ισολογισμος 2013

INTERTRANS - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.Ε.ΜΗ. 44594907000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54090/02/Β/03/50, ΑΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγ. Δημητρίου 41 Πειραιάς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INTERTRANS - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
01.01.-31.12.2013
Αρμόδια Υπηρεσία / Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
-Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
www.intertrans.gr
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)
Γεώργιος Τσακίρης του Βασιλείου
Θεοδώρα Χριστοφή του Γεωργίου
Βασίλης Τσακίρης του Γεωργίου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων:
17 Απριλίου 2014
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Δημήτριος Αν. Μάνος
atc Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές ΕΠΕ
Με σύμφωνη γνώμη
Λοιπά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (α)+ (β)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε € )
31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
5.143,34
4.333,89
25.311,83
0,00
951.716,54
755.077,45
1.741.583,05
31.12.2012
6.630,03
6.595,47
21.330,67
0,00
883.346,82
708.355,86
1.626.258,85
400.000,00
700.077,20
1.100.077,20
400.000,00
494.961,81
894.961,81
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
0,00
101.747,59
0,00
539.758,26
641.505,85
1.741.583,05
0,00
149.000,00
0,00
582.297,04
731.297,04
1.626.258,85
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
31.12.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
9.847.696,00
1.387.308,48
9.097.139,22
1.337.100,22
283.608,63
285.355,91
205.115,39
239.018,17
240.784,49
181.970,02
0,00
205.115,39
0,00
181.970,02
5,1279
0,00
4,5493
0,00
290.776,56
255.465,80
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
01.01.-31.12.2012
Πειραιά
31.12.2012
01.01.-31.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις / (αναστροφή προβλέψεων)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
01.01.-31.12.2012
285.355,91
240.784,49
7.167,93
62.200,00
16.447,63
52.000,00
(2.599,07)
851,80
(2.751,17)
985,41
0,00
(148.062,13)
(132.686,31)
0,00
(49.493,11)
122.875,74
(851,80)
(53.437,27)
(985,41)
(65.670,48)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
17.939,06
314.193,10
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / Διάθεση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
0,00
(3.419,67)
0,00
(26.683,58)
0,00
2.599,08
0,00
0,00
2.751,73
0,00
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
894.961,81
205.115,39
712.991,79
181.970,02
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
1.100.077,20
894.961,81
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
(820,59)
0,00
0,00
0,00
(23.931,85)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.118,47
655.043,56
672.162,03
290.261,25
364.782,31
655.043,56
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Η ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. είναι η 1η Ιανουαρίου 2012. Αναλυτικές πληροφορίες για τις προσαρμογές μετάβασης
παρέχονται στην ενότητα V. των οικονομικών καταστάσεων.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2012. Επίσης, για τη χρήση 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Έναντι
των ανέλεγκτων αυτών χρήσεων, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη το σωρευτικό ποσό της οποίας ανέρχεται στο τέλος της χρήσης σε € 39.747,59.
3. Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2013 : Για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό € 158.200,00 και για αποζημίωση προσωπικού ποσό € 63.000,00.
4. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2013 ανέρχονταν σε 26 άτομα (31.12.2012: 21 άτομα).
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
Πειραιάς, 17 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η Αντιπρόεδρος
Τσακίρης Γεώργιος
Α.Δ.Τ. AK.292176
Χριστοφή Θεοδώρα
ΑΔΤ Φ 172634
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Κουτίβα Χρ.Παναγιώτα
ΑΔΤ ΑΗ 092118