Τεύχος Αλιεία - ALPHA MENTOR

Alpha MENTOR
1/37
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΑ..
Α.1.
Α.2.
Α.3.
BB..
Β.1.
Β.2.
Β.2.1.
Β.2.2.
Β.2.3.
Β.3.
ΓΓ..
Γ.1.
Γ.2.
Γ.3.
Γ.4.
Γ.5.
Γ.6.
Γ.7.
Γ.8.
Γ.9.
Γ.10.
Γ.11.
Γ.12.
Γ.13.
Γ.14.
Γ.15.
∆
∆..
∆.1.
∆.2.
∆.3.
∆.4.
∆.5.
∆.6.
∆.7.
ΕΕ..
Ε.1.
Ε.2.
Ε.3.
Ε.4.
Ε.5.
Ε.6.
Ε.7.
E.8.
Ε.9.
ΣΣΤΤ..
Η
Η AAllpphhaa M
MEEN
NTTO
OR
R
Καινοτοµώντας στην Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Συµβούλου ∆ιαχείρισης Έργου
Ολοκληρωµένα Σχέδια και Επενδυτικές Πρωτοβουλίες στον Τοµέα της Αλιείας και της
Υδατοκαλλιέργειας
ΕΕΡΡΓΓΑΑ,, Π
ΠΡΡΩ
ΩΤΤΟ
ΟΒΒΟ
ΟΥΥΛΛΙΙΕΕΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ∆
∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ Θ
ΘΕΕΣΣΜ
ΜΙΙΚΚΟ
ΟΥΥ ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗ
ΗΡΡΑΑ
Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερµαϊκού Κόλπου
∆ιοικητική και Θεσµική Ωρίµανση Έργων
Νοµιµοποίηση Λιµενικών Υποδοµών Ν. Χαλκιδικής
Χερσαίες Εγκαταστάσεις Οστρακοκαλλιεργειών και Αλιευτικά Καταφύγια στη
Προστατευόµενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Αξιού
Αναβάθµιση Αλιευτικών Λιµένων και Καταφυγίων
Λιµενικά Νοµαρχιακά και ∆ηµοτικά Ταµεία
ΕΕΠ
ΠΕΕΝ
Ν∆
∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΠ
ΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗ
ΗΜ
ΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ ΣΣΧΧΕΕ∆
∆ΙΙΑΑ
Κέντρο Αποστολής Οστρακοειδών ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
Κέντρο Αποστολής Οστρακοειδών Αλέξανδρου Ματσκά
Μονάδα Μεταποίησης Οστρακοειδών
Κέντρο Εξυγίανσης Οστρακοειδών ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
Κέντρο Αποστολής Οστρακοειδών στις Εκβολές ποταµού Λουδία
Κέντρο Εξυγίανσης Οστρακοειδών στις Εκβολές ποταµού Λουδία
Οστρακογεννητικός Σταθµός Θεσσαλονίκης στη Ν. Μηχανιώνα
Μονάδα ηµιεκτατικής Καλλιέργειας των ειδών “Mugil cephalus” και “Dicentrarchus
labrax”
Μονάδα Ηµιεκτατικής Καλλιέργειας του είδους “Callinectes sapidus”
Πιλοτική Μονάδα Μυδοκαλλιέργειας µε το νέο σύστηµα κυκλικής µορφής
Μονάδες Μυδοκαλλιέργειας µε το Σύστηµα “Long Line”
Πάρκο Οστρακοκαλλιεργειας στον κόλπο Καλλονής
Πιλοτική µονάδα πολυκαλλιέργειας καραβίδας των γλυκέων υδάτων
Μονάδα ιχθυοκαλλιεργειας των νέων ειδών: Ροφός (Epinephelus marginatus), Μυλοκόπι
(Umbrina cirrosa), Μαγιάτικο (Seriola dumerili)
Ιχθυοτροφική Μονάδα Πάχυνσης των ευρύαλων ειδών Τσιπούρα (Sparus aurata),
Λαβράκι (Diecentrachus labrax)
ΛΛΙΙΜ
ΜΕΕΝ
ΝΙΙΚΚΕΕΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΥΥΠ
ΠΟ
ΟΣΣΤΤΗ
ΗΡΡΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ ΥΥΠ
ΠΟ
Ο∆
∆Ο
ΟΜ
ΜΕΕΣΣ
Λιµάνι Νέων Μουδανιών – Επιχειρησιακός και Αναπτυξιακός Σχεδιασµός (Master Plan)
Αλιευτικό Καταφύγιο Παραλίας Χαλάστρας
Αλιευτικό Καταφύγιο Εκβολών ποταµού Λουδία
Αλιευτικό Καταφύγιο Κλειδιού – Ν. Ηµαθίας
Εκσυγχρονισµός και Βελτίωση Λιµενικών Υποδοµών
Ιχθυόσκαλα Ν. Χαλκιδικής – Ν. Μουδανιών
Χερσαίες Εγκαταστάσεις Οστρακοκαλλιεργειών
ΚΚΑΑΙΙΝ
ΝΟ
ΟΤΤΟ
ΟΜ
ΜΑΑ ΚΚΑΑΙΙ Π
ΠΙΙΛΛΟ
ΟΤΤΙΙΚΚΑΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑ
Εργαστήριο Ελέγχου Υγιεινής και Πιστοποίησης Οστρακοειδών
Ενέργειες Προστασίας των Υδατοκαλλιεργειών Του Θερµαϊκού Κόλπου από Έκτακτες
Περιπτώσεις Θαλάσσιας Ρύπανσης
Προστασία των Αλιευτικών Πόρων του Νοµού Λακωνίας από Έκτακτες Περιπτώσεις
Θαλάσσιας Ρύπανσης
Σύστηµα Κινδύνου και Κινητοποίησης από Έκτακτα Περιστατικά Θαλάσσιας Ρύπανσης, για
την Προστασία των Αλιευτικών Πόρων του Νοµού Λακωνίας
Πρωτοβουλίες για τη Λήψη Μέτρων Προστασίας των Υδατοκαλλιεργειών και των
Αλιευτικών Πόρων του Ν. Καβάλας από Έκτακτα Περιστατικά Θαλάσσιας Ρύπανσης
Ενυδρείο Καστοριάς
Τουριστική Αξιοποίηση Πάρκου Οστρακοκαλλιεργειών στο ∆έλτα Ποταµού Αξιού
∆ιαχειριστικό Σχέδιο Φερτών Υλών ποταµού Αξιού
Life Envifriendly – Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη
ΕΕΝ
Ν∆
∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟ
ΟΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟ
ΟΓΓΟ
ΟΣΣ Μ
ΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩ
ΩΝ
Ν
Alpha MENTOR
2/37
Α. Η Alpha MENTOR
Κ
ΚΑ
ΑΙΙΝ
ΝΟ
ΟΤ
ΤΟ
ΟΜ
ΜΩ
ΩΝ
ΝΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΤ
ΤΗ
ΗΝ
ΝΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤ
ΤΥ
ΥΞ
ΞΗ
Η
Η Alpha MENTOR, η οποία διανύει το 13ο έτος λειτουργίας της, εξειδικεύεται στην παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συµβούλου διαχείρισης και µελετητικού έργου.
Καινοτοµώντας στην ανάπτυξη και υιοθετώντας εξειδικευµένη τεχνογνωσία, προηγµένη
τεχνολογία, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα στην παροχή των υπηρεσιών της, η Alpha
MENTOR στοχεύει στην ικανοποίηση των αναπτυξιακών στόχων των Πελατών της, µέσω της
συνεχούς υποστήριξης των εξειδικευµένων αναγκών τους µε την εδραίωση µακροχρόνιων και
στενών συνεργασιών.
Βασικά χαρακτηριστικά της Alpha MENTOR αποτελούν η επιστηµονική αρτιότητα των µελετών
και η επάρκεια υλοποίησης των έργων που αναλαµβάνει, ξεκινώντας από τη θεσµική ωρίµανση
του έργου και καταλήγοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση και λειτουργία του (one stop shop).
Έχοντας απόλυτα ξεκάθαρες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου αναπτυξιακού
πλαισίου, πάντα µε γνώµονα τους αναπτυξιακούς στόχους των πελατών της, αναλαµβάνει να
διαχειριστεί µια ιδέα µετατρέποντας την σε ένα αναπτυξιακό έργο. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζει χαµηλότερο κόστος για τον Εργοδότη, αποτελεσµατικό συντονισµό ΕργοδότηΣυµβούλου, έλεγχο και αξιολόγηση σε ένα ενιαίο κέντρο υποστήριξης.
Η Εταιρία µας διαθέτει πιστοποιηµένο Σ∆Π κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για
την εκπόνηση µελετών και τη διαχείριση ιδιωτικών και δηµόσιων έργων. Επιπλέον η εταιρία είναι
πιστοποιηµένη σε
short lists της Ε.Ε. (π.χ. FIBU/Μ007). Αυτό της παρέχει τη δυνατότητα
συµµετοχής σε διαγωνισµούς Έργων, που ανατίθενται µε κλειστές διαδικασίες από την Ε.Ε.. Η
Alpha MENTOR αποτελεί επίσης ενεργό µέλος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
(Σ.Β.Β.Ε.), και άλλων ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (LEDA Europartenariat).
Η Alpha MENTOR αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της
σχετίζονται άµεσα µε το κοινωνικό σύνολο, στο οποίο εντάσσεται και λειτουργεί, αναγνωρίζει ως
βασική της αξία την εταιρική κοινωνική ευθύνη µέσα από το τρίπτυχο: ανθρώπινο δυναµικό,
κοινωνικό σύνολο, περιβάλλον. Στην προσπάθειά της αυτή, η εταιρία έχει γίνει ενεργό µέλος του
Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Υ
ΥΠ
ΠΗ
ΗΡ
ΡΕ
ΕΣ
ΣΙΙΕ
ΕΣ
ΣΣ
ΣΥ
ΥΜ
ΜΒ
ΒΟ
ΟΥ
ΥΛ
ΛΟ
ΟΥ
Υ∆
∆ΙΙΑ
ΑΧ
ΧΕ
ΕΙΙΡ
ΡΙΙΣ
ΣΗ
ΗΣ
ΣΕ
ΕΡ
ΡΓ
ΓΟ
ΟΥ
Υ
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες Συντονισµού και ∆ιαχείρισης Έργου αποτελούν ένα από τα
δυναµικότερα πεδία δραστηριοτήτων της Alpha MENTOR, η οποία αναλαµβάνει τη
διεκπεραίωση όλων των σταδίων του έργου: Σχεδιασµός Εφαρµογή Έλεγχος Αξιολόγηση.
Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν το συντονισµό και τη διαχείριση έργων µεσαίας και µεγάλης
κλίµακας, τη διαχείριση πολλαπλών έργων ενιαίου στόχου και έργου – υποέργων.
Βασική αρχή που διέπει την υλοποίηση των Κ.Π.Σ. στην ένταξη έργων προς χρηµατοδότηση είναι
η προώθηση και κατ΄επέκταση η χρηµατοδότηση έργων που διαθέτουν θεσµική και διοικητική
ωριµότητα (απαιτούµενες µελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, διοικητική ετοιµότητα του
φορέα υλοποίησης και διαχείρισης). Η επίτευξη ωριµότητας αποτελεί το ζητούµενο όλων των
φορέων (δηµόσιων και ιδιωτικών) που επιθυµούν να υλοποιήσουν έργα µέσω του Γ΄ΚΠΣ και της
∆’ Προγραµµατικής Περιόδου. Η Alpha MENTOR µε τις υπηρεσίες µελετητικού χαρακτήρα,
Alpha MENTOR
3/37
συντονισµού και διαχείρισης του έργου επιτυγχάνει τη ζητούµενη ωριµότητα των έργων που τις
ανατίθενται.
Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου εξασφαλίζει:
το σχεδιασµό και τον καθορισµό του στόχου µε βάση το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του Εργοδότη τη δυνατότητα αναθεώρησης
των επί µέρους ενεργειών και δράσεων και των διορθωτικών παρεµβάσεων,
την εφαρµογή των πλέον σύγχρονων µεθόδων οικονοµικής ανάλυσης, στρατηγικής,
marketing, σχεδιασµού και αξιολόγησης,
και κυρίως, την ολοκλήρωση του έργου µε τη βέλτιστη σχέση κόστους – χρόνου – ποιότητας.
Ο
ΟΛ
ΛΟ
ΟΚ
ΚΛ
ΛΗ
ΗΡ
ΡΩ
ΩΜ
ΜΕ
ΕΝ
ΝΑ
ΑΣ
ΣΧ
ΧΕ
Ε∆
∆ΙΙΑ
ΑΚ
ΚΑ
ΑΙΙ Ε
ΕΠ
ΠΕ
ΕΝ
Ν∆
∆Υ
ΥΤ
ΤΙΙΚ
ΚΕ
ΕΣ
Σ
Π
ΠΡ
ΡΩ
ΩΤ
ΤΟ
ΟΒ
ΒΟ
ΟΥ
ΥΛ
ΛΙΙΕ
ΕΣ
ΣΣ
ΣΤ
ΤΟ
ΟΝ
ΝΤ
ΤΟ
ΟΜ
ΜΕ
ΕΑ
ΑΤ
ΤΗ
ΗΣ
ΣΑ
ΑΛ
ΛΙΙΕ
ΕΙΙΑ
ΑΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΙΙ Τ
ΤΗ
ΗΣ
Σ
Υ
Υ∆
∆Α
ΑΤ
ΤΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕ
ΕΡ
ΡΓ
ΓΕ
ΕΙΙΑ
ΑΣ
Σ
Η ενασχόληση της Alpha MENTOR, µε έργα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, είχε ως
αποτέλεσµα την προσέγγιση και στη συνέχεια το σχεδιασµό και την εφαρµογή, έργων και
πρωτοβουλιών στους τοµείς της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, όπου αναδείχθηκαν:
η δυναµική ανάπτυξης συγκεκριµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων
η απουσία ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού ανά παραγωγική δραστηριότητα ή ανά
παραγωγική αναπτυξιακή γεωγραφική ενότητα
η περιορισµένη συµβουλευτική υποστήριξη σε ορισµένου χαρακτήρα έργα και σε ορισµένα
στάδια του έργου, όπως π.χ. στην µελέτη, ή στο σχεδιασµό, ή στη διαχείριση, κλπ.
η ιδιαίτερη ανάγκη σύνδεσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων µε την τοπική κοινωνία και
την εξασφάλιση αειφορικής ανάπτυξης του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Alpha MENTOR, συγκρότησε ένα έµπειρο και αξιόπιστο επιστηµονικό δυναµικό προκειµένου
ν’ ανταποκριθεί δυναµικά και αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις των έργων αυτών, εφ’ όσον :
διαθέτει επαρκή γνώση του Εθνικού και Κοινοτικού Θεσµικού πλαισίου, της διαρθρωτικής
πολιτικής της Ε.Ε. και ιδιαιτέρως για την αλιεία
διαθέτει εξειδικευµένη τεχνογνωσία στην υποστήριξη ολοκληρωµένων αναπτυξιακών σχεδίων
και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
διαθέτει επάρκεια και εµπειρία στη διοικητική και θεσµική ωρίµανση αναπτυξιακών έργων
διαθέτει εµπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και διοίκηση έργου και στην αξιοποίηση
εθνικών και κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων
διαθέτει εµπειρία και τεχνογνωσία στην υποστήριξη αναπτυξιακών έργων του τοµέα της
Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας.
Η Alpha MENTOR, εξασφαλίζει δύο επιπλέον ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά:
η ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου, της επιτρέπει να υποστηρίζει καινοτόµα και πιλοτικού
χαρακτήρα έργα,
η τεχνογνωσία και η ικανότητα της στην παροχή υπηρεσιών στο σύνολο των αναγκών του
έργου (one step shop), εξασφαλίζει έλεγχο από ένα σηµείο, ταχύτητα, ευελιξία και
αποτελεσµατικότητα.
Η Alpha MENTOR, έχει σχεδιάσει, υποστηρίξει το σύνολο σχεδόν των καινοτόµων και πιλοτικών
έργων στο Θερµαϊκό κόλπο.
Alpha MENTOR
4/37
Β. ΕΡΓΑ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Β
Β..11.. Π
ΠΕΕΡΡΙΙΟ
ΟΧ
ΧΗ
ΗΟ
ΟΡΡΓΓΑ
ΑΝ
ΝΩ
ΩΜ
ΜΕΕΝ
ΝΗ
ΗΣ
ΣΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤΤΥΥΞ
ΞΗ
ΗΣ
Σ ΥΥ∆
∆Α
ΑΤΤΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν
Θ
Ε
Ρ
Μ
Α
Ϊ
Κ
Ο
Υ
Κ
Ο
Λ
Π
Ο
Υ
(
Π
.
Ο
.
Α
.
Υ
.
)
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Π.Ο.Α.Υ.)
Ο Ν. 2742/99 «περί χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης» και στο
άρθρο 10, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση «Περιοχών
Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων» (Π.Ο.Α.Π.∆.)
«Ως περιοχές Π.Ο.Α.Π.∆. χαρακτηρίζονται θαλάσσιες
εκτάσεις, καθώς και χερσαίες περιοχές, που είναι
πρόσφορες
σύµφωνα
µε
τις
κατευθύνσεις
του
χωροταξικού σχεδιασµού, για την ανάπτυξη παραγωγικών
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς,
δευτερογενούς
ή
τριτογενούς
τοµέα,
καθώς
και
δραστηριοτήτων
ή
επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών
πειραµατικού χαρακτήρα. Οι περιοχές αυτές µπορεί να
εξειδικεύονται κατά κλάδο δραστηριότητας ή τοµέα
παραγωγής ή είδος και προσδιορισµό λειτουργίας και να
διακρίνονται σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης, στις
οποίες κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην
οποία αποβλέπει ο χαρακτηρισµός τους και σε περιοχές
κύριας
χρήσης,
όπου
επιτρέπονται
και
άλλες
δραστηριότητες υπό όρους».
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Η Alpha MENTOR καινοτοµώντας στην ανάπτυξη, ανέλαβε την ευθύνη υποστήριξης ενός
σηµαντικού πιλοτικού έργου, το οποίο δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην παραγωγική αλιευτική
δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής του Θερµαϊκού κόλπου, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Στην περιοχή παρέµβασης, παράγεται το 80% περίπου της
παραγωγής µυδιών, µε κύριο προσανατολισµό τις
εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε., σε ποσοστό 80-90%.
Η Alpha MENTOR, σχεδίασε και συνέταξε πλήρεις
φακέλους κατ’ αρχήν για τη χωροθέτηση «ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»
(Π.Ο.Α.Υ.):
στην περιοχή Χαλάστρας Ν. Θεσσαλονίκης
στην
περιοχή
Θεσσαλονίκης,
στην περιοχή Κλειδίου Ν. Ηµαθίας,
στην περιοχή Ν. Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης
εκβολών
ποταµού
Λουδία
Ν.
µε φορείς τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους ∆ήµους,
τους αλιευτικούς παραγωγικούς συνεταιρισµούς, κ.α.
Στη συνέχεια, της ανατέθηκε από την Ν.Α. Θεσσαλονίκης
και τους ∆ήµους Αξιού, Μηχανιώνας και Χαλάστρας, η
σύνταξη του φακέλου της «Π.Ο.Α.Υ. Θερµαϊκού
κόλπου», όπου περιλαµβάνονται:
–
η τεχνική έκθεση
–
η µελέτη σκοπιµότητας
Alpha MENTOR
5/37
–
η έρευνα αγοράς οστρακοειδών
–
η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
–
η σύσταση του Φορέα ∆ιαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ.
Η αλιευτική παραγωγική δραστηριότητα της οστρακοκαλλιέργειας παρουσιάζει ελλείψεις και
υστέρηση στη δοµή του κυκλώµατος που αφορά στις υποδοµές, τους όρους υγιεινής και
διακίνησης των οστρακοειδών.
Με δεδοµένη την ανάπτυξη των χερσαίων εγκαταστάσεων και
την
ωριµότητα
κατασκευής
των
έργων
των
αλιευτικών
καταφυγίων, στα πλαίσια των µελετών χωροθετείται ένα σύνολο
δραστηριοτήτων που αφορούν κύριες και συµπληρωµατικές
δραστηριότητες, όπως:
χωροθέτηση µυδοκαλλιεργειών (πλωτών και πασσαλωτών)
χωροθέτηση ζωνών εκτατικής καλλιέργειας διθύρων
χωρικές ενότητες άσκησης της παράκτιας αλιείας, της αλιείας
µε τη χρήση βολκών, θυνείων, κ.α.
χωρικές ενότητες δυνητικών ηµιεντατικών και ηµιεκτατικών
καλλιεργειών (δίθυρα, δεκάποδα, κ.α.)
χωρικές ενότητες για την ηµιεντατική καλλιέργεια ευρύαλων
χωροθέτηση χερσαίων υποδοµών, οι οποίες περιλαµβάνουν:
χερσαίες εγκαταστάσεις οστρακοκαλλιεργειών
αλιευτικά καταφύγια
κέντρα
εξυγίανσης
οστρακοειδών
σταθµούς
αναπαραγωγής
οστρακοειδών
κέντρα
αποστολής
οστρακοειδών
συµπληρωµατικές
υποστηρικτικές
(χώροι
αποθηκευτικοί
παραγωγή
υποδοµές
εκφόρτωσης,
χώροι,
λεπιδωτού
πάγου, κ.ά.)
ΠΟΑΥ Θερµαϊκού Κόλπου
Η Π.Ο.Α.Υ. Θερµαϊκού Κόλπου είναι η πρώτη Π.Ο.Α.Υ. σε επίπεδο
σχεδιασµού και µελετών εφαρµογής.
Alpha MENTOR
6/37
Β
Β..22.. ∆
∆ΙΙΟ
ΟΙΙΚ
ΚΗ
ΗΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΚ
ΚΑ
ΑΙΙ Θ
ΘΕΕΣ
ΣΜ
ΜΙΙΚ
ΚΗ
ΗΩ
ΩΡΡΙΙΜ
ΜΑ
ΑΝ
ΝΣ
ΣΗ
Η ΕΕΡΡΓΓΩ
ΩΝ
Ν
Ένα από τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα για την εκτέλεση ενός έργου (κατασκευή ή επέκταση) και
την χρηµατοδότησή του, αποτελεί η διοικητική και θεσµική ωρίµανση του.
Η διαδικασία αυτή έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις όταν αφορά έργα και δράσεις αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, όπου απαιτείται ο καθορισµός αιγιαλού και παραλίας, η παραχώρηση και
άδεια εκτέλεσης έργου σε αιγιαλό, παραλία ή όχθη λίµνης και ποταµού. Πολύ περισσότερο δε,
όταν τα έργα σχεδιάζονται σε προστατευόµενες περιοχές.
Β
Β..22..11.. Ν
Νοοµµιιµµοοπποοίίηησσηη Λ
Λιιµµεεννιικκώ
ώνν ΥΥπποοδδοοµµώ
ώνν Ν
Ν.. Χ
Χααλλκκιιδδιικκήήςς
Αφορά τη νοµιµοποίηση είκοσι (20) λιµένων και δώδεκα (12) αλιευτικών καταφυγίων του Ν.
Χαλκιδικής, στα πλαίσια του Ν. 2971/01 περί «Αιγιαλού, Παραλίας και άλλες ∆ιατάξεις».
Alpha MENTOR
7/37
Β
Β..22..22.. Χ
Χεερρσσααίίεεςς ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς Ο
Οσσττρραακκοοκκααλλλλιιεερργγεειιώ
ώνν κκααιι Α
Αλλιιεευυττιικκάά Κ
Κααττααφ
φύύγγιιαα
σσττηη Π
Πρροοσσττααττεευυόόµµεεννηη Π
Πεερριιοοχχήή ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ Π
Πάάρρκκοουυ Α
Αξξιιοούύ
Στο Θερµαϊκό Κόλπο, αναπτύσσεται η σηµαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα εντατικής
οστρακοκαλλιέργειας, η οποία αποφέρει κατά µέσο όρο 20.000 τόνους ετησίως, από τους
οποίους το 80-90% εξάγεται ως προϊόν υψηλής εµπορικής αξίας.
Η υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας της οστρακοκαλλιέργειας, καθώς και η διακίνηση των
προϊόντων της στην περιοχή του Θερµαϊκού Κόλπου (ζώνη οστρακοκαλλιεργειών σε παραλία
Χαλάστρας και εκβολές ποταµού Λουδία, Κύµινα Κλειδί), απαιτούσε υποδοµές στο χερσαίο χώρο,
για τη διασφάλιση της υγιεινής των δίθυρων µαλακίων και της δηµόσιας υγείας.
Στα πλαίσια των συµβατών χρήσεων στη προστατευόµενη περιοχή εκδόθηκαν αποφάσεις
Υπουργού Οικονοµικών για την άδεια εκτέλεσης έργων – επί του αιγιαλού, παραλίας και όχθες
ποταµού - , όπου περιλαµβάνονται υποστηρικτικές υποδοµές και αλιευτικά καταφύγια και
προϋπέθεταν εργασίες χάραξης αιγιαλού, χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Alpha MENTOR
8/37
Β
Β..22..33..
Α
Αννααββάάθθµµιισσηη Α
Αλλιιεευυττιικκώ
ώνν Λ
Λιιµµέέννω
ωνν κκααιι Κ
Κααττααφ
φυυγγίίω
ωνν
Η ένταξη και χρηµατοδότηση κατασκευής και αναβάθµισης αλιευτικών λιµένων και καταφυγίων,
προϋπέθετε και την άδεια εκτέλεσης έργου στον αιγιαλό και την παραλία µε προαπαιτούµενα τις
αποφάσεις χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
−
Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές ποταµού Λουδία
−
Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία Χαλάστρας
−
Αναβάθµιση & εκσυγχρονισµός αλιευτικού λιµένα Ν. Μηχανιώνας
−
Αναβάθµιση & εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου
−
Αναβάθµιση & εκσυγχρονισµός αλιευτικού λιµένα Κίτρους Ν. Πιερίας
Alpha MENTOR
9/37
Β
Β..33.. Λ
ΛΙΙΜ
ΜΕΕΝ
ΝΙΙΚ
ΚΑ
ΑΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΑ
ΑΡΡΧ
ΧΙΙΑ
ΑΚ
ΚΑ
Α κκααιι ∆
∆Η
ΗΜ
ΜΟ
ΟΤΤΙΙΚ
ΚΑ
Α ΤΤΑ
ΑΜ
ΜΕΕΙΙΑ
Α
Ο Ν. 2839/2000 (παράγραφοι 11,12,13 και 14), τροποποιεί το άρθρο 28 του Ν. 2738/99, σε
ότι αφορά στη διοίκηση και διαχείριση λιµανιών και αλιευτικών καταφυγίων, παρέχοντας τη
δυνατότητα σύστασης «Λιµενικών Ταµείων», από τους Ο.Τ.Α., όπως Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων στο άρθ. 244.
Στην Alpha MENTOR, ανατέθηκε η υποστήριξη του αιτήµατος σύστασης Λιµενικών Ταµείων:
–
∆ήµου
Μηχανιώνας,
για
τα
αλιευτικά
λιµάνια
–
καταφύγια
Ν.
Μηχανιώνας
και
Αγγελοχωρίου
–
∆ήµου Αξιού, για το αλιευτικό καταφύγιο εκβολών ποταµού Λουδία
–
∆ήµου Χαλάστρας, για το αλιευτικό καταφύγιο παραλίας Χαλάστρας
–
∆ήµου Αγ. Γεωργίου, για το αλιευτικό καταφύγιο Ασπροβάλτας
Alpha MENTOR
10/37
Γ. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΓ..11.. Κ
ΚΕΕΝ
ΝΤΤΡΡΟ
ΟΑ
ΑΠ
ΠΟ
ΟΣ
ΣΤΤΟ
ΟΛ
ΛΗ
ΗΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν ((Κ
Κ..Α
Α..Ο
Ο..))
Α
ΑΦ
ΦΟ
ΟΙΙ ∆
∆Η
ΗΜ
ΜΟ
ΟΥΥ∆
∆Η
ΗΑ
Α..Β
Β..ΕΕ..ΕΕ..
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τα κέντρα αποστολής οστρακοειδών, αποτελούν εγκεκριµένους χώρους, σύµφωνα µε το Εθνικό
και Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο, από τους οποίους πρέπει να διέρχονται οι όποιες ποσότητες
δίθυρων µαλακίων, που προορίζονται για την αγορά και την κατανάλωση, σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος της Ε.Ε. (Κανονισµοί 852, 853, 854/2004/ΕΕ). Η ύπαρξη και λειτουργία Κέντρων
Αποστολής,
είναι
αναγκαία
για
τη
σωστή
διανοµή
και
την
τελική
κατανάλωση
των
οστρακοειδών, αλλά και συµβάλλει σηµαντικά στην ασφάλεια της δηµόσιας υγείας.
Κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου σχεδιάστηκε ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση του ΚΑΟ
της εταιρίας ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η ΑΒΕΕ συνολικής δυναµικότητας 25 τόνων οστρακοειδών
ηµερησίως. Η αναβάθµιση του ΚΑΟ περιλαµβάνει δύο πλήρως αυτοµατοποιηµένες γραµµές
παραγωγής οστρακοειδών (καθαρισµός, διαλογή, συσκευασία) και εγκατάσταση κλειστού
συστήµατος συντήρησης - εξυγίανσης µυδιών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
855.857,40 €
√
Τεχνική µελέτη εγκατάστασης εξοπλισµού
√
Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας
√
Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων
√
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
√
Σύνταξη του φακέλου της πρότασης προς το Ε.Π.ΑΛ.
Αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής δίθυρων µαλακίων
Alpha MENTOR
11/37
ΓΓ..22.. Κ
ΚΕΕΝ
ΝΤΤΡΡΟ
ΟΑ
ΑΠ
ΠΟ
ΟΣ
ΣΤΤΟ
ΟΛ
ΛΗ
ΗΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν ((Κ
Κ..Α
Α..Ο
Ο..)) Α
Α.. Μ
ΜΑ
ΑΤΤΣ
ΣΚ
ΚΑ
Α
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΤΣΚΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τα κέντρα αποστολής οστρακοειδών, αποτελούν εγκεκριµένους χώρους, σύµφωνα µε το Εθνικό
και Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο, από τους οποίους πρέπει να διέρχονται οι όποιες ποσότητες
δίθυρων µαλακίων, που προορίζονται για την αγορά και την κατανάλωση, σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος της Ε.Ε. (Κανονισµοί 852, 853, 854/2004/ΕΕ). Η παρουσία µικρής δυναµικότητας ΚΑΟ
που µπορούν να αναπτύσσονται εντός καθορισµένων Γ.Π.Σ. διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη
διακίνηση του προϊόντος στην τοπική – ελληνική αγορά, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα
της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη ∆ηµόσια Υγεία.
Το παρόν έργο αφορά το σχεδιασµό, µελέτη και υποστήριξη για την εγκατάσταση και λειτουργία
ΚΑΟ στον οικισµό της Χαλάστρας του Ν. Θεσ/νίκης δυναµικότητας 1 τόνου δίθυρων µαλακίων
ηµερησίως.
250.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
√
√
√
Τεχνική µελέτη εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας
Μελέτη
Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής
Αξιολόγησης
√ Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
√ Υποστήριξη αιτήµατος έκδοσης κωδικού
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Εκτίµησης
και
ΓΓ..33.. Κ
ΚΕΕΝ
ΝΤΤΡΡΟ
ΟΑ
ΑΠ
ΠΟ
ΟΣ
ΣΤΤΟ
ΟΛ
ΛΗ
ΗΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
ΝΣ
ΣΤΤΙΙΣ
Σ ΕΕΚ
ΚΒ
ΒΟ
ΟΛ
ΛΕΕΣ
Σ
Π
ΠΟ
ΟΤΤΑ
ΑΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Λ
ΛΟ
ΟΥΥ∆
∆ΙΙΑ
Α
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΥΜΙΝΩΝ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Το Κέντρο Αποστολής Οστρακοειδών(Κ.Α.Ο), αποτελεί αναγκαία
υποδοµή
στην
ανάπτυξη
της
χερσαίας
ζώνης
οστρακοκαλλιεργειών, στις εκβολές του ποταµού Λουδία, όπου
θα περιλαµβάνονται: ο κυρίως παραγωγικός χώρος, ψυγεία
συντήρησης α’ υλών και ψυγεία συντήρησης έτοιµου προϊόντος,
χώρους δεξαµενών και παγιοποίηση, κ.ά.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
616.287,60€
√
Εργασίες για την παραχώρηση
αιγιαλού-παραλίας και δηµοσίου
κτήµατος
√
Τεχνικές µελέτες
√
Μελέτη σκοπιµότητας-βιωσιµότητας
√
Μελέτες προέγκρισης – χωροθέτησης
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την λειτουργία του έργου
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
12/37
ΓΓ..44.. Σ
ΣΥΥΣ
ΣΤΤΗ
ΗΜ
ΜΑ
Α Σ
ΣΥΥΝ
ΝΤΤΗ
ΗΡΡΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ Κ
ΚΑ
ΑΙΙ ΕΕΞ
ΞΥΥΓΓΙΙΑ
ΑΝ
ΝΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ Ο
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν
Α
ΑΦ
ΦΟ
ΟΙΙ ∆
∆Η
ΗΜ
ΜΟ
ΟΥΥ∆
∆Η
ΗΑ
Α..Β
Β..ΕΕ..ΕΕ..
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το σύστηµα συντήρησης και εξυγίανσης µυδιών δυναµικότητας 25 tn µυδιών/24ωρο, αποτελεί
ένα κλειστό κύκλωµα κυκλοφορίας θαλάσσιου νερού. Το εν λόγω σύστηµα αποτελείται από
δεξαµενές (bins) συντήρησης των µυδιών δυναµικότητας 500-550kg µυδιών έκαστη. Το
ποσοστό αξιοποίησης της ποσότητας του νερού που θα ανακυκλοφορεί στο συγκεκριµένο
σύστηµα είναι 98%.
Το σύστηµα αποτελείται από τη δεξαµενή καθίζησης και τον εξοπλισµό καθαρισµού του νερού.
Το τελευταίο απαρτίζεται από συστήµατα αντλιών, αµµόφιλτρων, λαµπτήρων υπεριώδους
ακτινοβολίας
(UV)
και
σύστηµα
αποµάκρυνσης
οργανικού
υλικού
διαλυτής
µορφής.
Συµπληρωµατικά για την περαιτέρω αποστείρωση και οξυγόνωση του νερού που κυκλοφορεί,
υπάρχει οζονηστήρας.
Το εν λόγω σύστηµα αφορά σε µέγεθος και τεχνογνωσία πρότυπο για τη χώρα µας και την
εγκατάσταση του συστήµατος πραγµατοποίησε η εταιρία ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
310.000,00 €
Σχεδιασµός και µελέτη προµήθειας και εγκατάστασης του
συστήµατος
√ Μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
√ Υποστήριξη του αιτήµατος απόδοσης κωδικού
Alpha MENTOR
13/37
ΓΓ..55.. Μ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
ΑΜ
ΜΕΕΤΤΑ
ΑΠ
ΠΟ
ΟΙΙΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
MYTILUS Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το Επενδυτικό Σχέδιο, αφορά στη δηµιουργία µιας σύγχρονης
πλήρως καθετοποιηµένης µεταποιητικής µονάδας οστρακοειδών,
η
οποία
δραστηριοποιείται
στο
χώρο
της
µεταποίησης
και
επεξεργασίας δίθυρων µαλακίων.
Η µονάδα, θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει µε σύγχρονη
τεχνογνωσία και τεχνολογία και σε συνδυασµό µε την πλήρη
αξιοποίηση της α’ ύλης (σάρκα και κέλυφος), τα δεδοµένα
προσφοράς και ζήτησης της αγοράς και τη διοίκηση και διαχείρισή
της µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια, εξασφαλίζει δυνατότητες
αποδοτικότητας των επενδυόµενων κεφαλαίων και αξιοποίησης
των εθνικών και κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων.
1.332.355,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√ Τεχνικές Μελέτες
√ Μελέτη σκοπιµότητας-βιωσιµότητας
√ Μελέτες προέγκρισης – χωροθέτησης και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ΓΓ..66.. Κ
ΚΕΕΝ
ΝΤΤΡΡΟ
Ο ΕΕΞ
ΞΥΥΓΓΙΙΑ
ΑΝ
ΝΣ
ΣΗ
ΗΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
ΝΣ
ΣΤΤΙΙΣ
Σ ΕΕΚ
ΚΒ
ΒΟ
ΟΛ
ΛΕΕΣ
Σ
Π
ΠΟ
ΟΤΤΑ
ΑΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Λ
ΛΟ
ΟΥΥ∆
∆ΙΙΑ
Α
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΥΜΙΝΩΝ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΡΓΟΥ:
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το
Κέντρο
σκόπιµη
και
Εξυγίανσης
αναγκαία
Οστρακοειδών
υποδοµή,
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
(Κ.Ε.Ο.),
στο
δίκτυο
αποτελεί
υποδοµών
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
υποστήριξης της χερσαίας ζώνης οστρακοκαλλιεργειών, στις
εκβολές του ποταµού Λουδία.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
1.261.922,23 €
√
Ενέργειες για την παραχώρηση
αιγιαλού-παραλίας και δηµοσίου
κτήµατος
√
Τεχνικές µελέτες
√
Μελέτη σκοπιµότητας –
βιωσιµότητας
√
Μελέτες προέγκρισης –
χωροθέτησης και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την λειτουργία του
έργου
14/37
ΓΓ..77.. Ο
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΓΓΕΕΝ
ΝΝ
ΝΗ
ΗΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΣ
ΣΣ
ΣΤΤΑ
ΑΘ
ΘΜ
ΜΟ
ΟΣ
ΣΘ
ΘΕΕΣ
ΣΣ
ΣΑ
ΑΛ
ΛΟ
ΟΝ
ΝΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
ΣΣ
ΣΤΤΗ
ΗΝ
Ν..
Μ
ΜΗ
ΗΧ
ΧΑ
ΑΝ
ΝΙΙΩ
ΩΝ
ΝΑ
Α
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το προτεινόµενο έργο αφορά στη δηµιουργία µιας χερσαίας εγκατάστασης οστρακογεννητικού
σταθµού,
αποτελούµενη
αποκλειστικά
από
ολοκληρωµένα
κλειστά
κυκλώµατα
νερού,
χωροθετηµένη στην περιοχή Αγγελοχωρίου Νέας Μηχανιώνας. Ο οστρακογεννητικός σταθµός σε
πρώτη φάση θα παράγει γόνο των ειδών Venus verrucosa (κυδώνι) και Ostrea edulis (στρείδι), ενώ
σε δεύτερη φάση θα είναι σε θέση να παράγει γόνο και από άλλα είδη οστρακοειδών, όπως
αχιβάδες και γυαλιστερές. Μια τέτοια εγκατάσταση πραγµατοποιείται για πρώτη φορά στην
ευρύτερη περιοχή του Θερµαϊκού κόλπου αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, µε σκοπό να
αξιοποιήσει το αίτηµα της παραγωγικής διαδικασίας για τη µετεξέλιξη της οστρακοκαλλιέργειας σε
νέου τύπου καλλιέργειας µε νέα είδη που θα συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής.
Ο σχεδιασµός και η τεχνική µελέτη του έργου πραγµατοποιήθηκαν από κοινή οµάδα εργασίας µε
την εταιρία ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1.393.279,00€
√ Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας
√ Τεχνική Μελέτη
√ ∆ιοικητική και θεσµική ωρίµανση του έργου
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Alpha MENTOR
15/37
ΓΓ..88.. Μ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
Α Η
ΗΜ
ΜΙΙΕΕΚ
ΚΤΤΑ
ΑΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
Σ Κ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
Σ ΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν ““M
Muuggiill
cceepphhaalluuss &
&D
Diicceennttrraarrcchhuuss llaabbrraaxx””
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΟΣΤΡΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆. ΑΞΙΟΥ ‘‘ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ’’
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά ηµιεκτατική καλλιέργεια σε φυσικά νερά στην περιοχή
µεταξύ του ∆έλτα Αξιού και των εκβολών του ποταµού Λουδία των
ειδών
Mugil
cephalus
(κέφαλος)
και
Dicentrarchus
labrax
(λαβράκι). Λόγω του ειδικού θεσµικού πλαισίου της περιοχής
(καθεστώς
Συνθήκης
Ramsar)
και
λαµβάνοντας
υπόψη
τη
βιολογία των εκτρεφόµενων ειδών προτάθηκαν µεθοδολογίες
καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√ Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης
√ Παραχώρηση αιγιαλού,
θαλάσσιας έκτασης
παραλίας
και
√ Μελέτη Προέγκρισης – Χωροθέτησης
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
√ Εκπόνηση
Μελέτης
Βιωσιµότητας
Σκοπιµότητας
–
√ Σύνταξη Τεχνικού ∆ελτίου του έργου
√ Σύνταξη – υποβολή και υποστήριξη του
έργου στο Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006
ΓΓ..99.. Μ
Η
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
Α
ΗΜ
ΜΙΙΕΕΚ
ΚΤΤΑ
ΑΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
Σ
C
a
l
l
i
n
e
c
t
e
s
s
a
p
i
d
u
s
Callinectes sapidus
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Κ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
Σ
ΤΤΟ
ΟΥΥ
ΕΕΙΙ∆
∆Ο
ΟΥΥΣ
Σ
Ι∆ΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά ηµιεκτατική καλλιέργεια πιλοτικής µορφής στην ευρύτερη
περιοχή των εκβολών π. Λουδία του είδους Callinectes sapidus
(µπλε καβούρι). Μια τέτοια επένδυση πραγµατοποιείται για πρώτη
φορά στην ευρύτερη περιοχή του Θερµαϊκού κόλπου και έχει ως
σκοπό την αξιοποίηση νέων προς καλλιέργεια οργανισµών µε
καινοτόµες πιλοτικές εφαρµογές που συµβάλλουν στη βελτίωση της
παραγωγής.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
√
Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης
√
Μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης και Αξιολόγησης
√
Μελέτη Επιχειρηµατικού Σχεδίου
16/37
ΓΓ..1100..Π
ΠΙΙΛ
ΛΟ
ΟΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
ΑΜ
ΜΥΥ∆
∆Ο
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
ΣΜ
ΜΕΕ ΤΤΟ
ΟΝ
ΝΕΕΟ
ΟΣ
ΣΥΥΣ
ΣΤΤΗ
ΗΜ
ΜΑ
Α
Κ
ΚΥΥΚ
ΚΛ
ΛΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
ΣΜ
ΜΟ
ΟΡΡΦ
ΦΗ
ΗΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά πιλοτική µονάδα µυδοκαλλιέργειας µε το νέο σύστηµα κυκλικής µορφής στη θαλάσσια
περιοχή της Χαλάστρας στο Θερµαϊκό κόλπο. Η νέα µέθοδος αξιοποιεί µεγαλύτερο όγκο νερού
µεγιστοποιώντας την παραγωγή ανά ωφέλιµη µονάδα έκτασης νερού, δεκαπλασιάζοντας την
παραγωγή σε σύγκριση µε την παραδοσιακή long – line µέθοδο καλλιέργειας, απελευθερώνοντας
θαλάσσιο χώρο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
368.000,00 €
√ Εκπόνηση Τεχνοοικονοµικής Μελέτης
√ Μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΓΓ..1111.. Μ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆ΕΕΣ
ΣΜ
ΜΥΥ∆
∆Ο
ΟΚ
Κ//ΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
ΣΜ
ΜΕΕ ΤΤΟ
ΟΣ
ΣΥΥΣ
ΣΤΤΗ
ΗΜ
ΜΑ
Α LLO
ON
NG
G -- LLIIN
NEE
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Ο.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά µονάδες µυδοκαλλιέργειας συµβατικού τύπου στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
√
Εκπόνηση Τεχνοοικονοµικής Μελέτης
√
Μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
√
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
17/37
ΓΓ..1122.. Π
ΠΑ
ΑΡΡΚ
ΚΟ
ΟΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΤΤΟ
ΟΝ
ΝΚ
ΚΟ
ΟΛ
ΛΠ
ΠΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΟ
ΟΝ
ΝΗ
ΗΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά πάρκο οστρακοκαλλιέργειας των ειδών: για τα
είδη Ostrea edulis (στρείδι), Venus verrucosa (κυδώνι)
και Flexopecten glaber (χτένι)
−
Ostrea edulis (στρείδι)
−
Venus verrucosa (κυδώνι)
−
Flexopecten glaber (χτένι)
στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Καλλονής της νήσου
Λέσβου µε τη χρήση καλαθιών καλλιέργειας.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
Εκπόνηση Τεχνοοικονοµικής
Μελέτης
√
Μελέτη Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
και Αξιολόγησης
√
Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
ΓΓ..1133.. Π
ΠΙΙΛ
ΛΟ
ΟΤΤΙΙΚ
ΚΗ
Η Μ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
Α Π
ΠΟ
ΟΛ
ΛΥΥΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
Σ Κ
ΚΑ
ΑΡΡΑ
ΑΒ
ΒΙΙ∆
∆Α
ΑΣ
Σ ΤΤΩ
ΩΝ
Ν
ΓΓΛ
ΛΥΥΚ
ΚΕΕΩ
ΩΝ
Ν ΥΥ∆
∆Α
ΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το παρόν έργο αφορά στην εκτατική καλλιέργεια καραβίδας (Astacus astacus και A. fluviatilis) του
γλυκού νερού σε ορυζώνα στην περιοχή του ∆ήµου Χαλάστρας.
Η επιτυχής εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος θα αποτελέσει την αρχή για µια ευρύτερη
µετεξέλιξη
του
κλάδου
των
υδατοκαλλιεργειών
από
τη
χρήση
αποκλειστικά
µονοειδικών
καλλιεργειών σε συστήµατα καλλιέργειας στον ίδιο χώρο πολλών οργανισµών ταυτόχρονα, γεγονός
που θα µειώνει δραµατικά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και θα αυξάνει την παραγωγικότητα
µιας περιοχής.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√ Εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου
√ Εκπόνηση Τεχνοοικονοµικής Μελέτης
√ Μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Alpha MENTOR
18/37
ΓΓ..1144.. Μ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
Α ΙΙΧ
ΧΘ
ΘΥΥΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑ
ΑΣ
ΣΝ
ΝΕΕΩ
ΩΝ
Ν ΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά µονάδα ιχθυοκαλλιεργειας νέων ευρύαλων ειδών:
−
Ροφός (Epinephelus marginatus)
−
Μυλοκόπι (Umbrina cirrosa)
−
Μαγιάτικο (Seriola dumerili)
στη θαλασσια περιοχή Αµµουλιανής στη Χαλκιδική µε τη χρήση νέων µεθόδων καλλιέργειας
(βυθιζόµενοι ιχθυοκλωβοί).
258.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
Εκπόνηση Τεχνοοικονοµικής Μελέτης
√
Μελέτη Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης
√
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΓΓ..1155.. ΙΙΧ
ΧΘ
ΘΥΥΟ
ΟΤΤΡΡΟ
ΟΦ
ΦΙΙΚ
ΚΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΝ
ΝΑ
Α∆
∆Α
ΑΠ
ΠΑ
ΑΧ
ΧΥΥΝ
ΝΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ ΕΕΥΥΡΡΥΥΑ
ΑΛ
ΛΩ
ΩΝ
Ν ΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Ι. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ O.E.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας των ευρύαλων ειδών:
−
Τσιπούρα (Sparus aurata)
-
Φαγκρί (Pagrus pagrus)
−
Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
-
Λυθρίνι (Pagellus erythrinus)
στη θαλάσσια περιοχή Αγ. Νικολάου Χαλκιδικής.
Η
παροχή
υπηρεσιών
αφορά
στην
υποστήριξη
ανανέωσης
και
στην
τροποποίηση
των
περιβαλλοντικών όρων της µονάδας ως προς τα νέα είδη όσο και στο αίτηµα του φορέα προς την
Κτηµατική
Εταιρία
∆ηµοσίου
για
παραχώρηση
αιγιαλού
και
παραλίας
προκειµένου
να
εγκατασταθούν οι χερσαίες υποστηρικτικές υποδοµές της µονάδας.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
√
Μελέτη Σκοπιµότητας
εγκαταστάσεων
και
Χωροθέτησης
√
Μελέτη
Περιβαλλοντικών
εγκαταστάσεων
√
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιχθυοτροφικής Μονάδας
Επιπτώσεων
χερσαίων
χερσαίων
υποστηρικτικών
υποστηρικτικών
19/37
∆. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
∆
∆..11 Λ
ΛΙΙΜ
ΜΑ
ΑΝ
ΝΙΙ Ν
ΝΕΕΩ
ΩΝ
ΝΜ
ΜΟ
ΟΥΥ∆
∆Α
ΑΝ
ΝΙΙΩ
ΩΝ
Ν –– ΕΕΠ
ΠΙΙΧ
ΧΕΕΙΙΡΡΗ
ΗΣ
ΣΙΙΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΣ
ΣΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤΤΥΥΞ
ΞΙΙΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΣ
Σ
Σ
ΣΧ
ΧΕΕ∆
∆ΙΙΑ
ΑΣ
ΣΜ
ΜΟ
ΟΣ
Σ ((M
MA
AS
STTEER
R PPLLA
AN
N))
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
∆ΗΜΟΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελετήθηκε και σχεδιάσθηκε η ανάπτυξη του λιµανιού των Ν. Μουδανιών, ως προς τη χωροταξική
οργάνωση και λειτουργία των:
–
εµπορικής πτέρυγας
–
αλιευτικού καταφυγίου
–
επιβατικής πτέρυγας
–
µαρίνας ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής
Προσδιορίσθηκαν οι ανάγκες σε υποδοµές, τεχνικό έργο (εκβαθύνσεις, προσήνεµος µώλος, κ.α.),
καθώς και στο µοντέλο διοίκησης, του υπό σύσταση ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
Το έργο που παραδόθηκε, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη διεκδίκηση πόρων στις επόµενες
προγραµµατικές περιόδους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
του και έχει ενταχθεί στα υπό χρηµατοδότηση έργα του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
Εκπόνηση µελέτης Master – plan
20/37
∆
∆..22.. Α
ΑΛ
ΛΙΙΕΕΥΥΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΤΤΑ
ΑΦ
ΦΥΥΓΓΙΙΟ
ΟΠ
ΠΑ
ΑΡΡΑ
ΑΛ
ΛΙΙΑ
ΑΣ
ΣΧ
ΧΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΣ
Σ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά στην κατασκευή και διευθέτηση του φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία της
Χαλάστρας το οποίο περιλαµβάνει κατασκευή αποβάθρας και υποδοµών καθώς και εκβαθύνσεις
διαύλων προσπελασιµότητας για τα σκάφη. Το έργο έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
και εκτελείται.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
√
√
√
√
√
√
√
1.705.582,00€
Εργασία χάραξης αιγιαλού και παραλίας
Τεχνική µελέτη του έργου
Εργασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας
Μελέτη σκοπιµότητας-βιωσιµότητας και χωροθέτησης του έργου
Μελέτη προέγκρισης – χωροθέτησης του έργου
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου
Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη του
φακέλου προς το Π.Ε.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας
Σύµβουλος του έργου (συντονισµός, αδειοδοτήσεις, βεβαιώσεις, κ.ά.)
∆
∆..33.. Α
ΑΛ
ΛΙΙΕΕΥΥΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΤΤΑ
ΑΦ
ΦΥΥΓΓΙΙΟ
Ο ΕΕΚ
ΚΒ
ΒΟ
ΟΛ
ΛΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΤΤΑ
ΑΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Λ
ΛΟ
ΟΥΥ∆
∆ΙΙΑ
Α
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά στην κατασκευή και διευθέτηση του φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του
ποταµού Λουδία το οποίο περιλαµβάνει κατασκευή αποβάθρας και υποδοµών και εκβαθύνσεις
διαύλων προσπελασιµότητας για τα σκάφη. Το έργο έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
και εκτελείται.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1.403.610,00€
Εργασία χάραξης παρόχθιας κοίτης, αιγιαλού και παραλίας
Τεχνική µελέτη του έργου
Παραχώρηση παρόχθιας ζώνης ποταµού, αιγιαλού και παραλίας
Εκπόνηση Μελέτης Προέγκρισης – Χωροθέτησης
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιµότητας – Βιωσιµότητας
Σύνταξη Τεχνικού ∆ελτίου του έργου
Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη ένταξης του έργου στο Ε.Π.ΑΛ. 20002006 και Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
Σύµβουλος του έργου (συντονισµός, αδειοδοτήσεις, κ.λ.π.)
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥ∆ΙΑ
Alpha MENTOR
21/37
∆
∆..44.. Α
ΑΛ
ΛΙΙΕΕΥΥΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΤΤΑ
ΑΦ
ΦΥΥΓΓΙΙΟ
ΟΚ
ΚΛ
ΛΕΕΙΙ∆
∆ΙΙΟ
ΟΥΥ –– Ν
Ν.. Η
ΗΜ
ΜΑ
ΑΘ
ΘΙΙΑ
ΑΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΝ.ΗΜΑ.Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά στην κατασκευή και διευθέτηση του φυσικού αλιευτικού καταφυγίου Κλειδίου του Ν.
Ηµαθίας το οποίο περιλαµβάνει κατασκευή αποβάθρας και υποδοµών και εκβαθύνσεις διαύλων
προσπελασιµότητας για τα σκάφη.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
372.649,00€
√ Οριστική τεχνική µελέτη του έργου
√ Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας και χωροθέτησης του έργου
√ Μελέτη προέγκρισης – χωροθέτησης του έργου
√ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου
√ Σύνταξη φακέλου-αιτήµατος
παραλίας
παραχώρησης
χρήσης
αιγιαλού
και
√ Σύµβουλος του έργου (συντονισµός, αδειοδοτήσεις, βεβαιώσεις, κ.ά.)
Alpha MENTOR
22/37
∆
∆..55.. ΕΕΚ
ΚΣ
ΣΥΥΓΓΧ
ΧΡΡΟ
ΟΝ
ΝΙΙΣ
ΣΜ
ΜΟ
ΟΣ
Σ κκααιι Β
ΒΕΕΛ
ΛΤΤΙΙΩ
ΩΣ
ΣΗ
ΗΛ
ΛΙΙΜ
ΜΕΕΝ
ΝΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν ΥΥΠ
ΠΟ
Ο∆
∆Ο
ΟΜ
ΜΩ
ΩΝ
Ν
Στην Alpha MENTOR, ανατέθηκε η υποστήριξη για τον εκσυγχρονισµό και βελτίωση των λιµενικών
αλιευτικών υποδοµών, στα πλαίσια του Μέτρου 3.3. του Ε.Π.ΑΛ.
ΛΙΜΑΝΙ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
1.438.412,85€
ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΤΡΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 754.366,83€
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 640.415,79€
ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΡΤΟ-ΛΑΓΟΥΣ ∆. ΑΒ∆ΗΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
1.294.707,18€
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, ΓΡΙΤΣΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.378.762,33€
ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ, ΟΡΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΣΑΡΤΗΣ,
ΣΚΙΩΝΗΣ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΥ, Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.323.009,63€
Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά προτάσεις που υποβλήθηκαν στο µέτρο 3.3. του ΕΠΑΛ για τα παραπάνω
λιµάνια/αλιευτικά καταφύγια, µε στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών τους.
Ειδικότερα στις ενέργειες που χρηµατοδοτούνται περιλαµβάνεται η προµήθεια εξοπλισµού
(οχήµατα πολλαπλών χρήσεων, ταινίες µεταφοράς οικίσκοι αποθήκευσης αλιέων, πλάστιγγες
µεταφοράς κ.α), ή κατασκευή έργου (βελτίωση επέκταση υδροδότησης ρευµατοδότησης,
τσιµεντοστρώσεις κ.α) η εκπόνηση µελετών (Τεχνική µελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων κ.α).
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
√
√
√
√
√
√
Τεχνικές Μελέτες
Μελέτες σκοπιµότητας - βιωσιµότητας
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σύνταξη Κανονισµού Λειτουργίας
Σύνταξη Μελέτης Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Λιµένα
Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου - Συντονισµός
23/37
∆
∆..66.. ΙΙΧ
ΧΘ
ΘΥΥΟ
ΟΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΝ
Ν.. Χ
ΧΑ
ΑΛ
ΛΚ
ΚΙΙ∆
∆ΙΙΚ
ΚΗ
ΗΣ
Σ –– Ν
Ν.. Μ
ΜΟ
ΟΥΥ∆
∆Α
ΑΝ
ΝΙΙΩ
ΩΝ
Ν
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας-βιωσιµότητας και χωροθέτησης ιχθυόσκαλας στον Ν. Χαλκιδικής
αποσκοπεί στη διεύρυνση της σκοπιµότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυόσκαλας στον
Ν Χαλκιδικής και παράλληλα τη δυνατότητα βιώσιµης λειτουργίας, τόσο από την άποψη της
αυταποδοτικότητας προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο – όπου µέσω του αρµόδιου φορέα θα την
διαχειρίζεται – όσο και µε ιδιωτικοοικονοµικούς επιχειρηµατικούς όρους.
Η µελέτη διερευνώντας τα υφιστάµενα δεδοµένα που αφορούν την αλιευτική δραστηριότητα της
ευρύτερης περιοχής, το ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό διαµορφώνεται από τις ιχθυόσκαλες
που λειτουργούν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (και ειδικότερα αυτής της Ν.
Μηχανιώνας) καθώς επίσης και τις δυνατότητες ορισµένων περιοχών του Νοµού Χαλκιδικής για την
εγκατάσταση της ιχθυόσκαλας, προβαίνει σε µια ολοκληρωµένη πρόταση.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√ Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιµότητας Βιωσιµότητας και Χωροθέτησης
√ Χωροταξική οργάνωση και διοίκηση
√ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ» ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ
Alpha MENTOR
24/37
∆
∆..77.. Χ
ΧΕΕΡΡΣ
ΣΑ
ΑΙΙΕΕΣ
Σ ΕΕΓΓΚ
ΚΑ
ΑΤΤΑ
ΑΣ
ΣΤΤΑ
ΑΣ
ΣΕΕΙΙΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν
∆
∆..77..11.. Χ
Χεερρσσααίίεεςς εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς οοσσττρραακκοοκκααλλλλιιεερργγεειιώ
ώνν σσττιιςς εεκκββοολλέέςς ττοουυ ππ.. Λ
Λοουυδδίίαα
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη σαράντα (40) οικίσκων, στην παρόχθια ζώνη των εκβολών του ποταµού Λουδία, για
χρήση των οστρακοκαλλιεργητών του αλιευτικού συνεταιρισµού Κυµίνων - Ν. Μαλγάρων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
572.000,00€
√
Εργασία χάραξης αιγιαλού-παραλίας και παρόχθιας ζώνης
√
Τεχνική Προµελέτη του έργου
√
Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας και χωροθέτησης του έργου
√
Μελέτη προέγκρισης –χωροθέτησης του έργου
√
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία έργου
√
Σύνταξη φακέλου – αιτήµατος παραχώρησης χρήσης αιγιαλού–παραλίας
και παρόχθιας ζώνης
√
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την διάνοιξη γεωτρήσεων
√
Σύνταξη του φακέλου της πρότασης, προς το Ε.Π.PESCA
√
Μελέτη εφαρµογής του έργου (σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση του
έργου)
√
Σύµβουλος του έργου, για τη διαχείριση της χρηµατοδότησης του και την
υλοποίηση του
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
Άποψη των 20 διπλών οικίσκων υποστήριξης των
οστρακοκαλλιεργητών στις εκβολές του ποταµού Λουδία
(ανατολική όχθη)
Alpha MENTOR
25/37
∆
∆..77..22.. Χ
Χεερρσσααίίεεςς εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς οοσσττρραακκοοκκααλλλλιιεερργγεειιώ
ώνν σσττηηνν ππααρρααλλίίαα Χ
Χααλλάάσσττρρααςς
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη εξήντα (60) οικίσκων, στην παραλία Χαλάστρας, για
χρήση των οστρακοκαλλιεργητών του Αγροτικού – Αλιευτικού
Συνεταιρισµού Κυµίνων – Ν. Μαλάγρων και του Αλιευτικού
Οστρακοκαλλιεργητικού Συλλόγου ∆ήµου Αξιού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
660.103,00€
Εργασία χάραξης αιγιαλού και παραλίας
Τεχνική Προµελέτη του έργου
Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας και
χωροθέτησης του έργου
Μελέτη προέγκρισης – χωροθέτησης
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από
τη λειτουργία του έργου
Σύνταξη φακέλου–αιτήµατος παραχώρησης
χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για
τη διάνοιξη γεωτρήσεων
Σύνταξη του φακέλου της πρότασης, προς
το Ε.Π.PESCA
Μελέτη εφαρµογής του έργου (σύµφωνα µε
την εγκριτική απόφαση του έργου)
Σύµβουλος του έργου, για την διαχείριση
της χρηµατοδότησης του και την υλοποίηση
του
Κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου
Άποψη των 30 διπλών οικίσκων
υποστήριξης των οστρακοκαλλιεργητών
στην παραλία Χαλάστρας
∆
∆..77..33.. Χ
Χεερρσσααίίεεςς εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς οοσσττρραακκοοκκααλλλλιιεερργγεειιώ
ώνν Κ
Κλλεειιδδίίοουυ Ν
Ν.. Η
Ηµµααθθίίααςς
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη είκοσι (20) οικίσκων, στην παραλία Κλειδίου και στην
δυτική
όχθη
του
ποταµού
Λουδία,
για
χρήση
των
οστρακοκαλλιεργητών της περιοχής
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Alpha MENTOR
Οριστική τεχνική µελέτη του έργου
Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας και
χωροθέτησης του έργου
Μελέτη προέγκρισης – χωροθέτησης
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την λειτουργία του έργου
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για
τη διάνοιξη γεωτρήσεων
Σύνταξη φακέλου-αιτήµατος παραχώρησης
αιγιαλού-παραλίας και παρόχθιας ζώνης
Σύνταξη του φακέλου της πρότασης, προς
το Ε.Π.PESCA
Σύµβουλος του έργου, για την διαχείριση
και διοίκηση του
Απόφαση παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας
και παρόχθιας ζώνης
Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Υποβολή φακέλου πρότασης στο Ε.Π.ΑΛ
2000-2006
26/37
Ε. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τα έργα που αναφέρονται, έχουν πλήρη συνάφεια µε την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια,
εφόσον
τόσο
η
διασφάλιση
της
διοχετευτικότητας
των
ποταµών,
όσο
και
τα
µέτρα
αποκατάστασης και διαχείρισης του περιβάλλοντος, αναβαθµίζει και ενισχύει την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια.
ΕΕ..11.. ΕΕΡΡΓΓΑ
ΑΣ
ΣΤΤΗ
ΗΡΡΙΙΟ
Ο ΕΕΛ
ΛΕΕΓΓΧ
ΧΟ
ΟΥΥ Κ
ΚΑ
ΑΙΙ Π
ΠΙΙΣ
ΣΤΤΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΙΙΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ ΤΤΗ
ΗΣ
Σ ΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝ
ΝΗ
ΗΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΙΙ
Α
ΑΣ
ΣΦ
ΦΑ
ΑΛ
ΛΕΕΙΙΑ
ΑΣ
ΣΟ
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΕΕΙΙ∆
∆Ω
ΩΝ
Ν
Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η δηµιουργία και λειτουργία του "Εργαστηρίου Eλέγχου και Πιστοποίησης της Υγιεινής και
Ασφάλειας Οστρακοειδών" (Ε.Ε.Π.Υ.Α.Ο.) αποτελεί κρίκο στις προαπαιτούµενες δοµές και µέσα,
για
την
εξασφάλιση
υγειονοµικών
όρων,
οι
οποίοι
διέπουν
την
παραγωγή
και
διάθεση
οστρακοειδών.
Ο χαρακτήρας του Εργαστηρίου οριοθετείται στη διενέργεια καθηµερινού αυτοελέγχου ρουτίνας,
παρέχοντας υπηρεσίες κυρίως στους παραγωγούς και τους εµπόρους και συµπληρωµατικά,
παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες προς τους προϊστάµενους φορείς, οι οποίοι ασκούν έλεγχο
και έρευνα.
Επιπλέον, το Εργαστήριο θα στεγάσει δράσεις οι οποίες σήµερα υλοποιούνται ανεπαρκώς από τις
διάφορες Νοµαρχιακές υπηρεσίες και στερούνται υποδοµής. Το γεγονός αυτό στερεί τη δυνατότητα
απόκτησης σφαιρικής εικόνας γύρω από τα υγειονοµικά προβλήµατα της οστρακοκαλλιέργειας,
εξαιτίας της αδυναµίας σύνδεσης των δράσεων αυτών µεταξύ τους.
Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1.100.000,00€
√
Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας
√
Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και κτιριολογικού προγράµµατος
√
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
√
Υποστηρικτικές ενέργειες
Κάτοψη Εργαστηρίου Ελέγχου και Πιστοποίησης Οστρακοειδών
Alpha MENTOR
27/37
ΕΕ..22.. ΕΕΝ
ΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣ
Σ Π
ΠΡΡΟ
ΟΣ
ΣΤΤΑ
ΑΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ ΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΥΥ∆
∆Α
ΑΤΤΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΟ
ΟΥΥ
Θ
ΘΕΕΡΡΜ
ΜΑ
ΑΪΪΚ
ΚΟ
ΟΥΥ Κ
ΚΟ
ΟΛ
ΛΠ
ΠΟ
ΟΥΥ Α
ΑΠ
ΠΟ
Ο ΕΕΚ
ΚΤΤΑ
ΑΚ
ΚΤΤΕΕΣ
Σ Π
ΠΕΕΡΡΙΙΠ
ΠΤΤΩ
ΩΣ
ΣΕΕΙΙΣ
Σ Θ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ
ΡΡΥΥΠ
Α
Ν
Σ
Η
Σ
ΠΑΝΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το
προτεινόµενο
«µηχανισµού»
έργο
προβλέπει
αντιµετώπισης
στόχο να προασπίσει την
την
έκτακτων
ανάπτυξη
ενός
περιστατικών,
µε
οστρακοκαλλιέργεια στην περιοχή
του Θερµαϊκού Κόλπου απέναντι σε ενδεχόµενες έκτακτες
περιπτώσεις
θαλάσσιας
ρύπανσης.
Πιο
συγκεκριµένα,
ο
µηχανισµός αυτός θα είναι σε θέση να δρα άµεσα και
αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις εκείνες που περιστατικά
θαλάσσιας ρύπανσης θα είχαν ως αποτέλεσµα καταστροφές
στην οστρακοκαλλιέργεια, το εισόδηµα και την απασχόληση
του κλάδου στην περιοχή. Πρακτικά, η αντιµετώπιση των
περιστατικών αυτών θα γίνεται µε τη χρήση ειδικών πλωτών
φραγµάτων, µέσω των οποίων θα αποµονώνονται οι κηλίδες
και οι λοιπές επιβλαβείς ουσίες. Οι ουσίες αυτές θα ανακτώνται
από ειδικά µηχανήµατα (skimmers) ώστε να προλαµβάνεται
οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις οστρακοκαλλιέργειες. Το
έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1.062.882,00€
√ Μελέτη Σκοπιµότητας
√ Σύνταξη Τ∆Ε και πρότασης
√ Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδίου
ΕΕ..33.. Π
ΠΡΡΟ
ΟΣ
ΣΤΤΑ
ΑΣ
ΣΙΙΑ
Α ΤΤΩ
ΩΝ
ΝΑ
ΑΛ
ΛΙΙΕΕΥΥΤΤΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΡΡΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΟ
ΟΥΥ Ν
ΝΟ
ΟΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Λ
ΛΑ
ΑΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΙΙΑ
ΑΣ
Σ
Α
ΑΠ
ΠΟ
Ο ΕΕΚ
ΚΤΤΑ
ΑΚ
ΚΤΤΕΕΣ
ΣΠ
ΠΕΕΡΡΙΙΠ
ΠΤΤΩ
ΩΣ
ΣΕΕΙΙΣ
ΣΘ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ ΡΡΥΥΠ
ΠΑ
ΑΝ
ΝΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το προτεινόµενο έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός
«µηχανισµού» αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών από το
Πολυτεχνείο της Κρήτης (τµήµα µηχανικών περιβάλλοντος), µε
στόχο να προστατεύσει τους αλιευτικούς πόρους στις περιοχές
του νοµού Λακωνίας απέναντι σε ενδεχόµενες έκτακτες
περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης. Ο µηχανισµός αυτός θα είναι
σε θέση να δρα άµεσα και αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις
εκείνες που περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης θα είχαν ως
αποτέλεσµα καταστροφές στην αλιευτική παραγωγή, το
εισόδηµα και την απασχόληση του κλάδου στην περιοχή. Το
έργο έχει εγκριθεί και άµεσα θα ξεκινήσει η υλοποίησή του.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
600.000,00€
√ Μελέτη Σκοπιµότητας
√ Σύνταξη Τ∆Ε και πρότασης
√ Μελέτη Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
28/37
ΕΕ..44.. Σ
ΣΥΥΣ
ΣΤΤΗ
ΗΜ
ΜΑ
Α Κ
ΚΙΙΝ
Ν∆
∆ΥΥΝ
ΝΟ
ΟΥΥ Κ
ΚΑ
ΑΙΙ Κ
ΚΙΙΝ
ΝΗ
ΗΤΤΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΙΙΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ Α
ΑΠ
ΠΟ
Ο ΕΕΚ
ΚΤΤΑ
ΑΚ
ΚΤΤΑ
Α
Π
ΠΕΕΡΡΙΙΣ
ΣΤΤΑ
ΑΤΤΙΙΚ
ΚΑ
Α Θ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ ΡΡΥΥΠ
ΠΑ
ΑΝ
ΝΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ,, ΓΓΙΙΑ
Α ΤΤΗ
ΗΝ
Ν Π
ΠΡΡΟ
ΟΣ
ΣΤΤΑ
ΑΣ
ΣΙΙΑ
Α
ΤΤΩ
Ν
Α
Λ
Ι
Ε
Υ
Τ
Ι
Κ
Ω
Ν
Π
Ο
Ρ
Ω
Ν
Τ
Ο
Υ
Ν
Ο
Μ
Ο
Υ
Λ
Α
Κ
Ω
Ν
Ι
Α
Σ
ΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το προτεινόµενο έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός «µηχανισµού» αντιµετώπισης έκτακτων
περιστατικών από το Πολυτεχνείο της Κρήτης (Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος), µε στόχο να
προστατεύσει τους αλιευτικούς πόρους στις περιοχές του Νοµού Λακωνίας απέναντι σε ενδεχόµενες
έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης. Ο µηχανισµός αυτός θα είναι σε θέση να δρα άµεσα και
αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις εκείνες που περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης θα είχαν ως
αποτέλεσµα καταστροφές στην αλιευτική παραγωγή, το εισόδηµα και την απασχόληση του κλάδου
στην περιοχή. Το έργο έχει εγκριθεί και άµεσα θα ξεκινήσει η υλοποίησή του.
600.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
Μελέτη Σκοπιµότητας
√
Σύνταξη Τ∆Ε και πρότασης
√
Τεχνική Έκθεση
ΕΕ..55.. Π
ΠΡΡΩ
ΩΤΤΟ
ΟΒ
ΒΟ
ΟΥΥΛ
ΛΙΙΕΕΣ
Σ ΓΓΙΙΑ
Α ΤΤΗ
Η Λ
ΛΗ
ΗΨ
ΨΗ
Η Μ
ΜΕΕΤΤΡΡΩ
ΩΝ
Ν Π
ΠΡΡΟ
ΟΣ
ΣΤΤΑ
ΑΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ ΤΤΩ
ΩΝ
Ν
ΥΥ∆
∆Α
ΑΤΤΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν Κ
ΚΑ
ΑΙΙ ΤΤΩ
ΩΝ
Ν Α
ΑΛ
ΛΙΙΕΕΥΥΤΤΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
Ν Π
ΠΟ
ΟΡΡΩ
ΩΝ
Ν ΤΤΟ
ΟΥΥ Ν
Ν..
Κ
ΚΑ
ΑΒ
ΒΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΑ
ΑΠ
ΠΟ
Ο ΕΕΚ
ΚΤΤΑ
ΑΚ
ΚΤΤΑ
ΑΠ
ΠΕΕΡΡΙΙΣ
ΣΤΤΑ
ΑΤΤΙΙΚ
ΚΑ
ΑΘ
ΘΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΣ
ΣΣ
ΣΙΙΑ
ΑΣ
Σ ΡΡΥΥΠ
ΠΑ
ΑΝ
ΝΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ν.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το προτεινόµενο έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός «µηχανισµού» αντιµετώπισης έκτακτων
περιστατικών από το Πολυτεχνείο της Κρήτης (τµήµα µηχανικών περιβάλλοντος), µε στόχο να
προστατεύσει τους αλιευτικούς πόρους στις περιοχές του Νοµού Καβάλας απέναντι σε ενδεχόµενες
έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης. Ο µηχανισµός αυτός θα είναι σε θέση να δρα άµεσα και
αποτελεσµατικά στις περιπτώσεις εκείνες που περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης θα είχαν ως
αποτέλεσµα καταστροφές στην αλιευτική παραγωγή, το εισόδηµα και την απασχόληση του κλάδου
στην περιοχή. Το έργο έχει εγκριθεί και άµεσα θα ξεκινήσει η υλοποίησή του.
600.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Alpha MENTOR
√
Μελέτη Σκοπιµότητας
√
Σύνταξη Τ∆Ε και πρότασης
√
Τεχνική Έκθεση
29/37
ΕΕ..66.. ΕΕΝ
ΝΥΥ∆
∆ΡΡΕΕΙΙΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΣ
ΣΤΤΟ
ΟΡΡΙΙΑ
ΑΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά στην ανάπτυξη του ενυδρειολογικού χώρου (συµπεριλαµβανοµένου την ανάπτυξη των
ολοκληρωµένων κλειστών κυκλωµάτων νερού των ενυδρείων), µε σκοπό την τουριστική προβολή
και αξιοποίηση, την περιβαλλοντική αγωγή, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση και σε δεύτερο στάδιο
την επιστηµονική έρευνα.
Προβλέπεται να περιλαµβάνει χλωρίδα και πανίδα των εσωτερικών νερών της Ελλάδος, από την
λίµνη Καστοριάς, τον ποταµό Αλιάκµονα και συστήµατα άλλων περιοχών.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√ Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη
√ Μελέτη Ενυδρειολογικού Προγράµµατος
√ Ρυθµιστική – Αρχιτεκτονική Μελέτη
ΕΕ..77.. ΤΤΟ
ΟΥΥΡΡΙΙΣ
ΣΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΑ
ΑΞ
ΞΙΙΟ
ΟΠ
ΠΟ
ΟΙΙΗ
ΗΣ
ΣΗ
ΗΠ
ΠΑ
ΑΡΡΚ
ΚΟ
ΟΥΥ Ο
ΟΣ
ΣΤΤΡΡΑ
ΑΚ
ΚΟ
ΟΚ
ΚΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΙΙΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩ
ΩΝ
Ν
Σ
ΣΤΤΟ
Ο∆
∆ΕΕΛ
ΛΤΤΑ
ΑΠ
ΠΟ
ΟΤΤΑ
ΑΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Α
ΑΞ
ΞΙΙΟ
ΟΥΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αφορά στην ανάδειξη και πληροφόρηση για τη µυδοκαλλιεργητική παραγωγή, στο θαλάσσιο και
χερσαίο χώρου του ∆έλτα ποταµού Αξιού. Για τον σκοπό αυτό χρηµατοδοτήθηκε το Κέντρο
Υποδοχής Επισκεπτών και ακάρινο παράκτιο σκάφος (πλάβα) για µεταφορά οκτώ ατόµων, µέσω του
οποίου
πραγµατοποιείται
θαλάσσια
περιήγηση,
στις
πασσαλωτές
και
πλωτές
µονάδες
µυδοκαλλιεργειών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
105.649,00 €
√ Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας
√ Μελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας
√ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
√ Σύνταξη φακέλου πρότασης προς το Ε.Π. PESCA
Alpha MENTOR
30/37
ΕΕ..88.. ∆
∆ΙΙΑ
ΑΧ
ΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣ
ΣΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΣ
ΣΧ
ΧΕΕ∆
∆ΙΙΟ
ΟΦ
ΦΕΕΡΡΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΥΥΛ
ΛΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΤΤΑ
ΑΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Α
ΑΞ
ΞΙΙΟ
ΟΥΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΡΓΟΥ:
∆ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Η αναγκαιότητα σύνταξης του «∆ιαχειριστικού Σχεδίου», προέκυψε από την ΚΥΑ 14874/3291/98
«Μέτρα για την προστασία των υγροτόπων της Αλυκής Κίτρους, του κάτω ρου και του ∆έλτα των
ποταµών Αλιάκµονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού, της Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης
περιοχής τους». Το έργο είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για την οστρακοκαλλιέργεια στο
Θερµαϊκό κόλπο, εφόσον διασφαλίζει τη διοχευτικότητα των νερών του ποταµού.
Η εκπόνηση του «∆ιαχειριστικού Σχεδίου», αποτέλεσε πρωτοβουλία των ∆ήµων Αγ. Αθανασίου,
Αξιού, Ν. Χαλκηδόνας και Χαλάστρας, οι οποίοι χρηµατοδότησαν το έργο.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός της σύνταξης του "∆ιαχειριστικού Σχεδίου των φερτών υλών του ποταµού Αξιού" είναι η
ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων του ποταµού και συγκεκριµένα των φερτών υλών, στα
πλαίσια των όρων προστασίας του διεθνούς σηµασίας υγροβιότοπου.
Οι επιµέρους στόχοι του "∆ιαχειριστικού Σχεδίου" είναι:
Ο καθορισµός των όρων εκµετάλλευσης των φερτών υλών.
Η βελτίωση της διοχετευτικότητας του ποταµού, στα πλαίσια της αντιπληµµυρικής προστασίας
και αντιδιαβρωτικής λειτουργίας του.
Η αποκατάσταση υποβαθµισµένων τµηµάτων του ποταµού.
Η προστασία των φυσικών στοιχείων και σηµαντικών για την άγρια ζωή οικοτόπων του
ποταµού.
Η προστασία των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η προστασία των υφιστάµενων τεχνικών έργων και αυτών που κατασκευάζονται (γέφυρες).
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται:
Στην καταγραφή όλων των φυσικών στοιχείων του ποταµού και στην αξιολόγησή τους.
Στην
καταγραφή
όλων
των
ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων
και
παρεµβάσεων
που
πραγµατοποιούνται στην ευρύτερη κοίτη του ποταµού.
Στην καταγραφή των περιβαλλοντικών προβληµάτων και αλλοιώσεων του τοπίου που
επέφεραν οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις και η αξιολόγηση αυτών.
Στην ανάλυση των υδρολογικών και υδραυλικών δεδοµένων του ποταµού.
Στη σύνταξη ενός σχεδίου διαχείρισης των φερτών υλών που αποτελούνται κατά κύριο λόγο
από άµµο, στο τµήµα του ποταµού όπου υπάρχει το ειδικό καθεστώς προστασίας. Θα
περιγράφονται οι θέσεις και οι όροι παρέµβασης, συνοδευόµενοι από ένα χρονοδιάγραµµα
5ετούς διάρκειας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1.585.000 €
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Σύνταξη ∆ιαχειριστικού Σχεδίου
Έγκριση του ∆ιαχειριστικού Σχεδίου φερτών υλών π. Αξιού, µε την υπ’αρ. 60118/3444/02
Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Alpha MENTOR
31/37
ΕΕ..99.. LLIIFFEE EEN
NV
VIIFFR
RIIEEN
ND
DLLYY –– ΤΤΕΕΧ
ΧΝ
ΝΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΓΓΙΙΕΕΣ
Σ Φ
ΦΙΙΛ
ΛΙΙΚ
ΚΕΕΣ
Σ Π
ΠΡΡΟ
ΟΣ
Σ ΤΤΟ
Ο
Π
ΠΕΕΡΡΙΙΒ
ΒΑ
ΑΛ
ΛΛ
ΛΟ
ΟΝ
Ν ΓΓΙΙΑ
ΑΑ
ΑΓΓΡΡΟ
ΟΤΤΙΙΚ
ΚΗ
ΗΑ
ΑΝ
ΝΑ
ΑΠ
ΠΤΤΥΥΞ
ΞΗ
Η –– Π
ΠΟ
ΟΤΤΑ
ΑΜ
ΜΟ
ΟΣ
Σ ΕΕΥΥΡΡΩ
ΩΤΤΑ
ΑΣ
Σ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Alpha MENTOR
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΙ ΈΛΟΥΣ, ΣΚΑΛΑΣ, ΠΕΛΛΑΝΑΣ, ΜΙΣΤΡΑ, ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΦΑΡΙ∆ΟΣ,
ΚΡΟΚΕΩΝ, ΘΕΡΑΠΝΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδάτων) απαιτεί τη ανάπτυξη σχεδίων
διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης καθώς και δράσεις
αποκατάστασης για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και οικολογικής ποιότητας των
επιφανειακών υδάτων, των υπογείων υδάτων και των υδάτων της παράκτιας ζώνης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μέχρι σήµερα λόγω της παντελής έλλειψης ολοκληρωµένων και βιώσιµων σχεδίων διαχείρισης, οι
περιβαλλοντικές τεχνολογίες είχαν εφαρµοστεί µεµονωµένα και σποραδικά, αδιαφορώντας για τις
επιπτώσεις σε µεγαλύτερη κλίµακα, και κυρίως σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής. Υπάρχει άµεση
ανάγκη να ενσωµατωθεί ο σχεδιασµός τεχνολογιών αποκατάστασης περιβάλλοντος µε τα σχέδια
διαχείρισης υδάτων λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης.
Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη «εργαλειοθήκης» τεχνολογιών αποκατάστασης
ποιότητας υδάτων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους
στα διαχειριστικά σχέδια της λεκάνης απορροής του Ποταµού Ευρώτα και της παράκτιας ζώνης του.
Οι στόχοι αυτού του έργου συµπίπτουν µε τους στόχους της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά µε τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.
Το έργο επίδειξης θα γίνει σε 4 φάσεις:
Φάση 1: Ανάπτυξη Προκαταρκτικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης και Σχεδιασµός
των Τεχνολογιών Επίδειξης
Φάση 2: Επίδειξη Φιλικών προς το Περιβάλλον Τεχνολογιών
Φάση 3: Ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων λεκάνης απορροής
Φάση 4: Αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής και της διάχυσης των αποτελεσµάτων.
2.193.875 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
√
∆ιάχυση της πληροφορίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µελών
√
Οικονοµική διαχείριση
√
Υποστήριξη συναντήσεων
συµβουλευτικής επιτροπής
√
Τήρηση προθεσµιών παραδοτέων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µελών
επιτροπής
διαχείρισης
και
LIFE05ENV/GR/000245
Alpha MENTOR
32/37
ΣΤ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΕΝ
Ν∆
∆ΕΕΙΙΚ
ΚΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΣ
ΣΠ
ΠΙΙΝ
ΝΑ
ΑΚ
ΚΑ
ΑΣ
ΣΚ
ΚΥΥΡΡΙΙΟ
ΟΤΤΕΕΡΡΩ
ΩΝ
ΝΜ
ΜΕΕΛ
ΛΕΕΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΕΕΠ
ΠΕΕΝ
Ν∆
∆ΥΥΤΤΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΣ
ΣΧ
ΧΕΕ∆
∆ΙΙΩ
ΩΝ
Ν
ΕΡΓΟ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α/Α
1
ΚΕΝΤΡΟ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΦΟΙ
Α.Β.Ε.Ε.
∆ΗΜΟΥ∆Η
2
3
4
5
ΚΕΝΤΡΟ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
-
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΤΣΚΑΣ
Τεχνικοοικονοµική
µελέτη
(φάκελος
υποβολής πρότασης)
Μελέτη Σκοπιµότητας –
Βιωσιµότητας
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
ΑΦΟΙ
Α.Β.Ε.Ε.
Μελέτη Σκοπιµότητας –
Βιωσιµότητας
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
Μελέτη ∆ιάθεσης Υ.Α.
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
Μ.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
Μ.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
∆ΗΜΟΥ∆Η
ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
7
ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
-
ΒΕΡΒΙΤΗΣ - ΠΑΠΑΖΗΣ
-
9
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΠΑΤΣΩΚΗΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΙ∆ΗΣ
10
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆Η Ο.Ε.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
-
-
ΜΟΝΑ∆Α
ΠΑΧΥΝΣΗΣ
ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
11
Μ.Π.Ε.
Περιβαλλοντική Έκθεση
Μελέτη ∆ιάθεσης Υ.Α.
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
6
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
-
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
8
Μ.Π.Ε.
Τεχνική Έκθεση ∆ιάθεσης Υ.Α.
Μελέτη Σκοπιµότητας –
Βιωσιµότητας
Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
–
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΥΜΙΝΩΝ
ΟΣΤΡΑΚΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗ
Ν.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
ΝΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΦΟΙ
Α.Β.Ε.Ε.
–
∆ΗΜΟΥ∆Η
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
–
-
-
12
13
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Α. ∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ
Β. ∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
14
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Γ. ∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
15
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Α. ∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
16
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Β. ∆ΗΜΟΥ∆ΗΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
17
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Γ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
18
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΟΙ
Α.Β.Ε.Ε.
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
Τεχνική
Προµελέτη
(κτιριακών
Εγκαταστάσεων)
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
Μελέτη ∆ιάθεσης Υ.Α.
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
-
Μ.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
-
Μ.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
-
Μ.Π.Ε.
Π.Π.Ε.Α.
-
Π.Π.Ε.Α.
Μ.Π.Ε.
ΜΟΝΑ∆Α
∆ΗΜΟΥ∆Η
19
ΜΟΝΑ∆Α ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΥΦΛΙΩΡΗΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
20
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
21
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΡΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
22
ΟΣΤΡΑΚΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗ
Ν.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
ΜΟΝΑ∆Α
ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ
Ι∆ΙΩΤΗΣ
Μελέτη
Σχεδίου
ΜΟΝΑ∆Α
ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑΚΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
25
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ ΣΕ
ΟΡΥΖΩΝΑ
Ι∆ΙΩΤΗΣ
Μελέτη Σκοπιµότητας
26
ΜΟΝΑ∆Α
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
MYTILUS S.A.
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
27
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΡΕΙ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Ι∆ΙΩΤΕΣ
Οικονοµοτεχνική Μελέτη
23
24
ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
–
–
Επιχειρηµατικού
–
–
-
-
-
ΕΕΝ
Ν∆
∆ΕΕΙΙΚ
ΚΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΣ
ΣΠ
ΠΙΙΝ
ΝΑ
ΑΚ
ΚΑ
ΑΣ
ΣΚ
ΚΥΥΡΡΙΙΟ
ΟΤΤΕΕΡΡΩ
ΩΝ
ΝΜ
ΜΕΕΛ
ΛΕΕΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΕΕΡΡΓΓΩ
ΩΝ
Ν
ΕΡΓΟ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ
Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μελέτη σύστασης νοµικού
προσώπου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
−
−
−
Μελέτη Σκοπιµότητας,
Χωροταξικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
Έρευνα αγοράς
Επιχειρησιακό σχέδιο
ίδρυσης και λειτουργίας
Μελέτη Σκοπιµότητας
Βιωσιµότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΕΩΝ
Μ.Π.Ε.
Τεχνική Έκθεση
Μ.Π.Ε.
Τεχνική Μελέτη Κτιριακών
Π.Ο.Α.Π.∆. ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΚΒΟΛΩΝ Π. ΛΟΥ∆ΙΑ
∆. ΑΞΙΟΥ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Ο.Α.Π.∆. ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
∆. ΠΛΑΤΕΟΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«
«
«
«
Π.Ο.Α.Π.∆. ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
∆. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«
«
«
«
Π.Ο.Α.Π.∆. ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ –
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
∆. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«
«
«
«
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
∆. ΑΞΙΟΥ
∆. ΑΞΙΟΥ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μελέτη Σκοπιµότητας Βιωσιµότητας
-
-
-
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
∆. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
∆. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«
-
-
-
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ∆. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«
-
-
-
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
∆. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«
-
-
-
Copyright 2007© Alpha MENTOR Ε.Π.Ε.
Για απεριόριστο χρόνο, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή και χρήση δεδοµένων και στοιχείων
επεξεργασίας και ανάλυσης του συγκεκριµένου έντυπου υλικού από τρίτους, χωρίς την έγγραφη άδεια και
βεβαίωση της Alpha MENTOR Ε.Π.Ε., στα πλαίσια εφαρµογής του Ν.2121/1993, άρθρα 2,3 και 15, "περί
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας".