Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Νηπιαγωγείου - Δημοτικού
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος
των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών (Frères des Écoles Chrétiennes) της Καθολικής Εκκλησίας που
ίδρυσε ο γάλλος ιερωμένος Ιωάννης-Βαπτιστής ΔΕΛΑΣΑΛ (1651-1719) το 1860 στην πόλη Reims της
Γαλλίας.
Οι πρώτοι «Φρερ» (Frères) ήλθαν στη Σύρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Η παραμονή τους στο νησί
κράτησε τρία χρόνια. Επανήλθαν οριστικά το 1914 με την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου (Φ.Ε.Κ. της 25ης
Ιουλίου 1914, απόφαση 1805). Αρχικά το σχολείο λειτούργησε στην ΄Ανω Σύρο και το 1920 μετακόμισε
στο χώρο που βρίσκεται σήμερα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του
Εμφυλίου (1940-1950) λειτούργησε περισσότερο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και οι εγκαταστάσεις του,
με πρωτοβουλία της ιδιοκτήτριας Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου, προσφέρθηκαν για τη φιλοξενία απόρων
και αστέγων παιδιών.
Το 1974 ξεκίνησε ένα σχέδιο νέων εγκαταστάσεων για τη δημιουργία Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και
Γυμνασίου το οποίο όμως μέλλει να ολοκληρωθεί. Το 2008 χορηγήθηκε άδεια Νηπιαγωγείου και το
2012 άδεια Παιδικού Σταθμού με τίτλο «Η ΦΩΛΙΑ».
Σήμερα, το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού των
«Λασαλιανών Σχολείων» ο οποίος διευθύνει σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από
Νηπιαγωγεία μέχρι Πανεπιστήμια, Τεχνικές Σχολές, Ακαδημίες, σε 82 χώρες, στα οποία εργάζονται
80.000 εκπαιδευτικοί και φοιτούν 950.000 μαθητές ! Η συμμετοχή μας σ΄αυτόν τον παγκόσμιο
εκπαιδευτικό οργανισμό μας εξασφαλίζει πλούσια εμπειρία η οποία, συνδυαζόμενη με τη
χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, εγγυάται την παροχή ποιοτικής
εκπαίδευσης και σωστής διαπαιδαγώγησης.
Το σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» είναι ένα από τα τέσσερα λασαλιανά σχολεία που λειτουργούν
στην Ελλάδα:
1.
Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-ΓυμνάσιοΛύκειο), έτος ιδρύσεως 1888, στη Θεσσαλονίκη,
2. Η Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Γυμνάσιο-Λύκειο), έτος ιδρύσεως 1893,
στον Πειραιά,
3. Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό), έτος ιδρύσεως 1914, στη Σύρο,
4. Το Σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» (Δημοτικό-Νηπιαγωγείο), έτος ιδρύσεως 2008 και 2014 αντίστοιχα στην
Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, λασαλιανά σχολεία λειτούργησαν και στις πόλεις:
Αθήνα, Πάτρα, Κέρκυρα, Ρόδο, Χανιά, Χίο και Κω.
Β. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
Το Σχολείο μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διότι αποτελεί την κύρια αποστολή και
δραστηριότητα της ιδιοκτήτριας Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου. Σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα
δέχεται όλους τους μαθητές, ανεξαιρέτως, χωρίς διάκριση δόγματος, θρησκεύματος, φυλής,
οικονομικής κατάστασης… Επιδιώκει να προσφέρει σε όλα τα παιδιά υψηλής ποιότητας εκπαίδευση
και αγωγή σύμφωνα με τις αρχές του ιδρυτή το,υ και τις παγκόσμιες αξίες. Με βάση αυτές τις αξίες
(χριστιανικές και ανθρωπιστικές) και στο πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων και των αναγκών που
έχουν διαμορφωθεί καθορίζει και προσαρμόζει τους εκπαιδευτικούς του στόχους.
Γ. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ – ΤΑ ΜΕΣΑ
Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέσα στις
οποίες οι μαθητές μας να διαμορφώνουν εξίσου όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς τους.
Εξασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη των μαθησιακών τους αναγκών, τόσο σε ποιότητα όσο και σε
ποικιλία, ώστε να διαφυλάσσεται ο πολύτιμος χρόνος παιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου που
αναλογεί σε παιδιά αυτής της ηλικίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, στο Σχολείο μας προωθούμε και εφαρμόζουμε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Διοίκησης, Διευθύνσεων, Συλλόγου Διδασκόντων, Γονέων και
Μαθητών.
Την προσωπική δράση των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων μέσα σε ένα πνεύμα
προσφοράς, συνεργασίας και αφοσίωσης στο μαθητή στα πλαίσια της λασαλιανής
αποστολής.
Τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.
Την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες του σχολείου μέσα και έξω απ΄
αυτό.
Την πειθαρχία και την αυτοπειθαρχία, η οποία νοείται ως ατομική και συλλογική αξία που
συμβάλλει στον αλληλοσεβασμό και στην αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της
εργασίας.
Την καλλιέργεια της χριστιανικής πίστης και των αξιών της καθώς και στην άσκηση
φιλανθρωπικού έργου.
Τον εμπλουτισμό με πρόσθετες ώρες, υποχρεωτικές για όλους τους μαθητές, του Αναλυτικού
Προγράμματος.
Την υποχρεωτική εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών (αγγλικά και γαλλικά) από την Α΄
Δημοτικού.
Τις νέες τεχνολογίες και τη διαδραστική μάθηση μέσα στην ψηφιακή τάξη.
Τη μεσημεριανή «Ζώνη Δραστηριοτήτων» μετά το πέρας των μαθημάτων καθώς και
προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
Την ιδιαίτερη φροντίδα των μαθητών οι οποίοι υστερούν στα μαθήματα ή παρουσιάζουν
μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς.
Την ασφάλειά τους μέσα στην τάξη, στον προαύλιο χώρο, κατά την άφιξή τους και την
αναχώρησή τους από το σχολείο.
Τα σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» προσφέρει δύο κύκλους σπουδών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό). Ο Παιδικός Σταθμός «Η ΦΩΛΙΑ» έχει δικό του Εσωτερικό
Κανονισμό.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί σύμφωνα με τα Αναλυτικά-Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών του
Υπουργείου Παιδείας.
Η συμμετοχή των νηπίων στις εθνικές ή άλλες εορτές καθώς και ο εκκλησιασμός αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ζωής.
Οι εγγραφές γίνονται με βάση τη νομοθεσία από 1-21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.
΄Οσοι Γονείς όμως επιθυμούν, για να εξασφαλίσουν θέση, μπορούν να κάνουν προεγγραφή των
παιδιών τους και νωρίτερα. Με την εγγραφή οι Γονείς και Κηδεμόνες καταβάλλουν το προβλεπόμενο
από το Νόμο « παράβολο φοίτησης» υπέρ Ε.Λ.Ι.Γ.Ε., παραλαμβάνουν αντίγραφο του παρόντος
Εσωτερικού Κανονισμού και υπογράφουν Δήλωση Αποδοχής των όρων φοίτησης καθώς και των
οικονομικών τους υποχρεώσεων.
Για την εγγραφή απαιτούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
Σε κάθε τμήμα ανά νηπιαγωγό μπορούν να φοιτούν έως και 25 νήπια (Φ.Ε.Κ. 1507 Β΄/13.10.2006).
Η προσέλευση των νηπίων γίνεται από τις 07.30΄ και η αποχώρησή τους στις 14.00. Η ευθύνη για την
ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των νηπίων ανήκει στους γονείς ενώ η ευθύνη για την φροντίδα
τους από την ώρα προσέλευσής τους έως την αποχώρησή τους ανήκει στη νηπιαγωγό. Το ημερήσιο
πρόγραμμα λήγει στις 14.00. Την ίδια ώρα αναχωρεί και το σχολικό. Υπάρχει δυνατότητα παραμονής
στο σχολείο μέχρι τις 15.15΄ (φύλαξη).
Οι Γονείς που επιθυμούν δύνανται να κάνουν χρήση και του σχολικού λεωφορείου.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ι. Εγγραφές
Στην Α΄τάξη Δημοτικού του σχολείου μας εγγράφονται με σειρά προτεραιότητας:
1.
2.
3.
4.
5.
Τα παιδιά που έχουν φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Τα παιδιά που έχουν αδέλφια και φοιτούν ήδη στο σχολείο.
Τα παιδιά των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στο σχολείο.
Τα παιδιά των Αποφοίτων.
Τα παιδιά που προέρχονται από άλλα Νηπιαγωγεία.
Οι εγγραφές για την Α΄ Δημοτικού γίνονται από 1-21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους
σύμφωνα με το Νόμο.
Η προεγγραφή, για την εξασφάλιση θέσης, μπορεί να γίνεται και νωρίτερα. Τα δικαιολογητικά
εγγραφής στην Α΄τάξη είναι τα προβλεπόμενα από το νόμο.
Για τις εγγραφές στην πρώτη τάξη καθώς και στις επόμενες τάξεις οι Γονείς και Κηδεμόνες
καταβάλλουν το προβλεπόμενο από το Νόμο «παράβολο φοίτησης» υπέρ Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.,
παραλαμβάνουν αντίγραφο του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και υπογράφουν Δήλωση
Αποδοχής των όρων φοίτησης καθώς και των οικονομικών τους υποχρεώσεων.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εγγραφής ή επανεγγραφής :
1.
Στους μαθητές των οποίων οι Γονείς δεν εκπλήρωσαν όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
έως τη λήξη του διδακτικού έτους.
2. Στους μαθητές των οποίων οι Γονείς δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους για
συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Δ/νση ή απαξίωσαν με τη συμπεριφορά τους το
θεσμό του σχολείου ή δε σεβάστηκαν τις αρχές και το πνεύμα του.
Ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη ή τμήμα ορίζεται σε 25 μαθητές (Φ.Ε.Κ. 1507 Β΄/13-10-2006)
αυξημένος κατά 10% (Ν. 682/1977).
ΙΙ. Προγράμματα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του ΥΠΕΠΘ. Είναι όμως εμπλουτισμένο με περισσότερες ώρες διδασκαλίας, υποχρεωτικές
για όλα τα παιδιά, με μαθήματα των ξένων γλωσσών και της πληροφορικής.
Ειδικά για τα ξενόγλωσσα μαθήματα η διδασκαλία της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας γίνεται με
βάση το C.E.F. (Common European Framework), το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων Γλωσσών.
ΙΙΙ. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση και κατ΄επέκταση η βαθμολόγηση των μαθητών γίνεται σε κάθε μάθημα από τον
εκπαιδευτικό που διδάσκει και στηρίζεται:
1.
Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική
μαθησιακή διαδικασία και στις όποιες άλλες δραστηριότητες απαιτούνται από τη φύση του
μαθήματος.
2. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια που συμπεριλαμβάνονται στα φύλλα
αξιολόγησης τα οποία αποτελούν οργανικό στοιχείο του σχολικού προγράμματος και είναι
διαμορφωμένα με βάση της απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.
3. Στα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται στο σπίτι ή στο σχολείο.
4. Στα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων μέσα στην τάξη.
IV. Μελέτη – Φύλαξη - ΄Ομιλοι Δραστηριοτήτων
Εφαρμόζουμε Πρόγραμμα Μελέτης ενταγμένο στο ημερήσιο υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας
του Σχολείου με την καθοδήγηση του δασκάλου της τάξης, ώστε ο μαθητής να πηγαίνει διαβασμένος
στο σπίτι και η τσάντα να παραμένει στο Σχολείο.
Ακόμα λειτουργούν ΄Ομιλοι Δραστηριοτήτων ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες των
μαθητών.
V. Οικονομικές Υποχρεώσεις
Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει σε Ι. Μονή και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι
μοναδικοί πόροι του σχολείου προέρχονται κύρια από τα δίδακτρα, τα οποία αποσκοπούν
αποκλειστικά και μόνο στο να ισοσκελίσουν τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, βελτίωσης και
επέκτασης των εγκαταστάσεων, προς όφελος πάντα των ιδίων των μαθητών. Κατά συνέπεια, η
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου εξαρτάται άμεσα από τη συνέπεια των γονέων και κηδεμόνων στις
οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τα ετήσια δίδακτρα και κόμιστρα (η χρήση σχολικού λεωφορείου είναι προαιρετική) καθορίζονται
από τη Δ/νση του Σχολείου με βάση την κείμενη νομοθεσία, κοινοποιούνται στους Γονείς πριν από την
έναρξη των εγγραφών και καταβάλλονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.
Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις (συμμετοχή στους Ομίλους, εξέταστρα κ.τ.λ.)
καταβάλλονται ύστερα από συνεννόηση με το Λογιστήριο του σχολείου.
Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους, καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στη διάρκεια φοίτησης.
VI. Πρόγραμμα Λειτουργίας Σχολείου
Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επομένου έτους. Στο
Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου και λήγει
την 15η Ιουνίου του επομένου έτους. Η έναρξη και λήξη του Σχολικού Έτους μπορεί να
διαφοροποιείται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα :
1ο Τρίμηνο : από 11 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου.
2ο Τρίμηνο : από 11 Δεκεμβρίου έως 10 Μαρτίου.
3ο Τρίμηνο : από 11 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου.
VII. Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 08.15 (08.30 για το Νηπιαγωγείο) και λήγουν στις 14.00. Στο
Δημοτικό, η προσέλευση των μαθητών αρχίζει στις 07.30 και ολοκληρώνεται στις 08.10. Για τους
μαθητές που επιθυμούν υπάρχει φύλαξη (ή παιχνίδι εναλλακτικά) από τις 14.00 – 15.30.
VIII. Συνεργασία με τους Γονείς
Η Διεύθυνση και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου δέχονται τους Γονείς και Κηδεμόνες των
μαθητών κατόπιν ραντεβού ή σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα συνεργασίας των
εκπαιδευτικών με τους γονείς το οποίο κοινοποιείται στους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Επίσης ενημέρωση των γονέων σε ολομέλεια ή κατ΄ άτομο γίνεται κατά τις τακτικές
συγκεντρώσεις γονέων (με τη λήξη κάθε τριμήνου) και κατά τις έκτακτες (ύστερα από απόφαση της
Δ/νσης του Σχολείου), που πραγματοποιούνται κατά τις μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες, η
παρακολούθηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη.
IX. Μεταφορά Μαθητών
Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με σχολικό λεωφορείο (προαιρετικά) σύμφωνα με τον
«Κανονισμό Λειτουργίας Μεταφοράς Μαθητών».
Χ. Φοίτηση
Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, το αργότερο μέχρι τις 08.10.
Υπεύθυνοι γι΄αυτό είναι οι Γονείς. Δεν πρέπει να απουσιάζουν ή να αποχωρούν από το σχολείο παρά
μόνον αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Σημείωση: Για να εισέλθει ή να εξέλθει κάποιος στο χώρο του σχολείου πρέπει να ειδοποιήσει τη
γραμματεία μέσω του θυροτηλεφώνου που βρίσκεται δίπλα στην καγκελόπορτα της εισόδου. Η
καγκελόπορτα παραμένει ανοιχτή από τις 07.30 μέχρι τις 08.15. Μετά την πρωινή προσευχή, η
καγκελόπορτα κλειδώνει και η είσοδος-έξοδος επιτρέπεται μόνο εφόσον ειδοποιηθεί η γραμματεία.
Ανοίγει και πάλι ελεύθερα από τις 13.15.
Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει δικαιολογημένα, πρέπει οι Γονείς του να τηλεφωνήσουν στη
Γραμματεία του σχολείου το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. και να φροντίσουν να ενημερωθούν στο
τέλος της ημέρας για τα μαθήματα που έγιναν είτε τηλεφωνικά είτε με fax.
Απαλλαγή από το μάθημα φυσικής αγωγής για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους εγκρίνεται
μετά από αίτηση των Γονέων του μαθητή στη Δ/νση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται
αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η απαλλαγή. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από
ιατρική βεβαίωση. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής μία ώρα από το προαναφερόμενο μάθημα
προαπαιτείται τηλεφωνική ενημέρωση ή γραπτό σημείωμα. ΄Αδεια αναχώρησης ενός μαθητή από το
χώρο του σχολείου για λόγους αδιαθεσίας δίνεται και πάλι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του
Γονέα με τη Δ/νση ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έλθει ο ίδιος να παραλάβει το παιδί του.
Η έξοδος των μαθητών από την τάξη επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λήψη
φαρμάκου, ασθένεια…) και στους μαθητές της Α΄ Δημοτικού για τη χρήση της τουαλέτας.
Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών μέσα στην τάξη χωρίς άδεια της
Δ/νσης.
Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο έντυπα, παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα τα οποία δεν
συνάδουν με την ιδιότητα του μαθητή ή δεν έχουν ζητηθεί από κάποιο εκπαιδευτικό.
Δεν επιτρέπονται στο χώρο του σχολείου, χωρίς την έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και της
Δ/νσης, οι κάθε είδους έρανοι, η διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως έντυπου υλικού που κρίνεται ως
διαφημιστικό ή προπαγανδιστικό καθώς και η οργάνωση ομαδικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις,
προβολές, χοροί κ.λ.π. Επίσης δεν επιτρέπεται η παραμονή εντός του σχολικού χώρου άλλων
ατόμων εκτός των εκπαιδευτικών και των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που
εκτελούν εργασία σχετική με το σχολείο εκτός κι αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος (π.χ. συνάντηση με
εκπαιδευτικό).
XI. Ασφάλιση Μαθητών
Το Σχολείο ασφαλίζει όλους τους μαθητές για όλο το διδακτικό έτος με ομαδικό ασφαλιστήριο
συμβόλαιο σε ασφαλιστική εταιρία. Οι καλύψεις του συμβολαίου αφορούν τυχόν ατυχήματα στις
εξής περιπτώσεις:
1. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων.
2. Κατά τη διάρκεια επισκέψεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως επίσης και κατά τις
δραστηριότητες τις οποίες οργανώνει το Σχολείο.
3. Κατά τη μετάβαση στο σχολείο και την επιστροφή στο σπίτι. Η κάλυψη αυτή αρχίζει μία (1)
ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων και λήγει μία (1) ώρα μετά τη λήξη τους.
Η περίοδος ασφάλισης αρχίζει με την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους και λήγει στο τέλος
του Σχολικού έτους.
XII. Συμπεριφορά – Διαγωγή
Οι καλοί τρόποι, η ευγένεια και ο σεβασμός προς όλους καθώς και η υπακοή στους διδάσκοντες
και στη Δ/νση του Σχολείου πρέπει να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του μαθητή. Οι βιαιοπραγίες,
οι βρισιές, οι ανάρμοστες χειρονομίες ή τα επικίνδυνα παιχνίδια για τη σωματική ακεραιότητα των
μαθητών πρέπει να αποφεύγονται παντελώς σε κάθε τομέα της σχολικής ζωής (μέσα στην τάξη, στην
αυλή, στο λεωφορείο, στις εκδρομές και επισκέψεις, στους σχολικούς αγώνες κ.τ.λ.). Η αγάπη, η
αλληλεγγύη και η καλή πρόθεση πρέπει να διέπουν στις σχέσεις του με την εκπαιδευτική κοινότητα
στο σύνολό της.
XIII. Περιβολή
Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από καθαριότητα, απλότητα και
καλαισθησία ώστε να μην καθίσταται αντικείμενο σχολιασμού. Για το λόγο αυτό, το σχολείο, με τη
σύμφωνη γνώμη των Γονέων και Κηδεμόνων, έχει καθιερώσει διακριτή εμφάνιση την οποία όλοι οι
μαθητές οφείλουν να υιοθετήσουν.
Για όσους συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου (παρελάσεις…) προβλέπεται
καθιερωμένη στολή την οποία οι μαθητές δανείζονται για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και την
διατηρούν σε άριστη κατάσταση.
Για το μάθημα της φυσικής αγωγής και τις αθλητικές δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο
προβλέπεται αθλητική περιβολή ή ακολουθούνται οι οδηγίες του καθηγητή φυσικής αγωγής.
Για τις γιορτές που απαιτούνται φορεσιές, ή στολές ή ειδικές ενδυμασίες, οι μαθητές οφείλουν να
φοράνε την ενδυμασία που καθορίζεται από το ρόλο τους κι αν δεν υπάρχει στο βεστιάριο του
σχολείου να συμμετέχουν οικονομικά στην αγορά της.
Οι θρησκευτικές και επετειακές εορτές, καθώς και η συμμετοχή στις παρελάσεις, συμβάλλουν
καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών.
Κατά τις εθνικές επετείους, το σχολείο παίρνει μέρος στην παρέλαση. Η επιλογή των μαθητών
γίνεται με ευθύνη της Δ/νσης και του καθηγητή φυσικής αγωγής. Η συμμετοχή των μαθητών αυτών
στην παρέλαση με τη στολή του σχολείου είναι υποχρεωτική.
XIV. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση την κείμενη Νομοθεσία (Ν. 682/77 και
Ν. 1566/85) και αποτελεί εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου. Η εγγραφή ενός μαθητή στο Σχολείο
μας συνεπάγεται και αποδοχή εκ μέρους του ιδίου και των Γονέων του, του παρόντος Εσωτερικού
Κανονισμού, τον οποίο παραλαμβάνει με την εγγραφή στη νέα σχολική χρονιά και λειτουργεί ως
εγχειρίδιο αναφοράς σχετικό με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Από τη Δ/νση του Σχολείου
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Σημείωση: Ο ανωτέρω Εσωτερικός Κανονισμός υπόκειται σε αλλαγές εφόσον το απαιτήσει η σχολική νομοθεσία ή
το αποφασίσει η Δ/νση του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων.