5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΜΒΝ-Φ6Τ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006,
του
ΕΣΠΑ
και
λοιπών
Συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» ΕΥΕ-ΓΓΙΦ)
Μονάδα Δ’.
Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Κωνσταντή Ζ.Καράγιωργα
Αθήνα, 13/12/2012
Τηλέφωνο: 213-1501481, 213-1501482
Αρ. Πρωτ.: 4391
Fax: 213-1501491, 210-3231842
Ε-mail: [email protected]
Wesbites: www.eyeisotita.gr, www.isotita.gr
Θέμα: 5η Απόφαση ένταξης στο Μητρώο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών της ΕΥΕ ΓΓΙΦ.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 – 2013» ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 αυτού.
3. Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α΄/14-01-2002)
«Εκτέλεση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων
4. Το Π.Δ.5/2008 (ΦΕΚ Α 17/08.02.2008) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».
5. Το Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ 147/27-6-2011) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
συγχώνευση
των
Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων
Υποθέσεων,
Νήσων
και
Αλιείας
στο
Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς», όπως ισχύει (ΦΕΚ 154/ 5-7-2011)
6. τα Π.Δ. 84,85,86 (ΦΕΚ Α’ 141/21-6-2012) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών», «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
1
ΑΔΑ: Β4ΜΒΝ-Φ6Τ
κατάργηση
Υπηρεσιών»,
«Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών».
Υπουργών,
Αναπληρωτών
7. την με αριθμ. Υ39/04-07-2012 (ΦΕΚ Β’ 2091/05-07-2012) Απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου».
8. τη με αριθμ. 30177/31.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό της Γενικής Γραμματέως
Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/ 377/ 05-08-2012)
Την με αριθμ. οικ.131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄/14.5.2008) κοινή
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
“Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων” στη
Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με
το άρθρο 5 του Ν.3614/2007» όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄/26-062008),
10. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010)
«Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης
της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και
ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής
11. Την υπ’ αριθμ. 4089/5-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάμενο και
στους Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΦΕΚ Β’ 1978/6-92011).
12. Την ανάγκη της ΕΥΕ ΓΓΙΦ να δημιουργήσει κατάλογο δυνητικών
παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών για τις κατηγορίες
ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του
Π.Δ. 4/2002.
13. Την υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ.: 695/13-03-2012
(ΑΔΑ: Β44ΥΝ-ΛΜΨ)
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, για
συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών προς την ΕΥΕ ΓΓΙΦ σύμφωνα με τα άρθρα 6
–7
της
ΥΑ
51540
/ΕΥΣΣΑΑΠ
3628/12.11.2010
(ΦΕΚΒ'
1856/26.11.2010)
14. Την υπ’ αριθμ. 703/14-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΤΝ-ΚΟΑ)Πρόσκληση
Εγγραφής στα μητρώα του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών
και δυνητικών προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕΓΓΙΦ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με τα
άρθρα 6 – 7 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β'
1856/26.11.2010).
15. Την υπ’ αριθμ 762/20-3-2012 (ΑΔΑ: Β445Ν-8ΜΗ0) απόφαση ορισμού
μελών για τη «Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής,
δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών» για τη
συγκρότηση και τήρηση Μητρώου Προμηθευτών της ΕΥΕ ΓΓΙΦ».
16. το από 11/12/2012 πρακτικό της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης
αιτήσεων εγγραφής δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών
προμηθευτών»
9.
2
ΑΔΑ: Β4ΜΒΝ-Φ6Τ
Αποφασίζουμε
Την έγκριση του από 11/12/2012 πρακτικού της «Διαρκούς Επιτροπής
Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών» και την ένταξη στο Μητρώο δυνητικών παρόχων
υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών
της
ΕΥΕ ΓΓΙΦ, των κάτωθι
εταιρειών:
1.
TEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ εγγραφή στα
Μητρώα 2, 3, 4Α και 5.
2.
HIGH
FIDELITY
ΕΠΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εγγραφή στο Μητρώο 6.
3.
ACTION LINE ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ εγγραφή
στο Μητρώο 12.
4.
MEDIA INNOVATION ΕΠΕ Δ.ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εγγραφή στο
Μητρώο 6.
5.
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ εγγραφή στο Μητρώο
12.
6.
COM (Ν.Πρατσίνης - Κ.Ζησίμου ΟΕ εγγραφή στο Μητρώο 12.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων
2. ΕΥΕ ΓΓΙΦ/Προϊσταμένη
3. Μονάδα Δ
3