Τεχνικές προδιαγραφές αρχιτεκτονικών (31-Οκτ-2011)

ΕΡΓΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΘΕΣΗ
: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS
: LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
:ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ………………………………………Σελ. 2
2. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ………………
« 3
3. ΠΑΤΩΜΑΤΑ …………………………………………………………..
« 6
4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ……………………………………………………………
« 7
5. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ …………………………..
« 12
6. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ – ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ………………………..
« 16
7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ …………………………………………..
« 21
8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ………………………………………………………...
« 24
9. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ – ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ …………………………..
« 30
10. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ………………………………………….
« 33
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ …………………………………………………….
« 36
12. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ……………………………….
« 39
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ …………………………………………….
« 40
14. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ………………………………………..
« 43
1
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η παρούσα εργολαβία αφορά:
1.1. Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε
οποιοδήποτε βάθος για τη μόρφωση των επιπέδων εφαρμογής του κτιρίου
στον περιβάλλοντα χώρο και για τη διαμόρφωση του υπογείου. Γενικές
εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν και στο γυρω περιβάλλοντα χώρο του
οικοπέδου για τη διαμόρφωση των τοιχίων της περίφραξης και διέλευση
σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.Τυχόν επιφανειακές φυτικές γαίες
θα αφαιρούνται σε βάθος μέχρι 30 εκ. και θα απομακρύνονται από το
εργοτάξιο.
1.2. Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με
οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των
ορυγμάτων των θεμελίων.
1.3. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα,
καταλλήλων και υγειών προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
καθαιρέσεων που απαιτούνται για την κατασκευή επιχωμάτων, από τις
θέσεις εξαγωγής των σε θέσεις εντός του οικοπέδου όπου:
α. Θα διαστρωθούν για τη δημιουργία επιχωμάτων περιβάλλοντα χώρου.
β. Θα εναποτεθούν προσωρινά και σε εύθετο χρόνο (μετά την κατασκευή των
θεμελίων) θα επαναφερθούν με την ίδια διαδικασία στις θέσεις επιχώσεων.
1.4. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο
και σε οποιοδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών,
κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις
εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες
αρχές, όπου και θα διαστρωθούν.
1.5. Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες
κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις
επιχωμάτων (1.1.3α.), με τη βελτίστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο
με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά
με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας πυκνότητας AASHO: Τ - 180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η
εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το
% ποσοστό του
χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο Ύ (19,1 ΜΜ) με βάση
τον τύπο της παρ. 2.10.2. της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του
Υ.∆.Ε.
1.6. Επιχώσεις (περιλαμβάνουν έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 30 CM.,
κατάβρεγμα και συμπύκνωση) με οποιαδήποτε μέσα και με κατάλληλα και
υγιή προϊόντα κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού:
α. ∆ιαμορφουμένων χώρων μέσα στην περίμετρο των κτιρίων και
στεγασμένων χώρων, για τη διαμόρφωση της στάθμης εφαρμογής του
δαπέδου Υπογείου.
2
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
β. των κενών των ορυγμάτων μετά της κατασκευής των θεμελίων και λοιπών
οικοδομικών στοιχείων που κατασκευάζονται μέσα στα ορύγματα. Και στις
δύο παραπάνω περιπτώσεις οι επιχώσεις θα συμπυκνωθούν με τη βέλτιστη
υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής
πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο
προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO: Τ-180/D
(τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα
διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται
από κόσκινο 3 / 4 (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ. 2.10.2. της
Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ.∆.Ε.
1.7. ∆ιαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφανείας των
σκαφών του περιβάλλοντα χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί
για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος και των
απαιτουμένων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα,
με την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της
μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη
μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας AASHO: T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή μεγίστη
πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού, που
συγκρατείται από κόσκινο 3 / 4 (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ.
2.10.2. της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ.∆.Ε.
1.8. Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται
εκτός του οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το
οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οσεσδήποτε και με
οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων καταλλήλων για επιχώσεις, κατά την
κρίση της Υπηρεσίας, σε θέσεις επιχωμάτων αυλείου χώρου όπου θα
διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων όπου θα εναποτεθούν καταλλήλως.
1.9. Προμήθεια κηποχώματος, μεταφορά επί τόπου και διάστρωσή του, σε
θέσεις παρτεριών και ζαρντινιερών περιβάλλοντα χώρου σε πάχος από 40
έως 60 εκ.
2. ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
2.1. ΛΕΠΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 Προβλέπεται σύμφωνα με
τη μελέτη:
2.1.1. Στο σκάμμα των θεμελίων beton καθαριότητας.
2.1.2. Στην κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά δαπέδων περιβάλλοντα
χώρου που προβλέπονται να επιστρωθούν με οποιουδήποτε είδους
επίστρωση, σε πάχος 10 cm. Στα δάπεδα αυτά προβλέπονται αρμοί
εργασίας, πλάτους 2 cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου που θα
πληρωθούν με φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης, βάρους 10 χλγ./m3, ούτως
ώστε η όλη επιφάνεια να χωρίζεται σε τμήματα, επιφανείας 20 m2 - 25 m2.
3
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Στα δάπεδα αυτά, εφ’ όσον το προβλέπει η μελέτη ή απαιτηθεί, κατά την
κρίση της επίβλεψης, θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, τύπου ∆άριγκ.
2.2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
2.2.1. Προβλέπεται στην κατασκευή της βάσεως της περίφραξης και της
θεμελίωσής της καθώς και των από σκυρόδεμα στοιχείων της περίφραξης
(τοιχία, κ.λ. π.).
2.2.2. Όπου αλλού η μελέτη προβλέπει ή θελήσει ο επιβλέπων μηχανικός
2.3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 (ΒΛ. Λεπτομερειακά Στατική
Μελέτη)
2.3.1. Στην κατασκευή των θεμελίων, των περιμετρικών τοιχίων με τα των
ενσωματωμένων υποστυλωμάτων, του δαπέδου του υπογείου της πλάκας
του ισογείου του κτιρίου, και γενικά κάθε φέροντος στοιχείου οπλισμένου
σκυροδέματος σύμφωνα με την μελέτη.
Στα δάπεδα επί εδάφους και στα περιμετρικά τοιχία και υποστυλώματα
υπογείου προβλέπεται οπωσδήποτε στεγανοποιητικό υλικό μάζας
σκυροδέματος τύπου DUROSTICK D-34 HYDROSTOP ή αντίστοιχου στις
αναλογίες που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού αυτού.
2.3.2. Στην κατασκευή των κλιμάκων επικοινωνίας τμημάτων αυλείου χώρου
με διαφορετική στάθμη και τη θεμελίωσή τους.
2.4.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α
Προβλέπονται σύμφωνα με την μελέτη:
2.4.1. Για την κατασκευή πεζουλιών με οπλισμένα προκατασκευασμένα
κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 , διαστάσεων 100x15x30 cm
της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ ή άλλης αντιστοίχου.
2.4.2.Για
την
κατασκευή
κρασπεδόρειθρων
με
οπλισμένα
προκατασκευασμένα
κράσπεδα σκυροδέματος,
κατηγορίας C16/20
διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ ή άλλης αντιστοίχου.
2.5.
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΓΕΝΙΚΑ (Βλ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη)
2.5.1. Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στη
στατική και αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για τον εγκιβωτισμό των πάσης
φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων.
2.5.2. Θα κατασκευασθούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του
σκυροδέματος, μετά του όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των
κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της
διάστρωσης.
4
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
2.5.3. Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια
μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις (1%ο). Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται
ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου
σκυροδέματος, εφ’ όσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή μετά τη διάστρωση.
2.5.4. Σε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που
σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη.
2.5.5. Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακορύφων στοιχείων με μη φέροντα
τοιχώματα θα τοποθετηθεί υλικό π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η
συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισμικής
συμπεριφοράς και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του
επιβλέποντα μηχανικού της φέρουσας κατασκευής.
2.5.6. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που
απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών
εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως σε
ανεπίχριστες επιφάνειες.
2.6.
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
2.6.1. Όλες οι εσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των σκυροδεμάτων
παραμένουν ανεπίχριστες και ο ξυλότυπος προβλέπεται επιμελημένος.
Ανεπίχριστες θα παραμείνουν και όλες οι επιφάνειες από οπλισμένο
σκυρόδεμα των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου
2.6.2. Θα κατασκευασθούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια από ξυλόπλακες
άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19 mm τουλάχιστον.
Οι επιφάνειες των πάρα πάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν με
αποκολλητικό υλικό τύπου SPLIT 2000 της ISOMAT ή αντίστοιχου
μέχρι κορεσμού. Είναι στην επιλογή του εργολάβου η χρησιμοποίηση
μεταλλότυπου μετά την έγκριση από την επίβλεψη η οποία αποδέχεται
κατ’ εκτίμηση τη χρήση του στο σύνολο ή μέρος της κατασκευής (π.χ.
μόνο στην οροφή υπογείου)
2.6.3. Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής
(ορθογωνίου τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατομής ή ειδικών πλαστικών
- μεταλλικών σκοτιών, σχήματος Π, για την κατασκευή σκοτιών που είτε
προβλέπονται από τη μελέτη, είτε είναι απαραίτητες για ειδικούς
κατασκευαστικούς λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο.
2.6.4. Στους ξυλοτύπους των τοιχίων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά
σιδηροί σύνδεσμοι με παρεμβολή σωλήνων.
2.6.5. Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων
θα είναι εμφανισιακά άψογες.
2.6.6. Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας του οι
ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες σκυροδεμάτων δεν είναι εμφανισιακά
5
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχρισή τους με
τσιμεντοκονίαμα 450 ΚΛΓ. τσιμέντου με προσθήκη ειδικών
συγκολλητικών ρητινών DUROSTICK D-33 ή αντιστοίχου και σε όποια
έκταση απαιτεί η αισθητική, κατά την απόλυτη κρίση της επίβλεψης,
εμφάνιση των κατασκευών
2.6.7. Πριν από την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται οπωσδήποτε
παραλαβή των ξυλοτύπων/μεταλλοτύπων που θα μνημονεύεται στο
ημερολόγιο του έργου.
2.7.
ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (ΒΛ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη)
2.7.1. Σιδηροπλισμοί B500C προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη για την
κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατηγορίας C20/25.
2.7.2. Σιδηροπλισμοί B500A (δομικό πλέγμα) προβλέπονται σε δάπεδα
περιβάλλοντα χώρου επί εδάφους, από σκυρόδεμα C12/15, ή C16/20
μόνον εφ’ όσον το προβλέπει η μελέτη ή το κρίνει απαραίτητο η
επίβλεψη κατά την κατασκευή.
2.7.3. ‘Ολοι οι σιδηροί οπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, πάχους όπως
προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς Οπλισμένου
Σκυροδέματος και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
3. ΠΑΤΩΜΑΤΑ
A. Υπόβαση - Υγρομόνωση - πατώματος, ισογείoυ και υπογείου
3.1.
Οι στάθμες του εδάφους (είτε με εκσκαφή, είτε με επίχωση, είτε και με
συνδυασμό τους) επί των οποίων θα γίνει η σκυροδέτηση μέσα στην
περίμετρο του κτιρίου (υπόγειο), θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να μην
παρουσιάσουν καθιζήσεις κατά την χρήση τους.
3.2.
Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει, είτε από επίχωση, είτε
από εκσκαφή, είτε από συνδυασμό τους, θα κυλινδρωθεί καταλλήλως,
ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμπύκνωσή της, παρ. 1.7. του άρθρου 1
της παρούσας.
3.3.
Στις επιφάνειες των επιχώσεων όπου υπάρχουν και γίνουν από
προϊόντα εκσκαφής το πάνω τμήμα τους σε βάθος τουλάχιστον 40 cm
θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω με:
3.3.1. Στρώση σκύρων σκυροδέματος, καλώς
σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα.
κυλινδρωμένη
πάχους
3.3.2. Ισοπεδωτική στρώση υλικού 3Α, πάχους 5 cm καλώς κυλινδρωμένο
για την εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροστρώτου που θα το
υπερκαλύπτει πλήρως.
6
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
3.3.3. ∆ιάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου), πλάτους
5 μ., βάρους 200 χγρ./m2 - νάυλον θερμοκηπίων 20 γραμμών. Τα
φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον και
συγκολλούνται σ’ όλο το μήκος τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία
συσκευασίας, πλάτους 5 cm τουλάχιστον. Τα περιμετρικά άκρα του
πλαστικού σε κάθε φάτνωμα των συνδετηρίων δοκών εξέχουν 30 cm
έως 40 cm του αντίστοιχου ανοίγματος του φατνώματος. Τα εξέχοντα
άκρα θα αναδιπλωθούν τελικά σύμφωνα με τα πάρα κάτω.
3.3.4. Επί της ως άνω διαμορφωμένης επιφάνειας του υπογείου τοποθετείται
η προβλεπόμενη στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25,
οπλισμένου σύμφωνα με την μελέτη. Η στρώση του σκυροδέματος
δαπέδου δεν θα διακόπτει σε καμία περίπτωση τη συνέχεια (από την
άποψη κατηγορίας σκυροδέματος) κατακορύφων στοιχείων του
φέροντος οργανισμού που κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα,
κατηγορίας C20/25.
3.3.5. Στο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους θα προστεθεί στεγανωτικό υλικό
μάζης, τύπου DUROSTICK D-34 HYDROSTOP στην αναλογία που
προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του
στεγανωτικού, σε περίπτωση έτοιμου σκυροδέματος, θα γίνεται στο
εργοτάξιο, παρουσία οποιουδήποτε αρμόδιου υπαλλήλου της
Επίβλεψης.
3.3.6. Στα σημεία των μεταλλικών υποστυλωμάτων του υπογείου όπου θα
τοποθετηθούν τα αγγύρια που θα αναδεχθούν τις πλάκες έδρασης θα
γίνει μέριμνα ώστε να μείνει κενό καταλλήλων διαστάσεων για την μετά
την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων ρύθμισή τους. Το κενό αυτό
ακολούθως θα πληρωθεί με μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα.
3.3.7. Σε όλα τα περιμετρικά και ενδιάμεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχεία
που δημιουργούν τα φατνώματα, θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη
μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, τεμάχια σωλήνων πλαστικών διαμέτρου
και μήκους όπως η αντίστοιχη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
προσδιορίζει. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν στους ξυλοτύπους,
πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος.
Β. ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ
Τα πατώματα ισογείου και α΄ ορόφου προβλέπονται να είναι στο σύνολό τους
σύμμεικτες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (βλ. στατική μελέτη).
4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
4.1.
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού υλικού μάζας, στο σκυρόδεμα
προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες, για την προστασία από υγρασία
των τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων:
7
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
4.1.1. Πολύ επιμελημένο μερεμέτισμα των εμφανών επιφανειών
των
περιμετρικών τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων (πλήρωση τυχόν
μικροοπών, μικρορωγμών, κάλυψη τυχόν εκτεθειμένου σιδηροπλισμού κ.λ.π.)
με ταχύπηκτο τσιμέντο τύπου DUROSTICK D11 έτσι όπως προβλέπουν οι
προδιαγραφές του υλικού).
4.1.2. Επάλειψη των πάρα πάνω επιφανειών με 2 διασταυρούμενες στρώσεις
ανιονικού γαλακτώματος ασφαλτικής προστασίας τύπου IGOL A της εταιρείας
SIKA σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Κάθε επόμενη διάστρωση
θα γίνεται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούμενη.
4.1.3. Τοποθέτηση αποστραγγιστικού φύλλου τύπου SIKADRAIN
4.1.4. Σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία επίβλεψης, 10 cm
τουλάχιστον πάνω από τον πυθμένα του ορύγματος, τοποθετούνται εν ξηρώ
μέσα στη στρώση των σκύρων, στη σειρά, ειδικοί τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι
στο άνω ήμισυ της περιμέτρου (στραγγιστήρες), Φ16 cm - Φ20
cm,καλυμμένοι με γεωύφασμα με κλίση τουλάχιστον 0,5% προς την πιο
πρόσφορη θέση για την κατασκευή φρεατίου αποδοχής των υδάτων ή και
ενδιαμέσου φρεατίου αποδοχής των υδάτων ή και ενδιαμέσου φρεατίου
αλλαγής διεύθυνσης. Τα φρεάτια αυτά θα είναι επισκέψιμα και θα
κατασκευασθούν σύμφωνα με τη μελέτη.
4.1.5. Το κενό, του έξω από την περίμετρο του υπογείου ορύγματος που
προέκυψε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελιώσεως, γεμίζει είτε
με υγιή προίόντα εκσκαφών έως τη στάθμη εφαρμογής των αντιστοίχων σε
κάθε θέση κατασκευών του αύλειου χώρου είτε με σκύρα ή άλλα προϊόντα
ασυμπίεστα κατά την κρίση της επίβλεψης. Η πλήρωση με προϊόντα
εκσκαφής γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30 cm αρίστης συμπύκνωσης.
4.1.6. Σε περίπτωση επίχωσης με προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται πάνω
και κάτω από αυτά σκύρα. Η επάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα
μορφωθεί επίπεδη. Ελάχιστο πλάτος σκυροστρώτου 50 cm κάτω και 70 cm
άνω.
4.1.7. Στην κάτω στάθμη της πλάκας επί εδάφους του υπογείου στα
περιμετρικά τοιχία του κτιρίου και περιμετρικά των εσωτερικών κολωνών
τοποθετείται αρμός από κορδόνι μπετονίτη στερεωμένος επί του ξυλοτύπου.
4.2.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ
ΧΩΡΩΝ
Ο φέρων οργανισμός της ανωδομής του κτιρίου προβλέπεται μεταλλικός από
διατομές μορφοσιδήρου σύμφωνα με τη συνημμένη στατική μελέτη Το
περίβλημα του κτιρίου έχει απαιτήσεις θερμομόνωσης μόνο στο χώρο του
ορόφου των γραφείων σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη ΚΕΝΑΚ.
8
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Έτσι στο χώρο των γραφείων έχουμε από έξω προς τα μέσα στο εξωτερικό
περίβλημα:
4.2.1. Α. Κατακόρυφοι τοίχοι :
Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ,ονομαστικού πάχους 5 εκ. τύπου
ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας -που αποτελούν και
το συνολικό κατακόρυφο περίβλημα του κτιρίου- επενδεδυμένα εσωτερικά με
επένδυση απλής γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKA με επιπρόσθετη
ενδιάμεση θερμομόνωση με ρολό πολυεστέρα τύπου THERMOBOND
πάχους 4 εκ. και βάρους 30kg/m3 ενταγμένης στο σκελετό αυτής της
επένδυσης.
4.2.2. Β. Επιστέγαση
Επίσης από ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης πάχους και αυτά 5
εκ. τύπου TRS5 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας
4.3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 εκ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τα πανέλα τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας
είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο
διαμορφωμένα ελασματόφυλλα ,-το εξωτερικό με έντονες κυματοειδείς
εξάρσεις το εσωτερικό ελαφρά διαμορφωμένο - μεταξύ των οποίων εγχύεται
αφρός πολυουρεθάνης πάχους 5 -6,5 εκ.
4.4. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 εκ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τα πανέλα τύπου TRS5 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας είναι
επίσης σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο
διαμορφωμένα ελασματόφυλλα ,-το εξωτερικό με πέντε –ανά φύλλοτραπεζοειδείς εξάρσεις το εσωτερικό ελαφρά διαμορφωμένο - μεταξύ των
οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πάχους 5 -8 εκ.
Προδιαγραφές υλικών
Τύπος / Ποιότητα Ελάσματος
- Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ σε πάχος 0,50mm το εξωτερικό και 0.40
mm το εσωτερικό για τα πανέλα επικάλυψης και σε πάχος 0.50 mm τόσο το
εσωτερικό όσο και το εξωτερικό για τα πανέλα πλαγιοκάλυψης. (ανοχές
διαστάσεων κατά EN 10143)
Tο εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβοέλασμα τύπου DX51D (FePO2 G),κατά EN
10142 & EN 10147 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Γαλβάνισμα τύπου Z200 ή Ζ275 με βάρος γαλβανίσματος :200 ή 275
gr/m2
 Ελάχιστο Όριο ∆ιαρροής :
Re = 280 N/mm2
 Μέγιστη Εφελκυστική Αντοχή : Rm =500 N/mm2
 Ελάχιστη Επιμήκυνση Θραύσης : A = 20%
9
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Βαφή ελασμάτων
Η Βαφή των ελασμάτων είναι πολυεστερική .Το ήδη γαλβανισμένο
χαλυβοέλασμα υφίσταται χημική επεξεργασία, στη συνέχεια επιστρώνεται με
primer και τελικά βάφεται με πολυεστερικό χρώμα. Η βαφή είναι ειδική για την
παραγωγή πανέλων πολυουρεθάνης, οροφής και πλαγιοκάλυψης και είναι
τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής χρήσης. Οι εξωτερικές βαφές είναι
χρώματος RAL 6021 και οι εσωτερικές χρώματος λευκού.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πολυεστερικής βαφής είναι :







Πάχος βαφής της εξωτερικής επιφάνειας : 25 ±3μm
Πάχος βαφής της εσωτερικής επιφάνειας : ≥5 μm,χρώμα άσπρο
Στιλπνότητα υπό γωνία
: 60.405 (ASTM 523)
Σκληρότητα
: Μεγαλύτερη από F της κλίμακας Koh-I-Noor
Αντοχή σε Σχετική Υγρασία (100%) : Κλάση Νο.8 κατά ASTM D 714
μετά από έκθεση σε σχετική υγρασία επί 1000/1500 ώρες.
Αντοχή σε αλκαλικό Περιβάλλον
: Έπειτα από έκθεση σε αλκα λικό περιβάλλον (ASTM B 117)δεν παρατηρείται η ύπαρξη πόρων ή
διάβρωσης .Επίσης δεν παρατηρείται κανένα σημάδι αποφλοίωσης
μετά από παρέλευση τεσσάρων ωρών από τη λήξη της δοκιμής
Τεχνητή Γήρανση : ∆οκιμή κατά το Atlas mod.XWWR weatherometer.
Κύκλοι 60 λεπτά φωτός- 60 λεπτά σκότους :∆εν παρουσιάστηκαν
ρωγμές ή αποφλοιώσεις μετά από δοκιμές επί 500/1000 ώρες
Αφρός πολυουρεθάνης



Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10ο C : λ10 =0.0212 w/m.οK
ή λ10 =
0.018 kcal/ m. h. o C ( ΕΛΟΤ514)
Πυκνότητα Αφρού Πολυουρεθάνης : 40 ± 2 kg/m3 (ISO 845)
Ποσοστό κλειστών κυψελίδων: 95-98 % (ASTM D 2856)
Ιδιότητες των πανέλων
 Συμπεριφορά σε Θλίψη με Συμπίεση 10 % : σc =0.215 Mpa (ISO 844),
Ec=3.3 Mpa (DIN 53 291-82)
 Συμπεριφορά σε Εφελκυσμό: Et = 4 Mpa (ISO 845)
 Συμπεριφορά σε Κάμψη:
Eb = 3.7 Mpa
 Συμπεριφορά σε ∆ιάτμηση: G = 2.6 Mpa (DIN 53 293-82)
 Συμπεριφορά σε Πυρκαγιά : Κατηγορία Καυστότητας :B2 ή κατά
παραγγελία Β1(DIN 4102)
 Συντελεστής Θερμοπερατότητας k (kcal/m2hoC) :για μεν τα τύπου
isowave65 0.33 kcal/m2hoC για δε τα TRS5 0.31 kcal/m2hoC
 Ηχομόνωση : Μείωση έντασης ήχου από 20 μέχρι και 25 db
Ανοχές διαστάσεων
 Πάχος Πανέλων : Απόκλιση (-2/+2 mm)
10
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές



Μήκος Πανέλων : Απόκλιση (± 10 mm)
Πλάτος Πανέλων : Απόκλιση ( ± 2.5mm)
Ορθογωνικότητα Πανέλων : Απόκλιση (max 2 mm)
Χρώματα εξωτερικού χαλυβοελάσματος: RAL 6021
Χρώματα εσωτερικού χαλυβοελάσματος: λευκό.
Κατασκευαστικά
Η τοποθέτηση θα ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κατασκευαστή των
πανέλων και θα χρησιμοποιεί τα ειδικά τεμάχια και τα λοιπά μικρουλικά
(ελαστικά παρεμβύσματα αεροστεγανότητας, μεταλλικές καλύπτρες, ροδέλες
στεγανότητας κλπ. ) Προσοχή θα δοθεί στην άρτια τοποθέτηση των ενώσεων
σε σχέση με τη φορά της επικρατούσας διεύθυνσης των ανέμων στην
περιοχή και της άρτιας στεγάνωσης των ενώσεων (πλαϊνά τύπου αρσενικό /
θηλυκό έτσι ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και
να
παρεμποδίζεται η εισροή του ανέμου και της βροχής.)
Επιδιώκεται πρόσθετα στεγάνωση των πλαϊνών των πανέλλων.
Έτσι η κατασκευή θα υποστηρίζεται:
α) Από ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένα ή έγχρωμα χαλυβοελάσματα που θα
ικανοποιούν την άρτια σύνδεση – συνδυασμό και απόληξη των πετασμάτων
πλαγιοκάλυψης, επικάλυψης και διαχωρισμού πυροδιαμερισμάτων.
β) Στερεωτικά και στεγανωτικά υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες και
προδιαγραφές του κατασκευαστή των πανέλων.
γ) Για την στερέωσή των πανέλων πλαγιοκάλυψης εκτός από την
αυτοβυθιζόμενη
βίδα
της
κρυφής
στήριξης,
τοποθετούνται
και
αυτοβυθιζόμενες βίδες ανά 25 εκ. μήκους 2 εκ. από την εσωτερική πλευρά
του πανέλου στο σημείο επαφής μηκίδας και πανέλου.
∆) Η στερέωσή των πανέλων επικάλυψης επί των τεγίδων γίνεται με
αυτοβιθιζόμενες βίδες αναλόγου μήκους μετά των απαιτουμένων
εξαρτημάτων στεγάνωσης οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε τραπέζιο του
πανέλου.
4.5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ BLOCK ΤΥΠΟΥ YTONG
Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου στην μεσοτοιχία κατά μήκος της δυτικής
πλευράς του οικοπέδου (άξονας Α ) θα γίνει με τοιχοποιία από YTONG
BLOCK η αντίστοιχο υλικό διαστάσεων 60 χ 25 χ 25 εκ.
4.5.1 Κατασκευαστικά
Η κατασκευή της τοιχοποιίας από YTONG BLOCK
ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:


πάχους 25 εκ., θα
Η πρώτη στρώση των YTONG αλφαδιάζεται με λάσπη εκτός εάν η
επιπεδότητα είναι εξασφαλισμένη (π.χ βιομηχανικό δάπεδο), όπου
μπορεί με την πρώτη στρώση να χρησιμοποιηθεί κόλλα πορομπετόν
της YTONG.
Το κτίσιμο θα γίνει χρησιμοποιώντας κονίαμα (κόλλα) YTONG στον
οριζόντιο αρμό σε πάχος 1-2 mm.
11
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές








4.5.
Η τοιχοποιία θα είναι περισφιγμένη από οριζόντια στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος (σενάζ διαστάσεων 25x25 cm με τον κατάλληλο
οπλισμό), ανά δυο μέτρα ύψος .
Τα σενάζ θα είναι κατασκευασμένα με YTONG ΣΕΝΑΖ Block
διαστάσεων 60x25x25 cm.
Η τοιχοποιία θα είναι συνδεδεμένη με κατάλληλο τρόπο στα
κατακόρυφα, μεταλλικά, φέροντα στοιχεία.
Στο σημείο που η τοιχοποιία καταλήγει σε επαφή με κατακόρυφα και
οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισμού, θα δημιουργηθεί αρμός
ύψους 1,5 έως 3 cm που θα σφραγιστεί με αφρό πολυουρεθάνης.
Πριν εφαρμοστεί η πολυουρεθάνη, καθαρίζονται και διαβρέχονται οι
επιφάνειες με τις οποίες θα έρθει σε επαφή.
Η τοιχοποιία θα είναι σοβατισμένη χρησιμοποιώντας βιομηχανικά
επιχρίσματα της YTONG και πιο συγκεκριμένα τον YTONG έτοιμο
λευκό μαρμαροσοβά και τον YTONG έτοιμο βασικό σοβά.
Οι τοιχοποιίες θα πρέπει να βρέχονται καλά πριν σοβατιστούν ή να
ασταρώνονται με YTONG PRIMER το οποίο αραιώνεται με νερό 1:4,
χρησιμοποιώντας βούρτσα ή ρολό.
Το minimum πάχος τοποθέτησης του σοβά, θα πρέπει να είναι
εσωτερικά 8-10mm και εξωτερικά 12-15mm. Οι σοβάδες θα πρέπει να
βρέχονται δύο μέρες μετά την εφαρμογή τους.
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ
ΧΩΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ
ΜΗ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Στις εσωτερικές κατακόρυφες και οριζόντιες διαχωριστικές επιφάνειες των
χώρων γραφείων προς μη θερμαινόμενους χώρους τοποθετούνται στο
ενδιάμεσο των κατακόρυφων τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας και στο διάκενο
των σχετικών ψευδοροφών τοποθετούνται πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 4
εκ. και βάρους 40 kg/m3.
5. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
5.1.ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
Στην ανωδομή του κτιρίου όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 4.2.του
παρόντος τοποθετούνται :
5.1.1. Κατακόρυφοι τοίχοι :
Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή
αντίστοιχα άλλης εταιρείας που αποτελούν και το συνολικό κατακόρυφο
περίβλημα του κτιρίου με όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια που
τοποθετούνται στην συναρμογή των ακμών και στην βάση τους ώστε να
προστατευθεί η πολυουρεθάνη που περιέχουν.
Η επιμέτρηση γίνεται στο συνολικό εμβαδόν της πραγματικής επιφάνειάς
τους, και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υλικά μετά της
εργασίας τοποθέτησης.
12
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Στο χώρο των γραφείων είναι επενδεδυμένα εσωτερικά με επένδυση απλής
γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKB με επιπρόσθετη ενδιάμεση
θερμομόνωση πετροβάμβακα 40 kg/m3 πάχους 4 εκ. ενταγμένου στο σκελετό
αυτής της επένδυσης.(Με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως παρακάτω
αναφέρονται και με την επισήμανση ότι έχει μόνο από τη μία πλευρά
επένδυση με μονή γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή κατά περίπτωση.)
5.1.2. Επιστέγαση
Επίσης από ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου TRS5 με
δείκτη πυραντίστασης ≥ 60΄ της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας.
Στο σημείο συναρμογής τους –κορυφαίος- τοποθετείται και εξωτερικός και
εσωτερικός κοριφαίος.
Στα σημεία συναρμογής τους με τα πανέλα πλαγιοκάλυψης τοποθετούνται τα
ανάλογα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη και βαμμένη
λαμαρίνα.
Η επιμέτρηση γίνεται στο συνολικό εμβαδόν της πραγματικής επιφάνειάς
τους, και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υλικά μετά της
εργασίας τοποθέτησης.
Για προδιαγραφές υλικών και τοποθέτησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφ. 4.4. του παρόντος.
5.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
Α . ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
5.3.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
Προδιαγράφονται μεταλλικά πανέλα πετροβάμβακα πάχους 8 εκ. τα οποία
είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο
διαμορφωμένα ελασματόφυλλα πάχους 0,5 mm τα οποία εγκιβωτίζουν
πετροβάμβακα πάχους 8 cm με πυκνότητα 120 kg/m3.
5.3.2. ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ 60΄ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Προδιαγράφονται τοίχοι τύπου Knauf-W112: πάχους 100mm
Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους
100mm, κατά DIN 4103, σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες
πλάτους 50mm, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους
των 4cm και πυκνότητας των 40 Kg/m3, με αμφίπλευρη διπλή επίστρωση από
πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKF,ή ανθυγροπυράντοχες -στην
περίπτωση απαίτησης προστασίας και από την υγρασία- πάχους 12,5mm.



Πάχος τοίχου: 100 mm
Ύψος τοίχου: Μέγιστο επιτρεπτό ύψος για χώρους χαμηλής
κυκλοφορίας 4,00m
Σύστημα: τύπου W112 της Knauf
13
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές








Κατηγορία πυροπροστασίας: F60A κατά DIN 4102
Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw 50dB (Πιστοποιητικό Knauf 005/2002).
Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου
Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182, με πάχος χάλυβα 0,6mm
με ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN 17162 μέρος 1, με
γαλβάνισμα εν θερμώ Ζ-200=100gr/m2, δηλαδή με πάχος επίστρωσης
7,14μ με ανοχές 0,01% ελεγχόμενο κατά DIN 17162 μέρος 1.
Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ
τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6 mm και μονούς ορθοστάτες των 50mm
από προφίλ τύπου Knauf-CW: 50x50x0,6 mm που θα τοποθετούνται
κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες με το άνοιγμά τους προς μία
κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600mm και που θα συνδέονται με
πριτσίνωμα. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε
επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε
αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα
στερεώνονται με ειδικές βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα
δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο
σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία: Βίδα με βύσμα. Για μη
συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βύσματα.
∆ιαμόρφωση ανοιγμάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του
τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος της θύρας είναι κατώτερο
των 30Kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του ανοίγματος θα γίνεται με
CW προφίλ που θα ενισχύεται με ενσωματωμένη ξυλοδοκό. Ο
στρωτήρας θα ενισχύεται στα άκρα με μεταλλική πλάκα που θα
στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80 και η στερέωση των ορθοστατών
στην οροφή θα γίνεται με Γ έλασμα που θα στερεώνεται επίσης με βίδα
και βύσμα L8/80. Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει
τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας έιναι πάνω από 30 Kg τότε η
διαμόρφωση του ανοίγματος θα γίνεται από ειδικά UA προφίλ πάχους
των 2mm τύπου Knauf-UA: 4x40x20 mm. Η στερέωση αυτών των
ορθοστατών στην οροφή και το δάπεδο θα γίνεται με Γ έλασμα και θα
στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80.
Μόνωση: Πετροβάμβακας κατά DIN18165-1 σε πλάκες 600Χ1000 mm,
πυκνότητας 40 Kg/m3 και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α
με κατώτατο σημείο τήξης 1000°C.
Προιόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες στάνταρντ τύπου Knauf-GKB με
λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 12,5 mm, κατά DIN
18180.
Επίστρωση: Με διπλή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες όρθια και
στις δύο όψεις με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN25 και TN35
στην απαιτούμενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και
των 25 cm για την δεύτερη στρώση και την απαιτούμενη επεξεργασία
στοκαρίσματος. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό
θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται
με γαλβανισμένα γωνιόκρανα 31/31/0,5 mm. Οι αρμοί των δύο
στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να μετατίθενται (σταυρώνουν) κατά
μήκος και κατά πλάτος. ∆εν επιτρέπεται να γίνεται αρμολόγηση
γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωμα της
πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο.
14
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Στοκαρίσματος: Το στοκάρισμα των αρμών των
διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας (Λοξά και Ημιστρόγγυλα
άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων
άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία. Η πρώτη στρώση
γυψοσανίδας πρέπει να στοκάρεται.
Β. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
5.3.3. Υλικά - Προδιαγραφές- Κατασκευαστικά
Όλοι οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι εντός των πυροδιαμερισμάτων ύψους
έως 2,70 m. θα κατασκευαστούν τύπου Knauf W111 με απλή ,τύπου KnaufGKB ,ή ανθυγρή τύπου Knauf –GKI γυψοσανίδα -στην περίπτωση υγρών
χώρων.Προδιαγράφονται τοίχοι τύπου Knauf-W111: πάχους 75mm
Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 75mm,
κατά DIN 4103, σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες πλάτους
50mm, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των
4cm και πυκνότητας των 50 Kg/m3, με αμφίπλευρη μονή επίστρωση από
στάνταρντ γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKB, ή Knauf-GKΙ, πάχους 12,5mm.








Πάχος τοίχου: 75 mm
Ύψος τοίχου: Μέγιστο επιτρεπτό ύψος για χώρους χαμηλής
κυκλοφορίας 3,00m
Σύστημα: W111 της Knauf
Κατηγορία πυροπροστασίας: F30A κατά DIN 4102 με επένδυση
πυράντοχης γυψοσανίδας Knauf-GKF 12,5mm.
Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw 41dB (Πιστοποιητικό Knauf 005/2002)
Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου
Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182, με πάχος χάλυβα 0,6mm
με ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN 17162 μέρος 1, με
γαλβάνισμα εν θερμώ Ζ-200=100gr/m2, δηλαδή με πάχος επίστρωσης
7,14μ με ανοχές 0,01% ελεγχόμενο κατά DIN 17162 μέρος 1.
Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ
τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6 mm και μονούς ορθοστάτες των 50mm
από προφίλ τύπου Knauf-CW:50x50x 0,6 mm που θα τοποθετούνται
κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες με το άνοιγμά τους προς μία
κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600mm και που θα συνδέονται με
πριτσίνωμα. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε
επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε
αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα
στερεώνονται με ειδικές βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα
δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγώτερο
σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία: Βίδα με βύσμα. Για μη
συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βύσματα.
∆ιαμόρφωση ανοιγμάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του
τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος της θύρας είναι κατώτερο
15
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές




των 30Kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του ανοίγματος θα γίνεται με
CW προφίλ που θα ενισχύεται με ενσωματωμένη ξυλοδοκό. Ο
στρωτήρας θα ενισχύεται στα άκρα με μεταλλική πλάκα που θα
στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80 και η στερέωση των ορθοστατών
στην οροφή θα γίνεται με Γ έλασμα που θα στερεώνεται επίσης με βίδα
και βύσμα L8/80. Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει
τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας έιναι πάνω από 30 Kg τότε η
διαμόρφωση του ανοίγματος θα γίνεται από ειδικά UA προφίλ πάχους
των 2mm τύπου Knauf-UA: 48x40x20 mm. Η στερέωση αυτών των
ορθοστατών στην οροφή και το δάπεδο θα γίνεται με Γ έλασμα και θα
στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80.
Μόνωση: Πετροβάμβακας κατά DIN18165-1 σε πλάκες 600Χ1000 mm,
πυκνότητας 40 Kg/m3 και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α
με κατώτατο σημείο τήξης 1000°C.
Προϊόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες στάνταρντ τύπου Knauf-GKB με
λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 12,5 mm, κατά DIN
18180.
Επίστρωση: Με μονή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες όρθια και
στις δύο όψεις με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN25 στην
απαιτούμενη πυκνότητα των 25 cm. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης
των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές
απολήξεις θα προστατεύονται με γαλβανισμένα γωνιόκρανα 31/31/0,5
mm. ∆εν επιτρέπεται να γίνεται αρμολόγηση γυψοσανίδων σε
ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωμα της πόρτας. Η ένωση των
γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο.
Τεχνική Στοκαρίσματος : Το στοκάρισμα των αρμών των
διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας ( Λοξά και Ημιστρόγγυλα
άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων
άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία.
5.3.4. ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ( ΠΛΑΙΝΑ- ΟΡΟΦΗ).
Προτείνονται τα τύπου WFR της ISOBAU αντίστοιχα άλλης εταιρείας– επίσης
αποτελούμενα
από
δύο
διαμορφωμένα
ελασματόφυλλα,
ελαφρά
διαμορφωμένα, εντός των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης, πάχους
12 cm, και των οποίων τα άκρα διαμορφώνουν έναν ειδικό αρμό σύνδεσης
,ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά ,ακόμα και
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τόσο ο θάλαμος της συντήρησης, όσο και
της κατάψυξης έχουν από μία θύρα κατάψυξης –συντήρησης 1.20m x 2.20 m.
6. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
6.1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ
6.1.1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
16
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Όπως στο 5.2.3.(Με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως παρ. 5.2.3 και με
την επισήμανση ότι έχει μόνο από τη μία πλευρά επένδυση με μονή
γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή κατά περίπτωση.)
6.1.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ SHAFTS
60΄ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΥΡΟΦΡΑΓΕΣ
Η εσωτερική πλευρά των shafts επενδύεται επι μεταλλικού ως άνω σκελετού
-από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm
κατά DIN 18182,- με μία στρώση Knauf Fireboard πάχους 20 mm και με
πετροβάμβακα πάχους 40 mm επιτυγχάνουν πυρασφάλεια 1,0 ώρας, F60A.
6.1.3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ PVC ΣΕ ΤΑΠΗΤΑ (ΡΟΛΛΟ)
Επενδύονται οι τοιχοι εντός των χώρων υγιεινής και μέχρι ύψους 1,00 m
από ομοιογενές PVC τύπου MYSTIQUE PUR, κατηγορίας P,
της
κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR, με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη
με το ISO 9001, ISO 9002 & ISO 14001 σε ρολά πλάτους 2,0 μέτρων, μήκους
20 μέτρων και πάχους 2.0 χιλ. οποιουδήποτε χρώματος.
Τα ρολλά PVC είναι εργοστασιακά εμποτισμένα
πολυουρεθάνης. Έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά.
με
επένδυση
Επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς
υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση επί του υποστρώματος γυψοσανίδας.
Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που
εσωκλείεται στο υπόστρωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη
μεγέθους 4,0%. Η υγρασία μετριέται με ειδικό υγρόμετρο ηλεκτροδίων σε
βάθος 25,0 χιλ.
Τα δάπεδα επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου F-BALL F-44,σε αναλογία
350 γρ ανά Μ2,με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο κατασκευαστής.
Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 50 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια.
Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά
εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για ρολλά PVC,
τύπου POLYFLOR WELD πάχους 3,5 χιλ. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του
πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2,0χιλ,δηλαδή το ήμισυ του
πάχους του κορδονιού. Οι ραφές θερμοκολλούνται 24 ώρες μετά την
εφαρμογή.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της θερμοκόλλησης, η περίσσια του υλικού
του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφορο
ποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών.
17
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
6.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
6.2.1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ KNAUF-W 629
Εσωτερική επένδυση ξηράς δόμησης, σε μεταλλικό σκελετό από διπλούς
ορθοστάτες,πλάτους 75mm, βιδωμένους πλάτη-πλάτη, με εσωτερική μόνωση
από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των
40Kg/m³, με διπλή οριζόντια επίστρωση από πυράντοχες γυψοσανίδες
τύπου Knauf-GKF, πάχους 20+12,5mm έκαστη.
 Πάχος επένδυσης: 107,5 mm
 Βάρος επένδυσης: ca. 29 Kg/m2
 Μέγιστο επιτρεπτό ύψος: 5,50m για αποστάσεις ορθοστατών 62,50cm ή
6,50m για αποστάσεις ορθοστατών 31,25cm. Απαιτείται μόνο κατακόρυφη
στήριξη σε στρωτήρες στερεωμένους στο δάπεδο και στη φέρουσα οροφή.
 Κατηγορία πυροπροστασίας: F60A σύμφωνα με το πιστοποιητικό Nr.
3079/0699
 Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου
Knauf CW: 75X50X0,6 mm κατά DIN 18182. Το πάχος του μεταλλικού
σκελετού είναι 0,6mm.
 Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ
τύπου Knauf-UW: 75X40X0,6 mm και διπλούς ορθοστάτες των 75mm από
προφίλ τύπου Knauf-CW:75X50X 0,6 mm που θα τοποθετούνται
κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες και θα συνδέονται με πριτσίνωμα, στη
συνέχεια θα βιδώνονται πλάτη-πλάτη, ανά 75cm καθ’ύψος, σε αξονικές
αποστάσεις των 62,50cm ή 32,25 cm. Όλοι οι στρωτήρες και οι
ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα
τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα
μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βίσματα σε όλα τα
συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το
λιγώτερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία : Βίδα με βίσμα.
Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με
βίσματα.
 Μόνωση: Πετροβάμβακας πυκνότητας 40 Kg/m³ και πάχους 40mm.
Κατηγορία πυραντίστασης Α1 με κατώτατο σημείο τήξης 1000°C.
 Προιόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες πυράντοχες τύπου Knauf-GKFμε
λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 20 mm και 12,5mm,
κατά DIN 18180.
 Επίστρωση: Με διπλή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες στην μία
όψη του σκελετού με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN35 και
TN55 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 60 cm για την πρώτη στρώση και
των 25 cm για την δεύτερη στρώση και την απαιτούμενη επεξεργασία
στοκαρίσματος. Οι αρμοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να
μετατίθενται (σταυρώνουν) κατά μήκος και κατά πλάτος
 Τεχνική
Στοκαρίσματος:
Το
στοκάρισμα
των
αρμών
των
διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας ( Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα)
γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων
(σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία.
Η πρώτη στρώση
γυψοσανίδας πρέπει να στοκάρεται.
18
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
6.2.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός προστατεύεται με αντιπυρική βαφή τύπου
SIKA UNITHERM ή αντίστοιχη άλλης διαπιστευμένης εταιρείας,
εξασφαλίζοντας την απαίτηση πυροπροστασίας που υπάρχει F60 σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού.
6. 3.ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝΘΕΤΑ
ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Στο περίβλημα του κτιρίου ορισμένα τμήματα επενδύονται, σύμφωνα με τα
σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, με ελαφρύ σύνθετο πανέλο τύπου
ETALBOND που αποτελείται από δύο επιδερμίδες ανοπτημένου αλουμινίου
κράματος AlMg1 πάχους 0,5 mm επικολλημένων σε φύλλο μαύρου
πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας .Οι επιδερμίδες αλουμινίου είναι
προβαμμένες με πολυεστερικό σύστημα βαφής ποιότητας PVDF. Τα πανέλα
αυτά διατηρούν την επιπεδότητά τους λόγω της επικολλητής δομής τους,
ελαχιστοποιώντας τα βέλη κάμψης από ίδιο βάρος ή ανεμοπίεση.
Στερεώνονται επί σκελετού από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλικού (βλ. Πίνακα Ποιοτικών Στοιχείων)
6.4. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΜΕ
ΦΥΛΛΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ∆ΟΥΣ
Τοποθετούνται ως επικάλυψη του εξωτερικού στεγάστρου και επιλέγονται
προβαμμένα φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας μη συνεχών τραπεζίων πάχους
5/10 χλστ.
Τα στέγαστρα θα έχουν οροφή από γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα με
σκοτίες 2*2 εκ. ανά αποστάσεις 30 εκ.
Στην τιμή της επιστέγασης περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα ειδικά
τεμάχια μετώπης, επικάλυψης αρμών κλπ.
6.5. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
Οι ψευδοροφές θα είναι σταθερές, τελείως επίπεδες και επισκέψιμες για τον
έλεγχο των εγκαταστάσεων.
Προβλέπεται λοιπόν, η χρήση και τοποθέτηση ψευδοροφών των εξής
κατηγοριών:
6.5.1 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΑΠΛΗΣ (κατηγορία ανάληψης φορτίου
0,15KN/m2) ή ∆ΙΠΛΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ F 60΄
Ψευδοροφή (τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια) αφανούς συστήματος
ανάρτησης με μονή απλή γυψοσανίδα τύπου Knauf-A, πάχους 12,5 mm, με
σύστημα ανάρτησης του τύπου Knauf, που αποτελείται από:
19
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Α) Βασικό σκελετό (πάνω) από οριζόντιες γαλβανισμένες διατομές (κύριοι
οδηγοί) σε σχήμα ‘Π’ τύπου Knauf-CD:60X27X0,6 mm κατά EN 14195. Οι
κύριοι οδηγοί κατανέμονται σε αποστάσεις του 1.00 m και στηρίζονται από την
φέρουσα οροφή με ταχείες αναρτήσεις και γαλβανιζμένες ντίζες Φ4 mm που
τοποθετούνται σε αποστάσεις 0.95 m. Οι ντίζες στερεώνονται από την
φέρουσα οροφή σκυροδέματος με μεταλλικά εκτονούμενα βίσματα τύπου
Knauf-BZN 6-5.
Β) Φέροντα σκελετό (κάτω) από διατομές (δευτερεύοντες οδηγοί) όμοιες με
αυτές που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο συνδεδεμένες κάθετα
προς τους κύριους οδηγούς σε αποστάσεις των 0,50 m με συνδετήρες ‘Π’.
Γ) Επένδυση από μονή απλή γυψοσανίδα τύπου Knauf-Α με διαμορφωμένα
κατά μήκος άκρα τύπου ΗRAK, πάχους 12,5 mm. Στερέωση με
αυτοπροωθούμενες βίδες τύπου TN 25 ανά 170 mm. Οι αρμοί των
γυψοσανίδων πρέπει να μετατίθενται (σταυρώνουν). Μετά την στερέωση, οι
αρμοί των διαμορφωμένων άκρων των γυψοσανίδων στοκάρονται με KnaufUniflott, ενώ οι αρμοί των μη διαμορφωμένων άκρων στοκάρονται με KnaufUniflott και ταινία αρμού.
∆) Στην περίπτωση απαίτησης πυραντοχής F 60’ τότε απαιτούνται 2 φύλλα
πυράντοχης γυψοσανίδας GKF, A2 πάχους 18 και 15 mm αντίστοιχα με
μέγιστη απόσταση οδηγών στήριξης – δευτερεύοντες οδηγοί – ανά 400 mm.
6.5.2. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
Οι ψευδοροφές ορυκτών ινών που τοποθετούνται στους χώρους που
αναφέρονται στον Πίνακα Τελειωμάτων Χώρων αποτελούνται από
ηχοαπορροφητικές πλάκες της ΚΝΑUFF τύπου FEINSTRATOS GENADELT
διαστάσεων 60x60 εκ. με αφανή μεταλλικό σκελετό τύπου ΚΝΑUFF Light και
συνδυάζονται με φωτιστικά, στόμια εξαερισμών κ.λ.π.
Η ανάρτηση του σκελετού γίνεται από στέρεες επιφάνειες του Φ.Ο.
λαμβάνοντας υπόψη της Η/Μ διελεύσεις.
Ο σκελετός ανάρτησης αποτελείται από πλέγμα οδηγών στραντζαριστών
στοιχείων γαλβανισμένης λαμαρίνας.
Η κατασκευή του σκελετού γίνεται ως εξής:
Οι κύριοι οδηγοί αναρτώνται από την οροφή σε παράλληλη απόσταση των
1200 mm μεταξύ τους, αφού προηγουμένως ισομοιρασθεί ο χώρος και
τοποθετηθούν οι περιμετρικές γωνίες στο ύψος που θα αναρτηθεί η
ψευδοροφή.
Οι εγκάρσιοι οδηγοί κουμπώνουν τους κύριους οδηγούς σε ειδικές υποδοχές
και τοποθετούνται ανά 600 mm ώστε να δημιουργήσουν ένα κάνναβο
600x1200 mm. Στη μέση των δύο εγκάρσιων οδηγών υπάρχουν ειδικές
υποδοχές ώστε να κουμπώσει ο εγκάρσιος οδηγός μήκους 600 mm για να
δημιουργηθεί ο κάνναβος 600x600 mm όπου θα καθήσουν οι πλάκες.
20
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Η περιμετρική γωνία ή κανάλι θα είναι στερεωμένη στους τοίχους σε μέγιστες
αποστάσεις 450 mm.
Οι συνθήκες που θα τηρούνται είναι οι εξής:
1. Οι πλάκες θα μείνουν 24 ώρες στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν πριν
αρχίσει η ανάρτησης της ψευδοροφής.
2. Οι υαλοπίνακες θα έχουν ήδη τοποθετηθεί.
3. Οι εργασίες βαφής θα έχουν τελειώσει.
4. Η σχετική υγρασία του χώρου δεν θα υπερβαίνει το 70%.
7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
Γενικά
7.1.Επεξεργασία Τελικής Επιφάνειας Βιομηχανικών ∆απέδων
Η τελική επιφάνεια όλων των δαπέδων επί εδάφους (υπογείου) του κτιρίου και
η πλάκα δαπέδου ισογείου θα λειανθεί με τη χρήση περιστροφικού μηχανικού
λειαντήρα (ελικόπτερου).
Η σκλήρυνση της τελικής επιφάνειας των βιομηχανικών δαπέδων, όπου
προβλέπεται από τον Πίνακα Τελειωμάτων Χώρων, θα πραγματοποιείται σε
συνδυασμό με τη λείανση του σκυροδέματος. Για τη σκλήρυνση της τελικής
επιφανείας θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μίγματα τσιμέντου, ειδικών
προσμίκτων και σκληρών αδρανών. Τα μίγματα θα είναι τυποποιημένα
εμπορικά προϊόντα, γνωστού εργοστασίου παραγωγής, και ο ανάδοχος θα
υποβάλλει πλήρη τεχνικά φυλλάδια αυτών προς την επίβλεψη για έγκριση.
Ενδεικτικοί τύποι αποδεκτών σκληρυντικών υλικών είναι τα Mastertop 450 της
BASF, Rinolrock της Rinol, ή άλλα ανάλογα υλικά.
Πριν την έναρξη της επεξεργασίας θα πρέπει να ελέγχεται η ωρίμανσησκληρότητα του σκυροδέματος. Ο απαιτούμενος χρόνος ωρίμανσης του
σκυροδέματος πριν την εφαρμογή της τελικής επεξεργασίας, εξαρτάται από τη
σύνθεση του σκυροδέματος και από τις κλιματολογικές συνθήκες, γι αυτό ο
σχετικός έλεγχος θα γίνεται από έμπειρο μηχανικό του αναδόχου. Οι
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού σκλήρυνσης θα πρέπει να
ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση.
Η δοσολογία του υλικού και η μεθοδολογία εφαρμογής του θα είναι σύμφωνες
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος. Ελάχιστη αποδεκτή
δοσολογία είναι τα 5kg/m2.
7.2.Συντήρηση σκυροδέματος
Ειδικά για τα βιομηχανικά δάπεδα όπου προβλέπεται σκλήρυνση της τελικής
επιφάνειας η συντήρηση του σκυροδέματος θα εξασφαλισθεί με τη χρήση
κατάλληλης ψεκαζόμενης αντιεξατμιστικής μεμβράνης, ενδεικτικού τύπου
BASF Mackure ή BASF Masterkure ή Sika Proseal ή άλλη ανάλογη. Η
21
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
αντιεξατμιστική μεμβράνη θα είναι υλικό συμβατό με το υλικό σκλήρυνσης. Ο
ανάδοχος θα υποβάλλει τεχνικά φυλλάδια των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, πριν την έναρξη της κατασκευής για έγκριση.
Τα βιομηχανικά δάπεδα δεν θα παραδίδονται για χρήση πριν την παρέλευση
χρονικού διαστήματος, ικανού για την ωρίμανση του σκυροδέματος και του
σκληρυντικού υλικού.
Οι παρακάτω χρόνοι θεωρούνται οι ελάχιστοι που πρέπει να τηρηθούν
Κυκλοφορία πεζών
24-48 ώρες
Κυκλοφορία ελαφρών οχημάτων (<1,5 τόνου) 10-14 ημέρες
,
αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών:
Κανονική χρήση – πλήρης φόρτιση
28 ημέρες
Οι χρόνοι παράδοσης του δαπέδου μπορεί να αυξηθούν, αναλόγως των
συνθηκών, αν προδιαγράφει μεγαλύτερους ο κατασκευαστής των υλικών ή
κατόπιν εντολής του επιβλέποντα μηχανικού.
7.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΤΥΠΟΥ MASTERTOP 450 ΤΗΣ BASF
Η επιφάνεια των πλακών σκυροδέματος διαμορφώνεται με δονητή εντελώς
επίπεδη (μεγίστη επιτρεπόμενη κλίση 1.5%).
Η εφαρμογή του σκληρυντικού υλικού γίνεται πάνω στο νωπό σκυρόδεμα, το
οποίο έχει κάθηση (stump) 4-6 cm και ρευστοποιείται με υπερρευστοποιητή
Rheobuild με αναλογία 1.0 kg ανά 100 kg τσιμέντου. Η χρήση του παραπάνω
είναι απαραίτητη για την εξάλειψη της εξίδρωσης (bleeding), φαινόμενο κατά
το οποίο ανεβαίνει νερό στην επιφάνεια του σκυροδέματος, μετά τη
διάστρωση, παρασύροντας τσιμέντο και μέρος άμμου, με αποτέλεσμα να
προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και να μειώνονται οι μηχανικές
αντοχές στην επιφάνεια του σκυροδέματος.
Ακολουθεί η διασπορά των 2/3 της ποσότητας του σκληρυντικού υλικού πάνω
στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος, κατά το πρώτο στάδιο της πήξης
του.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται στην επιφάνεια ισχυρή συμπίεση από ειδικούς
μηχανικούς λειαντήρες, που ενσωματώνει το υλικό στο σκυρόδεμα. Με τον
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ένα μονολιθικό δάπεδο χωρίς κανένα απολύτως
κίνδυνο αποκόλλησης και ανθεκτικό στις φθορές τριβής ή κρούσης.
‘Υστερα από την άνω επεξεργασία γίνεται διασπορά του υπόλοιπου 1/3 του
σκληρυντικού υλικού.
Ακολουθεί το φινίρισμα της επιφάνειας σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται λεία
και αντιολισθηρή επιφάνεια.
Προϋποτίθενται αρμοί διακριτοί σε κάνναβο 5x5 m. πλάτους 1εκ.και βάθους
έως 4εκ.(προσοχή η άνω επικάλυψη του οπλισμού των αντίστοιχων δαπέδων
22
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
θα είναι ύψους 4 εκ.).ΟΙ αρμοί, που δημιουργούνται με κόφτη μετά ττο
φινίρισμα της επιφάνειας, πληρούνται με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.
7.4. ΡΑΒ∆ΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο
Εφαρμόζεται στις ράμπες που οδηγούν από τον περιβάλλοντα χώρο στους
χώρους στάθμευσης του υπογείου και τον αποθηκευτικό χώρο ισογείου του
κτιρίου.
Η διαδικασία εφαρμογής είναι η εξής:
1. Καθαρίζεται η επιφάνεια του υποστρώματος από ασβέστες, σκόνες κλπ
και πλένεται με άφθονο νερό.
2. Τοποθετείται πλέγμα τύπου ∆άρινγκ 092 το οποίο καρφώνεται πάνω στο
υπόστρωμα.
3. ∆ιαστρώνεται γαρμπιλόδεμα πάχους 5-8 cm περίπου 350 kg
τσιμέντου/m3. Πριν τη διάστρωση η υπόβαση από σκυρόδεμα πρέπει να
είναι κορεσμένη με νερό. Αν η επιφάνεια παρουσιάζει ανωμαλίες αυτές θα
πρέπει να “γεμιστούν” και μετά να γίνει η διάστρωση.
4. Πάνω στο γαρμπιλόδεμα διαστρώνεται πολτός σκληρυντικός ενδεικτικού
τύπου Mastertop 450 σε αναλογία 10kg/m2. Στη συνέχεια δημιουργούνται
ραβδώσεις με ειδικό χαράκτη.
5. Τέλος επί της επιφάνειας του νέου δαπέδου εφαρμόζεται με ψεκασμό
αντιεξατμιστική μεμβράνη ενδεικτικού τύπου MARCURE.
7.5.ΒΙΝΥΛΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α ΕΠΙ ΛΕΙΟΤΡΙΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΛΑΚΑΣ
Προβλέπονται για ορισμένους χώρους (βλέπε Πίνακα Τελειωμάτων Χώρων).
Είναι δάπεδα από ομοιογενές PVC τύπου MYSTIQUE PUR, κατηγορίας P,
της κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR, με διασφάλιση ποιότητας
σύμφωνη με το ISO 9001, ISO 9002 & ISO 14001 σε ρολά πλάτους 2,0
μέτρων, μήκους 20 μέτρων και πάχους 2.0 χιλ. οποιουδήποτε χρώματος.
Τα δάπεδα είναι εργοστασιακά εμποτισμένα με επένδυση πολυουρεθάνης.
Έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά και στην σκληρή καταπόνηση από
τροχηλατά οχήματα.
Τα δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα
στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες
ατέλειες.
Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που
εσωκλείεται στο υπόστρωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη
μεγέθους 4,0%. Η υγρασία μετριέται με ειδικό υγρόμετρο ηλεκτροδίων σε
βάθος 25,0 χιλ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιφάνεια της φέρουσας πλάκας πρέπει να
έχει λειοτριφτεί έτσι ώστε :
Να μην παρουσιάζει βέλη μεγαλύτερα των 7mm στον πήχυ των 2 m που
τοποθετείται σε όλες τις κατευθύνσεις.
23
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Να μην παρουσιάζει επιπλέον βέλη μεγαλύτερα των 2 mm στον πήχυ των 20
cm
Τα δάπεδα επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου F-BALL F-44,σε αναλογία
350 γρ ανά Μ2,με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο κατασκευαστής.
Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 50 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια.
Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά
εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδα PVC,
τύπου POLYFLOR WELD πάχους 3,5 χιλ. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του
πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2,0χιλ,δηλαδή το ήμισυ του
πάχους του κορδονιού. Οι ραφές θερμοκολλούνται 24 ώρες μετά την
εφαρμογή.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της θερμοκόλλησης, η περίσσια του υλικού
του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφορο
ποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών.
Ήτοι δάπεδα PVC, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης , εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις προδιαγραφές του
υλικού.
Ακόμα προβλέπονται ειδικά τεμάχια για σοβατεπί ,γωνίες εσοχής, εξοχής
τέρματα ,κλπ.
8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
8.1. ΓΕΝΙΚΑ
8.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
8.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
8.4. ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΘΥΡΕΣ
8.5. ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
8.6. ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
8.7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΟ
8.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα υλικά , τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τρόποι κατασκευής , οι ανοχές
τα μικροϋλικά, οι βαφές, καθώς και οι τρόποι επιμέτρησης και πληρωμής
αναγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια 1120 (1121,1122,1123) των ΓΤΣΥ
του ΥΠΕΧΩ∆Ε
8.1.2. Κάσες θυρών από ειδικές στραντζαριστές διατομές από λαμαρίνα DKP,
πάχους 15 χιλ. της εταιρίας ΕΒΕΛ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ. Πριν τοποθετηθούν
αποσκωριώνονται και χρωματίζονται. Στην περίπτωση των γυψοσανίδων
σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή του υλικού. Επιλέγονται κάσες χωρίς
σκοτία με λάστιχο.
24
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
8.1.3. Σταθεροποίηση των θυροφύλλων στους τοίχους με ειδικά στοπ τοίχου.
Μεντεσέδες καταλλήλου μεγέθους ανάλογα με το βάρος του θυροφύλλου,
τύπου SIMONS WERK με διάμετρο άξονα ανάλογα με τα φορτία και τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για κάθε θυρόφυλλο 2 μεντεσέδες τύπου
SIMONS WERK. Ειδικά για τα φύλλα εξωθύρων 2 μεντεσέδες βαρέως τύπου
SIMONS WERK.
8.1.4. ‘Ολες οι θύρες θα έχουν πόμολα, κλειδαριές και όπου απαιτείται
μηχανισμούς επαναφοράς (βλ. σχετική τεχνική περιγραφή) και μπάρες
πανικού.(Στη θύρα κυρίας εισόδου)
8.1.5. Συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά στις κακώσεις.
8.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
8.2.1. Πληρούν τους όρους των άρθρων 6006 και 6007 του ΑΤΟΕ και
προκύπτουν από προφίλ αλουμινίου τύπου ΕΤΕΜ και σειράς Ε-45 για τα
σταθερά, τα ανοιγόμενα, τα ανακλινόμενα
μεμονωμένα εξωτερικά
κουφώματα, Ε-85 για τα εξωτερικά υαλοστάσια, και από συνδυασμό Ε-85 και
Ε-45 κρυφής κάσας για τα εξωτερικά υαλοστάσια που φέρουν ανοιγόμενα ή
ανακλινόμενα τμήματα. Οι σειρές Ε-45 και Ε-85 είναι θερμοδιακοπτόμενες.
. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας όλων των πλαισίων είναι σύμφωνα με τη
μελέτη ΚΕΝΑΚ δηλ.≤2,8 W / m2K
Τα κουφώματα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας
Συνδυάζονται με σύνολο ελαστικών φραγών και παρεμβυσμάτων νεοπρενίου,
που εξασφαλίζουν την αεροστεγανότητα, υδατοστεγανότητα και απαιτούμενη
ηχομόνωση και θερμομόνωση του κουφώματος. Λειτουργούν με
ενσωματωμένους ειδικούς μηχανισμούς μέσω ειδικών πομόλων χειριστηρίων.
Το κούφωμα συναρμολογείται σε πλήρη λειτουργία στο εργοστάσιο, στη
συνέχεια αποσυναρμολογείται, ακολουθεί η διαδικασία προστασίας των
διατομών και εξαρτημάτων και τέλος τοποθετείται στο κτίριο. Ειδικότερα, η
κατασκευή των φύλλων θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων
εξαρτημάτων συναρμολόγησης για την εξασφάλιση της σταθερότητας. Για την
κατασκευή και συναρμολόγηση ισχύουν τα άρθρα 6006, 6007 του ΑΤΟΕ.
Τόσο τα εξαρτήματα σύνδεσης, οι στροφείς, τα ράουλα και τα λοιπά
εξαρτήματα χειρισμού είναι από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα. Οι βίδες
και τα μπουλόνια επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
8.2.2. Υποχρεωτική είναι και η υποβολή δείγματος για έγκριση από την
Υπηρεσία οποιουδήποτε λειτουργικού εξαρτήματος του κουφώματος καθώς
και των υλικών για την σφράγιση κάθε είδους αρμών.
8.2.3. Ο ανάδοχος θα εκδώσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία και για κάθε
είδους εγκεκριμένου κουφώματος, πιστοποιητικά του Κ.Ε.∆.Ε. που να
25
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
βεβαιώνουν:
Την, σύμφωνα με το άρθρο 6006 του ΑΤΟΕ, ποιότητα του κράμματος.
Την επάρκεια για αντοχή σε ανεμοπίεση 100 ΚΛΓ./m2 και βέλος κάμψης το
πολύ 2 ο/οο, λόγω στατικών φορτίσεων και κρούσεων κατά τη λειτουργία.
Τη στεγανότητα του άρθρου 6006 του ΑΤΟΕ.
‘Οτι δεν θα παρουσιαστεί η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση για δέκα
απότομες αυξομειώσεις πίεσης μεταξύ 10 ΚΛΓ./m2 και 100 ΚΛΓ./m2.
‘Οτι τα κουφώματα αλουμινίου δεν θα παρουσιάζουν κραδασμούς κατά την
κυκλοφορία αυτοκινήτων και στις ανεμοπιέσεις και ότι κανένα στοιχείο του
κουφώματος δεν θα παρουσιάσει αποσύνδεση ή και απλή χαλάρωση μετά
από 7.000 ανοιγοκλεισίματα.
8.2.4. Τα πλαίσια (κάσες) των κουφωμάτων από αλουμίνιο στερεώνονται
επάνω στις ψευτοκάσες με λαμαρινόβιδες ανοξείδωτες ή επικαδμιωμένες.
8.2.5. Οι ψευτόκασες είναι διατομής σωληνωτής 15/30 ή 15/35, ή άλλου
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών, πάχους τουλάχιστον 1,25 mm.
Ανάλογα με το πλάτος της διατομής της κάσας του κουφώματος
τοποθετούνται απλές ή ηλεκτροσυγκολλημένες ζευγαρωτά. Ψευτόκασσα
τοποθετείται μόνο στους λαμπάδες και στο πρέκι του ανοίγματος.
Αποσκωριώνονται με ειδικά υγρά και μετά χρωματίζονται με δύο τουλάχιστον
στρώσεις ψυχρού γαλβανίσματος. Απόχρωση δεύτερης στρώσης διαφορετική
από την πρώτη, απαραίτητα.
8.2.6.Η στερέωση ψευτοκασών σε ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέματος
γίνεται με καρφιά τύπου HILTI ανά 70 εκ. μήκους (τουλάχιστον τρία καρφιά
ανά λάμπά και πρέκι). Το καρφί περνάει από κατάλληλα διαμορφωμένο
άνοιγμα που δημιουργείται στο πλατύ μέρος της ψευτόκασας. Το κατωκάσι
του υαλοστασίου βιδώνεται απευθείας στο οριζόντιο τμήμα της
μαρμαροποδιάς. Η εξωτερική ποδιά του κατωκασιού πατάει σε στρώση
πλαστικού στόκου. Αρμοκάλυπτρα από γωνίες προβαμμένου με βαφή
φούρνου αλουμινίου 25/20/2 τοποθετούνται για να καλύψουν τις ψευτόκασες
σε περίπτωση ανεπιχρίστου σκυροδέματος. Η στερέωσή τους γίνεται με
πιρτσίνια αλουμινίου ανά 30 εκ., αφού προηγουμένως γεμίσει ο αρμός μεταξύ
ψευτόκασας και σκυροδέματος με πλαστικό στόκο ακρυλικής βάσης με ειδική
σύριγγα.
8.2.7.Συρτάκια ή αεροπλανάκια περιστροφομένων φεγγιτών από ανοξείδωτο
αντιμαγνητικό χάλυβα που θα διαθέτουν δακτυλίδι έλξης και άγκιστρο
ασφάλισης, και αυτά αρίστης ποιότητος της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Χωνευτά κομπάσα αρίστης ποιότητας.
8.2.8. .Ειδικό τεμάχιο νεροχύτου από βαμμένο όπως άνω αλουμίνιο
τοποθετείται στο πρέκι των κασών όλων των εξωθύρων.
26
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
8.2.9.Τα βουρτσάκια αεροστεγανότητας στο κάτω τρέσσο του κινητού
φύλλου-ων θα είναι στερεωμένα στο φύλλο και όχι στην κάσα. Προβλέπονται
οριζόντιες σχισμές κατά μήκος του κατωκασιού για την απορροή των νερών
της βροχής. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης
βουρτσακιών και λάστιχων αεροστεγανότητας κ.λ.π.
8.2.10. Τα κινητά θυρόφυλλα έχουν πλην των εξαρτημάτων που αναφέρονται
στην 12.2.10 μηχανισμό επαναφοράς τύπου BTS75V DORMA πλακέ (όχι
μπουκάλα) στο πανωκάσι και κλειδαριά YALE. Οι χειρολαβές προτείνονται
σωληνωτές κατακόρυφες είτε αλουμινίου ,είτε ανοξείδωτες.
8.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Προβλέπονται τύπου ΕΤΕΜ, ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας, και της σειράς
Ε2300 για τα εσωτερικά αλουμινένια κουφώματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι
και για τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου.
8.4. ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ
8.4.1. Κάσα στραντζαριστή, όπως στο εδαφ. 12.1.2. του εργοστασίου ΕΒΕΛ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ τύπου 1.1. Η κάσα έχει ένα ή δύο οριζόντια μέρη σύμφωνα
με τον πίνακα κουφωμάτων. Στο επάνω μέρος – όπου υπάρχει – μπαίνουν
σταθεροί ή ανοιγόμενοι φεγγίτες, στο κάτω μέρος πρεσσαριστό φύλλο
πόρτας.
8.4.2.Τα θυρόφυλλα αποτελούνται από πλαίσιο λευκής ξυλείας, πάχους
30χιλ. Τα μπόγια και το επάνω τρέσο θα είναι 85/30 και το κάτω τρέσο θα
είναι 170/30 από δύο κολλητά 85/30. ‘Ενωση γωνιών με φαλτσογωνιά,
δίχαλα και κόλλα για σφράγισμα των αρμών. Κάθε στοιχείο του τελάρου
(κατακόρυφο ή οριζόντιο) κόβεται σε τρία τεμάχια κατά μήκος, αναστρέφεται
το μεσαίο και κολλούνται μεταξύ τους για την αποφυγή στρεβλώματος. Αντί
αυτού μπορεί να γίνουν με δισκοπρίονο εγκοπές ανά 15 εκ. στο τελάρο
(μπρος - πίσω) που φθάνουν μέχρι 2 εκ. απόσταση από την εξωτερική τους
περίμετρο.
8.4.3.Το πλαίσιο γεμίζεται με ξύλινες κυψέλες 50x50 χιλ. από μισοχαρακτά
πηχάκια, πάχους 8-10 χιλ. ανά 18-20 χλστ. Σ’ όλες τις περιπτώσεις, εκτός
από την πρώτη προβλέπονται τρεις οπές εξαερισμού Φ 6 χιλ. στο επάνω
τρέσο του πλαισίου. Το γέμισμα κολλιέται στην εσωτερική περίμετρο του
πλαισίου. Στο τέλος κολιούνται αμφίπλευρα MDF πάχους 6 χιλ., με ισχυρές
κόλλες και θερμόπρεσσα.
8.4.4. Στο κάτω μέρος του θυρόφυλλου βιδώνεται, μέσα - έξω, λωρίδα από
ανοδειωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα, πλάτους 15 εκ. και πάχους 1
mm. Εμφανής επιφάνεια λωρίδας, σαγρέ (λεπτό σφυρήλατο). Τοποθετούνται
μετά το χρωμάτισμα του θυρόφυλλου με κόλλα επαφής και φρεζάτες,
ανοξείδωτες, λαμαρινόβιδες, μήκους 5 εκ. Τοποθέτηση στις θύρες
κλειδαριών ασφαλείας DOMUS.
27
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
8.4.4α. Στις θύρες των γραφείων τοποθετούνται κλειδαριές ενισχυμένης
ασφαλείας με τρεις έως τέσσερις (3-4) πύρρους.
8.4.5. Χειρολαβές (μέσα - έξω), σχήματος Π, τοποθετούνται οριζόντιες,
βιδωτές (με διαμπερείς βίδες) επάνω στα τεμάχια αλουμινίου, στη θέση της
κλειδαριάς.
8.5. ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
8.5.1. Θύρες πυροπροστασίας
Επιλέγονται πόρτες πυρασφάλειας εργοστασίου NINZ ανοιγόμενες
μονόφυλλες ή δίφυλλες πυραντοχής 60’ λεπτών της ώρας σύμφωνα με το
DIN 4102 και τη μελέτη πυροπροστασίας. Το θυρόφυλλο θα είναι τύπου
SANDWICH με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα DKP και εσωτερική
πλήρωση από άκαυστο θερμομονωτικό υλικό.
Η κάσα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm
τουλάχιστον,
εφοδιασμένη
με
διάταξη
καπνοστεγανότητας
από
θερμοδιογκούμενες ταινίες, κατάλληλα προστατευμένες με μεταλλικά
ελάσματα.
Στις θύρες πυροπροστασίας τύπου NINZ, προβλέπονται:
Τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικό ρουλεμάν, κλειδαριά εξ
ολοκλήρου χαλύβδινη, κατά DIN 18250.
Οι θύρες πυρασφάλειας θα βάφονται με βαφή αντισκωριακής προστασίας,
βάσης ψευδαργύρου σε διπλή στρώση (FINE RUST PRIMER) και από επάνω
με βαφή χρώματος φωτιάς, της επιλογής τν ν ης Υπηρεσίας. Ειδικά για τη
δίφυλλη
πόρτα
πυρασφάλειας,
προβλέπεται
επίσης
μηχανισμός
προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων και σύρτης δαπέδου χαλύβδινος, ώστε
να μπορεί να ακινητοποιείται σε κλειστή θέση.
Οι θύρες πυρασφάλειας συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου.
8.5.2. Παράθυρα πυροπροστασίας 60΄
Επιλέγονται παράθυρα πυρασφάλειας εργοστασίου NINZ ανοιγόμενα ή
σταθερά πυραντοχής 60’ λεπτών της ώρας σύμφωνα με το DIN 4102 και τη
μελέτη πυροπροστασίας. Αποτελούνται από μεταλλικά σωληνωτά προφίλ
αλουμινίου και υαλοπίνακες διαφανείς πολλαπλών στρώσεων αντίστοιχης
πυραντοχής. Συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικά ελέγχου.
8.6. ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
8.6.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Προβλέπονται οι αναπετασσόμενες αρθρωτές θύρες τύπου SPU 40
28
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
γερμανικού οίκου HORMANN της εταιρείας CONTROL HELLAS με
οριζόντια φύλλα από χαλύβδινα πανέλα πολυουρεθάνης 500 mm ύψους
που αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα χαλυβόφυλλα προβαμμενα
σε χρώμα RAL 7040 με πυρήνα στερεού αφρού πολυουρεθάνης
απαλλαγμένου κατά 100% από HFCKW, συνολικού πάχους 42 mm.
Προβλέπονται σύμφωνα με τα σχέδια (διαστάσεων 2.75x3.00m) και
διαθέτουν 2 παράθυρα τύπου D με διπλά πολυκαρβονικά τζάμια τύπου
DURATEC, διάφανα και ανθεκτικά σε αντιδιαρρηκτικά πλαίσια, χυτευτά
υπό πίεση, SPU 29 mm με μέγεθος τζαμιού 602x132mm.
Τα πανέλα συνδέονται μεταξύ τους με μεντεσέδες σχήματος “V”
γαλβανισμένης λαμαρίνας οι οποίοι φέρουν τα ράουλα κίνησης. Η
γκαραζόπορτα κινείται σε κάθετους οδηγούς μέσω ελατηρίων στρέψεως
και συρματόσχοινων τα οποία συνδέονται στους κάτω μεντεσέδες.
Περιμετρικά λάστιχα σε κάθετους οδηγούς, πάνω πανέλο και κάτω πανέλο
ολοκληρώνουν τη στεγάνωση της γκαραζόπορτας εξασφαλίζουν την
αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα της θύρας.
Η γκαραζόπορτα είναι πιστοποιημένη για αντοχή σε ανεμοπίεση κατά class 3
σύμφωνα με DIN EN 12424 καθώς και για ηχητική μόνωση κατά DIN EN 7171 ‘εως R =21 db.
Συνδυάζονται με σύστημα εσωτερικού κλειδώματος της θύρας και με
μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία από διάρρηξη, από παγίδευση
χεριών και δακτύλων- από πτώση της ίδιας της θύρας σε περίπτωση
αυτόματου χειρισμού- ενώ διαθέτουν σύστημα ασφάλειας ελατηρίων για
χειροκίνητη λειτουργία.(συμπεριλαμβάνονται συστήματα ασφαλείας έναντι
θραύσης συρματόσχοινου και θραύσης ελατηρίου)
Το σύστημα οδήγησης αποτελείται από οδηγούς γαλβανισμένου
χαλυβοελάσματος όπου κυλίονται πλαστικοί τροχοί με τριβείς κύλισης.
Συνδυάζεται με μηχανισμό άξονα WA 400-380 Volt με σύστημα μετάδοσης
αλυσίδας για την ηλεκτροκίνηση της θύρας ο οποίος διαθέτει και εφεδρική
αλυσίδα χειροκίνητης λειτουργίας.
Συνοδεύεται από παλμικό σύστημα ελέγχου A/B445(400/230V)
8.6.2. ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Προβλέπονται οι τύπου DSL standard του γερμανικού οίκου HORMANN
διαστάσεων 3500mm x 3500mm της εταιρείας CONTROL HELLAS, για την
προστασία του αποθηκευτικού χώρου από αέρα, σκόνη, έντομα και
κρύο/ζέστη κατά τη φόρτωση από και προς τα φορτηγά.
Η φυσούνα αποτελείται από διπλούς σκελετούς γαλβανισμένης λαμαρίνας οι
οποίοι συνδέονται με αρθρωτά μεταλλικά στοιχεία ώστε σε περίπτωση
εσφαλμένης προσέγγισης φορτηγού η φυσούνα να αναδιπλώνεται χωρίς να
καταστρέφεται.Στον εξωτερικό σκελετό αναρτώνται οι πλαινές και οι πάνω
κουρτίνες διαστάσεων 600mm και 1000mm αντίστοιχα σε χρώμα γκρί (RAL
7012).Το συνολικό βάθος της φυσούνας είναι 600mm.
Οι κουρτίνες είναι κατασκευασμένες από πολυεστερικό υλικό με ενισχύσεις
σύρματος και επίστρωμα PVC εξωτερικά/εσωτερικά συνολικού ειδικού
βάρους 3700 gr/m2 – 3900 gr/m2 και πάχους 3 mm.Στις πλαινές κουρτίνες
τοποθετούνται κάθετες λευκές λωρίδες για ευκολότερη προσέγγιση των
φορτηγών.
29
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
8.6.3. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ.
Προβλέπονται οι τύπου HLS-2 του γερμανικού οίκου HORMANN της εταιρίας
CONTROL HELLAS για τη σύνδεση του χώρου φόρτωσης με το
εσωτερικό του οχήματος,με δυνατότητα ανύψωσης βάρους μέχρι και
6000kgr, επιφάνεια πάχους
6/8 mm από ανάγλυφη ενισχυμένη
γαλβανισμένη λαμαρίνα και ειδικές ενισχυτικές εγκάρσιες δοκούς πού
μεταφέρουν και κατανέμουν τα φορτία στο πίσω μέρος της ράμπας. Το
αρθρωτό χείλος της ράμπας είναι συνολικού μήκους 405mm δίνοντας
λειτουργική εμβέλεια στη ράμπα από -300mm έως και +305 mm από το
επίπεδο του χώρου φόρτωσης.
Η ράμπα είναι χρώματος μπλέ (RAL 5002) για να είναι έντονα ορατή και
περιλαμβάνει ειδική πλαϊνή προστασία για τα πόδια κατά τη χρήση της
ράμπας.
Η λειτουργία της ράμπας γίνεται μέσω ηλεκτρο-υδραυλικού κινητήρα 400
Volt -1.1 kW και ελάχιστη λειτουργική πίεση 50 bar έως μέγιστη 80 bar.
Η ανύψωση της επιφάνειας γίνεται μέσω δύο (2) κύριων κυλίνδρων, ενώ η
ανύψωση της επιφάνειας γίνεται μέσω ενός τρίτου μικρότερου κυλίνδρου.
Οι εντολές λειτουργίας δίνονται από πίνακα ελέγχου ο οποίος τοποθετείται
πλησίον της ράμπας.
∆εξιά και αριστερά της ράμπας τοποθετούνται ελαστικοί τάκοι
πρόσκρουσης
(Dock
Bumbers)
τύπου
DB-15
διαστάσεων
250mmx500mmx100mm για την προστασία της ράμπας και του κτιρίου
κατά την προσέγγιση φορτηγών. Οι ελαστικοί τάκοι πρόσκρουσης
τοποθετούνται σε ειδική μεταλλική βάση τύπου BMP DP.
Η ράμπα τοποθετείται μέσα σε ειδικό φρεάτιο (PIT) το οποίο ορίζεται από
μεταλλικό πλαίσιο που εγκιβωτίζεται στο δάπεδο.
8.7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΛΟ
Στη θύρα φορτοεκφόρτωσης δίχως υδραυλική ράμπα προβλέπεται ρολλό
από προφίλ διπλού τοιχώματος γαλβανισμένης λαμαρίνας και βαμμένης με
ηλεκτροστατική βαφή , πάχους 0.8 mm τύπου L105-2
της εταιρείας
ΛΥΡΙΤΗΣ.Ο πυρήνας του είναι σκληρός αφρός πολυουρεθάνης πάχους 200
mm. Το κατώτατο φύλλο έχει ειδική διαμόρφωση ποδιάς και εφοδιάζεται με
κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίσης προβαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα RAL 7040 και πάχους 125 mm.
Συνδυάζεται με πλαϊνό βιομηχανικό μοτέρ τύπου 3x380V/50HZ.
9. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
9.1. ∆ΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
Στα εξωτερικά κουφώματα πλην υαλοθυρών, έχουμε παντού διπλούς
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες από διαφανή κρύσταλλα πάχους 6-12-5 όπου
30
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
ο εξωτερικός πάχους 6 mm είναι χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας
(Low-e) και είναι τύπου SYNERGY-AGC EUROPE Flat Glass.
Είναι κατασκευασμένοι με το σύστημα της διπλής σφράγισης, με εσωτερικά
εγκλωβισμένο αέρα δίχως υγρασία.
Η απόσταση μεταξύ των 2 κρυστάλλων που είναι ουδέτερης απόχρωσης
επιτυγχάνεται από ένα ενδιάμεσο πλαίσιο αλουμινίου το οποίο περιέχει
υγροαπορροφητικό υλικό (από πυριτικά άλατα) και σφραγίζεται περιφερειακά
με διπλή σειρά από ελαστομερή μαστίχη συνεχούς επάλειψης χωρίς διακοπές
και πόρους που έχουν σαν αποτέλεσμα τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού
στρώματος αέρα και αποφυγή υγροποίησής του για απεριόριστο χρόνο.
Η ηχοαπορροφητικότητά του θα βρίσκεται μεταξύ 40-50 Db και το KValue στο
1,8 W/m2K. Για την τοποθέτησή τους προβλέπονται ειδικές υποδοχές στα
κουφώματα και ειδικές διατομές από ελαστικά παρεμβύσματα σύνθεσης
EPDM για την εφαρμογή τους.
Οι διπλοί υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από την εγγύηση του εργοστασίου
για τη στεγανότητά τους.
9.2. ∆ΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΤΡΙΠΛΕΞ.
Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα υαλοθυρών έχουμε παντού τους ίδιους με
ανωτέρω θερμομονωτικούς υαλοπίνακες με το εσωτερικό υαλοπίνακα τρίπλεξ
συνολικού πάχους 28 χιλ. (6-12-11). Αποτελούνται από έναν εσωτερικό
διπλό υαλοπίνακα τρίπλεξ (δυο κρύσταλλα πάχους 5 χιλ. και ενδιάμεση
μεμβράνη πάχους 1 χιλ.) και ένα εξωτερικό υαλοπίνακα πάχους 6 χιλ. Low-e
χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας και τύπου SYNERGY AGC EUROPE
Flat Glass και ενδιάμεσο διάκενο πάχους 12 χιλ. πληρούμενο με
αφυδατωμένο αέρα .
Είναι κατασκευασμένοι με το σύστημα της διπλής σφράγισης, με εσωτερικά
εγκλωβισμένο αέρα δίχως υγρασία.
Τα λοιπά κρύσταλλα θα είναι χαμηλής θερμοαγωγιμότητας και ουδέτερης
απόχρωσης.
Η απόσταση μεταξύ των 2 κρυστάλλων επιτυγχάνεται επίσης από ένα
ενδιάμεσο πλαίσιο αλουμινίου το οποίο περιέχει υγροαπορροφητικό υλικό
(πυριτικά άλατα) και σφραγίζεται περιφερειακά με διπλή σειρά από
ελαστομερή μαστίχη συνεχούς επάλειψης χωρίς διακοπές και πόρους που
έχουν σαν αποτέλεσμα τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού στρώματος αέρα
και αποφυγή υγροποίησής του για απεριόριστο χρόνο.
Η ηχοαπορροφητικότητά του θα βρίσκεται μεταξύ 40-50 Db και ο συντελεστής
θερμοπερατότητας ΚValue 1,8W/m2K. Για την τοποθέτησή τους θα
31
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
απαιτηθούν ειδικές υποδοχές στα κουφώματα και ειδικές διατομές από
ελαστικά παρεμβύσματα σύνθεσης EPDM για την εφαρμογή τους.
Οι διπλοί υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από την εγγύηση του εργοστασίου
για τη στεγανότητά τους.
9.3. ΑΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Απλοί υυαλοπίνακες
5 mm float διαφανείς για τους εσωτερικούς
ανοιγόμενους φεγγίτες και εσωτερικά σταθερά παράθυρατα οποία δεν έχουν
απαίτηση πυραντίστασης.
9.4. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60΄
Είναι υαλοπίνακες διαφανείς πολλαπλών στρώσεων αντίστοιχης πυραντοχής.
Συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικά ελέγχου.
9.5. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Οι καθρέφτες που θα τοποθετηθούν στα W.C., σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών έχουν πάχος 5 mm, είναι ουδέτερης απόχρωσης και
τοποθετούνται κολλητοί επί των πλακιδίων.
9.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
9.6.1. ΑΝΟΧΕΣ
Οι υαλοπίνακες γενικώς θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα
παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα είδωλα. Μετά την τοποθέτησή τους δεν
θα παρουσιάζουν βέλη. Για τα πάχη που θα αναγράφονται στα εγκεκριμένα
σχέδια δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις όπως και για τις ορθές γωνίες των
τεμαχίων.
∆ιαστάσεις κοπής (αέρας) :
Ο επιτρεπόμενος, αφού υπολογισθεί η
διαστολή σε απότομες μεταβολές
θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Παραμόρφωση υαλοπινάκων : Από απόσταση 25 cm και υπό γωνία 20
μοιρών τα είδωλα των αντικειμένων δεν
παρουσιάζουν παραμόρφωση.
Παραμόρφωση κρυστάλλων: Καμία παραμόρφωση σε οποιαδήποτε γωνία
και απόσταση.
9.6.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα ελεγχθούν αυτοί για την
σωστή κοπή, την ικανοποιητική κατάσταση των σόκκορων (χωρίς γρέζια ή
τριχοειδείς ρωγμές) και τη σωστή διαστασιολόγηση των τεμαχίων. Επίσης θα
32
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
διαπιστωθεί η σωστή πρόβλεψη
υαλοπινάκων στα πλαίσια.
τοποθέτησης
τάκων
έδρασης
των
9.6.3. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Θα ακολουθηθούν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί οποιασδήποτε
χώρας της Ε.Ε. εκτός αν στις επόμενες παραγράφους καθορίζονται
συγκεκριμένα.
9.7. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
9.7.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
9.7.1.1. ‘Ολα τα διπλά ή τριπλά θερμομονωτικά και χαμηλής ενέργειας
κρύσταλλα θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια με πυριτικά άλατα για τη συνεχή
αποξήρανση του αέρα των διακένων.
9.7.1.2. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνεται γενικώς με σύστημα πηχίσκου
συγκράτησης και αντικραδασμικού ελαστικού παρεμβλήματος, αποφεύγοντας
εντελώς στον στόκο.
9.7.1.3. ‘Ολες οι υαλοπίνακες μέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς
σκληρούς τάκους από PVC.
9.7.1.4. Τα θερμομονωτικά κρύσταλλα θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της ΚΕΝΑΚ μελέτης.
9.7.1.5. Τα τοποθετημένα κρύσταλλα θα μαρκάρονται με λευκό πλαστικό
χρώμα με έντονες διαγραμμίσεις για αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.
9.7.2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ, ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
9.7.2.1. Η παράδοση θα γίνεται σε ειδικά όρθια κιβώτια με πυραμιδοειδή
πυρήνα στο μέσον για την τοποθέτηση των πινάκων με ελαχίστη κλίση προς
τα μέσα. Οι πίνακες θα έχουν μεταξύ τους διαχωριστικό αφρώδες χαρτί.
9.7.2.2 Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως
αποφεύγοντας την μετακίνηση και αποθήκευση.
10. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10.1. ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ – ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
Οι κουπαστές και οι χειρολισθήρες στις σκάλες κατασκευάζονται από λάμες
50x 8 mm και ράβδους Φ 16 mm σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της μελέτης
και στηρίζονται σε ορθοστάτες από λάμα διαστάσεων επίσης 50x 8 mm. ανά
1 m περίπου σύμφωνα επίσης με τα σχέδια
33
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
10.2. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Εάν κατασκευασθούν μεταλλικές κλίμακες τότε θα είναι με Φ.Ο από
μορφοσίδηρο και πατήματα από σκαφάκια λαμαρίνας πάχους 4mm με έγχυτο
ινοπλισμένο γαρμπιλόδεμα πάχους 5 εκ. όπως στα σχετικά σχέδια της
μελέτης εφαρμογής
10.3. ΑΥΛΟΘΥΡΕΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Επί βάσης οπλισμένου και επιμελημένου σκυροδέματος 20-25 cm ύψος και
20 cm πάχος, κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της μελέτης
από περαστές γαλβανισμένες εσχάρες τύπου ASCO.-βροχίδας 66x132 mmκαι ύψους εσχάρας 1700 mm.
Στις ακμές της από οπλισμένο σκυρόδεμα βάσης τοποθετείται φαλτσογωνιά.
Το πλάτος του πεδίλου βάσης προβλέπεται 60 εκ., εκτός αν άλλο προβλέπει
το σχετικό σχέδιο της μελέτης. ‘Υψος πεδίλου 20 εκ.
.
‘Οπου απαιτούνται ορθοστάτες είναι από λαμες 60/8 mm όπως στα σχέδια
λεπτομερειών, ύψους 1700 mm Οι ορθοστάτες του κιγκλιδώματος
τοποθετούνται σε οπές της βάσης, διαμέτρου 10 εκ. και βάθους 30 εκ.
Στη θέση αναβαθμού ο ορθοστάτης πακτώνεται στο χαμηλό τμήμα της
βάσης, σε απόσταση 5 εκ. περίπου από την παρειά του αναβαθμού.
Αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε τρίτο υποστύλωμα και στα σημεία αλλαγής
της κατεύθυνσης του κιγκλιδώματος από γωνία 35/35/3 σύμφωνα με τη
μελέτη και με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μηχανικού, του αναδόχου μη
δικαιουμένου οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης από αυτή την εργασία
πέραν της συμβατικής ανά m2 επιφανείας του κιγκλιδώματος.
10.3.1. Οι κιγκλιδόθυρες της περίφραξης κατασκευάζονται επίσης από
περαστές γαλβανισμένες εσχάρες ASCO , είναι συρόμενες μονόφυλλες ή
δίφυλλες εκ των οποίων η μία φέρει ανοιγόμενη ανθρωποθυρίδα σύμφωνα
με τα σχέδια της μελέτης
10.3.2.Οι λαμπάδες των αυλοθυρών είναι κοιλοδοκοί 100x100mm
10.3.3. Είναι ηλεκτροκίνητες με μοτέρ.
10.3.4. Φέρουν κλειδαριές χωνευτές ασφαλείας, τύπου YALE, με ορειχάλκινη
πλάκα και κυπριά.
10.4 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΕΣ
Τα καλύμματα φρεατίων και οι σχάρες για την κάλυψη κάθε φύσης φρεατίων
και αγωγών εγκαταστάσεων μέσα και έξω από το κτίριο θα είναι
κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ή ολόσωμες χαλύβδινες διατομές, μεγέθους
34
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
αναλόγου ώστε να έχουν την απαιτούμενη αντοχή παραλαβής φορτίων με
ασφάλεια και χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση.
‘Ολα τα καλύμματα θα εξασφαλίζουν την ελεγχόμενη (για λόγους
ασφαλείας) επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων, θα έχουν απόλυτη
εφαρμογή με τα πλαίσια υποδοχής, δεν θα παρουσιάζουν στρεβλώσεις και θα
είναι απολύτως συνεπίπεδα με τα δάπεδα που τα περιβάλλουν.
‘Ολα τα εσωτερικά καλύμματα και οι σχάρες θα είναι γαλβανισμένα και
προβαμμένα.
10.5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ
Στις γωνίες των ελεύθερων τοίχων θα τοποθετηθούν μεταλλικά
γωνιόκρανα για την προστασία των ακμών. Τα γωνιόκρανα θα πακτωθούν
στους τοίχους με τζινέτια ή ανοξείδωτες φρεζαριστές βίδες, ανάλογα με τον
τύπο του τοίχου και το τελείωμά του και δεν θα εξέχουν καθόλου (πρόσωπο)
από αυτόν. Η ακμή των γωνιοκράνων θα είναι αμβλεία και το τελείωμά τους
θα αποκλείει ατυχήματα.
Τα γωνιόκρανα θα γίνουν από αλουμινένια γωνία 50Χ50Χ4 και ύψους
1.700 χιλ.
10.6. Υ∆ΡΟΡΡΟΕΣ
10.6.1. Υλικά.
Οι ρύσεις των ομβρίων στο κτίριο θα γίνουν σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο σχέδιο απορροής ομβρίων, με οριζόντιες υδρορροές που
συναρτώνται με το σύστημα επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης του κτιρίου
Οι υδρορροές του κτιρίου αποτελούνται από τα μεταλλικά οριζόντια τμήματα
και τα από PVC κεκλιμένα συλλεκτήρια τμήματα μετά των κατακόρυφων
στηλών.
Το μεταλλικό τμήμα έχει διατομή ως αναφέρεται στα σχέδια της μελέτης και
αποτελείται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 ¾ χλστ. τα δε από PVC
τμήματα είναι διατομής ως αναφέρονται στην μελέτη.
Για την κατασκευή των οριζοντίων υδρορροών τα επί μέρους τμήματά των
αλληλεπικαλύπτονται και συγκολλούνται μεταξύ των με τις ισχύουσες
προδιαγραφές για συγκολλήσεις λεπτότοιχων διατομών, στο δε
επικαλυπτόμενο τμήμα τοποθετείται ενδιάμεσο στρώμα σιλικόνης.
Στα σημεία των συνδέσεων με τις πλαστικές συλλεκτήριες στήλες
κατασκευάζεται κατάλληλος μεταλλικός λαιμός ο οποίος συγκολλάται στην
μεταλλική υδρορροή και προσαρμόζεται στην πλαστική συλλεκτήρια
εσωτερικά αυτής.
Η συγκόλληση και η σιλικόνη τοποθετείται σε όλο το μήκος συναρμογής των
τμημάτων.
Τα κεκλιμένα συλλεκτήρια τμήματα μετά των κατακόρυφων στηλών
προβλέπονται πλαστικές τύπου NOVADUR-PLUS εταιρείας ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΑΕ. τριπλών τοιχωμάτων από σκληρό συμπαγές PVC είναι ονομαστικής
διαμέτρου ως φαίνεται στα σχέδια και πάχους τοιχώματος 3.2 mm.
35
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
6.4.9.2. Περιγραφή κατασκευής – ∆ιατομές.
Από το νότιο οριζόντιο μεταλλικό τμήμα της υδρορροής της στέγης και στις
θέσεις 2Α-2Β-2C-2D-και 2Ε κατεβαίνουν κατακόρυφες στήλες PVC διατομής
Φ16 στη δε θέση 1Η μπροστά κατεβαίνει μια Φ24.
Από το βόρειο οριζόντιο τμήμα της υδρορροής της στέγης και στις θέσεις 5B5C-5D-5E-5F κατεβαίνουν κατακόρυφες στήλες PVC διατομής Φ16 οι οποίες
καταλήγουν σε μια οριζόντια με κλίση 1,5% διατομής Φ24, η οποία
στερεώνεται ψηλά στις θέσεις των υποστυλωμάτων και καταλήγει στην
πρόσοψη σε κατακόρυφη στήλη ίδιας διατομής στη θέση 5 Η, στην ίδια δε
θέση δίπλα από αυτή κατεβαίνει δεύτερη στήλη διατομής Φ24 η οποία ξεκινά
από το πρόσθιο τμήμα της οριζόντιας μεταλλικής υδρορροής της στέγης.
Οι υδρορροές των μαρκιζών κατασκευάζονται επίσης με όμοιο τρόπο με βάση
τις διατομές των σχεδίων ως προς τα οριζόντια τμήματά τους, τα δε
συλλεκτήρια πλαστικά τμήματα τοποθετούνται κατά τον προσφορότερο τρόπο
με βάση τις οδηγίες του Επιβλέποντα.
6.4.9.3. Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση γίνεται μόνο στο μήκος της οριζόντιας μεταλλικής
υδρορροής και περιλαμβάνονται σε αυτό και τα κόστη όλων των
κατακόρυφων και λοιπών συλλεκτηρίων πλαστικών διατομών των οποίων τα
κόστη συνυπολογίζονται και κατανέμονται στο κόστος του οριζόντιου
τμήματος της υδρορροής.
11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
11.1. ΓΕΝΙΚΑ
11.1.1. ‘Ολες οι επιφάνειες που θα χρωματισθούν, καθαρίζονται και τρίβονται,
αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι, με γυαλόχαρτο τα ξύλινα και με σμυριδόχαρτο
τα σιδερένια.
11.1.2. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις
των χρωμάτων δειγματολογίων και τα υλικά των εργοστασίων που
αναφέρονται παρακάτω.
11.1.3. Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρμοσθούν θα προταθούν
λεπτομερειακά στη μελέτη εφαρμογής και θα είναι της απόλυτης έγκρισης της
Υπηρεσίας.
11.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ - ΟΡΟΦΩΝ
11.2.1. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΜΝΟΥ ΒΕΤΟΝ
‘Ολες οι εξωτερικές επιφάνειες γυμνού beton βασικά τοίχων περίφραξης και
περιβάλλοντα χώρου και οι εσωτερικές επιφάνειες -τοίχοι, οροφές- στο
36
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
υπόγειο βάφονται με ψυχροπλαστικά ακρυλικά
BETOCHROM νερού της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχου.
χρώματα
τύπου
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
 Κατ’ αρχήν καθαρίζεται η επιφάνεια, λειαίνεται με σμυριδοτροχό και
αφαιρείται η σκόνη.
 ‘Υστερα πλένεται πρώτα με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος (5%) και στη
συνέχεια με άφθονο νερό. Εξάλλου, αν ο ξυλότυπος έχει λαδωθεί
προηγείται πλύσιμο με ειδικό διάλυμα διάλυσης λαδιών.
 Στη συνέχεια η επιφάνεια ασταρώνεται με ειδικό μονωτικό αστάρι
VIVEDUR ή αντίστοιχου για τη μείωση της υγροαπορροφητικότητας του
σκυροδέματος το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
 Τέλος, η επιφάνεια χρωματίζεται με BETOCHROM αραιωμένο, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, με ρολό και σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις για την επίτευξη πλήρους ομοιομορφίας.
11.2.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ - ΟΡΟΦΩΝ
Οι εσωτερικοί τοίχοι, ανωδομής και υπογείου – όσοι είναι τοιχοπετάσματα
γυψοσανίδας - θα χρωματισθούν με πλαστικά χρώματα τύπου NEOPAL Latex
της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, σ’ όλο το ύψος τους, μετά ή άνευ σπατουλαρίσματος. Στόκος
σπατουλαρίσματος με λινέλαιο (όχι κόλλα). ∆ύο ή και περισσότερες στρώσεις
πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως. Οι τοίχοι αποθηκών κ.λ.π.
καθώς και όλες οι οροφές θα είναι πλαστικά επί τοίχου.
11.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ (ΑΤΟΕ
7785)
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:




Τρίψιμο με χοντρή βούρτσα και αφαίρεση της σκόνης (μόνο στους τοίχους).
Αστάρωμα με πλαστικό αστάρι.
Ψιλοστοκάρισμα με πλαστικό στόκο και
Τελικός χρωματισμός με πλαστικό χρώμα NEOPAL πολυβινυλικής βαφής
αραιωμένο με νερό σε ποσότητα σύμφωνη με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Ο χρωματισμός γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις
επάλληλες και διασταυρούμενες με ρολό.
11.2.4.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ
ΣΕ
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (ΑΤΟΕ 7786).
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Γίνονται στους τοίχους των διαφόρων χώρων με υλικό τύπου NEOPAL Latex
της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
37
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 Τρίψιμο της επιφάνειας με χοντρή βούρτσα και αφαίρεση της σκόνης.
 Σπατουλάρισμα σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις με υλικό
σπατουλαρίσματος που διαστρώνεται με σπάτουλα
 Αστάρωμα με πλαστικό στόκο και
 Τελικός χρωματισμός.
11.2.5.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ
Προβλέπονται με βερνικόχρωμα ριπολίνης ματ τύπου PERLADIN της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ προηγουμένου σπατουλαρίσματος, ως ακολούθως:
 Τρίψιμο με ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο 80 έως 100) για εξομάλυνση και
σπάσιμο των ακμών.
 Αστάρωμα με μίγμα λινελαίου, νεφτιού και στεγνωτικού με προσθήκη λίγου
τσίγκου ή βελατούρας.
 Επικάλυψη ζωντανών ροζών με πυκνό διάλυμμα γομολάκας.
 Αφαίρεση νεκρών ροζών (μαύρων) και γέμισμα του κενού με εποξειδικό
στόκο (δύο συστατικών) ανακατωμένο με πριονίδι ξύλου
 Νέο τρίψιμο με υαλόχαρτο και ξεσκόνισμα.
 Σπατουλάρισμα με στόκο λινελαίου.
 Μετά το στέγνωμα, πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεσκόνισμα.
 Πρώτο χέρι βελατούρας.
 Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, δεύτερο χέρι βελατούρας.
 Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, πρώτο χέρι ριπολίνης.
 Ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχαρτο Νο 400 και λίγο νερό, δεύτερη στρώση
βερνικοχρώματος ριπολίνης τύπου PERLADIN της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
11.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (πλην φ.ο.)
11.3.1. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
 Τρίψιμο της επιφάνειας με συρματοβούρτσα ή σμυριδόπανο και καθάρισμα
από τη σκόνη.
38
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
 Στοκάρισμα των κενών αρμών και σχισμών με σιδερόστοκο.
 Αστάρωμα με 2 στρώσεις αντισκωριακού RUST PRIMER με ενδιάμεσο
τρίψιμο με σμυριδόχαρτο και καθάρισμα της σκόνης.
 Τρίψιμο του υποστρώματος με σμυριδόχαρτο και αφαίρεση της σκόνης.
 Τελικός χρωματισμός με τύπου NEOCHROM EXTRA σε 2 στρώσες.
Ακόμα, όσες γαλβανισμένες επιφάνειες σιδηρών τραυματίζονται περνιούνται
με πράιμερ ενδεικτικού τύπου ZINK CHROMATE επίσης της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.
Τα μη εμφανή σιδερένια στοιχεία, τόσο τα στοιχεία φ.ο. όσο και οι
ψευτόκασες μεταλλικών κουφωμάτων κ.λ.π. βάφονται με αντισκωριακό RUST
PRIMER σε 2 στρώσεις.
Τέλος, όλα τα σιδερένια στοιχεία του έργου πλην των προβαμμένων, των
ανοξείδωτων και των γαλβανισμένων όταν θα φθάνουν στο Εργοτάξιο θα είναι
ήδη περασμένα με λεπτή στρώση αντισκωριακού.
11.3.2. Χρήση χρωμάτων πυρανθεκτικών σε μεταλλικές επιφάνειες
λεβητοστασίων, σε τρεις στρώσεις, αφού προηγηθεί τρίψιμο, αποσκωρίαση,
μινιάρισμα κ.λ.π.
11.4. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ F 60’
Στις περιπτώσεις όπου δεν επενδύεται ο μεταλλικός φέρων οργανισμός
προστατεύεται με αντιπυρική βαφή τύπου SIKA UNITHERM DISPERSION
(ΝΕΡΟΥ) σύμφωνα με την απαίτηση πυροπροστασίας που υπάρχει, F60΄,
ακολουθώντας τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού.
Συνήθως γίνεται σε τρείς στρώσεις:
Πρώτη στρώση:
Με αστάρι τύπου SIKACOR PUR COLOR συμβατό με SIKA UNITHERM
DISPERSION
∆εύτερη στρώση :
με SIKA UNITHERM OPAL νερού σε τόσες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί –
σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας- η πυραντοχή F60’
(μέσο πάχος 2050μ)
Τρίτη στρώση:
Με SIKA UNITERM DISPERSION νερού
∆εν πυροπροστατεύονται οι λεπτότοιχες διατομές (τεγίδες-μηκίδες)
12. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
12.1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί και ο σταθερός
εξοπλισμός των χώρων, που καθορίζεται για κάθε χώρο ως εξής:
39
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
α. Κουζίνα ορόφου
α1. Πάγκοι εργασίας και κρεμαστά ντουλάπια επιφανείας όπως στα σχέδια
α2. Νεροχύτης με δύο γούρνες με όλες τις απαιτούμενες παροχές.
β. Χώροι υγιεινής
β1. Είδη υγιεινής, ρομπινετερία,
12.2.ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα φύλλα των ερμαρίων χώρων κύριας χρήσης θα είναι από MDF 19 mm με
αμφίπλευρη επένδυση FORMICA.
Τα στοιχεία της υπόλοιπης κατασκευής (περιμετρικά στοιχεία, πίσω όψη και
ράφια), θα είναι από μελαμίνη. Πάχους 19 mm για ράφια ,10 μμ για πλάτες,
16μμ για τα σώματα των ερμαρίων
Τα σόκορα όλων των στοιχείων είναι από ειδική θερμοκολλούμενη ταινία
μελαμίνης.
Ο πάγκος εργασίας είναι τύπου DUROPAL 60 εκ. πλάτους, 3 εκ. πάχους με
στρογγυλεμένη τη μία άκρη.
 Οι ενώσεις θα γίνουν με ανοξείδωτες ξυλόβιδες. ‘Οπου χρειάζεται να
τρυπηθεί η φορμάικα θα γίνεται πρώτα με ειδικό τρυπάνι, ώστε οι κεφαλές
των βιδών να καταλήγουν πρόσωπο με τη φορμάικα. Οι ενώσεις θα είναι
ενισχυμένες με κόλλα.
 Η στήριξη - έδραση των ερμαρίων στους χώρους όπου τα δάπεδα είναι
λιθώδη θα γίνει μέσω ελαστικής λωρίδας.
 Οι μεντεσέδες θα είναι κρυφοί, διπλής περιστροφής και τα πόμολα απλής
μορφής και μεγάλης αντοχής.
 Σε όλα τα ανοιγόμενα φύλλα των ερμαρίων θα τοποθετούνται κλειδαριές
και όπου απαιτείται θα τοποθετηθούν περσίδες εξαερισμού από αλουμίνιο,
λευκής απόχρωσης και ανοδείωσης 15 m.
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
13.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
13.1Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ
Οι εκσκαφές, οι ειδικές εκσκαφές και οι επιχώσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα
με τα σχέδια της μελέτης και όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 της
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.
40
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Πέρα από τις εκσκαφές και επιχώσεις του νέου κτίσματος και του άμεσα γύρω
περιβάλλοντα χώρου εκσκαφές και επιχώσεις θα πραματοποιηθούν και στον
υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου όπου είναι απαραίτητη η
διέλευση σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια των Η/Μ
εγκαταστάσεων.
Οι επιχώσεις σε όλον τον πυθμένα θα γίνουν με προϊόντα εκσκαφών
κατάλληλα για επιχώσεις, σε στρώσεις πάχους το πολύ 30 εκ., με κατάβρεγμα
και άριστη συμπύκνωση ώστε να μη δημιουργηθούν εκ των υστέρων
προβλήματα καθιζήσεων με επιπτώσεις στην άνω τελική επιφάνεια της
επίχωσης, που θα διαμορφωθεί με δάπεδο ή φυτόχωμα ή ασφαλτική
επίστρωση περιβάλλοντος χώρου.
13.1Β. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 3Α
Κάτω από τις πλάκες δαπέδου των εγκαταστάσεων διαμόρφωσης του
περιβάλλοντα χώρου διαστρώνεται 0.25 m θραυστό υλικό 3Α με άριστη
κυλίνδρωση και συμπύκνωση.
13.2. ΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Τόσο τα τοιχία όσο και τα χαμηλά τοιχώματα κατασκευάζονται επίσης από
οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι σύμφωνα με τη στατική μελέτη.
Οι στάθμες και η θέση που θα κατασκευαστούν φαίνονται στα
επισυναπτόμενα σχέδια - γενικής διάταξης και την στατική μελέτη.
13.3. ∆ΑΠΕ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
13.3.1. ‘Οπου τα δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου κατασκευάζονται επάνω
σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος αυτό ακολουθεί τα όσα περιγράφονται
στο σχετικά κεφάλαιο 2 του παρόντος.
Σκυροδετούνται επί υποβάσεως θραυστού υλικού (σκύρων σκυροδέματος)
πάχους 15 εκ. καλά κυλινδρωμένης η οποία υπερκαλύπτεται με ισοπεδωτική
στρώση άμμου λατομείου, λεπτόκοκκη καλά κυλινδρωμένη επίσης πάχους 2
εκ.
13.3.2. ΚΡΑΣΠΕ∆Α
Προβλέπονται σύμφωνα με την μελέτη και το άρθρο 2.4 του παρόντος:
Για την κατασκευή πεζουλιών με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα
σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 , διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας
ΜΠΕΤΟΦΙΛ.
Για την κατασκευή κρασπεδορείθρων με οπλισμένα προκατασκευασμένα
κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 100x15x30 cm της
εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ.
Τα κράσπεδα θα αρμολογηθούν με τσιμεντοκονίαμα 650 kg τσιμέντου.
Τα κράσπεδα θα τοποθετηθούν προκειμένου να ορίσουν τα διαφορετικά είδη
δαπεδοστρώσεων σε σχέση με τις χωμάτινες επιφάνειες.
41
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
13.3.3. ∆ΑΠΕ∆Α ME ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ
Στα πεζοδόμια γύρω από την περίφραξη - όπως ακριβώς εμφαίνεται στα
σχέδια λεπτομερειών- και επάνω σε πλάκα ελαφρά οπλισμένου
σκυροδέματος επιστρώνονται τσιμεντόπλακες 40x40x3 εκ. τύπου της BETEL
κολυμπητές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου.
Οι αρμοί μεταξύ τους πάχους 1 εκ. πληρούνται με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου. Ανά 20 περίπου m2 οι αρμοί πληρούνται με ελαστική ασφαλτική
μαστίχη.
13.3.4. ΠΗΧΑΡΙΣΤΟ ΒΕΤΟΝ
Εφαρμόζεται στις στις κλίμακες του περιβάλλοντα χώρου και είναι η
επεξεργασία του εκάστοτε beton της υπόβασης ή Φ.Ο. με τον πήχυ.
13.3.5. ΠΛΥΜΕΝΟ ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑ
Εφαρμόζεται min. πάχους 5 εκ. σε όλες τις επίπεδες επιφάνειες του
περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με τα σχέδια με αρμούς ανά 20 m2 οι οποίοι
πληρούνται με ελαστική μαστίχη. H τελική επιφάνεια πλένεται με νερό υπό
πίεση έτσι ώστε να δημιουργηθεί αδρή τελική επιφάνεια.
13.3.6. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Οι εργασίες οδοστρωσίας εκτελούνται αφού προηγούμενα ο Ανάδοχος έχει
διαμορφώσει την παραδοθείσα επιφάνεια των χωματουργικών στα τελικά
υψόμετρα στάθμης αυτών όπως προβλέπονται από τη μελέτη εφαρμογής και
προπαρασκευαστεί η επιφάνεια έδρασης , όπως περιγράφεται στις επόμενες
παραγράφους.
Κατά την οδοστρωσία θα κατασκευαστούν:
α. ∆ύο στρώσεις υπόβασης από θραυστά υλικά σταθεροποιούμενου τύπου
της ΠΤΠ 0-150 ,συμπυκνωμένου πάχους 10 cm. οι οποίες θα εκτελεστούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ 0-150 και την ΤΣΥ των Εργων
Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε
β. ∆ύο στρώσεις βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου
τύπου της ΠΤΠ 0-15, συμπυκνωμένου πάχους 10 cm οι οποίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ 0-155 και τη ΤΣΥ των
έργων οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε
Τα υλικά υπόβασης και βάσης θα
διαστρωθούν κατά στρώσεις, θα γίνει μόρφωση της επιφάνειας κάθε στρώσης
με χρήση διαμορφωτή γαιών (grader) με ταυτόχρονη διαβροχή (εφόσον
απαιτείται, από τους υπολογισμούς της βέλτιστης περιεκτικότητας υγρασίας)
καιη κάθε στρώση θα συμπυκνωθεί με χρήση οδοστρωτήρα. Οι απαιτήσεις
ακρίβειας των επιφανειών ορίζονται στην ΤΣΥ των έργων οδοποιίας του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.Οι απαιτήσεις συμπύκνωσης ορίζονται στην § 7 των ΠΤΠ 0-150
και 0-155 αντίστοιχα.
13.3.7. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
42
‘Εργο:
“Κατασκευή κτιρίου αποθήκης και γραφείων με φορέα έργου την ”LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε.
Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονικά
Τεχνικές Προδιαγραφές
Στους δρόμους εσωτερικής κυκλοφορίας και στους χώρους στάθμευσης ,μετά
τη διαμόρφωση της τελικής στρώσης βάσης, θα γίνουν οι εργασίες
ασφαλτικών με τον παρακάτω τρόπο:
α. Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης σε κάθε ανασφάλτωτη επιφάνεια με
ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, η οποία θα
εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΠΤΠ ΑΣ-11, Α-201 και Α-203
β. Κατασκευή δύο ασφαλτικών στρώσεων βάσης με ασφαλτόμιγμα, που
παρασκευάζονται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους
5 cm, με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους
λατομείου, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ Α-260
και την ΤΣΥ των έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ. Μεταξύ των ασφαλτικών στρώσεων θα κατασκευαστεί ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη με χρήση μηχανικού διανομέα ασφάλτου (federal) με
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις
ΠΤΠ ΑΣ-12, Α-201 και Α-203.
13.4. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Από περαστή εσχάρα ASCO, όπως αναφέρεται στις παραγρ. 10.2 και 10.3
του παρόντος.
14. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όπου στα παραπάνω αναφέρονται υλικά συγκεκριμένης εταιρείας ή
κατασκευαστή μπορεί ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει υλικά άλλης εταιρείας ή
κατασκευαστή αρκεί να έχουν τις ίδιες ιδιότητες και προδιαγραφές, αντοχής
και ποιότητας με τα αναφερόμενα.
Οι μελετητές
Paolo Concetti, Αντωνία Πάνου
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
43