close

Enter

Log in using OpenID

"ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

embedDownload
"ΛΗΘΟΠΟΙΗ΢ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΘΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΩΛ" κε ην δ.η. "ΛΗΘΟΠΟΙΗ΢ Α.Δ."
΢ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ηεο Υξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2012
( δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά Γ.Ι.Π )
Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΛΗ ΘΟΠΟΙΗ΢ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΘΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΩΛ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπ λ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή .
΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢Ζ΢
Γηεύζπλζε έδξαο Δηαηξείαο:
Αζθιεπηνύ 16 -18 Ππιαία Θεζζαινλίθε
΢ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ:
Αξηζκόο κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ:
ΑΡ.Κ.Α.Δ
Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ΢ύκβνπινο
Υξήζηνο Θαιιηαθάηζνο
Αξκόδηα Δπνπηηθή αξρή:
Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο - Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα
Θεζζαινλίθεο
Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ΢ύκβνπινο
Φσηεηλή Θαιιηαθάηζνπ
Κέινο
Άλλα Θαιιηαθάηζνπ
45946/62/Β/00/110
Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ησλ
26/4/2013
εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα :
Υξπζνύια Γ. Σζαθαινγηάλλε
Διεγθηηθή εηαηξεία :
BAKER TILLY HELLAS A.E
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηή :
Γλώκε κε επηθύιαμε - Έκθαζε ζέκαηνο
www.hotel-nikopolis.com
Γ/λζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο :
΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ΢ ΘΔ΢Ζ΢ ( Πνζά εθθξαζκέλα ζε € )
΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΢ΤΛΟΙΗΘΩΛ Δ΢ΟΓΩΛ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ
31.12.2012
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα
Αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σακηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα
΢ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΗ΢
Κεηνρηθό Θεθάιαην
Ινηπά απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά εύινγεο άμηαο
Απνηειέζκαηα εηο λενλ
΢ύλνιν Ηδίωλ θεθαιαίωλ κεηόρωλ εηαηξείαο
Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Ινηπέο βξαρππξνζεζκεο ππνρξεώζεηο
΢ύλνιν ππνρξεώζεωλ
΢ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΩΛ
31.12.2011
17.118.926,90
8.770,32
41.415,00
118.776,55
360.003,09
138.288,68
61.745,78
17.847.926,32
17.751.567,04
18.952,63
31.415,00
108.677,30
419.564,44
445.087,02
30.722,26
18.805.985,69
10.010.000,00
723.000,00
1.732.922,01
-10.365.866,93
2.100.055,08
10.010.000,00
723.000,00
1.756.339,87
-9.571.613,12
2.917.726,75
10.381.899,23
109.000,00
950.381,16
1.085.912,19
1.308.243,98
1.912.434,68
15.747.871,24
17.847.926,32
10.895.682,87
100.000,00
648.511,07
850.171,45
1.425.711,56
1.968.181,99
15.888.258,94
18.805.985,69
0,00
0,00
΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΚΔΣΑΒΟΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΥΡΖ΢Ζ΢ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
΢ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμε ρξήζεο
(1/1/2012 θαη 1/1/2011)
΢πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Θαηαζέζεηο κεηόρσλ
Αλαβαιιόκελε θνξνινγία ζηα ίδηα θεθάιαηα
΢ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο
( 31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα)
1/1-31/12/2012
2.917.726,75
-794.253,81
0,00
-23.417,86
1/1-31/12/2011
4.319.339,84
-2.001.613,09
600.000,00
0,00
2.100.055,09
0,00
2.917.726,75
0,00
Θύθινο εξγαζηώλ
Θόζηνο πσιήζεσλ
Κηθηά θέξδε
Άιια έζνδα
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο
Άιια έμνδα
Εεκηά πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ
Απνηειέζκαηα ρξεκαη/θώλ & επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Εεκία πξν θόξσλ
Κείνλ : θόξνη
Εεκία κεηά από θόξνπο (Α)
1/131/12/2012
4.187.037,68
-3.560.004,65
627.033,03
41.713,22
-264.913,75
-369.540,65
-176.251,70
-141.959,85
-373.841,73
-515.801,58
-278.452,23
-794.253,81
Θαηαλέκνληαη ζε:
-794.253,81
Κεηόρνπο Δηαηξείαο
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο ( Β )
0,00
΢πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά
0,00
από θόξνπο ( Α ) + ( Β )
-794.253,81
Θαηαλέκνληαη ζε:
Κεηόρνπο Δηαηξείαο
-794.253,81
Εεκίεο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε € )
-0,079
Θέξδε / Εεκηά πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
θαη απνζβέζεωλ (EBITDA)
519.082,04
1/1-31/12/2011
3.514.126,51
-3.505.113,11
9.013,40
17.833,04
-247.914,41
-341.976,71
-238.826,97
-801.871,65
-448.469,65
-1.250.341,30
-751.271,79
-2.001.613,09
-2.001.613,09
0,00
0,00
-2.001.613,09
-2.001.613,09
-0,200
-88.123,24
΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΣΑΚΗΑΘΩΛ ΡΟΩΛ ΥΡΖ΢ΔΩ΢ Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
2ε Δλαιιαθηηθή: Έκκεζε κέζνδνο
Σακηαθέο Ρνέο Ιεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ
Εεκίεο πξν θόξσλ
Πξνζαξκνγέο ηνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο εμήο ζπλαιιαγέο:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Εεκηέο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Απνηειέζκαηα ( έζνδα ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηόηεησλ
Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
-515.801,58
1/1-31/12/2011
-1.250.341,30
661.041,89
77.000,00
7.000,00
-245,96
374.087,69
713.748,41
2.000,00
21.125,00
-10,83
448.480,48
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξ.δξαζηεξηόηεηεο:
Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
-10.099,25
Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
288.359,69
(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
294.545,75
Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε
1.175.888,23
Κείνλ: Πιεξσκή ηόθσλ
-374.087,69
Φόξνη πιεξσζέληεο
-114.552,33
΢ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από
687.248,21
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
46.550,31
33.390,00
426.040,54
440.982,61
-448.480,48
-79.057,68
1/1-31/12/2012
ΠΡΟ΢ΘΔΣΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ΢
1] Σα νηθόπεδα ηεο εηαηξείαο έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εύινγε αμία ηνπο ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηώλ. 2] Ζ εηαηξεία δελ έρεη
ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 - 2010. 3] ΢ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζσξεπηηθά ηα εμήο πνζά
πξνβιέςεσλ: γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ € 109.000 θαη γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο € 428.000. 4] Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία, θαζώο θαη
απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 5]
Σν πξνζσπηθό ζην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε: 72 άηνκα (69 άηνκα ζηηο 31/12/2011). 6] Ζ γλώκε κε επηθύιαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε
ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή αθνξά α) ζην όηη ζηνλ ινγαξηαζκό «Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο» πεξηιακβάλνληαη ιεμηπξόζεζκεο
νθεηιέο πξνο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 1.161.000,00 πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα πξόζηηκα
θαη πξνζαπμήζεηο πνζνύ € 73.000 πεξίπνπ κε ζπλέπεηα νη ππνρξεώζεηο απηέο λα εκθαλίδνληαη ηζόπνζα κεησκέλεο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα
ηδία θεθάιαηα ηζόπνζα απμεκέλα. β) ζηηο αλέιεγθηεο, από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ρξήζεηο 2007-2010 , γηα ηηο νπνηεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή
πξόβιεςε, ελώ ην ζέκα έκθαζεο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 4.14 ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη αθνξά ζην γεγνλόο όηη ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ
βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλεη ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα
ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξώζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ. 7] Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο &
εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο , ζηε ιήμε ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Π 24 έρνπλ σο αθνινύζσο:
α) Έζνδα
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο
0,00
0,00
0,00
δ) Τπνρξεώζεηο
0,00
ε) ΢πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο
δ)Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο
0,00
0,00
11.401,41
Σακηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δίζπξαμε από πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
΢ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ από
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
-86.555,55
-29.219,44
4.000,00
245,96
-83.380,46
38.000,00
10,83
-24.973,48
-45.369,63
Σακηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ
Θαηαζέζεηο κεηόρσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο ( ρξενιύζηα)
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
0,00
600.000,00
-614.225,94
-471.803,98
669.530,93
-686.556,20
472.257,97
-469.341,57
΢ύλνιν εηζξνώλ / εθξνώλ ρξεκ/θώλ δξαζη/ηωλ (γ)
-631.251,21
131.112,42
Κείσζε / αύμεζε ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
Γηαζέζηκα, ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Γηαζέζηκα, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο
Θεζζαινλίθε, 26 Απξηιίνπ 2013
31.023,52
-812,76
30.722,26
61.745,78
61.745,78
0,00
31.535,02
30.722,26
30.722,26
0,00
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΟΤ Γ.΢. & ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ
΢ΤΚΒΟΤΙΟ΢
Ζ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢ Γ΢ & ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ
΢ΤΚΒΟΤΙΟ΢
ΘΑΙΗΑΘΑΣ΢Ο΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢
ΘΑΙΗΑΘΑΣ΢ΟΤ ΦΩΣΔΗΛΖ
Α.Γ.Τ. Φ 420261
Α.Γ.Τ. ΑΒ 648574
Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ΢ Γ/ΛΣΖ΢
ΚΑΚΑΡΑ΢ ΘΩΛ/ΛΟ΢
Α.Γ.Σ. Α.Δ 692280
Αρ.Αδείας 5624 Α' Τάξης
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content