μΗχΑνΕΣ ΕΣΩτΕΡΙκΗΣ κΑΥΣΗΣ (μ.Ε.κ. ΙΙ)

ΘΕΜΑ 4Ο
μΗχΑνΕΣ ΕΣΩτΕΡΙκΗΣ κΑΥΣΗΣ (μ.Ε.κ. ΙΙ)
Α.
Β.
ΘΕΜΑ 1Ο
Α.
Να γράψετε στο τετράδιο το γράμμα καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη
ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.
α. Όταν στο σύστημα εκτελούνται με προκαθορισμένη σειρά δυο ή και περισσότερες αλλαγές που
το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση, τότε το σύνολο των αλλαγών ονομάζεται
Θερμοδυναμικός κύκλος.
β. Σε μια αδιαβατική μεταβολή έχουμε προσθήκη θερμότητας από εξωτερική πηγή προς το αέριο.
γ. Για την λειτουργία των στροβιλοσυμπιεστών καταναλώνεται μεγάλη ισχύς του κινητήρα.
δ. Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, η αναλογία αέρα – βενζίνης κυμαίνεται
στην περιοχή αναλογίας 14,7:1 κατά όγκο.
ε. Η dwell (ντούελ) είναι η «γωνία» που προσδιορίζει τη διάρκεια του σπινθηρισμού.
ζ. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τους ρύπους που εκπέμπονται κατά την λειτουργία
ενός βενζινοκινητήρα είναι: Ο λόγος αέρα λ, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του κινητήρα και
τα κατασκευαστικά στοιχεία του θαλάμου καύσης και τέλος η κατάσταση και τα φαινόμενα
λειτουργίας του κινητήρα.
η. Ένα βασικό αίτιο προανάφλεξης σε ένα βενζινοκινητήρα είναι ο λανθασμένος χρονισμός της
ανάφλεξης.
θ. Ο αισθητήρας “λ” βιδώνεται στο σωλήνα της εξάτμισης μετά την πολλαπλή εξαγωγής και πριν
από τον καταλύτη.
Β.
Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7 από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα
α, β, γ, δ, ε, ζ, η της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.
ΣΤΗΛΗ Α
1. Σταθερή πίεση
2. Καταλύτης
3. Εγκέφαλος
4. Μετρητής ροής αέρα
5. Σύστημα έλεγχου αναθυμιάσεων ρεζερβουάρ
6. Παλμογεννήτρια
7. Μπέκ
ΣΤΗΛΗ Β
α. Μεταλλικός μονόλιθος
β. Δοχείο ενεργού άνθρακα
γ. Υποπίεσης της πολλαπλής εισαγωγής
δ. Ισόβαρης μεταβολή
ε. Με οπτικό αισθητήρα
ζ. Αισθητήρας ψυκτικού υγρού
η. Γωνία ψεκασμού που ορίζει ο κατασκευαστής
ΘΕΜΑ 2Ο
Α.
Β.
Γ.
Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται
μ΄ αυτόν;
Να σχεδιάστε σε άξονες πίεσης - ειδικού όγκου (Ρ - v) το θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας ενός
4χρονου βενζινοκινητήρα και να γράψετε πάνω σε αυτό τα ονόματα των χρόνων λειτουργίας του.
Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος τροφοδοσίας καύσιμου σ΄ ένα σύστημα Ψεκασμού;
ΘΕΜΑ 3Ο
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Από πλευράς κατασκευής, τα μπέκ σε ποιες κατηγόριες ταξινομούνται;
Ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή του καταλυτικού μετατροπέα
(καταλύτη) ενός αυτοκίνητου;
Τι επιτυγχάνουμε με το σύστημα ανακυκλοφορίας των καυσαερίων EGR;
Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα των στροβιλοσυμπιεστών.
Γ.
Δ.
Τι είναι ο λόγος λάμδα (λ); Πότε ένα μείγμα αέρα - βενζίνης χαρακτηρίζεται στοιχειομετρικό, πότε
πλούσιο και πότε φτωχό;
Να αναφέρετε,ονομαστικά, τα είδη παλμογεννήτριων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα
ηλεκτρονικής ανάφλεξης.
Τι είναι η ειδική κατανάλωση καύσιμου και ποια η μονάδα μέτρησης της;
Να αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναγνωστούν οι κωδικοί μιας βλάβης.