greece, 12-13 Μαΐου
2011.
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του ΕΜODNET Data Analysis Workshop, HCMR,
Heraklion, Crete, Greece, 25-27 Οκτωβρίου 2011.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της συνάντησης του WP8 του Ευρωπαϊκού προγράµµατος
ViBRANT, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Crete, Greece, 12-13 Μαΐου
2011.
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του ΕΜODNET Data Analysis Workshop, HCMR,
Heraklion, Crete, Greece, 25-27 Οκτωβρίου 2011.
12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναλύσεις Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χηµείας και Μικροβιολογίας
Παροχή υπηρεσιών Γενετικής
13 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
AΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Χ.:
Micro-CT seminar, NHM, London, 17-21 December 2011
EVAMAP Workshop, HCMR, Crete, 14-15 December 2011
Amvrakikos wetlands Workshop, Arta, 12 December 2011
LifeWatch Stakeholders meeting, Brussels, Belgium, 15-16 November 2011
BioDivMex Workshop, Universite de Provence, Marseille, France, 8-9 November 2011
ViBRANT Management Committee meeting, NHM, London, 3-4 November 2011
EMODnet data management Workshop, HCMR, Crete October 26-29, 2011
EUROMARINE data management Workshop, Glyfada, Athens October 18, 2011
EMBRC Workshop, Plymouth Aquarium, Plymouth, England October 13-14, 2011
Workshop on the Census of Marine Life international project, International Conference
Centre, Aberdeen, Scotland September 30, 2011
VECTORS WP3 meeting, International Conference Centre, Aberdeen, Scotland, 25 September
2011
MAPMED kick-off meeting, Regiona de Sardegna, Cagliari, Italy, 19-20 September 2011
MARCOM+ meeting (ESF), Brussels, Belgium, 8-9 September 2011
ViBRANT Management Committee meeting (on skype), 20 July 2011
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
257
EUROMARINE meeting, CNRS, Roscoff, France, 11-13 July 2011
EVAMAP meeting, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Crete, Greece, 16-18
May 2011
ViBRANT WP8 meeting, Institute of Marine Biology and Genetics, HCMR, Crete, Greece,
12-13 May 2011,
ENSAA event: Young Europeans Discuss Sustainable Development, Ionic Centre, Athens,
Greece, 11 May 2011
ViBRANT management committee meeting (on skype), Institute of Marine Biology and
Genetics, Crete Greece 20 April 2011
VECTORS WP3 meeting, Linnean Society of London, UK, 14-15 April 2011
ViBRANT WP8 preparatory meeting, Natural History Museum, London, UK, 13 April 2011
LifeWatch national champions meeting, Budapest, Hungary, 11 April 2011
MARCOM+ Marine and Maritime Science Policy meeting, Palma de Majorca, Spain, 4-6
April 2011
EMBOS kick-off meeting, COST Office, Brussels, Belgium, 29-30 March 2011
EuroMarine kick-off meeting, University of Göteborg, Sweden, March 2011
VECTORS kick-off meeting, Real Marine Hotel, Faro, Portugal, March 2011
VESTIS meeting, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, February 2011
ViBRANT kick-off meeting, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France, January
2011
EDIT final meeting, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France, January 2011
SEMBD council meeting, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France, January 2011
Marine Strategy Directive Framework meeting with national delegates, representative of the
ICES TG-6 working on sea floor integrity, Brussels, Belgium, January 2010.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Γ.
Συµµετοχή στο Kick-off meeting του προγράµµατος EMBRC στη Νάπολη Ιταλίας σαν legal
representative του ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ µε δικαίωµα ψήφου επί των αποφάσεων, 23-26/02/2011.
Συµµετοχή στο Kick-off meeting του προγράµµατος COPEWELL στο Estoril της Πορτογαλίας
σαν εκπόσωπος του ΙΘΑΒΙΓ και υπέυθυνος προγράµµατος 25-28/09/2011.
Συµµετοχή σε συνάντηση WO-coordinators and officers meeting του προγράµµατος EMBRC
στη Brest – Γαλλία 30/06 – 1/07, 2011 σαν legal representative του ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας στο Εδιµβούργο της Σκωτίας 20-23/07/2011 για την
συγγραφή ερευνητικής πρότασης στα πλαίσια της προκήρυξης FP7 The Ocean of Tomorrow:
KBBE.2012.1.2-12: Providing molecular tools for monitoring the potential genetic impact of
aquaculture on native populations.
MΑЇ∆ΑΝΟΥ Μ.:
Συµµετοχή στην οργάνωση και την πραγµατοποίηση των περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για το «Παιδικό Φεστιβάλ» στον Άγιο Νικόλαο σε συνεργασία µε το
«CretAquarium» του ΕΛΚΕΘΕ. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011.
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Θ.:
Συµµετοχή στο ντοκιµαντέρ “Μορφές ζωής, µορφές πνοής” (επετειακό ντοκιµαντέρ για την
Παγκόσµια Ηµέρα Βιοποικιλότητας). Σκηνοθεσία: Β. Ευθυµίου - Παραγωγή: ΕΤ1, πρώτη
προβολή: 22 Μαΐου 2011.
ΟΥΛΑΣ Α.:
Microbial Diversity, Genomics and Metagenomics HCMR Workshop, Crete, December 2011
Introduction to Systems Biology HCMR Course, Crete, November 2011
ΠΑΦΙΛΗΣ Ε.:
Awarded: EMBO Short Term Fellowship (356-2011) to visit the Novo Nordisk Foundation
Center for Protein Research in Copenhagen, Denmark, November-December 2011
Microbial Diversity, Genomics and Metagenomics HCMR Workshop, Crete, December 2011
Introduction to Systems Biology HCMR Course, Crete, November 2011
258
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.N.:
Συµµετοχή στο Joint Genome Institute (Department of Energy, USA) User Meeting, Walnut
Creek, California, USA, April 2011.
Συµµετοχή στη διεθνή ωκεανογραφική αποστολή Nautilus Live 2011 Expedition (Ocean
Exploration
Trust):
Sampling
in
Santorini
and
Kolumbo
volcanoes,
http://www.nautiluslive.org/people/paraskevi-polymenakou, Σεπτέµβριος 2011.
ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:
Συµµετοχή µετά από πρόσκληση των συντονιστών του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
EUROMARINE (7th EU FTP) στη Συνάντηση Εργασίας “Marine Research Strategy 1st
Workshop” στην οµάδα εργασίας “Euromarine Innovation strategy: Marine science as a
provider of new concepts and as a driver for innovation” στo Roscoff της Γαλλίας από 10 -14
Ιουλίου 2011.
Συµµετοχή σε δυο συναντήσεις της Πλατφόρµας Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της Ελληνικής
Υδατοκαλλιέργειας (HATiP, Hellenic Aquaculture Technology & Innovation Platform). Οµάδα
εργασίας για τις ερευνητικές προτεραιότητες που αφορούν το Βιολογικό Κύκλο των ψαριών
στις ιχθυοκαλλιέργειες. 15 Μαρτίου και 25 Μαΐου 2011, Αθήνα.
FANINI L.:
Australian Museum visiting fellowship 2011. “Collections on the beach” for the Collections
call. Activity in cooperation with Australian Museum, Sydney, Australia, 1st November-5th
December 2011.
Participation in COMBER activities, June to September 2011.
“The second life of your coffee plastic cup” leaflet to explain biodiversity sampling on the
supralittoral to the wide public. On: www.marbigen.org/news
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
VECTORS Kick-off meeting, Olhão, Πορτογαλία, 28 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2011.
st
VECTORS 1
Meeting of WP 4.1 Western Mediterranean Regional sea, ICM-CSIC
Headquarters, Barcelona, Ισπανία, 11-12 Ιουλίου 2011.
MAPMED Kick-off Consortium Meeting, Regione Autonoma della Sardegna Headquarters,
Cagliari, Sardinia, Ιταλία, 19-20 Σεπτεµβρίου 2011.
nd
EU-BON 2
Phase of Proposal Preparation (FP7 Cooperation Theme 6: Environment
ENV.2012.6.2-2), Museum für Naturkunde, Berlin, Γερµανία, 20-21 ∆εκεµβρίου 2011.