(όπως τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2014), (PDF, 4,5MB)

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ........................................................................... 3
2.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ......................................................... 4
3.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ..................................................... 6
4.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ............................................................................................... 6
5.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ...... 9
6.
ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ....................... 9
6.1
Θεµατικές Ενότητες και Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας
(Κ.Α.∆.)............................................................................................................. 9
6.2
Κατηγορίες ενισχυόµενων επιχειρήσεων .......................................................... 10
6.3
Προϋποθέσεις Συµµετοχής ............................................................................... 12
7.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ............................................................................... 15
8.
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ............................................................................... 15
8.1
Καθεστώτα Ενίσχυσης ...................................................................................... 15
8.2
Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηµατοδοτικό Σχήµα.................................................... 16
9.
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ............................................... 19
10.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ............................................. 19
11.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ .................................................................................... 20
12.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KAI ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ………..…………………… ........ 21
13.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ................................................................................ 22
14.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ........................................................................................... 22
15.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ..................................................... 23
16.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ............................................... 25
16.1
Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου .................................... 25
16.2
Λοιπές τροποποιήσεις....................................................................................... 26
17.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ........................................................................ 27
18.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ .................................................................... 27
19.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ .......................................... 27
19.1
Υποχρεώσεις δικαιούχων.................................................................................. 27
19.2
Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας.............................................................................. 29
19.3
Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων .................................................... 29
19.4
Επιβολή κυρώσεων .......................................................................................... 29
20.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .......................................................................... 30
Σελίδα 2 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Ελληνική Οικονοµία, στην παρούσα συγκυρία, βρίσκεται υπό την πίεση
µίας σοβαρής δηµοσιονοµικής και χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η οποία έχει
επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών της χώρας και πλήττει όλους τους
τοµείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Η πλειοψηφία των ελληνικών
επιχειρήσεων βιώνει ανυπέρβλητα χρηµατοδοτικά προβλήµατα που
επηρεάζουν και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και το
επίπεδο της απασχόλησης µε τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ο
περιορισµός της ρευστότητας στην αγορά, από κοινού µε τη µεγάλη
γραφειοκρατία, αποθαρρύνουν τη νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα από
µια δυναµική εµφάνιση µε στόχο την αναστροφή αρκετών και σηµαντικών
αρνητικών δεδοµένων.
Με βάση τα παραπάνω αλλά και συνυπολογίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες
των περιφερειών της χώρας το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου &
Υπηρεσιών» έρχεται ως µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
των Περιφερειών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 να επιδιώξει:
™ τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας και
ιδιαίτερα του τοµέα της Μεταποίησης, του Τουρισµού, της Παροχής
Υπηρεσιών και του Εµπορίου σε συνθήκες ύφεσης.
™ την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και της
ανταγωνιστικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική
αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία,
ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας.
™ την
ανάδειξη
του
επιχειρηµατικού
«πλεονεκτήµατος»
των
περιφερειών της χώρας µέσω στοχευµένων ενεργειών ενίσχυσης
ΜΜΕ, στους εν λόγω τοµείς και δραστηριότητες.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις
τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε
συνθήκες κρίσης. Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση επιδιώκεται
και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και
σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Το εν λόγω Πρόγραµµα αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα
πραγµατοποιηθούν στις δεκατρείς (13) ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας,
στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
Όπως προαναφέρθηκε, το Πρόγραµµα στοχεύει στην ανάδειξη και ενίσχυση
των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων των περιφερειών της χώρας. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασµό µε τον εθνικό στόχο αναβάθµισης του ρόλου των
Περιφερειών στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, οδήγησε στην
Σελίδα 3 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης του Προγράµµατος, στο πλαίσιο
του οποίου οι Περιφέρειες έχουν καθοριστικό ρόλο.
2.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο προϋπολογισµός του παρόντος Προγράµµατος ανέρχεται σε 456,0 εκ.
ευρώ και κατανέµεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως
παρακάτω:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
( ∆/∆. σε €)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
Αττική
22.500.000,00 90.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 18.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00 130.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ
456.000.000,00 Κ. Μακεδονία
∆. Μακεδονία
Ήπειρος
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Ιόνια
∆. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Κρήτη
Η χρηµατοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µέσω των παρακάτω επιχειρησιακών προγραµµάτων:
1. Ποσό 130.500.000,00€, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση
έγκρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κοινοτική ενίσχυση από
το ΕΤΠΑ (CCI2007GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα
προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας
και της Ψηφιακής Σύγκλισης».
2. Ποσό
135.000.000,00€
από
το
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
Μακεδονίας-Θράκης που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/2610-2007 απόφαση έγκρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CCI 2007GR161PO008). Το Πρόγραµµα
εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (90 εκ. €),
στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα
στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» (22,5 εκ. €) και στον άξονα
προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» (22,5 εκ. €).
Σελίδα 4 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
3. Ποσό 63.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας-Ηπείρου που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007)
5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CCI 2007GR16UPO001). Το
Πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή σύγκλιση
και επιχειρηµατικότητα Θεσσαλίας» (22,5 εκ. €), στον άξονα
προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Στερεάς
Ελλάδας» (18,0 εκ. €) και άξονα προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή σύγκλιση
και επιχειρηµατικότητα Ηπείρου» (22,5 εκ. €)
4. Ποσό 60.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ Ε(2007) 5439/5-112007 απόφαση έγκρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κοινοτική
ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CCI 2007GR16UPO002). Το Πρόγραµµα
εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης» (22,5 εκ. €), στον άξονα
προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (22,5 εκ. €) και στον άξονα προτεραιότητας
6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου»
(15 εκ. €). Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εθνική συµµετοχή
θα ανέλθει στο 100%.
5. Ποσό 67.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής
Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων που εγκρίθηκε µε την υπ΄
αριθ Ε(2007) 5441/5-11-2007 απόφαση έγκρισης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CCI
2007GR161PO007).
Το
Πρόγραµµα
εντάσσεται
στον
άξονα
προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα ∆υτικής
Ελλάδας» (22,5 εκ. €), στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηµατικότητα Πελοποννήσου» (22,5 εκ. €) και στον άξονα
προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Ιονίων
Νήσων» (22,5 εκ. €).
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι: (α) η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων
όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων
περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο
ευνοηµένων περιφερειών και
(β) η συµβολή στην διόρθωση των
κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην
συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των
αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών.
Η κατηγοριοποίηση ανά Θεµατική Ενότητα και ανά κατηγορία επιχειρήσεων
(υφιστάµενες και νέες - υπό σύσταση) αναλύεται στο Κεφάλαιο 6 του
παρόντος Οδηγού.
Σελίδα 5 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
3.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το παρόν Πρόγραµµα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(ΕΥ∆ ΕΠΑΕ), τον Ενδιάµεσο Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και τις Περιφέρειες
της χώρας.
Ειδικότερα, οι Περιφέρειες συµβάλλουν στην:
™ Εξειδίκευση
των
όρων
και
προϋποθέσεων
επιλεξιµότητας
(καθεστώς
ενίσχυσης,
ποσοστά
∆ηµόσιας
επιχειρήσεων
Χρηµατοδότησης, επιλέξιµοι ΚΑ∆ κτλ.), και συνεπώς στον καθορισµό
του ουσιαστικού περιεχοµένου του Προγράµµατος, στο πλαίσιο της
εθνικής
πολιτικής
βελτίωσης
της
ανταγωνιστικότητας
των
επιχειρήσεων, αύξηση της εξωστρέφειάς τους και εισαγωγής της
καινοτοµίας.
™ Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης (πρόεδρος και πλειοψηφία
µελών) και συνεπώς : α) στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης
και β) στην επιλογή των προς χρηµατοδότηση προτάσεων
™ Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης µετά την ένταξη και
συνεπώς στον έλεγχο επί ζητηµάτων τροποποίησης των σχεδίων,
επιλεξιµότητας επενδυτικών µεταβολών, παραλαβής ολοκληρωµένων
έργων κ.τ.λ.
Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ ενεργούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
αποφάσεις εκχώρησης και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.
4.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην υλοποίηση του προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «∆ιαχείριση, Έλεγχος και
Εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013» όπως εκάστοτε ισχύει,
Π.∆.98/1996 (ΦΕΚ 77Α)
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 14053/ΥΠΑΣΥ∆
1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.08) όπως ισχύει,
Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 για την εφαρµογή των
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (De minimis),
Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2008 και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 14 (Γενικός
Απαλλακτικός Κανονισµός – ΓΑΚ)
Ευρωπαϊκός Κανονισµός ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.7.2006
(ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”,
όπως ισχύει.
Σελίδα 6 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
7.
8.
Ευρωπαϊκός Κανονισµός ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006
(ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την
εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της
11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και
το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει.
Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ)1080/2006 (Κανονισµός για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
Σηµειώνονται επίσης τα εξής:
1. Τα παρεχόµενα από το Πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν την µορφή
χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων
επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, µετά την ολοκλήρωση του
έργου, αφορά σε µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων δαπανών.
2. Ο παρών Οδηγός έχει λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις των στρατηγικών
µελετών
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
των
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα.
3. Ο συνολικός προϋπολογισµός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων
σύµφωνα µε την κατάταξη τους ανάλογα µε τους διατιθέµενους πόρους
σε κάθε Περιφέρεια, όπως αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο 2. Στην
παραπάνω διαδικασία κατανοµής συµµετέχουν µόνο οι προτάσεις που
έλαβαν τουλάχιστον το 50% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας. Στο
πρόγραµµα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν τη µεγαλύτερη
βαθµολογία µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού ανά επιχειρησιακό
πρόγραµµα. ∆ηλαδή, η βαθµολογία βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία,
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη µιας πρότασης στο Πρόγραµµα.
4. Στη γενικότερη φιλοσοφία του ΕΣΠΑ τίθεται ως προτεραιότητα η λήψη
µέτρων για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων και την αύξηση της
προσβασιµότητας σε δοµές και υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο Πρόγραµµα θα πρέπει να
λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων
µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 16) της Ε.Ε.
5. Για την υλοποίηση του Προγράµµατος έχουν ληφθεί υπόψη όσα
προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της
15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην
εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας (De minimis aid), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα του
Κανονισµού. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το συνολικό ποσό των
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή
ίδια δεδοµένη επιχείρηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
Εποµένως προκειµένου να ενταχθεί µία πρόταση λαµβάνεται υπόψη το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει εγκριθεί προς µια
επιχείρηση µέσα σε µία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2)
προηγούµενα έτη) πριν από την ηµεροµηνία ένταξης της
πρότασης.
Σελίδα 7 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού «Όταν
το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός µέτρου
ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό
ενίσχυσης δεν µπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του παρόντος
κανονισµού, ούτε προς το µέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο.
Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήµατος
του παρόντος κανονισµού για το συγκεκριµένο µέτρο ενίσχυσης ούτε
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε
µεταγενέστερο χρονικό σηµείο».
Ο έλεγχος ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας De – Μinimis γίνεται όχι µόνο
σε επίπεδο µεµονωµένης επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο «δεδοµένης
επιχείρησης» σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ)
1998/2006. Ως «δεδοµένη επιχείρηση» νοείται µια ενιαία οικονοµική
οντότητα, η οποία περικλείει µια ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών
και λοιπών στοιχείων, που έχουν ταχθεί στη διαρκή εξυπηρέτηση
ορισµένου οικονοµικού σκοπού, και δύναται να περιλαµβάνει άλλες
επιχειρήσεις όπως η οµάδα ή όµιλος επιχειρήσεων µε κοινούς
επιχειρηµατικούς σκοπούς τόσο πριν την ένταξη της πρότασης (στις
διατάξεις του παρόντος) όσο και κατά την ολοκλήρωση του έργου (βλέπε
Παράρτηµα VI του παρόντος Οδηγού).
Το σηµείο αυτό θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ελέγχου πριν την
ένταξη και κατά την πρώτη εκταµίευση επί ποινή αποκλεισµού /
απόρριψης της πρότασης σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του
ορίου σώρευσης σε οποιαδήποτε περίοδο των τριών ετών (τρέχον έτος
και τα 2 προηγούµενα έτη). Για το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζονται
µόνον οι de minimis ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση κατά το τρέχον
έτος και κατά τα 2 προηγούµενα έτη.
Σύµφωνα επίσης µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1998/2006 / άρθρο 2, παρ.
5, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες
κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση
αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που
καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε
κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Για την παρακολούθηση της τήρησης του ανώτατου ορίου όλων των
ενισχύσεων De minimis και της σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας
µε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, καταγράφονται στο
Έντυπο Υποβολής Πρότασης και σε Υπεύθυνη ∆ήλωση όλες οι
χορηγηθείσες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ανά δεδοµένη επιχείρηση
(ανεξάρτητα εάν είναι για τις ίδιες ή άλλες επιλέξιµες δαπάνες) καθώς και
οι χορηγηθείσες άλλες κρατικές ενισχύσεις µόνο για τις ίδιες επιλέξιµες
δαπάνες και συµπληρώνονται οι σχετικοί πίνακες µε τα απαιτούµενα
στοιχεία (σύµφωνα µε την α.π. 3357/ ΕΥΣ/1338/27-01-2011) από τους
αρµόδιους ΕΦ∆ και από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Για το λόγο
αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση προς
αξιολόγηση στο παρόν πρόγραµµα, θα δηλώσει εγγράφως στο Έντυπο
Υποβολής Πρότασης, στους σχετικούς πίνακες, και στη σχετική Υπεύθυνη
∆ήλωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα
Προγράµµατα και τα Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς
Σελίδα 8 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
πόρους στα οποία ενδεχοµένως συµµετείχε για τις ίδιες επιλέξιµες
δαπάνες, καθώς και το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τον Κανόνα ΕΚ
αρ. 1998/2006 κατά την τελευταία τριετία, ανεξαρτήτως αν αφορούν τις
ίδιες ή άλλες επιλέξιµες δαπάνες για να ελεγχθεί η συγκεκριµένη
απαίτηση τήρησης του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων De minimis.
7. Θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 (Άρθρα 5-9) καθώς και τα
οριζόµενα στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόβλεψη προσβασιµότητας των ατόµων
µε αναπηρία (ΑµεΑ) όπως και οι λοιπές απαιτήσεις αυτού1.
5.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης
Ένταξης στο Πρόγραµµα για την υλοποίηση των έργων από τους
δικαιούχους είναι τα παρακάτω:
• ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο
Πρόγραµµα.
• Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και φυσική υποβολή
φακέλων προτάσεων
• Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλοµένων
προτάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Οδηγού.
• Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει µε
φθίνουσα
βαθµολογική
κατάταξη
µέχρι
εξαντλήσεως
των
διατιθέµενων πόρων ανά Περιφέρεια, όπως αυτοί κατανέµονται στο
Κεφάλαιο 2 του παρόντος Οδηγού.
• Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους
υποψηφίους.
6.
6.1
ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Θεµατικές
Ενότητες
και
∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.)
Επιλέξιµοι
Κωδικοί
Αριθµοί
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
Για περισσότερες πληροφορίες για την νοµοθεσία µπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία «Ε.Σ.Α.µε.Α», Ελ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη Αθήνα, Τηλ. 210 9949837, Φαξ 2105238967, www.esaea.gr, e-mail:
[email protected]
1
Σελίδα 9 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
α)
Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας µεταποιητικών
επιχειρήσεων.
β) Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας
και
της
ανταγωνιστικότητας
τουριστικών
επιχειρήσεων.
γ)
Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο-Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων µε
προτεραιότητα σε δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του Εµπορίου και
των Υπηρεσιών.
Η επιλογή της Θεµατικής Ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης
συσχετίζεται µε το δηλούµενο (προτεινόµενο) ή τους δηλούµενους
(προτεινόµενους) προς ενίσχυση ΚΑ∆. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης
δύο ή περισσότερων ΚΑ∆, όλοι οι δηλούµενοι προς ενίσχυση ΚΑ∆ πρέπει να
ανήκουν στην ίδια Θεµατική Ενότητα.
Οι
επιλέξιµες
κατηγορίες
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Οδηγού.
(ΚΑ∆)
Ειδικότερα, όσον αφορά στις δραστηριότητες Μεταποίησης µε
κωδικό ΚΑ∆ 24 «Παραγωγή βασικών µετάλλων» εξαιρούνται οι
επενδύσεις του τοµέα χάλυβα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον
Ευρωπαϊκό Κανονισµό 800/2008, Άρθρο 1, σηµείο 29.
6.2
Κατηγορίες ενισχυόµενων επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάµενες και νέες - υπό σύσταση
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόµενες Περιφέρειες
και κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1. υφιστάµενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που µέχρι τις 31.12.2011,
έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
δωδεκάµηνης διάρκειας.
2. νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρησείς που δεν εµπίπτουν
στην ως άνω κατηγορία των υφιστάµενων. ∆ιευκρινίζεται ότι για την
παρούσα πρόσκληση, επιχειρήσεις «υφιστάµενες» στο εξωτερικό,
νοούνται ως «νέες-υπό σύσταση» επιχειρήσεις.
∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι
δηµόσιοι φορείς ή δηµόσιοι οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και
οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώµατα ψήφου των οποίων
συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δηµόσιοι φορείς µεµονωµένα ή
από κοινού.
∆εν έχουν επίσης δικαίωµα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το
σύστηµα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε µορφής).
Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος τα επενδυτικά σχέδια που θα
υποβληθούν από νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις θα αξιολογηθούν ενιαία,
ανεξάρτητα από τη Θεµατική Ενότητα στην οποία θα υποβληθούν, ενώ των
υφιστάµενων επιχειρήσεων θα αξιολογηθούν ανά Θεµατική Ενότητα, στην
οποία έχουν υποβληθεί.
Σελίδα 10 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Ακολουθεί η κατανοµή του διαθέσιµου Προϋπολογισµού (∆/∆ σε €) ανά
Περιφέρεια και ανά κατηγορία ενισχυόµενης επιχείρησης.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ (∆/∆ σε €)
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Νέες - υπό
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
Υφιστάµενες
σύσταση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
επιχειρήσεις
επιχειρήσεις
(∆/∆ σε €)
Ανατολική Μακεδονία22.500.000,00
80%
20%
Θράκη
Κ. Μακεδονία
90.000.000,00
70%
30%
∆. Μακεδονία
22.500.000,00
70%
30%
Ήπειρος
22.500.000,00
80%
20%
Στερεά Ελλάδα
18.000.000,00
70%
30%
Θεσσαλία
22.500.000,00
70%
30%
Ιόνια
22.500.000,00
80%
20%
∆. Ελλάδα
22.500.000,00
70%
30%
Πελοπόννησος
22.500.000,00
70%
30%
Β. Αιγαίο
22.500.000,00
80%
20%
Ν. Αιγαίο
15.000.000,00
80%
20%
Κρήτη
22.500.000,00
80%
20%
Αττική
130.500.000,00
80%
20%
ΣΥΝΟΛΟ
456.000.000,00
Η κατανοµή του διαθέσιµου Προϋπολογισµού (∆/∆ σε €) ανά Περιφέρεια και
ανά Θεµατική Ενότητα για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις είναι η
ακόλουθη:
Κατανοµή προϋπολογισµού ανά Περιφέρεια και ανά Θεµατική Ενότητα για
υφιστάµενες επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη
Κ. Μακεδονία
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(∆/∆ σε €)
Μεταποίηση
(€)
Εµπόριο Υπηρεσίες (€)
18.000.000,00
7.200.000,00
3.600.000,00
7.200.000,00
63.000.000,00
28.980.000,00
18.900.000,00
15.120.000,00
∆. Μακεδονία
15.750.000,00
7.087.500,00
1.575.000,00
7.087.500,00
Ήπειρος
18.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
9.000.000,00
Στερεά Ελλάδα
12.600.000,00
5.040.000,00
2.520.000,00
5.040.000,00
Θεσσαλία
15.750.000,00
6.300.000,00
5.670.000,00
3.780.000,00
Ιόνια
18.000.000,00
5.400.000,00
7.200.000,00
5.400.000,00
Πελοπόννησος
15.750.000,00
6.300.000,00
4.725.000,00
4.725.000,00
∆. Ελλάδα
15.750.000,00
6.300.000,00
3.150.000,00
6.300.000,00
Β. Αιγαίο
18.000.000,00
7.200.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
Ν. Αιγαίο
12.000.000,00
3.600.000,00
6.000.000,00
2.400.000,00
Κρήτη
18.000.000,00
4.500.000,00
6.300.000,00
7.200.000,00
Αττική
104.400.000,00
41.760.000,00
20.880.000,00
41.760.000,00
ΣΥΝΟΛΑ
345.000.000,00
134.167.500,00
Σελίδα 11 από 30
Τουρισµός
(€)
90.420.000,00
120.412.500,00
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Η κατανοµή του διαθέσιµου Προϋπολογισµού (∆/∆ σε €) ανά Περιφέρεια
για τις νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις είναι η ακόλουθη και αφορά
στο σύνολο των Θεµατικών Ενοτήτων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (∆/∆ σε €)
(για τις νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις)
Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη
Κ. Μακεδονία
4.500.000,00 27.000.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 5.400.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 26.100.000,00 ∆. Μακεδονία
Ήπειρος
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Ιόνια
Πελοπόννησος
∆. Ελλάδα
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Κρήτη
Αττική
ΣΥΝΟΛΑ
111.000.000,00 Σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού, εντός της ίδιας
Περιφέρειας, το αδιάθετο ποσό δύναται να µεταφερθεί είτε µεταξύ
κατηγορίων επιχειρήσεων (υφιστάµενες και νέες - υπό σύσταση) µε την
αρχική κατανοµή ανά Θεµατική Ενότητα, είτε µεταξύ Θεµατικών Ενοτήτων,
και µέχρι εξαντλήσεως της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης.
6.3
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Για τους σκοπούς του παρόντος Προγράµµατος, το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «∆υνητικός
∆ικαιούχος της Ενίσχυσης». Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών
δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα µε την κατηγορία
των ενισχυόµενων επιχειρήσεων (υφιστάµενες ή νέες - υπό σύσταση):
Υφιστάµενες Επιχειρήσεις:
• να µην εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων µε το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
• να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους
επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας
• να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν την υποβολή της
επενδυτικής πρότασης
• να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του
Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτηµα IV του παρόντος Οδηγού)
Σελίδα 12 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
να µη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
να λειτουργούν νόµιµα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ
άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση
ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρµόδιο Επιµελητήριο σε
περίπτωση που βάσει νόµου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Επιχειρήσεις που στερούνται νόµιµης άδειας λειτουργίας καθώς και
επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν
υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωµένης άδειας λειτουργίας µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το
Πρόγραµµα
να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σηµεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων
γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτηµα V
του παρόντος Οδηγού)
να λειτουργούν αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες µορφές
επιχειρήσεων: ατοµική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα µεριµνήσουν για τις κατάλληλες
υποδοµές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης
ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως
υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και
λοιπές
ηλεκτρονικές
εφαρµογές
όπως
ηλεκτρονικά
σηµεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να υποβάλλουν έως µία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:
• να µην εµπίπτουν ή να δεσµεύονται ότι δεν θα εµπίπτουν στα κριτήρια
διαχωρισµού πράξεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
• να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους
επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας
• οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν
την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση
επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν την
πρώτη εκταµίευση επιχορήγησης
• να έχουν ή να δεσµευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικροµεσαίας
Επιχείρησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008,
λαµβανοµένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτηµα
ΙV του παρόντος Οδηγού)
Σελίδα 13 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
να λειτουργούν νόµιµα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ
άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση
έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρµόδιο Επιµελητήριο
σε περίπτωση που βάσει νόµου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Επιχειρήσεις που στερούνται νόµιµης άδειας λειτουργίας καθώς και
επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν
υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωµένης άδειας λειτουργίας µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το
πρόγραµµα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσµεύονται
ότι θα λειτουργήσουν νόµιµα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην
ολοκλήρωση του έργου τους
να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε µία
από τις ακόλουθες µορφές επιχειρήσεων: ατοµική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε.,
Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
να τηρούν ή να δεσµευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία
Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
να µην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
(µόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (µόνο για τις νέες
επιχειρήσεις)
να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα µεριµνήσουν για τις κατάλληλες
υποδοµές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης
ατόµων µε αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως
υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και
λοιπές
ηλεκτρονικές
εφαρµογές
όπως
ηλεκτρονικά
σηµεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη
και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος
µέτοχος της επιχείρησης να µην έχει κλείσει κατά το
προηγούµενο δωδεκάµηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στην ίδια σχετική αγορά ή σε όµορες αγορές.
να υποβάλλουν έως µία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό
σύσταση επιχείρηση
∆ιευκρινίζεται ότι για την παρούσα πρόσκληση, επιχειρήσεις
«υφιστάµενες» στο εξωτερικό, νοούνται ως «νέες-υπό σύσταση»
επιχειρήσεις.
Υπογραµµίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε
µία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά,
απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και συµµετοχής στο
πρόγραµµα. Η µη ικανοποίηση κάθε µίας εξ' αυτών αποτελεί
συνθήκη αποκλεισµού της πρότασης. Συνεπώς η µη ικανοποίησή
Σελίδα 14 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκµηρίωση για την ικανοποίησή τους
αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται
και θα τίθεται στο αρχείο.
7.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού
δικαιούχου ενίσχυσης µπορεί να κυµαίνεται:
•
από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως
300.000,00 €) για τη Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση»
•
από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως
300.000,00 €) για τη Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός» και
•
από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως
100.000,00 €) για τη Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο -Υπηρεσίες».
Κάθε δυνητικός δικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση
µε
προϋπολογισµό
µεγαλύτερο
του
µέγιστου
επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού της Θεµατικής Ενότητας στην οποία έχει υποβάλει
πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν
επιχορηγούνται, αντικείµενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου
αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του
υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά µε ιδιωτική συµµετοχή.
Το µέγιστο επιχορηγούµενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόµενα όρια.
8.
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
8.1
-
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
-
Καθεστώτα Ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις του παρόντος προγράµµατος θα διατεθούν ως εξής :
•
στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 και
ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού, για τις Περιφέρειες Ανατολική
Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία,
Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη,
•
στο πλαίσιο του Κανονισµού για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
minimis) (ΕΚ) 1998/2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας και ειδικότερα τα άρθρα
2 και 3 αυτού, για τις Περιφέρειες Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο
Αιγαίο
Σελίδα 15 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Επίσης, στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008
και ειδικότερα του άρθρου 14 αυτού, θα διατεθούν ενισχύσεις για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών µόνο για τις νέες-υπό σύσταση µικρές
και πολύ µικρές επιχειρήσεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
8.2
Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηµατοδοτικό Σχήµα
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική
συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των
επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του παρόντος
Οδηγού Προγράµµατος, έχουν ως ακολούθως:
Ποσοστά Ενίσχυσης
Α) Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) µε βάση το άρθρο 13 του
Καν. (ΕΚ) 800/2008
Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική) (%)
Περιφέρειες
% ενίσχυσης
για µεσαίες
επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για µικρές
και πολύ
µικρές
επιχειρήσεις
% ιδιωτικής
συµµετοχής
για µεσαίες
επιχειρήσεις
% ιδιωτικής
συµµετοχής
για µικρές και
πολύ µικρές
επιχειρήσεις
Ανατολική
Μακεδονία- Θράκη
Κ. Μακεδονία
50
60
50
40
40
50
60
50
∆. Μακεδονία
40
50
60
50
Ήπειρος
50
60
50
40
Θεσσαλία
40
50
60
50
Ιόνια
40
50
60
50
∆. Ελλάδα
50
60
50
40
Πελοπόννησος
40
50
60
50
Β. Αιγαίο
40
50
60
50
Κρήτη
40
50
60
50
Σελίδα 16 από 30
Ιδιωτική Συµµετοχή
(%)
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Β) Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) µε βάση τον Καν. (ΕΚ)
1998/2006
Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
(%)
Ιδιωτική Συµµετοχή
(%)
%
ιδιωτικής
συµµετοχής
για µεσαίες
επιχειρήσεις
%
ιδιωτικής
συµµετοχής
για µικρές
και πολύ
µικρές
επιχειρήσεις
Περιφέρειες
%
ενίσχυσης
για µεσαίες
επιχειρήσεις
%
ενίσχυσης
για µικρές
και πολύ
µικρές
επιχειρήσεις
Στερεά Ελλάδα
40
50
60
50
Ν. Αιγαίο
40
50
60
50
Αττική
40
50
60
50
Γ) Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών µόνο νέων και υπό σύσταση
επιχειρήσεων µε βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008
∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική και Εθνική)
(%)
Περιφέρειες
Όλες οι Περιφέρειες
%
ενίσχυσης
για µεσαίες
επιχειρήσεις
-
%
ενίσχυσης
για µικρές
και πολύ
µικρές
επιχειρήσεις
25 κατά τα
τρία πρώτα
έτη µετά την
ίδρυση της
επιχείρησης
και 15 κατά
τα δύο
επόµενα έτη
Ιδιωτική Συµµετοχή
(%)
%
ιδιωτικής
συµµετοχής
για µεσαίες
επιχειρήσεις
%
ιδιωτικής
συµµετοχής
για µικρές και
πολύ µικρές
επιχειρήσεις
100
75
Ιδιωτική συµµετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της
ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή/και
δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιµοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται
από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη
εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς
όρους.
Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο Πρόγραµµα µπορούν να κάνουν
χρήση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της
Σελίδα 17 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
ΕΤΕΑΝ, του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και του προγράµµατος JEREMIE,
τα οποία διατίθενται µέσω των Τραπεζών.
Αναλυτικός Πίνακας µε τα ενδεικτικά προγράµµατα χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων του ΕΣΠΑ που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την υποστήριξη της
ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των εργαλείων που
χρηµατοδοτούνται από αµιγώς εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII.
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που το δάνειο εµπεριέχει στοιχεία
ενίσχυσης, αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωµή της τελικής
δόσης της ∆ηµόσιας ∆απάνης ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση
να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις περί σώρευσης των Κανονισµών
800/2008 και 1998/2006 αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η επένδυση
υπάγεται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό, η οικονοµική
συµµετοχή του δικαιούχου δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25%
του προϋπολογισµού του έργου.
Η ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση)
αποδεικνύεται µε την εξόφληση των παραστατικών σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό.
Ο τραπεζικός δανεισµός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιµοποιηθεί
θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή οµολογιακού δανείου
εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από άλλους
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου
λογαριασµού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και
µέσω αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη
στον εν λόγω λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο
προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των
όρων σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και
σε συνάλλαγµα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε
δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης,
είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος
αντίγραφο της σχετικής σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις
εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου
λογαριασµού.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και
δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η
εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε
τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα αντιστοιχεί σε
µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για
την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της
δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει
υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του
βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το Πιστωτικό
Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του
προγράµµατος.
Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών,
τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του
δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και είναι επιλέξιµα µόνο
Σελίδα 18 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
στην περίπτωση που είναι επιλέξιµη η ενίσχυση των λειτουργικών
δαπανών της επιχείρησης.
9.
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεµατικές Ενότητες «Μεταποίηση»
και «Τουρισµός» και
τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο Υπηρεσίες».
Υπάρχει η δυνατότητα τρίµηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από
αίτηµα του δικαιούχου της ενίσχυσης.
Η ανωτέρω παράταση δε δύναται να εγκρίνεται εφόσον η υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει την 30/06/2015 και πρέπει να
προσαρµόζεται αναλόγως.
10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας δαπανών καθορίζεται σύµφωνα µε
το καθεστώς ενίσχυσης της κάθε Περιφέρειας όπως αυτά αναφέρονται στην
Ενότητα 8.1 του παρόντος Οδηγού.
Ειδικότερα, ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται:
α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006
(Κανονισµό De minimis), η ηµεροµηνία Προκήρυξης του
Προγράµµατος
β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 800/2008 (Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισµό), η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της πρότασης στο Πρόγραµµα.
Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από
την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε
τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών:
Σελίδα 19 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Α/Α
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
60%
80%
60%
1.
Κτίρια, εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος
2.
Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
100%
100%
100%
3.
Μεταφορικά Μέσα
(επαγγελµατικής χρήσης)
15.000
15.000
10.000
4.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις
Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης Ενέργειας
100%
100%
100%
5.
∆ικαιώµατα τεχνογνωσίας
20%
20%
20%
6.
Πιστοποίηση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας
6.000 €
6.000 €
6.000 €
7.
Λογισµικό
30.000 €
30.000 €
10.000 €
8.
Προβολή - Προώθηση
20.000 €
30.000 €
10.000 €
9.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
10.000 €
10.000 €
10.000 €
40%
40%
40%
10.
Λειτουργικές δαπάνες µόνο για
τις νέες- υπό σύσταση µικρές
επιχειρήσεις (ποσοστό
χρηµατοδότησης 25% των
επιλέξιµων δαπανών που
πραγµατοποιούνται κατά τα τρία
πρώτα έτη µετά την ίδρυση της
επιχείρησης και το 15% κατά τα
δύο επόµενα έτη)
Επί ποινής αποκλεισµού, η κατανοµή του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
έκαστης πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά
την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.
Κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν θα ελέγχεται η τήρηση των µέγιστων
ποσοστών και ποσών των κατηγοριών δαπανών παρά µόνο τα µέγιστα
εγκεκριµένα επιχορηγούµενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
Οι επιλέξιµες δαπανες καθώς και οι όροι και τρόποι εξόφλησης αυτών
αναλύονται στο Παράρτηµα VII του παρόντος Οδηγού.
11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Σελίδα 20 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι
προτάσεις υποβάλλονται µέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr
Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η
υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν, θα είναι αυτές οι οποίες έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχει αποσταλεί
εµπρόθεσµα στους τόπους υποβολής ο φυσικός φάκελος. Ο φυσικός
φάκελος υποβάλλεται στο σηµείο το οποίο ο επενδυτής δηλώνει
στην ηλεκτρονική του υποβολή
Πληροφορίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία υποβολής των επενδυτικών
προτάσεων, του αρµόδιους φορείς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
υποβολής, το έντυπο υποβολής πρότασης και χρήσιµες επισηµάνσεις για τη
σωστή υποβολή της πρότασης αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήµατα
VIII, IX, X, XI και XII του παρόντος Οδηγού.
12.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
Με το πέρας των υποβολής των προτάσεων, ακολουθεί η διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων µε την ευθύνη της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, τη συµµετοχή
των περιφερειών και την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.
Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο γίνεται έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ τυπικών
προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής των προτάσεων συµφωνα
µε όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα XIII.
Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης
2. Οικονοµική Κατάσταση Επιχείρησης (µόνο για τις υφιστάµενες)
3. Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου
4. Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου στην κοινωνία και οικονοµία.
Αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης, οι εµπλεκόµενοι φορείς, τα κριτήρια,
υποκριτήρια και οι συντελεστής βαρύτητας αυτών περιγράφοται στο
Παράρτηµα ΧΙΙΙ του παρόντος Οδηγού.
Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης
των έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ.
Σελίδα 21 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Οι δικαιούχοι των έργων ενηµερώνονται για την ανάρτηση της απόφασης
ένταξης, στους σχετικούς δικτυακούς τόπους, από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ µετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης θα αποστείλει σε κάθε
δικαιούχο σχετική ενηµέρωση µε το εγκεκριµένο φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο του έργου του.
Επίσης ο ΕΦΕΠΑΕ ενηµερώνει κάθε υποψήφιο που απορρίφθηκε από την
διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης έργων, για την/ις αιτία/ες της
απόρριψης της πρότασής του.
Σηµειώνεται ότι ως ηµεροµηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της
επένδυσης λαµβάνεται η ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο
Πρόγραµµα.
13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρµόδιους
φορείς για την:
ƒ
ƒ
ƒ
παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους
ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων του έργου
τους
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα
εγκεκριµένα χαρακτηριστικά και περιορισµούς του έργου τους.
Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Οδηγού και της απόφασης
ένταξης δύναται να συνεπάγεται την ανάκλησή της και την έντοκη
επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).
Αναλυτικά, η διαδικασία παρακολούθησης των έργων παρουσιάζεται στο
Παράρτηµα XIV του παρόντος Οδηγού.
Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει στους ∆ικαιούχους σχετικές οδηγίες υλοποίησης
του έργου για την αποτελεσµατική παρακολούθησή του µετά την υπογραφή
της Απόφασης Ένταξης, καθώς επίσης και όταν καταστεί αναγκαίο.
14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου του κάθε δικαιούχου γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι :
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των πιστοποιηµένων
δαπανών του έργου.
Σελίδα 22 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
•
Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται
που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την
ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια
λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα
στον αρµόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη
άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο
µέχρι και έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί
ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες
εκκρεµότητες δηµιουργηθούν. Σε περίπτωση που η άδεια δεν
προσκοµισθεί εντός της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας ο ΕΦΕΠΑΕ
εισάγει άµεσα το θέµα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία
κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για την ανάκληση
(απένταξη) ή µη του έργου και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου
να επιστρέψει την καταβληθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων
δαπανών του, πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και
καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.
Σηµειώνεται ότι, ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαµβάνεται η
ηµεροµηνία στην οποία πραγµατοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που
αφορούσε την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του
έργου.
∆εν είναι δυνατόν ένα έργο να θεωρηθεί ως ολοκληρωµένο και κατά
συνέπεια να παραληφθεί, αν δεν πληρούνται αθροιστικά οι ως άνω
προϋποθέσεις. Επίσης, δεν είναι δυνατό να παραληφθεί έργο για το οποίο
έχει υλοποιηθεί και πιστοποιηθεί οικονοµικό αντικείµενο κάτω του ελάχιστου
προβλεπόµενου επιχορηγούµενου προϋπολογισµού (30.000,00€ για τη
Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση» και 20.000,00€ για τις Θεµατικές Ενότητες
«Τουρισµός» και «Εµπόριο -Υπηρεσίες»).
Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες δεν υπέβαλαν Αίτηµα
Επαλήθευσης
–
Πιστοποίησης
Ολοκλήρωσης
εντός
είκοσι
(20)
ηµερολογιακών ηµερών από την τυπική ηµεροµηνία λήξης του έργου τους,
εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταµίευση επιχορήγησης.
Στις ως άνω περιπτώσεις, ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται την απένταξη του έργου στην
Επιτροπή Παρακολούθησης προκειµένου αυτή να γνωµοδοτήσει σχετικά για
την έκδοση της σχετικής απόφασης.
15. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται
από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης
επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Σελίδα 23 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Α) Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση
προκαταβολής, µέχρι το 100,0% της δηµόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο
δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από
αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ µε
διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, µέχρι την παραλαβή του έργου.
Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής
επιχορήγησης, δύναται ο ∆ικαιούχος να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής
ορισµένου χρόνου εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο
δικαιούχος υποχρεούται, προ της λήξεως της εγγυηµένης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ
εγγυητικής επιστολής, να προσκοµίσει άλλη εγγυητική επιστολή προς
αντικατάστασή της για το τυχόν υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα διατήρησης
της προκαταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος, κατόπιν έγγραφης
ενηµέρωσης από τον ΕΦΕΠΑΕ, οφείλει να επιστρέψει εντόκως το ποσό της
εκταµιευθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης που δεν έχει συµψηφιστεί µε
αναλογούσα σε πραγµατοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου
επιχορήγηση, άλλως ο ΕΦΕΠΑΕ θα προβεί σε διαδικασία κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να αποµειώνεται σταδιακά µε
βάση ισόποσο συµψηφισµό µε αναλογούσα σε πραγµατοποιηθείσες και
πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δηµόσια επιχορήγηση και έπειτα από
αίτηµα του επενδυτή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο
µετά τον πλήρη συµψηφισµό της µε αναλογούσα σε πραγµατοποιηθείσες και
πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου επιχορήγηση.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα / επιλογή σε δικαιούχο που έλαβε
προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν ελεγχθούν και
πιστοποιηθούν κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 13 ανωτέρω δαπάνες του
έργου του, να ζητήσει την καταβολή πρόσθετης δηµόσιας επιχορήγησης
µέχρι και του συνολικού υπολειπόµενου ύψους αυτής, µε διατήρηση της
υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής και εφόσον τόσο το περιεχόµενο όσο και
το ποσό – ύψος αυτής, της επιστολής, είναι κατάλληλα διατυπωµένο και
επαρκεί αντίστοιχα.
Β) Ενδιάµεσες καταβολές
Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήµατος Επαλήθευσης Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων
δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής του Αιτήµατος, και η
αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται µέχρι το
80% της εγκριµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης.
Γ) Αποπληρωµή
Πραγµατοποιείται έπειτα από επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων
δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του, πραγµατοποιείται η
λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν
οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση.
Σελίδα 24 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Επισηµάνσεις
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι
τελικά µικρότερη της εγκριθείσης, η δηµόσια χρηµατοδότηση θα υπολογισθεί
επί του πραγµατοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου, µε
ελάχιστο κόστος τα 30.000,00 για τη Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση» και
και 20.000,00 για τις Θεµατικές Ενότητες «Τουρισµός» και «Εµπόριο Υπηρεσίες».
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
16.1 Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται
τροποποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (ΦΟΑ) της
επένδυσης. Είναι δυνατές έως δύο (2) τροποποιήσεις του οικονοµικού και
φυσικού αντικειµένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό
περιορισµό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυµίας ή έδρας,
µετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή
τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο
Πρόγραµµα.
Σε κάθε περίπτωση στο υποβληθέν αίτηµα τροποποίησης πρέπει να
δικαιολογείται ειδικώς και επαρκώς η αναγκαιότητα της τροποποίησης και
τεκµηριώνεται η µη αλλοίωση των στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί.
Το αίτηµα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου πρέπει να
υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρµόδιο εταίρο) πριν την ηµεροµηνία λήξης του
έργου,
όπως
αυτή
προκύπτει
βάσει
της
Απόφασης
Ένταξης,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί, µε την
εκάστοτε τυποποιηµένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρµα και συνοδευόµενο από όλα
κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προµηθευτών,
τεχνικές προδιαγραφές κλπ.)
Σηµειώνεται ότι:
- ∆εν γίνεται δεκτό αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού.
- Η µεταφορά κονδυλιών δαπανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών
δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του εγκεκριµένου συνολικού
προϋπολογισµού.
- Στον τροποποιηµένο επιχορηγούµενο προϋπολογισµό θα πρέπει να
τηρούνται τα µέγιστα ποσοστά και ποσά των κατηγοριών δαπανών.
- ∆εν γίνεται δεκτό αίτηµα µείωσης του συνολικά επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού κάτω των 30.000,00 για τη Θεµατική Ενότητα
«Μεταποίηση» και των 20.000,00 για τις Θεµατικές Ενότητες
«Τουρισµός» και «Εµπόριο -Υπηρεσίες».
- Η αλλαγή προµηθευτή, η οποία δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε
άλλη µεταβολή του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της εκάστοτε δαπάνης δεν συνιστά αιτία τροποποίησης,
ενσωµατώνεται στο αίτηµα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται
απευθείας µε αυτό.
Σελίδα 25 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
-
Η αλλαγή δαπάνης µε νέα, για την οποία τεκµηριώνεται από τον
∆ικαιούχο κατά την υποβολή αιτήµατος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι:
1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία ∆απανών
3. έχει την ίδια Περιγραφή
4. έχει την ίδια χρήση
5. έχει παρόµοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά
6. υποβάλλεται στο ίδιο ή σε µικρότερο σε σχέση µε το
εγκεκριµένο πλήθος (Μονάδα Μέτρησης)
7. υποβάλλεται στο ίδιο ή σε µικρότερο (µε την επιφύλαξη της 4ης
σηµείωσης-παύλας ανωτέρω), σε σχέση µε το εγκεκριµένο
συνολικό κόστος δαπάνης (Συνολική Τιµή)
δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήµατος
τροποποίησης, ενσωµατώνεται στο αίτηµα επαλήθευσης/πιστοποίησης
και εξετάζεται απευθείας µε αυτό.
Σηµειώνεται ότι, οι δαπάνες που αφορούν στη διευκόλυνση της
προσβασιµότητας των ΑµεΑ, δεν δύναται να µεταφέρονται σε άλλη
κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται το κόστος τους µε µείωση του
φυσικού αντικειµένου. Οι υποδοµές για ΑµεΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν
υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο αλλά µπορούν να υλοποιηθούν µε ίδια
κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την
επαλήθευση - πιστοποίηση.
16.2 Λοιπές τροποποιήσεις
Ο ΕΦΕΠΑΕ εξετάζει και εγκρίνει/απορρίπτει αιτήµατα επενδυτών που έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραµµα και αφορούν σε πάσης φύσεως τροποποιήσεις
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
Ενδεικτικά, εξετάζει και λαµβάνει απόφαση για:
• Αλλαγή υπεύθυνου έργου
• Αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου
• Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 3 µήνες (αυτοδίκαιη)
• Μεταβολή επωνυµίας ή/και νοµικής µορφής της επιχείρησης
• Μεταβολή εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης
• Αλλαγή χρηµατοδοτικού σχήµατος µόνο σε περίπτωση ενσωµάτωσης
τραπεζικού δανεισµού (σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού
δανεισµού
δεν
απαιτείται
τροποποίηση.
Η
αλλαγή
αυτή
ενσωµατώνεται στο αίτηµα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται
απευθείας σε αυτό)
• Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης
Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που διαφοροποιούν ουσιωδώς τα κριτήρια
επιλεξιµότητας και δύνανται να έχουν ως αποτέλεσµα τη µη επιλεξιµότητα
του επενδυτικού σχεδίου. Για αυτές, ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται σχετικά στην
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία και γνωµοδοτεί για την τελική
απόρριψη ή µη του έργου και την έκδοση σχετικής απόφασης.
Σελίδα 26 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν
εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ.
17. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα στον οποίο υπάγεται η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ,
συγκροτoύνται
Επιτροπή/ές
Παρακολούθησης
των
έργων
του
Προγράµµατος. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής και θα ορίζονται τα µέλη της.
Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης µε δικαίωµα ψήφου θα είναι στελέχη
της εκάστοτε Περιφέρειας, του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων αυτού και της ΕΥ∆
ΕΠΑΕ.
18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η Απόφαση Ολοκλήρωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα στον οποίο
υπάγεται η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και περιλαµβάνει το σύνολο των ολοκληρωµένων
έργων του Προγράµµατος, τα οποία έχουν παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η απόφαση αυτή θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα στοιχεία των
ολοκληρωµένων έργων ανά Περιφέρεια, όπως επωνυµία, ΑΦΜ, αρχικά
εγκεκριµένο προϋπολογισµό και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη καθώς και
τελικό προϋπολογισµό και καταβληθείσα δηµόσια δαπάνη.
19. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.1 Υποχρεώσεις δικαιούχων
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την ένταξη τους
και για τρία (3) χρόνια µετά από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του
έργου πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να τηρούν τους όρους της ένταξης
β) Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από
φυσικά φαινόµενα
γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά
φαινόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενηµέρωση του
ΕΦΕΠΑΕ που έχει την ευθύνη επίβλεψης της πορείας του έργου
µετά την παραλαβή και αποπληρωµή του έργου.
δ) Να µη µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά
στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από
άλλα (όµοιας ή καλύτερης τεχνολογίας) κυριότητας του φορέα και
ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της
Σελίδα 27 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης2, µε υποχρέωση
γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός έξι (6) µηνών στην
αρµόδια υπηρεσία.
Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ικαιούχος, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Κανονισµού
1083/2006, υποχρεούται στη διασφάλιση ότι εντός τριών (3) ετών από την
ολοκλήρωση της πράξης, η εν λόγω πράξη δεν έχει υποστεί σηµαντική
τροποποίηση:
α) η οποία επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή
παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα
β) η οποία απορρέει είτε από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου
υποδοµής είτε από τη παύση της παραγωγικής δραστηριότητας
2. Οι επιχειρήσεις-∆ικαιούχοι για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν επιτρέπεται:
α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της Απόφασης
Ένταξης φορέα να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την
εταιρική/µετοχική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα
ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής.
β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της
Απόφασης Ένταξης φορέα να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της
ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της
συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό
αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων ένταξης
παραµένει στον εκµισθωτή.
3. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν, κατά την ολοκλήρωση του έργου
αλλά και για τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης,
υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ ή σε οποιοδήποτε
άλλο φορέα ελέγχου για την αποτίµηση της επίτευξης των γενικών και
ειδικών στόχων του προγράµµατος.
4. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών
του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική µερίδα καθ΄
όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10)
χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της
επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων
του ∆ηµοσίου ή των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος.
2
Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το
γνήσιο της υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη
διαδικασία παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί
δειγµατοληπτικός έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω
Σελίδα 28 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
19.2 Υποχρεώσεις ∆ηµοσιότητας
Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής
υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ)1828/2006 της Ε.Ε. να
τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησής του πινακίδα ενηµέρωσης
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που
διενεργούν δηµόσιες αρχές.
19.3 Εξέταση τήρησης υποχρεώσεων δικαιούχων
Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την
παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης και ενηµερώνει σχετικά την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. Ο
ΕΦΕΠΑΕ τηρεί επίσης λεπτοµερείς φακέλους των έργων για µία δεκαετία
µετά την ολοκλήρωση των έργων.
Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των
δικαιούχων των ενισχύσεων γίνεται υποχρεωτικά µε διοικητική επαλήθευση
βάσει των υποβληθέντων από το δικαιούχο δικαιολογητικών ή βάσει
διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδοµένων.
∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον
ΕΦΕΠΑΕ, από τη ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ έχει το δικαίωµα
διενέργειας όχι µόνο δειγµατοληπτικών αλλά και στοχευµένων επανελέγχων
µετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.
Για τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει
ενδεικτικά τα εξής:
ƒ
ƒ
∆ηµοσιευµένο ισολογισµό ή δήλωση φορολογίας στην περίπτωση που
δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµού.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης των δεσµεύσεων που προβλέπει το
καθεστώς ενίσχυσης.
19.4 Επιβολή κυρώσεων
Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι
προβλεπόµενες από τους όρους ένταξης του έργου και του παρόντος
Οδηγού κυρώσεις, όπως η αναλογική µείωση ή επιστροφή της
καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.
Σελίδα 29 από 30
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013»
20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ∆ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004/C/244/02, ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡTHMA XΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙΙ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Σελίδα 30 από 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Αρχή Ελέγχου
ΑμεΑ
Αίτημα
Επαλήθευσης
Πιστοποίησης
Δαπανών
Ανάκτηση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα,
λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή
πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και
ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες
–
ΑΠΙΣ
ΑΠ
Αχρεωστήτως
Καταβληθέν
Ποσό
ΔΑ
Δημόσια Δαπάνη
Δημοσιονομική
Διόρθωση
Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ για την
επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου του.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή
φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής, πριν διαβιβαστούν
στην Επιτροπή των ΕΚ
Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της
στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει
συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα
πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους.
Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν
προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της
δαπάνης.
Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή
δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για
τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος.
Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον
κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή
τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής,
καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή
ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων περιφερειακών
ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν
σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής
συμμετοχής
σε
ένα
έργο
ή
πράξη,
στο
πλαίσιο
της
Σελίδα 1 από 3 Δικαιούχος
ΕΕ
Eυρ. Επιτροπή
ΕΠ
ΕΠΑΕ
ΕΣΠΑ
ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΦΔ
ΕΦΕΠΑΕ
€
συγχρηματοδότησης του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της
περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που
διαπιστώνεται.
Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος
για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια
των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης,
οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν
μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την
Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη
χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα
επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του
στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και
του ΕΤΠΑ.
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα»
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που
καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε
διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής
Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση
του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και
του Ταμείου Συνοχής.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα»
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο
4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία
ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης,
και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση
µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος φορέας
διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία
ΟΤΑ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων,
πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει
φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά
του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα
του ανατεθεί, β) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το
αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση
που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική
διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση
ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και
του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης.
Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Ευρώ
Σελίδα 2 από 3 Ιδιωτική
συμμετοχή
Ίδια συμμετοχή
ΟΠΣ
ΠΣΚΕ
Παρατυπία
ΠΔΕ
Πράξη/Έργο
ΕΠΑΕ
ΣΑΕ
ΣΔΕ
ΥΠΑΑΝ
ΥΠΑΣΥΔ
Φορέας
χρηματοδότησης
Φορέας της
Επένδυσης /
Φορέας
υλοποίησης
Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την
υλοποίηση ενός έργου και υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας
συμμετοχής και δανεισμού
Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ένας
Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: το πληροφοριακό σύστημα
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών,
Υποδομών και Δικτύων στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που
αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού
νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα, που με
ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό
σύστηµα
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, στο οποίο καταχωρούνται τα
δεδομένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις
του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει
από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή
ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό
αδικαιολόγητης δαπάνης.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή
του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της,
σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή
παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους
δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα
Προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.
Συλλογική Απόφαση Έργου
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών
και Δικτύων
Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540Β) του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου
2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες
του Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει.
Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης
των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης
στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο
πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της
συνθήκης.
Σελίδα 3 από 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ∆ - NACE 2008
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
Κ. Μακεδονία
∆. Μακεδονία
Ήπειρος
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Ιόνια
∆. Ελλάδα
Πελοπόννησος
Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Κρήτη
Αττική
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Σελίδα 1 από 23
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
11
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Γ
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
A
A
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
A
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
A
A
A
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Γ
Γ
Γ
Α
Β
A
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Γ
Γ
Γ
Α
Β
A
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Γ
Α
Β
A
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Β
Γ
Α
Β
A
Λοιπά ορυχεία και λατοµεία
08.0
10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων
07.2
09.0
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης
08.92
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα
09.90.11
Βιοµηχανία τροφίµων
Παραγωγή παγωτών
10.52
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.71
Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων
10.72
ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων
10.73
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82
Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
10.85
Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και
10.86
διαιτητικών τροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.89
Ποτοποιία
Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων ποτών
11.01
11.05
11.07
13
13.10
13.20
13.30
13.91
13.92
13.93
13.94
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή µεταλλικού νερού και άλλων
εµφιαλωµένων νερών
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ
Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από
ενδύµατα
Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
2 από 23
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
13.95
13.96
13.99
14
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.20
14.31
14.39
15
15.11
15.12
15.20
16
16.10
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29
17
17.11
17.12
17.21
17.22
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από µη υφασµένα
είδη, εκτός από τα ενδύµατα
Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων
Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρµατος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας
Κατασκευή υποδηµάτων
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών µε
βάση το ξύλο
Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδοµικής
Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβώτιων
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από
φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Παραγωγή χαρτοπολτού
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εµπορευµατοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και
ειδών τουαλέτας
3 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Β
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Γ
Β
Γ
Α
Β
A
Β
Β
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Α
Α
Β
Β
A
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
A
A
A
A
A
A
Β
Β
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
A
A
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Α
Γ
Γ
Α
A
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
A
A
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
A
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
A
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
A
A
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Γ
A
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Γ
A
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
17.23
17.24
17.29
18
18.11
18.12
18.13
18.14
18.20
19
19.10
19.20
20
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.20
20.30
20.41
20.42
20.51
20.52
20.53
20.59
20.60
21
21.10
21.20
22
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Εκτύπωση εφηµερίδων
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων
Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων
Παραγωγή χρωστικών υλών
Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών
Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε
πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων,
µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισµού και στίλβωσης
Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
Παραγωγή εκρηκτικών
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή µη φυσικών ινών
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών
σκευασµάτων
Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες
4 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
A
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
A
A
A
A
A
A
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Β
Β
A
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Β
Β
A
Α
Α
Γ
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Β
Β
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Γ
Α
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Β
Γ
Γ
A
A
A
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
22.11
22.19
22.21
22.22
22.23
22.29
23
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
23.20
23.31
23.32
23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.51
23.52
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.70
23.91
23.99
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και σωλήνων από
καουτσούκ· αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών
οχηµάτων) από καουτσούκ
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και
καθορισµένων µορφών
Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών
Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή ινών γυαλιού
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού,
περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων
Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων
από οπτή γη
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών
διακοσµητικών ειδών
Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών
εξαρτηµάτων
Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής
Παραγωγή τσιµέντου
Παραγωγή ασβέστη και γύψου
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα
Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος
Κατασκευή κονιαµάτων
Κατασκευή ινοτσιµέντου
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο
Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
5 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
A
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
Β
Β
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Β
Β
A
A
A
A
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή βασικών µετάλλων
24
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
A
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Β
Γ
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
A
A
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
A
ΕΞΑΙΡOYNTAI οι ΚΑ∆ που σχετίζονται µε τον τοµέα χάλυβα, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 800/2008, Άθρο 1, σηµείο 29
25
25.11
25.12
25.21
25.29
25.30
25.40
25.50
25.61
25.62
25.71
25.72
25.73
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
26
26.11
26.12
26.20
26.30
26.40
26.51
26.52
26.60
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και
τα είδη εξοπλισµού
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών
Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης
Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων
Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού
νερού για την κεντρική θέρµανση
Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση
µετάλλων µε έλαση· κονιοµεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Κατασκευή µαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων
Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιοµηχανών
Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
εξοπλισµού
Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και
πλοήγησης
Κατασκευή ρολογιών
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής
και θεραπευτικής χρήσης
6 από 23
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
26.70
26.80
27
27.11
27.12
27.20
27.31
27.32
27.33
27.40
27.51
27.52
27.90
28
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.29
28.30
28.41
28.49
28.91
28.92
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών
µετασχηµατιστών
Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρµάτων και
καλωδίων
Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης
Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού
Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες
αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων
Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας
Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών
Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών µετάδοσης κίνησης,
στοιχείων οδοντωτών τροχών και µετάδοσης κίνησης
Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού)
Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής
χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
Κατασκευή µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου
Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία
Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία και τις
δοµικές κατασκευές
7 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
A
A
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Γ
Β
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
A
A
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
A
A
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
A
Β
Β
Α
Α
Γ
Γ
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Β
Β
Β
Γ
A
A
A
A
A
A
Β
Α
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Γ
A
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99
29
29.10
29.20
29.31
29.32
30
30.12
30.20
30.30
30.91
30.92
30.99
31
31.01
31.02
31.03
31.09
32
32.11
32.12
32.13
32.20
32.30
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και
καπνού
Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυµάτων ή δερµάτινων ειδών
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Β
Α
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Γ
Β
A
Β
Α
Γ
Β
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Γ
A
Β
Α
Γ
Β
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Γ
A
Β
Β
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
Γ
Γ
A
Β
Α
Β
Γ
Α
Α
Γ
Α
Α
Γ
Γ
Γ
A
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Γ
Γ
Γ
A
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
A
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
A
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Α
Β
A
A
A
A
A
Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών
ειδών
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και
ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα· κατασκευή
ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για
µηχανοκίνητα οχήµατα
Κατασκευή άλλων µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα
οχήµατα
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων και συναφών
µηχανηµάτων
Κατασκευή µοτοσικλετών
Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωµάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες
Κοπή νοµισµάτων
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών ειδών
Κατασκευή µουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
8 από 23
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
32.40
32.50
32.91
32.99
33
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.19
33.20
37
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Επισκευή µεταλλικών προϊόντων
Επισκευή µηχανηµάτων
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων
Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού µεταφορών
Επισκευή άλλου εξοπλισµού
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Γ
Γ
Β
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Γ
Γ
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
A
A
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Γ
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
A
A
Επεξεργασία λυµάτων
37.00
38
38.11
38.12
38.21
38.22
38.31
38.32
39
39.00
43
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
Επεξεργασία λυµάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων· ανάκτηση
υλικών
Συλλογή µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Συλλογή επικίνδυνων απορριµµάτων
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων
Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών
Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων
∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση
αποβλήτων
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης
Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Επιχρίσεις κονιαµάτων
Ξυλουργικές εργασίες
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
9 από 23
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
43.39
43.91
43.99
58
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
58.21
58.29
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Γ
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
A
A
Α
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Β
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
A
A
A
A
A
A
A
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος
∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών
Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση βιβλίων
Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
Έκδοση εφηµερίδων
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έκδοση άλλου λογισµικού
10 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
55
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
A
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
A
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
A
Α
Α
Β
Α
Καταλύµατα
55.10
55.20
55.30
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
55.10.10.03
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α'
κατηγορίας, µε εστιατόριο
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
55.10.10.04
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α'
κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης
διαµονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα
αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα
Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιχορηγούνται
Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναµικότητας σε κλίνες ≤100.
Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναµικότητας σε
κλίνες ≤100.
Ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή
διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναµικότητας σε κλίνες ≤100.
Επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων, ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων και µικτής
µορφής ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, όλων των
κατηγοριών κλειδιών.
Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες.
Τουριστικές επαύλεις.
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα
Σελίδα 11 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
35.11.10.03
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής
ενέργειας
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής
ενέργειας
35
35.11
35.11.10.04
35.11.10.09
35.30
35.30.21.01
35.30.21.02
35.30.22.01
36
36.00
42
42.91
42.91.20.01
42.91.20.02
42.99.29.01
43
43.12
43.12.11.01
43.12.11.02
43.12.12.01
43.12.12.02
43.13
43.13.10.01
45
45.20
45.31
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Γ
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασµα καλωδίων ή υδρορροών
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων
οχηµάτων
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Παροχή ατµού και κλιµατισµού
Παραγωγή παγακιών βρώσιµων, σε κύβους ή νιφάδες
Παραγωγή πάγου µη βρώσιµου (περιλαµβανοµένου του
θρυµµατισµένου πάγου), για ψύξη
Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου)
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Έργα πολιτικού µηχανικού
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων
Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)
Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες,
βατραχάνθρωπους ή µε άλλες µεθόδους
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας
και καθαρισµού νερού
Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Προετοιµασία εργοτάξιου
Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών
Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων
Εργασίες ανατίναξης και αποµάκρυνσης βράχων προς
δηµιουργία εργοτάξιου
Εργασίες επιχωµατώσεων
∆οκιµαστικές γεωτρήσεις
Σελίδα 12 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
45.40.10
45.40.40
45.40.50
46
46.12
46.13
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩ∆
46.13.11.01
46.15
46.16
46.17
46.18
46.19
46.22
46.24
46.34
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών
και εξαρτηµάτων τους
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών
και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και
µοτοποδήλατων
Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και βιοµηχανικών χηµικών
προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
ξυλείας και οικοδοµικών υλικών
45.40
46.14
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
ακατέργαστης ξυλείας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και
αεροσκαφών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών
κιγκαλερίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων, γουναρικών,
υποδηµάτων και δερµάτινων προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
τροφίµων, ποτών και καπνού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων
συγκεκριµένων προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση
διαφόρων ειδών
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου
δέρµατος
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Σελίδα 13 από 23
46.36
46.37
46.39
46.41
46.42
46.43
46.44
46.45
46.46
46.47
46.48
46.49
46.51
46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών
ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και
καπνού
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών
καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού
εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και
προµηθειών
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς και
µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού
µηχανικού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική
βιοµηχανία, και χονδρικό εµπόριο ραπτοµηχανών και
πλεκτοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών
υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού
και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων
Σελίδα 14 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
46.77
46.90
52
52.10
52.21
56
56.21
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες
Αποθήκευση
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων
52.21.24.04
και τροχόσπιτων
∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29.11.01
Υπηρεσίες εφοδιασµού αεροσκαφών µε έτοιµα φαγητά
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Γ
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
56.29.11.02
Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής µε έτοιµα φαγητά
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
56.29.11.03
Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής,
ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού
µέσου ιδιωτικής χρήσης
Α
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
ΑΑ
Α
Γ
Α
Β
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
59
∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο
και τηλεοπτικών προγραµµάτων
59.11
ΕΞΑΙΡΕΙΤ
ΑΙ Ο ΚΩ∆
59.11.3
59.12
59.13
59.14
59.20
60
60.10
60.20
Πώληση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και
τηλεοπτικά προϊόντα
∆ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραµµάτων
∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών
Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών
εκποµπών
Ραδιοφωνικές εκποµπές
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραµµατισµού και τηλεοπτικών
εκποµπών
Σελίδα 15 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες
62
62.01
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
62.02
62.03
62.09
71
71.11
71.11.23.01
71.11.31.01
71.11.31.02
71.11.31.03
71.11.31.04
71.11.31.05
71.11.41.01
71.11.41.02
71.11.41.03
71.12
71.12.11.01
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών·
τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών µελετών διατήρησης παραδοσιακών
κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και προγραµµάτων χωρικής
ανάπτυξης
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
πολεοδοµικής παρέµβασης
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συντονισµένης αστικής
ανάπτυξης
Υπηρεσίες πολεοδοµικών και ρυµοτοµικών µελετών
Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθµιστικών µελετών
Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών µελετών (διατήρησης
παραδοσιακών οικισµών και τοπίου)
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
Υπηρεσίες σχεδιασµού και επίβλεψης χώρων πρασίνου,
πεζοδροµίων, πεζόδροµων, περιφράξεων και χώρων
στάθµευσης
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συµβουλών
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τεχνικών έργων
71.12.11.02
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
71.12.11.03
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Σελίδα 16 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
71.12.11.05
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
71.12.12.01
71.12.12.02
71.12.12.03
71.12.13.01
71.12.13.02
71.12.13.03
71.12.13.04
71.12.13.05
71.12.13.06
71.12.13.07
71.12.14.01
71.12.14.02
71.12.14.03
71.12.15.01
71.12.16.01
71.12.17.01
71.12.19.01
71.12.19.02
Υπηρεσίες πραγµατογνωµοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών µεγάλων ή ειδικών
τεχνικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών
κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ακουστικής και
δονήσεων
Εργασίες σχεδίασης συστηµάτων σωληνώσεων, ώστε να
µπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών,
υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών µελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων
(θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για συστήµατα
πυρόσβεσης
Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων,
πλωτών, εναέριων)
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών,
σιδηροδροµικών γραµµών, γεφυρών, µικρών τεχνικών έργων,
έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακών)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών συστηµάτων ελέγχου
της κυκλοφορίας
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για εγκαταστάσεις
στερεών και υγρών αποβλήτων
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων
(εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπληµµυρικών έργων, φραγµάτων,
υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και
λειτουργίας βιοµηχανιών
Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών µελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών εκτίµησης υδάτινων πόρων
Σελίδα 17 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
71.12.19.07 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών σχετικών µε τη µόλυνση
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
71.12.19.08
71.12.19.09
71.12.19.10
71.12.19.11
71.12.19.12
71.12.31.01
71.12.31.02
71.12.31.03
71.12.31.04
71.12.33.01
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης τοπογραφικών
έργων
71.12.19.04
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών λιµενικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ανίχνευσης και ελέγχου
71.12.19.05
της διάβρωσης
71.12.19.06
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα
71.12.19.03
71.12.34.01
71.12.35.01
71.12.35.02
71.12.35.03
71.12.35.04
71.20
72
72.11
72.19
72.20
73
73.11
73.11.11.01
73.11.11.02
73.11.11.03
Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά
Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά
Υπηρεσίες µελετών χηµικού µηχανικού γενικά
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού
Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών µελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης µεταλλευτικών µελετών και ερευνών
Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών µελετών
Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών µελετών
Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης
Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδοµένων µε
δορυφόρο
Υπηρεσίες επιπεδοµετρικής χαρτογράφησης
Υπηρεσίες κτηµατολογικής χαρτογράφησης
Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης
Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες
και τη µηχανική
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες
∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς
∆ιαφηµιστικά γραφεία
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες κατασκευής διαφηµιστικών πινάκων γενικά (πανό) και
επιγραφών
Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφηµίσεων σε
εφηµερίδες και περιοδικά
Σελίδα 18 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Α
74.10.11.01
74.10.19.01
74.10.19.02
74.10.19.03
74.10.19.04
Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών
αντικειµένων ή ταινιών
Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου
Υπηρεσίες ντεκορατέρ
Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασµού προϊόντων
Υπηρεσίες σχεδιασµού επίπλων
Υπηρεσίες σχεδιασµού συσκευασιών
Υπηρεσίες σχεδιασµού υφασµάτων
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
74.10.19.05
Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσµηµάτων και υπηρεσίες γεµµολογίας
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
74.10.19.06
Υπηρεσίες σχεδιαστή µόδας (µοντελίστ)
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Β
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
74.20.21.01
Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio
Β
Γ
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Β
Γ
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Β
Γ
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Β
Γ
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Γ
Β
Α
73.11.11.04
73.11.11.05
74
74.10
74.20
74.20.21.02
74.20.23.01
74.20.29.01
74.20.29.02
74.20.29.03
74.20.31.01
74.20.31.02
74.20.31.03
77
77.21
Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων µε εκτύπωση
ασπρόµαυρων ή/και έγχρωµων φωτογραφιών, σε εργαστήρια
τρίτων
Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
εντός και εκτός studio
Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης
Υπηρεσίες µικροφωτογράφισης
Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
Υπηρεσίες αντιγραφής φιλµ και οπτικοακουστικών µέσων
Υπηρεσίες γρήγορης εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης
φωτογραφιών
Υπηρεσίες εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών
∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης
Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.21.10.04
77.31
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ
(κυµατοσανίδων, σκι, λέµβων)
Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και
εξοπλισµού
Σελίδα 19 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
77.33
77.34
77.34.10.01
77.34.10.02
77.40
79
79.11
79.12
79.90
81
81.21
81.21.10.01
81.21.10.02
81.21.10.03
81.21.10.04
81.22
81.22.12.01
81.22.12.02
81.22.12.03
81.29
81.29.11.01
81.29.11.02
81.29.19.01
81.29.19.02
81.29.19.03
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού
γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών µεταφορών
Υπηρεσίες ενοικίασης λέµβων, χωρίς πλήρωµα
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα
Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και παρεµφερών
προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε δικαιώµατα δηµιουργού
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων
οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς
χώρους
Γενικός καθαρισµός κτιρίων
Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
Υπηρεσίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και
επαγγελµατικών χώρων
Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων
Υπηρεσίες κατ' οίκον στιλβώµατος επίπλων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και βιοµηχανικού
καθαρισµού
Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειµένων ή εγκαταστάσεων
(χειρουργείων κλπ)
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
Υπηρεσίες καθαρισµού ειδικών επαγγελµατικών χώρων
(νοσοκοµείων κλπ)
Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού
Υπηρεσίες απολύµανσης αποθηκών και άλλων χώρων
Υπηρεσίες απολύµανσης οικιών
Υπηρεσίες καθαρισµού µεταφορικών µέσων
Υπηρεσίες καθαρισµού πλοίων
Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού
Σελίδα 20 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Γ
Β
Β
Α
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Β
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Γ
Β
Γ
Α
Α
Γ
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
81.30
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
81.30.10.01
82
82.30
82.92
82.92.10.05
82.99
82.99.19.07
85
85.51
85.51.10.02
85.51.10.03
85.59
85.59.11.01
85.59.11.02
85.59.12
85.59.19
85.59.19.06
90
90.02
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες διαµόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες
κηπουρού)
∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη
και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
∆ραστηριότητες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ)
Εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες εκµάθησης θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες εκµάθησης καταδύσεων
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή
Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)
Υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή
∆ηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Β
Γ
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος
90.02.11.01
Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δηµοσίων θεαµάτων γενικά
Γ
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Β
Α
90.02.11.05
90.02.11.06
90.02.11.07
90.02.11.08
Υπηρεσίες κειµενογράφου - σεναριογράφου
Υπηρεσίες σκηνοθέτη
Υπηρεσίες θεατρώνη
Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Καλλιτεχνική δηµιουργία
Υπηρεσίες αγιογράφου
Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης
Υπηρεσίες γλύπτη
Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
Υπηρεσίες ζωγράφου
Υπηρεσίες µουσουργού
Υπηρεσίες ξυλογλύπτη
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
90.03
90.03.11.01
90.03.11.02
90.03.11.03
90.03.11.04
90.03.11.05
90.03.11.07
90.03.11.08
Σελίδα 21 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
90.03.11.10
90.03.11.11
90.03.11.12
90.03.11.13
90.03.11.14
90.03.11.15
90.03.11.16
90.03.11.17
90.03.11.18
Υπηρεσίες σκιτσογράφου
Υπηρεσίες στιχουργού
Υπηρεσίες συγγραφέα
Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
Υπηρεσίες τοιχογραφίας
Υπηρεσίες χαράκτη
Υπηρεσίες χορογράφου
Υπηρεσίες χορωδού
90.04
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες
90.04.10.08
Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηµατογράφους
Γ
Β
Α
Γ
Α
Α
Γ
Β
Β
Β
Γ
Γ
Α
90.04.10.09
90.04.10.10
90.04.10.11
Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών
Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Υπηρεσίες στεγασµένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και
λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
∆ραστηριότητες µουσείων
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόµοιων πόλων
έλξης επισκεπτών
Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών
χώρων και κτιρίων
Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας
Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων
Εγκαταστάσεις γυµναστικής
∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών
πάρκων
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ)
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Γ
Β
Α
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Γ
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Γ
Β
Α
Β
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Γ
Β
Α
Β
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
90.04.10.12
91
91.01
91.02
91.03
91.03.10.01
91.03.10.02
91.04
93
93.11
93.12
93.13
93.21
93.29
93.29.11.01
Σελίδα 22 από 23
ΕΘΝΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΙ
NACE
Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
93.29.11.02
93.29.11.03
93.29.11.04
93.29.11.05
93.29.11.06
93.29.19.01
93.29.19.02
93.29.19.05
93.29.19.07
95
95.11
95.11.10.01
95.12
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29
96
96.01
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης κτήµατος, για διενέργεια εκδηλώσεων
(π.χ. γάµων και συναφών)
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόµοιων ειδών αναψυχής)
Υπηρεσίες µίσθωσης οµπρελών ή/και καθισµάτων παραλιών
(πλαζ)
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ.
γάµων και συναφών)
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης οικήµατος, για διενέργεια εκδηλώσεων
(π.χ. γάµων και συναφών)
Υπηρεσίες παιδότοπου
Υπηρεσίες χιονοδροµικού κέντρου
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή
οικιακής χρήσης
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
εξοπλισµού
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας
Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεοµοιοτυπικών και
95.12.10.01
συναφών συσκευών
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών
95.21.10.01
λήψης τηλεοπτικών δεκτών
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού σπιτιού και
κήπου
Επιδιόρθωση υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων
Σελίδα 23 από 23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Β
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Α
Β
Α
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Α
Α
Β
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Γ
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Γ
Α
Α
Γ
Α
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Γ
Β
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Γ
Γ
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Γ
Γ
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Α
Α
Α
Α
Γ
Β
Γ
Γ
Β
Γ
Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
Τα κριτήρια διαχωρισµού :
•
∆εν έχουν εφαρµογή για τον Κ.Α.∆. 55 (Θεµατική Ενότητα
«Τουρισµός») στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Ηπείρου,
Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς
Ελλάδας της Χώρας.
•
Εξειδικεύονται
4424/721/2.6.2010
περαιτέρω
Καθεστώτα
σύµφωνα
µε
Ενισχύσεων
την
της
ΚΥΑ
µε
Α.Π.
Προγραµµατικής
Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) και τις σε αυτή οριζόµενες
διατάξεις και αποφάσεις, όπως ισχύει κάθε φορά.
Συµπληρωµατικότητα
των
παρεµβάσεων
µε
αυτές
που
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια
διαχωρισµού των παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.
Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα
3 του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία
περιλαµβάνουν :
-
διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
-
στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως
αυτές ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
-
ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από
γεωργούς και µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ,
ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.
Α. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό
πλαίσιο, οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη
δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά
την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•
Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες
•
Χώροι εστίασης και αναψυχής
•
Επισκέψιµα αγροκτήµατα
•
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της
υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού,
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.).
•
Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές
µονάδες
•
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
•
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
•
Βελτίωση
επιχειρήσεων
προς
την
κατεύθυνση
προστασίας
του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ,
γεωθερµίας κλπ.).
Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον
αφορά
τις
επενδύσεις
από
γεωργούς
στον
τουρισµό,
αυτές
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού
προϋπολογισµού
600.000
ευρώ.
Μεγαλύτερου
συνολικού
προϋπολογισµού
επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες
χρηµατοδοτούνται
προϋπολογισµού
επενδύσεις
αποκλειστικά
300.000
στους
τοµείς
από
ευρώ.
της
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
το
ΕΓΤΑΑ,
µέχρι
ύψους
συνολικού
Μεγαλύτερου
συνολικού
προϋπολογισµού
µεταποίησης
και
υπηρεσιών,
των
θα
Β. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΣ.
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη
γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας,
υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι παρακάτω:
•
Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές
και µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν
µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων, η χρηµατοδότηση αντίστοιχων
επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα
αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
•
Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη
µεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις
300.000 € (συνολικός προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για
ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’
ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές,
αποκλειστικά
από
το
ΕΓΤΑΑ
και
µέχρι
ύψους
συνολικού
προϋπολογισµού 600.000€.
•
Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της
µεταποίησης, εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα,
ο
οποίος
συγχρηµατοδοτηθούν
αφορά
στους
αποκλειστικά
κλάδους/παρεµβάσεις
από
το
που
θα
ΕΓΤΑΑ.
Κ.Α.∆.
2008
10.39.22
10.71.1
10.72.1
10.82.1
10.82.2
10.73.1
10.83.1
10.89.1
11.01.1
13.20.1
13.20.2
13.20.3
13.20.4
13.93.1
14.12.1
14.12.2
14.12.3
15.12.1
16.10.1
16.10.2
16.10.3
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
Παραγωγή µαρµελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών µε κέλυφος
Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαοµάζας), αποβουτυρωµένης ή µη, βούτυρου, λίπους και λαδιού
κακάου και κακάου σε σκόνη
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή µακαρονιών, ρυζοµακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Παραγωγή σουπών, αβγών, µαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισµάτων και ζωµών
κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων ζωµών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών
Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαµβακιού
Ύφανση βαµβακερών υφασµάτων
Ύφανση υφασµάτων (εκτός των ειδικών υφασµάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες
Ύφανση υφασµάτων µε πέλος, θηλειωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής (πετσετέ) και άλλων
ειδικών υφασµάτων
Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών
Κατασκευή ανδρικών ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων ενδυµάτων εργασίας
Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών· άλλων
δερµάτινων ειδών
Παραγωγή ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης, µε
πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από µη εµποτισµένη
ξυλεία
Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδήποτε άκρης ή
επιφάνειας·ξυλόµαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε µόρια
Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων από
ξύλο, εµποτισµένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας
16.23.1
16.29.2
17.21.1
20.14.72
20.41.3
20.41.4
20.53.1
23.13.1
23.41.1
23.49.1
25.71.11
25.73.1
25.73.2
25.73.3
25.73.4
28.30.3
28.30.4
28.30.5
28.30.6
28.30.7
28.30.8
28.30.9
31.01
31.02
31.09.1
31.09.91
Κατασκευή τεχνουργηµάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδοµές (εκτός από τα
προκατασκευασµένα κτίρια), από ξύλο
Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.
Παραγωγή ξυλάνθρακα
Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασµάτων πλύσης και καθαρισµού
Παραγωγή ευωδών παρασκευασµάτων και κεριών
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Κατασκευή κοίλου γυαλιού
Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής
Κατασκευή µαχαιριών (εκτός των µαχαιριών για µηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη
δασοκοµία
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
Κατασκευή εναλλάξιµων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειοµηχανές, που είτε λειτουργούν
µε ρεύµα είτε χωρίς ρεύµα
Κατασκευή µηχανηµάτων εδάφους
Κατασκευή χορτοκοπτικών µηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα
Κατασκευή θεριστικών µηχανηµάτων
Κατασκευή µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων προϊόντων
για τη γεωργία ή την κηπουρική
Κατασκευή ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων που διαθέτουν συστήµατα φόρτωσης
ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς
Κατασκευή άλλων αγροτικών µηχανηµάτων
Κατασκευή µερών αγροτικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού·
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή άλλων επίπλων και µερών τους
Υπηρεσίες ταπετσαρίσµατος καρεκλών και καθισµάτων, όχι γραφείου και εκτός οχηµάτων
31.09.92
32.12.1
32.20.1
32.20.2
47.11.10.05
47.25.2
47.78.89.04
95.23.1
90.03.11
90.04
93.21
93.29
96.01
96.02.11
96.02.12
96.04
Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσµατος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσµατος καρεκλών και
καθισµάτων)
Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών µουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων µε
κλίµακα πλήκτρων, µετρονόµων, διαπασών· µηχανισµών για µουσικά κουτιά
Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων µουσικών οργάνων
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Υπηρεσίες επισκευής υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών
Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των
καλλιτεχνών του θεάµατος
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
Υπηρεσίες κοµµωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
Υπηρεσίες κοµµωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3
Τ.Κ.: Τοπική Κοινότητα
∆.Κ. : ∆ηµοτική
Κοινότητα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
∆ΡΑΜΑΣ
Α1. ∆ΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Α2. ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Σιδηρονέρου
Κάτω Νευροκοπίου
Παρανεστίου
∆ιδυµοτείχου
Μεταξάδων
Βύσσας
Κυπρίνου
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
Α4. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α5. ΞΑΝΘΗΣ
ΑΒ∆ΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ορεστιάδος
Τριγώνου
Ορεινού
Ελευθερών
Πιερέων
Αβδήρων
Βιστωνίδος
Σελέρου
Μύκης
Θερµών
Κοτύλης
Σατρών
Εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης του
∆ιδυµοτείχου
Εκτός του πολεοδοµικού ιστού της πόλης
Ορεστιάδας
Οι Τ.Κ. : Φωλεάς, Μυρτοφύτου
Οι Τ.Κ. : Αυλής, ∆ωµατίων, Μελισσοκοµείου,
Μεσορόπης, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου
Οι Τ.Κ. Αβδήρων, Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης
Η Τ.Κ. Σουνίου
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Α6. ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΙΑΣΜΟΥ
Α3. ΘΑΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Β1. ΗΜΑΘΙΑΣ
Η ∆.Κ. Κιµµερίων
Εκτός των Τ.Κ. Γέρακα και Κοµνηνών
Οι Τ.Κ. : Τοξοτών και Γαλάνης
Οι ∆.Κ. : Θάσου, Θεολόγου, Καλλιράχης,
Λιµεναρίων, Ποταµιάς, Πρίνου και οι Τ.Κ.
:Μαριών, Παναγίας Ραχωνίου, Σωτήρος
ΘΑΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Μελίκης
Βεργίνας
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
∆οβρά
Μακεδονίδος
Νάουσας
Αρεθούσας
Βερτίσκου
Καλλινδοίων
Κορωνείας
Λαχανά
Σοχού
Χορτιάτη
Αγίου Αθανασίου
Βασιλικών
Γαλλικού
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΛΑΓΚΑ∆Α
Β2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β3. ΚΙΛΚΙΣ
Ξάνθης
Σταυρούπολης
Τοπείρου
Κέχρου
Οργάνης
Ιάσµου
Σώστου
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τ. Κ. Μελίκης
Οι Τ.Κ. : Γεωργιανών, Κατσανέας, Κάτω
βερµίου, Κουµαριάς, Ράχης Τριποτάµου
Τ.Κ. Φυτείας
Εκτός της ∆.Κ. Νάουσας
Τ.Κ. Αρδαµερίου
Η Τ.Κ. Χορτιάτη
Η Τ.Κ. Ξηροχωρίου
Οι Τ.Κ. : Αγίου Αντωνίου, Λιβαδίου, Περιστεράς
Εκτός της Τ.Κ. Πεδινού
∆οϊράνης
Κρουσσών
Μουριών
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Πικρολίµνης
Αξιούπολης
Γουµένισσας
Ευρωπού
Λιβαδίων
Πολυκάστρου
Αριδαίας
Εξαπλατάνου
Βεγορίτιδας
Ε∆ΕΣΣΑΣ
Β4. ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥ∆ΡΑΣ
∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Β5. ΠΙΕΡΙΑΣ
Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Β6. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Έδεσσας
Κύρρου
Μεγάλου
Αλεξάνδρου
Μενηίδος
Σκύδρας
∆ίου
Ελαφίνας
Πέτρας
Πιερίων
Αµφίπολης
Κορµίτσας
Πρώτης
Ροδολίβους
Αχινού
Βισαλτίας
Οι Τ. Κ. : Ανθοφύτου, Μικροκάµπου, Νέου
Αγιονερίου, Νέου Γυναικοκάστρου, Παλαιού
Αγιονερίου
Εκτός της ∆.Κ. Πολυκάστρου
Οι Τ.Κ. : Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Νησίου,
Σωτήρας
Εκτός της ∆.Κ. Σκύδρας
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Β7. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Νιγρίτης
Τραγιλού
Ηράκλειας
Στρυµονικού
Αλιστράτη
Κερκίνης
Πετριτσίου
Αρναίας
Παναγίας
Σταγίρων - Ακάνθου
Ανθεµούντα
Ζερβοχωρίων
Πολυγύρου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Γ. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
Γ1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γ2. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγίου Κοσµά
Αβδέλλας
Γόργιανης
∆οτσικού
Θεοδώρου Ζιάκα
Μεσολουρίου
Περιβολίου
Σαµαρίνης
Σµίξης
Φιλιππαίων
Αγίων Αναργύρων
Βιτσίου
Καστρακίου
Εκτός της ∆.Κ. Νιγρίτης
Η ∆.Κ. Μεγάλης Παναγίας
Οι Τ.Κ. Σταγίρων και Σταρτονίκης
Οι Τ.Κ.: Αγίου Προδρόµου, Βραστάµων,
Παλαιοκάστρου, Σανών, Ταξιάρχου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ
ΒΟΪΟΥ
Γ3. ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Γ4. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
∆. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆1. ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Κορεστίων
Κλεισούρας
Μεσοποταµίας
Ακριτών
Αρρένων
Γράµµου
Νεστορίου
Άργους Ορεστικού
Ίωνος ∆ραγούµη
Ασκίου
Νεάπολης
Πενταλόφου
Τσοτυλίου
Βερµίου
Βλάστης
Μουρικίου
Βελβεντού
Αετού
Βερικού
Λεχόβου
Νυµφαίου
Κρυσταλλοπηγής
Πρεσπών
Περάσµατος
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Ξηροβουνίου
Γεωργίου
Εκτός της ∆.Κ. Άργους Ορεστικού
Εκτός της ∆.Κ. Βελβεντού
Οι Τ.Κ.: Άνω Υδρούσσης, ∆ροσοπηγής,
Φλαµπούρου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ
∆2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
∆. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
∆3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆Ω∆ΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
∆3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
Καραϊσκάκη
Ηρακλείας
Τετραφυλίας
Αγνάντων
Αθαµανίας
Θεοδωριανών
Μελισσουργών
Πέτα
Αχέροντα
Παραµυθιάς
Σουλίου
Σαγιάδας
Φιλιατών
Μαργαριτίου
Βαθυπέδου
Καλαριτών
Καστανοχωρίων
Ματσουκίου
Πραµάντων
Σιράκου
Τζουµέρκων
Αγίου ∆ηµητρίου
∆ωδώνης
Λάκκας Σουλίου
Σελλών
Ανατολικού Ζαγορίου
Βοβούσης
Παπίγκου
Τύµφης
Κεντρικού Ζαγορίου
Εκάλης
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
∆4. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Ε1. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΣΑΚΙΟΥ
ΣΟΦΑ∆ΩΝ
Ευρυµενών
Ζίτσας
Μολοσσών
Πασαρώνος
∆ιστράτου
Εγνατίας
Μετσόβου
Μηλέας
Άνω καλαµά
Άνω Πωγωνίου
∆ελβινακίου
Καλπακίου
Λάβδανης
Κ. Πωγωνιανής
Ανωγείου
Θεσπρωτικού
Κρανέας
Φιλιππιάδος
Εκτός των Τ.Κ. Φιλιαππιάδος, Πέτρας, Νέας
Κερασούντος
Λούρου
Εκτός των Τ.Κ. Λούρου, Ωρωπού, Στεφάνης
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αργιθέας
Αχελώου
Ανατολικής Αργιθέας
Καλλιφωνίου
Μουζακίου
Μενελαΐδας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταµασίου
Ρεντίνης
ΑΓΙΑΣ
Ε2. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ
Αγιάς
Ευρυµενών
Λακέρειας
Μελιβοίας
Αντιχασίων
Βερδικούσης
Ελασσόνας
ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ
Ε2. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ
Καρυάς
Λιβαδίου
Ολύµπου
Ποταµιάς
Σαρανταπόρου
Τσαριτσάνης
Αµπελακίων
Γόννων
Κάτω Ολύµπου
Μακρυχωρίου
Νέσσωνος
Ε3. ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Αλµυρού
Ανάβρας
Πτελεού
Σούρπης
Αργαλαστής
Αφετών
Οι Τ.Κ. : Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου,
Μεταξοχωρίου, Νεροµύλων, Ποταµιάς, Ελάφου
Οι Τ.Κ. : Καρίτσης, Οµολίου, Στοµίου
Οι Τ.Κ. : Ανατολής ∆ήµητρας, Μαρµαρίνης
Οι Τ.Κ. : Μελιβοίας, Σωτηρίτσας
Εκτός της ∆.Κ. Κρανέας Ελλασόνος
Εκτός της ∆.Κ. Ελλασόνος και των Τα.Κ. :
Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Κεφαλοβρύσου,
Στεφανοβούνου
Οι Τ. Κ. Κρανέας, Πυργετού
Οι Τ.Κ. : Παραποτάµου, Ελατείας,
Ευαγγελισµού Λαρίσης
Η Τ.Κ. Πουρναρίου
Οι Τ.Κ. : Ανθοτόπου, Κοκκωτών, Κωφών,
Φυλακής
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ε5. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΥΛΗΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
Ζ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ζ1. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζ2. ΙΘΑΚΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ
Ζ3. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σηπιάδος
Τρικερίου
Καλαµπάκας
Καστανιάς
Κλεινοβού
Μαλακασίου
Τυµφαίων
Χασίων
Αιθήκων
Νεράιδας
Μυροφύλλου
Πινδέων
Πύλης
Παληοκάστρου
Παραληθαίων
Οιχαλίας
Φαρκαδόνας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αρτεµισίων
Λαγανά
Ελατίων
Ιθάκης
Θιναλίου
Κασσωπαίων
Εκτός της ∆.Κ. Καλαµπάκας
Η Τ.Κ. Κλεινού
Οι Τ.Κ. : Αγίου Νικολάου, Αθαµανίας,
Γαρδικίου, ∆έσης, ∆ροσοχωρίου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Οι Τ.Κ. : Αγίου Λέοντος, Γυρίου, Κοιλιωµένου
(Αγ. Νικόλαος), Λούχα
Οι Τ.Κ.: Αγαλά και Κερίου
Οι Τ.Κ.: Επισκέψεως, Κλιµατιάς,
Λαυκίου,Λουτσών,Περιθείας, Πεταλείας και η
∆.Κ. Νυµφών
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Ζ4. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ζ5. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Η. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Η1.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
Φαιάκων
Ελείου-Πρόνων
Ερίσου
Λειβαθούς
Οµαλών
Οµαλών
Πυλαρέων
Σάµης
Απολλωνίων
Σφακιωτών
Καρυάς
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Παραβόλας
Παρακαµπυλίων
Στράτου
Πανιατωλικού
Ανακτορίου
Μεδεώνος
Παλαίρου
Αµφιλοχίας
Ινάχου
Μενιδίου
Θέρµου
Οι Τ.Κ. : Σπαρτύλα, Σωκρακίου, Σγουράδων,
Ζυγού και η ∆.Κ. Άνω Κορακιάνας
Οι Τ.Κ. : Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Εκτός των Τ.Κ.: Νεροµάννας, Παντανάσσης και
της ∆.Κ. Παραβόλας
Το Τ.Κ. Καστρακίου
Εκτός της Τ.Κ. Κερασέας
Εκτός της Τ.Κ. Βονίτσης
Οι Τα.Κ. : Αµπελακίου, Ανοιξιάτικου, Βαρετάδας
Η Τ.Κ. Φλωριάδος
Εκτός των Τ.Κ.: Αγίας Σοφίας, Καλουδίου,
Μυρτέας, Παµφίου, Πετροχωρίου,
Σιταραλώνων
Αποδοτίας
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Η1.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πλατάνου
Πυλλήνης
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Αλυζίας
Αστακού
Φυτειών
Αιγείρας
Αιγίου
Ακράτας
Η2. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Η. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η3. ΗΛΕΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Καλεντζίου
Λεοντίου
Τριταίας
Φαρρών
Αροανίας
Καλαβρύτων
Λευκασίου
Παΐων
Αλιφείρας
Ανδρισταίνης
Σκιλλούντος
Λαµπείας
Λασιώνος
Φολόης
Ζαχάρως
Εκτός των Τ.Κ.:Αµπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας,
Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου
Εκτός των Τ.Κ.: ∆ενδροχωρίου, Κλεπάς,
Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης,
Πλατάνου, Χόµορης
Εκτός των Τ.Κ.: Ανθοφύτου, Ελευθεριανής,
Γάβρου, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης
Εκτός των Τ.Κ. Αιγείρας και Αιγών
Η Τ.Κ. Πτέρης
Οι Τ.Κ. : Αγίας Βαρβάρας, Βαλιµής, Ζαρούχλης,
Μεσορρουγίου, Περιστέρας, Πλατάνου
Οι Τ.Κ. : Τρυπητής, Γραίκας, Πλατάνιας
Οι Τ.Κ. : Αρτέµιδας, Καλιδόνης, Λεπρέου,
Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Ροδινών, Σµέρνας,
Ταξιαρχών, Χρυσοχωρίου
ΗΛΙΑ∆ΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Θ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αλιάρτου
Θεσπιέων
∆ιστόµου
Θηβαίων
Θίσβης
Πλαταιών
∆αύλειας
Θ1. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Θ2. ΕΥΒΟΙΑΣ
Φιγαλείας
Πηνείας
Ωλένης
∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Κορώνειας
Κυριακίου
Λεβαδέων
Χαιρώνειας
∆ερβενοχωρίων
Τανάγρας
∆ιρφύων
Μεσσαπίων
Αµαρυνθίων
Αρτεµισίου
Ιστιαίας
Λιχάδος
Ωρεών
Καρύστου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας
Εκτός των Τ.Κ. Θεσπιέων και Μαυροµµατίου
Εκτός της ∆.Κ. ∆ιστόµου
Η Τ.Κ. Νεοχωρακίου
Εκτός των Τ.Κ. Ελλοπίας και Ξηρονοµής
Εκτός των Τ.Κ. Λουτουφίου και
Μελισσοχωρίου
Εκτός του Τ.Κ. Μαυρονερίου
Οι Τ.Κ. : Κορώνειας. Αγίας Άννας, Αγίας
Τριάδας
Οι οικισµοί Ανάληψη και Ζερίκι της ∆.Κ.
Λεβαδέων
Εκτός των Τ.Κ.Αγίου Βλασίου και Χαιρωνείας
Οι Τ.Κ. Ασωπίας και Καλλιθέας
Εκτός της ∆.Κ. Ψαχνών
Εκτός της ∆.Κ. Αµαρύνθου
Εκτός της ∆.Κ. Ιστιαίας
Εκτός της ∆.Κ. Καρύστου
Θ. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Θ2. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
Θ3. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
∆ΟΜΟΚΟΥ
Θ4. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Θ5. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
∆ΕΛΦΩΝ
Καφηρέως
Μαρµαρίου
Στυρέων
Αυλώνος
∆ιστύων
Κονιστρών
Κύµης
Ταµυνέων
Ελυµνίων
Κηρέως
Νηλέως
Σκύρου
Αγράφων
Απεραντίων
Ασπροποτάµου
Βίνιανης
Φραγκίστας
Προυσσού
Αµφίκλειας
Ελάτειας
Τιθορέας
∆οµοκού
Θεσσαλιώτιδος
Ξυνιάδος
Υπάτης
Αγίου Γεωργίου
Μακρακώµης
Σπερχειάδος
Τυµφρηστού
∆ελφών
Γραβιάς
Εκτός της ∆.Κ. Αλιβερίου
∆ΩΡΙ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
Ι. ΑΤΤΙΚΗΣ (Νοµαρχία
Πειραιά)
Ι6. ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΟΡΟΥ
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
Κ1. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Καλλιέων
Παρνασσού
Βαρδουσίων
Ευπαλίου
Λιδωρικίου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αντικυθήρων
Κυθήρων
Πόρου
Μεθάνων
Τροιζήνος
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Ασκληπιείου
Επιδαύρου
Ερµιόνης
Κρανιδίου
Μιδέας
Μυκηναίων
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(Το ηπειρωτικό τµήµα)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Οι Τ.Κ. : Αγ. ∆ηµητρίου, Αδαµίου, Αρκαδικού
και η ∆.Κ. Ασκληπιείου
Εκτός της ∆.Κ. Κρανιδίου
Οι Τ.Κ. Αραχναίου και Μιδέας
Οι Τ.Κ. Προσύµνης και Λιµνών
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Κ2. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Βορείας Κυνουρίας
Ηραίας
Κλείτορος
Κοντοβαζαίνης
Λαγκαδίων
Τροπαίων
Φαλαισίας
Κοσµά
Λεωνιδίου
Τυρού
Βαλτετσίου
Σαρωνικού
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Τενέας
Κ3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΥΚΥΩΝΙΩΝ
Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κ4. ΛΑΚΩΝΙΑ
Σολυγείας
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Ξυλοκάστρου
Στυµφαλίας
Φενεού
Ανατολικής Μάνης
Γυθείου
Οιτύλου
Οι Τ.Κ. :Αγ. Ανδρέα, Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου,
Αγ. Πέτρου, ∆ολιανών, Ελάτου, Καράτουλα,
Καστανίτσης, Καστρίου, Κορακοβουνίου,
Κουτρούφων, Μεσορράχης, Νέας Χώρας,
Ξηροπηγαδίου, Περδικόβρυσης, Πλατάνας,
Πλατάνου, Πράστου, Σιταίνης, Στόλου,
Χαράδρου, Ωριάς
Εκτός της ∆.Κ. Λεωνιδίου
Οι Τ.Κ. : Κατακαλίου, Γαλατακίου, Αγ. Ιωάννη
και η ∆.Κ. Αθικίων
Οι Τ.Κ. : Αγγελοκάστρου, Κόρφου και η ∆.Κ.
Σοφικού
Οι Τ.Κ. : Αγιονορίου, Αγίου Βασιλείου, Κλένιας,
Κουταλά, Στεφανίου, Χιλιοµοδίου
Εκτός των Τ.Κ. : Καµαρίου, Κάτω Λουτρού,
µελισσίου, Πιτσών, Ρίζης, Συκέας και της ∆.Κ.
Ξυλοκάστρου
Εκτός της ∆.Κ. Γυθείου
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
Κ5. ΜΕΣΣΗΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Σµύνους
Νιάτων
Γερόνθρων
Ζάρακα
Θεραπνών
Μυστρά
Οινούντος
Πελλάνας
Φάριδος
Καρυών
Αβίας
Λεύκτρου
Αρφαρών
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θουρίας
Καλαµάτας
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Εκτός των Τ.Κ. Πλατάνας και Σκούρας
Οι Τ.Κ. Άγριλου, Αρφαρών, Βελανιδίων,
Βροµόβρυσης, Σταµατίνου, Αγ. Φλώρου
Οι Τ.Κ. Πόλιανης, Αµφείας
Οι Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Βέργας,
Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Λαϊκών,
Μικράς Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών
Ανδρούσας
Αριστοµένους
Βουφράδων
Ιθώµης
Πεταλιδίου
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Εκτός της Τ.Κ. Απιδέας
Τρικόρφου
Ανδανίας
∆ωρίου
Είρας
Μελιγαλά
Οιχαλίας
Οι Τ.Κ. ∆ροσιάς, Καλοχωρίου, καστανιών,
Λυκίσσης, Μαθίας, Νεροµύλου, Πανιπερίου,
Κοκκίνου
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Παπαφλέσσα
Χιλιοχωρίων
Αετού
Αυλώνος
Κυπαρισσσίας
Οι Τ.Κ. Βρυσών, Μουριατάδας, Μύρου,
ξηροκάµπου, Περδικονερίου, Στασιού
Τριπύλης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Λ. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Λ1. ΙΚΑΡΙΑΣ
Λ2. ΛΕΣΒΟΥ
Λ3. ΛΗΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αγίου Κηρύκου
Ευδήλου
Ραχών
Φούρνων Κορσεών
Αγίας Παρασκευής
Αγιάσου
Γέρας
Ερεσού-Αντίσσης
Ευεργέτουλα
Καλλονής
Λουτροπόλεως
Θέρµης
Μανταµάδου
Μηθύµνης
Πέτρας
Πλωµαρίου
Πολιχνίτου
Αγίου Ευστρατίου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Εκτός της ∆.Κ. Αγίας Παρασκευής
Εκτός της ∆.Κ. Ερεσού
Εκτός των Τ.Κ. Ασωµάτου και Κάτω Τρίτους
Εκτός της ∆.Κ. Λουτροπόλεως Θερµής και των
Τ.Κ. : Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πύργων
Θερµής
Εκτός της ∆.Κ. Μανταµάδου
Εκτός της ∆.Κ. Πλωµαρίου
Ατσίκης
Λ4. ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Μούδρου
Νέας Κούταλης
Βαθέος
Καρλοβασίων
Μαραθοκάµπου
Πυθαγορείου
Οινούσσες
Αγίου Μηνά
Λ5. ΧΙΟΥ
Αµανής
Ιωνίας
Καµποχώρων
Καρδαµύλων
Μαστιχοχωρίων
Οµηρούπολης
Χίου
Ψαρά
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Μ. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΣ
Μ1. ΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥ
Μ2. ΘΗΡΑΣ
ΑΝΑΦΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Άνδρου
Κορθίου
Υδρούσας
Ανάφης
Οίας
Σίκινος
Φολεγάνδρου
Εκτός των Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Ατσίκης,
Βάρους, Καρπασίου
Εκτός της ∆.Κ. Μούδρου και των Τ.Κ. Λύχνων,
Ρεπανιδίου και Ρωµανού
Εκτός των Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πεδινού
Εκτός της ∆.Κ. Σαµίων
Εκτός της ∆.Κ. Καρλοβασίων
Εκτός της παραλιακής ζώνης Καρφάς - Αγ.
Ερµιόνη- Μέγας Λιµένας-Αγ. Φωτεινής
Εκτός της πόλης Χίου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η ∆.Κ. Θηρασίας
Μ3. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Μ4. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Μ6. ΚΩ
Μ7. ΜΗΛΟΥ
Μ9 ΝΑΞΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΡΟ∆ΟΥ
Μ11. ΡΟ∆ΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΧΑΛΚΗΣ
ΤΗΛΟΥ
Μ13. ΤΗΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ν. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Ν1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Αστυπάλαιας
Καρπάθου
Ολύµπου Καρπάθου
Κάσου
Νίσυρου
Κιµώλου
Νάξου
Σχοινούσσης
∆ονούσης
Ηρακλείας
Κουφονησίων
∆ρυµαλίας
Μεγίστη
Αταβύρου
Καµείρου
Νότιας Ρόδου
Σύµης
Χάλκης
Τήλου
Εξωµβούργου
Πανόρµου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αρχανών
Βιάννου
Αγίας Βαρβάρας
Ρούβα
Εκτός της ∆.Κ. Νάξου
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
Παλιανής
Γοργολαϊνης
Τεµένους
Κρουσώνα
Τυλίσου
Αρκαλοχωρίου
Ζαρού
Ιεράπετρας
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν2. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Ν3. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ν4. ΧΑΝΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Μακρύ Γιαλού
Οροπεδίου Λασιθίου
Ιτάνου
Λεύκης
Σητείας
Λάµπης
Κουρητών
Σιβρίτου
Ανωγείων
Γεροποτάµου
Ζωνιανών
Κουλούκωνα
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αρκαδίου
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Ασή Γωνιάς
Ανατολικού Σελίνου
Καντάνου
Πελεκάνου
Ιναχωρίου
ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Οι Τ.Κ. : ∆εµατίου, Καραβάδου, Κασάνου,
Νιπιδιτού, Παναγιάς, Σκινιά
Οι Τ.Κ. : Ανατολής, Γδοχίων, Καλαµαύκας,
Μακρυλιάς, Νέων Μαλών, Μεσελέρων,
Μουρνιών, Μύθων, Μύρτου, Ρίζης
Εκτός της ∆.Κ. Σητείας
Οι Τ.Κ. : Αµνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας,
Ελευθέρνης, Μέσης, Κυριάννας, Σκουλουφίων,
Χαρκίων
Κισσάµου
Μυθήµνης
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Μουσούρων
Βουκολίων
Κολυµβαρίου
Σφακίων
Θερίσου
Οι Τ.Κ. Καράνου, Λάκκων, Μεσκλών,
Ορθουνίου, Πρασέ, Σεµπρωνά
Η Τ.Κ. Θερίσου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ)
800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή,
που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες
που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά,
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια
οικονομική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις
κατηγορίες επιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η
οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό
του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών
1. "Ανεξάρτητη επιχείρηση" είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται
ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως
συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.
2. "Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις" είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν
χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και
μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη
επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή
περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης
επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη
έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25
% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από
τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί
δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της
παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου,
φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά
δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου ("business
angels") και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο
επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν
υπερβαίνει 1250000 ευρώ·
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής
ανάπτυξης·
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10
εκατομμύρια ευρώ και λιγότερο από 5000 κατοίκους.
3. "Συνδεδεμένες επιχειρήσεις" είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ
τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης
επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας
του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει
μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή
εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα
ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη
των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή
εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις
σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων
άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από
κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το
σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες
αγορές.
Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που
βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο
εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή
περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται,
άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή
δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά
της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς
και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που
αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και
εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει
εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι
δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από
κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους
ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις
αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και
εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές
ρυθμίσεις.
Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των
χρηματοοικονομικών ποσών και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού
απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που
αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται
σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια
βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον
αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται
στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την
απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης
μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων
δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους.
Άρθρο 5
Ο αριθμός απασχολούμενων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων
μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για
λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν
εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης,
ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση
αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων
περιλαμβάνονται:
α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης
προς αυτήν και εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και
προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική
εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης
δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια των
αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
Άρθρο 6
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται
αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες
επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του
αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα
λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους
οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία
των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη
επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω
επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό
συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα
δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής,
λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο
προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία
δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, στα
οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που
συνδέονται με τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα
στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που
συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν.
Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές
επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν
δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία
τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει
από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας
κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται
με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά με τις
επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..…………………………….
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………..
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες
υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:
Ανεξάρτητη επιχείρηση
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από
τους λογαριασμούς της επιχείρησης και
μόνον.
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς
παραρτήματα.
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί
το
παράρτημα
(και
τα
τυχόν
συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να
συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα
των υπολογισμών να μεταφερθεί στον
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.
Συνδεδεμένη επιχείρηση
το αποτέλεσμα των υπολογισμών να
μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται
παρακάτω
Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008
σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ)
(*)
Κύκλος εργασιών
(**)
Σύνολο ισολογισμού
(**)
Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση
και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη
πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους.
(**)
σε χιλιάδες ευρώ.
_________________________________________________________
Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει
μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της
κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη
επιχείρηση);
Όχι
Ναι
[σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να
επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη
διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος
να εκπροσωπεί την επιχείρηση:
.......................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των
ενδεχόμενων παρατημάτων της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:
___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
-
Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία
συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά
δελτία)
-
Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία
συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά
δελτία)
Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη
επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα)
Περίοδος αναφοράς (2):
1. Στοιχεία (2) της
αιτούσας επιχείρησης ή
των ενοποιημένων
λογαριασμών (μεταφορά
από τον πίνακα Β(1) του
παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία
συγκεντρωτικά στοιχεία
(2) όλων των
(ενδεχομένων)
συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων (μεταφορά
από τον πίνακα Α του
παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2)
όλων των (ενδεχομένων)
συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που δεν
περιλαμβάνονται βάσει
ενοποίησης στη γραμμή
[μεταφορά από τον πίνακα
Β(2) του παραρτήματος Β]
Σύνολο (4)
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών
(*)
Σύνολο
ισολογισμού
(*)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαμβάνονται
υπόψη
πρέπει
να
προκύπτουν
από
αξιόπιστες
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4).
εκτιμήσεις
που
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων,
υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον
υπάρχουν – τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους
λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της
δήλωσης σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της
επιχείρησης».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής
σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα
επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται
ακόμη στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού
«πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο
συγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόμενη
επιχείρηση (επωνυμία/
ακριβή στοιχεία
Αριθμός
απασχολουμένων
Κύκλος
εργασιών
Σύνολο
ισολογισμού
(ΕΜΕ)
(*)
(*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’
αναλογία που πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που
συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις)
του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
.............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:
..............................................................................
Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1):
.....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών
(2): ............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών (*)
Σύνολο ισολογισμού
(*)
Ακαθάριστα
στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους
λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή,
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία
προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν
επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα
δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει
ενοποίησης.
3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η
επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη
επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη
επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο
του
παρόντος
δελτίου:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην
επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα
ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται
στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία
υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας εταιρικής σχέσης»
Ποσοστό: ...
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών
(*)
Σύνολο ισολογισμού
(*)
Αποτελέσματα κατ’
αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη
το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής
στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3
παράγραφος 2 εδάφιο 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους
λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους
λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα
επιχείρηση ή μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν
περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με
τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή
κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι
λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)
Κύκλος
εργασιών
(**)
Σύνολο ισολογισμού
(**)
Σύνολο
(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο
αριθμός τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των
επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή
στοιχεία
Διεύθυνση
της εταιρικής
έδρας
Αριθμός
μητρώου
ή ΦΠΑ
(*)
Ονοματεπώνυμο
και τίτλος του ή
των βασικών
διευθυνόντων
(**)
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας
συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει
συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων
των σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να
συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των
λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον
πίνακα Β(2) παρακάτω.
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών
(**)
Σύνολο
ισολογισμού
(**)
1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του
πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει
ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
..............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :
..............................................................................
:
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1)
..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών (*)
Σύνολο ισολογισμού
(*)
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με
τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή
κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο
εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004/C/244/02, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Έννοια της προβληματικής επιχείρησης
Δεν υπάρχει κοινοτικός ορισμός της προβληματικής επιχείρησης. Ωστόσο, η
Επιτροπή θεωρεί ότι μία επιχείρηση είναι προβληματική κατά την έννοια των
παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών, εφόσον δεν είναι ικανή, με δικούς της
οικονομικούς πόρους ή με τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους
ιδιοκτήτες/μέτοχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της,
η οποία, χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς μία
σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.
Συγκεκριμένα, μια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως μεγέθους
προβληματική, κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (1),
εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου (2) και
άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των
δώδεκα τελευταίων μηνών, ή· β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (3), εφόσον έχει
απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους
λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει
απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή· γ) ανεξάρτητα από τη
μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που
αναφέρονται στο σημείο 10, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται
προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής
επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των
αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή,
αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και
εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες
περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί
αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
εθνικού δικαίου που τη διέπει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για κάθε ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο
τέτοιας διαδικασίας και η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Σε κάθε περίπτωση, μία προβληματική επιχείρηση είναι επιλέξιμη
μόνο εφόσον αποδεδειγμένα αδυνατεί να εξασφαλίσει την ανάκαμψή της με δικούς
της πόρους ή με την λήψη κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες/μετόχους ή από πηγές της
αγοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011).
Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis):
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1998/2006
της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της 28/12/2006, σελ.5).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ
Ι) Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ενσωματώνει συμπληρωμένο στο Έντυπο
Υποβολής πίνακα με τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία Προκήρυξης
Τίτλος Πεδίου
Συγχρηματοδοτούμενο
Κωδικός ΕΣΠΑ
ΕΠ Κωδικός
Άξονας Κωδικός
Φορέας Κωδικός
Κωδικός Προκήρυξης
Είδος Αξιολόγησης
Ημερομηνία έναρξης Υποβολής
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής
Περίοδος Υποβολής
Ημερομηνία έναρξης Αξιολόγησης
Ημερομηνία λήξης Αξιολόγησης
Περίοδος Αξιολόγησης
Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας
Ημερομηνία λήξης Επιλεξιμότητας
Τίτλος προκήρυξης
Ποσό
Επεξήγηση
Συγχρηματοδοτούμενη πρόσκληση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Αν το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο θα εισάγεται σχετικός
αριθμός.
Κωδικός Επιχειρησιακού προγράμματος.
Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας.
Φορέας Προκήρυξης (για κάθε διακριτή προκήρυξη)
Κωδικός Προκήρυξης
Άμεση / Συγκριτική
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των
δυνητικά δικαιούχων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των
δυνητικά δικαιούχων
Σε ημέρες ο χρόνος υποβολής. Διαφορά των δύο παραπάνω
ημερομηνιών
Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής των
δυνητικά δικαιούχων
Ημερομηνία λήξης αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής των
δυνητικά δικαιούχων
Σε ημέρες ο χρόνος αξιολόγησης. Διαφορά των δύο
παραπάνω ημερομηνιών
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών
δαπανών σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης και
των τροποποιήσεων αυτής
Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών δαπανών
σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης και των
τροποποιήσεων αυτής
Τίτλος προκήρυξης
Συνολικό διατιθέμενο ποσό για την συγκεκριμένη δράση
Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερ. Πρωτοκόλλου
Ημερ. Ολοκλήρωσης
Καθεστώς Ενίσχυσης
Αριθμός Κοινοποίησης
Αριθμός Απόφασης Έγκρισης
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός δικαιούχων
Αριθμός Κοινότητας
Τομέας
Περιγραφή Δράσης
Τύπος Ενίσχυσης
Συνδυασμένη Ενίσχυση
Είδος Ενίσχυσης
ΑΜΕΑ
(Δημόσια Δαπάνη)
Αριθμός ΦΕΚ Προκήρυξης
ημερομηνία ΦΕΚ Προκήρυξης
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προκήρυξης
Κείμενο Κοινότητας στο οποίο βασίζεται το μέτρο ενίσχυσης
(Κανονισμός – Κατευθυντήριες Γραμμές – π.χ. Γ.Α.Κ., Καν.
794 κ.α.) - Άρθρο κανονισμού στο οποίο αναφέρεται η
ενίσχυση (όπου χρειάζεται π.χ. στον Γ.Α.Κ.)
Αριθμός Κοινοποίησης ή Γνωστοποίησης του καθεστώτος
στην Ε. Επιτροπή
Αριθμός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαικής Ένωσης
Αριθμός δυνητικών δικαιούχων που χρηματοδοτεί η
προκήρυξη
I.D. number Κοινότητας (σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η
σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 9 του ΓΑΚ)
Τομέας (π.χ. αναφορά στον τομέα όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Scoreboard της Κοινότητας)
Συνοπτική περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης ή της
μεμονωμένης ενίσχυσης
Ad hoc ενίσχυση ή μέτρο ενίσχυσης ή και τα δύο
Συνδυασμένη ενίσχυση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση –
Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεματικά – επιχορήγηση
μισθολογικού κόστους κ.λ.π.)
Κατατάσσεται η ενίσχυση στις ενισχύσεις υπέρ εργαζομένων
με αναπηρία
ΙΙ) Κατά την υποβολή της πρότασης οι υποψήφιοι επενδυτές υποβάλουν
συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS)1
….δηλώνω ότι:
Α. Η επιχείρηση ………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει πρόταση
(αιτούσα) συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων2 με
αυτήν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα, έχει
λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας:
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί
ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την αιτούσα
επιχειρήσεις).
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ /
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*
* Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση
Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα
«…..», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση
(καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες2 με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως
ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση
ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση.
Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με βάση το
άρθρο 2.5 του ΕΚ 1998/2006. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία
ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
Πίνακας 6: Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis)
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
ΑΦΜ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί
ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την αιτούσα
επιχειρήσεις).
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ /
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*
Hμερομηνία: …… 20….
Ο/ Δηλ.
(Υπογραφή)
ΑΦΜ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΥ
Στοιχεία Επιχείρησης
Τίτλος Πεδίου
Επωνυμία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος
Κωδικός κυρίας Δραστηριότητας
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Τομέας Δραστηριότητας
Χώρα
Περιφέρεια Έδρας
Νομός Έδρας
Δήμος Έδρας
Δημοτικό Διαμέρισμα Έδρας
Οδός
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
FAX
Email
Website
Νομική Μορφή
Αριθμός απασχολούμενων στην Επιχείρηση
Υπο σύσταση / Υφιστάμενη επιχείρηση
Είδος Βιβλίων
Επωνυμία Νομίμου εκπροσώπου –
διαχειριστή
Όνομα Νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή
Θέση στην επιχείρηση
ΑΦΜ Νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή
Έγγραφο ταυτοποίησης Νομίμου
εκπροσώπου – διαχειριστή
Τηλέφωνο Νομίμου εκπροσώπου –
διαχειριστή
Μέγεθος Επιχείρησης
Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης
Επεξήγηση
Επωνυμία Επιχείρησης
Διακριτικός Τίτλος εφόσον υπάρχει
Κωδικός Δραστηριότητας με βάση την κωδικοποίηση ΚΑΔ
2008
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Πχ. Μεταποίηση, Τουρισμός, Υπηρεσίες κ.α.
Χώρα έδρας της Επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Περιφέρεια έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Νομός έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Δήμος έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί
Δημοτικό Διαμέρισμα έδρας της επιχείρησης που θα
ενισχυθεί
Οδός Έδρας
Αριθμός διεύθυνσης Έδρας
Τ.Κ. Διεύθυνσης Έδρας
Τηλέφωνο επιχείρησης
Fax επιχείρησης
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο επιχείρησης
Ιστοχώρος Επιχείρησης
Πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατομική κ.λ.π.
Αριθμός υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης κατά την
έγκριση σε Ε.Μ.Ε.
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Α,Β,Γ, Μη τήρηση
Επωνυμία διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού
ή νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή
Όνομα διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή
νομικού πρνσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή
Θέση στην επιχείρηση
Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή
νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή
Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο
Τηλέφωνο
Μέγεθος της επιχείρησης (0.Πολύ μικρή, 1. μικρή, 2. μεσαία,
3. μεγάλη, 4. Πολύ μεγάλη). Λίστα Τιμών
Περιγραφή αντικειμένου δραστηριότητας επιχείρησης
Στοιχεία Μετόχων
Στοιχεία μετόχων / εταίρων > 25% και ποσοστά συμμετοχής του κάθε ενός εξ΄αυτών
Τίτλος Πεδίου
ΑΦΜ Επιχείρησης
ΑΑ Μετόχου
Είδος Προσώπου
Επώνυμο / Επωνυμία
Όνομα
Πατρώνυμο
Α.Φ.Μ.
Κ.Α.Δ. Νομικού Προσώπου.
Έγγραφο Ταυτοποίησης
Ποσοστό Συμμετοχής
Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου
Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου
Εκπροσώπου
Επεξήγηση
Η επιχείρηση που ενισχύεται
Αύξων Αριθμός
Φυσικό / Νομικό
Επώνυμο αν είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυμία αν είναι
Νομικό Πρόσωπο
Όνομα αν είναι φυσικό πρόσωπο
Πατρώνυμο αν είναι φυσικό πρόσωπο
ΑΦΜ Νομικού ή Φυσικού Προσώπου
Κ.Α.Δ Νομικού Προσώπου
ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου Φυσικού Προσώπου.
Από 0-100
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο
Στοιχεία Συνεργαζόμενων / Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
Τίτλος Πεδίου
ΑΦΜ Ενισχύομενης Επιχείρησης
ΑΑ Επιχείρησης
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής
Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου
Εκπροσώπου
Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου
Εκπροσώπου
Επεξήγηση
Η επιχείρηση που ενισχύεται
Αύξων Αριθμός Συνεργαζόμενης – Συνδεδεμένης
Επιχείρησης
Από 0-100%
ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επενδυτές (επιχειρήσεις) που λαμβάνουν
ενίσχυση υποβάλουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία:
Επενδυτικό Σχέδιο
Τίτλος Πεδίου
Συγχρηματοδοτούμενο έργο
Περιγραφή Επενδυτικής Πρότασης
Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης
ΑΦΜ Επιχείρησης
Κωδικός Προκήρυξης
Αιτούμενος Προϋπολογισμός
Επιχορηγούμενος/ Ενισχυόμενος
Προϋπολογισμός
Ποσοστό Ενίσχυσης
Δημόσια Επιχορήγηση
Χώρα Τόπου εγκατάστασης
Περιφέρεια Τόπου εγκατάστασης
Νομός Τόπου εγκατάστασης
Δήμος Τόπου εγκατάστασης
Δημοτικό Διαμέρισμα Τόπου εγκατάστασης
Οδός Τόπου εγκατάστασης
Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης
T.K. οδού τόπου εγκατάστασης
Ιδιαίτερες περιπτώσεις τόπου εγκατάστασης
Αριθμός νέων απασχολουμένων
ΚΑΔ Ενίσχυσης
Είδος ενίσχυσης
Ημερομηνία έγκρισης
Ημερομηνία έναρξης υλοποίηση της
επένδυσης
Ημερομηνία βεβαίωσης ολοκλήρωσης
επένδυσης
Ημερομηνία εκταμίευσης ενίσχυσης
Είδος Εκταμίευσης
Επεξήγηση
Συγχρηματοδοτούμενο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Περιγραφή επενδυτικής πρότασης (Φυσικό αντικείμενο)
Μοναδικός αριθμός πρότασης
Η επιχείρηση που ενισχύεται
Η προκήρυξη στην οποία εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο.
Π/Υ επένδυσης/πρότασης
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Ένταση ενίσχυσης
Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναμο επιχορήγησης
Χώρα στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Νομός στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Δήμος στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
Δημοτικό Διαμέρισμα στην οποία πραγματοποιείται η
επένδυση
Οδός Τόπου εγκατάστασης επένδυσης
Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης
T.K. οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης
Χαρακτηρισμός περιοχής (περιοχή 87 (α), μικρό νησί του
Αιγαίου, ορεινός όγκος
Αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται
από την επένδυση (όπου απαιτείται) σε Ε.Μ.Ε.
Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας που ενισχύεται
(Επιχορήγηση επένδυσης – Επιδότηση – Εγγυήσεις Αφορολόγητα Αποθεματικά – επιχορήγηση μισθολογικού
κόστους κ.λ.π.)
Ημερομηνία έγκρισης επένδυσης για χρηματοδότηση.
Συμπληρώνεται η Ημερομηνία έκδοσης της Διοικητικής
Πράξης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την κάθε
επένδυση. Αν δεν υπάρχει συμπληρώνεται η Ημερομηνία
Υπογραφής Σύμβασης
Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης
Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (δημιουργία εννόμου
δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης) – Θα συμπληρώνεται
κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Ημερομηνία εκταμίευσης της ενίσχυσης. Αν είναι να
καταγράφονται πάνω από μία εκταμίευση θα εισάγονται
όλες. – Θα συμπληρώνεται κατά την φάση της
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Είδος εκταμίευσης (προκαταβολή, ενδιάμεση εκταμίευση,
αποπληρωμή, κ.α.). – Θα συμπληρώνεται κατά την φάση
Ποσό Εκταμίευσης
Φορέας Χρηματοδότησης
Ολοκληρωμένο έργο
της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσό της Δημόσιας Επιχορήγησης που εκταμιεύθηκε
Φορέας Χρηματοδότησης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Επιλέξιμες Δαπάνες Επενδυτικού Σχεδίου
Τίτλος Πεδίου
Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης
Κωδικός Κατηγορίας Επιλέξιμης
Ενέργειας/Δαπάνης
Περιγραφή Κατηγορίας Επιλέξιμης
Ενέργειας/Δαπάνης
Ποσό
Επεξήγηση
Μοναδικός αριθμός πρότασης
Αρίθμηση Ενεργειών / Δαπανών
Πχ. Κτιριακά, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορική,
Εισαγωγή Καινοτομίας κ.λ.π.
Πόσο Δημόσιας Επιχορήγησης ανά Δαπάνη/Ενέργεια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
(ΕΚ)
800/2008
ΚΑΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
Α. Πίνακες Επιλέξιµων ∆απανών
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ενδεικτικά οι επιλέξιµες για
το Πρόγραµµα δαπάνες ανά Θεµατική Ενότητα και κατηγορία επιλέξιµης
δαπάνης.
Σελίδα 1 από 25 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών 1 •
2 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήµατα ‐ Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός Μέγιστο επιλέξιµο
ποσοστό ή ποσό στον
Επιχορηγούµενο
Προϋπολογισµό του
Έργου Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων • Παρεµβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθµιση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου • Οποιασδήποτε µορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται µε κτιριακή υποδοµή. • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) ‐ (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) ∆εν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων διοίκησης), • Προµήθεια µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής. • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης όπως o µέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου της παραγωγικής μονάδας, o εξοπλισµός αποθηκευτικών χώρων, o αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών στους χώρους µεταφοράς και αποθήκευσης, o µηχανές γραφείου, Σελίδα 2 από 25 60%
100%
εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και αναβάθµιση υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, o τηλεφωνικά κέντρα Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ψυγείων, κλπ.) σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. o
3 4 Μεταφορικά μέσα Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας •
•
Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.: o αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε περιβαλλοντική µέριµνα o αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων o Θερµοµόνωση κτιρίων, o Φυτεµένο δώµα, o Μόνωση δικτύων µεταφοράς συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης Αγορά ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: o Εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης/ψύξης χώρων o Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου o Εξοπλισμός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης, o Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, o Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας, o Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού, Σελίδα 3 από 25 15.000 €
100%
o
o
o
o
o
o
o
Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση µηχανικού αερισµού (free cooling), Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου επιπέδων φωτισµού µε αισθητήρες παρουσίας, Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. 5 6 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος. Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XV (Παραδοτέων) του Oδηγού. • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας • αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Σελίδα 4 από 25 20%
6.000 €
ποιότητας. 7 8 Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Λογισμικά και • Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής Υπηρεσίες της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU Λογισμικού κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: o στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών o στον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων o στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα o στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων e‐ business, e‐marketing και e‐commerce o στη σύνδεση σε e‐marketplaces o στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, o στην ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) o στη διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών • Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης • Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού. Προβολή ‐ Προώθηση • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. • Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού Σελίδα 5 από 25 30.000 €
20.000 €
•
•
9 Αμοιβές συμβούλων 10 Λειτουργικές Δαπάνες Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή Δημιουργία‐κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00€. ∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00 €. • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ‐ risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. • Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου. Σελίδα 6 από 25 10.000 €
40%
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών 1 •
2 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήµατα ‐ Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός Μέγιστο επιλέξιµο
ποσοστό ή ποσό στον
Επιχορηγούµενο
Προϋπολογισµό του
Έργου Οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυµάτων, • Διαµόρφωση, βελτίωση και αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθµίδες, δεντροφυτεύεις και κηποτεχνικές διαµορφώσεις κλπ.), • Κατασκευή ή εκσυγχρονισµός χώρων για τον εµπλουτισµό των παρεχοµένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, πισίνες κλπ) • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) ‐ (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) ∆εν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. • Προµήθεια ‐ µεταφορά και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ξενοδοχειακού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισµός) και λοιπού εξοπλισµού. • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης • Προµήθεια – µεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης όπως o κλειστά συστήµατα παρακολούθησης (κάµερες), o ηλεκτρονικές κλειδαριές, o συστήµατα τηλεχειρισµού, o συστήµατα ηλεκτρονικού χειρισµού φωτισµού και κλειδαριών (κάρτες), o συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, o κεντρικό σύστηµα µετάδοσης ήχου και εικόνας, Σελίδα 7 από 25 80%
100%
o
o
o
o
o
o
3 4 Μεταφορικά μέσα Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας info kiosk, πολυµέσα, εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και αναβάθµιση υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήµατα και συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας, κλπ.). Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως mini van, pullman μεταφορικής δυνατότητας ατόμων σχετικής με τη δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας ή άλλα οχήματα επαγγελματικής χρήσης σχετικής με την δραστηριότητα της επιχείρησης), αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. • Οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυµάτων που συνδέονται άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.: o αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε περιβαλλοντική µέριµνα o αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων o Θερµοµόνωση κτιρίων, o Φυτεµένο δώµα, o Μόνωση δικτύων µεταφοράς συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης • Αγορά ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: o Εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης/ψύξης χώρων o Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου o Εξοπλισμός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης, o Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, o Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το Σελίδα 8 από 25 15.000 €
100%
o
5 Δικαιώματα τεχνογνωσίας περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας, Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση µηχανικού αερισµού (free cooling), Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου επιπέδων φωτισµού µε αισθητήρες παρουσίας, Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης. o
o
o
o
o
o
o
Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος. Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XV (Παραδοτέων) του Οδηγού. Σελίδα 9 από 25 20%
6 7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού •
•
Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. •
•
•
8 Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: o την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών o τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα o την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e‐ business, e‐marketing και e‐commerce o τη σύνδεση σε e‐marketplaces o την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού. Προβολή ‐ Προώθηση • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. • Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και Σελίδα 10 από 25 6.000 €
30.000 €
30.000 €
9 Αμοιβές συμβούλων 10 Λειτουργικές Δαπάνες το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή • Δημιουργία‐κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00€. ∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00 €. • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ‐ risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. • Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου. Σελίδα 11 από 25 10.000 €
40%
ΕΜΠΟΡΙΟ ‐ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μέγιστο επιλέξιµο
ποσοστό ή ποσό στον
Επιχορηγούµενο
Προϋπολογισµό του
Έργου Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών 1 • Κτιριακές εργασίες διαµόρφωσης χώρων, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εµπορευµάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων. • Παρεµβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθµιση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) ‐ (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) ∆εν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν την αποθήκευση, διάθεση των εµπορευµάτων και τη λειτουργία της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων διοίκησης), • προµήθεια µεταφορικών µέσων διακίνησης των εµπορευµάτων εντός του χώρου της επιχείρησης. • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης (µέσα αποθήκευσης των εµπορευµάτων εντός του ευρύτερου χώρου της επιχείρησης, εξοπλισµός αποθηκευτικών χώρων, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διοίκησης κλπ • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανών γραφείου, εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και αναβάθµισης υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά 2 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήµατα ‐ Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός Σελίδα 12 από 25 60%
100%
3 4 Μεταφορικά μέσα Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας κέντρα κλπ • Προµήθεια ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης, και ηλεκτρονικής δικτύωσης κλπ Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. •
•
Οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυµάτων που συνδέονται άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.: o αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε περιβαλλοντική µέριµνα o αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων o Θερµοµόνωση κτιρίων, o Φυτεµένο δώµα, o Μόνωση δικτύων µεταφοράς συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης Αγορά ‐ µεταφορά ‐ εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: o Εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης/ψύξης χώρων o Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου o Εξοπλισμός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης, o Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, o Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας, o Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος Σελίδα 13 από 25 10.000 €
100%
κλιµατισµού, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση µηχανικού αερισµού (free cooling), Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου επιπέδων φωτισµού µε αισθητήρες παρουσίας, Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης. o
o
o
o
o
o
o
Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. 5 6 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος. Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XV (Παραδοτέων) του Οδηγού. • Μελέτη και τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας • αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Σελίδα 14 από 25 20%
6.000 €
7 ποιότητας. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού •
•
•
8 Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: o την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών o τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα o την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e‐ business, e‐marketing και e‐commerce o τη σύνδεση σε e‐marketplaces o την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού. Προβολή ‐ Προώθηση • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. • Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή • Δημιουργία‐κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού Σελίδα 15 από 25 10.000 €
10.000 €
9 Αμοιβές συμβούλων 10 Λειτουργικές Δαπάνες των 5.000,00€. ∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. • Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00 €. • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ‐ risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. • Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου. Σελίδα 16 από 25 10.000 €
40%
Β. Επισηµάνσεις ανά Κατηγορία ∆απανών
Κατηγορία ∆απανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων
χώρος»
•
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών
είναι η προσκόµιση άδειας δόµησης ή όποιας άλλης µορφής
έγκρισης/απαλλαγής εργασιών απαιτείται από τις πολεοδοµικές
διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή,
εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τακτοποίηση/νοµιµοποίηση χώρου
από την Πολεοδοµία.
•
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιµες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή
παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί
του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η
περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις που η
µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει
συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµισθεί, προκειµένου
να ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση
καταβολή,
προκαταβολή
επιχορήγησης,
τελική
καταβολή),
παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί
του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8)
ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της
επένδυσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το µισθωτήριο πρέπει να
είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης της επένδυσης.
Κατηγορία ∆απανών 2: «Μηχανήµατα - Εξοπλισµός»
•
Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αµεταχείριστος και στην
κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή
του προµηθευτή (βλ. Παράρτηµα XV του Οδηγού).
•
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους,
τέλη, έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού.
•
Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισµό αυτό στο βιβλίο
παγίων κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να
τηρεί το σχετικό βιβλίο.
•
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να µην
µεταβιβάσει τον εξοπλισµό αυτό τουλάχιστον επί µια τριετία από την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργο.
Σελίδα 17 από 25 Κατηγορία ∆απανών 3: Μεταφορικά Μέσα (επαγγελµατικής χρήσης)
Η αγορά αυτοκινούµενου µεταφορικού µέσου περιλαµβάνεται στις
επιλέξιµες δαπάνες ανάλογα µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον
είναι αποκλειστικά επαγγελµατικής χρήσης, αποκλειόµενης ρητώς της
αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και εφόσον βεβαίως δεν
προορίζεται για εκµίσθωση, καθώς η αγορά εξοπλισµού ο οποίος
προορίζεται για εκµίσθωση δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη.
Κατηγορία ∆απανών 4: «Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας
περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας»
•
Ο προµηθευόµενος εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να
είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αµεταχείριστος και στην
κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή
του προµηθευτή.
•
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους,
τέλη, έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού.
•
Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισµό αυτό στο βιβλίο
παγίων κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να
τηρεί το σχετικό βιβλίο
•
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να µην
µεταβιβάσει τον εξοπλισµό αυτό τουλάχιστον επί µια τριετία από την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργο.
•
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιµες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή
παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί
του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η
περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις που η
µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει
συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµίσει, προκειµένου να
λάβει οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή,
προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης
ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για
χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Ειδικά
για ανέγερση κτιρίου το µισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15)
έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της
επένδυσης.
•
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών
είναι η προσκόµιση άδειας δόµησης ή όποιας άλλης µορφής
έγκρισης/απαλλαγής εργασιών απαιτείται από τις πολεοδοµικές
διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή,
εφόσον συντρέχει η περίπτωση, τακτοποίηση/νοµιµοποίηση χώρου
από την Πολεοδοµία.
Σελίδα 18 από 25 •
Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε
περίπτωση εγκατάστασης µικρής κλίµακας Α.Π.Ε.
o
Η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης
από ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγµένα να εξυπηρετεί αποκλειστικά
τις ανάγκες της επιχείρησης.
o
η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν
µπορεί να υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών
καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από
την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη της εγκατάστασης στην
οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ.
Κατηγορία ∆απανών 5 : «∆ικαιώµατα τεχνογνωσίας»
Η αποκτούµενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται µε τη µορφή και τους
στόχους του επιχειρηµατικού σχεδίου και να συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα παραδοτέα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα XV του
Οδηγού.
Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τα δικαιώµατα αυτά στο βιβλίο παγίων
κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να τηρεί το σχετικό
βιβλίο.
Κατηγορία ∆απανών 6 : «Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας»
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων
στις διοικητικές, οικονοµικές και παραγωγικές δραστηριότητες των
επιχειρήσεων από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης. Οι εν λόγω
δαπάνες είναι επιλέξιµες µε την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση
/πιστοποίηση
προσκοµίζεται
το
σχετικό
πιστοποιητικό
του
διαπιστευµένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την
ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
Κατηγορία ∆απανών 7 : «Λογισµικά και Υπηρεσίες»
•
Το προµηθευόµενο λογισµικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η
επιχείρηση να είναι νόµιµος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου
κατασκευής ή του προµηθευτή µαζί µε την απαιτούµενη άδεια
χρήσης.
•
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή
λογισµικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για
χρηµατοδότηση.
•
∆εν είναι επιλέξιµη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον
λογισµικό στην επιχείρηση.
•
Η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει το Λογισµικό αυτό στο βιβλίο
παγίων κατά τα προβλεπόµενα του ΚΒΣ, εφόσον υποχρεούται να
τηρεί το σχετικό βιβλίο.
Σελίδα 19 από 25 •
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να µην
µεταβιβάσει τον εξοπλισµό αυτό τουλάχιστον επί µια τριετία από την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου.
•
Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε
πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί
τις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε
επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες)
Κατηγορία ∆απανών 8 : «Προβολή – Προώθηση»
∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και
διατροφής.
Κατηγορία ∆απανών 9 : «Αµοιβές Συµβούλων»
Σηµειώνεται ότι:
•
Οι
µελέτες
πυροπροστασίας,
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων,
απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµου
απαλλακτικού από αυτήν, οι µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου και
άλλες παρεµφερείς µελέτες δεν είναι επιλέξιµες.
•
Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην
συνολική αµοιβή τους και δεν είναι επιλέξιµες ως διακριτές δαπάνες.
•
Για κάθε συµβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική
σύµβαση µε την επιχείρηση νοµίµως θεωρηµένη από την αρµόδια
∆ΟΥ, ανεξαρτήτως του κόστους της συµβουλευτικής υπηρεσίας.
•
Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες µελετών, στις
προσφορές που θα υποβάλλονται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο
υπαγωγής στο πρόγραµµα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το
περιεχόµενο κάθε πεδίου της µελέτης, ο σκοπός, η µεθοδολογία και
η µέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής) και τα
εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν.
Όλες οι δαπάνες θα
αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για τη
σκοπιµότητά τους σε σχέση µε την επιχείρηση και το επιχειρηµατικό
σχέδιο.
Κατηγορία ∆απανών 10 : «Λειτουργικές ∆απάνες»
Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο για τις νέες και υπό σύσταση
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 και δε δύναται να
υπερβαίνουν το 40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού του
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Σελίδα 20 από 25 Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Επισηµαίνεται ότι :
•
∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε
αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται
τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε
µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).
•
∆εν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται πριν
από τον χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών.
•
∆εν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράµµατος η εξόφληση
δαπανών µε επιταγές τρίτων.
•
∆εν είναι επιλέξιµος ο ΦΠΑ. ∆εν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σε καµία
κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη και
επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.
•
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν σε δασµούς, φόρους,
τέλη, έξοδα αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού.
•
∆εν είναι επιλέξιµη η δαπάνη αγοράς οικοπέδου
•
Το σύνολο των πληρωµών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο
προγενέστερο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
•
Όλες οι εταιρείες-προµηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του
προγράµµατος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασµό.
Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασµό και όχι
εταιρικό (εξαιρούνται οι προµηθευτές που είναι ατοµικές
επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
•
∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προµηθευτή µέσω λογαριασµών
και παραστατικών των εταίρων/µετόχων της επιχείρησης.
•
Τιµολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν
την απόφαση για την επιλεξιµότητά τους µπορεί να ζητηθεί η
µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα από επίσηµο φορέα.
•
Σε περιπτώσεις προµηθειών από το εξωτερικό θα προσκοµίζονται για
την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως
αναφέρονται στο Παράρτηµα XV του Οδηγού), το απαιτούµενο
προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα τραπεζικά εµβάσµατα.
∆ηλαδή:
•
o
Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµάτιο είσπραξης όπου να
αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός του
εξοφλούµενου παραστατικού
o
Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός
του εξοφλούµενου παραστατικού.
Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές
Αξιολόγησης µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης
αλλά και σε µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των
µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες ή οι Επιτροπές
Αξιολόγησης µπορεί να ζητούν από τον δικαιούχο, τον προµηθευτικό
οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και
Σελίδα 21 από 25 πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών
αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και
Επιτροπές Αξιολόγησης κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως
µέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών
εργασιών από το ΤΕΕ που θα λαµβάνουν υπόψη τη φύση και το
είδος των συγκεκριµένων κτιριακών κατασκευών. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το
δικαίωµα περικοπής εγκεκριµένων δαπανών κατά την πιστοποίηση
τους,
αν
αυτές
δεν
εξυπηρετούν
τη
σκοπιµότητα
του
επιχειρηµατικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος
τους.
•
Το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνάδει
µε τον προτεινόµενο ΚΑ∆ της επένδυσης.
•
Κάθε δαπάνη θα αξιολογείται ως προς τη σκοπιµότητά τους σε σχέση
µε την επιχείρηση και το επιχειρηµατικό σχέδιο και το εύλογο του
κόστους τους.
•
Η ηµεροµηνία έκδοσης των προσφορών της πρότασης υποβολής
δεν θα πρέπει να είναι πριν την ηµεροµηνία του Προγράµµατος
Επιλέξιµες είναι
α) οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισµό de minimis, που
πραγµατοποιούνται
από
την
ηµεροµηνία
Προκήρυξης
του
Προγράµµατος
β) οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό,
που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της πρότασης στο Πρόγραµµα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
δαπάνες αυτής της κατηγορίας πριν την υποβολή της πρότασης, οι εν
λόγω δαπάνες, είναι µη επιλέξιµες για χρηµατοδότηση.
Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν είναι
επιλέξιµη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν
µε την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους
περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.
∆. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη,
πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010
(ΦΕΚ 58Α΄/ 23.04.2010) ως ακολούθως :
1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή
συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για
συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών
τραπεζικών λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και
του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται
Σελίδα 22 από 25 µέσω των ιδίων λογαριασµών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων
αυτών µε µετρητά.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι:
•
Έκδοση επιταγής επιχείρησης από τον εταιρικό λογαριασµό του
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να
έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του
έργου βάσει απόφασης ένταξης (συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
παρατάσεων αυτής).
Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτούνται τουλάχιστον:
(α)
τα σχετικά µε την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των
επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών (extrait) του λήπτη της
ενίσχυσης (δικαιούχου) ή/και βεβαίωση της οικείας τράπεζας ότι έχει
εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία επιταγής-ποσό-ηµεροµηνία
εκταµίευσης)
(β)
φωτοαντίγραφο του σώµατος της επιταγής και
(γ)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή)
έγγραφο
ισοδύναµης
•
Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό
προµηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο).
του
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α)
το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από
το οποίο θα φαίνονται: ο δικαιούχος του λογαριασµού, δηλαδή ο
προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης
της ενίσχυσης (δικαιούχος), καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου
παραστατικού και
(β)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή)
έγγραφο
ισοδύναµης
•
Έµβασµα /Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη
της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασµό του
προµηθευτή.
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α)
αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων
όπου φαίνονται τα στοιχεία και των δύο λογαριασµών
(β)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή)
έγγραφο
ισοδύναµης
•
Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το λήπτη της ενίσχυσης
(δικαιούχο) προς τον προµηθευτή µε χρέωση ή χωρίς του εταιρικού
λογαριασµού του δικαιούχου . Πρόκειται για επιταγή που εκδίδεται από
νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε µε αντίστοιχη κατάθεση
Σελίδα 23 από 25 µετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε µε χρέωση του εταιρικού
λογαριασµού του δικαιούχου.
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α)
τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον
προµηθευτή,
(β)
αντίγραφο και φωτοτυπία του σώµατος της αντίστοιχης επιταγής
(γ)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή)
έγγραφο
ισοδύναµης
(δ)
σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής µε χρέωση του εταιρικού
λογαριασµού του προµηθευτή, το έντυπο κίνησης των εταιρικού
τραπεζικών λογαριασµού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου)
•
Χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α)
έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασµού (extrait)
(β)
αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα
φαίνονται: ο λήπτης του ποσού πληρωµής, δηλαδή ο προµηθευτής των
αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης της ενίσχυσης
(δικαιούχος), καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού
(γ)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή)
•
έγγραφο
ισοδύναµης
Εξόφληση µέσω πιστωτικής κάρτας
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωµής είναι η πιστωτική κάρτα να
είναι στο όνοµα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηµατία
µόνο στην περίπτωση των ατοµικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική
σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδροµή ελέγχου όσο αφορά στην
εξόφληση του λογαριασµού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται
µέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της
επένδυσης.
Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α)
έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού (extrait) χρέωσης της
πιστωτικής κάρτας
(β)
απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή)
έγγραφο
ισοδύναµης
2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή
συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε ΦΠΑ), µπορούν πέραν των ως
άνω επιλέξιµων τρόπων, να εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή
και µε µετρητά. Στην περίπτωση αυτή για την πιστοποίηση της
Σελίδα 24 από 25 πληρωµής απαιτείται απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή ή έγγραφο
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προµηθευτή).
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε
τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά
περίπτωση και σύµφωνα µε τηρούµενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της
επιχείρησης (Β’ ή Γ’ Κατηγορίας), λογιστικές καταχωρήσεις.
Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας πρέπει να
προσκοµιστούν αντίγραφα (µε υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου
εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης) των
λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιµολόγησης των δαπανών
της επένδυσης (π.χ. τιµολογίων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών κλπ.) στο
βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης. Σε περίπτωση τήρησης
µηχανογραφηµένου βιβλίου εσόδων-εξόδων, απαιτούνται επιπλέον
αντίγραφα (µε υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου της
επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης) των θεωρηµένων µηνιαίων
καταστάσεων εσόδων – εξόδων των µηνών που εµφανίζονται οι ως άνω
καταχωρήσεις.
Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας πρέπει να
προσκοµιστούν αντίγραφα (µε υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου
εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης) των
λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιµολόγησης και εξόφλησης
των δαπανών της επένδυσης στα αναλυτικά καθολικά των οικείων
λογαριασµών (π.χ. προµηθευτών, παγίων, ταµείου κλπ.) και στο γενικό
ηµερολόγιο.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους
στο βιβλίο-µητρώο παγίων (κατά τα προβλεπόµενα και από τον ΚΒΣ).
Σελίδα 25 από 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Λ.Λαμπριανίδου
40
66100
25210 255160
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Αγ. Αθανάσιος
66300
25210 69555
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 7 & Κ. Νταή
66100
25210 20650
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Πλ.Δημοκρατίας
66200
25220 22225
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
Λ.Δημοκρατίας
307
68100
22510 35848
Λ. Δημοκρατίας
158
68100
25510 80290
Ελ. Βενιζέλου
89
68300
25530 26721
7
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Σημείο Υποβολής
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Πλ. Δασείου
18
68200
25520 27875
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΥΦΛΙ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου
5
68400
25540 23180
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΕΡΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ
50ου Συντάγματος
7
68500
25550 24650
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ομονοίας
50
65403
2510 833964
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δαγκλή 6 & Φιλικής Εταιρίας
6
65403
2510 622420
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Βασιλέως Κωνσταντίνου
1
67100
25410 72878
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
1
67100
25410 83650
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Σελίδα 1 από 16 Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αποστόλου Σούζου
14
69100
2531035916
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Βασιλέως Γεωργίου
2Β
69100
25310 22831
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Καβείρων
12
69100
25310 81476
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Βαλαωρίτου
4
10671
2103620242
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ακαδημίας
7
10671
210 3604815
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ομήρου
8
10564
210 3257010
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & Δημητρακοπούλου 2
12134
210 5788150
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΓΓΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Λ. Συγγρού 246 & Δαβάκη
17672
210 9538040
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ιερά Οδός 265 & Μεγ. Αλεξάνδρου
12244
210 5316203
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σοφ. Βενιζέλου
16343
210 9948002
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΛΙΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ
ΛΙΟΣΙΩΝ)
Ιδομενέως 74 & Πολυφίμου
13122
210 2696260
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
15562
210 6596401
Γ. Παπανδρέου 100 & Παπαδιαμάντη 40
14452
210 2853710
Αγ. Αλεξάνδρου 8 & Ίριδος 2
17561
2109858480
ΑΤΤΙΚΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Π. ΦΑΛΗΡΟ
103
290
Χαλανδρίου 6Α
6Α
15343
2106018041
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Λ. Συγγρού
68
11742
210 3389540
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εθν. Μακαρίου 66 & Κύπρου 2
66
12132
2105785621
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΝΟΙΞΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ
Λ. Μαραθώνος 58 & Αγ. Αθανασίου
14569
210 8004010
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ. Κων/νου
99
19400
210 6620990
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σημείο Υποβολής
Σελίδα 2 από 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
28ης Οκτωβρίου
28
19300
210 5577240
Δημ. Λιάκου
3
19300
2105570013
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λουδοβίκου 1 Πλατεία Οδησσού
1
18531
210 4177241
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ναυαρίνου 1 & Λουδοβίκου, Πλ. Οδησσού
1
18531
210 4227920
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πλ. Ιπποδαμείας
6
18531
210 4100450
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ακτή Μιαούλη
21
18535
210 4100066
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
Κουντουριώτη
19
83100
22730 87975
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Σημείο Υποβολής
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Φιλ. Αργέντη
8
82100
22710 44330
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Παπαστράτου
53
30100
26410 74500
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓΡΙΝΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΒΟΤΣΗ
15
30100
26410 39620
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Μιχαλακοπούλου
58
26221
2610 622714
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Μιχαλακοπούλου
58
26221
2610 277779
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Σελίδα 3 από 16 Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Πλατεία Ηρώων και 28ης Οκτωβρίου 1
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Εμμανουήλ Παππά
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κ. Ταλιαδούρη και Φαρδυκάμπου
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σημείο Υποβολής
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
27100
26210 36895
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
7
51100
24620 85501
51100
2462087014
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
Μητροπόλεως
60
52100
24670 26926
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Φον-Καραγιάννη
1
50100
24610 24022
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ιωάννου Φαρμάκη
3
50100
24610 41693
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Κεντρική Πλατεία
50004
24610 98 288
ΔΗΜΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Βασ. Σοφίας
22
50200
24630 82005
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τσόντζα
3
50100
24610 42174
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μεγαρόβου
19
53100
23850 22334
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν. Χάσου 10 & Σ. Δραγούμη
10
53100
2385022153
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΑΙΑΝΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΤΣΟΝΤΖΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Σημείο Υποβολής
Σελίδα 4 από 16 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ
47100
26810 28728
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ
47100
26810 21307
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
Κυρά Βασιλικής
13
46100
26650 29482
ΕΘ.Αντιστάσεως
52
46100
2665028165
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
45333
26510 22389
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Σημείο Υποβολής
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αβέρωφ
12
45221
26510 59000
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Γ΄ Σεπτεμβρίου
7β
45221
26510 83818
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.- Λ. ΓΡΑΜΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Λ. Γράμμου
49Β
45332
2651033281
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Λ. Πανεπιστημίου
45332
26510 45466
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Πυρσινέλλα
1
45332
26510 83110
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Δωδώνης
47
48100
26820 61609
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΡΕΒΕΖΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Λ. Ειρήνης & Μπιζανίου 23 (Παλαιό ΚΤΕΛ)
48100
26820 60285
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου
1
43100
2441041430
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΑΛΑΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
Παπακυρίτση
4
43200
2444024600
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη
43100
24410 40099
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Σελίδα 5 από 16 Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡΙΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 58 & ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ
41222
2410 549160
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Βενιζέλου 167 & Κενταύρων
41222
2410 251088
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Ανδρ. Εμπειρίκου1
41334
2410 669112
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος
4
38221
2421076894
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ιώλκου 19 & Σωκράτους(ΕΛ.Βενιζέλου)
19
38221
24210 76461
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. (ΒΟΛΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δημητριάδος 1Α & Ξενοφώντος
38333
24210 76674
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΟΛΟΥ
(ΙΩΛΚΟΥ)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ιωλκού 2 & Αργοναυτών
2
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Βασίλη Τσιτσάνη
31
43100
2431351557
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ασκπληπιού
3
42100
24310 75017
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ-
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ασκληπιού & Αριστείδου Παππά
42100
24310 21427
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΕΛΑΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ
Αγράφων & Καραϊσκάκη
42032
24340 71727
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Πλ. Ρήγα Φεραίου
42200
24320 24416
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΙΑΟΥΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Μιαούλη
3
42100
24310 76100
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Καραϊσκάκη
29
42031
24330 23100
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
Λομβάρδου
20
29100
26950 41940
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου
2
49100
26610 39813
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2421440951
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σελίδα 6 από 16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
2ο Χιλ. Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ
49100
26610 29100
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Λ. Βεργωτή
131
28100
26710 24959
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Ιωάννου Μελά 112 & Μητροπόλεως 1
31100
26450 22381
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κεντρικής
3
59100
23310 25470
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΡΟΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΙΕΡΡΙΩΝ 79 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ
79
59100
23310 74710
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικισμός Λήδα – Μαρία, Κτίριο Ερμής, 6ο ΧΛΜ
Χαριλάου Θέρμης
57001
2310480000
Πολυτεχνείου
27-29
54626
2310 385600
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Εθν. Αντιστάσεως
95
55134
2310 384400
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
4
54625
2310 253140
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
171
54229
2310 312150
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΡΚΥΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
277
54628
2310 567885
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
301
56430
2310 588750
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Στενημάχου
2
61100
23410 24580
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Σελίδα 7 από 16 Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
25ης Μαρτίου
13
58200
23810 26555
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
28ης Οκτωβρίου
9
60100
23510 23211
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Εθνικής Αντίστασης
5
60100
23510 30996
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ
Ιωάννη Μεταξά (Πλατεία)
60063
23520-33350
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κωστοπούλου
2
62122
23210 99730
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Βασ. Βασιλείου & Ν. Πλαστήρα
62121
23210 98050
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑ
62400
23250 25040
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Νικηφόρου Φωκά
3
63100
23710 24200
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κορωναίου
9
71202
2810 247033
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου
50
71202
2810302400
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
62 Μαρτύρων
54
713 04
2810 264020
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Αγία Βαρβάρα
700 03
28940 29100
Ελ. Βενιζέλου & Καζαντζάκη
703 00
28910 25000
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΧΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
Κεντρική Πλατεία Αρχανών
701 00
2810 753220
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΣΗΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ
Ασήμι Μονοφατσίου
700 16
28930 33000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λ. Κνωσού
713 06
2810 235662
Σελίδα 8 από 16 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Κεντρική Οδός Βιάννου
700 04
28950 23000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΑΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου
227
714 14
2810 372150
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ
25 Μαρτύρων
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Άγιοι Δέκα
78
700 03
28940 42200
700 12
28920 32200
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΥΒΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
Κόμβος Γουβών
700 14
28970 43340
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΜΠΑΡΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
(ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Έμπαρος Ηρακλείου (εντός Αγρ.Συνεταιρισμού)
703 00
28950 41166
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Επισκοπή Ηρακλείου
700 08
2810 772300
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ
Ζαρός
700 02
28940 32200
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΕΡΙΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στρυμώνος & Πελοποννήσου
713 05
2810 373730
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
Θραψανό Καστελλίου (εντός αγροτ. Συνεταιρ.)
700 06
28910 41858
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΚΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λ. Ικάρου
713 06
2810 338800
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Λ. Καλέργη & Κόρακα
700 06
28910 33010
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κόσμων
12
712 01
2810 334840
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λ. Κνωσού
205
714 09
2810 361720
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λ. Καλοκαιρινού
195
712 01
2810 247600
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ. ΜΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου
161
700 07
28970 29930
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ
25ης Μαρτίου
98
704 00
28920 27630
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Ηροδότου
146
716 01
2810 302350
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παπαναστασίου
129
713 06
2810 361490
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ. Παπανδρέου
28
713 06
2810 335060
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΤΕΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ολύμπου 97 & Σόλωνος
97
713 07
2810 361700
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΖΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Δημοκρατίας
7
701 00
2810 744000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Πύργος Μονοφατσίου
700 10
28930 29010
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Λεωφ. Κόκκινου Πύργου
702 00
28920 54010
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ελ. Βενιζέλου
116
700 14
28970 29170
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25ης Αυγούστου
19
712 02
2810 302370
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου
1
703 00
28910 25080
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. 62
ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφ. 62 Μαρτύρων
105
713 04
2810 264320
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Λεωφ. Ικάρου
75
716 01
2810 247340
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφ. Κνωσσού
212
714 09
2810 215000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ.
ΚΝΩΣΣΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. Λ.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
Σελίδα 9 από 16 5
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ
25ης Μαρτίου
704 00
28920 27780
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Λεωφ. Κόκκινου Πύργου
30
702 00
28920 54030
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δημοκρατίας
19
700 14
28970 26060
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
Ακτή Κούνδουρου
17
721 00
28410 22231
721 00
28410 90420
722 00
28420 90440
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σημείο Υποβολής
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Βενιζέλου)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Λασθένους
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΤΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ
Παλαίκαστρο
723 00
28430 29250
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΙΤΣΑ
720 51
28410 91140
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ
Κεντρική Πλατεία Ζίρου
720 59
28430 91290
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ
ΓΙΑΛΟΥ
Μακρύς Γιαλός
720 55
28430 29590
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Εθνικής Αντίστασης
724 00
28410 90890
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τζερμιάδο
720 52
28440 89080
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου
6β
72300
28430 29850
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Κούνδουρου)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ρούσου Κούνδουρου
58
721 00
28410 91480
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δημοκρατίας
33
722 00
28420 90450
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Παναγούλη 2 & Δημοκρατίας
5
723 00
28430 29940
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Εμμανουήλ Πορτάλιου
23
741 00
28310 55604
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Εμμ. Πορτάλιου
28
741 00
28310 21760
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ.
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Πέραμα
740 52
28340 20700
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ν. Καζαντζάκη
5
741 00
28310 21810
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Λ. Κουντουριώτου
75
741 00
28310 21035
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Πατριάρχου Αθηναγόρα & Πικατώρου
2
741 00
28310 21980
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη
39
1
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Λ.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ)
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Σημείο Υποβολής
Σελίδα 10 από 16 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου
4
73104
2821045349
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου
102
731 00
28210 49310
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αναγνώστου Γογονή
54
731 35
28210 36770
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΥΒΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
Καλύβες
730 03
2825083190
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Αλικιανός
730 05
2821036960
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Α. Παπανδρέου
731 34
2821047010
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Αλικιανός (Κόμβος Σκινέ - Βατόλακου)
730 05
28210 83520
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Βρύσσες
730 07
28250 83050
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ελ Βενιζέλου
731 32
28210 25500
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Ηρ.Πολυτεχνείου Κίσσαμος
734 00
28220 83350
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Κολυμβάρι
730 06
28240 83390
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κισσάμου
731 31
28210 83290
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Παλαιοχώρα
730 01
28230 83060
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Πλατανιάς
730 14
28210 83780
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Πλάτανος Κισσάμου
734 00
2822083150
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ
Πλατεία Σούδας
38
732 00
28210 23580
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Πλατεία Αγ. Αντωνίου
85102
22440 29040
ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Πλατεία Ελευθερίας
85103
22410 52833
ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ
Ηρακλειδών
1
85101
22410 94350
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αλ. Διάκου
1
85105
22410 86290
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου
46
85200
22430 50901
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Δωδεκανήσου & Χάλκης
85302
22420 91450
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Δημοκρατίας & Ακροπόλεως
85700
22450 29040
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΣΟY
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
Φρυ
85800
22450 42730
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Εθνικής Αντιστάσεως
85100
22410 80600
12-14
28-32
112
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Σημείο Υποβολής
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΑΦΑΝΤΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΑΛΥΣΟΥ
ΡΟΔΟΥ
Σελίδα 11 από 16 51
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Κοραή & Μητροπόλεως
85300
22420 20280
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ
Λάρδος
85109
22440 29240
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΙΨΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
Λιμάνι
85001
22470 41300
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΡΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
Πλ. Αγίου Νικολάου
85300
22470 22421
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Μανδράκι - Νίσυρος
85303
22420 48900
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. - ΥΠΟΚ- ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Πλατεία Σκάλας
85500
2247033370
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Πλ. Ακαδημίας
85100
22410 38600
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Σορωνή
85106
22410 98180
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Αιγιαλός
85600
22460 71332
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΗΛΟY
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
Λιβάδια
85002
22460 70704
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΕΤ.Α.Π.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ)
ΔΗΜΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Αγ. Νικολάου
6
84100
22810 82346
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
Καρόδρομος
84800
22870 28210
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
Κορίνθου 23 Πλατεία Δερβενακίων
23
21200
27510 67216
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΑΥΠΛΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
5
21100
27520 47001
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
Βασ. Γεωργίου Α΄ 6
21200
27510 69272
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
25ης Μαρτίου και Πανός
21
22100
2710 227141
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'
22100
2710 221488
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
28ης Οκτωβρίου
22100
2710 238287
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΡΟΔΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΡΩΝΗΣ
ΡΟΔΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σελίδα 12 από 16 23
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ερμού
2
20100
27410 24464
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ
Παναγή Τσαλδάρη 4
20001
27410 50316
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΙΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αράτου
5
20200
27420 20972
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ερμού
3
20100
27410 84477
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Λ. ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Λεωφ. Αθηνών 31
31
20100
2741071799
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΟΥΤΡΑ
ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λεωφ. Επιδαύρου
20100
27410 34289
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΕΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Λεωφ. Παπακωνσταντίνου
49
20500
27460 23255
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΔΗΜΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Παναγή Τσαλδάρη
33
20401
27430 24145
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΦΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Σοφικό Κορινθίας
20004
27410 93331
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ
Νικηταρά
13
20008
27420 99355
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Ξανθάκη
3
23200
27330 22279
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. - ΥΠΟΚ-ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
57
23100
2731021680
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πλατεία 23ης Μαρτίου
24100
27210 62200
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 2 & ΝΕΔΟΝΤΟΣ
24100
27210 63730
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΕΔΟΝΤΟΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2
24100
27210 88130
Δήμος
Διεύθυνση
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σημείο Υποβολής
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σημείο Υποβολής
Σελίδα 13 από 16 Αριθμός
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΒΑΕΠΑΕ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Διοικητήριο 4ος όροφος Φίλωνος
35-39
32100
22613 50322
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΘΗΒΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Δίρκης
20
32200
22620 89630
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Κουτσοπετάλου
1
32100
22610 28281
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ
14
32100
22610 89863
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
Οινόφυτα
32011
22620 53153
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Λ. Χαϊνά 2ος όροφος
93
34100
22210 26626
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Βενιζέλου
12
34100
22210 86452
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Δούνα
5
34100
22210 88822
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΙΒΕΡΙ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ
Βράκα
10
34500
22230 29780
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
Βασ. Κωνσταντίνου
143
34006
22290 39000
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Αρεθούσης
245
34100
22210 74570
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
Ιωάννου Ρώσου
29
34002
22210 55832
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Βενιζέλου
12
34100
22210 82200
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΣΤΙΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
28ης Οκτωβρίου
9
34200
22260 56080
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ιωαν. Κότσικα
20
34001
22240 22835
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΑΡΤΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΑΡΤΑΚΗΣ
Εθν. Αντιστάσεως
53
34600
22210 61808
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΣΤΥΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ
Α΄ Παραλιακός
34015
22240 31710
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΨΑΧΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Αβάντων
12
34400
22280 25096
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νικολάου Τσιαμπούλα
5
36100
22370 80036
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Καραϊσκάκη
1
36100
2237021307
Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Γ. Γεννηματά
15
35100
2231067498
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Όθωνος
3
35100
22310 22112
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Πλατεία Ελευθερίας
3
35100
22310 67011
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Σελίδα 14 από 16 Σημείο Υποβολής
Δήμος
Διεύθυνση
Αριθμός
ΤΚ
Τηλέφωνο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
Γιδογιάννου
7
33100
22650 28697
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
Γιδογιάννου
3
33100
22650 79281
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
(δεν γίνονται υποβολές επενδυτικών προτάσεων)
Περιφέρεια
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση
Πόλη
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αν.
Μακεδονίας-Θράκης
Ηροδότου 28
691 00 Κομοτηνή
25313 52309
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Γ. Κακουλίδου 1
691 00 Κομοτηνή
25313 52178
25313 52195
Συγγρού 80-88 (5ος όροφος)
115 27 Αθήνα
213 2065021
213 2065209
Καβέτσου 12
811 00 Μυτιλήνη
22510 27662
22510 23201
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δ/νση Ανάπτυξης &
Προγραμματισμού / Γραφείο
Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32
261 10 Πάτρα
2613 613600
2613 613602
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Διοικητήριο-Γραφείο Γ11 (3ος ορ.,
3η πτέρυγα)
501 00 ΖΕΠ Κοζάνης
24610 52736
Περιφέρεια Ηπείρου
Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Πύρρου 1, Διοικητήριο Περιφέρειας
452 21 Ιωάννινα
26510 87306
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου
(Πλατεία Ρήγα Φεραίου)
411 10 Λάρισα
2413 506325-6
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Δ/νση Ανάπτυξης &
Προγραμματισμού
Αλυκές Ποταμού
491 00 Κέρκυρα
26613 61530
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Ανάπτυξης &
Προγραμματισμού
Βασ. Όλγας 198
546 55 Θεσσαλονίκη
2313 319627
2313 325440
Σελίδα 15 από 16 Περιφέρεια Κρήτης
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Κρήτης
Μάρκου Μουσούρου 15
712 01 Ηράκλειο
2813 410145
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σάκη Καράγιωργα 22
841 00 Ερμούπολη
22813 60823
22813 60800
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Κυκλάδων
Σάκη Καράγιωργα 22
841 00 Ερμούπολη
22810 98810
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Δωδεκανήσου
Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
851 00 Παλιά Πόλη Ρόδος
22410 36200
22410 26142
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Δ/νση Ανάπτυξης &
Προγραμματισμού
Σέκερη 27 & Μαινάλου
221 00 Τρίπολη
2710 237410
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Ανάπτυξης &
Προγραμματισμού
Υψηλάντου 1
351 00 Λαμία
22313 51218
Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα: Τηλ: 801 11 36 300, Μεσογείων 56, 115 27
Αμπελόκηποι
ΕΦΕΠΑΕ: Τηλ: 210 6985210, Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα
Σελίδα 16 από 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι
προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr
Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η
υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική
ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής της Πρότασής του.
Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της
ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης
υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής.
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς
τόπους:
 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr) ,
 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
 των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ
Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτημα VIIΙ του
Οδηγού).
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχει αποσταλεί
εμπρόθεσμα στους τόπους υποβολής ο φυσικός φάκελος. Ο
φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σημείο το οποίο ο επενδυτής
δηλώνει στην ηλεκτρονική του υποβολή.
Τα επενδυτικά σχέδια (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να
υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα
(10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του
ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση
την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα
συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και
Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε Παράρτημα VIIΙ Πίνακας Α του Οδηγού).
Σελίδα 1 από 3 Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον
ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη
επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες
(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
των προτάσεων.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές
ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και
πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Οδηγού.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα,
θα πρέπει:
 Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί
πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής
προτάσεων.
 Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου
υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα
πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο
κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο
εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου
(ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας
ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη
αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό
στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα
αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και
δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική
επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ενίσχυση
Μ.Μ.Ε.
που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς
Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007-2013»
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
ΑΦΜ
«......................................................................................................
»
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του
Εντύπου Υποβολής.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων,
αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών.
Σελίδα 2 από 3 Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι
ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 10
(δέκα) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της επιστολής να
προσκομίσουν
είτε
αυτοπροσώπως,
είτε
ταχυδρομικά
(σφραγίδα
ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής στο πρόγραμμα αναφέρονται
αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού.
Σελίδα 3 από 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΕΣΠΑ 2007 - 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού
– Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Συμπληρώνεται από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Αριθμός Ηλεκτρονικής Υποβολής)
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής φυσικού
φακέλου
Ημερομηνία Παραλαβής φυσικού φακέλου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
NOMIKH MOΡΦΗ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Web Site)
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΦΜ
ΝΟΜΟΣ
ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)
2
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Να συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες για κάθε εταίρο / μέτοχο με κριτήριο αν είναι φυσικό πρόσωπο ή
νομικό πρόσωπο.
Α/Α ΕΤΑΙΡΟΥ/ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (φυσικό ή νομικό)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΌΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(εκτός αυτής του εταίρου / μετόχου)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΌΝΟΜΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (εκτός αυτής
του νομίμου εκπροσώπου)
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων)
4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :
Ο ΦΟΡΕΑΣ Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ / ΜΕΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ (είτε φυσικά είτε νομικά
πρόσωπα) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο (είτε φυσικό
πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΟΥ/ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ / ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Νόμιμος εκπρόσωπος, μέλος ΔΣ,
Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος κ.λ.π.)
3
4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (στην οποία
συμμετέχει ο εταίρος / μέτοχος)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ / ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Νόμιμος εκπρόσωπος, μέλος
ΔΣ, Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος
κ.λ.π.)
4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Παράρτημα IV)
(Συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση σύνδεσης μέσω φυσικού προσώπου (π.χ. μέσω εταίρου /
μετόχου, διαχειριστή, διευθύνοντα συμβούλου κλπ.). Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο
Κανονισμός (ΕΚ) 800/2008 και πρέπει να υπάρχει ταύτιση με την δήλωση περί ΜΜΕ που
συμπληρώνει ο φορέας της επένδυσης)
4.3.1 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008)
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΚΛΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ
(ΕΜΕ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(συμπληρώνεται
(€)
(€)
για κάθε έτος
σύνδεσης
ξεχωριστά για το
διάστημα 2009 2011)
4.3.2 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 800/2008)
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
ΕΤΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΚΛΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΦΟΡΑ
(ΕΜΕ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
συμπληρώνεται
(€)
(€)
για κάθε έτος
σύνδεσης
ξεχωριστά για το
διάστημα 2009 2011)
4.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία συνδεδεμένων και συνεργαζομένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον
ορισμό των ΜΜΕ – Καν. (ΕΚ) 800/2008)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (σε ΕΜΕ)
2010
2011
2012
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ)
800/2008 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ)
4
4.5 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις)
Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή απαλλάσσονται από άδεια Λειτουργίας:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ή αίτηση για
άδεια λειτουργίας – για υφιστάμενες και νέες)
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΕ)
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(αφορά μόνο στις επιχειρήσεις του
Κ.Α.Δ. 55 και επαναλαμβάνεται όσες
φορές απαιτηθεί).
ΑΔΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (αφορά μόνο στις
επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55 και
επαναλαμβάνεται όσες φορές
απαιτηθεί).
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (αφορά μόνο στις
επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55 και
επαναλαμβάνεται όσες φορές
απαιτηθεί).
Είδος καταστήματος
(π.χ. εστιατόριο, μπαρ,
κομμωτήριο, ΙΧ rent a
car κ.λπ.).
Αριθμός αδείας
Αριθμός κολυμβητικών
δεξαμενών
Αριθμός αδείας
Είδος ειδικής
τουριστικής
εγκατάστασης (π.χ.
γήπεδα γκολφ,
συνεδριακά κέντρα,
κέντρα
θαλασσοθεραπείας
κ.λπ.).
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας
5
Β. ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πρόγραμμα/
Μέτρο/ Δράση
από το οποίο η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει
έννομο δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης (από
1/1/2011 και
μετά) και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.
5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αριθμός
Υπουργικής
Απόφασης
Ημ/νία
Ένταξης ή
Υπουργικής
Ποσό Δημόσιας
αριθμός
Ποσό δημόσιας
Ημ/νία
Απόφασης
Τρέχουσα
Χρηματοδότησης
σύμβασης ή
χρηματοδότησης
καταβολής
Ένταξης ή
που έχει
φάση
άλλου
που αναγράφεται
τελευταίας
εξέλιξης
ημερομηνία
καταβληθεί
εγγράφου με το
στην Απόφαση
χρηματοδότησης
απόκτησης
του έργου
πραγματικά στην
οποίο
Ένταξης.
.
του έννομου
επιχείρηση.
τεκμηριώνεται η
δικαιώματος
απόκτηση του
έννομου
δικαιώματος
Πρόγραμμα/
Μέτρο/ Δράση
από το οποίο η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει
έννομο δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης και
φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.
5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αριθμός
Υπουργικής
Απόφασης
Ημ/νία
Υπουργικής
Ένταξης ή
Ποσό Δημόσιας
Ποσό δημόσιας
Επωνυμία
αριθμός
Απόφασης
Χρηματοδότησης
Τρέχουσα
χρηματοδότησης
Ημ/νία καταβολής
Δικαιούχο
φάση
σύμβασης ή
Ένταξης ή
που έχει
τελευταίας
που αναγράφεται
υ της
εξέλιξης
άλλου εγγράφου ημερομηνία
καταβληθεί
χρηματοδότησης.
στην Απόφαση
Ενίσχυσης
με το οποίο
απόκτησης
πραγματικά στην
του έργου
Ένταξης.
.
τεκμηριώνεται η του έννομου
επιχείρηση.
δικαιώματος
απόκτηση του
έννομου
δικαιώματος
Επωνυμία
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
ΑΦΜ
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
ΑΦΜ
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
6
5.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Αριθμός
Μέτρο/ Δράση
Υπουργικής
από το οποίο η
Απόφασης
Ημ/νία
επιχείρηση έχει
Ένταξης ή
Υπουργικής
Ποσό Δημόσιας
αποκτήσει
αριθμός
Ποσό δημόσιας
Ημ/νία
Απόφασης
Χρηματοδότησης
Τρέχουσα
Επωνυμία
ΑΦΜ
έννομο δικαίωμα
σύμβασης ή
χρηματοδότησης
καταβολής
φάση
Δικαιούχου Δικαιούχου
Ένταξης ή
που έχει
λήψης της
άλλου
που αναγράφεται
τελευταίας
ημερομηνία
εξέλιξης
της
της
καταβληθεί
ενίσχυσης (από
εγγράφου με το
στην Απόφαση
χρηματοδότησης
απόκτησης
πραγματικά στην
του έργου
Ενίσχυσης. Ενίσχυσης.
1/1/2011 και
οποίο
Ένταξης.
.
του έννομου
επιχείρηση.
μετά) και φορέας
τεκμηριώνεται η
δικαιώματος
χορήγησης
απόκτηση του
ενίσχυσης.
έννομου
δικαιώματος
5.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Αριθμός
Μέτρο/ Δράση
Υπουργικής
από το οποίο η
Απόφασης
Ημ/νία
Υπουργικής
επιχείρηση έχει
Ένταξης ή
Ποσό Δημόσιας
Ποσό δημόσιας
αποκτήσει
αριθμός
Απόφασης
Χρηματοδότησης
Τρέχουσα
Επωνυμία
ΑΦΜ
χρηματοδότησης
Ημ/νία καταβολής
φάση
Δικαιούχου
Δικαιούχου
έννομο δικαίωμα
σύμβασης ή
Ένταξης ή
που έχει
τελευταίας
που αναγράφεται
εξέλιξης
της
της
λήψης της
άλλου εγγράφου ημερομηνία
καταβληθεί
χρηματοδότησης.
στην Απόφαση
ενίσχυσης και
με το οποίο
απόκτησης
πραγματικά στην
του έργου
Ενίσχυσης.
Ενίσχυσης.
Ένταξης.
φορέας
τεκμηριώνεται η του έννομου
επιχείρηση.
χορήγησης
απόκτηση του
δικαιώματος
ενίσχυσης.
έννομου
δικαιώματος
7
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΔ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Πόλη / Τοποθεσία
Οδός
Αριθμός
T.K.
Το επιχειρηματικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ (Παράρτημα ΙΙΙ):
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
6.2 ΚΑΔ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΑΔ 2008 ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Α/Α
Κωδικός και περιγραφή ΚΑΔ
Ημερομηνία έναρξης δηλούμενο/ων προς
ενίσχυση επιλέξιμου/ων ΚΑΔ (για υφιστάμενες
και νέες επιχειρήσεις)
Θεματική Ενότητα σύμφωνα με
δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης
6.3
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμεΑ)
Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑμεΑ;
ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΟΧΙ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑμεΑ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΑμεΑ (Ισχύει μόνο για τις
επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55).
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑμεΑ (ΟΠΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ κ.λπ.)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑμεΑ.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑμεΑ.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

8
6.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΦΜ
ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (έως 500 λέξεις)
Α) Σύντομο ιστορικό, έτος έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.
Β) Περιγραφή στρατηγικής της επιχείρησης.
Γ) Ανάλυση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Δ) Διαδικασίες οργάνωσης.
Ε) Πράσινες διαδικασίες και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί.
9
Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Περιγράφονται συνοπτικά και τεκμηριωμένα τα κάτωθι πεδία:
8.1 Συνοπτική περιγραφή της επένδυσης.
8.2 Στόχοι του επενδυτικού σχεδίου.
8.3 Σύνδεση της προτεινόμενης επένδυσης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης.
8.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα.
8.5 Οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης.
9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
(Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε δαπάνη και ανά κατηγορία και επαναλαμβάνονται όσες
φορές απαιτείται).
Κατηγορία
Δαπάνης
Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.
Κατηγορία
Δαπάνης
Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.
Περιγραφή
δαπάνης
Μονάδα
Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική Τιμή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμηθευτής
Α.Φ.Μ. Προμηθευτή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Δαπάνης
Περιγραφή
δαπάνης
Μονάδα
Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική Τιμή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμηθευτής
Α.Φ.Μ. Προμηθευτή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Δαπάνης
10
10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3.Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
4.Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
6.Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας
7. Λογισμικό
8. Προβολή - Προώθηση
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10. Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για τις νέες- υπό
σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
ΣΥΝΟΛΑ
11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Α.
Α1
Α2
Β.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ιδιωτική συμμετοχή
Ίδια κεφάλαια
Δάνεια
Αιτούμενη Επιχορήγηση
ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) (Θα
πρέπει να συμπίπτει με
τον συνολικό π/υ)
ΠΟΣΟ (€)
% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ
12. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
13.1
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2009 - 2011 (συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενες
επιχειρήσεις)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2009
(€)
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2010
(€)
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2011
(€)
ΣΥΝΟΛΑ
11
13.2
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
13.3
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (επικεφαλής διευθυντής ή αντίστοιχο στέλεχος)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
13.4
ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(με επιλογή από λίστα)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (επικεφαλής διευθυντής ή αντίστοιχο στέλεχος)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
13.5
ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
(με επιλογή από λίστα)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (σεμινάρια που υλοποιήθηκαν μετά την 1/1/2009)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ/
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΘΕΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (ΩΡΕΣ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΩΡΩΝ
13.6
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) (συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις)
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
12
13.7
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΠΙ-ΒΙ) (συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενες
επιχειρήσεις)
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΙΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΠ.
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συμπληρώνεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2009
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2010
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
Ζ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
15. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Καινοτομία Προϊόντος / Υπηρεσίας (Συμπεριλαμβάνονται παραγωγή νέων προϊόντων / υπηρεσιών,
βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών, διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών κλπ)
Καινοτομία Διαδικασίας (Συμπεριλαμβάνονται μείωση μοναδιαίου κόστους, νέος εξοπλισμός, νέο λογισμικό,
νέος τρόπος διακίνησης κλπ)
Καινοτομία Μarketing (Συμπεριλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού, τοποθέτησης του
προϊόντος, νέοι τρόποι προβολής, νέες αγορές κλπ)
Καινοτομία Οργάνωσης (Συμπεριλαμβάνονται νέοι τρόποι οργάνωσης των τμημάτων της επιχείρησης, νέοι
τρόποι κατανομής καθηκόντων, αλλαγές στις σχέσεις της επιχείρησης με το εξωτερικό οικονομικό – θεσμικό
περιβάλλον κλπ)
ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Καινοτομία Προϊόντος / Υπηρεσίας
ή/και Διαδικασίας ή/και Μarketing ή/και
Οργάνωσης
ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας
Σε επίπεδο διεθνούς (ευρωπαϊκής ή άλλης)
οικονομίας
16. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (συμπληρώνεται μόνο για
υφιστάμενες επιχειρήσεις)
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων
μηχανημάτων
Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας
Αύξηση εξωστρέφειας
Μείωση μοναδιαίου κόστους
Βελτίωση ποιότητας (ή/και εμπλουτισμός)
του προϊόντος ή της υπηρεσίας
ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
13
17. ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Συμπληρώνεται από τον Αξιολογητή
18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΗΤΑ (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας)
Συμπληρώνεται από τον Αξιολογητή
19. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
{Απαιτούνται Μέτρα Προστασίας του
Περιβάλλοντος και προβλέπονται στο
Ε.Σ.}, ή {Δεν απαιτούνται Μέτρα
Προστασίας του Περιβάλλοντος}
Τίθεται ΝΑΙ αν καλύπτεται οποιαδήποτε
από τις δυο (2) παραπάνω προϋποθέσεις
Προβλέπονται (στο Ε.Σ) μέτρα
εξοικονόμησης ενέργειας
ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
20. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΑΑ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΑΑ)
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012
0<ΕΑΑ≤1
ΕΑΑ>1
ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31/12/2011, έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
δωδεκάμηνης διάρκειας:
Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1
Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής.
2
Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (για τις επιχειρήσεις με αντίστοιχη υποχρέωση σύνταξης), φορολογικές
δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011 (οικονομικά έτη, 2010, 2011, 2012) για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τριετία. Για
αυτές που έχουν κλείσει διετία η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.
Για όσες επιχειρήσεις κλείνουν χρήση σε ημερομηνία διαφορετική της 31/12 των ετών ανωτέρω, η
υποχρέωση υποβολής στοιχείων προσαρμόζεται αντίστοιχα.
Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης απαιτείται η προσκόμιση πίνακα με διαχωρισμό ανά
ημερολογιακό έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων και των
εξαγωγών με κατάθεση των σχετικών ισοζυγίων ανά έτος, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και
τον λογιστή της επιχείρησης και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της εταιρείας.
Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου
κατασταστικού και των τροποποίησεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας και βεβαίωση της
εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποίησεων του καταστατικού.
3
4
5
6
7
8
9
10
Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Άδεια λειτουργίας εν ίσχυ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό
από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Ειδικότερα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ, να προσκομιστεί αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στην
περίπτωση που έχουν λήξει χρονικά κάποια από τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδεια διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.). του Σήματος, με
αποτέλεσμα να ορίζεται σαφώς ότι παύει η ισχύς του, απαιτείται αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία
για ανανέωση του ληχθέντος δικαιολογητικού. Επίσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει
να προσκομίσουν αντίγραφα των αδειών/σημάτων λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων
που λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων.
Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται
σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση), που
υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, για τα ημερολογιακά έτη (χρήση), 2010, 2011.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παραρτημα ΧΙI του Οδηγού .
Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική
μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του
Προγράμματος.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της
ΜΜΕ του κανονισμού 800/2008 της Ε.Ε (βλέπε αναλυτικά παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού.)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (βλέπε
αναλυτικά παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού)
Σελίδα 1 από 4
11
12
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 θα προσκομίζονται τα
φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απατούμενα δικαιολογητικά σχετικά
με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των επιχειρήσεων
που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλλε το επιχειρηματικό σχέδιοπρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα μαζί με τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που
προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 της Ε.Ε.(βλ.α/α 9)
Φάκελος τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης
Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής προτείνεται, κατά την κρίση
του, να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό «υποφάκελο τεκμηρίωσης», σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο
αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα.
 Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επικεφαλής διευθυντή ή
αντίστοιχου στελέχους της επιχείρησης (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες
επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης εργαζόμενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
(π.χ.πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
 Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας.
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης πνευματικής ιδιοκτησίας – βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. αντίγραφα
πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα,
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια).
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές
εξοπλισμού – prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσημα
κείμενα περιγραφής καινοτομιών, συνεργασίες με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς κλπ).
Σελίδα 2 από 4
Β) ΝΕΕΣ – ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έντυπο υποβολής με υπογραφή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής (για τις νέες)
ή με υπογραφή από το φορέα της επένδυσης (για υπό-σύσταση) .
Αντίγραφο του Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο
ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν έχει Ε1, ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική
δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε
ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα
αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα
ποσοστά συμμετοχής τους. Θα προσκομίζονται συνημμένα οι ισολογισμοί, τα Ε3 και Ε7 των επιχειρήσεων
αυτών των χρήσεων 2010 και 2011.
Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου
κατασταστικού και των τροποποίησεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή και βεβαίωση της εκάστοτε
αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποίησεων του καταστατικού μόνο για τις νέες επιχειρήσεις.
Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μόνο για τις νέες επιχειρήσεις.
Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
Άδεια λειτουργίας εν ίσχυ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από
το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας μόνο για τις νέες
επιχείρησεις.
Ειδικότερα για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ, να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Στην
περίπτωση που έχουν λήξει χρονικά κάποια από τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της
άδεια λειτουργίας ή του Ειδικού Σήματος λειτουργίας με αποτέλεσμα να ορίζεται σαφώς ότι την καθιστούν μη
ισχύουσα, απαιτείται αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για ανανέωση του ληχθέντος πιστοποιητικού
(π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, άδεια διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.). Επίσης
οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των αδειών/σημάτων
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων.
Προσφορές / Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική
μονάδα. Οι σχετικές προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξη του
προγράμματος.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παραρτημα ΧΙΙ για τις νέες επιχειρήσεις και για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
(για τις υπο σύσταση μία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση) σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο παραρτημα ΧΙΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα της δήλωσης που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ
του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Ε.Ε (βλέπε αναλυτικά παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση (βλέπε
αναλυτικά παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού), μόνο για τις νέες επιχειρήσεις.
Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 θα προσκομίζονται
τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απατούμενα δικαιολογητικά
σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, για το σύνολο των
επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλλε το
επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα μαζί με τη σχετική ΥΔ που
προβλέπεται στον κανονισμό 800/2008 της Ε.Ε.(βλ.α/α 10)
Σελίδα 3 από 4
13
Φάκελος τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης
Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής προτείνεται, κατά την κρίση του,
να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σε ειδικό «υποφάκελο τεκμηρίωσης», σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο
αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας του επικεφαλής διευθυντή ή
αντίστοιχου στελέχους της επιχείρησης (π.χ. πτυχία σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, ένσημα ή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών θεωρημένες από τις οικείες
επιθεωρήσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης).
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της κατάρτισης εργαζόμενων / διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
(π.χ.πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης).
 Αποδεικτικά τεκμηρίωσης καινοτομίας Ε.Σ. (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Business plan, αγορές
εξοπλισμού – prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσημα
κείμενα περιγραφής καινοτομιών, συνεργασίες με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς κλπ).
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι :
 Οι προσφορές για τον εξοπλισμό/λογισμικό πρέπει να είναι αναλυτικές με αναφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μηχανημάτων/λογισμικών συνοδευόμενες από τα σχετικά prospectus.
 Οι προσφορές για την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα πρέπει να είναι αναλυτικές.
 Οι προσφορές για την εκπόνηση μελετών (όπως περιγράφονται στην ενότητα των επιλέξιμων ενεργειών και
δαπανών) από συμβούλους θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν: ανάλυση κόστους, μεθοδολογία,
σκοπό και τεκμηρίωση σκοπιμότητας μελέτης, ανάλυση περιεχομένου και πεδίων που θα εξεταστούν από
την εν λόγω μελέτη, είδος έρευνας (πρωτογενή ή/και δευτερογενή) και επιστημονικά εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν.
 Οι προσφορές για την εκπόνηση μελέτης για την απόκτηση διαχειριστικών συστημάτων και σημάτων
συμμόρφωσης θα πρέπει να περιέχουν πλήρη μεθοδολογία, ανάλυση κόστους και σχετικά περιεχόμενα της
μελέτης.
Η πληρότητά του φακέλου αποτελεί ουσιαστικό και κρίσιμο στοιχείο αξιολόγησης και βαθμολόγησης κατά την
αξιολόγηση της πρότασης. Η μη υποβολή αναλυτικών και τεκμηριωμένων προσφορών σύμφωνα με τις παραπάνω
επισημάνσεις ή η έλλειψη δικαιολογητικών, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της σχετικής δαπάνης ή και
ολόκληρης της πρότασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ και γενικότερα οι φορείς υλοποίησης του Προγράματος διατηρούν το δικαίωμα σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό κρίνουν σκόπιμο προκειμένου να εξακριβωθεί η επιλεξιμότητα του φορέα της επένδυσης
ή/και του επενδυτικού σχεδίου και να διασταυρωθεί και ελεγχθεί η ακρίβεια των υποβαλλόμενων
στοιχείων.
Τυποποιημένο Υπόδειγμα των ανωτέρω αναφερόμενων υπεύθυνων δηλώσεων και των ειδικών εντύπων
υποβολής των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών παρατίθενται στα Παραρτήματα Χ και ΧΙΙ του Οδηγού.
Σελίδα 4 από 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
A’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ και ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Ο – Η Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ.
Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
•
Όλα τα αναγραφόµενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική µορφή του εντύπου υποβολής πρότασης
καθώς και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι
ακριβή και αληθή.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του
Προγράµµατος.
•
Η επιχείρηση µε ΑΦΜ ………….έχει υποβάλλει µόνο µία πρόταση στο παρόν Πρόγραµµα.
•
Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαµβάνει δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•
∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των
δαπανών όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρµογής.
•
Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεµεί σε βάρος
της ανάκτηση καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.
•
Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σηµεία 9,10
και 11 των Κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισµό της
Προβληµατικής Επιχείρησης.
•
Η επένδυση υλοποιείται / δεν υλοποιείται σε Περιοχή ΟΠΑΑΧ (επιλέγουµε ανάλογα).
•
Το Φυσικό Πρόσωπο φορέας της επένδυσης και τα µέλη του νοικοκυριού του έχουν / δεν έχουν τη γεωργική
ιδιότητα και είναι / δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ (επιλέγουµε ανάλογα).
•
Η επιχείρηση δεν λειτουργεί µε τη µορφή της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε µορφής), δεν αποτελεί
κοινοπραξία (άρθρο 2 παράγραφος 2 ΚΒΣ) και δεν είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία.
•
∆εν εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης.
•
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης συµφωνούν
στη δηµοσίευση της επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση
των δηλωθέντων από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου µε τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοαριακό σύτησµα TAXIS και
ατα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον
ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και όσα λαµβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία
µε τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήµατα
τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω
ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη
δήλωσή του, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη
ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
•
Η επιχείρηση είναι ενηµερωµένη και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρµονισµένη και υπακούει στους
περιορισµούς σχετικά µε τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισµοί που διέπουν τον παρόντα
Οδηγό.
•
Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσµεύεται ότι θα µεριµνήσει για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των
ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδοµές πρόσβασης
µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως
ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
•
Η επιχείρηση θα προσκοµίσει, προκειµένου να ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή
νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των
ως άνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
∆ΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή
ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι δεν συµµετείχαν ως εταίροι/
µέτοχοι σε επιχείρηση, η οποία έκλεισε το προηγούµενο δωδεκάµηνο και δραστηριοποιούταν στην ίδια σχετική
αγορά ή σε όµορες αγορές σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008. (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ).
Ηµεροµηνία:
……….20……
Για την επιχείρηση/
-ΟΝόµιµος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
A’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Ο – Η Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Mητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός
∆ελτίου
Ταυτότητας:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ
:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
•
Όλα τα αναγραφόµενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική µορφή του εντύπου υποβολής πρότασης
καθώς και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι
ακριβή και αληθή.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχοµένου του
Οδηγού.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεν µπορούν να υποβάλλουν παραπάνω από µια
πρόταση ανά εταίρο στην κατηγορία υπό σύστασης.
•
Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαµβάνει δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•
∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των
δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οδηγό εφαρµογής.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι η επιχείρηση που θα συσταθεί θα
έχει την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008.
•
Η επένδυση υλοποιείται / δεν υλοποιείται σε Περιοχή ΟΠΑΑΧ (επιλέγουµε ανάλογα).
•
Το Φυσικό Πρόσωπο φορέας της επένδυσης και τα µέλη του νοικοκυριού του έχουν / δεν έχουν τη γεωργική
ιδιότητα και είναι / δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ (επιλέγουµε ανάλογα).
•
Η επιχείρηση που θα συσταθεί δεν θα λειτουργεί µε τη µορφή της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε
µορφής), δεν θα αποτελεί κοινοπραξία (άρθρο 2 παράγραφος 2 ΚΒΣ) και δεν θα είναι αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία.
•
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι
της επιχείρησης συµφωνούν στη δηµοσίευση της επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον
στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος
2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006.
•
Ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την
εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου µε τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοαριακό σύτησµα TAXIS και
ατα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον
ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και όσα λαµβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία
µε τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήµατα
τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω
ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ.
•
Η επιχείρηση είναι ενηµερωµένη και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρµονισµένη και υπακούει στους
περιορισµούς σχετικά µε τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισµοί που διέπουν τον παρόντα
Οδηγό.
•
Ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης
ανακριβειών στη δήλωσή του, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει
έντοκα τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
•
Η επιχείρηση που θα συσταθεί θα µεριµνήσει για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των ατόµων
µε αναπηρία (ΑµεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδοµές πρόσβασης µέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως
ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
•
Ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί
νόµιµα, δηλαδή θα έχει κατά την ολοκλήρωση του έργου την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την
υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρµόδιο
Επιµελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόµου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, µε τους περιορισµούς που
προβλέπονται στο Κεφάλαιο 14 του Οδηγού του Προγράµµατος
•
Η επιχείρηση θα προσκοµίσει, προκειµένου να ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου εφόσον ανήκει στην
κυριότητά της, ή παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου
για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της
επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη
από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι δεν συµµετείχαν ως εταίροι/
µέτοχοι σε επιχείρηση , η οποία έκλεισε το προηγούµενο δωδεκάµηνο και δραστηριοποιούταν στην ίδια σχετική
αγορά ή σε όµορες αγορές σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008. (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ)
Ηµεροµηνία:
……….20……
Για την επιχείρηση/
-ΟΝόµιµος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
B’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΠΡΟΣ :
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Ο – Η Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Τηλ:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
Αρ.
Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ΤΚ
:
∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
Β.1:
•
Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή
•
Η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα)» από κοινού µε άλλες
επιχειρήσεις . (Στην έννοια της «ενιαίας οικονοµικής µονάδας » περιλαµβάνονται και οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα V του
παρόντος). Επίσης περιλαµβάνονται και συνεργαζόµενες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα
V του παρόντος ή άλλες επιχειρήσεις εφόσον συντρέχουν µία ή περισσότερες προϋποθέσεις που
αναφέρονται κάτω από τον Πίνακα 4 µε στοιχεία i. έως και vi. Στην περίπτωση αυτή
συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεµία από τις ως άνω επιχειρήσεις µε
τις οποίες συνδέεται η αιτούσα :
Πίνακας 4: Επιχειρήσεις µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική
µονάδα».
Στοιχεία Επιχείρησης
Επεξήγηση
ΑΑ Επιχείρησης
Ο αύξων αριθµός της επιχείρησης µε την
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονοµική µονάδα (στην έννοια
περιλαµβάνονται και οι
συνδεδεµένες/συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις)
Επωνυµία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.∆. Επιχείρησης
Ποσοστό Συµµετοχής
0-100
Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου
Πατρώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου
Εκπροσώπου
Α.∆.Τ. ή Ισοδύναµο
Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου
Εκπροσώπου
Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα
λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα, απαιτείται επιπλέον, η προσκόµιση των Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του
φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναµου εγγράφου
(συµβάσεις, µετοχολόγιο, ισολογισµοί, δηλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή
περισσότερα από τα κατωτέρω:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Την ύπαρξη µιας νοµικής προσωπικότητας.
Την ύπαρξη µόνιµης και ενιαίας οικονοµικής διαχείρισης και στρατηγικής.
Την υιοθέτηση της δοµής µιας εταιρείας εισηγµένης σε δύο χρηµατιστήρια.
Την εσωτερική αντιστάθµιση κερδών και ζηµιών ή τη διανοµή των εσόδων µεταξύ των
διαφόρων επιχειρήσεων του οµίλου.
Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανοµή των εξωτερικών κινδύνων
µεταξύ τους.
Τις αµοιβαίες συµµετοχές στο κεφάλαιο µεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την
οικονοµική µονάδα.
Τη σχέση της αιτούσας µε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες
µε αυτήν.
Β.2:
•
Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε
αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την
αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης
κατά τα
τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη)
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de
minimis.
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de
minimis (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η
επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
Πίνακας 5: Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση από
το/την
οποίο/α η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννοµο
δικαίωµα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2011 και
µετά) και
φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.
Αριθµός
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
αριθµός
σύµβασης ή
άλλου
εγγράφου µε το
οποίο
τεκµηριώνεται
η λήψη του
έννοµου
δικαιώµατος.
Ηµ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ηµεροµηνία
λήψης του
έννοµου
δικαιώµατος.
Ποσό δηµόσιας
χρηµατοδότησης
που
αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης.
Ποσό ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγµατικά
στην επιχείρηση.
Ηµ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηµατοδότησης.
Επωνυµία
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
ΑΦΜ
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης
της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρµόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η
επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο
προηγούµενων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση
του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον
υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των
ανωτέρω αποφάσεων.
Β.3:
•
Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της
ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα
οικονοµικά έτη) από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν
µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το
αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
Πίνακας 6: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες
δαπάνες
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση από
το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννοµο
δικαίωµα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2011
και µετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.
Αριθµός και
ηµεροµηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή ηµεροµηνία
λήψης του
έννοµου
δικαιώµατος
Ίδιες
δαπάνες
που
απετέλεσαν
αντικείµενο
ενίσχυσης
δυνάµει
άλλου
καθεστώτος
Ποσό δηµόσιας
χρηµατοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.
Ποσό ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγµατικά
στην επιχείρηση.
Ηµ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηµατοδότησης.
Επωνυµία
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
ΑΦΜ
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.
(***) Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης
του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης
Β.4:
•
Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συµπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί
από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως
ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα
επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες
(πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση).
Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε
επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις
που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει
καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες (πρόγραµµα,
φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση).
Πίνακας 7: Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε
στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες
επιλέξιµες δαπάνες
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες.
Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι αιτούµενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί
ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/ ∆ράση στο
οποίο/α η
επιχείρηση έχει
υποβάλλει πρόταση
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης
•
Ηµ/νία Υποβολής
επενδυτικής
πρότασης
Ποσό αιτούµενης
δηµόσιας
χρηµατοδότησης
Επωνυµία ∆ικαιούχου της
Ενίσχυσης.
ΑΦΜ ∆ικαιούχου της
Ενίσχυσης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου µετά την ένταξη του έργου το έργο θα
απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
Ηµεροµηνία:
……….20……
Για την επιχείρηση / Συνεργασία
-ΟΝόµιµος εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ……………………………………..…………………………….
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………..
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα)
Σηµειώστε µε ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες
υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:
Ανεξάρτητη επιχείρηση
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από
τους λογαριασµούς της επιχείρησης και
µόνον.
Να συµπληρωθεί µόνο η δήλωση χωρίς
παραρτήµατα.
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
Να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί
το
παράρτηµα
(και
τα
τυχόν
συµπληρωµατικά δελτία). Στη συνέχεια να
συµπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσµα
των υπολογισµών να µεταφερθεί στον
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.
Συνδεδεµένη επιχείρηση
το αποτέλεσµα των υπολογισµών να
µεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται
παρακάτω
Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε Παράρτηµα Ι του ΕΚ 800/2008
σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθµός απασχολουµένων
(ΕΜΕ)
(*)
Κύκλος εργασιών
(**)
Σύνολο ισολογισµού
(**)
Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση
και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη
πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους.
(**)
σε χιλιάδες ευρώ.
_________________________________________________________
Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει
µεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της
κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη
επιχείρηση);
Όχι
Ναι
[σ’ αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να
επισυναφθεί δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη
διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος να
εκπροσωπεί την επιχείρηση:
.......................................................................................................
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των
ενδεχόµενων παρατηµάτων της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ηµεροµηνία)
Υπογραφή:
___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος Ι του ΕΚ 800/2008.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόµενα παραρτήµατα
-
Παράρτηµα Α
συνεργαζόµενη
δελτία)
εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία
επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά
-
Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη
επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία)
Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη
επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηµατικό σηµείωµα)
Περίοδος αναφοράς (2):
1. Στοιχεία (2) της
αιτούσας επιχείρησης ή
των ενοποιηµένων
λογαριασµών (µεταφορά
από τον πίνακα Β(1) του
παραρτήµατος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία
συγκεντρωτικά στοιχεία
(2) όλων των
(ενδεχοµένων)
συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων (µεταφορά
από τον πίνακα Α του
παραρτήµατος Α)
3. Άθροισµα στοιχείων (2)
όλων των (ενδεχοµένων)
συνδεδεµένων
επιχειρήσεων που δεν
περιλαµβάνονται βάσει
ενοποίησης στη γραµµή
[µεταφορά από τον πίνακα
Β(2) του παραρτήµατος Β]
Σύνολο (4)
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών
(*)
Σύνολο
ισολογισµού
(*)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήµατος Ι του ΕΚ 800/2008.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (άρθρο 4).
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων,
υπολογίζονται µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον
υπάρχουν – τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4)Τα αποτελέσµατα της γραµµής «Σύνολο» πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης
σχετικά µε τα «Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης»
[ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση
και για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις των ενδεχόµενων συνδεδεµένων
επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται ακόµη στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα
εταιρικής σχέσης» πρέπει να µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό
πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόµενη
επιχείρηση (επωνυµία/
ακριβή στοιχεία
Αριθµός
απασχολουµένων
Κύκλος
εργασιών
Σύνολο
ισολογισµού
(ΕΜΕ)
(*)
(*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ’
αναλογία που πραγµατοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που
συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή έµµεσα συνεργαζόµενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
µεταφέρονται στη γραµµή 2 (σχετικά µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις)
του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία:
.............................................................................
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας:
..............................................................................
Αριθµός µητρώου ή ΦΠΑ (1):
.....................................................................
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών (*)
Σύνολο ισολογισµού
(*)
Ακαθάριστα
στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους
λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον
υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, στα οποία προστίθεται το
100% των στοιχείων των συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν
τα δεδοµένα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων περιλαµβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης (3). Εάν
χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις
που δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση
που συµπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της
οποίας δηµιουργείται η σχέση µε τη συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη
συνεργαζόµενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος
δελτίου:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόµενη
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην
επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεµένη επιχείρηση):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα
ποσοστά και να συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται
στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού
θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας εταιρικής σχέσης»
Ποσοστό: ...
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών
(*)
Σύνολο ισολογισµού
(*)
Αποτελέσµατα κατ’
αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην
ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2
εδάφιο 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα
επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους
λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς άλλης συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις
δεν καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει
ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις
εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή
κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι
λογαριασµοί. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ) (*)
Κύκλος
εργασιών
(**)
Σύνολο ισολογισµού
(**)
Σύνολο
(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός
τους υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων µε τις
οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
µεταφέρονται στη γραµµή 1 του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
(επωνυµία/ ακριβή
στοιχεία
∆ιεύθυνση
της εταιρικής
έδρας
Αριθµός
µητρώου
ή ΦΠΑ
(*)
Ονοµατεπώνυµο
και τίτλος του ή
των βασικών
διευθυνόντων
(**)
Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας
συνδεδεµένης επιχείρησης, που δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης,
πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα
στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτηµα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων
των σχέσεων µέσω άλλων συνδεδεµένων επιχειρήσεων), πρέπει να
συµπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των
λογαριασµών όλων των συνδεδεµένων επιχειρήσεων συµπληρώνοντας τον
πίνακα Β(2) παρακάτω.
(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών
(**)
Σύνολο
ισολογισµού
(**)
1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραµµής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να
µεταφέρονται στη γραµµή 3 (σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του
πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει
ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία:
..............................................................................
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας :
..............................................................................
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1)
:
..............................................................................
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)
Κύκλος
εργασιών (*)
Σύνολο ισολογισµού
(*)
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.
Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους
λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων µε τις
εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή
κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (3).
Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως
άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο
εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII:
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.1. Μητρώο Αξιολογητών - Επόπτες Αξιολόγησης
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων προτάσεων διενεργούνται από αξιολογητές, οι
οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου
αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ που διατηρεί για τις δράσεις του ΕΣΠΑ και διαθέτουν
εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της προκήρυξης. Προβλέπεται διαδικασία /
σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των αξιολογητών που θα χρησιμοποιηθούν,
καθώς και σύστημα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του
προβλεπόμενου για τους αξιολογητές έργου.
O ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της διοργάνωσης και
υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των
απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Σε
κάθε περίπτωση επίσης είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζεται κατά την
αξιολόγηση ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται με το συντάκτη της πρότασης
επένδυσης.
Για την ορθή τήρηση της διαδικασίας Αξιολόγησης ορίζονται Επόπτες Αξιολόγησης οι
οποίοι προέρχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΥΣ.
1.2. Ελεγκτές τυπικών δικαιολογητικών
Πριν από το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ο
έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών των υποβαλλομένων προτάσεων.
1.3. Εισηγητές
Οι αξιολογηθείσες προτάσεις για τις οποίες διαπιστώνεται σημαντική διαφορά /
απόκλιση ως προς την αξιολόγηση – βαθμολόγηση ή το ύψος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού ή το φυσικό αντικείμενο του έργου, εισάγονται στην Επιτροπή
Αξιολόγησης από εισηγητές – στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
1.4. Επιτροπή Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος, συγκροτούνται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, δεκατρείς (13)
Επιτροπές Αξιολόγησης οι οποίες είναι 5μελείς.
Τα μέλη των Επιτροπών προέρχονται από τις Περιφέρειες (τρία μέλη, μεταξύ των
οποίων και ο Πρόεδρος), την ΕΥΔ – ΕΠΑΕ (ένα μέλος) και τον ΕΦΕΠΑΕ (ένα μέλος).
Για τις ανάγκες του προγράμματος δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
και επιπρόσθετες γνωμοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των προτάσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 Μέριμνα, με την συνδρομή του ΕΦΕΠΑΕ, για κάθε ενέργεια που απαιτείται
στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης.
Σελίδα 1 από 14




Επικύρωση του καταλόγου των προτάσεων που απορρίφθηκαν κατά το 1ο
στάδιο ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των
δικαιολογητικών.
Γνωμοδότηση επί των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους, μετά το
στάδιο της αξιολόγησης/βαθμολόγησης, έχοντας τη δυνατότητα απόρριψης
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
συμμετοχής.
Διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται
αμφισβητήσεις.
Οριστικοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και
βαθμολογίας των προτάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα του οδηγού.
Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της πρότασης και
να είναι επαρκώς αιτιολογημένες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν
παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της τα οποία έχουν δικαίωμα
ψήφου και προερχόμενα υποχρεωτικά και από τους τρεις ως άνω συμμετέχοντες
φορείς.
1.5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα»
Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης
που διενεργείται στη Περιφέρειες και μεταξύ άλλων μεριμνά για:
 την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που
αφορούν σε θέματα αξιολόγησης.
 την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης
 τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της απόφασης ένταξης και τροποποίησης
αυτής.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.1 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο 6 του Οδηγού, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Σε περίπτωση που μία πρόταση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του Οδηγού
δεν προχωρεί σε αξιολόγηση και διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
με εισήγηση απένταξης.
2.2 Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
Ο έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών των υποβαλλομένων προτάσεων, πριν
το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Αν υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών, ενημερώνεται ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας σε αριθμό κλήσης που θα δηλώσει ο
ενδιαφερόμενος, ο οποίος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των
στοιχείων που ζητούνται, έως την ταχθείσα προθεσμία, οποιαδήποτε έλλειψη
δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος για την τήρηση των
Σελίδα 2 από 14
ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης, με
συνέπεια τη μη περαιτέρω αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου και διαβιβάζεται
στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με εισήγηση απένταξης.
2.3 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων
Κάθε πρόταση που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής αξιολογείται και
βαθμολογείται από δύο διαφορετικούς αξιολογητές με βάση τα κριτήρια του
παρόντος οδηγού.
Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:
 Οι προτάσεις ανατίθενται προς εξέταση στους αξιολογητές με κλήρωση.
 Κάθε κλήρωση για χρέωση πρότασης σε αξιολογητή, λαμβάνει χώρα από τους
υπεύθυνους της διαδικασίας, τη στιγμή της διενέργειας της αξιολόγησης. Κανένα
εμπλεκόμενο μέρος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό πρόσωπο που θα
αναλάβει την αξιολόγηση.
 Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι
πάνω από 25% του άριστα, η πρόταση ανατίθεται, με την ίδια διαδικασία της
κλήρωσης, σε τρίτο αξιολογητή, και ως επικρατούσες προς περαιτέρω χρήση
αξιολογήσεις θεωρούνται εκείνες όπου οι βαθμολογίες εμφανίζουν την μικρότερη
μεταξύ τους απόκλιση.
 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε χώρους που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό
από τον ΕΦΕΠΑΕ και η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από αρμόδιους επόπτες.
 Από τη στιγμή της χρέωσης μιας πρότασης, έως και την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος από τους προβλεπόμενους χώρους, η
χρήση κινητών τηλεφώνων και η οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με
άλλα πρόσωπα. Σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της αξιολόγησης,
ακυρώνεται η σχετική διαδικασία και η πρόταση δρομολογείται προς νέα χρέωση.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές ο
ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει στην παρουσίαση των εισηγήσεων προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο (εισηγητής) –
στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ αναφέρεται για κάθε πρόταση:
1.
2.
3.
4.
Στα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε πρότασης.
Στο βαθμό που έβαλε στην πρόταση ο κάθε αξιολογητής
Στον Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών.
Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό από κάθε αξιολογητή και στην αναλογούσα
δημόσια επιχορήγηση.
Η εισήγηση σχετικά με τον προϋπολογισμό, την τακτοποίησή του σε σχέση με το
φυσικό αντικείμενο, και την κατανομή του ανά τμήμα του φυσικού αντικειμένου και
ανά κατηγορία δαπάνης, στηρίζεται στα παρακάτω:
 Σε περίπτωση που οι προτεινόμενοι από τις δύο επικρατούσες αξιολογήσεις
προϋπολογισμοί αποκλίνουν λιγότερο από το 25% του αρχικού προϋπολογισμού
της πρότασης, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο, ο
προϋπολογισμός ταυτίζεται με τον μέσο όρο των προτεινόμενων 2
προϋπολογισμών .
 Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισηγητής διατυπώνει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά
με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης, εντός του πλαισίου των
δύο επικρατουσών αξιολογήσεων.
Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να διασφαλίζεται ότι ο εισηγητής δεν
ταυτίζεται με τον αξιολογητή της πρότασης .
Σελίδα 3 από 14
Η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο της κάθε πρότασης. Παράλληλα δύναται να προβεί σε
δειγματοληπτική εξέταση των αξιολογήσεων και των εισηγήσεων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με την βοήθεια του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, που
περιλαμβάνει :
- τη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων
- για κάθε επιλέξιμη πρόταση (που συγκεντρώνει δηλαδή βαθμολογία άνω του 50
και δεν έχει προβλήματα επιλεξιμότητας) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, την
ανάλυση αυτού κατά κατηγορία δαπανών, καθώς και την περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου.
- για τις μη επιλέξιμες προτάσεις ή δαπάνες τη σχετική τεκμηρίωση.
Η τελική κατάταξη των προτάσεων για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις γίνεται χωριστά
με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας ανά θεματική ενότητα.
Η τελική κατάταξη των προτάσεων για τις νέες-υπό σύσταση γίνεται συνολικά με
βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας, ανεξαρτήτως θεματικής
ενότητας.
Οι προκύπτοντες κατάλογοι των προς χρηματοδότηση προτάσεων, με τα πρακτικά
αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στον
προϊστάμενο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος με Απόφασή του εντάσσει τα έργα στα
Ε.Π. ΕΣΠΑ.
Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων
έργων στο Δικτυακό τόπο www.antagonistikotita.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο
του ΕΦΕΠΑΕ. Ακολούθως ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί
δικαιούχοι με σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές και με ηλεκτρονικό
μήνυμα, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ):


Στην περίπτωση των ενταγμένων έργων, αναφέρεται το τελικώς εγκεκριμένο
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
Στην περίπτωση των μη ενταγμένων έργων, αναφέρεται ο ακριβής λόγος
απόρριψης.
Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκριθούν, συμφωνούν
πως η έγκριση χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας της
εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης,
στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην
ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.
2.4 Κριτήρια αξιολόγησης και αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας
Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθμολογείται με βάση τα
κριτήρια του παρόντος οδηγού. Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το
άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου. Όλα τα υποκριτήρια
βαθμολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια
πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης. Η τελική βαθμολογία
της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων . Η
μέγιστη τελική βαθμολογία μιας πρότασης με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων
είναι το 100,00.
Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται και αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα.
Σελίδα 4 από 14
Δ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ
Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Συντελεστής
στάθμισης
ομάδας
κριτηρίων
1
2
3
Τεχνική
Κατάσταση
Επιχείρησης
Συντελεστής
στάθμισης
υποκριτηρίου
Νέες / υπό σύσταση
επιχειρήσεις
Συντελεστής
στάθμισης
ομάδας
κριτηρίων
Συντελεστής
στάθμισης
υποκριτηρίου
1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία
(ποσοστό επί του κύκλου εργασιών).
3
-
1.2 Ηλικία Εξοπλισμού
3
-
1.3 Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών
1.4 Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών
3
20
3
10
20
5
1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών
3
5
1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας
3
-
1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία
2
-
2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)
5
-
Οικονομική
Κατάσταση
Επιχείρησης
2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί
του κύκλου εργασιών)
Κατάσταση
Επενδυτικού
Σχεδίου
3.1 Καινοτομία του Ε.Σ.
20
2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών)
3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου
Σελίδα 5 από 14
0
10
40
3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
επιχείρησης
5
15
-
45
20
15
-
5
15
5
3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές
προτεραιότητες περιφέρειας)
4
Επιπτώσεις
του
Επενδυτικού
Σχεδίου στη
κοινωνία και
οικονομία
4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –εξοικονόμηση ενέργειας
10
20
4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ)
Σελίδα 6 από 14
10
35
10
20
15
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1.Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης
1.1 : Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.1: Υπολογίζεται, ως ποσοστό (Ε), το μέσο
ύψος των επενδύσεων της επιχείρησης στην τριετία (2011 – 2009) ή διετία
(2011 – 2010), σε σύγκριση με τον μέσο κύκλο εργασιών (ΚΕ) της
επιχείρησης.
Καμία Ε (επένδυση) = 0%, βαθμός=0,2
Όταν 0%< Ε ≤ 100%, βαθμός = [( Ε Χ 0,6)+0,2]
Όταν Ε>100% του ΚΕ, βαθμός =1.
Πηγές: Αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα,
στοιχεία από το Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά
στοιχεία της επιχείρησης που θα αντληθούν από τον φάκελο τεκμηρίωσης της
επένδυσης.
1.2 : Ηλικία Εξοπλισμού
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.2: Υπολογίζεται η Μέση Ηλικία του βασικού
Εξοπλισμού (ΜΗΕ) της επιχείρησης και η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής:
Όταν ΜΗΕ < 6 έτη, βαθμός =1,
όταν 6 ≤ ΜΗΕ ≤ 12 έτη, βαθμός = 0,8
όταν ΜΗΕ >12 έτη , βαθμός = 0,5.
Πηγές: Αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια αγορών κλπ) και άλλα στοιχεία από
το βιβλίο παγίων της επιχείρησης που θα αντληθούν από τον φάκελο
τεκμηρίωσης της επένδυσης.
1.3 : Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.3: Ο επικεφαλής διευθυντής ή αντίστοιχο
στέλεχος βαθμολογείται ως εξής:
Σελίδα 7 από 14
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Βαθμολογία
Όχι υποχρεωτική Εκπαίδευση
0,2
Υποχρεωτική Εκπαίδευση
0,4
Μέση Εκπαίδευση (λύκειο, ΤΕΕ)
0,6
Μεταλυκιακή Εκπαίδευση (π.χ.
0,7
ΙΕΚ)
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ)
0,9
Μεταπτυχιακές Σπουδές
1
Πηγές: Βιογραφικά στοιχεία και τίτλοι σπουδών που θα εμπεριέχονται στον
φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.
1.4 : Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.4: Ο επικεφαλής διευθυντής ή αντίστοιχο
στέλεχος βαθμολογείται ως εξής:
Εμπειρία
Βαθμολογία
0 έτη
0,20
Από 1 έως 2 έτη
0,30
Από 3 έως 5 έτη
0,50
Από 6 έως 10 έτη
0,75
Πάνω από 10 έτη
1
Πηγές: Βιογραφικά και άλλα στοιχεία (προϋπηρεσία, βεβαιώσεις κλπ) που θα
εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.
1.5 : Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών στελεχών
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.5: Το υποκριτήριο βαθμολογείται ως εξής:
Κατάρτιση
0 Σεμινάρια
Βαθμολογία
0,2
Σεμινάρια με συνολική διάρκεια έως και 75 ώρες
(μετά την 1/1/2009)
Σεμινάρια με συνολική διάρκεια πάνω από 75 ώρες
(μετά την 1/1/2009)
0,6
1
Πηγές: Πιστοποιητικά κατάρτισης, βεβαιώσεις καθώς και άλλα στοιχεία που
θα εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της επένδυσης.
Σελίδα 8 από 14
1.6 : Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.6:
2 και πάνω ΣΔΠ, βαθμός = 1
1 ΣΔΠ, βαθμός = 0,8
0 ΣΔΠ, βαθμός = 0,2
Πηγές: Αντίγραφα πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας στον φάκελο
τεκμηρίωσης.
1.7 : Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία (ΠΙ-ΒΙ)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 1.7:
2 και πάνω assets ΠΙ – BI, βαθμός = 1
1 asset ΠΙ – BI, βαθμός =0,8
0 asset ΠΙ – BI, βαθμός = 0,2.
Πηγές: Αντίγραφα πιστοποιητικών κατοχύρωσης πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κτλ, στον φάκελο τεκμηρίωσης.
2.Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης
2.1: Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 2.1: P=(Συνολικός Κύκλος Εργασιών έτους –
Συνολικός Κύκλος Εργασιών προηγούμενου έτους)/ Συνολικός Κύκλος
Εργασιών προηγούμενου έτους
Για την τριετία (2011, 2010, 2009):
 KE 2011  KE 2010   KE 2010  KE 2009 


  
KE 2010
KE 2009




MP 
2
Για την διετία (2011, 2010):
P
KE 2011  KE 2010
KE 2010
Σελίδα 9 από 14
Ακολουθεί ο πίνακας της βαθμολογίας
ΜΡ ή P
Βαθμολογία
-100% ≤ΜΡ< -70%
0,2
-70% ≤ΜΡ< -30%
0,4
-30% ≤ΜΡ< 0%
0,6
0%≤ΜΡ< 20%
0,8
20%≤ΜΡ
1
Πηγές: Ισολογισμοί και Ε3 της επιχείρησης.
2.2: Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του
κύκλου εργασιών)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 2.2: Υπολογίζονται τα αποτελέσματα προ φόρων
και αποσβέσεων κατά τη τελευταία τριετία
Α = (αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων)/ (Συνολικός Κύκλος
Εργασιών) και ΜΑ είναι ο μέσος όρος των Α για την τελευταία τριετία. Ήτοι:
Για την τριετία (2011, 2010, 2009):
 A2011   A2010   A2009 




KE 2011   KE 2010   KE 2009 

MA 
3
Για την διετία (2011, 2010):
 A2011   A2010 



KE 2011   KE 2010 

MA 
2
Ακολουθεί ο πίνακας της βαθμολογίας:
ΜΑ
Βαθμολογία
ΜΑ > -70%
0,2
-70% ≤ ΜΑ < 0%
0,40
0% ≤ ΜΑ < 20%
0,90
20% ≤ ΜΑ
1
Πηγές: Ισολογισμοί και Ε3 της επιχείρησης.
Σελίδα 10 από 14
2.3 Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 2.3: Το υποκριτήριο 2.3 αξιολογεί τη συμμετοχή
των πωλήσεων στο εξωτερικό στο συνολικό κύκλο εργασιών της επιχείρησης
και προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των πωλήσεων στο εξωτερικό στον
κύκλο εργασιών.
Για τριετία (2011, 2010, 2009):
  2011    2010    2009 




KE 2011   KE 2010   KE 2009 

M 
3
Για διετία (2011, 2010):
  2011    2010 



KE 2011   KE 2010 

M 
2
Για ΜΠ = 0% ο βαθμός είναι 0,2
Για ΜΠ ≥ 20% ο βαθμός είναι 1
Για ενδιάμεσες τιμές ο βαθμός προσδιορίζεται γραμμικά από τον τύπο Κ.2.3 =
4*ΜΕ+0,2
Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται είτε από στοιχεία των φορολογικών εντύπων,
είτε/και από την προσκόμιση σχετικών εγγράφων (τιμολογίων, συμφωνητικών
και συναφών εγγράφων) στα οποία θα τεκμηριώνεται η σχετική εξαγωγική
δραστηριότητα.
Σελίδα 11 από 14
3.Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου (Ε.Σ.)
3.1: Καινοτομία του Ε.Σ.
Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.1: Οι βασικοί τύποι καινοτομίας είναι οι εξής:
Α) Καινοτομία Προϊόντος / Υπηρεσίας (Συμπεριλαμβάνονται παραγωγή νέων
προϊόντων / υπηρεσιών, βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών,
διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών κλπ).
Β) Καινοτομία Διαδικασίας (Συμπεριλαμβάνονται μείωση μοναδιαίου κόστους,
νέος εξοπλισμός, νέο λογισμικό, νέος τρόπος διακίνησης κλπ)
Γ) Καινοτομία Μarketing (Συμπεριλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές στον
τρόπο σχεδιασμού, τοποθέτησης του προϊόντος, νέοι τρόποι προβολής,
νέες αγορές κλπ)
Δ) Καινοτομία Οργάνωσης (Συμπεριλαμβάνονται νέοι τρόποι οργάνωσης των
τμημάτων της επιχείρησης, νέοι τρόποι κατανομής καθηκόντων, αλλαγές
στις σχέσεις της επιχείρησης με το εξωτερικό οικονομικό – θεσμικό
περιβάλλον κλπ)
α) Εφόσον δεν εντοπιστεί κάποιου είδους καινοτομία η βαθμολογία του
κριτηρίου διαμορφώνεται ως εξής
Καμία Καινοτομία, βαθμός = 0,2
β) Εφόσον εντοπιστεί κάποιου είδους καινοτομία με βάση την παραπάνω
τυπολογία τότε η βαθμολογία του κριτηρίου διαμορφώνεται ως εξής:
Η Καινοτομία είναι σημαντική σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, βαθμός = 0,8
Η Καινοτομία είναι σημαντική σε επίπεδο διεθνούς (ευρωπαϊκής ή άλλης)
οικονομίας, βαθμός = 1
Σχετικά με τον όρο της καινοτομίας για τις ανάγκες του παρόντος Οδηγού, θα
αναρτηθεί ειδικότερο αναλυτικό βοηθητικό σημείωμα στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ
ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.
Πηγές: Όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδεικνύουν τα παραπάνω και θα
εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Business
plan, αγορές εξοπλισμού – prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις,
περιγραφή οργανωτικών αλλαγών, επίσημα κείμενα περιγραφής καινοτομιών,
συνεργασίες με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς κλπ).
Σελίδα 12 από 14
3.2: Εκτιμώμενη Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.2:
Το Κριτήριο της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης (όπου κάθε μικροβελτίωση, αλλαγή,
απλός εκσυγχρονισμός ή εισαγωγή ελαφριάς καινοτομίας σε προϊόν και
διαδικασία κλπ) μετριέται στο επίπεδο της επιχείρησης.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Απλή εγκατάσταση νέων πιο
σύγχρονων μηχανημάτων
Αύξηση παραγωγικής
δυναμικότητας
Αύξηση εξωστρέφειας
Μείωση μοναδιαίου κόστους
Βελτίωση ποιότητας (ή/και
εμπλουτισμός) του προϊόντος ή
της υπηρεσίας
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΝΑΙ ή ΟΧΙ
ΒΑΘΜΟΣ
0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
0,2 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
Πηγές: Όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδεικνύουν τα παραπάνω και θα
εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης (Business plan, αγορές εξοπλισμού
– prospectus, επιχειρηματικές αποφάσεις, περιγραφή οργανωτικών αλλαγών,
τεχνικές μετρήσεις κλπ).
3.3: Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου
Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.3: Μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του κλάδου /
κλάδων στον οποίο / οποίους γίνεται η επένδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και τομέα NACE (διψήφιος) την πιο πρόσφατη τριετία που υπάρχουν στοιχεία.
Καθαρά αρνητικός ρυθμός, βαθμός = 0,2
Στάσιμος με μικρές διακυμάνσεις, βαθμός = 0,6
Καθαρά Αυξητικός ρυθμός, βαθμός = 1
Πηγές: Στοιχεία Eurostat. Ενδεικτικά δείτε:
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do)
3.4: Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες
περιφέρειας)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 3.4: Ανάλογα με τη συνάφεια ΚΑΔ με τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας η βαθμολογία καθορίζεται ως
εξής:
Σελίδα 13 από 14
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθμός = 1
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθμός = 0,8
ΚΑΔ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθμός = 0,2
Πηγές: Πίνακας επιλέξιμων ΚΑΔ και περιφερειακές σταθμίσεις.
4.Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου (Ε.Σ.) στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο της περιφέρειας
4.1: Προστασία του Περιβάλλοντος – εξοικονόμηση ενέργειας
Βαθμολογία υποκριτηρίου 4.1: Με βάση το επενδυτικό σχέδιο η βαθμολογία
διαμορφώνεται ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
{Απαιτούνται Μέτρα
Προστασίας του Περιβάλλοντος
και προβλέπονται στο Ε.Σ.}, ή
{Δεν απαιτούνται Μέτρα
Προστασίας του
Περιβάλλοντος}
Προβλέπονται (στο Ε.Σ) μέτρα
εξοικονόμησης ενέργειας
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΝΑΙ ή ΟΧΙ
ΒΑΘΜΟΣ
0,5 για ΝΑΙ, 0 για ΟΧΙ
0,5 για ΝΑΙ, 0,2 για ΟΧΙ
Πηγές: Όλα τα στοιχεία που μπορεί να αποδεικνύουν τα παραπάνω και θα
εμπεριέχονται στον φάκελο τεκμηρίωσης και στο επενδυτικό σχέδιο (έντυπο
υποβολής).
4.2: Εκτιμώμενη αύξηση της Απασχόλησης (ΕΑΑ)
Βαθμολογία υποκριτηρίου 4.2: Με βάση τις παραδοχές και τα στοιχεία του
επενδυτή ο αξιολογητής εκτιμά την αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις
εργασίας) στην επιχείρηση, η οποία βαθμολογείται ως εξής:
Εκτιμώμενη αύξηση της Απασχόλησης
(ΕΑΑ)
ΕΑΑ <0 (Μείωση θέσεων εργασίας)
ΕΑΑ =0 ( Σταθερή απασχόληση
0<ΕΑΑ<=1
1<ΕΑΑ
Βαθμός
0
0,5
0,7
1
Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από τον φάκελο τεκμηρίωσης και το έντυπο
υποβολής. Η τελική κρίση ανήκει στον αξιολογητή και δεν αποτελεί δέσμευση
της επιχείρησης.
Σελίδα 14 από 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στοους αρμόδιους
Φορείς για την:
 παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους
 ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων του έργου
τους
 ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση τα
εγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορισμούς του έργου τους.
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι
υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία
σχετικά με το έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής
συγκεκριμένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που
απαιτούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και τις λοιπές ελεγκτικές
αρχές ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάκληση της απόφασης ένταξης και
στην απένταξη του δικαιούχου από το Πρόγραμμα με έντοκη επιστροφή
της ήδη καταβληθείσας επιχορήγησης.
Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου:
 οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο
που οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής τους,
 πιθανή αδυναμία από την πλευρά του δικαιούχου να συνεχίσει την
υλοποίηση του έργου,
θα πρέπει να κοινοποιείται άμεσα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ για τη
λήψη των προβλεπόμενων μέτρων.
Α) Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο σε
ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και
σε έντυπη μορφή και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το αναλυτικό περιεχόμενο των Αιτημάτων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς
και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν το κάθε Αίτημα
Επαλήθευσης/Πιστοποίησης θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ στους
Δικαιούχους μετά/ή με την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν
να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον
του 30% του επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες
δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου
οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης των δικαιούχων μπορεί
να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα
υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού.
Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο εντός είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του, είναι
Σελίδα 1 από 4 υποχρεωτική η υποβολή, από πλευράς δικαιούχου, Αιτήματος Επαλήθευσης
– Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης.
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής επαλήθευσης - πιστοποίησης
του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης.
Β) Επαλήθευση έργων
Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων
(διοικητικών ή/ και επιτόπιων) του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
των έργων τους από ειδικό για το σκοπό αυτό όργανο ελέγχου του
ΕΦΕΠΑΕ, κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης του δικαιούχου.
Στα όργανα ελέγχου των επιτόπιων επαληθεύσεων δύναται να
συμμετέχουν και στελέχη των Περιφερειών, τα οποία θα λάβουν σχετική
εκπαίδευση και οδηγίες από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σημειώνεται ότι ο συντονισμός
του εκάστοτε οργάνου ελέγχου αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΦΕΠΑΕ.
Κάθε Αίτημα
επαλήθευσης
έργου, όσον
καταβολή της
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες
- πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου και στην
επιχορήγησης που αναλογεί.
Οι επαληθεύσεις αφορούν στην επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των
πραγματοποιηθεισών δαπανών για την υλοποίηση του εγκεκριμένου
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, στην πιστοποίησή
τους καθώς και το εύλογο του κόστους των εν λόγω δαπανών.
Λαμβάνονται υπόψη:
 το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
 ο Οδηγός Εφαρμογής και τα λοιπά έντυπα του Προγράμματος
 η Απόφαση Ένταξης
 οι τυχόν εγκεκριμένες τροποποιήσεις καθώς και το ισχύον εγκεκριμένο
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου
 το υποβληθέν αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης
Η επαλήθευση - πιστοποίηση περιλαμβάνει δύο φάσεις:
 Την επαλήθευση - πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου
 Την επαλήθευση - πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου
Κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης του φυσικού αντικειμένου του έργου
εξετάζονται λεπτομερώς οι δαπάνες που υλοποίησε ο δικαιούχος και
ελέγχονται τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή υλοποίησή του
και η τήρηση των επιμέρους όρων της απόφασης ένταξης.
Επίσης, ελέγχονται το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστωθεί η
ορθή κατανομή των δαπανών στις αντίστοιχες Κατηγορίες Δαπανών και
ανά ποσοτικό στοιχείο και να επιβεβαιωθεί το εύλογο του κόστους. Ο
ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την
επαλήθευση - πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη
σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς
το κόστος τους ή μη επιλέξιμες. Σε περίπτωση που η πρόοδος στην
υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται του αρχικού σχεδιασμού,
Σελίδα 2 από 4 διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιμάται και σημειώνεται το
ποσοστό ολοκλήρωσης.
Κατά την επαλήθευση του οικονομικού αντικειμένου του έργου γίνεται:
 έλεγχος της επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών
δαπανών, της ορθότητας, εγκυρότητας και νομιμότητας αυτών καθώς
και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους.
 έλεγχος των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών, των
πρωτότυπων λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται και
σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του
Προγράμματος. Ελέγχονται επίσης και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία
από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων ανάλογα με την τηρούμενη
κατηγορία λογιστικών βιβλίων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση του
οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες
προμηθευτών, ημερολόγια κλπ).
Τα κυριότερα παραδοτέα για τη διενέργεια της επαλήθευσης - πιστοποίησης
του έργου (του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου) καθώς και οι
επιλέξιμοι τρόποι εξόφλησης αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα VII
και ΧV του παρόντος Οδηγού.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο
των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στην επαλήθευση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου, ο ΕΦΕΠΑΕ δημιουργεί, βάσει της
προβλεπόμενης διαδικασίας, το απαιτούμενο Έντυπο Επαλήθευσης /
Πιστοποίησης, εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό
σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει
στο δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς
και με αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν.
Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Ενότητα 15 του Οδηγού.
Η επαλήθευση-πιστοποίηση διακρίνεται σε:
 διοικητική και
 επιτόπια.
Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης με δαπάνες
που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά επιχορηγούμενης
δαπάνης.
Διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά και στις περιπτώσεις
πιστοποίησης οικονομικού αντικειμένου προκαταβολών σε προμηθευτές,
που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του
έργου και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού
αντικειμένου του έργου στο σύνολό του, καθώς και επίλυση θεμάτων που
προέκυψαν σε τυχόν προηγηθείσα διοικητική επαλήθευση.
Ο ΕΦΕΠΑΕ προκειμένου η επιχείρηση να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη
κατά την ημερομηνία της επαλήθευσης αποστέλλει σχετικό έγγραφο
ειδοποίησης επαλήθευσης πριν την ακριβή ημερομηνία της επαλήθευσης
και κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση.
Σελίδα 3 από 4 Η επιχείρηση από την πλευρά της θα πρέπει να διευκολύνει τα στελέχη
επαλήθευσης και να τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα της υποδεικνύουν
καθώς και τις ημερομηνίες αποστολής των εκκρεμοτήτων που
διαπιστώθηκαν κατά την επί τόπου επαλήθευση.
Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη
διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης – πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και
αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της
επαλήθευσης.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα Επαλήθευσης Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στη διενέργεια
αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση
επιχορήγησης με Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης.
Σελίδα 4 από 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα παραδοτέα σε κάθε Κατηγορία ∆απανών για το Φυσικό Αντικείµενο, έχουν ως
ακολούθως :
1. ∆απάνες κτιριακών επεµβάσεων
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1
Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής (και στις περιπτώσεις
αυτεπιστασίας), ΤΠΥ, κλπ. σχετικά παραστατικά.
9
9
Άδεια δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή όποια
άλλη µορφή έγκρισης εργασιών απαιτείται από τις
πολεοδοµικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις
αρµόδιες υπηρεσίες ή τακτοποίηση/νοµιµοποίηση χώρου
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση
9
9
9
9
2
Για τη διοικητική επαλήθευση αρκεί να προσκοµιστούν οι
σχετικές αιτήσεις/βεβαιώσεις περί υποβολής αίτησης έκδοσης
κάποιου εκ των ανωτέρω εγγράφων.
3
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και µεταγραφή αυτού στο
Υποθηκοφυλακείο/Κτηµατολόγιο. Σε περίπτωση που οι
κτιριακές επεµβάσεις υλοποιηθούν σε µη ιδιόκτητο χώρο τότε
πρέπει να προσκοµιστεί µισθωτήριο συµβόλαιο ή σύσταση
επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον
οκτώ (8) ετών από την ηµέρα έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το
µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συµβόλαια
µίσθωσης πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
4
Συµβάσεις θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ για τις κτιριακές
επεµβάσεις που έλαβαν χώρα, εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή
απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία
9
5
Τεχνική έκθεση µε περιγραφή των εργασιών, επιµετρήσεις και
ανάλυση κόστους εργασιών του προµηθευτή ή βεβαίωση
καλής εκτέλεσης εργασιών από µηχανικό µε σχετική
αρµοδιότητα, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες κατά την
επαλήθευση
9
6
Φωτογραφίες
9
Σελίδα 1 από 8 2. ∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1
Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής, κλπ. παραστατικά αγοράς,
εγκατάστασης και µεταφοράς του εξοπλισµού
9
9
2
Proforma invoice (προτιµολόγιο), σε περίπτωση προµήθειας
εξοπλισµού από το εξωτερικό
9
9
3
CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto
και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό µεταφοράς απαιτείται
κατά περίπτωση, ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης και τον
τρόπο µεταφοράς (πχ. Οδικώς, µέσω πλοίου, κλπ,) του
εξοπλισµού , σε περίπτωση προµήθειας του από το εξωτερικό
9
9
4
Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής
9
9
5
Βεβαίωση προµηθευτή για το καινούργιες, αµεταχείριστο και
περί µη παρακράτησης κυριότητας µε αναφορά στο serial
number των µηχανηµάτων και του ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού
6
Αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συµµόρφωσης για τα
παραγωγικά µηχανήµατα. Επιπλέον των ανωτέρω, και µόνο
στις περιπτώσεις που το µηχάνηµα είναι ιδιοκατασκευή από
τον προµηθευτή, απαιτείται τεχνικός φάκελος και πλήρης
ανάλυση κόστους
9
9
Εξοπλισµός µέσω LEASING.
Αντίγραφο της σύµβασης Leasing µε πρόβλεψη η κυριότητα
των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη
του LEASING.
7
9
Εξοπλισµός µέσω LEASING.
8
9
9
Κυριότητα στο φορέα της επένδυσης
9
9
Φωτογραφίες
3. ∆απάνες Μεταφορικών Μέσων
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1
Τιµολόγια αγοράς
9
9
2
Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας µε τις απαιτούµενες
σφραγίδες και θεωρήσεις όπου να τεκµαίρεται η επαγγελµατική
χρήση του µεταφορικού µέσου
9
9
3
Βεβαίωση προµηθευτή για το καινούργιες, αµεταχείριστο και
περί µη παρακράτησης κυριότητας του µεταφορικού µέσου
4
Μεταφορικό µέσο µε LEASING.
Αντίγραφο της σύµβασης Leasing µε πρόβλεψη η κυριότητα
του µέσου να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης µε τη λήξη
Σελίδα 2 από 8 9
9
9
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
του LEASING.
5
6
Μεταφορικό µέσο µε LEASING.
9
Κυριότητα στο φορέα της επένδυσης
9
Φωτογραφίες
4. ∆απάνες Εξοπλισµού και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης Ενέργειας
α/α
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
9
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
1
Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. σχετικά παραστατικά.
2
Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο «1.
∆απάνες κτιριακών επεµβάσεων», για τις περιπτώσεις
εγκαταστάσεων
Προστασίας
Περιβάλλοντος
και
Εξοικονόµησης Ενέργειας
Κατηγοριοποίηση όπως στην
Κατηγορία 1
3
Τα παραδοτέα που αναφέρονται στην παράγραφο «2.
∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού», για τις περιπτώσεις
προµήθειας εξοπλισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης Ενέργειας
Κατηγοριοποίηση όπως στην
Κατηγορία 2
4
Σύµβαση
µε
καθεστώς
αυτόνοµου
παραγωγού
/
αυτοπαραγωγού για τις περιπτώσεις που υπάρχουν δαπάνες
εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
5
Όλες οι απαραίτητες µελέτες για την εγκατάσταση και
λειτουργία συστηµάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας
9
9
5. ∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας (ανάλογα µε το
είδος της τεχνογνωσίας και τον τρόπο που αποκτάται)
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
1
Τιµολόγια, ΤΠΥ, κλπ. παραστατικά αγοράς και µεταφοράς
τεχνογνωσίας
2
Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις, εφόσον
συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία
3
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
9
9
Τυχόν άδειες χρήσης / εκµετάλλευσης
Σελίδα 3 από 8 9
6. ∆απάνες πιστοποίησης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
α/α
1
2
3
4
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά
Αντίγραφο µελετών και
διασφάλισης ποιότητας)
εγχειριδίων
(για
συστήµατα
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
9
9
9
Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα
Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις για τη µελέτη και
τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρµογή
συστηµάτων
διασφάλισης
ποιότητας,
εφόσον
αυτές
συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία
9
7. ∆απάνες προµήθειας λογισµικού
α/α
1
2
3
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
Τιµολόγια, ∆ελτία αποστολής (όπου αυτά απαιτούνται), ΤΠΥ,
κλπ. παραστατικά αγοράς, παραµετροποίησης, εγκατάστασης
και εκπαίδευσης
Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής
Άδειες χρήσης λογισµικού (και για λογισµικά όπως τα Windows)
ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών για την άδεια
χρήσης
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
/
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
9
9
9
9
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
9
9
9
9
9
9
8. ∆απάνες Προβολής και Προώθησης
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
1
Τιµολόγια, ∆ελτία Αποστολής, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά για
τις δαπάνες προβολής και προώθησης
Εφόσον επιδοτείται η συµµετοχή σε έκθεση :
2
Αποδεικτικά συµµετοχής στην έκθεση (πχ κατάλογος εκθετών ή
σχετικό φωτογραφικό υλικό κλπ), βεβαίωση συµµετοχής από
τον διοργανωτή της έκθεσης στην οποία αναφέρεται ότι ο
δικαιούχος συµµετέχει για πρώτη φορά
3
Εφόσον επιδοτούνται διαφηµιστικά έντυπα και λοιπό
πληροφοριακό υλικό, δείγµατα των διαφηµιστικών εντύπων και
του λοιπού πληροφοριακού υλικού
4
Εφόσον επιδοτείται
(ιστοσελίδας)
η
κατασκευή
διαδικτυακού
Σελίδα 4 από 8 τόπου
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
ƒ
Βεβαίωση του προµηθευτή ότι πρόκειται για κατασκευή
νέου
διαδικτυακού
τόπου
και
όχι
αναβάθµιση
προϋπάρχουσας ιστοσελίδας
ƒ
Εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας
Εφόσον επιδοτούνται δαπάνες διαφηµιστικής καταχώρησης σε
ηλεκτρονική
µορφή,
αποδεικτικά
των
διαφηµιστικών
καταχωρήσεων
5
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
9. ∆απάνες συµβούλων & συµβουλευτικών υπηρεσιών (Ανάλογα µε το
είδος των συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν):
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις
9
9
Αντίγραφο µελετών και ερευνών κάθε µορφής
9
9
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
1
Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συµβουλευτικών
υπηρεσιών
2
3
10. Λειτουργικές δαπάνες µόνο για Νέες – Υπό σύσταση µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις
α/α
1
2
3
4
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
Τιµολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. Παραστατικά
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
9
9
9
Μισθωτήριο συµβόλαιο κατατεθειµένο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
εφόσον επιδοτείται η δαπάνη του ενοικίου
Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆ΟΥ συµβάσεις µε τους κατά
περίπτωση συνεργάτες για τις δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης
και της παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντάχθηκαν ή
απαιτούνται από τη φορολογική νοµοθεσία
Αντίγραφα τον λογαριασµών ηλεκτρισµού, ύδρευσης, κινητής
ή/& σταθερής τηλεφωνίας, κλπ
9
9
Για το φυσικό αντικείµενο επισηµαίνεται ότι :
¾
Για όλα τα είδη των πραγµατοποιούµενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραµµένες περιγραφές και
ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια πώλησης/υπηρεσιών,
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) και τις προσφορές που υποβλήθηκαν. Για το
λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται
Σελίδα 5 από 8 9
αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία του φυσικού αντικειµένου και οι ποσότητες που
τιµολογούνται και να είναι σε συµφωνία µε τον τρόπο παρουσίασης του φυσικού
αντικειµένου στην αντίστοιχη απόφαση ένταξης και τις σχετικές προσφορές.
¾
Ο εξοπλισµός πρέπει, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, να βρίσκεται
εγκατεστηµένος και σε πλήρη λειτουργία και να συµβαδίζει µε τα αναγραφόµενα
στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη βεβαίωση του προµηθευτή για
το καινούργιες, αµεταχείριστο και περί µη παρακράτησης της κυριότητας. Επίσης,
να συνάδει µε το δηλούµενο προς ενίσχυση ΚΑ∆ και στην περίπτωση των
τουριστικών καταλυµάτων µε τη δυναµικότητα της επιχείρησης κατά την
ολοκλήρωση της επένδυσης.
¾
Για τις περιπτώσεις εξοπλισµού, να αναγράφονται στα παραστατικά ή στα
συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθµοί σειράς (serial
numbers).
¾
Για τις περιπτώσεις λογισµικού-εφαρµογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση
στα παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι κωδικοί αριθµοί σειράς
(serial numbers) ή αδειών χρήσης (license numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer
numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή.
¾
Τα ιδιωτικά συµφωνητικά, όταν αυτά απαιτούνται ως παραδοτέα ή όταν
συντάσσονται µε βούληση των αντισυµβαλλόµενων, θα πρέπει να είναι :
α) κατατεθειµένα στην αρµόδια ∆ΟΥ
β) εξοφληµένα στο σύνολο τους για τις αιτηθείσες δαπάνες, πριν την πιστοποίηση
των σχετικών δαπανών, ανεξαρτήτως του ισχύοντος εγκεκριµένου ποσού για
αυτές. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που θα υποβληθεί για τις
αιτηθείσες δαπάνες είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στο
ιδιωτικό συµφωνητικό και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τα δύο µέρη, τότε θα
προσκοµίζεται λύση του ιδιωτικού συµφωνητικού ή Υ.∆ και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονοµική
ή οποιασδήποτε µορφής απαίτηση για τις εν λόγω δαπάνες.
¾
Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειµένου µπορούν να
ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής
εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συµµόρφωση µε τους όρους της αντίστοιχης
απόφασης ένταξης.
¾
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,
παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή
και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια
επαλήθευση (τουλάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου).
Σελίδα 6 από 8 ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα παραδοτέα όσον αφορά στο Οικονοµικό Αντικείµενο, έχουν ως ακολούθως :
α/α
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1
Παραστατικά τιµολόγησης και διακίνησης ή στοιχεία
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας
9
9
2
Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων σύµφωνα µε το
Παράρτηµα VII
9
9
3
Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής προκαταβολών σε
προµηθευτές συνοδευόµενα από προσφορά ή ιδιωτικό
συµφωνητικό µε τους όρους συναλλαγής
9
9
4
Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις σύµφωνα µε το
Παράρτηµα VII
9
9
5
Μητρώο Παγίων, εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης
6
Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης και στοιχεία εκταµίευσης
εφόσον εκχωρήθηκε η ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
7
∆ανειακή Σύµβαση και στοιχεία εκταµίευσης εφόσον
χρησιµοποιήθηκε δάνειο στην επένδυση
9
9
9
9
Για το οικονοµικό αντικείµενο επισηµαίνεται ότι :
¾ Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων
συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα κάθε φορά
ελληνική φορολογική νοµοθεσία φορολογικά και λογιστικά έγγραφα κατά
περίπτωση (π.χ. καρτέλες προµηθευτών, καρτέλες ταµείου, καρτέλες
λογαριασµών, εξοφλητικές αποδείξεις, extrait, ΤΠΥ, ∆Α, Τ∆Α, παραστατικά
µεταφοράς από εξωτερικό, κλπ.) για την τεκµηρίωση της ορθής υλοποίησης του
Οικονοµικού Αντικειµένου.
¾ Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης,
παροχής υπηρεσιών και λοιπά παραστατικά τιµολόγησης του προµηθευτή προς
την επιχείρηση.
¾ Είναι δυνατή η πιστοποίηση της µερικής εξόφλησης των παραστατικών κατά τις
Ενδιάµεσες Επαληθεύσεις µε τη µορφή προκαταβολών προς τους προµηθευτές,
µε την προϋπόθεση ότι οι προκαταβολές αυτές δεν θα ξεπερνούν το 50% του
εγκεκριµένου επιχορηγούµενου οικονοµικού αντικειµένου και ότι τα παραστατικά
των δαπανών (για τα οποία έχουν δοθεί προκαταβολές) θα έχουν εξοφληθεί
πλήρως κατά την ολοκλήρωση του έργου.
¾ Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία/ΑΦΜ του προµηθευτή, να
περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους στοιχεία (η περιγραφή να είναι
συµβατή µε την ανάλυση του φυσικού αντικειµένου στην αντίστοιχη απόφαση
ένταξης) και οι ποσότητες (ή διάρκεια υπηρεσιών).
¾ Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εµφανή και διαχωρίσιµα τα τµήµατα των
δαπανών που εµπίπτουν στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Επίσης, θα πρέπει
να είναι εµφανείς ή να µπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ.
Σελίδα 7 από 8 ¾ Για όλες τις πληρωµές της επιχείρησης να υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις ή
έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας από τους προµηθευτές.
¾ Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονοµικού αντικειµένου κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου (να είναι
σαφής και διαχωρίσιµη κάθε δαπάνη µέχρι επιπέδου Κατηγορίας ∆απανών για
κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προµηθευτών).
¾ Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Οικονοµικού Αντικειµένου των
δαπανών µπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για
την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συµµόρφωση µε
τους όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης.
¾ Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,
παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή
και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια
επαλήθευση (τουλάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου).
Πέραν των παραδοτέων Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου που
καθορίστηκαν στις προηγούµενες σελίδες, επισηµαίνεται ότι για την
ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου απαιτείται να πληρούνται όσα
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 14 του κυρίως σώµατος του Οδηγού.
Σελίδα 8 από 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:

Αποδεικτικό
φορολογικής
ενημερότητας
και
Αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης)
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό
ίδρυμα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση

Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση,
εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
o
Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε.
o
Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε.

Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και
ΦΕΚ

Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας περί μη περαιτέρω τροποποίησης
του καταστατικού

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση

Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση

Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

Για ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη χρημάτων, εφόσον δεν έχει
γίνει εκχώρηση.
o
Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε
o
Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε.

Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του Δ.Σ.

Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του ΠΔ
186/26-5-92)
Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωμή γίνεται με
επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον
λογαριασμό του δικαιούχου.
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η
υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής καθώς και η προσκόμιση
νομιμοποιητικών εγγράφων όσον αφορά στην εγκεκριμένη θέση
εγκατάστασης
της
επένδυσης
(πχ
Συμβόλαιο
Ιδιοκτησίας,
Μισθωτήριο κλπ).

Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης,
πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της
μονάδας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει τον
εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι
διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης
αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον
ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του
έργου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII: Ενδεικτικός πίνακας των προγραμμάτων χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ που έχουν σχεδιαστεί με
σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των εργαλείων που χρηματοδοτούνται από
αμιγώς εθνικούς πόρους
Τύπος
Χρηματοοικονομικού
εργαλείου
Α) Παροχή ευνοϊκών
δανείων χαμηλού
επιτοκίου
Περιγραφή εργαλείου
Α.1 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ
Δράση Εξωστρέφειας
Φορέας υλοποίησης
Α.5 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ
Ανοικτό πρόγραμμα δανείων επιχειρηματικής
κίνησης
ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΤΕΠΙΧ).
ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΤΕΠΙΧ).
ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΤΕΠΙΧ).
ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΤΕΠΙΧ).
ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΤΕΠΙΧ).
Α.6 και Α.7 Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού
κινδύνου προγράμματος JEREMIE
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)
Α.8 Ταμείο Δανείων JEREMIE Πρόγραμμα
δανείων του κλάδου Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ICT)
Α.9 ΕΛΤΕπ ΜΜΕ
Ευνοϊκά δάνεια με πόρους ΕΤΕπ υπό την
εγγύηση του ΕΣΠΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)
Α.2 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ
Δράση Τουριστικού Τομέα θεματικού
(εναλλακτικού) τουρισμού
Α.3 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΑΠΕ, Διαχείριση
απορριμμάτων -αποβλήτων, εξοικονόμηση
ενέργειας και φυσικών πόρων
Α.4 Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ Εφοδιαστική,
Τρόφιμα, Καινοτομία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με πόρους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΕΤΕπ) υπό την εγγύηση του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ
(ΕΛΤΕπ ΜΜΕ)
Σελίδα 1 από 2
Τράπεζα μέσω της οποίας
παρέχεται
EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εντός του α’ εξαμήνου του
2013 θα ανακοινωθούν οι
τράπεζες που θα
συνεργαστούν με την ΕΤΕΑΝ
ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
ALPHABANK,
Υπό οριστικοποίηση η Τράπεζα
(- ες) που θα συνεργαστεί με το
EIF για την επόμενη φάση των
προγραμμάτων
ALPHABANK,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
άλλες τράπεζες που θα
ακολουθήσουν εντός του 2013.
Πληροφορίες
Στα σχετικά
υποκαταστήματα
και τους
ιστότοπους των
Τραπεζών, στον
ιστότοπο της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
http://etean.com.g
r και του ΕΠΑΝ ΙΙ
http://www.antago
nistikotita.gr., και
στο www.espa.gr
Α.10 Ευνοϊκά δάνεια με πόρους ΕΤΕπ υπό
εθνική εγγύηση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με πόρους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΕΤΕπ) υπό την εγγύηση του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Β) Παροχή Εγγυήσεων
για έκδοση εγγυητικών
προκαταβολής
Β.1 Πρόγραμμα εγγύησης εγγυητικών
επιστολών ΕΤΕΑΝ
Γ) Παροχή Εγγυημένων
Δανείων μειωμένης
προμήθειας
εγγυοδοσίας
Δ) Εργαλεία
Επιχειρηματικού
Κινδύνου (Venture
Capital)
Γ.1 Ταμείο Εγγυήσεων ΤΕΠΙΧ
ΕΤΕΑΝ Α.Ε / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΤΕΠΙΧ).
Δ.1 και Δ.2 Εργαλεία Επιχειρηματικού
Κινδύνου early stage και seed capital του
κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)
Σελίδα 2 από 2
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
ALPHABANK,
άλλες τράπεζες που θα
ακολουθήσουν εντός του 2013.
Eurobank
Εμπορική Τράπεζα
Ελληνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Παγκρήτια Τράπεζα
Συνεταιριστική Τράπεζα
Δυτικής Μακεδονίας
Συνεταιριστική Τράπεζα
Θεσσαλίας
Συνεταιριστική Τράπεζα
Πελοποννήσου
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Υπό οριστικοποίηση οι 14
τράπεζες που θα
συνεργαστούν με την ΕΤΕΑΝ
ΑΕ
Θα ανακοινωθούν
ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή
Σύγκλιση",