Πίνακας παραβόλων ΗΤΨΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου
104 38 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211-10-75000
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
(σημείο α, παρ. 1,άρθρο 50, ν.4002/11)
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
(σημείο β, παρ. 1,άρθρο 50, ν.4002/11)
100 €
50 €
ανά αίτηση
ανά παιγνιομηχάνημα
ΑΔΕΙΑ
Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο α, παρ. 3,άρθρο
50, ν.4002/11)
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο β , παρ.3,άρθρο
50, ν.4002/11)
50 €
30 €
ανά παίγνιο
ανά παίγνιο
Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο α, παρ. 3,άρθρο
50, ν.4002/11)
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο β, παρ. 3,άρθρο
50, ν.4002/11)
50 €
20 €
ανά παιγνιομηχάνημα
ανά παιγνιομηχάνημα
Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο α, παρ. 3,άρθρο
50, ν.4002/11)
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο β, παρ. 3,άρθρο
50, ν.4002/11)
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
που προκαταβάλλεται για κάθε έτος
λειτουργίας μετά το πρώτο (παρ.3,άρθρου
42, σε συνδυασμό με το σημείο β, παρ.3
του άρθρου 50, ν. 4002/11)
50 €
80 €
80 €
ανά κατάστημα
ανά κατάστημα
ανά κατάστημα
Ε. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΕΕΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(σημείο α, παρ.4, άρθρο 50, ν.4002/11)
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ
(σημείο β, παρ.4, άρθρο 50, ν.4002/11)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
50 €
50 €
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
50 €
50 €
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
50 €
50 €
1
2