Νεα λίστα Κ.Ε.Ν.

ΚΩΔΙΚ.
ΚΕΝ (*)
Νέο ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Νέα
ΜΔΝ
Νέο Κόστος
ΚΥΑ 1/2/12
Υφιστάμενο
κόστος ανά
ΚΕΝ ΚΥΑ
1/10/11
Ε-ΤΚΑ
Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία
ασθένειας (Ε)
Ε01Α
Μεταμόσχευση ήπατος
26
24.725 €
28.907 €
Ε03Α
Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων
35
34.279 €
50.379 €
Ε04Α
Μεταμόσχευση πνευμόνων
20
27.286 €
30.015 €
Ε05Α
Μεταμόσχευση Καρδιάς
40
31.162 €
34.279 €
47
30.946 €
39.863 €
25
16.172 €
20.597 €
16
12.234 €
15.548 €
15
7.556 €
8.261 €
34
17.137 €
26.508 €
24
8.384 €
10.017 €
10
3.054 €
3.683 €
16
9.549 €
15.346 €
8
5.956 €
9.669 €
15
9.733 €
10.706 €
54
55.695 €
94.009 €
15
6.655 €
10.704 €
Ε06Μ
Ε06Χα
Ε06Χβ
Ε06Χγ
Ε07Α
Ε08Μ
Ε08Χ
Ε09Μ
Ε09Χ
Ε09Α
Ε10Α
Ε11Μ
Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη
αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη
αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές ή
τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη
αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95
ώρες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών
Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση
παγκρέατος
Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς
μεταμόσχευση παγκρέατος
Μεταμόσχευση παγκρέατος
Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής
υποβοήθησης
Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής
έγχυσης στη σπονδυλική στήλη με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
1
Ε11Χ
Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής
έγχυσης στη σπονδυλική στήλη χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
6
3.320 €
5.302 €
Ε12Α
Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης
3
2.990 €
6.414 €
31
27.506 €
37.063 €
75
1.500 €
(**)
75
700 €
(**)
60
1.000 €
(**)
60
500 €
(**)
30
1.000 €
(**)
16
1.500 €
(**)
8
1.500 €
(**)
Ε13Α
Ε14Μ
Ε14Χ
Ε15Μ
Ε15Χ
Ε16Α
Ε17Α
Ε18Α
Εξωσωματική οξυγόνωση μεμβράνης
(ECMO)
Διασωλήνωση > 1799 ώρες με περίπλοκες
χειρουργικές παρεμβάσεις ή πολυτραύμα,
με εξαιρετικά περίπλοκη χειρουργική
επέμβαση ή εντατική θεραπεία (> 3680
σημεία βαρύτητας-προσπάθειας)
(ημερήσιο κόστος μέχρι τις ημέρες της
ΜΔΝ)
Διασωλήνωση > 1799 ώρες με περίπλοκες
χειρουργικές παρεμβάσεις ή πολυτραύμα,
χωρίς πολύ περίπλοκη χειρουργική
επέμβαση, χωρίς εντατική θεραπεία (>
3680 σημεία βαρύτητας-προσπάθειας) ή
χωρίς πολύπλοκες χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς πολλαπλά τραύματα
(ημερήσιο κόστος μέχρι τις ημέρες της
ΜΔΝ)
Διασωλήνωση > 999 και <1800 ώρες με
περίπλοκες χειρουργικές παρεμβάσεις ή
πολυτραύμα, με εξαιρετικά περίπλοκες ή
πολλαπλών σταδίων (διαδοχικών)
επεμβάσεις ή παρατεταμένη εντατική
θεραπεία (> 3680 σημεία βαρύτηταςπροσπάθειας) (ημερήσιο κόστος μέχρι τις
ημέρες της ΜΔΝ)
Διασωλήνωση > 999 και <1800 ώρες με
περίπλοκες χειρουργικές παρεμβάσεις ή
πολυτραύμα ή περίπλοκο συνδυασμό ή
ηλικία <16 ετών ή χωρίς πολύπλοκες
χειρουργικές παρεμβάσεις, χωρίς
πολυτραύμα, ηλικία <16 ετών (ημερήσιο
κόστος μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ)
Διασωλήνωση > 499 και <1000 ώρες με
συγγενείς δυσπλασίες-διαμαρτίες ή όγκο,
ηλικίας <3 ετών ή με περίπλοκες
χειρουργικές παρεμβάσεις ή πολυτραύμα
ή περίπλοκη εντατική θεραπεία (> 3220
σημεία βαρύτητας-προσπάθειας) και
εξαιρετικά περίπλοκη χειρουργική
επέμβαση, ή ηλικία <16 ετών (ημερήσιο
κόστος μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ)
Διασωλήνωση > 249 και <500 ώρες με
εξαιρετικά περίπλοκη επέμβαση Παρέμβαση ή περίπλοκη αντιμετώπιση
εντατικής θεραπείας ( > 1.656 πόντους) ή
επεμβάσεις σε συγγενείς διαμαρτίες, ηλικία
<2 ετών ή με διάφορες χειρουργικές
παρεμβάσεις και > 1656 σημεία ή ηλικία
<16 ετών (ημερήσιο κόστος μέχρι τις
ημέρες της ΜΔΝ)
Διασωλήνωση > 95 και <250 ώρες, με
εξαιρετικά περίπλοκη χειρουργική
2
Ε19Α
Ε20Α
ΤΚΑ 01
Ν01Μ
Ν01Χ
Ν02Μα
Ν02Μβ
Ν02Χ
Ν03Μ
Ν03Χ
Ν04Μ
Ν04Χ
Ν05Α
Ν06Μ
Ν06Χ
Ν07Μ
επέμβαση ή περίπλοκη θεραπεία στην
εντατική > 1.656 πόντους ή> 1.104 σημεία
με σύνθετες χειρουργικές παρεμβάσεις ή
ειδικές παρεμβάσεις ή διαδικασία, και
ηλικία <16 ετών ή επί λεμφώματος και
λευχαιμίας (ημερήσιο κόστος μέχρι τις
ημέρες της ΜΔΝ)
Αποτυχία ή απόρριψη μεταμοσχευμένου
οργάνου, παραμονή περισσότερο από μια
ημέρα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές (ημερήσιο κόστος
μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ)
Αξιολόγηση ασθενούς για μεταμόσχευση
(ημερήσιο κόστος μέχρι τις ημέρες της
ΜΔΝ)
Παθήσεις και διαταραχές του νευρικού
συστήματος (Ν)
Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής
παροχέτευσης με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής
παροχέτευσης χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές
επεμβάσεις με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα
Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση,
μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση,
μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και
εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες
επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
4
1.000 €
(**)
3
300 €
(**)
7
2.298 €
2.528 €
5
1.913 €
1.980 €
18
7.620 €
7.730 €
11
4.606 €
4.721 €
7
3.400 €
3.836 €
15
5.442 €
5.914 €
5
2.580 €
3.990 €
12
3.880 €
4.267 €
4
2.170 €
2.470 €
1
346 €
439 €
13
2.997 €
3.297 €
2
876 €
969 €
9
2.284 €
2.513 €
3
Ν07Χ
Ν10Α
Ν11Α
Ν12Μ
Ν12Χ
Ν20Μ
Ν20Χ
Ν21Μ
Ν21Χ
Ν22Α
Ν23Α
Ν24Μ
Ν24Χ
Ν25Α
Ν26Μ
Ν26Χ
Ν27Μα
Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και
εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες
επεμβάσεις του νευρικού συστήματος
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσοσυμμετοχή, ημερήσια νοσηλεία
Τηλεμετρική παρακολούθηση
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος
Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική
υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική
υποστήριξη αναπνοής χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Οξεία εμφάνιση
παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς
χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Οξεία εμφάνιση
παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς
χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Αφαίρεση (Αιμαφαίρεση)
Άνοια (ανοϊκή συνδρομή) και άλλες
χρόνιες δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής
λειτουργίας
Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Εγκεφαλική παράλυση
Νεόπλασμα νευρικού συστήματος με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Νεόπλασμα νευρικού συστήματος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές
νευρικού συστήματος με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
2
973 €
1.110 €
1
149 €
163 €
5
1.210 €
1.331 €
13
5.241 €
5.390 €
7
3.416 €
3.720 €
25
6.290 €
6.919 €
10
2.342 €
2.576 €
16
4.509 €
4.960 €
5
1.714 €
1.885 €
1
209 €
243 €
13
1.326 €
2.109 €
13
2.172 €
2.389 €
6
1.054 €
1.159 €
2
439 €
482 €
9
1.875 €
2.062 €
4
792 €
872 €
13
2.299 €
2.529 €
4
Ν27Μβ
Ν27Χ
Ν28Μ
Ν28Χ
Ν29Μ
Ν29Χ
Ν30Α
Ν30Μα
Ν30Μβ
Ν30Χ
Ν31Μ
Ν31Χ
Ν32Μ
Ν32Χ
Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές
νευρικού συστήματος με μέτριας
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές
νευρικού συστήματος χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Πολλαπλή σκλήρυνση και
παρεγκεφαλιδική αταξία με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Πολλαπλή σκλήρυνση και
παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες
διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων,
ασθενούς που κατέληξε ή διακομίσθηκε σε
άλλο νοσοκομείο σε <5 ημέρες
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες
διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες
διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες
διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και
περιφερικών νεύρων με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και
περιφερικών νεύρων χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από
ιογενή μηνιγγίτιδα με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από
ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
8
1.188 €
1.307 €
3
439 €
482 €
9
1.733 €
1.907 €
2
513 €
565 €
6
1.118 €
1.230 €
3
495 €
545 €
2
382 €
420 €
17
2.475 €
3.408 €
9
1.625 €
1.860 €
6
1.082 €
1.191 €
7
1.372 €
1.510 €
2
255 €
280 €
14
2.226 €
3.175 €
5
1.075 €
1.183 €
Ν33Α
Ιογενής μηνιγγίτιδα
3
672 €
739 €
Ν34Μ
Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία
(λήθαργος) και κώμα, με συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
5
920 €
1.012 €
5
Ν34Χ
Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία
(λήθαργος) και κώμα, χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
2
340 €
374 €
Ν35Α
Πυρετικοί σπασμοί
2
318 €
350 €
6
1.351 €
1.486 €
2
439 €
482 €
2
304 €
335 €
10
2.115 €
2.327 €
4
799 €
879 €
5
1.203 €
1.323 €
7
488 €
537 €
1
248 €
272 €
10
1.670 €
1.837 €
3
630 €
693 €
23
5.277 €
5.805 €
11
1.960 €
2.475 €
6
1.288 €
1.416 €
3
1.269 €
1.395 €
3
1.464 €
1.611 €
Ν36Μ
Ν36Χ
Ν37Α
Ν38Μ
Ν38Χ
Ν39Μ
Ν39Χ
Ν40Α
Ν41Μ
Ν41Χ
Ν42Μα
Ν42Μβ
Ν42Χ
ΤΚΑ 02
Ο01Α
Ο02Α
Επιληπτικοί σπασμοί με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επιληπτικοί σπασμοί χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κεφαλαλγία
Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική)
κάκωση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Άλλες κακώσεις κεφαλής
Άλλες διαταραχές του νευρικού
συστήματος με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Άλλες διαταραχές του νευρικού
συστήματος χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/
τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές
επεμβάσεις με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
– επιπλοκές
Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/
τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές
επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/
τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Παθήσεις και διαταραχές των
οφθαλμών (Ο)
Επεμβάσεις για διατιτραίνον τραύμα
οφθαλμού
Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις
οφθαλμικού κόγχου
6
Ο03Α
Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς
1
731 €
837 €
Ο04Α
Μείζονες επεμβάσεις κερατοειδούς,
σκληρού και επιπεφυκότα
3
1.238 €
1.356 €
Ο05Α
Ασκορινοστομία
1
788 €
896 €
Ο10Α
Επεμβάσεις Στραβισμού
1
591 €
650 €
Ο11Α
Επεμβάσεις βλεφάρων
1
581 €
639 €
Ο12Α
Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού
και επιπεφυκότα
1
530 €
583 €
Ο13Α
Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής
1
305 €
336 €
Ο14Α
Άλλες επεμβάσεις οφθαλμού
2
369 €
406 €
2
933 €
1.026 €
1
531 €
687 €
1
466 €
592 €
10
2.203 €
2.423 €
8
1.691 €
1.860 €
4
941 €
1.035 €
5
849 €
934 €
2
297 €
327 €
2
382 €
420 €
2
439 €
482 €
2
24.000 €
24.000 €
11
4.927 €
5.420 €
7
2.336 €
2.570 €
2
1.391 €
1.609 €
4
1.165 €
1.281 €
Ο15Α
Ο15Β
Ο16Α
Ο17Α
Ο20Μ
Ο20Χ
Ο21Μ
Ο22Α
Ο23Α
Ο61Χ
ΤΚΑ 03
Ω01Α
Ω02Μα
Ω02Μβ
Ω02Χ
Ω03Α
Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες
επεμβάσεις καταρράκτη
Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες
επεμβάσεις καταρράκτη, ημερήσια
νοσηλεία
Επεμβάσεις φακού (από καταρράκτη ή
άλλη αιτία)
Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς
Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις
με συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές
του οφθαλμού με συνυπάρχουσες
παθήσεις- επιπλοκές
Ύφαιμα και συντηρητική (μη χειρουργική)
διαχείριση τραύματος οφθαλμού
Άλλες διαταραχές οφθαλμού
Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές
του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις- επιπλοκές
Παθήσεις και διαταραχές ωτός, ρινός,
στόματος και λάρυγγος (Ω)
Κοχλιακό εμφύτευμα
Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με
κακοήθεια ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Επεμβάσεις κεφαλής τραχήλου χωρίς
κακοήθεια χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Χειρουργική αποκατάσταση χειλεοσχιστίας
ή υπερωϊοσχιστίας (λαγώχειλου ή
λυκοστόματος)
7
Ω04Μ
Ω04Χ
Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
7
2.227 €
3.125 €
2
1.383 €
1.934 €
Ω05Α
Επεμβάσεις παρωτίδας
3
1.648 €
1.859 €
Ω06Α
Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων και
σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός
3
981 €
1.125 €
Ω10Α
Επεμβάσεις ρινικές
2
707 €
787 €
Ω11Α
Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή
2
478 €
526 €
2
836 €
946 €
1
315 €
347 €
3
673 €
740 €
Ω12Α
Ω13Α
Ω14Α
Άλλες ΩΡΛ επεμβάσεις και επεμβάσεις
στοματικής κοιλότητας
Μυριγγοτομή με εισαγωγή σωληνίσκου
αερισμού
Επεμβάσεις στόματος και σιαλογόνων
αδένων
Ω15Α
Επεμβάσεις μαστοειδούς
3
1.817 €
2.145 €
Ω20Α
Εξαγωγές και αποκαταστάσεις οδόντων
1
506 €
557 €
9
2.080 €
2.288 €
2
496 €
545 €
Ω30Μ
Ω30Χ
Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος,
φάρυγγος και λάρυγγος με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος,
φάρυγγος και λάρυγγος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Ω31Α
Αστάθεια - διαταραχές ισορροπίας
4
403 €
444 €
Ω32Α
Επίσταξη
2
325 €
358 €
2
361 €
397 €
3
262 €
288 €
1
241 €
265 €
4
870 €
957 €
3
221 €
243 €
1
231 €
254 €
1
185 €
661 €
15
4.274 €
4.701 €
Ω33Α
Ω34Α
Ω35Α
Ω36Μ
Ω36Χ
Ω37Α
Ω37Β
ΤΚΑ 04
Α01Μ
Μέση ωτίτιδα και λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού
Λαρυγγοτραχειΐτιδα - επιγλωττίτιδα τραχειοβροχίτιδα
Ρινικό τραύμα και παραμόρφωση
Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις
στοματικής κοιλότητας με συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις
στοματικής κοιλότητας χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός
από εξαγωγές και αποκαταστάσεις
Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός
από εξαγωγές και αποκαταστάσεις,
ημερήσια νοσηλεία
Παθήσεις και διαταραχές του
αναπνευστικού συστήματος (Α)
Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με
καταστροφικές (συστηματικές)
8
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
Α01Χ
Α02Μα
Α02Μβ
Α02Χ
Α10Μ
Α10Χ
Α11Χ
Α12Α
Α12Μ
Α12Χ
Α20Μ
Α20Χ
Α21Μ
Α21Χ
Α22Μα
Α22Μβ
Α22Χ
Α23Α
Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του
αναπνευστικού με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες
παθήσεις- επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του
αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του
αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος
με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος
με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος
με μη επεμβατικό αερισμό
Βρογχοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία
Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες επιπλοκές
Κυστική ίνωση με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού
με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού
με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Σύνδρομο άπνοιας ύπνου-Μελέτη
διαταραχών ύπνου
7
2.465 €
2.712 €
16
3.565 €
3.922 €
5
1.450 €
1.595 €
1
621 €
683 €
12
5.241 €
6.036 €
8
4.019 €
4.627 €
12
3.304 €
3.635 €
1
240 €
350 €
17
3.622 €
3.984 €
7
1.634 €
1.798 €
13
3.360 €
3.696 €
10
2.398 €
2.638 €
11
1.988 €
2.187 €
6
941 €
1.035 €
10
1.762 €
1.938 €
8
1.040 €
1.144 €
5
573 €
630 €
1
290 €
319 €
9
Α24Μ
Α24Χ
Α25Μ
Α25Χ
Α26Μα
Α26Μβ
Α26Χ
Α27Μ
Α27Χ
Α28Μ
Α28Χ
Α29Μ
Α29Χ
Α30Μ
Α30Χ
Α31Μ
Α31Χ
Α32Α
Α33Μα
Α33Μβ
Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική
ανεπάρκεια με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική
ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μείζον τραύμα θώρακος με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Μείζον τραύμα θώρακος με σοβαρές ή
μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Μείζον τραύμα θώρακος χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Σημεία και συμπτώματα του
αναπνευστικού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Σημεία και συμπτώματα του
αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα
με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Νεοπλάσματα του αναπνευστικού με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Νεοπλάσματα του αναπνευστικού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα
από τη νεογνική περίοδο
Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μέτριας
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
8
1.655 €
1.821 €
4
863 €
949 €
9
1.446 €
1.766 €
5
863 €
949 €
12
2.243 €
2.467 €
5
1.068 €
1.175 €
3
552 €
607 €
4
785 €
864 €
2
318 €
350 €
6
1.252 €
1.377 €
3
566 €
623 €
4
792 €
872 €
2
361 €
397 €
5
1.210 €
1.331 €
2
552 €
607 €
9
1.634 €
1.798 €
5
828 €
910 €
4
769 €
846 €
10
1.839 €
2.023 €
5
948 €
1.043 €
10
Α33Χ
Α34Μα
Α34Μβ
Α34Χ
Α35Μα
Α35Μβ
Α35Χ
Α36Α
ΤΚΑ 05
Κ01Μ
Κ01Χ
Κ02Α
Κ03Μ
Κ03Χ
Κ04Μ
Κ04Χ
Πλευριτική συλλογή χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διάμεση πνευμονοπάθεια με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διάμεση πνευμονοπάθεια με σοβαρές ή
μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Διάμεση πνευμονοπάθεια χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος με σοβαρές ή μέτριας
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Φυματίωση του αναπνευστικού
συστήματος
Παθήσεις και διαταραχές του
κυκλοφορικού συστήματος (Κ)
Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου
καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο
σύστημα, με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου
καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο
σύστημα, χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις σχετιζόμενες με
αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιακό
απινιδωτή
Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με
χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις
Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με
χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις
Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με
χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις
Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με
χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις
3
451 €
607 €
10
1.797 €
1.977 €
7
1.266 €
1.393 €
3
580 €
638 €
8
1.415 €
1.556 €
5
884 €
973 €
2
432 €
475 €
14
2.193 €
2.412 €
12
13.000 €
16.215 €
3
11.291 €
12.420 €
4
1.897 €
2.844 €
23
11.277 €
15.429 €
13
7.475 €
11.734 €
14
8.922 €
13.155 €
8
5.828 €
9.163 €
11
Κ05Μ
Κ05Χ
Κ06Μ
Κ06Χ
Κ07Μα
Κ07Μβ
Κ07Χ
Κ08Μ
Κ08Χ
Κ09Μα
Κ09Μβ
Κ09Χ
Κ10Μ
Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση
ή με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό χωρίς
επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση
ή με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό χωρίς
επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές
/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση
εξωσωματικής κυκλοφορίας με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές
/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση
εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή
μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές
/αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση
εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις
αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής
κυκλοφορίας με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις
αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής
κυκλοφορίας χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής
κυκλοφορίας με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής
κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής
κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων
αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου) με καταστροφικές
18
8.826 €
10.023 €
13
6.495 €
7.270 €
10
5.924 €
7.182 €
7
4.276 €
5.077 €
12
8.818 €
10.554 €
8
6.061 €
7.279 €
7
4.758 €
5.354 €
16
7.218 €
8.956 €
7
4.219 €
5.561 €
10
5.136 €
6.413 €
6
3.167 €
3.617 €
4
2.169 €
2.386 €
8
3.352 €
4.166 €
12
Κ10Χ
Κ11Μ
Κ11Χ
Κ12Μ
Κ12Χ
Κ13Μ
Κ13Χ
Κ14Μα
Κ14Μβ
Κ14Χ
Κ15Μ
Κ15Χ
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων
αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου) χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του
κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω
άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του
κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω
άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο
σύστημα, με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο
σύστημα, χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Ακρωτηριασμός άνω άκρου και δακτύλων
άκρου ποδός λόγω διαταραχών του
κυκλοφορικού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλων
άκρου ποδός λόγω παθήσεων του
κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των
μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων,
χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των
μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων,
χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των
μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων,
χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων
αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης
(stent) με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων
αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης
(stent) χωρίς καταστροφικές
4
2.476 €
2.724 €
27
6.629 €
7.292 €
14
2.930 €
3.223 €
11
3.280 €
5.465 €
4
2.831 €
3.694 €
17
3.608 €
3.969 €
7
1.139 €
1.660 €
11
3.245 €
3.569 €
4
1.810 €
1.991 €
2
1.125 €
1.277 €
4
1.945 €
2.728 €
2
1.761 €
2.013 €
13
Κ16Μ
Κ16Χ
Κ17Μ
Κ17Χ
Κ18Μ
Κ18Χ
Κ19Α
Κ20Α
Κ21Μ
Κ21Χ
Κ22Α
Κ30Μ
Κ30Χ
Κ31Μ
Κ31Χ
Κ32Α
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων
αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση
ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων
αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση
ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη με
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές
επεμβάσεις
Απολίνωση και εκρίζωση φλέβας
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
παθήσεις του κυκλοφορικού με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα
Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική
υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική
υποστήριξη αναπνοής χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό,
3
1.392 €
1.531 €
2
1.016 €
1.118 €
5
2.629 €
2.892 €
1
2.227 €
2.617 €
7
2.023 €
2.226 €
2
1.045 €
1.146 €
3
2.903 €
3.194 €
1
691 €
760 €
13
2.187 €
3.680 €
4
1.358 €
1.494 €
11
7.048 €
7.753 €
11
5.401 €
6.295 €
6
3.649 €
4.470 €
8
1.853 €
2.038 €
4
1.078 €
1.183 €
1
498 €
1.043 €
14
ημερήσια νοσηλεία
Κ32Μ
Κ32Χ
Κ33Α
Κ33Μ
Κ33Χ
Κ34Μ
Κ34Χ
Κ35Μ
Κ35Χ
Κ36Μ
Κ36Χ
Κ37Μ
Κ37Χ
Κ38Α
Κ38Μ
Κ38Χ
Κ39Μ
Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό
καρδιακό καθετηριασμό χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Πάθηση του κυκλοφορικού με μη
επεμβατικό αερισμό
Φλεβική θρόμβωση με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Φλεβική θρόμβωση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Δερματικά έλκη σε διαταραχές του
κυκλοφορικού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Δερματικά έλκη σε διαταραχές του
κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Περιφερική αγγειακή νόσος με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Αρτηριακή υπέρταση με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Αρτηριακή υπέρταση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Συγγενής καρδιοπάθεια με περίπλοκη
θεραπεία πολυανθεκτικών παθογόνων
μικροοργανισμών, ασθενειών και
παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος
Συγγενής καρδιοπάθεια με
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Συγγενής καρδιοπάθεια χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Βαλβιδοπάθειες με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
8
1.875 €
2.062 €
3
968 €
1.089 €
13
1.851 €
3.132 €
8
1.337 €
1.471 €
5
577 €
669 €
13
2.030 €
2.233 €
5
891 €
981 €
7
1.365 €
1.502 €
2
474 €
521 €
5
865 €
957 €
2
340 €
374 €
6
1.089 €
1.198 €
2
355 €
459 €
4
3.500 €
(**)
4
1.167 €
1.284 €
1
570 €
627 €
6
1.153 €
1.268 €
15
Κ39Χ
Κ40Μ
Κ40Χ
Κ41Μ
Κ41Χ
Κ42Μ
Κ42Χ
Κ43Μ
Κ43Χ
Κ44Α
Κ45Μα
Κ45Μβ
Κ45Χ
Κ46Μ
Κ46Χ
Κ47Μ
Κ47Χ
Κ48Α
Βαλβιδοπάθειες χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς
επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Συγκοπή και collapsus με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Συγκοπή και collapsus χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Θωρακικό / προκάρδιο άλγος
Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και
διαταραχές αγωγιμότητας με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και
διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Ασταθής στηθάγχη με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Ασταθής στηθάγχη χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις-επιπλοκές
Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
2
297 €
327 €
10
1.818 €
2.000 €
3
722 €
794 €
22
4.365 €
4.801 €
12
2.179 €
2.397 €
10
1.868 €
2.054 €
5
849 €
934 €
8
1.012 €
1.113 €
2
361 €
397 €
1
310 €
311 €
10
2.207 €
2.428 €
4
927 €
1.019 €
2
521 €
521 €
6
1.245 €
1.245 €
2
444 €
444 €
10
940 €
942 €
5
424 €
467 €
2
1.500 €
(**)
16
Κ49Μα
Κ49Μβ
Κ49Μγ
Κ49Χ
Κ50Α
Κ51Α
Κ52Μ
Κ52Χ
Κ53Μ
Κ53Χ
Κ54Μ
Κ54Χ
Κ55Μ
Κ55Χ
Κ56Μ
Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση
κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/κοιλιακές
ταχυκαρδίες με σύστημα χαρτογράφησης
και/ή εξειδικευμένους καθετήρες και
κολπική διαφραγματοστομία
Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση
κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/κοιλιακές
ταχυκαρδίες με σύστημα χαρτογράφησης
και/ή εξειδικευμένους καθετήρες χωρίς
κολπική διαφραγματοστομία
Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και
επέμβαση κατάλυσης σε
υπερκοιλιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες με
κολπική διαφραγματοστομία
Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και
επέμβαση κατάλυσης σε
υπερκοιλιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες
χωρίς σύστημα χαρτογράφησης και χωρίς
κολπική διαφραγματοστομία
Κατάλυση νευρικού πλέγματος νεφρικής
αρτηρίας
Εμφύτευση συσκευής συνεχούς ΗΚΓφικής
καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης
(Insertable loop recorders)
Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή,
ολοκληρωμένο σύστημα, με
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή,
ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή,
ολοκληρωμένο σύστημα, με
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή,
ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη
ολοκληρωμένο σύστημα, με
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη
ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη,
ολοκληρωμένο σύστημα, με
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη
ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής
βαλβίδας με καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
3
9.500 €
(**)
3
8.200 €
(**)
3
6.300 €
(**)
3
4.700 €
(**)
4
5.000 €
(**)
2
2.500 €
(**)
12
15.000 €
(**)
3
14.500 €
(**)
12
13.500 €
(**)
3
12.500 €
(**)
12
5.000 €
(**)
3
4.500 €
(**)
12
5.000 €
(**)
3
4.500 €
(**)
12
25.000 €
(**)
17
Κ56Χ
Κ57Μ
Κ57Χ
Κ58Μ
Κ58Χ
Κ59Α
Κ60Α
Κ61Α
Κ62Α
Κ63Α
Κ64Α
Κ65Α
Κ66Μ
Κ66Χ
Κ67Α
ΤΚΑ 06
Π01Μ
Π01Χ
Π02Μ
Π02Χ
Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής
βαλβίδας χωρίς καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση
καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση
καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική
καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική
καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Διακαθετηριακή αντικατάσταση ή
διόρθωση καρδιακών βαλβίδων χωρίς
καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Διακαθετηριακή αντιμετώπιση
μυοκαρδιοπάθειας, χωρίς καταστροφικές
συνυπάρχουσες παθήσεις/επιπλοκές
Διαδερμική - διακαθετηριακή τοποθέτηση
συσκευών σε καρδιακή κοιλότητα ή
σύγκλειση καρδιακών τρημάτων
Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικού ή
μεσοκοιλιακού ελλείμματος σε ασθενή <18
ετών
Επεμβατική σύγκλειση αρτηριακού πόρου
σε ασθενή <18 ετών
Επεμβατική σύγκλειση αορτοπνευμονικού
παράπλευρου σε ασθενή <18 ετών
Επεμβατική διάνοιξη μεσοκολπικής
επικοινωνίας σε ασθενή <18 ετών
Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για
συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή <18
ετών με καταστροφικές ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για
συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή <18
ετών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε
πνευμονική αρτηρία ή στην περιοχή του
ισθμού σε ασθενή <18 ετών
Παθήσεις και διαταραχές του πεπτικού
συστήματος (Π)
Εκτομή ορθού με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Εκτομή ορθού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος
εντέρου με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος
εντέρου χωρίς καταστροφικές
8
23.000 €
(**)
12
26.000 €
(**)
10
24.000 €
(**)
5
4.000 €
(**)
4
3.000 €
(**)
8
5.500 €
(**)
4
6.500 €
(**)
3
13.000 €
(**)
5
15.000 €
(**)
5
9.000 €
(**)
5
4.000 €
(**)
5
2.000 €
(**)
5
5.500 €
(**)
5
5.000 €
(**)
5
3.500 €
(**)
15
4.192 €
6.489 €
9
3.506 €
3.857 €
15
5.218 €
5.741 €
8
2.519 €
2.771 €
18
Π03Μ
Π03Χα
Π03Χβ
Π04Μα
Π04Μβ
Π04Χ
Π05Μα
Π05Μβ
Π05Χ
Π06Α
Π07Μ
Π07Χ
Π10Μ
Π10Χ
Π11Α
Π12Μα
Π12Μβ
Π12Χ
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και
δωδεκαδακτύλου με κακοήθεια ή με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και
δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και
δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος
εντέρου με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος
εντέρου με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος
εντέρου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επέμβαση πυλωρομυοτομής
Σκωληκοειδεκτομή με κακοήθεια ή
περιτονίτιδα ή με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Σκωληκοειδεκτομή χωρίς κακοήθεια ή
περιτονίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης,
ομφαλοκήλης κτλ) με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης,
ομφαλοκήλης κτλ) χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις πρωκτικής χώρας και
κολοστομίες
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού
συστήματος με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού
συστήματος με σοβαρές ή μέτριας
βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού
συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες
15
6.280 €
6.908 €
8
2.569 €
2.826 €
4
1.649 €
1.813 €
15
3.028 €
4.847 €
9
2.464 €
2.710 €
4
1.434 €
1.578 €
10
3.027 €
3.329 €
7
1.896 €
2.085 €
4
1.306 €
1.379 €
3
1.007 €
1.037 €
5
1.409 €
1.550 €
2
764 €
983 €
4
1.475 €
1.697 €
2
739 €
868 €
4
514 €
566 €
16
3.797 €
4.177 €
7
1.757 €
1.932 €
3
879 €
967 €
19
παθήσεις - επιπλοκές
Π26Μ
Π26Χ
Π26Α
Π27Μ
Π27Χ
Π27Α
Π28Μ
Π28Χ
Π28Α
Π40Μ
Π40Χ
Π41Μ
Π41Χ
Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού
σε καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού
σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνέπειες - επιπλοκές
Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου
πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία
Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού
σε καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού
σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνέπειες - επιπλοκές
Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού,
ημερήσια νοσηλεία
Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε
παθήσεις χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνέπειες - επιπλοκές
Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού,
ημερήσια νοσηλεία
Κακοήθεια του πεπτικού με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Κακοήθεια του πεπτικού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αιμορραγία γαστρεντερικού με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αιμορραγία γαστρεντερικού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
12
3.035 €
3.338 €
5
378 €
1.245 €
1
294 €
330 €
10
1.356 €
2.521 €
4
898 €
988 €
1
241 €
265 €
10
2.000 €
2.062 €
3
710 €
872 €
1
147 €
290 €
9
1.521 €
1.673 €
4
615 €
677 €
5
934 €
1.027 €
2
375 €
412 €
Π42Α
Επιπλεγμένο πεπτικό έλκος
5
997 €
1.097 €
Π43Α
Μη επιπλεγμένο πεπτικό έλκος
2
304 €
335 €
5
997 €
1.097 €
2
563 €
1.073 €
7
1.217 €
1.338 €
3
569 €
623 €
Π44Μ
Π44Χ
Π45Μ
Π45Χ
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Π46Α
Κοιλιακός πόνος ή μεσεντέριος αδενίτιδα
2
327 €
327 €
Π47Μ
Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
5
933 €
1.121 €
20
Π47Χ
Π50Μ
Π50Χ
ΤΚΑ 07
Η01Μ
Η01Χ
Η02Μα
Η02Μβ
Η02Χ
Η05Μ
Η05Χ
Η06Μ
Η06Χ
Η07Μ
Η07Χ
Η08Μ
Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Παθήσεις και διαταραχές του
ηπατοχολικού συστήματος και του
παγκρέατος (Η)
Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και
αναστόμωση με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και
αναστόμωση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές
επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέατος
με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές
επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέατος
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ανοικτή χολοκυστεκτομή με κλειστό
χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Ανοικτή χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό
χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή με
κλειστό χοληδόχο πόρο ή με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
2
335 €
335 €
6
1.033 €
1.136 €
2
323 €
374 €
17
5.296 €
7.916 €
7
3.119 €
3.682 €
12
4.646 €
5.111 €
9
2.344 €
2.578 €
6
1.890 €
2.079 €
14
4.121 €
4.533 €
4
1.267 €
1.393 €
14
3.565 €
4.646 €
5
864 €
1.556 €
11
3.908 €
4.299 €
6
1.500 €
2.037 €
5
1.600 €
2.111 €
21
Η08Χ
Η20Μ
Η20Χ
Η23Μ
Η23Χ
Η40Μα
Η40Μβ
Η40Χ
Η41Μ
Η41Χ
Η42Μ
Η42Χ
Η43Μ
Η43Χ
Η44Μ
Η44Χ
ΤΚΑ 08
Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς
κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία
οισοφαγικών κιρσών με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία
οισοφαγικών κιρσών χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Ενδοσκοπική παλίνδρομη
χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοσκοπική παλίνδρομη
χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε παθήσεις
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνέπειες - επιπλοκές
Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος
και παγκρέατος με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος
και παγκρέατος χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Διαταραχές παγκρέατος εκτός από
κακοήθεια με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές παγκρέατος - παγκρεατίτιδα
χωρίς κακοήθεια χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια,
κίρρωση, αλκοολική ηπατίτιδα με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια,
κίρρωση, αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές των χοληφόρων με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές των χοληφόρων χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Παθήσεις και διαταραχές του
μυοσκελετικού συστήματος και του
συνεκτικού ιστού (Μ)
2
1.085 €
1.273 €
11
3.237 €
3.561 €
5
1.182 €
1.517 €
11
2.320 €
2.552 €
3
651 €
786 €
12
1.700 €
2.654 €
5
717 €
965 €
2
296 €
366 €
9
1.754 €
1.930 €
4
792 €
872 €
8
1.215 €
1.938 €
3
447 €
708 €
8
1.674 €
1.813 €
2
520 €
521 €
6
942 €
1.198 €
2
296 €
436 €
22
Μ01Μ
Μ01Χ
Μ02Μ
Μ02Χ
Μ03Μ
Μ03Χ
Μ04Μ
Μ04Χ
Μ05Μ
Μ05Χ
Μ06Μα
Μ06Α
Μ06Μβ
Μ06Μγ
Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις
των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων με
αναθεώρηση ή με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις
των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων
χωρίς αναθεώρηση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού ή
(δερματικού μοσχεύματος με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές),
εξαιρουμένης της άκρας χείρας
Δερματικό μόσχευμα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές, εξαιρουμένης της
άκρας χείρας
Αρθροπλαστική ισχίου με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Aρθροπλαστική ισχίου χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αρθροπλαστική γόνατος με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Αρθροπλαστική γόνατος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Σοβαρές επεμβάσεις αποκατάστασης στη
σπονδυλική στήλη είτε επεμβάσεις
αποκατάστασης θωρακικών
παραμορφώσεων, ηλικία < 16 ετών, ή
παρα/τετραπληγία με συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές επιπλοκές, ή
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, ή
επεμβάσεις για την αντιμετώπιση
φλεγμονής στην περιοχή
Σοβαρές επεμβάσεις της σπονδυλικής
στήλης, ινιοαυχενικής μοίρας ηλικία <19
ετών
Μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη, με αντικατάσταση
σπονδυλικού σώματος είτε για σοβαρή
φλεγμονώδη νόσο, είτε γιά κακοήθη
νεοπλασία και συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές, πάνω από 6 επίπεδα
Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης,
ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς αντικατάσταση
του σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρή
φλεγμονώδη νόσο ή κακοήθεια, με
20
8.657 €
14.020 €
7
4.582 €
9.606 €
20
8.282 €
9.110 €
8
3.000 €
3.430 €
15
4.000 €
6.307 €
7
3.000 €
6.411 €
9
4.450 €
7.042 €
6
4.000 €
6.611 €
11
5.593 €
7.705 €
6
5.017 €
6.101 €
9
15.000 €
(**)
6
9.431 €
(**)
6
9.562 €
(**)
6
8.152 €
(**)
23
Μ06Χ
Μ07Α
Μ08Μ
Μ08Χ
Μ09Μα
Μ09Χα
Μ09Μβ
Μ09Χβ
Μ09Μγ
Μ09Χ
Μ10Μα
συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές
παθήσεις ή επιπλοκές
Σοβαρές επεμβάσεις στη σπονδυλική
στήλη, ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς ιδιαίτερα
πολύπλοκα ή πολύ σύνθετη λειτουργία,
χωρίς σπονδυλική αντικατάσταση του
σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη
νόσο ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς
συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές
παθήσεις ή επιπλοκές
Ακρωτηριασμός
Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική
στήλη με εσωτερική οστεοσύνθεση και
συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές
επιπλοκές ή διορθωτική οπίσθια
σπονδυλοδεσία ή αντικατάσταση
σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα
Εξειδικευμένες χειρουργικέςεπεμβάσεις σε
παραμορφωτικέςπαθήσεις της
σπονδυλικής στήλης, ή πολύπλοκες
σπονδυλοδεσίες ή επεμβάσεις
κυφοπλαστικής χωρίς αντικατάσταση
σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα,
χωρίς οπίσθια σπονδυλοδεσία
Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις
της σπονδυλικής στήλης με εσωτερική
οστεοσύνθεση και σοβαρές συνοδές
χειρουργικές επιπλοκές ή αλλογενές
οστικό μόσχευμα ή επεμβάσεις
κυφοπλαστικής σε > 2 επίπεδα ή σε 2
επίπεδα με συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές επιπλοκές
Εξειδικευμένες επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη με εσωτερική
οστεοσύνθεση με χρήση μεσοσπονδύλιων
κλωβών ή κυφοπλαστική σε 2 επίπεδα
χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή
σοβαρές παθήσεις ή επιπλοκές ή με
αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή
πάρα/τετραπληγία
Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις
στη σπονδυλική στήλη χωρίς επείγουσες
παρεμβάσεις, χωρίς σπονδυλική
παραμόρφωση, χωρίς σπονδυλοδεσία,
χωρίς κυφοπλαστική, με συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές εκτός από παρα/τετραπληγία
Σπονδυλοδεσία χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές έως και 3 επίπεδα
Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές
επεμβάσεις για την σπονδυλική στήλη, με
4
4.136 €
(**)
20
2.100 €
5.235 €
17
4.449 €
4.449 €
9
2.765 €
3.014 €
18
7.063 €
(**)
4
6.046 €
(**)
3
4.778 €
(**)
3
3.628 €
(**)
3
3.311 €
(**)
7
6.000 €
9.783 €
8
4.239 €
(**)
24
Μ10Μβ
Μ10Χα
Μ10Χβ
Μ10Χγ
Μ10Χδ
Μ11Α
Μ12Μα
Μ12Μβ
Μ12Χ
Μ13Μ
Μ13Χ
συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές
παθήσεις ή επιπλοκές ή με πολύπλοκες
επεμμβάσεις
Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές
επεμβάσεις για την σπονδυλική στήλη, με
συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές
παθήσεις ή επιπλοκές χωρίς πολύπλοκες
επεμμβάσεις
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη
μέσω Halo, με σπονδυλικό κάταγμα, με
πάρα/τετραπληγία
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη
μέσω Halo, χωρίς σπονδυλικό κάταγμα,
εκτός από πάρα/τετραπληγία
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές, ή έλξη μέσω Halo με σύνθετες
επεμβάσεις
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη
σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές, ή έλξη μέσω Halo χωρίς
σύνθετες επεμβάσεις
Επεμβάσεις διατατικής επιμήκυνσης άκρου
Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης
με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης
με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης
με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης
και αστραγάλου με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης
και αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
8
3.420 €
(**)
2
2.593 €
(**)
2
2.172 €
(**)
2
1.707 €
(**)
2
1.123 €
(**)
4
2.468 €
4.045 €
24
4.980 €
5.478 €
14
2.993 €
2.993 €
6
1.514 €
1.665 €
10
1.088 €
3.893 €
4
577 €
2.083 €
Μ15Α
Κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις
6
3.046 €
3.761 €
Μ16Α
Άλλες επεμβάσεις ώμου
2
1.141 €
1.588 €
3
2.066 €
2.708 €
2
640 €
1.764 €
Μ17Μ
Μ17Χ
Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
25
Μ18Α
Μ19Μ
Μ19Χ
Μ20Α
Μ21Α
Μ22Α
Μ23Α
Μ24Α
Μ25Μ
Μ25Χ
Μ27Μ
Μ27Χ
Μ28Μ
Μ28Χ
Μ29Α
Μ30Α
Μ31Μ
Μ31Χ
Μ32Μα
Μ32Μβ
Μ32Χ
Άλλες επεμβάσεις γόνατος
Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και
αντιβραχίου με συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και
αντιβραχίου χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις άκρου ποδός
2
627 €
743 €
6
2.291 €
2.648 €
2
998 €
1.904 €
2
1.077 €
1.286 €
Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών
εσωτερικής οστεοσύνθεσης ισχίου και
μηριαίου
Αρθροσκόπηση στο γόνατο ή τον αγκώνα
ή τον ώμο ή το αντιβραχίο
Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών
εσωτερικής οστεοσύνθεσης εξαιρουμένων
του ισχίου και μηριαίου
2
940 €
1.052 €
2
1.500 €
(**)
1
522 €
661 €
Αρθροσκοπική βιοψία
1
710 €
710 €
10
2.603 €
2.864 €
3
1.125 €
1.260 €
8
1.981 €
2.179 €
2
820 €
902 €
10
2.399 €
2.639 €
2
1.085 €
1.379 €
2
1.286 €
1.903 €
1
707 €
891 €
21
8.038 €
11.675 €
11
6.905 €
8.533 €
25
9.083 €
12.912 €
11
5.193 €
9.963 €
9
4.622 €
9.147 €
Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και
αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της
βιοψίας με συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και
αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της
βιοψίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Επεμβάσεις μαλακών μορίων με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επανορθωτική επέμβαση γόνατος ή
αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος
Επεμβάσεις άκρας χειρός
Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
26
Μ60Α
Μ61Μ
Μ61Χ
Μ63Μ
Μ63Χ
Μ64Μ
Μ64Χ
Μ65Μ
Μ65Χ
Μ66Μ
Μ66Χ
Μ67Μ
Μ67Χ
Μ68Μα
Μ68Μβ
Μ68Μγ
Κατάγματα διάφυσης μηριαίου
Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος
μηριαίου οστού με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος
μηριαίου οστού χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα
ισχίου, πυέλου και μηρού με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα
ισχίου, πυέλου και μηρού χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Οστεομυελίτιδα με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Οστεομυελίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού
με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Σηπτική αρθρίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και
κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με
νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας ηλικία > 55
ετών, είτε με συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή
επιπλοκές, ή με παρα/τετραπληγία, με
δισκίτιδα ή φλεγμονώδη
σπονδυλοαρθροπάθεια
Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και
κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με
νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας, ηλικία > 55
ετών, είτε με συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές επιπλοκές, ή με
παρα/τετραπληγία, εξαιρουμένης της
δισκίτιδας ή φλεγμονωδών
σπονδυλοαρθροπαθειών, με
συνυπάρχουσες παθήσεις
Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και
κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με
νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας, ηλικία > 55
7
1.563 €
1.720 €
13
2.200 €
2.210 €
4
850 €
856 €
7
1.089 €
1.198 €
2
403 €
444 €
15
2.427 €
2.669 €
8
1.068 €
1.175 €
11
2.327 €
2.560 €
5
1.111 €
1.222 €
9
2.214 €
2.436 €
2
410 €
652 €
12
2.207 €
2.428 €
7
906 €
996 €
2
3.069 €
(**)
2
1.338 €
(**)
2
1.095 €
(**)
27
Μ68Χ
Μ68Α
Μ69Μ
Μ69Χ
Μ71Μ
Μ71Χ
Μ72Μ
Μ72Χ
Μ73Μ
Μ73Χ
Μ74Α
Μ75Μ
Μ75Χ
Μ76Μ
Μ76Χ
ετών, είτε με συνυπάρχουσες
καταστροφικές ή σοβαρές επιπλοκές, ή με
παρα/τετραπληγία, εξαιρουμένης της
δισκίτιδας ή φλεγμονωδών
σπονδυλοαρθροπαθειών, χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις ή άλλα
κατάγματα του μηριαίου
Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και
κακώσεων της σπονδυλικής
στήλης,νοσηλία άνω της μίας ημέρας,
ηλικία <56 ετών, χωρίς παρα /
τετραπληγία, χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις ή επιπλοκές
Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και
κακώσεων της σπονδυλικής στήλης ή του
χεριού ή του ποδιού με νοσηλεία μίας
ημέρας
Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Άλλες παθήσεις μυών-τενόντων με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες παθήσεις μυών-τενόντων χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μετεγχειρητική παρακολούθηση
μυοσκελετικών εμφυτευμάτων/ προθέσεων
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Μετεγχειρητική παρακολούθηση
μυοσκελετικών εμφυτευμάτων/προθέσεων
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Κάκωση αντιβραχίου, καρπού, άκρας
χειρός ή άκρου ποδός
Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα,
γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα,
γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
2
731 €
(**)
1
151 €
(**)
9
1.530 €
1.533 €
2
425 €
428 €
7
1.203 €
1.323 €
2
368 €
405 €
9
1.528 €
1.681 €
3
490 €
490 €
18
2.044 €
2.249 €
4
437 €
584 €
2
350 €
350 €
8
1.455 €
1.455 €
2
368 €
405 €
7
1.174 €
1.292 €
2
389 €
389 €
28
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μ77Μ
Μ77Χ
Μ78Μ
Μ78Χ
Μ79Μ
Μ79Χ
Μ95Α
ΤΚΑ 09
Δ01Μ
Δ01Χ
Δ06Α
Δ07Α
Δ08Μ
Δ08Χ
Δ09Α
Δ10Α
Δ11Α
Δ12Μ
Δ12Χα
Κατάγματα πυέλου με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κατάγματα πυέλου χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κατάγματα αυχένος του μηριαίου με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κατάγματα αυχένος του μηριαίου χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις ή επιπλοκές
Παθολογικό κάταγμα με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Παθολογικό κάταγμα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Εμφύτευση ογκολογικής πρόθεσης ή ολική
αντικατάσταση του μηρού
Παθήσεις και βλάβες του δέρματος, του
υποδόριου ιστού και του μαστού (Δ)
Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για
παθήσεις - ελλείμματα δέρματος,
υποδορίου ιστού και μαστού με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για
παθήσεις - ελλείμματα δέρματος,
υποδορίου ιστού και μαστού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού
Ελάσσονες επεμβάσεις για παθήσεις
μαστού
Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα
και/ή χειρουργικό καθαρισμό με
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα
και/ή χειρουργικό καθαρισμό χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις περιπρωκτικών και
δερμοειδών παθήσεων (κύστης, συριγγίου,
αποστήματος κλπ)
Χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής
δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού
Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου
ιστού και μαστού
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με
έλκος/κυτταρίτιδα, με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με
έλκος/κυτταρίτιδα, χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
12
2.052 €
2.257 €
6
962 €
1.058 €
7
1.463 €
1.463 €
2
470 €
475 €
15
2.942 €
2.942 €
8
1.370 €
1.370 €
15
21.000 €
(**)
13
5.297 €
8.557 €
8
5.865 €
6.452 €
3
1.380 €
1.383 €
2
600 €
605 €
10
2.086 €
2.294 €
2
719 €
791 €
2
626 €
688 €
2
611 €
672 €
1
367 €
404 €
20
4.429 €
4.871 €
13
2.816 €
3.097 €
29
Δ12Χβ
Δ13Μ
Δ13Χ
Δ14Α
Δ20Μ
Δ20Χ
Δ20Α
Δ22Μ
Δ22Χ
Δ23Μ
Δ23Χ
Δ24Μ
Δ24Χ
Δ25Μ
Δ25Χ
Δ27Μ
Δ27Χ
Δ28Μα
- επιπλοκές με αποκατάσταση με
δερματικό μόσχευμα/κρημνό
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με
έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές χωρίς αποκατάσταση με
δερματικό μόσχευμα/κρημνό
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς
έλκος/κυτταρίτιδα με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές ή με (αποκατάσταση με
δερματικό μόσχευμα/κρημνό)
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς
έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές, χωρίς (αποκατάσταση με
δερματικό μόσχευμα/κρημνό)
Μείζων πλαστική αποκατάσταση μαστού
Δερματικά έλκη με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Δερματικά έλκη χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Δερματικά έλκη, ημερήσια νοσηλεία
Κακοήθεις παθήσεις του μαστού με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κυτταρίτιδα με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και
μαστό με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και
μαστό χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Ελάσσονες βλάβες του δέρματος
Ελάσσονες βλάβες του δέρματος,
ημερήσια νοσηλεία
Μείζονες βλάβες του δέρματος με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
8
1.613 €
1.774 €
12
2.514 €
2.856 €
4
915 €
915 €
8
3.834 €
4.198 €
16
2.669 €
2.669 €
9
1.471 €
1.471 €
1
171 €
171 €
5
965 €
965 €
2
625 €
688 €
5
965 €
965 €
2
296 €
366 €
9
1.116 €
1.619 €
4
802 €
802 €
6
1.105 €
1.105 €
2
350 €
350 €
3
708 €
708 €
1
181 €
199 €
10
1.880 €
1.969 €
30
Δ28Μβ
Δ28Α
Δ28Χ
Δ29Μ
Δ29Α
Δ29Χ
ΤΚΑ 10
Θ01Μ
Θ01Χ
Θ02Μ
Θ02Χ
Θ03Α
Θ04Μ
Θ04Χ
Θ05Μ
Θ05Χ
Θ06Μ
Θ06Χ
Μείζονες βλάβες του δέρματος με
καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές μακράς διάρκειας
Μείζονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια
νοσηλεία
Μείζονες βλάβες του δέρματος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κακοήθεια του δέρματος με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Κακοήθεια του δέρματος, ημερήσια
νοσηλεία
Κακοήθεια του δέρματος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοκρινικά, διατροφικά και
μεταβολικά νοσήματα και διαταραχές
(Θ)
Χειρουργικές επεμβάσεις για επιπλοκές
του διαβήτη με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις για επιπλοκές
του διαβήτη χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επεμβάσεις υπόφυσης με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις υπόφυσης χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις επινεφριδίων
Μείζονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία
με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Επεμβάσεις παραθυρεοειδών με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις παραθυρεοειδών χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις θυρεοειδούς με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις θυρεοειδούς χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
30
4.400 €
(**)
1
164 €
382 €
4
965 €
965 €
11
2.171 €
2.171 €
1
161 €
161 €
7
1.377 €
1.377 €
27
4.005 €
6.202 €
12
2.547 €
2.801 €
10
4.668 €
5.135 €
4
3.014 €
3.515 €
4
2.997 €
3.297 €
8
3.263 €
4.378 €
4
1.503 €
2.848 €
8
2.587 €
2.587 €
3
1.077 €
1.218 €
5
2.395 €
2.620 €
2
1.366 €
1.581 €
Θ07Α
Επεμβάσεις για την παχυσαρκία
3
1.276 €
1.276 €
Θ08Α
Επεμβάσεις θυρεογλωσσικού πόρου
2
868 €
952 €
19
4.895 €
4.895 €
Θ09Μα
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
ενδοκρινολογικές, διατροφικές και
μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
31
- επιπλοκές
Θ09Μβ
Θ09Χ
Θ10Μ
Θ10Χ
Θ10Α
Θ20Μ
Θ20Χ
Θ21Α
Θ22Μ
Θ22Χ
Θ23Μ
Θ23Χ
Θ24Μ
Θ24Χ
ΤΚΑ 11
Υ02Μ
Υ02Χ
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
ενδοκρινολογικές, διατροφικές και
μεταβολικές διαταραχές με σοβαρές ή
μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
ενδοκρινολογικές, διατροφικές και
μεταβολικές διαταραχές χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για
μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για
μεταβολικές διαταραχές χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για
μεταβολικές διαταραχές, ημερήσια
νοσηλεία
Διαβήτης με καταστροφικές (συστηματικές)
ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Διαβήτης χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Σοβαρή διατροφική διαταραχή
Διάφορες μετοβολικές διαταραχές με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διάφορες μεταβολικές διαταραχές χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Ενδοκρινολογικές διαταραχές με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ενδοκρινολογικές διαταραχές χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Παθήσεις και διαταραχές νεφρού και
ουροποιητικού συστήματος (Υ)
Επεμβατική εισαγωγή καθετήρα
περιτοναϊκής κάθαρσης με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβατική εισαγωγή καθετήρα
περιτοναϊκής κάθαρσης χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
7
2.080 €
2.080 €
3
1.527 €
1.765 €
18
4.296 €
4.296 €
7
1.580 €
1.580 €
1
297 €
297 €
18
1.735 €
1.735 €
3
731 €
731 €
12
2.599 €
2.599 €
7
1.092 €
1.393 €
2
482 €
482 €
5
1.074 €
1.074 €
3
156 €
405 €
9
1.829 €
1.829 €
3
428 €
669 €
10
3.111 €
3.111 €
2
1.029 €
1.189 €
32
Υ03Μα
Υ03Μβ
Υ03Χ
Υ04Μα
Υ04Μβ
Υ04Χ
Υ05Μ
Υ05Χ
Υ06Μ
Υ06Χ
Υ07Μ
Υ07Χ
Υ08Μ
Υ08Χ
Υ09Μα
Υ09Μβ
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και
μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
για νεοπλασία με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
– επιπλοκές
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και
μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
για νεοπλασία με σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και
μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
για νεοπλασία χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και
μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
για μη-νεοπλασματικές παθήσεις με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και
μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
για μη-νεοπλασματικές παθήσεις με
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και
μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
για μη νεοπλασματικές παθήσεις χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Διουρηθρική προστατεκτομή με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός της
προστατεκτομής με συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός της
προστατεκτομής χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις ουρήθρας με
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Επεμβάσεις ουρήθρας χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για παθήσεις των
νεφρών και της ουροποιητικής οδού με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για παθήσεις των
νεφρών και της ουροποιητικής οδού με
13
6.165 €
6.431 €
9
4.011 €
4.426 €
5
2.709 €
2.992 €
13
4.355 €
4.355 €
7
2.361 €
2.361 €
3
1.479 €
1.605 €
10
2.848 €
2.848 €
3
1.000 €
1.000 €
9
2.381 €
2.381 €
2
808 €
808 €
5
1.107 €
1.218 €
2
643 €
680 €
5
1.271 €
1.271 €
2
619 €
631 €
17
4.729 €
4.729 €
4
1.760 €
1.919 €
33
Υ09Χ
Υ20Α
Υ20Μα
Υ20Μβ
Υ20Χ
Υ21Α
Υ22Α
Υ22Μ
Υ22Χ
Υ23Μ
Υ23Χ
Υ24Α
Υ25Μ
Υ25Χ
Υ26Α
Υ27Μ
Υ27Χ
Υ28Α
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για παθήσεις των
νεφρών και της ουροποιητικής οδού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ουρητηροσκόπηση
Νεφρική ανεπάρκεια με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
– επιπλοκές
Νεφρική ανεπάρκεια με σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Νεφρική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Ουρηθροκυστεοσκόπηση, ημερήσια
νοσηλεία
Εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικό
κύμα για λίθους στην ουροποιητική οδό
Νεοπλάσματα των νεφρών και της
ουροποιητικής οδού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Νεοπλάσματα των νεφρών και της
ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Λοιμώξεις των νεφρών και της
ουροποιητικής οδού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Λοιμώξεις των νεφρών και της
ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Λιθίαση ουροποιητικού και απόφραξη
Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και
της ουροποιητικής οδού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και
της ουροποιητικής οδού χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Στένωση της ουρήθρας
Άλλες παθήσεις των νεφρών και της
ουροποιητικής οδού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες παθήσεις των νεφρών και της
ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Περιτοναϊκή κάθαρση
2
1.035 €
1.035 €
2
715 €
767 €
12
2.633 €
2.934 €
6
1.091 €
1.300 €
3
584 €
584 €
1
217 €
231 €
1
482 €
482 €
7
1.373 €
1.471 €
2
545 €
545 €
8
1.564 €
1.564 €
3
560 €
560 €
2
389 €
389 €
6
1.128 €
1.128 €
2
405 €
405 €
2
440 €
440 €
7
1.521 €
1.673 €
2
358 €
358 €
1
249 €
296 €
34
Υ29Α
Υ30Α
ΤΚΑ 12
Β01Μ
Β01Χ
Β02Μ
Β02Χ
Αιμοκάθαρση
Διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις
παθήσεων ουροποιητικόύ συστήματος ημερίσια νοσηλεία
Νοσήματα και διαταραχές του ανδρικού
αναπαραγωγικού συστήματος (Β)
Μείζονες επεμβάσεις πυέλου σε άρρενες
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Μείζονες επεμβάσεις πυέλου σε άρρενες
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
Διουρηθρική προστατεκτομή με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
1
136 €
136 €
1
250 €
(**)
8
3.230 €
3.553 €
4
2.492 €
2.892 €
7
1.406 €
1.719 €
3
1.007 €
1.007 €
Β03Α
Επεμβάσεις πέους
2
400 €
771 €
Β03Μ
Επεμβάσεις Πέους με χρήση προσθετικών
4
3.000 €
(**)
Β04Α
Επεμβάσεις όρχεων (π.χ. κιρσοκήλη,
υδροκήλη, ορχεκτομή)
1
300 €
652 €
Β05Α
Περιτομή
1
400 €
458 €
6
1.212 €
1.930 €
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του
ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του
ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Ουρηθροκυστεοσκόπηση για παθήσεις
ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος,
ημερήσια νοσηλεία
Κακοήθεια του ανδρικού αναπαραγωγικού
συστήματος με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κακοήθεια του ανδρικού αναπαραγωγικού
συστήματος χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
2
919 €
1.659 €
1
217 €
220 €
7
1.169 €
1.323 €
2
402 €
413 €
Β21Α
Καλοήθης υπερτροφία προστάτη
2
459 €
459 €
Β22Α
Φλεγμονή του ανδρικού αναπαραγωγικού
συστήματος
3
527 €
545 €
Β23Α
Ανδρική στείρωση
1
289 €
316 €
1
296 €
296 €
Β06Μ
Β06Χ
Β10Α
Β20Μ
Β20Χ
Β24Α
ΤΚΑ 13
Άλλες παθήσεις του ανδρικού
αναπαραγωγικού συστήματος
Νοσήματα και διαταραχές του
γυναικείου αναπαραγωγικού
35
συστήματος (Γ)
Γ01Α
Γ04Μ
Γ04Χ
Γ05Μ
Γ05Χ
Γ06Μ
Γ06Χ
Γ07Α
Γ08Α
Γ09Α
Γ10Α
Γ11Α
Γ12Μ
Γ12Χ
Γ20Μ
Γ20Χ
Γ21Α
Γ22Α
Πυελική εξεντέρωση και ριζική αιδοιεκτομή
Υστερεκτομή για μη κακοήθεια με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις
σαλπίγγων για μη κακοήθεια με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις
σαλπίγγων για μη κακοήθεια χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επανορθωτικές επεμβάσεις γυναικείου
αναπαραγωγικού συστήματος με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επανορθωτικές επεμβάσεις γυναικείου
αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων
για μη κακοήθεια
Ενδοσκοπικές και λαπαροσκοπικές
επεμβάσεις γυναικείου αναπαραγωγικού
συστήματος
Κωνοειδής εκτομή τραχήλου μήτρας, και
επεμβάσεις κόλπου, τραχήλου μήτρας και
αιδοίου
Διαγνωστική απόξεση ή διαγνωστική
υστεροσκόπηση
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του
γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος
Επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για
κακοήθεια με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Επεμβάσεις μήτρας και εξαρτημάτων για
κακοήθεια χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού
συστήματος με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Κακοήθεια γυναικείου αναπαραγωγικού
συστήματος χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Λοιμώξεις γυναικείου αναπαραγωγικού
συστήματος
Διαταραχές εμμήνου ρύσης και άλλες
διαταραχές του γυναικείου
8
2.964 €
2.964 €
6
2.001 €
2.062 €
4
998 €
1.525 €
6
1.952 €
2.147 €
2
1.140 €
1.374 €
4
1.499 €
1.649 €
3
1.149 €
1.264 €
2
683 €
742 €
1
603 €
719 €
2
402 €
418 €
1
296 €
425 €
3
729 €
729 €
9
3.251 €
3.576 €
4
1.784 €
1.963 €
9
1.790 €
1.969 €
4
755 €
755 €
3
343 €
475 €
1
257 €
257 €
36
αναπαραγωγικού συστήματος
ΤΚΑ 14
Λ01Μ
Λ01Χ
Λ02Μ
Λ02Χ
Λ03Μ
Λ03Χ
Λ04Μ
Λ04Χ
Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία (Λ)
Τοκετός με καισαρική τομή με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Τοκετός με καισαρική τομή χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Κολπικός τοκετός με χειρουργική
επέμβαση με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Κολπικός τοκετός με χειρουργική
επέμβαση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Έκτοπη κύηση με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Έκτοπη κύηση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Καταστάσεις μετά τον τοκετό ή μετά την
άμβλωση με χειρουργική επέμβαση με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Καταστάσεις μετά τον τοκετό ή μετά την
άμβλωση με χειρουργική επέμβαση χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
7
1.300 €
2.171 €
4
1.000 €
1.541 €
5
1.100 €
1.743 €
4
800 €
1.175 €
4
900 €
1.249 €
3
700 €
886 €
5
1.200 €
1.807 €
2
400 €
571 €
Λ05Α
Άμβλωση με χειρουργική επέμβαση
1
200 €
334 €
Λ20Α
Κολπικός τοκετός (φυσιολογικός)
3
600 €
872 €
Λ21Α
Καταστάσεις μετά τον τοκετό ή μετά την
άμβλωση χωρίς χειρουργική επέμβαση
2
400 €
420 €
Λ23Α
Άμβλωση χωρίς χειρουργική επέμβαση
1
200 €
265 €
Λ24Α
Ψευδείς ωδίνες τοκετού
3
200 €
288 €
Λ26Α
Προγεννητική και άλλη μαιευτική εισαγωγή
5
200 €
257 €
2
1.037 €
1.381 €
23
17.418 €
20.279 €
55
13.801 €
16.846 €
40
9.927 €
11.997 €
ΤΚΑ 15
Τ01Α
Τ02Α
Τ03Α
Τ04Α
Νεογέννητα και άλλα νεογνά (Τ)
Νεογνό, που κατέληξε ή διακομίστηκε σε
<5 ημέρες από την εισαγωγή με
σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις
Καρδιοθωρακικές/αγγειοχειρουργικές
επεμβάσεις σε νεογνά
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε
νεογνό με βάρος εισαγωγής 1000-1499 gr
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε
νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr
37
Τ05Α
Τ06Μ
Τ06Χ
Τ20Χα
Τ20Χβ
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε
νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε
νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr με
πολλαπλά μείζονα προβλήματα
Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε
νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr
χωρίς πολλαπλά μείζονα προβλήματα
Νεογνό που κατέληξε ή διακομίστηκε σε
<5 ημέρες από την εισαγωγή, χωρίς
σημαντική χειρουργική επέμβαση,
νεογέννητο
Νεογνό που κατέληξε ή διακομίστηκε σε
<5 ημέρες από την εισαγωγή, χωρίς
σημαντική χειρουργική επέμβαση, όχι
νεογέννητο
35
9.565 €
10.357 €
30
12.981 €
15.128 €
20
4.582 €
5.062 €
2
244 €
244 €
2
512 €
512 €
Τ21Α
Νεογνό με βάρος εισαγωγής <750 gr
85
31.460 €
41.579 €
Τ22Α
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 750-999 gr
75
23.575 €
30.725 €
35
6.390 €
7.359 €
30
5.818 €
5.818 €
28
5.651 €
5.872 €
26
4.145 €
4.145 €
24
3.158 €
3.158 €
20
2.646 €
2.646 €
28
3.719 €
3.719 €
12
2.346 €
2.346 €
11
1.644 €
1.644 €
5
716 €
716 €
20
3.076 €
3.076 €
15
1.294 €
1.294 €
7
918 €
918 €
Τ23Α
Τ24Α
Τ25Μα
Τ25Μβ
Τ25Μγ
Τ25Χ
Τ26Μα
Τ26Μβ
Τ26Μγ
Τ26Χ
Τ27Μα
Τ27Μβ
Τ27Μγ
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1000-1249 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1250-1499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
με πολλαπλά μείζονα προβλήματα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
μείζον πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
άλλο πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
χωρίς πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
πολλαπλά μείζονα προβλήματα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
μείζον πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
άλλο πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
χωρίς πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
πολλαπλά μείζονα προβλήματα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
μείζον πρόβλημα
Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με
άλλο πρόβλημα
38
Τ27Χ
ΤΚΑ 16
Ξ01Α
Ξ02Μ
Ξ02Χ
Ξ20Μ
Ξ20Χα
Ξ20Χβ
Ξ21Μ
Ξ21Χ
Ξ22Α
ΤΚΑ 17
Σ01Μ
Σ01Χ
Σ02Μα
Σ02Μβ
Σ02Χ
Σ03Μ
Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr
χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
χωρίς πρόβλημα
Παθήσεις και δυσλειτουργίες του
αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων
και ανοσολογικές δυσλειτουργείες (Ξ)
Σπληνεκτομή
Άλλη χειρουργική επέμβαση αίματος και
αιμοποιητικών οργάνων με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλη χειρουργική επέμβαση αίματος και
αιμοποιητικών οργάνων χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές του δικτυοενδοθηλιακού και
ανοσοποιητικού με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές του δικτυοενδοθηλιακού και
ανοσοποιητικού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές με κακοήθεια
Διαταραχές του δικτυοενδοθηλιακού και
ανοσοποιητικού χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές χωρίς κακοήθεια
Διαταραχές ερυθροκυττάρων με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές ερυθροκυττάρων χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Διαταραχές πήξης του αίματος
Νεοπλάσματα (αιματολογικά και
συμπαγείς όγκοι) (Σ)
Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες
χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές με
μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές με
μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές με
μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες
χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές
3
428 €
428 €
14
3.199 €
3.476 €
30
4.413 €
4.655 €
15
781 €
781 €
30
1.945 €
1.945 €
15
786 €
786 €
5
257 €
257 €
20
975 €
1.136 €
3
297 €
315 €
3
514 €
514 €
23
8.000 €
8.558 €
6
2.194 €
2.236 €
18
4.000 €
5.777 €
8
2.998 €
3.109 €
5
1.953 €
2.056 €
20
5.760 €
6.097 €
39
Σ03Χ
Σ04Μ
Σ04Χ
Σ20Μ
Σ20Χ
Σ21Μ
Σ21Χ
Σ21Α
Σ22Μ
Σ22Χ
ΤΚΑ 18
Ρ01Α
Ρ05Μα
Ρ05Μβ
Ρ05Χ
Ρ10Μα
Ρ10Μβ
Ρ10Χ
Ρ20Α
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες
χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές με
άλλες χειρουργικές επεμβάσεις με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές με
άλλες χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Οξεία λευχαιμία με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Οξεία λευχαιμία χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Λέμφωμα και μη-οξεία λευχαιμία με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λέμφωμα και μη-οξεία λευχαιμία χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λέμφωμα και μη-οξεία λευχαιμία, ημερήσια
νοσηλεία
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές με
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες νεοπλασματικές διαταραχές χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
3
1.085 €
1.099 €
7
1.694 €
1.694 €
2
966 €
966 €
17
5.707 €
7.435 €
3
690 €
988 €
14
3.100 €
3.782 €
5
1.410 €
1.886 €
1
200 €
294 €
6
970 €
1.253 €
2
638 €
638 €
1
289 €
443 €
20
7.644 €
8.110 €
9
3.050 €
3.050 €
6
2.140 €
2.140 €
24
6.993 €
7.118 €
12
2.688 €
2.688 €
7
1.473 €
1.473 €
11
5.281 €
6.023 €
Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα (Ρ)
Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής
ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV),
ημερήσια νοσηλεία
Ασθένειες σχετιζόμενες με τον HIV με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Ασθένειες σχετιζόμενες με τον HIV με
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Ασθένειες σχετιζόμενες με τον HIV χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις για λοιμώδη και
παρασιτικά νοσήματα με καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις για λοιμώδη και
παρασιτικά νοσήματα με σοβαρές ή
μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις για λοιμώδη και
παρασιτικά νοσήματα χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με
μηχανική υποστήριξη αναπνοής
40
Ρ20Μ
Ρ20Χ
Ρ21Μ
Ρ21Χ
Ρ22Μ
Ρ22Χ
Ρ23Α
Ρ24Μα
Ρ24Μβ
Ρ24Χ
ΤΚΑ 19
Ψ20Α
Ψ40Α
Ψ41Α
Ψ42Μ
Ψ42Χ
Σηψαιμία με καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Σηψαιμία χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις
- επιπλοκές
Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές
λοιμώξεις με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές
λοιμώξεις χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Εμπύρετο αγνώστου προέλευσης με
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Εμπύρετο αγνώστου προέλευσης χωρίς
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Ιογενείς λοιμώξεις
Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές
11
2.316 €
2.514 €
6
992 €
1.261 €
8
1.556 €
1.556 €
4
778 €
778 €
5
1.105 €
1.105 €
2
444 €
444 €
2
428 €
428 €
14
3.773 €
3.773 €
6
1.401 €
1.401 €
3
623 €
623 €
1
148 €
148 €
1
140 €
140 €
21
3.066 €
3.066 €
15
3.268 €
3.268 €
8
1.331 €
1.331 €
14
2.568 €
2.568 €
Ψυχικά νοσήματα και διαταραχές (Ψ)
Θεραπεία ψυχικών διαταραχών με
ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ημερήσια
νοσηλεία
Θεραπεία ψυχικών διαταραχών χωρίς
ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ημερήσια
νοσηλεία
Σχιζοφρένεια
Παράνοια και οξεία ψυχωσική διαταραχή
με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές ή με νομικό καθεστώς ψυχικής
υγείας
Παράνοια και οξεία ψυχωσική διαταραχή
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις –
επιπλοκές χωρίς νομικό καθεστώς ψυχικής
υγείας
Ψ43Α
Μείζονες συναισθηματικές διαταραχές
Ψ44Α
Άλλες συναισθηματικές και σωματόμορφες
διαταραχές
7
1.152 €
1.152 €
Ψ45Α
Αγχώδεις διαταραχές
4
965 €
965 €
Ψ46Α
Διαταραχές στη λήψη τροφής και
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
20
4.171 €
4.171 €
41
Ψ47Α
Διαταραχές προσωπικότητας και οξείες
αντιδράσεις
Ψ48Α
Ψυχικές διαταραχές παιδικής ηλικίας
ΤΚΑ 20
Ι20Α
Ι21Α
Ι22Μ
Ι22Χ
Ι23Α
Ι24Α
ΤΚΑ 21
Φ01Α
Φ02Μ
Φ02Χ
Φ03Α
Φ04Μ
Φ04Χ
Φ10Α
Φ11Μ
Φ11Χ
Χρήση
οινοπνευματωδών/ψυχοδραστικών
ουσιών και οι οφειλόμενες σε αυτή
οργανικές ψυχικές διαταραχές (Ι)
Τοξίκωση από οινοπνευματώδη και
κατάσταση απόσυρσης (σύνδρομο
στέρησης)
Τοξίκωση από ψυχοδραστικές ουσίες
(ναρκωτικά) και κατάσταση απόσυρσης
(σύνδρομο στέρησης)
Διαταραχή από χρήση οινοπνευματωδών
και εξάρτηση
Διαταραχή από χρήση οινοπνευματωδών
και εξάρτηση, ημερήσια νοσηλεία
Διαταραχή από χρήση οπιοειδών και
εξάρτηση
Διαταραχή από χρήση άλλων
ψυχοδραστικών ουσιών (ναρκωτικών) και
εξάρτηση
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και
τοξικές επιδράσεις φαρμάκων (Φ)
Μηχανική υποστήριξη αναπνοής ή
κρανιακές επεμβάσεις για πολλαπλά
σημαντικά τραύματα
Επεμβάσεις ισχίου, μηριαίου και άκρου για
πολλαπλά σημαντικά τραύματα,
συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης, με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Επεμβάσεις ισχίου, μηριαίου και άκρου για
πολλαπλά σημαντικά τραύματα,
συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης,
χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Επεμβάσεις κοιλιακής χώρας για
πολλαπλά σημαντικά τραύματα
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
πολλαπλά σημαντικά τραύματα με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για
πολλαπλά σημαντικά τραύματα χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
Πολλαπλά τραύματα, ασθενής που
κατέληξε ή διακομίστηκε σε άλλη μονάδα
οξείας θεραπείας σε <5 ημέρες
Πολλαπλά τραύματα χωρίς σημαντικές
επεμβάσεις με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Πολλαπλά τραύματα χωρίς σημαντικές
επεμβάσεις και χωρίς καταστροφικές
6
1.214 €
1.214 €
10
3.261 €
3.261 €
2
366 €
366 €
5
1.089 €
1.089 €
6
910 €
910 €
1
366 €
366 €
5
576 €
576 €
4
599 €
599 €
21
10.481 €
12.204 €
22
8.488 €
9.426 €
15
6.792 €
8.412 €
13
5.386 €
5.386 €
22
8.343 €
8.798 €
11
4.975 €
5.558 €
1
1.246 €
1.472 €
15
3.657 €
3.657 €
7
1.883 €
1.883 €
42
Φ22Μ
Φ22Χ
Φ24Μ
Φ24Χ
Φ25Μ
Φ25Χ
Φ26Μ
Φ26Χ
Φ27Μ
Φ27Χ
Φ40Α
Φ60Μ
Φ60Χ
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού ή
(δερματικό μόσχευμα με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις- επιπλοκές) για τραυματισμούς
άκρας χειρός
Δερματικό μόσχευμα για τραυματισμούς
της άκρας χειρός χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς κάτω
άκρου με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς κάτω
άκρου χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς της
άκρας χειρός με συνυπάρχουσες παθήσεις
ή επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς της
άκρας χειρός χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις ή επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για άλλους
τραυματισμούς με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Άλλες επεμβάσεις για άλλους
τραυματισμούς χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις - επιπλοκές
Δερματικό μόσχευμα για τραυματισμούς
εξαιρουμένης της άκρας χειρός με
μεταφορά μικροαγγειακού ιστού ή με
(καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές)
Δερματικό μόσχευμα για τραυματισμούς
εξαιρουμένης της άκρας χειρός χωρίς
μεταφορά μικροαγγειακού ιστού χωρίς
(καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές)
Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και τοξικές
επιδράσεις από φάρμακα με μηχανική
υποστήριξη αναπνοής
Τραυματισμοί με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Τραυματισμοί χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
5
2.227 €
2.357 €
2
756 €
827 €
11
2.785 €
2.785 €
2
934 €
934 €
4
1.256 €
1.256 €
1
651 €
700 €
9
1.850 €
2.460 €
2
828 €
828 €
17
3.631 €
3.631 €
6
1.479 €
1.479 €
7
3.288 €
3.649 €
7
1.144 €
1.144 €
2
288 €
288 €
Φ61Α
Αλλεργικές αντιδράσεις
1
280 €
280 €
Φ62Μ
Δηλητηριάσεις/τοξικές επιδράσεις
φαρμάκων και άλλων ουσιών με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
4
1.183 €
1.183 €
43
Φ62Χ
Φ63Μ
Φ63Χ
Φ64Μ
Φ64Χ
ΤΚΑ 22
Ζ01Α
Ζ02Μ
Ζ02Χ
Ζ03Α
Ζ20Α
Ζ21Α
Ζ22Μ
Ζ22Χ
ΤΚΑ 23
Χ01Μ
Χ01Χ
Χ01Α
Χ20Μ
Δηλητηριάσεις/τοξικές επιδράσεις
φαρμάκων και άλλων ουσιών χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Δευτερογενείς επιπλοκές θεραπείας με
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Δευτερογενείς επιπλοκές θεραπείας χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Άλλος τραυματισμός, δηλητηρίαση και
τοξική επίδραση με καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Άλλος τραυματισμός, δηλητηρίαση και
τοξική επίδραση χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
2
307 €
374 €
6
1.245 €
1.245 €
3
506 €
506 €
5
1.159 €
1.159 €
1
303 €
303 €
38
23.712 €
36.068 €
18
6.157 €
7.225 €
6
1.525 €
2.979 €
5
2.312 €
2.312 €
1
241 €
241 €
4
848 €
848 €
6
1.167 €
1.167 €
2
397 €
397 €
6
1.744 €
2.413 €
2
531 €
1.334 €
1
225 €
540 €
20
2.716 €
2.716 €
Εγκαύματα (Ζ)
Μηχανική υποστήριξη αναπνοής σε
εγκαύματα και σοβαρά ολικού πάχους
εγκαύματα
Άλλα εγκαύματα με δερματικό μόσχευμα
με συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλα εγκαύματα με δερματικό μόσχευμα
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για άλλα
εγκαύματα
Εγκαύματα, ασθενής που διακομίστηκε σε
άλλο νοσοκομείο οξείας φροντίδας σε < 5
ημέρες
Σοβαρά εγκαύματα
Άλλα εγκαύματα με συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Άλλα εγκαύματα χωρίς συνυπάρχουσες
παθήσεις – επιπλοκές
Παράγοντες που επηρεάζουν την
κατάσταση υγείας και την επαφή με τις
υπηρεσίες υγείας (Χ)
Χειρουργικές επεμβάσεις για διαγνώσεις
που σχετίζονται με άλλη χρήση υπηρεσιών
υγείας με καταστροφικές (συστηματικές) ή
σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις για διαγνώσεις
που σχετίζονται με άλλη χρήση υπηρεσιών
υγείας χωρίς καταστροφικές
(συστηματικές) ή σοβαρές
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Ενδοσκόπηση για διαγνώσεις που
σχετίζονται με άλλη χρήση υπηρεσιών
υγείας, ημερήσια νοσηλεία
Φυσική ιατρική αποκατάσταση, με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
44
Χ20Χ
Χ20Α
Χ21Μ
Χ21Χ
Χ23Μ
Χ23Χ
Χ24Μ
Χ24Χ
Χ25Α
ΤΚΑ 24
G01Μα
G01Μβ
G01Χ
Φυσική ιατρική αποκατάσταση, χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές
Φυσική ιατρική αποκατάσταση, ημερήσια
νοσηλεία
Σημεία και συμπτώματα
Σημεία και συμπτώματα, ημερήσια
νοσηλεία
Άλλο follow up μετά από χειρουργική
επέμβαση και ιατρική φροντίδα, με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλο follow up μετά από χειρουργική
επέμβαση και ιατρική φροντίδα, χωρίς
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την
κατάσταση της υγείας
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την
κατάσταση της υγείας, ημερήσια νοσηλεία
Συγγενείς ανωμαλίες και προβλήματα που
αναδύονται από τη νεογνική περίοδο
19
1.759 €
1.759 €
1
700 €
934 €
5
887 €
887 €
1
200 €
232 €
14
2.039 €
2.039 €
6
848 €
848 €
4
770 €
770 €
1
177 €
216 €
4
1.082 €
1.082 €
22
2.860 €
5.709 €
9
2.918 €
3.573 €
3
1.190 €
2.182 €
Άλλες ομάδες (G)
Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν
σχετίζονται με κάποια κύρια διάγνωση, με
καταστροφικές (συστηματικές)
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν
σχετίζονται με κάποια κύρια διάγνωση, με
σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας
συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν
σχετίζονται με κάποια κύρια διάγνωση
χωρίς συνυπάρχουσες παθήσειςεπιπλοκές
ΤΚΑ 25
Λάθη και Προβλήματα (W)
W10Α
Μη εφικτό να ταξινομηθούν
6
1.800 €
2.014 €
W11Α
Μη αποδεκτή κύρια διάγνωση
3
900 €
991 €
W13Α
Διάγνωση σε νεογνό που δεν είναι
συμβατή με την ηλικία/βάρος
2
600 €
685 €
(*) 1ο γράμμα=ΤΚΑ, 2ος-3ος αριθμός=ΚΕΝ, 4ο γράμμα = Μ (με επιπλοκές), Χ (χωρίς
επιπλοκές), Α (άνευ άλλων ενδείξεων), ΜΔΝ=(Μέση Διάρκεια Νοσηλείας)
(**) Προέκυψαν από ανάλυση υφισταμένων ΚΕΝ
45