close

Enter

Log in using OpenID

1 Lysias, Epitaphios (ORAISON FUNÈBRE EN L`HONNEUR DES

embedDownload
Uni FR
HS 2013
1
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
Lysias, Epitaphios (ORAISON FUNÈBRE EN L'HONNEUR DES SOLDATS QUI ALLÈRENT AU
SECOURS DES CORINTHIENS)
(1.) Εἰ μὲν ἡγούμην οἷόν τε εἶναι, ὦ παρόντες ἐπὶ
1 Citoyens présents à ces funérailles, si je croyais qu'il
τῷδε τῷ τάφῳ, λόγῳ δηλῶσαι τὴν τῶν ἐνθάδε
fût possible de faire paraître dans un discours la valeur
κειμένων ἀνδρῶν ἀρετήν, ἐμεμψάμην ἂν τοῖς
des guerriers qui reposent en ce lieu, j'aurais à me
ἐπαγγείλασιν ἐπ’ αὐτοῖς ἐξ ὀλίγων ἡμερῶν λέγειν·
plaindre qu'on m'ait désigné si peu de jours à l'avance
ἐπειδὴ δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ πᾶς χρόνος οὐχ
pour prendre la parole. Mais l'humanité tout entière
ἱκανὸς λόγον ἴσον παρασκευάσαι τοῖς τούτων
n'aurait pas assez de toute l'éternité pour composer
ἔργοις, διὰ τοῦτο καὶ ἡ πόλις μοι δοκεῖ,
une oeuvre qui fût à la hauteur de leurs exploits; aussi
προνοουμένη τῶν ἐνθάδε λεγόντων, ἐξ ὀλίγου τὴν
est-ce dans l'intérêt des citoyens chargés de parler
πρόσταξιν ποιεῖσθαι, ἡγουμένη οὕτως ἂν μάλιστα
devant vous que la cité, me semble-t-il, leur donne si
συγγνώμης αὐτοὺς παρὰ τῶν ἀκουσάντων
peu de temps : c'est le meilleur moyen, a-t-elle pensé,
(2.) τυγχάνειν. ὅμως δὲ ὁ μὲν λόγος μοι περὶ τούτων,
de leur ménager l'indulgence de l'auditoire. 2 Dans ce
ὁ δ’ ἀγὼν οὐ πρὸς τὰ τούτων ἔργα ἀλλὰ πρὸς τοὺς
discours à la gloire de nos héros, ce n'est pas avec
πρότερον ἐπ’ αὐτοῖς εἰρηκότας, τοσαύτην γὰρ
leurs actions qu'il me faut rivaliser, mais avec les
ἀφθονίαν παρεσκεύασεν ἡ τούτων ἀρετὴ καὶ τοῖς
orateurs qui les ont célébrées avant moi. La matière
ποιεῖν δυναμένοις καὶ τοῖς εἰπεῖν βουληθεῖσιν,
offerte à la poésie et à l'éloquence par leur valeur est si
ὥστε καλὰ μὲν πολλὰ τοῖς προτέροις περὶ αὐτῶν
riche qu'après avoir déjà inspiré tant de chefs-d'œuvre,
εἰρῆσθαι, πολλὰ δὲ καὶ ἐκείνοις παραλελεῖφθαι,
loin d'être épuisée, elle laisse encore assez à dire aux
ἱκανὰ δὲ καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἐξεῖναι εἰπεῖν·
nouveaux venus. Il n'est pas de terre, en effet, pas de
οὔτε γὰρ γῆς ἄπειροι οὔτε θαλάττης οὐδεμιᾶς,
mer où ils ne se soient signalés; en gémissant sur leurs
πανταχῇ δὲ καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις οἱ τὰ αὑτῶν
propres malheurs, tous les hommes, en tous lieux,
πενθοῦντες κακὰ τὰς τούτων ἀρετὰς ὑμνοῦσι.
chantent un hymne à la vertu de nos morts.
(3.) πρῶτον μὲν οὖν τοὺς παλαιοὺς κινδύνους τῶν
3 Je vais d'abord exposer les luttes soutenues par nos
προγόνων δίειμι, μνήμην παρὰ τῆς φήμης λαβών·
ancêtres dans les anciens temps et dont la renommée a
ἄξιον γὰρ πᾶσιν ἀνθρώποις κἀκείνων μεμνῆσθαι,
transmis le souvenir. Elles méritent qu'on les commé-
ὑμνοῦντας μὲν ἐν ταῖς ᾠδαῖς, λέγοντας δ’ ἐν ταῖς
more partout, soit dans les chants de la poésie, soit
τῶν ἀγαθῶν μνήμαις, τιμῶντας δ’ ἐν τοῖς καιροῖς
dans les discours à la louange des bons citoyens, soit
τοῖς τοιούτοις, παιδεύοντας δ’ ἐν τοῖς τῶν
dans les hommages que nous leur rendons en des oc-
τεθνεώτων ἔργοις τοὺς ζῶντας.
casions comme celle-ci, soit dans les leçons dont les
exploits des morts offrent aux vivants la matière.
(4.) Ἀμαζόνες γὰρ Ἄρεως μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν
4 Jadis vivaient les Amazones, filles d'Arès, habitant
θυγατέρες, οἰκοῦσαι δὲ παρὰ τὸν Θερμώδοντα
près du fleuve Thermodon. Elles étaient les seules,
ποταμόν, μόναι μὲν ὡπλισμέναι σιδήρῳ τῶν περὶ
parmi les peuples d'alentour, à porter une armure de
αὐτάς, πρῶται δὲ τῶν πάντων ἐφ’ ἵππους ἀναβᾶσαι,
fer, et elles furent les premières dans le monde entier
οἷς ἀνελπίστως δι’ ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων ᾕρουν
qui montèrent sur des chevaux : ainsi, elles pouvaient
μὲν τοὺς φεύγοντας, ἀπέλειπον δὲ τοὺς διώκοντας·
surprendre l'ennemi étonné, l'atteindre dans sa fuite,
ἐνομίζοντο δὲ διὰ τὴν εὐψυχίαν μᾶλλον ἄνδρες ἢ
aussi bien qu'échapper à sa poursuite. Femmes par le
διὰ τὴν φύσιν γυναῖκες· πλέον γὰρ ἐδόκουν τῶν
sexe, leur courage les faisait plutôt considérer comme
ἀνδρῶν ταῖς ψυχαῖς (5.) διαφέρειν ἢ ταῖς ἰδέαις
des hommes. Elles se montraient en effet supérieures
ἐλλείπειν. ἄρχουσαι δὲ πολλῶν ἐθνῶν, καὶ ἔργῳ
aux hommes par la vigueur de leurs âmes, plus qu'elles
μὲν τοὺς περὶ αὐτὰς καταδεδουλωμέναι, λόγῳ δὲ
ne leur cédaient par la faiblesse de leurs corps. 5 Sou-
περὶ τῆσδε τῆς χώρας ἀκούουσαι κλέος μέγα,
veraines de nombreux peuples, elles avaient déjà as-
πολλῆς δόξης καὶ μεγάλης ἐλπίδος χάριν
servi leurs voisins, quand la glorieuse renommée de
Uni FR
2
Vorlesung
HS 2013
Epitaphios des Lysias
παραλαβοῦσαι τὰ μαχιμώτατα τῶν ἐθνῶν
nôtre pays leur inspira un grand espoir de s'illustrer :
ἐστράτευσαν ἐπὶ τήνδε τὴν πόλιν. τυχοῦσαι δ’
suivies des nations les plus belliqueuses, elles marchent
ἀγαθῶν ἀνδρῶν ὁμοίας ἐκτήσαντο τὰς ψυχὰς τῇ
sur notre villes. Mais elles trouvèrent devant elles des
φύσει, καὶ ἐναντίαν τὴν δόξαν τῆς προτέρας
hommes de cœur, et leurs âmes ne furent plus au-des-
λαβοῦσαι μᾶλλον ἐκ τῶν κινδύνων ἢ (6.) ἐκ τῶν
sus de leur sexe : elles démentirent leur première ré-
σωμάτων ἔδοξαν εἶναι γυναῖκες. μόναις δ’ αὐταῖς
putation, et ces périls mieux que la faiblesse de leurs
οὐκ ἐξεγένετο ἐκ τῶν ἡμαρτημένων μαθούσαις περὶ
corps les révélèrent femmes. 6 Par un malheur singu-
τῶν λοιπῶν ἄμεινον βουλεύσασθαι, οὐδ’ οἴκαδε
lier, elles ne purent tirer une leçon de leurs fautes pour
ἀπελθούσαις ἀπαγγεῖλαι τήν τε σφετέραν αὐτῶν
mieux se conduire dans la suite : au lieu de retourner
δυστυχίαν καὶ τὴν τῶν ἡμετέρων προγόνων ἀρετήν·
chez elles avouer leur insuccès et proclamer la valeur
αὐτοῦ γὰρ ἀποθανοῦσαι, καὶ δοῦσαι δίκην τῆς
de nos ancêtres, c'est sur notre sol même qu'elles péri-
ἀνοίας, τῆσδε μὲν τῆς πόλεως διὰ τὴν ἀρετὴν
rent, et que leur folie reçut son châtiment. Elles four-
ἀθάνατον ‹τὴν› μνήμην ἐποίησαν, τὴν δὲ ἑαυτῶν
nirent à notre cité l'occasion de s'immortaliser par sa
πατρίδα διὰ τὴν ἐνθάδε συμφορὰν ἀνώνυμον
valeur, tandis que, vaincues chez nous, elles jetaient
κατέστησαν. ἐκεῖναι μὲν οὖν τῆς ἀλλοτρίας ἀδίκως
leur propre patrie dans l'obscurité. Ainsi ces femmes,
ἐπιθυμήσασαι τὴν ἑαυτῶν δικαίως ἀπώλεσαν.
pour avoir injustement convoité la terre d'autrui, perdirent justement la leur.
(7.) Ἀδράστου δὲ καὶ Πολυνείκους ἐπὶ Θήβας
7 Adraste et Polynice, qui avaient marché contre Thè-
στρατευσάντων καὶ ἡττηθέντων μάχῃ, οὐκ ἐώντων
bes avaient été vaincus, et les Cadméens refusaient de
Καδμείων θάπτειν τοὺς νεκρούς, Ἀθηναῖοι
laisser enterrer leurs cadavres. Les Athéniens, estimant
ἡγησάμενοι ἐκείνους μέν, εἴ τι ἠδίκουν,
que, s'ils avaient commis une faute, ils en avaient, par
ἀποθανόντας δίκην ἔχειν τὴν μεγίστην, τοὺς δὲ
leur mort, reçu le châtiment le plus rigoureux, que les
κάτω τὰ αὑτῶν οὐ κομίζεσθαι, ἱερῶν δὲ
dieux des enfers étaient frustrés de leurs droits, et qu'
μιαινομένων τοὺς ἄνω θεοὺς ἀσεβεῖσθαι, τὸ μὲν
en souillant les sanctuaires, on commettait une impiété
πρῶτον πέμψαντες κήρυκας ἐδέοντο αὐτῶν
envers les dieux du ciel, commencèrent par envoyer
(8.) δοῦναι τῶν νεκρῶν ἀναίρεσιν, νομίζοντες
des hérauts pour demander la permission d'enlever les
ἀνδρῶν μὲν ἀγαθῶν εἶναι ζῶντας τοὺς ἐχθροὺς
morts : 8 le devoir des hommes de coeur, pensaient-
τιμωρήσασθαι, ἀπιστούντων δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἐν
ils, est de châtier leurs ennemis vivants, mais c'est a-
τοῖς τῶν τεθνεώτων σώμασι τὴν εὐψυχίαν
voir une médiocre confiance en sa valeur que de l'exer-
ἐπιδείκνυσθαι· οὐ δυνάμενοι δὲ τούτων τυχεῖν
cer sur des cadavres. Ne pouvant obtenir gain de
ἐστράτευσαν ἐπ’ αὐτούς, οὐδεμιᾶς διαφορᾶς
cause, ils marchèrent contre les Cadméens, non pour
πρότερον πρὸς Καδμείους (9.) ὑπαρχούσης, οὐδὲ
vider une ancienne querelle, ni pour complaire aux
τοῖς ζῶσιν Ἀργείων χαριζόμενοι, ἀλλὰ τοὺς τεθ-
Argiens survivants, 9 mais parce qu'ils revendiquaient
νεῶτας ἐν τῷ πολέμῳ ἀξιοῦντες τῶν νομιζομένων
pour les soldats morts à la guerre le droit à la sépul-
τυγχάνειν πρὸς τοὺς ἑτέρους ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἐκιν-
ture. En affrontant l'un des adversaires, c'est pour tous
δύνευσαν, ὑπὲρ μὲν τῶν, ἵνα μηκέτι εἰς τοὺς τεθνε-
les deux qu'ils combattaient: l'un n'outragerait plus les
ῶτας ἐξαμαρτάνοντες πλείω περὶ τοὺς θεοὺς ἐξυβρί-
dieux en offensant les morts ; l'autre ne rentrerait pas
σωσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν ἑτέρων, ἵνα μὴ πρότερον εἰς τὴν
dans sa patrie privé d'un honneur traditionnel, exclu
αὑτῶν ἀπέλθωσι πατρίου τιμῆς ἀτυχήσαντες καὶ
d'un droit hellénique et frustré d'une commune espé-
Ἑλληνικοῦ νόμου στερηθέντες καὶ κοινῆς (10.) ἐλ-
rance. 10 Pleins de ces pensées, et persuadés que les
πίδος ἡμαρτηκότες. ταῦτα διανοηθέντες, καὶ τὰς ἐν
hasards de la guerre sont les mêmes pour tous, ils
τῷ πολέμῳ τύχας κοινὰς ἁπάντων ἀνθρώπων νομί-
affrontèrent des ennemis nombreux; mais ils avaient
ζοντες, πολλοὺς μὲν πολεμίους κτώμενοι, τὸ δὲ δί-
le droit pour allié et ils furent vainqueurs. Au reste,
καιον ἔχοντες σύμμαχον ἐνίκων μαχόμενοι. καὶ οὐχ
l'ivresse du succès ne leur inspira pas un châtiment
ὑπὸ τῆς τύχης ἐπαρθέντες μείζονος παρὰ Καδμείων
excessif : à l'impiété des Cadméens ils se contentèrent
Uni FR
3
Vorlesung
HS 2013
Epitaphios des Lysias
τιμωρίας ἐπεθύμησαν, ἀλλ’ ἐκείνοις μὲν ἀντὶ τῆς
d'opposer le spectacle de leur propre vertu. On leur
ἀσεβείας τὴν ἑαυτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο, αὐτοὶ δὲ
remit les corps des Argiens, enjeu pour lequel ils
λαβόντες τὰ ἆθλα ὧνπερ ἕνεκα ἀφίκοντο, τοὺς Ἀρ-
étaient venus combattre, et ils les enterrèrent dans leur
γείων νεκροὺς ἔθαψαν ἐν τῇ αὑτῶν Ἐλευσῖνι. περὶ
propre pays, à Éleusis, voilà ce que firent nos ancêtres
μὲν οὖν τοὺς ἀποθανόντας τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας τοι-
pour ceux des sept guerriers qui moururent devant
οῦτοι γεγόνασιν.
Thèbes.
(11.) ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ, ἐπειδὴ Ἡρακλῆς μὲν ἐξ ἀν-
11 Par la suite, Héraclès ayant disparu d'entre les
θρώπων ἠφανίσθη, οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ ἔφευγον μὲν
hommes, ses enfants fuyaient Eurysthée et étaient
Εὐρυσθέα, ἐξηλαύνοντο δὲ ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλή-
repoussés par tous les Grecs honteux de leur acte,
νων, αἰσχυνομένων μὲν τοῖς ἔργοις, φοβουμένων δὲ
mais tremblant devant la puissance du roi. Ils
τὴν Εὐρυσθέως δύναμιν, ἀφικόμενοι (12.) εἰς τήνδε
arrivèrent dans notre ville et allèrent s'asseoir en
τὴν πόλιν ἱκέται ἐπὶ τῶν βωμῶν ἐκαθέζοντο· ἐξαιτου-
suppliants sur nos autels. 12 Malgré les réclamations
μένου δὲ αὐτοὺς Εὐρυσθέως Ἀθηναῖοι οὐκ ἠθέλη-
d'Eurysthée, les Athéniens refusèrent de les livrer. Ils
σαν ἐκδοῦναι, ἀλλὰ τὴν Ἡρακλέους ἀρετὴν μᾶλ-
vénéraient la vertu d'Héraclès plus qu'ils ne
λον ᾐδοῦντο ἢ τὸν κίνδυνον τὸν ἑαυτῶν ἐφοβοῦντο,
craignaient le danger, et ils aimaient mieux combattre
καὶ ἠξίουν ὑπὲρ τῶν ἀσθενεστέρων μετὰ τοῦ δικαί-
pour les faibles, du côté du droit, que de complaire
ου διαμάχεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς δυναμένοις χαριζό-
aux puissants en leur livrant leurs victimes. 13
μενοι τοὺς ὑπ’ ἐκείνων ἀδικουμένους (13.) ἐκδοῦ-
Lorsque Eurysthée marcha contre eux avec les peuples
ναι. ἐπιστρατεύσαντος δ’ Εὐρυσθέως μετὰ τῶν ἐν
qui occupaient alors le Péloponnèse, en présence du
ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ Πελοπόννησον ἐχόντων, οὐκ ἐγγὺς
danger leur résolution ne fléchit pas : ils persévérèrent
τῶν δεινῶν γενόμενοι μετέγνωσαν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν
dans leurs sentiments. Ils n'avaient pourtant reçu
εἶχον γνώμην ἥνπερ πρότερον, ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν
d'Héraclès aucun service particulier, et ne savaient pas
ἰδία ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῶν πεπονθότες, ἐκείνους τ’
dans quelles dispositions ils trouveraient plus tard ses
οὐκ εἰδότες ὁποῖοί τινες ἄνδρες (14.) ἔσονται γενό-
fils. 14 Convaincus de la justice de leur cause, sans
μενοι· δίκαιον δὲ νομίζοντες εἶναι, οὐ προτέρας
autre motif de ressentiment contre Eurysthée, sans
ἔχθρας ὑπαρχούσης πρὸς Εὐρυσθέα, οὐδὲ κέρδους
avoir à attendre d'autre profit que la gloire, ils
προκειμένου πλὴν δόξης ἀγαθῆς, τοσοῦτον κίνδυνον
affrontèrent une lutte si périlleuse par compassion
ὑπὲρ αὐτῶν ἤραντο, τοὺς μὲν ἀδικουμένους ἐλε-
pour les victimes et par haine pour leurs oppresseurs,
οῦντες, τοὺς δ’ ὑβρίζοντας μισοῦντες, καὶ τοὺς μὲν
afin de repousser les uns et de protéger les autres. La
κωλύειν ἐπιχειροῦντες, τοῖς δ’ ἐπικουρεῖν ἀξιοῦν-
liberté, à leurs yeux, c'était de ne rien faire par
τες, ἡγούμενοι ἐλευθερίας μὲν σημεῖον εἶναι μηδὲν
contrainte ; la justice, de secourir des victimes
ποιεῖν ἄκοντας, δικαιοσύνης δὲ τοῖς ἀδικουμένοις
innocentes; le courage, de mourir s'il le faut en
βοηθεῖν, εὐψυχίας δ’ ὑπὲρ τούτων ἀμφοτέρων, εἰ
combattant pour la justice et la liberté. 15 Telle était la
δέοι, (15.) μαχομένους ἀποθνῄσκειν. τοσοῦτον δ’
fière résolution des deux adversaires, qu'Eurysthée ne
ἐφρόνουν ἀμφότεροι, ὥσθ’ οἱ μὲν μετ’ Εὐρυσθέως
voulait rien devoir à la bonne volonté des Athéniens,
οὐδὲν παρ’ ἑκόντων ἐζήτουν εὑρίσκεσθαι, Ἀθηναῖ-
et que les Athéniens auraient refusé leurs suppliants
οι δὲ οὐκ ‹ἂν› ἠξίουν Εὐρυσθέα αὐτὸν ἱκετεύοντα
aux supplications mêmes d'Eurysthée. Ils opposent
τοὺς ἱκέτας παρ’ ἑαυτῶν ἐξελεῖν. παραταξάμενοι
donc leurs seules forces à l'armée du Péloponnèse tout
δ’ ἰδίᾳ δυνάμει τὴν ἐξ ἁπάσης Πελοποννήσου στρα-
entier, remportent la victoire, sauvent la vie des
τιὰν ἐλθοῦσαν ἐνίκων μαχόμενοι, καὶ τῶν Ἡρακλέ-
Héraclides, affranchissent encore leurs âmes en les
ους παίδων τὰ μὲν σώματα εἰς ἄδειαν κατέστησαν,
délivrant de la crainte, et, à leurs propres périls,
ἀπαλλάξαντες δὲ τοῦ δέους καὶ τὰς ψυχὰς ἠλευθέ-
couronnent la vertu du père dans le triomphe des
ρωσαν, διὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸς ἀρετὴν ἐκείνους τοῖς
enfants. 16 Les enfants furent plus heureux que le
αὑτῶν κινδύνοις ἐστεφάνωσαν. (16.) τοσοῦτον δὲ
père: bienfaiteur du genre humain, s'imposant une vie
εὐτυχέστεροι παῖδες ὄντες ἐγένοντο τοῦ πατρός· ὁ
de labeur, de triomphes et de gloire, Héraclès châtia
Uni FR
4
Vorlesung
HS 2013
Epitaphios des Lysias
μὲν γάρ, καίπερ ὢν ἀγαθῶν πολλῶν αἴτιος ἅπασιν
ceux qui opprimaient les autres, mais ne put se venger
ἀνθρώποις, ἐπίπονον καὶ φιλόνικον καὶ φιλότιμον
d'Eurysthée, son ennemi personnel, qui le persécutait
αὑτῷ καταστήσας τὸν βίον τοὺς μὲν ἄλλους ἀδι-
lui-même. Ses fils au contraire, grâce à notre cité,
κοῦντας ἐκόλασεν, Εὐρυσθέα δὲ καὶ ἐχθρὸν ὄντα
virent dans le même jour leur propre salut et le
καὶ εἰς αὐτὸν ἐξαμαρτάνοντα οὐχ οἷός τε ἦν τιμω-
châtiment de leurs ennemis.
ρήσασθαι· οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ διὰ τήνδε τὴν πόλιν
τῇ αὐτῇ εἶδον ἡμέρᾳ τήν θ’ ἑαυτῶν σωτηρίαν καὶ
τὴν τῶν ἐχθρῶν τιμωρίαν.
(17.) πολλὰ μὲν οὖν ὑπῆρχε τοῖς ἡμετέροις
17 Pour bien des raisons il appartenait à nos ancêtres
προγόνοις μιᾷ γνώμῃ χρωμένους περὶ τοῦ δικαίου
de se faire ainsi, d'un cœur unanime, les champions du
διαμάχεσθαι. ἥ τε γὰρ ἀρχὴ τοῦ βίου δικαία· οὐ
droit. C'est sur le droit que se fonde leur origine elle-
γάρ, ὥσπερ οἱ πολλοί, πανταχόθεν συνειλεγμένοι
même. La plupart des nations, assemblage de peuples
καὶ ἑτέρους ἐκβαλόντες τὴν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν,
divers, occupent un sol étranger, dont elles ont chassé
ἀλλ’ αὐτόχθονες ὄντες τὴν αὐτὴν ἐκέκτηντο
les habitants ; les Athéniens, au contraire, sont
μητέρα καὶ (18.) πατρίδα. πρῶτοι δὲ καὶ μόνοι ἐν
autochtones, et la même terre est à la fois leur mère et
ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐκβαλόντες τὰς παρὰ σφίσιν
leur patrie. 18 Ils furent aussi les premiers, et les seuls
αὐτοῖς δυναστείας δημοκρατίαν κατεστήσαντο,
en ce temps-là, qui abolirent chez eux les royautés pour
ἡγούμενοι τὴν πάντων ἐλευθερίαν ὁμόνοιαν εἶναι
y établir la démocratie persuadés que la liberté de tous
μεγίστην, κοινὰς δ’ ἀλλήλοις τὰς ἐκ τῶν κινδύνων
était le meilleur gage de concorde. Unis entre eux par
ἐλπίδας (19.) ποιήσαντες ἐλευθέραις ταῖς ψυχαῖς
la communauté des intérêts dans les périls, ils mon-
ἐπολιτεύοντο, νόμῳ τοὺς ἀγαθοὺς τιμῶντες καὶ
traient dans leur vie publique des âmes libres, 19 et
τοὺς κακοὺς κολάζοντες, ἡγησάμενοι θηρίων μὲν
s'en remettaient à la loi du soin d'honorer les bons et
ἔργον εἶναι ὑπ’ ἀλλήλων βίᾳ κρατεῖσθαι,
de punir les mauvais : il ne convient qu'aux bêtes sau-
ἀνθρώποις δὲ προσήκειν νόμῳ μὲν ὁρίσαι τὸ
vages, pensaient-ils, de régner par la force ; mais il ap-
δίκαιον, λόγῳ δὲ πεῖσαι, ἔργῳ δὲ τούτοις ὑπηρετεῖν,
partient aux hommes de fixer le droit par la loi, de le
ὑπὸ νόμου μὲν βασιλευομένους, ὑπὸ λόγου δὲ
faire accepter par la raison et d'obéir à ces deux puis-
διδασκομένους.
sances, la loi étant leur reine et la raison leur guide.
(20.) καὶ γάρ τοι καὶ φύντες καλῶς καὶ γνόντες
20 Nobles par leur origine, nobles par leurs
ὅμοια, πολλὰ μὲν καλὰ καὶ θαυμαστὰ οἱ πρόγονοι
sentiments, les ancêtres des guerriers couchés en ce
τῶν ἐνθάδε κειμένων ἠργάσαντο, ἀείμνηστα δὲ καὶ
lieu accomplirent mille exploits admirables. La valeur
μεγάλα καὶ πανταχοῦ οἱ ἐξ ἐκείνων γεγονότες τρό-
de leurs descendants a laissé aussi, partout,
παια διὰ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν κατέλιπον. μόνοι γὰρ
d'immortels et magnifiques trophées. A eux seuls ils
ὑπὲρ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος πρὸς πολλὰς μυριάδας
ont, pour le salut de l'Hellade entière, affronté de
(21.) τῶν βαρβάρων διεκινδύνευσαν. ὁ γὰρ τῆς Ἀσί-
nombreuses myriades de Barbares. 21 Le roi de l'Asie,
ας βασιλεὺς οὐκ ἀγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς,
qui n'avait pas assez de ses possessions, et se flattait,
ἀλλ’ ἐλπίζων καὶ τὴν Εὐρώπην δουλώσεσθαι, ἔστει-
encore d'asservir l'Europe, envoya contre nous une
λε πεντήκοντα μυριάδας στρατιάν. ἡγησάμενοι δέ,
armée de cinq cent mille hommes. Ses généraux se
εἰ τήνδε τὴν πόλιν ἢ ἑκοῦσαν φίλην ποιήσαιντο ἢ
dirent qu'en faisant accepter leur alliance à notre cité,
ἄκουσαν καταστρέψαιντο, ῥᾳδίως τῶν ἄλλων Ἑλ-
ou en la soumettant si elle résistait, ils n'auraient pas
λήνων ἄρξειν, ἀπέβησαν εἰς Μαραθῶνα, νομίζον-
de peine à réduire le reste des Grecs, et ils
τες οὕτως ἂν ἐρημοτάτους εἶναι συμμάχων, εἰ ἔτι
débarquèrent auprès de Marathon. Le meilleur moyen,
στασιαζούσης τῆς Ἑλλάδος ᾧ τινι χρὴ τρόπῳ τοὺς
pensaient-ils, de nous trouver seuls, sans alliés, c'était
ἐπιόντας (22.) ἀμύνασθαι τὸν κίνδυνον ποιήσαιντο.
de risquer le combat quand la Grèce était encore divi-
ἔτι δ’ αὐτοῖς ἐκ τῶν προτέρων ἔργων περὶ τῆς πόλε-
sée sur les moyens de repousser les agresseurs. 22 Au
ως τοιαύτη δόξα παρειστήκει, ὡς εἰ μὲν πρότερον
reste, la conduite antérieure d'Athènes leur faisait pré-
Uni FR
HS 2013
5
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
ἐπ’ ἄλλην πόλιν ἴασιν, ἐκείνοις καὶ Ἀθηναίοις πο-
sumer que, s'ils se portaient d'abord contre une autre
λεμήσουσι· προθύμως γὰρ τοῖς ἀδικουμένοις ἥξου-
ville, en plus de ses habitants, ils trouveraient devant
σι βοηθήσοντες· εἰ δ’ ἐνθάδε πρῶτον ἀφίξονται,
eux les Athéniens, prompts à secourir les victimes
οὐδένας ἄλλους τῶν Ἑλλήνων τολμήσειν ἑτέρους
d'une injuste agression. S'ils commençaient au con-
σῴζοντας φανερὰν (23.) ἔχθραν πρὸς ἐκείνους ὑπὲρ
traire par nous, quelle cité grecque, pour en sauver une
αὐτῶν καταθέσθαι. οἱ μὲν τοίνυν τοιαῦτα διενο-
autre, oserait encourir la haine déclarée des barbares?
οῦντο· οἱ δ’ ἡμέτεροι πρόγονοι οὐ λογισμῷ δόντες
23 Tels étaient les calculs de l'ennemi. Mais nos an-
τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ κινδύνους, ἀλλὰ νομίζοντες τὸν
cêtres, sans raisonner sur le péril, persuadés qu'une
εὐκλεᾶ θάνατον ἀθάνατον περὶ τῶν ἀγαθῶν κατα-
mort glorieuse laisse le renom immortel de nos belles
λείπειν λόγον, οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ πλῆθος τῶν ἐν-
actions, ne tremblèrent pas devant le nombre: ils
αντίων, ἀλλὰ τῇ αὑτῶν ἀρετῇ μᾶλλον ἐπίστευσαν.
eurent confiance en leur valeur. Honteux de voir les
καὶ αἰσχυνόμενοι ὅτι ἦσαν οἱ βάρβαροι αὐτῶν ἐν
barbares sur leur sol, ils n'attendent pas que les alliés
τῇ χώρᾳ, οὐκ ἀνέμειναν πυθέσθαι οὐδὲ βοηθῆσαι
soient informés de leur situation et viennent à leur
τοὺς συμμάχους, οὐδ’ ᾠήθησαν δεῖν ἑτέροις τῆς
secours : au lieu de devoir à d'autres leur salut, c'était
σωτηρίας χάριν εἰδέναι, ἀλλὰ σφίσιν αὐτοῖς τοὺς
à eux, pensaient-ils, de sauver le reste de la Grèce. 24
ἄλλους Ἕλληνας. (24.) ταῦτα μιᾷ γνώμῃ πάντες
Dans ce sentiment unanime, leur petite troupe marche
γνόντες ἀπήντων ὀλίγοι πρὸς πολλούς· ἐνόμιζον
au-devant d'un ennemi nombreux. A leurs yeux, la
γὰρ ἀποθανεῖν μὲν αὐτοῖς μετὰ πάντων προσήκειν,
mort était un sort à partager avec tous les hommes, la
ἀγαθοῖς δ’ εἶναι μετ’ ὀλίγων, καὶ τὰς μὲν ψυχὰς
gloire avec une élite ; et si la mort fait de la vie un
ἀλλοτρίας διὰ τὸν θάνατον κεκτῆσθαι, τὴν δ’ ἐκ
bien qui nous est étranger, le souvenir qu'ils laisserai-
τῶν κινδύνων μνήμην ἰδίαν καταλείψειν. ἠξίουν
ent après leurs épreuves serait bien à eux. Ils croyaient
δέ, οὓς μὴ μόνοι νικῷεν, οὐδ’ ἂν μετὰ τῶν συμμά-
aussi qu'une victoire qu'ils n'auraient pu remporter
χων δύνασθαι· καὶ ἡττηθέντες μὲν ὀλίγῳ τῶν ἄλ-
seuls leur serait également impossible avec leurs al-
λων προαπολεῖσθαι, νικήσαντες δὲ καὶ τοὺς (25.)
liés. Vaincus, ils périraient seulement un peu plus tôt
ἄλλους ἐλευθερώσειν. ἄνδρες δ’ ἀγαθοὶ γενόμενοι,
que les autres ; vainqueurs, ils affranchi-raient avec
καὶ τῶν μὲν σωμάτων ἀφειδήσαντες, ὑπὲρ δὲ τῆς
eux les autres Grecs. 25 Ils se conduisirent en hommes
ἀρετῆς οὐ φιλοψυχήσαντες, καὶ μᾶλλον τοὺς παρ’
de coeur qui n'épargnaient point leurs personnes,
αὑτοῖς νόμους αἰσχυνόμενοι ἢ τὸν πρὸς τοὺς πολε-
faisaient à la vertu le sacrifice de leur existence, plus
μίους κίνδυνον φοβούμενοι, ἔστησαν μὲν τρόπαιον
respectueux des lois de leur pays qu'effrayés par les
ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος τῶν βαρβάρων ἐν τῇ αὑτῶν ὑπὲρ
périls de la guerre. Sauveurs de la Grèce, ils triomphè-
χρημάτων εἰς τὴν ἀλλοτρίαν ἐμβαλόντων παρὰ
rent sur leur propre sol de ces Barbares que la cupidité
τοὺς ὅρους τῆς χώρας, (26.) οὕτω δὲ διὰ ταχέων τὸν
avait jetés sur un pays étranger. 26 Le combat fut livré
κίνδυνον ἐποιήσαντο, ὥστε οἱ αὐτοὶ τοῖς ἄλλοις
si rapidement que les mêmes messagers allèrent an-
ἀπήγγειλαν τήν τ’ ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν βαρβάρων
noncer aux autres Grecs l'arrivée des barbares sur
καὶ τὴν νίκην τῶν προγόνων. καὶ γάρ τοι οὐδεὶς τῶν
notre sol et la victoire de nos ancêtres. Au lieu d'avoir
ἄλλων ἔδεισεν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος κινδύνου, ἀλλ’
à redouter un danger prochain, la Grèce eut la joie
ἀκούσαντες ὑπὲρ τῆς αὑτῶν ἐλευθερίας ἥσθησαν.
d'apprendre qu'elle était sauvée. Comment s'étonner
ὥστε οὐδὲν θαυμαστόν, πάλαι τῶν ἔργων γεγενη-
dès lors que ces exploits anciens nous paraissent ré-
μένων, ὥσπερ καινῶν ὄντων ἔτι καὶ νῦν τὴν ἀρετὴν
cents, et que la valeur de nos ancêtres soit encore au-
αὐτῶν ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦσθαι.
jourd'hui un sujet d'admiration pour tous les hommes.
(27.) μετὰ ταῦτα δὲ Ξέρξης ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεύς,
27 A la suite de cet évènement, Xerxès, roi de l'Asie,
καταφρονήσας μὲν τῆς Ἑλλάδος, ἐψευσμένος δὲ
qui avait méprisé la Grèce, mais qui se voyait déçu
τῆς ἐλπίδος, ἀτιμαζόμενος δὲ τῷ γεγενημένῳ, ἀχθό-
dans son espoir et déshonoré par la défaite ; incon-
μενος δὲ τῇ συμφορᾷ, ὀργιζόμενος δὲ τοῖς αἰτίοις,
solable d'un pareil malheur, irrité contre ceux qui en
ἀπαθὴς δ’ ὢν κακῶν καὶ ἄπειρος ἀνδρῶν ἀγαθῶν,
étaient la cause, n'ayant pas l'expérience de la mau-
Uni FR
HS 2013
6
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
δεκάτῳ ἔτει παρασκευασάμενος διακοσίαις μὲν
vaise fortune et de ce que peuvent des hommes de
καὶ χιλίαις ναυσὶν ἀφίκετο, τῆς δὲ πεζῆς στρατιᾶς
coeur, partit dix ans plus tard, après avoir préparé son
οὕτως ἄπειρον τὸ πλῆθος ἦγεν, ὥστε καὶ τὰ ἔθνη τὰ
expédition : il avait douze cents vaisseaux et, comme
μετ’ αὐτοῦ (28.) ἀκολουθήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἴη
troupes de terre, une foule si prodigieuse qu'il serait
καταλέξαι· ὃ δὲ μέγιστον σημεῖον τοῦ πλήθους·
trop long d'énumérer seulement les races qui la
ἐξὸν γὰρ αὐτῷ χιλίαις ναυσὶ διαβιβάσαι κατὰ τὸ
composaient. 28 Voici qui en témoigne mieux que
στενότατον τοῦ Ἑλλησπόντου τὴν πεζὴν στρατιὰν
tout : quoiqu'il disposât de mille vaisseaux pour les
ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην, οὐκ ἠθέλησεν, ἡγού-
faire passer d'Asie en Europe au point le plus resserré
μενος τὴν (29.) διατριβὴν αὑτῷ πολλὴν ἔσεσθαι·
de l'Hellespont, il y renonça par crainte de trop
ἀλλ’ ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα
retarder sa marche. 29 Méprisant les obstacles de la
πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν
nature, les ouvrages des dieux et les desseins des
διὰ τῆς θαλάττης ἐποιήσατο, πλοῦν δὲ διὰ τῆς γῆς
hommes, il construisit une route à travers la mer et
ἠνάγκασε γενέσθαι, ζεύξας μὲν τὸν Ἑλλήσποντον,
força la terre à laisser passer ses vaisseaux, en jetant
διορύξας δὲ τὸν Ἄθω, ὑφισταμένου οὐδενὸς ἀλλὰ
un pont sur le détroit et en perçant le mont Athos.
τῶν μὲν ἀκόντων ὑπακουόντων, τῶν δὲ ἑκόντων
Personne ne se dressait devant lui : les uns se
προδιδόντων. οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἀμύνασ-
soumettaient malgré eux, les autres se donnaient à lui
θαι, οἱ δ’ ὑπὸ χρημάτων διεφθαρμένοι· ἀμφότερα
par trahison ; ceux-là étaient incapables de se
δ’ ἦν αὐτοὺς τὰ πείθοντα, κέρδος καὶ δέος. (30.)
défendre, ceux-ci se laissaient corrompre ; ils cédaient
Ἀθηναῖοι δ’ οὕτως διακειμένης τῆς Ἑλλάδος αὐτοὶ
à deux mobiles, l'intérêt et la crainte. 30 Tandis que la
μὲν εἰς τὰς ναῦς ἐμβάντες ἐπ’ Ἀρτεμίσιον ἐβοήθη-
Grèce était dans ces sentiments, les Athéniens, eux,
σαν, Λακεδαιμόνιοι δὲ καὶ τῶν συμμάχων ἔνιοι εἰς
montent sur leurs vaisseaux et courent à l'Artémision
Θερμοπύλας ἀπήντησαν, ἡγούμενοι διὰ τὴν στενό-
pour la défendre. Les Lacédémoniens, avec quelques-
τητα τῶν χωρίων τὴν πάροδον οἷοί τ’ (31.) ἔσεσθαι
uns de leurs alliés, vont à la rencontre des Barbares
διαφυλάξαι. γενομένου δὲ τοῦ κινδύνου κατὰ τὸν
aux Thermopyles, se faisant fort, sur un terrain aussi
αὐτὸν χρόνον Ἀθηναῖοι μὲν ἐνίκων τῇ ναυμαχίᾳ,
resserré, de garder le passage. 31 Les deux actions
Λακεδαιμόνιοι δέ, οὐ ταῖς ψυχαῖς ἐνδεεῖς γενόμε-
s'engagèrent en même temps. Les Athéniens furent
νοι, ἀλλὰ τοῦ πλήθους ψευσθέντες καὶ οὓς φυλά-
vainqueurs dans le combat naval; quant aux
ξειν ᾤοντο καὶ πρὸς οὓς κινδυνεύσειν ἔμελλον,
Lacédémoniens, leurs âmes ne succombèrent pas,
‹διεφθάρησαν› οὐχ ἡττηθέντες τῶν (32.) ἐναντίων,
mais, trompés sur le nombre et de ceux qu'ils
ἀλλ’ ἀποθανόντες οὗπερ ἐτάχθησαν μάχεσθαι·
pensaient avoir à leur côté et des adversaires qu'ils
τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τῶν μὲν δυστυχησάντων, τῶν δὲ
s'attendaient à combattre, ils périrent, invaincus, à leur
τῆς παρόδου κρατησάντων, οἱ μὲν ἐπορεύοντο ἐπὶ
poste. 32 Cet échec livra le passage aux Barbares, qui
τήνδε τὴν πόλιν, οἱ δ’ ἡμέτεροι πρόγονοι πυθόμενοι
s'avancèrent contre notre ville. A la nouvelle de
μὲν τὴν γεγενημένην Λακεδαιμονίοις συμφοράν,
l'insuccès des Lacédémoniens, nos ancêtres, menacés
ἀποροῦντες δὲ τοῖς περιεστηκόσι πράγμασιν, εἰδό-
de tous côtés, ne savent quel parti prendre. Aller par
τες δ’ ὅτι, εἰ μὲν κατὰ γῆν τοῖς βαρβάροις ἀπαντή-
terre au-devant de l'ennemi, c'est, ils ne l'ignorent pas,
σονται, ἐπιπλεύσαντες χιλίαις ναυσὶν ἐρήμην τὴν
abandonner leur ville sans défense aux mille vaisseaux
πόλιν λήψονται, εἰ δὲ εἰς τὰς τριήρεις ἐμβήσονται,
barbares ; s'embarquer sur les trirèmes, c'est la livrer à
ὑπὸ τῆς πεζῆς στρατιᾶς ἁλώσονται, ἀμφότερα δὲ
l'armée de terre. Ne pouvant donc à la fois repousser
οὐ δυνήσονται, ἀμύνασθαί (33.) τε καὶ φυλακὴν
l'ennemi et laisser dans Athènes une garnison
ἱκανὴν καταλιπεῖν, δυοῖν δὲ προκειμένοιν, πότερον
suffisante, 33 ils voient deux partis s'offrir à eux :
χρὴ τὴν πατρίδα ἐκλιπεῖν ἢ μετὰ τῶν βαρβάρων γε-
abandonner leur pays, ou se joindre aux Barbares pour
νομένους καταδουλώσασθαι τοὺς Ἕλληνας, ἡγη-
asservir les Grecs. Ils aiment mieux la pauvreté et un
σάμενοι κρεῖττον εἶναι μετ’ ἀρετῆς καὶ πενίας καὶ
exil courageux avec la liberté, qu'une prospérité
φυγῆς ἐλευθερίαν ἢ μετ’ ὀνείδους καὶ πλούτου δου-
déshonorante dans l'asservissement de la patrie, et,
Uni FR
HS 2013
7
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
λείαν τῆς πατρίδος, ἐξέλιπον ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος
pour le salut de la Grèce, ils quittent leur ville, afin
τὴν πόλιν, ἵν’ ἐν μέρει πρὸς ἑκατέραν ἀλλὰ μὴ πρὸς
d'affronter tour à tour l'une et l'autre armée, au lieu de
ἀμφοτέρας ἅμα τὰς δυνάμεις κινδυνεύσωσιν· (34.)
les combattre toutes les deux en même temps. 34 Ils
ὑπεκθέμενοι δὲ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ μητέρας
déposent leurs enfants, leurs femmes et leurs mères à
εἰς Σαλαμῖνα, συνήθροιζον καὶ τὸ τῶν ἄλλων συμ-
Salamine, où ils rassemblent leur flotte et celle de
μάχων ναυτικόν. οὐ πολλαῖς δ’ ὕστερον ἡμέραις
leurs alliés. Peu de jours après arrivent à la fois
ἦλθε καὶ ἡ πεζὴ στρατιὰ καὶ τὸ ναυτικὸν τὸ τῶν
l'armée de terre et la flotte des Barbares. A leur vue,
βαρβάρων, ὃ τίς οὐκ ἂν ἰδὼν ἐφοβήθη, ὡς μέγας
qui n'eût été effrayé du grand et terrible danger que
καὶ δεινὸς τῇδε τῇ πόλει κίνδυνος ὑπὲρ τῆς (35.) τῶν
courait notre ville, dans sa lutte pour la liberté de la
Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἠγωνίσθη; ποίαν δὲ γνώμην
Grèce? 35 Que furent alors les sentiments, et de ceux
εἶχον ἢ οἱ θεώμενοι τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐκείναις,
qui voyaient les leurs sur ces vaisseaux, se croyaient
οὔσης καὶ τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἀπίστου καὶ τοσού-
eux-mêmes perdus et sentaient approcher le péril, et
του προσιόντος κινδύνου, ἢ οἱ μέλλοντες ναυμαχή-
de ceux qui allaient combattre pour les êtres chers
σειν ὑπὲρ τῆς φιλότητος, ὑπὲρ τῶν ἄθλων (36.) τῶν
déposés comme un enjeu à Salamine ? 36 Entourés de
ἐν Σαλαμῖνι; οἷς τοσοῦτον πανταχόθεν περιειστή-
toutes parts d'une multitude d'ennemis, l'idée de la
κει πλῆθος πολεμίων, ὥστε ἐλάχιστον μὲν αὐτοῖς
mort qui les attendait était à leurs yeux le moindre de
εἶναι τῶν παρόντων κακῶν τὸν θάνατον τὸν αὑτῶν
leurs maux présents : le plus cruel malheur, c'était les
προειδέναι, μεγίστην δὲ συμφοράν, ‹ἃ› ὑπὸ τῶν
outrages que les Barbares vainqueurs ne manqueraient
βαρβάρων εὐτυχησάντων τοὺς (37.) ὑπεκτεθέντας
pas de faire subir à ceux qu'ils laissaient dans l'île. 37
ἤλπιζον πείσεσθαι. ἦ που διὰ τὴν ὑπάρχουσαν ἀπο-
Dans la détresse qui les accablait, ils se tenaient
ρίαν πολλάκις μὲν ἐδεξιώσαντο ἀλλήλους, εἰκότως
souvent embrassés, et ne se lamentaient que trop
δὲ σφᾶς αὐτοὺς ὠλοφύραντο, εἰδότες μὲν τὰς σφε-
justement sur leur sort : ils savaient le petit nombre de
τέρας ναῦς ὀλίγας οὔσας, ὁρῶντες δὲ πολλὰς τὰς
leurs vaisseaux, apercevaient la multitude de ceux des
τῶν πολεμίων, ἐπιστάμενοι δὲτὴν μὲν πόλιν ἠρημω-
ennemis, et n'ignoraient pas que leur ville était
μένην, τὴν δὲ χώραν πορθουμένην καὶ μεστὴν τῶν
abandonnée, leur territoire ravagé et envahi par les
βαρβάρων, ἱερῶν δὲ καιομένων, ἁπάντων δ’ ἐγγὺς
Barbares, leurs sanctuaires brûlés, et que tous les
(38.) ὄντων τῶν δεινῶν, ἀκούοντες δ’ ἐν ταὐτῷ συμ-
périls les assiégeaient. 38 Mais voici qu'on entend le
μεμειγμένου Ἑλληνικοῦ καὶ βαρβαρικοῦ παιῶνος,
chant de combat des Grecs mêlé à celui des Barbares,
παρακελευσμοῦ δ’ἀμφοτέρων καὶ κραυγῆς τῶν δια-
les exhortations des deux groupes ennemis et les cris
φθειρομένων, καὶ τῆςθαλάττης μεστῆς τῶν νεκρῶν,
des mourants ; déjà la mer est pleine de cadavres ; de
καὶ πολλῶν μὲν συμπιπτόντων καὶ φιλίων καὶ πο-
nombreux vaisseaux amis et ennemis s'entrechoquent ;
λεμίων ναυαγίων, ἀντιπάλου δὲ πολὺν χρόνον οὔ-
longtemps la bataille est incertaine : ils se voient
σης τῆς ναυμαχίας δοκοῦντες τοτὲ μὲν νενικηκέναι
tantôt vainqueurs et sauvés, tantôt défaits et perdus. 39
καὶ (39.) σεσῶσθαι, τοτὲ δ’ ἡττῆσθαι καὶ ἀπολωλέ-
Dans la frayeur qui les presse, ils se figurent souvent
ναι. ἦ που διὰ τὸν παρόντα φόβον πολλὰ μὲν ᾠήθη-
voir ce qu'ils ne voient pas et souvent entendre ce
σαν ἰδεῖν ὧν οὐκ εἶδον, πολλὰ δ’ ἀκοῦσαι ὧν οὐκ
qu'ils n'entendent pas. Que de prières ils adressent aux
ἤκουσαν. ποῖαι δ’ οὐχ ἱκετεῖαι θεῶν ἐγένοντο ἢ
Dieux ! que de sacrifices ils leur rappellent ! quelle
θυσιῶν ἀναμνήσεις, ἔλεός τε παίδων καὶ γυναικῶν
pitié pour les enfants, quel regret des épouses, quelle
πόθος οἶκτός τε πατέρων καὶ μητέρων, λογισμὸς δ’,
compassion pour les pères et les mères, à la pensée
εἰ (40.) δυστυχήσειαν, τῶν μελλόντων ἔσεσθαι κα-
des maux qui les attendent en cas d'échec ! 40 Quel
κῶν; τίς οὐκ ἂν θεῶν ἠλέησεν αὐτοὺς ὑπὲρ τοῦ μεγέ-
Dieu n'eût pas été touché de la grandeur de leur péril ?
θους τοῦ κινδύνου ἢ τίς ἀνθρώπων οὐκ ἂν ἐδάκρυ-
Quel homme n'eût pas versé sur eux des larmes? Qui
σεν ἢ τίς τῆς τόλμης αὐτοὺς οὐκ ἂν ἠγάσθη; ἦ πολὺ
n'eût admiré leur audace ? Combien ces héros l'em-
πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπάντων ἀνθρώ-
portèrent en valeur sur tous les hommes, au conseil
πων διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι καὶ ἐν τοῖς
aussi bien que dans les périls du combat, quand ils
Uni FR
8
Vorlesung
HS 2013
Epitaphios des Lysias
τοῦ πολέμου κινδύνοις, ἐκλιπόντες μὲν τὴν πόλιν,
abandonnaient leur ville, montaient sur leurs vais-
εἰς τὰς ναῦς δ’ ἐμβάντες, τὰς δ’ αὑτῶν ψυχὰς ὀλί-
seaux et opposaient le petit nombre de leurs soldats à
γας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ (41.) πλήθει τῷ τῆς Ἀσί-
la multitude des Barbares d'Asie! 41 Leur victoire sur
ας. ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ
mer montra au monde entier qu'une poignée d'hom-
ναυμαχίᾳ, ὅτι κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευ-
mes affrontant la lutte pour leur liberté vaut mieux que
θερίας κινδυνεύειν ἢ μετὰ πολλῶν βασιλευομένων
des foules d'esclaves combattant sous un roi pour leur
ὑπὲρ (42.) τῆς αὑτῶν δουλείας. πλεῖστα δὲ καὶ κάλ-
servitude. 42 Ils eurent la plus grande et la plus noble
λιστα ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας
part au salut de la Grèce avec leur Thémistocle, le
συνεβάλοντο, στρατηγὸν μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώ-
général le plus éloquent, le plus habile au conseil et
τατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ πλεί-
dans l'action, leurs vaisseaux plus nombreux que tous
ους τῶν ἄλλων ἁπάντων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμ-
ceux des alliés ensemble et leurs soldats plus expéri-
πειροτάτους. καὶ γὰρ τίνες ἂν τούτοις τῶν ἄλλων
mentés. Quels autres Grecs pouvaient rivaliser avec
(43.) Ἑλλήνων ἤρισαν γνώμῃ καὶ πλήθει καὶ ἀρε-
eux pour la sagesse, le nombre et le courage? 43 Aussi
τῇ; ὥστε δικαίως μὲν ἀναμφισβήτητα τἀριστεῖα τῆς
est-ce avec justice que la Grèce leur décerna sans
ναυμαχίας ἔλαβον παρὰ τῆς Ἑλλάδος, εἰκότως δὲ
contestation le prix du combat et que leur prospérité
τὴν εὐτυχίαν ὁμονοοῦσαν τοῖς κινδύνοις ἐκτήσαν-
répondit aux dangers qu'ils avaient courus. Ils tenaient
το, γνησίαν δὲ καὶ αὐτόχθονα τοῖς ἐκ τῆς Ἀσίας
de leur race et de leur sol la valeur qu'ils firent sentir
βαρβάροις τὴν αὑτῶν ἀρετὴν ἐπεδείξαντο.
aux Barbares d'Asie.
(44.) ἐν μὲν οὖν τῇ ναυμαχίᾳ τοιούτους αὑτοὺς πα-
44 Ainsi, grâce à leur belle conduite dans la bataille
ρασχόντες καὶ πολὺ πλεῖστον τῶν κινδύνων μετα-
navale, à la part prépondérante qu'ils eurent dans les
σχόντες τῇ ἰδίᾳ ἀρετῇ κοινὴν τὴν ἐλευθερίαν καὶ
combats, leur valeur personnelle put assurer la liberté
τοῖς ἄλλοις ἐκτήσαντο· ὕστερον δὲ Πελοποννησίων
commune. Par la suite, les Péloponnésiens fermèrent
διατειχιζόντων τὸν Ἰσθμόν, καὶ ἀγαπώντων μὲν τῇ
l'Isthme d'un mur: ils étaient uniquement soucieux de
σωτηρίᾳ, νομιζόντων δ’ ἀπηλλάχθαι τοῦ κατὰ θά-
leur propre salut, et se jugeant hors de danger du côté
λατταν κινδύνου, καὶ διανοουμένων τοὺς ἄλλους
de la mer, ils étaient décidés à laisser tranquillement
Ἕλληνας (45.) περιιδεῖν ὑπὸ τοῖς βαρβάροις γενο-
les Barbares soumettre les autres Grecs. 45 Les
μένους, ὀργισθέντες Ἀθηναῖοι συνεβούλευον αὐ-
Athéniens, indignés, leur conseillèrent, puisqu'ils
τοῖς, εἰ ταύτην τὴν γνώμην ἕξουσι, περὶ ἅπασαν
étaient dans de telles dispositions, d'entourer d'une
τὴν Πελοπόννησον τεῖχος περιβαλεῖν· εἰ γὰρ αὐτοὶ
muraille le Péloponnèse tout entier : « Si, trahis par les
ὑπὸ ‹τῶν› Ἑλλήνων προδιδόμενοι μετὰ τῶν βαρβά-
Grecs, disaient-ils, nous nous joignons aux Barbares,
ρων ἔσονται, οὔτ’ ἐκείνοις δεήσειν χιλίων νεῶν οὔ-
ceux-ci n'auront plus besoin de leurs mille vaisseaux,
τε τούτους ὠφελήσειν τὸ ἐν Ἰσθμῷ τεῖχος· ἀκινδύ-
et votre mur de l'Isthme ne vous servira de rien,
νως γὰρ ἔσεσθαι τὴν τῆς (46.) θαλάττης ἀρχὴν
puisque l'empire de la mer appartiendra sans risque au
βασιλέως. διδασκόμενοι δὲ καὶ νομίζοντες αὐτοὶ
Grand Roi. » 46 Éclairés par ce discours, comprenant
μὲν ἄδικά τε ποιεῖν καὶ κακῶς βουλεύεσθαι, Ἀθη-
qu'ils étaient injustes et mal inspirés, que les paroles
ναίους δὲ δίκαιά τε λέγειν καὶ τὰ βέλτιστα αὐτοῖς
des Athéniens au contraire étaient dictées par la
παραινεῖν, ἐβοήθησαν εἰς Πλαταιάς· ἀποδράντων
justice et qu'ils leur donnaient l'avertissement le plus
δὲ ὑπὸ νύκτα τῶν πλείστων συμμάχων ἐκ τῶν τάξε-
salutaire, les Lacédémoniens vinrent les secourir à
ων διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων, Λακεδαιμόνιοι μὲν
Platées. La plupart des alliés avaient quitté leurs rangs
καὶ Τεγεᾶται τοὺς βαρβάρους ἐτρέψαντο, Ἀθηναῖοι
pendant la nuit, effrayés par le nombre de nos
δὲ καὶ Πλαταιεῖς πάντας τοὺς Ἕλληνας ἐνίκων μα-
adversaires. Les Lacédémoniens et les Tégéates
χόμενοι τοὺς ἀπογνόντας τῆς ἐλευθερίας καὶ (47.)
mirent en fuite les Barbares, tandis qu'avec les
ὑπομείναντας τὴν δουλείαν. ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ἡμέρᾳ
Platéens nous triomphions de tous les Grecs qui
καλλίστην τελευτὴν τοῖς προτέροις κινδύνοις ἐπι-
avaient désespéré de la liberté et accepté la servitude.
θέντες, βέβαιον μὲν τὴν ἐλευθερίαν τῇ Εὐρώπῃ
47 Dans cette grande journée, nos ancêtres couron-
Uni FR
9
Vorlesung
HS 2013
Epitaphios des Lysias
κατηργάσαντο, ἐν ἅπασι δὲ τοῖς κινδύνοις δόντες
naient dignement leurs précédents exploits : ils avaient
ἔλεγχον τῆς ἑαυτῶν ἀρετῆς, καὶ μόνοι καὶ μεθ’ ἑτέ-
assuré la liberté de l'Europe, donné dans toutes les
ρων, καὶ πεζομαχοῦντες ‹καὶ ναυμαχοῦντες›, καὶ
rencontres la preuve de leur héroïsme, seuls ou avec
πρὸς ‹τοὺς› βαρβάρους καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας,
d'autres, sur terre et sur mer, contre les Barbares et
ὑπὸ πάντων ἠξιώθησαν, καὶ μεθ’ ὧν ἐκινδύνευον
contre les Grecs. Tous, alliés et adversaires, les
καὶ πρὸς οὓς ἐπολέμουν, ἡγεμόνες γενέσθαι τῆς
jugèrent dignes de l'hégémonie.
Ἑλλάδος.
(48.) ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ Ἑλληνικοῦ πολέμου
48 Mais par la suite éclata entre les Grecs une guerre
καταστάντος διὰ ζῆλον τῶν γεγενημένων καὶ
causée par l'envie et la jalousie; : pleins d'ambition,
φθόνον τῶν πεπραγμένων, μέγα μὲν ἅπαντες
tous les peuples attendaient le moindre prétexte. Dans
φρονοῦντες, μικρῶν δ’ ἐγκλημάτων ἕκαστοι
un combat naval contre les Éginètes et leurs alliés, les
δεόμενοι, ναυμαχίας Ἀθηναίοις πρὸς Αἰγινήτας καὶ
Athéniens s'emparèrent de soixante-dix trirèmes. 49
τοὺς ἐκείνων συμμάχους γενομένης ἑβδομήκοντα
Comme ils étaient occupés dans le même temps par le
τριήρεις αὐτῶν (49.) ἐλάμβανον. πολιορκούντων δὲ
blocus de l'Égypte et celui d'Égine, et que les citoyens
κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Αἴγυπτόν τε καὶ Αἴγιναν,
en âge de servir se trouvaient loin d'Athènes, soit sur
καὶ τῆς ἡλικίας ἀπούσης ἔν τε ταῖς ναυσὶ καὶ ἐν τῷ
les vaisseaux, soit avec l'armée de terre, les Corinthi-
πεζῷ στρατεύματι, Κορίνθιοι καὶ οἱ ἐκείνων
ens et leurs alliés se dirent qu'en se jetant sur l'Attique,
σύμμαχοι, ἡγούμενοι ἢ εἰς ἔρημον τὴν χώραν
ou bien ils la trouveraient sans défenseurs, ou bien ils
ἐμβαλεῖν ἢ ἐξ Αἰγίνης ἄξειν τὸ στρατόπεδον,
nous feraient abandonner le siège d'Égine : ils mirent
ἐξελθόντες πανδημεὶ (50.) Γεράνειαν κατέλαβον·
toutes leurs forces en campagne et s'emparèrent de
Ἀθηναῖοι δὲ τῶν μὲν ἀπόντων, τῶν δ’ ἐγγὺς ὄντων,
Géranie. 50 Mais les Athéniens privés de leurs soldats
οὐδένα ἐτόλμησαν μεταπέμψασθαι· ταῖς δ’ αὑτῶν
et pressés par l'ennemi se refusèrent à rappeler un seul
ψυχαῖς πιστεύσαντες καὶ τῶν ἐπιόντων
homme. Pleins de confiance en leur courage et de mé-
καταφρονήσαντες οἱ γεραίτεροι καὶ οἱ τῆς ἡλικίας
pris pour les assaillants, tous, vieillards, jeunes gens
ἐντὸς γεγονότες ἠξίουν αὐτοὶ (51.) μόνοι τὸν
qui n'avaient pas encore l'âge du service militaire, dé-
κίνδυνον ποιήσασθαι, οἱ μὲν ἐμπειρίᾳ τὴν ἀρετήν,
cidèrent d'affronter seuls le péril. 51 Ceux-là tenaient
οἱ δὲ φύσει κεκτημένοι· καὶ οἱ μὲν αὐτοὶ πολλαχοῦ
leur valeur de l'expérience et ceux-ci de la nature; les
ἀγαθοὶ γεγενημένοι, οἱ δ’ ἐκείνους μιμούμενοι, τῶν
uns s'étaient distingués en maintes rencontres, les aut-
μὲν πρεσβυτέρων ἄρχειν ἐπισταμένων, τῶν δὲ
res brûlaient de les imiter; les vieillards savaient com-
νεωτέρων τὸ ἐπιταττόμενον ποιεῖν (52.) δυναμένων.
mander, les jeunes gens étaient capables d'exécuter
Μυρωνίδου ‹δὲ› στρατηγοῦντος ἀπαντήσαντες
leurs ordres. 52 Conduits par Myronide, ils vont cher-
αὐτοὶ εἰς τὴν Μεγαρικὴν ἐνίκων μαχόμενοι ἅπασαν
cher l'ennemi sur le territoire de Mégare et défont
τὴν δύναμιν τὴν ἐκείνων τοῖς ἤδη ἀπειρηκόσι καὶ
complètement son armée, avec des soldats qui ne pou-
τοῖς οὔπω δυναμένοις, τοὺς εἰς τὴν σφετέραν
vaient plus ou qui ne savaient pas encore se battre. L'en-
ἐμβαλεῖν ἀξιώσαντας, εἰς (53.) τὴν ἀλλοτρίαν
nemi prétendait envahir leur pays : ils passent leurs
ἀπαντήσαντες, τρόπαιον δὲ στήσαντες καλλίστου
frontières pour le rencontrer 53 et érigent un trophée
μὲν αὐτοῖς ἔργου, αἰσχίστου δὲ τοῖς πολεμίοις, οἱ
pour un exploit qui les couvre de gloire et l'ennemi de
μὲν οὐκέτι τοῖς σώμασιν, οἱ δ’ οὔπω δυνάμενοι,
honte. Si, chez les uns, le corps avait perdu et, chez les
ταῖς δὲ ψυχαῖς ἀμφότεροι κρείττους γενόμενοι,
autres, n'avait pas atteint sa vigueur, les uns et les
μετὰ καλλίστης δόξης εἰς τὴν αὑτῶν ἀπελθόντες οἱ
autres l'emportèrent par la vaillance de leurs âmes; ils
μὲν πάλιν ἐπαιδεύοντο, οἱ δὲ περὶ τῶν λοιπῶν
rentrèrent à Athènes chargés d'une gloire éclatante,
ἐβουλεύοντο.
ceux-ci pour se remettre à leur éducation, ceux-là pour
s'occuper des mesures qui restaient à prendre.
(54.) καθ’ ἕκαστον μὲν οὖν οὐ ῥᾴδιον τὰ ὑπὸ πολ-
54 Il n'est pas facile à un seul homme de faire un récit
λῶν κινδυνευθέντα ὑφ’ ἑνὸς ῥηθῆναι, οὐδὲ τὰ ἐν
détaillé des périls que tant d'autres ont courus, ni
Uni FR
10
HS 2013
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
ἅπαντι τῷ χρόνῳ πραχθέντα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ δηλω-
d'exposer en un seul jour les exploits de tous les
θῆναι. τίς γὰρ ἂν ἢ λόγος ἢ χρόνος ἢ ῥήτωρ ἱκανὸς
siècles passés. Quelles paroles, quel temps, quel
γένοιτο μηνῦσαι τὴν τῶν ἐνθάδε (55.) κειμένων
orateur pourraient suffire à faire connaître la valeur
ἀνδρῶν ἀρετήν; μετὰ πλείστων γὰρ πόνων καὶ
des héros couchés en ce lieu. 55 C'est au prix de
φανερωτάτων ἀγώνων καὶ καλλίστων κινδύνων
peines infinies, des luttes les plus éclatantes, des plus
ἐλευθέραν μὲν ἐποίησαν τὴν Ἑλλάδα, μεγίστην δ’
nobles périls, qu'ils ont délivré la Grèce, donné la
ἀπέδειξαν τὴν ἑαυτῶν πατρίδα, ἑβδομήκοντα μὲν
suprématie à leur patrie, gardé l'empire de la mer
ἔτη τῆς θαλάττης ἄρξαντες, (56.) ἀστασιάστους δὲ
pendant soixante-dix ans, et maintenu la concorde
παρασχόντες τοὺς συμμάχους, οὐ τοῖς ὀλίγοις τοὺς
chez chacun de leurs alliés. 56 Ils ne trouvaient pas
πολλοὺς δουλεύειν ἀξιώσαντες, ἀλλὰ τὸ ἴσον ἔχειν
juste que le peuple fût asservi à une oligarchie, ils
ἅπαντας ἀναγκάσαντες, οὐδὲ τοὺς συμμάχους ἀσ-
imposaient partout un régime d'égalité et, loin
θενεῖς ποιοῦντες, ἀλλὰ κἀκείνους ἰσχυροὺς καθισ-
d'affaiblir leurs alliés, ils les rendaient plus forts. Eux-
τάντες, καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν τοσαύτην ἐπιδείξα-
mêmes firent preuve d'une telle puissance que le
ντες, ὥσθ’ ὁ μέγας βασιλεὺς οὐκέτι τῶν ἀλλοτρίων
Grand Roi, au lieu de convoiter encore les possessions
ἐπεθύμει, ἀλλ’ ἐδίδου τῶν ἑαυτοῦ καὶ (57.) περὶ
d'autrui, abandonnait une partie des siennes, non sans
τῶν λοιπῶν ἐφοβεῖτο, καὶ οὔτε τριήρεις ἐν ἐκείνῳ
craindre pour le reste. 57 On ne voyait pas en ce
τῷ χρόνῳ ἐκ τῆς Ἀσίας ἔπλευσαν, οὔτε τύραννος ἐν
temps-là des vaisseaux d'Asie cingler vers la Grèce,
τοῖς Ἕλλησι κατέστη, οὔτε Ἑλληνὶς πόλις ὑπὸ τῶν
des tyrans s'établir chez les Grecs, une cité grecque
βαρβάρων ἠνδραποδίσθη· τοσαύτην σωφροσύνην
réduite en esclavage par les Barbares. Tant la valeur
καὶ δέος ἡ τούτων ἀρετὴ πᾶσιν ἀνθρώποις
de nos ancêtres inspirait de retenue et de crainte au
παρεῖχεν. ὧν ἕνεκα δεῖ μόνους καὶ προστάτας τῶν
monde entier ! C'est pourquoi les Athéniens méritent
Ἑλλήνων καὶ ἡγεμόνας τῶν πόλεων γίγνεσθαι.
seuls d'être les patrons des Grecs et les guides des cités.
(58.) ἐπέδειξαν δὲ καὶ ἐν ταῖς δυστυχίαις τὴν ἑαυ-
58 Leur vaillance se manifesta aussi dans les revers.
τῶν ἀρετήν. ἀπολομένων γὰρ τῶν νεῶν ἐν Ἑλλησ-
Ils avaient vu leur flotte détruite dans l'Hellespont, soit
πόντῳ εἴτε ἡγεμόνος κακίᾳ εἴτε θεῶν διανοίᾳ, καὶ
par l'impéritie d'un chef, soit par la volonté des Dieux:
συμφορᾶς ἐκείνης μεγίστης γενομένης καὶ ἡμῖν τοῖς
désastre accablant, et pour nous qui étions vaincus et
δυστυχήσασι καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, ἐδήλωσαν
pour le reste des Grecs. On s'aperçut bientôt que la
οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον ὅτι ἡ τῆς πόλεως δύναμις
puissance de notre cité était le salut de la Grèce. 59
(59.) τῆς Ἑλλάδος ἦν σωτηρία. ἑτέρων γὰρ ἡγεμό-
Quand l'hégémonie eut passé à d'autres mains, les
νων γενομένων ἐνίκησαν μὲν ναυμαχοῦντες τοὺς
Grecs furent vaincus sur mer par un peuple qui n'osait
Ἕλληνας οἱ πρότερον εἰς τὴν θάλατταν οὐκ ἐμβαί-
plus auparavant s'y aventurer. Les Barbares font voile
νοντες, ἔπλευσαν δ’ εἰς τὴν Εὐρώπην, δουλεύουσι
vers l'Europe; les cités grecques sont asservies et des
δὲ πόλεις τῶν Ἑλλήνων, τύραννοι δ’ ἐγκαθεστᾶσιν,
tyrans s'y installent, les uns après notre revers, les
οἱ μὲν μετὰ τὴν ἡμετέραν συμφοράν, οἱ δὲ μετὰ τὴν
autres après la victoire des Barbares. 60 La Grèce
νίκην τῶν (60.) βαρβάρων. ὥστ’ ἄξιον ἦν ἐπὶ τῷδε
aurait dû alors apporter sur ce tombeau le tribut de son
τῷ τάφῳ τότε κείρασθαι τῇ Ἑλλάδι καὶ πενθῆσαι
deuil et pleurer les héros qui y reposent : avec leur
τοὺς ἐνθάδε κειμένους, ὡς συγκαταθαπτομένης τῆς
valeur, c'est sa propre liberté qu'elle voyait ensevelie.
αὑτῶν ἐλευθερίας τῇ τούτων ἀρετῇ· ὡς δυστυχὴς
La perte de ces héros était un malheur qui rendait la
μὲν ἡ Ἑλλὰς τοιούτων ἀνδρῶν ὀρφανὴ γενομένη,
Grèce orpheline, le changement d'hégémonie un
εὐτυχὴς δ’ ὁ τῆς Ἀσίας βασιλεὺς ἑτέρων ἡγεμόνων
bonheur pour le roi de l'Asie : privée de ses
λαβόμενος· τῇ μὲν γὰρ τούτων στερηθείσῃ δουλεία
défenseurs, la Grèce tomba dans la servitude, tandis
περιέστηκε, τῷ δ’ ἄλλων ἀρξάντων ζῆλος
que, lui voyant d'autres chefs, le barbare s'empressa de
ἐγγίγνεται τῆς τῶν προγόνων διανοίας.
reprendre les desseins de ses ancêtres.
(61.) ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐξήχθην ὑπὲρ πάσης
61 Mais nos malheurs m'ont entraîné à déplorer ceux
ὀλοφύρασθαι τῆς Ἑλλάδος· ἐκείνων δὲ τῶν ἀνδρῶν
de la Grèce entière. Or c'est de nos héros qu'il faut
Uni FR
11
HS 2013
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
ἄξιον καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ μεμνῆσθαι, οἳ φεύγον-
rappeler le souvenir, en notre nom et au nom de l'État
τες τὴν δουλείαν καὶ περὶ τοῦ δικαίου μαχόμενοι
: ennemis de la servitude et champions du droit,
καὶ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας στασιάσαντες πάντας
soulevés pour la défense de la démocratie, au milieu
πολεμίους κεκτημένοι εἰς τὸν Πειραιᾶ κατῆλθον,
de l'hostilité générale, ils revinrent au Pirée : ils
οὐχ ὑπὸ νόμου ἀναγκασθέντες, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς
obéissaient non pas à la contrainte de la loi, mais à
φύσεως πεισθέντες, καινοῖς (62.) κινδύνοις τὴν
l'impulsion de leur nature, jaloux d'imiter en de
παλαιὰν ἀρετὴν τῶν προγόνων μιμησάμενοι, ταῖς
nouveaux combats l'antique valeur de leurs ancêtres
αὑτῶν ψυχαῖς κοινὴν τὴν πόλιν καὶ τοῖς ἄλλοις
62 et de rendre à chacun, au prix de leur vie, sa place
κτησόμενοι, θάνατον μετ’ ἐλευθερίας αἱρούμενοι ἢ
dans la cité reconquise, aimant mieux mourir libres
βίον μετὰ δουλείας, οὐχ ἧττον ταῖς συμφοραῖς
que de vivre esclaves, non moins honteux de leurs
αἰσχυνόμενοι ἢ τοῖς ἐχθροῖς ὀργιζόμενοι, μᾶλλον
malheurs qu'irrités contre leurs adversaires, préférant
βουληθέντες ἐν τῇ αὑτῶν ἀποθνῄσκειν ἢ ζῆν τὴν
mourir sur leur propre sol plutôt que de vivre à
ἀλλοτρίαν οἰκοῦντες, συμμάχους μὲν ὅρκους καὶ
l'étranger. Ils avaient pour eux les serments et les
συνθήκας ἔχοντες, πολεμίους δὲ τοὺς πρότερον
traités, contre eux leurs anciens ennemis et leur
(63.) ὑπάρχοντας καὶ τοὺς πολίτας τοὺς ἑαυτῶν.
propres concitoyens. 63 Mais, loin d'être effrayés par
ἀλλ’ ὅμως οὐ τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων φοβηθέντες,
le nombre de leurs adversaires, ils affrontèrent la lutte
ἀλλ’ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς ἑαυτῶν κινδυνεύσαντες,
au péril de leur vie et érigèrent un trophée victorieux.
τρόπαιον μὲν τῶν πολεμίων ἔστησαν, μάρτυρας δὲ
Les tombes des Lacédémoniens, voisines de ce monu-
τῆς αὑτῶν ἀρετῆς ἐγγὺς ὄντας τοῦδε τοῦ μνήματος
ment, offrent le témoignage de leur vaillance. Ils ont
τοὺς Λακεδαιμονίων τάφους παρέχονται. καὶ γάρ
rendu sa grandeur à notre ville abaissée, ils ont fait
τοι μεγάλην μὲν ἀντὶ μικρᾶς ἀπέδειξαν τὴν πόλιν,
succéder la concorde à la désunion et relevé nos murs
ὁμονοοῦσαν δὲ ἀντὶ στασιαζούσης ἀπέφηναν,
abattus. 64 Les survivants qui rentrèrent à Athènes
τείχη δὲ ἀντὶ τῶν (64.) καθῃρημένων ἀνέστησαν. οἱ
furent, par la sagesse de leurs décisions, les dignes
δὲ κατελθόντες αὐτῶν, ἀδελφὰ τὰ βουλεύματα τοῖς
frères des héros qui reposent ici. Au lieu de punir leurs
ἔργοις τῶν ἐνθάδε κειμένων ἐπιδεικνύντες, οὐκ ἐπὶ
ennemis, ils ne s'occupèrent que du salut de la cité.
τιμωρίαν τῶν ἐχθρῶν ἀλλ’ ἐπὶ σωτηρίαν τῆς
Aussi incapables de rien céder de leurs droits que d'en
πόλεως ἐτράποντο, καὶ οὔτε ἐλαττοῦσθαι
vouloir plus que les autres, ils firent partager leur libe-
δυνάμενοι οὔτ’ αὐτοὶ πλέον ἔχειν δεόμενοι τῆς μὲν
rté à ceux-là mêmes qui voulaient être esclaves, et ne
αὑτῶν ἐλευθερίας καὶ τοῖς βουλομένοις δουλεύειν
consentirent pas à partager eux-mêmes cet esclavage.
μετέδοσαν, τῆς δ’ ἐκείνων δουλείας (65.) αὐτοὶ
65 La grandeur et la noblesse de leurs actes prou-
μετέχειν οὐκ ἠξίωσαν. ἔργοις δὲ μεγίστοις καὶ
vèrent que leurs précédents malheurs n'étaient dus ni à
καλλίστοις ἀπελογήσαντο, ὅτι οὐ κακίᾳ τῇ αὑτῶν
leur lâcheté, ni au mérite de leurs ennemis. Puisque,
οὐδ’ ἀρετῇ τῶν πολεμίων πρότερον ἐδυστύχησεν ἡ
en dépit de leurs divisions, malgré la présence des
πόλις· εἰ γὰρ στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους βίᾳ
Péloponnésiens et de leurs autres adversaires, ils
παρόντων Πελοποννησίων καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν
avaient été assez forts pour rentrer dans Athènes : ils
εἰς τὴν αὑτῶν οἷοί τε ἐγένοντο κατελθεῖν, δῆλον ὅτι
n'auraient évidemment pas eu de peine à vaincre en
ῥᾳδίως ἂν ὁμονοοῦντες πολεμεῖν αὐτοῖς ἐδύναντο.
restant unis.
(66.) ἐκεῖνοι μὲν οὖν διὰ τοὺς ἐν Πειραιεῖ
66 Ainsi les combats du Pirée valent à nos héros
κινδύνους ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ζηλοῦνται· ἄξιον
l'admiration de tous les hommes. Mais nous devons
δὲ καὶ τοὺς ξένους τοὺς ἐνθάδε κειμένους
aussi des louanges aux étrangers couchés dans ce
ἐπαινέσαι, οἳ τῷ πλήθει βοηθήσαντες καὶ περὶ τῆς
tombeau. Venus au secours du peuple, ils ont
ἡμετέρας σωτηρίας μαχόμενοι, πατρίδα τὴν ἀρετὴν
combattu pour notre salut, et, persuadés que la valeur
ἡγησάμενοι, τοιαύτην τοῦ βίου τελευτὴν
tient lieu de patrie, ils ont fini glorieusement leurs
ἐποιήσαντο· ἀνθ’ ὧν ἡ πόλις αὐτοὺς καὶ ἐπένθησε
jours. C'est pourquoi la cité a porté leur deuil, leur a
καὶ ἔθαψε δημοσίᾳ, καὶ ἔδωκεν ἔχειν αὐτοῖς τὸν
fait des funérailles publiques, et leur a accordé pour
Uni FR
HS 2013
12
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
ἅπαντα χρόνον τὰς αὐτὰς τιμὰς τοῖς ἀστοῖς.
l'éternité les mêmes honneurs qu'aux citoyens.
(67.) οἱ δὲ νῦν θαπτόμενοι, βοηθήσαντες
67 Les guerriers que nous venons d'ensevelir étaient
Κορινθίοις ὑπὸ παλαιῶν φίλων ἀδικουμένοις
allés secourir les Corinthiens, nos nouveaux alliés,
καινοὶ σύμμαχοι γενόμενοι, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην
injustement attaqués par d'anciens amis. Dans un
Λακεδαιμονίοις ἔχοντες (οἱ μὲν γὰρ τῶν ἀγαθῶν
sentiment bien différent de celui des Lacédémoniens,
αὐτοῖς ἐφθόνουν, οἱ δὲ ἀδικουμένους αὐτοὺς
au lieu d'envier la prospérité de Corinthe, ils furent
ἠλέουν), οὐ τῆς προτέρας ἔχθρας μεμνημένοι ἀλλὰ
touchés des injustices dont elle était victime, et,
τὴν παροῦσαν φιλίαν περὶ πολλοῦ ποιούμενοι
oubliant leur précédente inimitié, tout à l'amitié
πᾶσιν ἀνθρώποις φανερὰν τὴν αὑτῶν (68.) ἀρετὴν
présente, ils signalèrent leur valeur aux yeux du
ἐπεδείξαντο. ἐτόλμησαν γὰρ μεγάλην ποιοῦντες
monde entier. 68 Afin de faire la Grèce plus grande,
τὴν Ἑλλάδα οὐ μόνον ὑπὲρ τῆς αὑτῶν σωτηρίας
ils n'ont pas seulement affronté la lutte pour leur
κινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν πολεμίων
propre salut, ils ont eu le courage de mourir pour la
ἐλευθερίας ἀποθνῄσκειν· τοῖς γὰρ Λακεδαιμονίων
liberté de leurs ennemis. Oui, ils combattaient contre
συμμάχοις περὶ τῆς ἐκείνων ἐλευθερίας ἐμάχοντο.
les alliés des Lacédémoniens pour la liberté de ces
νικήσαντες μὲν γὰρ ἐκείνους τῶν αὐτῶν ἠξίουν,
alliés eux-mêmes. Vainqueurs, ils leur auraient fait
δυστυχήσαντες δὲ βέβαιον τὴν δουλείαν τοῖς ἐν τῇ
partager leurs propres avantages : leur malheur
Πελοποννήσῳ κατέλιπον.
affermit l'esclavage des Péloponnésiens
(69.) ἐκείνοις μὲν οὖν οὕτω διακειμένοις ὁ βίος οἰκ-
69 Dans la situation de ces malheureux, la vie est une
τρὸς καὶ ὁ θάνατος εὐκτός· οὗτοι δὲ καὶ ζῶντες καὶ
souffrance et la mort un bien désirable. Nos héros, au
ἀποθανόντες ζηλωτοί, παιδευθέντες μὲν ἐν τοῖς
contraire, sont dignes d'envie après leur mort comme
τῶν προγόνων ἀγαθοῖς, ἄνδρες δὲ γενόμενοι τήν τε
de leur vivant. Élevés dans les vertus des ancêtres, ils
ἐκείνων δόξαν διασώσαντες καὶ τὴν (70.) αὑτῶν
surent, à l'âge d'hommes, conserver cet héritage de
ἀρετὴν ἐπιδείξαντες. πολλῶν μὲν γὰρ καὶ καλῶν
gloire et signaler leur propre valeur. 70 Ils ont rendu à
αἴτιοι γεγένηνται τῇ ἑαυτῶν πατρίδι, ἐπηνώρθωσαν
leur patrie mille services éclatants, relevé nos alliés
δὲ τὰ ὑφ’ ἑτέρων δυστυχηθέντα, πόρρω δ’ ἀπὸ τῆς
dans le malheur, éloigné la guerre de l'Attique.
αὑτῶν τὸν πόλεμον κατέστησαν.
ἐτελεύτησαν δὲ τὸν βίον, ὥσπερ χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς
Ils ont couronné leur vie par la mort qui convient à des
ἀποθνῄσκειν, τῇ μὲν γὰρ πατρίδι τὰ τροφεῖα (71.)
hommes de coeur, payant à la patrie le prix de leur
ἀποδόντες, τοῖς δὲ θρέψασι λύπας καταλιπόντες.
éducation et laissant dans le deuil ceux qui les ont
ὥστε ἄξιον τοῖς ζῶσι τούτους ποθεῖν καὶ σφᾶς
élevés. 71 Aussi les citoyens survivants ont-ils lieu de
αὐτοὺς ὀλοφύρεσθαι καὶ τοὺς προσήκοντας αὐτῶν
les pleurer, de gémir sur eux-mêmes et de plaindre les
ἐλεεῖν τοῦ ἐπιλοίπου βίου. τίς γὰρ αὐτοῖς ἔτι ἡδονὴ
parents qu'attendent de si tristes jours. Quelle joie leur
καταλείπεται τοιούτων ἀνδρῶν θαπτομένων, οἳ πάν-
reste-t-il, quand ils voient dans la tombe ces héros,
τα περὶ ἐλάττονος τῆς ἀρετῆς ἡγούμενοι αὑτοὺς μὲν
qui, mettant la vertu au-dessus de tout, ont renoncé à
ἀπεστέρησαν βίου, χήρας δὲ γυναῖκας ἐποίησαν,
la vie, laissé leurs femmes veuves, leurs enfants
ὀρφανοὺς δὲ τοὺς αὑτῶν παῖδας ἀπέλιπον, ἐρήμους
orphelins, leurs frères, leurs pères et leurs mères
δ’ ἀδελφοὺς καὶ πατέρας (72.) καὶ μητέρας κατέσ-
privés de leur affection? 72 J'envie leurs enfants,
τησαν; πολλῶν δὲ καὶ δεινῶν ὑπαρχόντων τοὺς μὲν
malgré tous les maux qui les accablent : ils sont trop
παῖδας αὐτῶν ζηλῶ, ὅτι νεώτεροί εἰσιν ἢ ὥστε εἰδέ-
jeunes pour savoir quels pères ils ont perdus. Mais je
ναι οἵων πατέρων ἐστέρηνται, ἐξ ὧν δ’ οὗτοι γεγό-
plains les parents, trop vieux pour oublier jamais leur
νασιν, οἰκτίρω, ὅτι πρεσβύτεροι ἢ ὥστε ἐπιλαθέσ-
infortune. 73 Est-il un mal plus incurable, après avoir
θαι τῆς δυστυχίας (73.) τῆς ἑαυτῶν. τί γὰρ ἂν τού-
mis au monde et élevé ses enfants, que de les
των ἀνιαρότερον γένοιτο, ἢ τεκεῖν μὲν καὶ θρέψαι
ensevelir, de se voir, dans la vieillesse, sans force,
καὶ θάψαι τοὺς αὑτῶν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ ἀδυνάτους
privé de toute espérance, sans amis, sans ressources,
μὲν εἶναι τῷ σώματι, πασῶν δ’ ἀπεστερημένους τῶν
et, pour les mêmes raisons qui naguère provoquaient
Uni FR
HS 2013
13
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
ἐλπίδων ἀφίλους καὶ ἀπόρους γεγονέναι, ὑπὸ δὲ
la jalousie, d'inspirer aujourd'hui la pitié? de trouver
τῶν αὐτῶν πρότερον ζηλοῦσθαι καὶ νῦν ἐλεεῖσθαι,
enfin la mort plus désirable que la vie? Le mérite
ποθεινότερον δ’ αὐτοῖς εἶναι τὸν θάνατον τοῦ βίου;
même des disparus augmente la douleur de ceux qui
ὅσῳ γὰρ ἄνδρες ἀμείνους ἦσαν, (74.) τοσούτῳ τοῖς
restent. 74 Qu'est-ce qui pourra mettre fin à leur
καταλειπομένοις τὸ πένθος μεῖζον. πότε δ’ αὐτοὺς
affliction ? Les malheurs de la cité? Mais alors le
χρὴ λῆξαι τῆς λύπης; πότερον ἐν ταῖς τῆς πόλεως
souvenir des morts s'offre même aux autres citoyens.
συμφοραῖς; ἀλλὰ τότε αὐτῶν εἰκὸς καὶ τοὺς ἄλλους
Les prospérités publiques ? Mais c'est assez pour les
μεμνῆσθαι. ἀλλ’ ἐν ταῖς εὐτυχίαις ταῖς κοιναῖς;
affliger qu'après la mort de leurs enfants, les vivants
ἀλλ’ ἱκανὸν λυπῆσαι, τῶν μὲν σφετέρων τέκνων
recueillent les fruits de leur vertu. Leurs périls
τετελευτηκότων, τῶν δὲ ζώντων ἀπολαυόντων τῆς
particuliers? lorsqu'ils voient leurs anciens amis les
τούτων ἀρετῆς. ἀλλ’ ἐν τοῖς ἰδίοις κινδύνοις, ὅταν
fuir à cause de leur pauvreté et leurs ennemis
ὁρῶσι τοὺς μὲν πρότερον ὄντας φίλους φεύγοντας
triompher de leur infortune ? 75 Nous n'avons, je
τὴν αὑτῶν ἀπορίαν, τοὺς δ’ ἐχθροὺς μέγα (75.) φρο-
crois, qu'un moyen de témoigner notre reconnaissance
νοῦντας ἐπὶ ταῖς δυστυχίαις ταῖς τούτων; μόνην δ’
à ceux qui reposent ici, c'est de nous intéresser à leurs
ἄν μοι δοκοῦμεν ταύτην τοῖς ἐνθάδε κειμένοις ἀπο-
parents autant qu'ils faisaient eux-mêmes, de chérir
δοῦναι χάριν, εἰ τοὺς μὲν τοκέας αὐτῶν ὁμοίως ὥσ-
leurs enfants comme si nous étions nous-mêmes leurs
περ ἐκεῖνοι περὶ πολλοῦ ποιοίμεθα, τοὺς δὲ παῖδας
pères, et de protéger leurs épouses comme ils les
οὕτως ἀσπαζοίμεθα ὥσπερ αὐτοὶ πατέρες ὄντες,
protégeaient pendant leur vie. 76 Qui pourrions-nous
ταῖς δὲ γυναιξὶν εἰ τοιούτους βοηθοὺς ἡμᾶς (76.)
plus justement honorer que les guerriers couchés en ce
αὐτοὺς παρέχοιμεν, οἷοίπερ ἐκεῖνοι ζῶντες ἦσαν.
lieu, et, parmi les vivants, qui, mieux que leurs
τίνας γὰρ ἂν εἰκότως μᾶλλον τιμῷμεν τῶν ἐνθάδε
proches, mérite notre affection? Tout le monde a joui
κειμένων; τίνας δ’ ἂν τῶν ζώντων δικαιότερον περὶ
comme eux de la vertu de ces héros ; mais leur mort
πολλοῦ ποιοίμεθα ἢ τοὺς τούτοις προσήκοντας, οἳ
est un malheur qui ne touche que ceux de leur sang.
τῆς μὲν τούτων ἀρετῆς τὸ ἴσον τοῖς ἄλλοις ἀπέλαυσαν, ἀποθανόντων δὲ μόνοι γνησίως τῆς δυστυχίας
μετέχουσιν;
(77.) ἀλλὰ γὰρ οὐκ οἶδ’ ὅ τι δεῖ τοιαῦτα ὀλοφύρεσ-
77 Mais pourquoi gémir ainsi ? Ignorions-nous que
θαι· οὐ γὰρ ἐλανθάνομεν ἡμᾶς αὐτοὺς ὄντες θνητοί·
nous sommes tous mortels? Le sort auquel nous nous
ὥστε τί δεῖ, ἃ πάλαι προσεδοκῶμεν πείσεσθαι, ὑπὲρ
attendions depuis longtemps, faut-il le déplorer
τούτων νῦν ἄχθεσθαι, ἢ λίαν οὕτω βαρέως φέρειν
aujourd'hui à leur sujet? Pourquoi cet accablement
ἐπὶ ταῖς τῆς φύσεως συμφοραῖς, ἐπισταμένους ὅτι ὁ
excessif devant un accident naturel, quand nous
θάνατος κοινὸς καὶ τοῖς χειρίστοις καὶ τοῖς βελτίσ-
savons que les pires des humains sont comme les
τοις; οὔτε γὰρ τοὺς πονηροὺς ὑπερορᾷ οὔτε τοὺς
meilleurs devant la mort ? Elle n'a ni mépris pour les
(78.) ἀγαθοὺς θαυμάζει, ἀλλ’ ἴσον ἑαυτὸν παρέχει
méchants, ni égards pour les bons : elle est la même
πᾶσιν. εἰ μὲν γὰρ οἷόν τε ἦν τοῖς τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ
pour tous. 78 Si, après avoir échappé aux périls des
κινδύνους διαφυγοῦσιν ἀθανάτους εἶναι τὸν λοι-
combats, nous pouvions devenir immortels, on com-
πὸν χρόνον, ἄξιον ἦν τοῖς ζῶσι τὸν ἅπαντα χρόνον
prendrait que les vivants pleurassent éternellement les
πενθεῖν τοὺς τεθνεῶτας· νῦν δὲ ἥ τε φύσις καὶ νό-
morts. Mais, en fait, notre corps est vaincu par les
σων ἥττων καὶ γήρως, ὅ τε δαίμων ὁ τὴν ἡμετέραν
maladies et la vieillesse, et le génie qui a reçu notre
μοῖραν (79.) εἰληχὼς ἀπαραίτητος. ὥστε προσήκει
destinée en partage ne se laisse pas fléchir. 79 Aussi
τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπὲρ
devons-nous estimer heureux entre tous les hommes
μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτως τὸν
ces héros qui ont fini leurs jours en luttant pour la plus
βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περὶ αὑτῶν τῇ
grande et la plus noble des causes, et qui, sans atten-
τύχῃ οὐδ’ ἀναμείναντες τὸν αὐτόματον θάνατον,
dre une mort naturelle, ont choisi le plus beau trépas :
ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τὸν κάλλιστον. καὶ γάρ τοι ἀγή-
leur mémoire ne peut vieillir et leurs honneurs sont un
Uni FR
HS 2013
14
Vorlesung
Epitaphios des Lysias
ρατοι μὲν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταὶ δὲ ὑπὸ πάντων
objet d'envie pour tous les hommes. 80 La nature veut
(80.) ἀνθρώπων αἱ τιμαί· οἳ πενθοῦνται μὲν διὰ τὴν
qu'on les pleure comme mortels, mais leur vertu qu'on
φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δὲ ὡς ἀθάνατοι διὰ
les chante comme immortels. On leur fait des funé-
τὴν ἀρετήν. καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καὶ
railles publiques, on organise en leur honneur des
ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ
fêtes où l'on rivalise de force, de savoir et de richesse.
πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετε-
Oui, ceux qui sont tombés à la guerre sont jugés dig-
λευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους
nes des mêmes honneurs que les immortels. 81 Pour
(81.) τιμᾶσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν αὐτοὺς καὶ μακαρίζω
moi, je trouve leur mort heureuse et je les envie. S'il
τοῦ θανάτου καὶ ζηλῶ, καὶ μόνοις τούτοις ἀνθρώ-
vaut la peine de naître, c'est pour ceux-là seuls d'entre
πων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵτινες, ἐπειδὴ
nous qui, avec un corps mortel en partage, out laissé
θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην διὰ
l'immortel souvenir de leur vertu. Nous devons cepen-
τὴν ἀρετὴν αὐτῶν κατέλιπον· ὅμως δ’ ἀνάγκη τοῖς
dant, pour nous conformer à un usage antique, et par
ἀρχαίοις ἔθεσι χρῆσθαι, καὶ θεραπεύοντας τὸν
respect pour la loi de nos pères, accompagner de nos
πάτριον νόμον ὀλοφύρεσθαι τοὺς θαπτομένους.
gémissements les funérailles de ces héros.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content