close

Enter

Log in using OpenID

Athènes : enseignement et théorie de la rhétorique

embedDownload
La rhétorique grecque
12.04.10. : Athènes : enseignement et théorie de la rhétorique
1 Platon Protagoras 312 b
Ἀλλ᾽ ἄρα, ὦ Ἱππόκρατες, µὴ οὐ τοιαύτην
ὑπολαµβάνεις σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου
µά312.b θησιν ἔσεσθαι, ἀλλ᾽ οἵαπερ ἡ παρὰ τοῦ
γραµµατιστοῦ ἐγένετο καὶ κιθαριστοῦ καὶ
παιδοτρίβου; τούτων γὰρ σὺ ἑκάστην οὐκ ἐπὶ
τέχνῃ ἔµαθες, ὡς δηµιουργὸς ἐσόµενος, ἀλλ᾽ ἐπὶ
παιδείᾳ, ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν ἐλεύθερον
πρέπει. {—} Πάνυ µὲν οὖν µοι δοκεῖ, ἔφη,
τοιαύτη µᾶλλον εἶναι ἡ παρὰ Πρωταγόρου
µάθησις.
2 Isocrate Antidosis 87-89
87 Τούτων γὰρ γραφέντων καὶ διαδοθέντων καὶ
δόξαν ἔσχον παρὰ πολλοῖς καὶ µαθητὰς πολλοὺς
ἔλαβον, ὧν οὐδεὶς ἂν παρέµεινεν, εἰ µὴ τοιοῦτον
ὄντα µε κατέλαβον οἷόν περ προσεδόκησαν· νῦν
δὲ τοσούτων γεγενηµένων, καὶ τῶν µὲν ἔτη τρία,
τῶν δὲ τέτταρα συνδιαιτηθέντων, οὐδεὶς οὐδὲν
φανήσεται τῶν παρ᾽ ἐµοὶ µεµψάµενος, 88 ἀλλ᾽
ἐπὶ τελευτῆς, ὅτ᾽ ἤδη µέλλοιεν ἀποπλεῖν ὡς τοὺς
γονέας καὶ τοὺς φίλους τοὺς αὑτῶν, οὕτως
ἠγάπων τὴν διατριβὴν ὥστε µετὰ πόθου καὶ
δακρύων ποιεῖσθαι τὴν ἀπαλλαγήν. Καίτοι
πότερα χρὴ πιστεύειν ὑµᾶς τοῖς σαφῶς
ἐπισταµένοις καὶ τοὺς λόγους καὶ τὸν τρόπον τὸν
ἐµόν, ἢ τῷ µηδὲν µὲν εἰδότι τῶν ἐµῶν,
προῃρηµένῳ δὲ συκοφαντεῖν; 89 Ὃς εἰς
τοσοῦτον πονηρίας καὶ τόλµης ἐλήλυθεν ὥστε
γραψάµενος ὡς λόγους διδάσκω δι᾽ ὧν
πλεονεκτήσουσιν παρὰ τὸ δίκαιον, ἀπόδειξιν µὲν
οὐδεµίαν τούτων ἤνεγκεν.
诲诲
睺 睼 睼
3 Isocrate Panathénaïque 30-32
30 Τίνας οὖν καλῶ πεπαιδευµένους, ἐπειδὴ τὰς
τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήµας καὶ τὰς δυνάµεις
ἀποδοκιµάζω; Πρῶτον µὲν τοὺς καλῶς
χρωµένους τοῖς πράγµασι τοῖς κατὰ τὴν ἡµέραν
ἑκάστην προσπίπτουσι, καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχῆ
τῶν καιρῶν ἔχοντας καὶ δυναµένην ὡς ἐπὶ τὸ
πολὺ στοχάζεσθαι τοῦ συµφέροντος· 31 ἔπειτα
τοὺς πρεπόντως καὶ δικαίως ὁµιλοῦντας τοῖς ἀεὶ
πλησιάζουσι, καὶ τὰς µὲν τῶν ἄλλων ἀηδίας καὶ
βαρύτητας εὐκόλως καὶ ῥᾳδίως φέροντας, σφᾶς
δ᾽ αὐτοὺς ὡς δυνατὸν ἐλαφροτάτους καὶ
µετριωτάτους τοῖς συνοῦσι παρέχοντας· ἔτι τοὺς
1
Platon Protagoras 312 b
Ah ! je t'entends, Hippocrate ; ton dessein n'est
pas d'aller à l'école de Protagoras, comme on va à
celle d'un sculpteur ou d'un médecin, mais
comme tu as été à celle d'un grammairien, d'un
joueur de lyre, et d'un maître d'exercices ; car tu
n'as pas été chez tous ces maîtres pour en faire
métier et devenir maître toi-même, mais
seulement pour t'y exercer, et pour apprendre ce
qui convient à un particulier et à un homme libre.
— C'est cela, m'a-t-il dit; voilà justement l'usage
que je veux faire de Protagoras.
Isocrate Antidosis 87-89
87 En effet, lorsque ces discours eurent été écrits
et répandus dans le public, ma renommée
s'étendit au loin, et je réunis bientôt un grand
nombre de disciples, dont aucun n'eût persévéré
s'ils ne m'eussent pas trouvé tel qu'ils s'y étaient
attendus. Maintenant, parmi tant d'hommes qui
ont vécu avec moi dans des rapports intimes, les
uns trois ans, les autres quatre, on n'en verra pas
un seul qui m'ait adressé un reproche, [88] et à la
fin de leurs études, quand ils devaient mettre à la
voile pour retourner vers leurs parents et leurs
amis, ils étaient si attachés à notre vie commune
qu'ils ne se séparaient de moi qu'avec des regrets
et des larmes. En qui devez-vous cependant
mettre votre confiance? Est-ce dans les hommes
qui ont acquis une parfaite connaissance de mes
discours et de mes mœurs, ou dans celui qui, ne
sachant rien de ce qui me concerne, a résolu de
me calomnier ; qui en est venu à ce point de
perversité et d'audace, [89] qu'après avoir écrit,
dans une accusation, que j'enseignais à composer
des discours à l'aide desquels ou pouvait
triompher de la justice, n'a pas produit un seul
passage à l'appui de cette assertion.
Isocrate Panathénaïque 30-32
[30] Quels sont donc les hommes que je
considère comme vraiment instruits, puisque je
réprouve les arts, les sciences, les talents? Ce
sont d'abord ceux qui assistent avec sagesse dans
les affaires de chaque jour, et qui portent sur les
événements un jugement éclairé et capable de les
conduire la plupart du temps au but qu'il est utile
d'atteindre. [31] Ce sont ensuite les hommes qui
se montrent fidèles à la justice et aux
convenances avec leurs amis, qui supportent avec
patience et avec douceur l'humeur chagrine des
autres hommes et leurs importunités, qui sont,
τῶν µὲν ἡδονῶν ἀεὶ κρατοῦντας, τῶν δὲ
συµφορῶν µὴ λίαν ἡττωµένους, ἀλλ᾽ ἀνδρωδῶς
ἐν αὐταῖς διακειµένους καὶ τῆς φύσεως ἀξίως ἧς
µετέχοντες τυγχάνοµεν· 32 τέταρτον, ὅπερ
µέγιστον, τοὺς µὴ διαφθειροµένους ὑπὸ τῶν
εὐπραγιῶν µηδ᾽ ἐξισταµένους αὑτῶν µηδ᾽
ὑπερηφάνους γιγνοµένους, ἀλλ᾽ ἐµµένοντας τῇ
τάξει τῇ τῶν εὖ φρονούντων καὶ µὴ µᾶλλον
χαίροντας τοῖς διὰ τύχην ὑπάρξασιν ἀγαθοῖς ἢ
τοῖς διὰ τὴν αὑτῶν φύσιν καὶ φρόνησιν ἐξ ἀρχῆς
γιγνοµένοις. Τοὺς δὲ µὴ µόνον πρὸς ἓν τούτων,
ἀλλὰ καὶ πρὸς ἅπαντα ταῦτα τὴν ἕξιν τῆς ψυχῆς
εὐάρµοστον ἔχοντας, τούτους φηµὶ καὶ
φρονίµους εἶναι καὶ τελέους ἄνδρας καὶ πάσας
ἔχειν τὰς ἀρετάς.
autant qu'ils le peuvent, indulgents et faciles dans
l'habitude de la vie. Ce sont encore les hommes
qui maîtrisent toujours les voluptés, qui ne se
laissent point abattre sous les coups de la fortune,
qui savent les supporter avec un noble courage et
avec la dignité que comporte notre nature. Enfin,
[32] et c'est là surtout que se trouve la véritable
grandeur, ce sont les hommes qui ne sont pas
corrompus par les prospérités, ceux qu'elles ne
font pas sortir de leur caractère, qu'elles ne
rendent point orgueilleux, mais qui, sachant se
maintenir dans les bornes de la modération,
n'attachent pas plus de prix aux faveurs de la
fortune qu'aux avantages qu'ils ont reçus de la
nature ou de leur propre sagesse. Quant à ceux
chez qui les facultés de l'âme sont dans une
heureuse harmonie, non seulement avec une de
ces qualités, mais avec toutes, je dis que ceux-là
sont de vrais sages, des hommes complets, des
hommes doués de toutes les vertus. Voilà quelle
est mon opinion en ce qui concerne les hommes
véritablement instruits.
Isocrate Panathénaïque 200-201
[200] Je corrigeais mon discours, qui comprenait
ce qui a été lu jusqu'ici, avec trois ou quatre
jeunes gens accoutumés à vivre dans mon
intimité. Il nous semblait, après l'avoir lu, qu'il
était bien dans toutes ses parties, et qu'il n'y
manquait que la conclusion, lorsqu'il me parut
utile d'appeler un de mes anciens disciples, qui
avait eu part à l'administration pendant le temps
de l'oligarchie, homme déterminé à louer les
Lacédémoniens dans toutes les circonstances,
afin que, si quelque chose d'inexact nous avait
échappé, il put s'en apercevoir et nous l'indiquer.
[201] Il vint, et, après avoir lu ce que j'avais écrit
(que servirait de nous arrêter sur les choses qui se
passèrent dans l'intervalle?), il ne se montra sous
aucun rapport mécontent de mon discours, le loua
autant qu'il était possible de le faire, et exprima
sur chaque partie une opinion semblable à celle
que nous avions conçue. Il était évident toutefois
qu'il supportait avec peine mon opinion sur les
Lacédémoniens.
Isocrate Panégyrique 47-50
[47] C'est à la philosophie que sont dus ces
grands résultats ; c'est elle qui les a découverts et
préparés ; c'est elle qui nous a formés pour la
conduite des affaires, et qui nous a rendus plus
bienveillants dans nos rapports mutuels ; c'est
elle qui divisant nos malheurs en deux classes,
les uns produits par notre ignorance, les autres
imposés par la nécessité, nous a enseigné l'art
d'éviter les premiers, de supporter noblement les
seconds ; et c'est notre ville qui a fait connaître
4 Isocrate Panathénaïque 200-201
Ἐπηνώρθουν µὲν γὰρ τὸν λόγον τὸν µέχρι τῶν
ἀναγνωσθέντων γεγραµµένον µετὰ µειρακίων
τριῶν ἢ τεττάρων τῶν εἰθισµένων µοι
συνδιατρίβειν· ἐπειδὴ δὲ διεξιοῦσιν ἡµῖν ἐδόκει
καλῶς ἔχειν καὶ προσδεῖσθαι τελευτῆς µόνον,
ἔδοξέ µοι µεταπέµψασθαί τινα τῶν ἐµοὶ µὲν
πεπλησιακότων,
ἐν
ὀλιγαρχίᾳ
δὲ
πεπολιτευµένων,
προῃρηµένων
δὲ
Λακεδαιµονίους ἐπαινεῖν, ἵν᾽ εἴ τι παρέλαθεν
ἡµᾶς ψεῦδος εἰρηµένον, ἐκεῖνος κατιδὼν
δηλώσειεν ἡµῖν. 201 Ἐλθὼν δ᾽ ὁ κληθεὶς καὶ
διαναγνοὺς τὸν λόγον, —τὰ γὰρ µεταξὺ τί δεῖ
λέγοντα διατρίβειν; —ἐδυσχέρανε µὲν ἐπ᾽ οὐδενὶ
τῶν γεγραµµένων, ἐπῄνεσεν δ᾽ ὡς δυνατὸν
µάλιστα, καὶ διελέχθη περὶ ἑκάστου τῶν µερῶν
παραπλησίως οἷς ἡµεῖς ἐγιγνώσκοµεν· οὐ µὴν
ἀλλὰ φανερὸς ἦν οὐχ ἡδέως ἔχων ἐπὶ τοῖς περὶ
Λακεδαιµονίων εἰρηµένοις.
5 Isocrate Panégyrique 47-50
47 Φιλοσοφίαν τοίνυν, ἣ πάντα ταῦτα συνεξεῦρε
καὶ συγκατεσκεύασεν καὶ πρός τε τὰς πράξεις
ἡµᾶς ἐπαίδευσεν καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐπράϋνε καὶ
τῶν συµφορῶν τάς τε δι᾽ ἀµαθίαν καὶ τὰς ἐξ
ἀνάγκης γιγνοµένας διεῖλεν καὶ τὰς µὲν
φυλάξασθαι, τὰς δὲ καλῶς ἐνεγκεῖν ἐδίδαξεν, ἡ
πόλις ἡµῶν κατέδειξεν, καὶ λόγους ἐτίµησεν, ὧν
πάντες µὲν ἐπιθυµοῦσιν, τοῖς δ᾽ ἐπισταµένοις
φθονοῦσιν, 48 συνειδυῖα µὲν ὅτι τοῦτο µόνον ἐξ
ἁπάντων τῶν ζῴων ἴδιον ἔφυµεν ἔχοντες καὶ
2
διότι τούτῳ πλεονεκτήσαντες καὶ τοῖς ἄλλοις
ἅπασιν αὐτῶν διηνέγκαµεν, ὁρῶσα δὲ περὶ µὲν
τὰς ἄλλας πράξεις οὕτω ταραχώδεις οὔσας τὰς
τύχας ὥστε πολλάκις ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς
φρονίµους ἀτυχεῖν καὶ τοὺς ἀνοήτους
κατορθοῦν, τῶν δὲ λόγων τῶν καλῶς καὶ
τεχνικῶς ἐχόντων οὐ µετὸν τοῖς φαύλοις, ἀλλὰ
ψυχῆς εὖ φρονούσης ἔργον ὄντας, 49 καὶ τούς τε
σοφοὺς καὶ τοὺς ἀµαθεῖς δοκοῦντας εἶναι ταύτῃ
πλεῖστον ἀλλήλων διαφέροντας, ἔτι δὲ τοὺς
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐλευθέρως τεθραµµένους ἐκ µὲν
ἀνδρίας καὶ πλούτου καὶ τῶν τοιούτων ἀγαθῶν
οὐ γιγνωσκοµένους, ἐκ δὲ τῶν λεγοµένων
µάλιστα καταφανεῖς γιγνοµένους, καὶ τοῦτο
σύµβολον τῆς παιδεύσεως ἡµῶν ἑκάστου
πιστότατον ἀποδεδειγµένον, καὶ τοὺς λόγῳ
καλῶς χρωµένους οὐ µόνον ἐν ταῖς αὑτῶν
δυναµένους, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐντίµους
ὄντας. 50 Τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις
ἡµῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης µαθηταὶ τῶν ἄλλων
διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων
ὄνοµα πεποίηκεν µηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς
διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ µᾶλλον Ἕλληνας
καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡµετέρας ἢ
τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως µετέχοντας.
les préceptes de cette philosophie, [48] comme
elle a mis en honneur le grand art de l'éloquence,
auquel tout le monde aspire, et que tout le monde
envie à ceux qui le possèdent. Elle savait que la
parole est le seul don que la nature nous ait
spécialement accordé, à l'exclusion de tous les
animaux, et que cet avantage nous assure tous les
autres ; elle voyait que dans les affaires humaines
la fortune jette tant de trouble et de confusion,
[49] que souvent les sages échouent, tandis que
les insensés réussissent; mais qu'il n'est jamais
donné à des hommes sans génie de composer des
discours où l'élévation des pensées se réunit à la
perfection de l'art, que c'est l'œuvre des
intelligences d'élite; elle savait que c'est là surtout
ce qui trace la différence entre les savants et les
ignorants; elle avait, de plus, observé que ceux
qui ont été formés dès l'enfance par une
éducation libre et généreuse se font reconnaître,
non par le courage, la richesse ou d'autres
avantages de ce genre, mais qu'ils se manifestent
surtout par la manière dont ils s'expriment; que
l'éloquence est le témoignage le plus certain de
l'éducation que chacun de nous a reçue, et que
ceux qui savent se servir noblement de la parole
obtiennent non-seulement de l'autorité dans leur
pays, mais sont encore honorés chez les nations
étrangères. [50] En un mot, Athènes a tellement
dépassé les autres peuples par le génie de
l'éloquence et de la philosophie, que de simples
disciples chez elle sont admis comme des maîtres
chez les autres ; qu'elle a fait du nom de Grec,
moins le nom d'un peuple, que le signe de
l'intelligence même, et qu'on désigne par ce nom
les hommes qui participent à notre éducation,
plus encore que les hommes qui partagent notre
origine.
Aristote Rhétorique 1355 b 25-26
Il est donc manifeste que la rhétorique (…) est
utile et aussi que sa fonction propre n’est pas de
persuader, mais de voir les moyens de persuader
que comporte chaque sujet.
Aristote Rhétorique 1354 a 1-3
La Rhétorique est l’analogue de la Dialectique :
l’une et l’autre, en effet, portent sur des questions
qui sont à certains égards de la compétence
commune à tous les hommes et ne requièrent
aucune science spéciale.
Aristote Rhétorique 1355 a 29-36
De plus, il faut être apte à persuader le contraire
de sa thèse, comme dans les syllogismes
dialectiques,
non
certes
pour
faire
indifféremment les deux choses (car il ne faut
rien persuader d’immoral), mais afin d’ignorer
point comment se posent les questions, et, si un
6 Aristote Rhétorique 1355 b 25-26
(…) ἡ ῥητορική, ἀλλὰ καθάπερ ἡ διαλεκτική, καὶ
ὅτι χρήσιµος, φανερόν, καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι
ἔργον αὐτῆς, ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρχοντα πιθανὰ
περὶ ἕκαστον,
7 Aristote Rhétorique 1354 a 1-3
Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ·
ἀµφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ
τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεµιᾶς
ἐπιστήµης ἀφωρισµένης·
8 Aristote Rhétorique 1355 a 29-36
ἔτι δὲ τἀναντία δεῖ δύνασθαι πείθειν, καθάπερ
καὶ ἐν τοῖς συλλογισµοῖς, οὐχ ὅπως ἀµφότερα
πράττωµεν (οὐ γὰρ δεῖ τὰ φαῦλα πείθειν), ἀλλ᾽
ἵνα µὴ λανθάνῃ πῶς ἔχει, καὶ ὅπως ἄλλου
χρωµένου τοῖς λόγοις µὴ δικαίως αὐτοὶ λύειν
ἔχωµεν. τῶν µὲν οὖν ἄλλων τεχνῶν οὐδεµία
3
τἀναντία συλλογίζεται, ἡ δὲ διαλεκτικὴ καὶ ἡ autre argumente contre la justice, d’être à même
ῥητορικὴ µόναι τοῦτο ποιοῦσιν· ὁµοίως γάρ εἰσιν de le réfuter. Aucun autre art ne peut conclure les
ἀµφότεραι τῶν ἐναντίων.
contraires ; la dialectique et la rhétorique sont
seules à le faire ; car l’une et l’autre s’appliquent
pareillement aux thèses contraires.
Plan de la Rhétorique d’Aristote
Livre 1, 1-2 : introduction et définitions ; 3-15 : les trois genres : délibératif (exhortation et
dissuasion), judiciaire (accusation et défense), épidictique (éloge et blâme) ; topoi (lieux communs) et
arguments propres à chaque genre.
Livre 2 : moyens de persuader utiles pour tous les genres ; 1-17 : preuves subjectives et morales :
l’orateur doit se montrer sous un jour favorable, provoquer chez ses auditeurs des sentiments et
passions (colère, amitié, crainte, honte etc.), s’adapter à l’auditoire du point de vue de l’âge et des
circonstances sociales ; 18-26 : preuves logiques communes aux trois genres : lieux communs,
enthymèmes, exemples. Enthymème : syllogisme rhétorique fondé sur le probable, c'est-à-dire à partir
de ce que le public pense. Il s'agit d'une déduction dont la valeur est concrète par opposition à une
déduction abstraite fondée sur l'analyse. Dans cette acception, l'enthymème procure la persuasion et
non la démonstration, car il est fondé sur le caractère vraisemblable de ses prémisses et constitue donc
un raisonnement public manié facilement par des hommes incultes.
Livre 3 : 1-12 : style, qualité et méthodes ; 13-19 : parties du discours : exorde, narration,
argumentation, péroraison.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content