ελληνικη δημοκρατια υπουργειο εσωτερικων, αποκεντρωσης

Αθήνα, 11/6/ 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγελική Φαϊτάκη
Τηλέφωνο:
213 1313383
Fax :
213 1313389
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.24/1332/9767
ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής &
Οργάνωσης
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Οργάνωσης Προσωπικού
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12
Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
ΘΕΜΑ : «Μοριοδότηση ξένης γλώσσας για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ και
ΕΣΤΑ, μοριοδότηση διοικητικής εμπειρίας σε Ε.Κ.Υ.Ο. και Ε.Τ.Α. Α.Ε.»
ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθμ5190/30-4-2010 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά τη μοριοδότηση
υποψηφίων για θέση προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με το
άρθρο 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν.3839/2010, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Προκειμένου για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η γνώση
ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο τεκμαίρεται, καθώς έχει κριθεί η
επάρκεια της γνώσης της σε αυτό το επίπεδο με την εισαγωγή τους στην
αντίστοιχη Σχολή. Προκειμένου για τους υποψήφιους που εξετάστηκαν
επιτυχώς σε δυο γλώσσες αλλά εντάχθηκαν σε μονόγλωσσο τμήμα δεν
δημιουργείται πρόβλημα, δεδομένου ότι πληρούν την απαίτηση της μιας
ξένης γλώσσας. Η εξακρίβωση της γλώσσας στην οποία εξετάστηκαν οι
υποψήφιοι αποδεικνύεται κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΣΔΔ ή την
ΕΣΤΑ.
2. Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.),
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αποτελεί υπηρεσία που τελεί
υπο την άμεση εποπτεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας
και, προκειμένου για το προσωπικό της εφαρμόζονται οι Ιεροί Κανόνες, ο
Υπαλληλικός Κώδικας και ο ισχύων Κανονισμός της. Εφόσον, βάσει των
ανωτέρω, η ΕΚΥΟ αποτελεί υπηρεσία του Δημοσίου, ο χρόνος που
διανύθηκε από υπάλληλο σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης της Ε.Κ.Υ.Ο.
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 85
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν.3839/2010.
3. Προκειμένου για τη μοριοδότηση της διοικητικής εμπειρίας σε θέση
προϊσταμένου, υπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα σε οργανικές
μονάδες του δημοσίου. Ως εκ τούτου, ο χρόνος που διανύθηκε από
μονίμους υπαλλήλους της υπηρεσίας σας με απόσπαση σε θέση ευθύνης
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. δεν δύναται να μοριοδοτηθεί
δεδομένου ότι η Ε.Τ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(ανώνυμη εταιρεία). Ο εν λόγω χρόνος θα μπορούσε να λογιστεί ως
χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης μόνο εάν υφίστατο ειδική διάταξη που
το όριζε ρητά. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται τέτοια διάταξη, η άσκηση των
καθηκόντων αυτών μπορεί να περιληφθεί στις λοιπές δραστηριότητες του
υπαλλήλου και να ληφθεί υπόψη για τη μοριοδότησή του από το
υπηρεσιακό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1γ(2), 2γ(2 )και
3γ(2) του άρθρου 85 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο
του Ν.3839/2010 (μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα
διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα).
Η Γενική Γραμματέας
Ευσταθία Μπεργελέ