ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας του έργου: Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency
Improvement (MARIE)»
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την
επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των
πιλοτικών δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του έργου: Mediterranean Building
Rethinking for Energy Efficiency Improvement (MARIE)» O προϋπολογισμός του έργου είναι
80.000 ευρώ (ογδόντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) ήτοι 98.400
ευρώ (ενενήξντα οχτω χιλιάδες τετρακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε.
ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 6.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 6.6.
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών : 19/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00 Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού: 19/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Τόπος υποβολής και διεξαγωγής του
διαγωνισμού: έδρα της ΑΝΚΟ (Φον Καραγιάννη 1-3, 50100, Κοζάνη).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι €4.920,00 Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Ευρώ.),
απευθυνόμενη προς την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 3 (τρεις) μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος MED Μεσογειακός χώρος 2007-2013 και έχει
ενταχθεί για χρηματοδότηση από το ΣΑΕΠ 305/2. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75%.
Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα από τη Διακήρυξη.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού (Διακήρυξη) και περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία
της ΑΝΚΟ (Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ.: +30-24610-24022, φαξ: +30-2461038628, e-mail: [email protected], [email protected], αρμόδιοι: κος Αναστάσιος Σιδηρόπουλος,
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anko.gr/.
Κοζάνη , 17/04/2014
Για την Αναπτυξιακή Δυτικης Μακεδονιας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Γενικός Διευθυντής
Αμανατίδης Γεώργιος