75-2014.pdf - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(Π.Ο.Ε.Σ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 817 (ειδ. αρ. 6221)
Ακαδημίας 87 3ος όροφος, ΤΚ 10678, (Γρ. ΑΝΕΑΕΔ)
τηλ. 2110135611, FAX 2110135612
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
ΠΡΟΣ :
Ως πίνακα αποδεκτών
ΚΟΙΝ
e-mail: [email protected]
Αρ. Πρωτ. 75/2014
Αθήνα, 30 Απρ 2014
:
ΘΕΜΑ :
Μοριοδότηση Στελεχών ΕΔ
ΣΧΕΤ
α. Υπ΄ αριθμ. Φ. 411 /253437/Σ. 2358/01-7-2013 απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
Β΄ 1631/01-7-2013, «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν
στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών,
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
β. Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
γ. Υπ΄ αριθμ. Φ. 411 /150326/Σ. 1373/27-4-2013 απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
Β΄ 1400/30-4-2012, «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων,
αποσπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων.
Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων»)
:
κε Υπουργέ.
Με τη σχετική (α) απόφασή σας εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια και λοιπά θέματα που
αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των Αξιωματικών,
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την εξουσιοδοτική
διάταξη του άρθρου 8 «Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων – Προσφυγές» του (β)
ομοίου, ανατρέποντας πλήρως τη σχετική (γ), η οποία ούτως ή άλλως ουδέποτε
εφαρμόστηκε αφού «πάγωσε» δις.
Παρ΄ όλ΄ αυτά, η σχετική (γ) σχολιάστηκε θετικά από το σύνολο των Ελλήνων
στρατιωτικών, απηχούσα την προσδοκία όλων για δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση
του σοβαρού θέματος της εσωτερικής μετανάστευσής τους (μετάθεσης), εν αντιθέσει με
την (α) όμοια που επέδρασε καταλυτικώς αρνητικά στην ψυχολογία τους, επαναφέροντας
ένα καθεστώς που χρόνια τώρα χαρακτηριζόταν από την αδικία, την εξωθεσμική
παρέμβαση, τις προσωπικές επαφές και εν τέλει την αναξιοκρατία.
Τα παραρτήματα που συνοδεύουν τη σχετική (α) απόφασή σας παραμένουν
μέχρι και σήμερα, για ακατανόητους λόγους, απόρρητα, ενώ ο τρόπος υπολογισμού των
μορίων, όπως αυτά αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήματα, δεν έγινε ουδέποτε γνωστός
στα στελέχη, με αποτέλεσμα να αλλάξουν άρδην μειούμενα τα μόρια ενός εκάστου,
δημιουργώντας τους σύγχυση και πανικό.
Το οξύμωρο δε της υπόθεσης είναι ότι, ενώ τα στελέχη κλήθηκαν να υποβάλλουν
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Έτος ιδρύσεως 2013
δηλώσεις φρουρών προτίμησης μεταθέσεων το Σεπτέμβριο του 2013, υπολογίζοντας τα
μόριά τους με βάση την κοινοποίηση αυτών που έλαβε χώρα το έτος 2013, εν τούτοις, με
την κοινοποίηση των μορίων μόλις τον τρέχοντα μήνα (Απρίλιο) του 2014 αιφνιδιάστηκαν,
αφού αντιλήφθηκαν ότι ο υπολογισμός των μορίων φέρεται να έγινε με την καινούρια
πλέον παραμετροποίηση, όπως η σχετική (α) όρισε, με αποτέλεσμα η επιθυμία
μεταθέσεως να μην υφίσταται πια ή να τυγχάνει αναθεώρησης, αλλά να μην μπορούν να
προβούν, πλέον, σε υποβολή νέας συμπληρωματικής ανάλογης δήλωσης φρουρών
προτίμησης με τα νέα δεδομένα.
Η κοινοποίηση των μορίων δεν έτυχε της κατευθύνσεως της παραγράφου 4 του
άρθρου 1 της σχετικής (α), σύμφωνα με την οποία: «Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των
Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ καταρτίζουν
ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού προσωπικού,
όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις της παρούσας, τις οποίες και κοινοποιούν στο
σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση, έως 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους», αλλά
έγινε κοινοποίηση των μορίων ενός εκάστου στελέχους στο στέλεχος αυτό και μόνο, στον
χρόνο που προαναφέρθηκε, δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτηματικά σκοπιμότητας.
Στο παράρτημα «Α» της σχετικής (α) απόφασής σας, ορίζεται σε μια
υποσημείωση ότι: «τυχόν μετάθεση των στελεχών, εντός της ίδιας περιφερειακής
ενότητας, σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 80 χλμ από την έδρα της προηγούμενης
Μονάδος – Υπηρεσίας – Επιτελείου που υπηρετούσαν (αφορά απόσταση και όχι
μετακίνηση), δεν θα αποτελεί λόγο για την εκ νέου μοριοδότησή τους». Αν και δεν
μπορούμε να αντιληφθούμε το λόγο ύπαρξης της εν λόγω υποσημείωσης, οφείλουμε να
επισημάνουμε ότι πάγια τακτική μέχρι και σήμερα ήταν η μέτρηση της όποιας απόστασης
να γίνεται σε χιλιόμετρα και όχι σε «ευθεία γραμμή» με το χάρακα επί του χάρτη. Η
υποσημείωση, κατά την άποψή μας, δηλώνει ότι στέλεχος που μετατέθηκε μετά από τρία
(3) χρόνια σε απόσταση μεγαλύτερη, λόγω της μορφολογίας της περιοχής, των 80
χιλιομέτρων να μη μοριοδοτείται πλέον στη Μονάδα που μετατέθηκε (πχ από την
Αλεξανδρούπολη στην Ορεστιάδα), αλλά να συνεχίσει να λαμβάνει τα μόρια της παλαιάς
Μονάδας του, τα οποία με την απόφασή σας, μετά την τριετία, από 1,75 το μήνα
μειώνονται σε 0,25 το μήνα. Αυτό συμβαίνει γιατί η απόσταση της νέας Μονάδας από την
παλαιά, σε «ευθεία γραμμή» με χάρακα επί του χάρτη, μπορεί να είναι πολύ λιγότερη των
80 χλμ, αφού ο χάρακας δεν μπορεί να παρακάμψει λόγγους, βουνά και ραχούλες. Σε
κάθε περίπτωση τα στελέχη πρέπει να λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στη
φρουρά που υπηρετούν, όταν υπάρχει πραγματική μετακίνησή τους στην περιοχή που
μετατέθηκαν.
Με την παραπάνω υποσημείωση εμφανίζονται στελέχη που υπηρέτησαν σε
περιοχές του Έβρου και της παραμεθορίου τα τελευταία δέκα (10) χρόνια να τιμωρούνται,
και μάλιστα αναδρομικά, με μειωμένα πλέον μόρια, αφού υπηρέτησαν, ακόμη και χωρίς
τη θέλησή τους, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών, λαμβάνοντας πλέον 0,25
μόρια.
Τέλος, στις φρουρές προτίμησης κατηγορίας V του παραρτήματος «Α» της
σχετικής (α) μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνεται και η Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, η
οποία όμως, για άγνωστους λόγους, εξαιρείται των περιπτώσεων των στελεχών που
τελούν σε μακρά αναρρωτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, άδεια ανατροφής τέκνου,
άδεια κυήσεως – τοκετού – ανατροφής τέκνου και δεν λαμβάνουν καθόλου μόρια για τη
χρονική περίοδο που βρίσκονται στις άδειες αυτές, ενώ αντίθετα λαμβάνουν 0,75 μόρια
έναντι των στελεχών που υπηρετούν στις λοιπές Μονάδες της παραπάνω κατηγορίας V
και των φρουρών της κατηγορίας IV (Δράμα, Σέρρες κλπ) που λαμβάνουν 0,5 μόρια το
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Έτος ιδρύσεως 2013
μήνα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη σκοπιμότητα της εξαίρεσης και της
συγκεκριμένης αυτής μοριοδότησης (της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής), η οποία σε
κάθε περίπτωση δημιουργεί έντονα τα αισθήματα της αδικίας και της δυσφορίας.
κε Υπουργέ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την τροποποίηση του παραρτήματος
«Α» της σχετικής (α) απόφασής σας απαλείφοντας πλήρως την προαναφερόμενη
υποσημείωση και την εξαίρεση που εμφανίζει την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής σε
διαφοροποίηση με τις λοιπές φρουρές ακόμη και της ίδιας αυτής κατηγορίας V στην
οποία συμπεριλαμβάνεται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υιοθέτηση των προτάσεών μας και
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6937087925
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Για ενέργεια
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (υπόψη ΥΕΘΑ, κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου) (λεωφ.
Μεσογείων, αριθμ. 227 – 231, 15451, Χολαργός) ([email protected], pressoffice@
mod.mil.gr, [email protected], [email protected],)
Για πληροφορία
- ΝΔ (υπόψη τομέα Άμυνας) (Λεωφόρος Συγγρού, αριθμ. 340, 17673, Καλλιθέα)
([email protected], [email protected])
- ΣΥΡΙΖΑ (υπόψη τομέα Άμυνας) (πλατεία Ελευθερίας 1, 10553, Αθήνα) ([email protected])
- ΠΑΣΟΚ (υπόψη τομέα Άμυνας) (οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 22, 10680, Αθήνα)
([email protected])
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (υπόψη τομέα Άμυνας) (οδός Χαροκόπου 2 & Συγγρού
196, 17671, Καλλιθέα) ([email protected])
- ΚΚΕ (υπόψη τομέα Άμυνας) (λεωφ. Ηρακλείου, αριθμ. 145, 14231, Ν. Ιωνία) ([email protected])
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (υπόψη τομέα Άμυνας) (οδός Δεληγιάννη, αριθμ. 50, σταθμός Λαρίσης,
Αθήνα) ([email protected])
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (υπόψη τομέα Άμυνας) (οδός Αγίου Κωνσταντίνου, αριθμ.
40, 10437, Αθήνα) ([email protected])
- κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ
- Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών
- Στρατιωτικοί συντάκτες
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Έτος ιδρύσεως 2013