Πράξη: «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη

Δράσεις Δημοσιότητας
και Παραγωγής Έντυπου Υλικού
με σκοπό την προβολή και την διάχυση
του έργου της Δομής Ισότητας.
Έρευνα για ανεύρεση επιστημονικού υλικού
όπως μελέτες, εκδόσεις και άρθρα
σχετικά με θέματα εμπορικής επιχειρηματικότητας
και ισότιμης συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων
με σκοπό την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε
EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
∂§§∏¡π∫√À ∂ª¶√ƒπ√À
Διεύθυνση:
Μητροπόλεως 42,
Αθήνα, Τ.Κ. 105 63
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 32 59 186 και 210 32 59 181
Fax: 210 32 59 229
Ιστοσελίδα: www.isotita.esee.gr
E-mail: [email protected]
Δικτύωση και Διακρατική συνεργασία
με γυναίκες επιχειρηματίες από το χώρο του εμπορίου,
εκπροσώπους συνδέσμων γυναικών εμπόρων
επιχειρηματιών, γυναίκες που συμμετέχουν στα όργανα
εκπροσώπησης της ΕΣΕΕ ή επιθυμούν να προωθηθούν σε
θέσεις ευθύνης, γυναικείες ΜΚΟ, δομές ισότητας άλλων
φορέων, καθώς και αντίστοιχες Πανευρωπαϊκές δομές.
Οι σχετικές ενέργειες αποσκοπούν στη δημιουργία
ενός δικτύου το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στις
γυναίκες-μέλη του να ανταλλάσουν γνώσεις και ευρύτερη
πληροφόρηση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και
ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του
συνδικαλισμού.
∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞
∂ª¶√ƒπ√À
EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ∂§§∏¡π∫√À
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα, Τηλ.: 210 32 59 200, Fax: 210 32 59 209
http://www.esee.gr, e-mail: [email protected]
∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞
∂ª¶√ƒπ√À
EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ∂§§∏¡π∫√À
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα, Τηλ.: 210 32 59 200, Fax: 210 32 59 209
http://www.esee.gr, e-mail: [email protected]
Mε την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πράξη: «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών
για τη συμμετοχή τους στην εμπορική
επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»
Mε την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλεφωνική
Γραμμή Υποστήριξης (Help Line)
Δομή Ισότητας
Η Δομή Ισότητας της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
ξεκίνησε την λειτουργία της
τον Σεπτέμβριο 2013 στο πλαίσιο
της πράξης «Ενίσχυση
και υποστήριξη γυναικών
για τη συμμετοχή τους
στην εμπορική επιχειρηματικότητα και
στον εμπορικό συνδικαλισμό».
Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013»
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών
και συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το συγκεκριμένο έργο επιδιώκει
την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση
του κοινού καθώς και την ένταξη
της οπτικής του φύλου στις συλλογικές
διαδικασίες, με απώτερο σκοπό
την ενίσχυση της συμμετοχής
των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων στο εργασιακό και
συνδικαλιστικό πεδίο του εμπορίου.
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ
Η ΔΟΜΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Δημιουργία ιστοσελίδας
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες
μπορούν να ενημερώνονται
για θέματα εμπορικού/
επιχειρηματικού και
συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος
καθώς και για τις υπόλοιπες
δράσεις του προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτής
της ενημέρωσης θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα κατάλογοι
βασικών ερωτήσεων/
απαντήσεων για συγκεκριμένες
θεματικές ενότητες
(λογιστικά/φοροτεχνικά,
εμπορικό δίκαιο, ασφαλιστικά/
εργασιακά, συνδικαλιστικά).
Πλατφόρμα Δικτύωσης
η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει μέσω
της ιστοσελίδας και θα επιτρέπει
στα εγγεγραμμένα μέλη (γυναίκες
και φορείς) να επικοινωνούν μεταξύ τους
για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών
και καλών πρακτικών.
Η τηλεφωνική γραμμή απευθύνεται σε:
➠ Γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά
στο χώρο του εμπορίου.
➠ Συνδέσμους γυναικών εμπόρων επιχειρηματιών.
➠ Μέλη ομοσπονδιών και εμπορικών συλλόγων πανελλαδικά.
➠ Φυσικά πρόσωπα και φορείς που ενδιαφέρονται
να ενημερωθούν για ζητήματα εμπορικής
επιχειρηματικότητας και ίσης εκπροσώπησης
στα (συνδικαλιστικά) κέντρα λήψης αποφάσεων.
Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν σε:
➠ Φοροτεχνικά/Λογιστικά θέματα.
➠ Θέματα Εμπορικού δικαίου.
➠ Ασφαλιστικά και Εργασιακά θέματα.
➠ Συνδικαλιστικά θέματα.
➠ Θέματα επιχειρηματικότητας.
➠ Άλλα θέματα σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και
γυναικών στα συνδικαλιστικά κέντρα λήψης αποφάσεων
(εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
καλές πρακτικές κ.λπ.).
Η πληροφόρηση παρέχεται ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος:
➠ Κατά την διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας.
➠ Εντός 2-3 ημερών, κατόπιν διερεύνησης
του αιτήματος με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Δομής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται μέσω
της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (Help Line)
στους αριθμούς 210 32 59 186 και 210 32 59 181
καθημερινά από 09.00 έως 16.00.
Επιπλέον, η επικοινωνία με τη Δομή Ισότητας
μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο [email protected]