Ισολογισμός 2012

ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Νέα Αρτάκη Ευβοίας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: Α.Ρ.ΜΑ.Ε.47130/12/Β/00/20. ΓΕΜΗ 046188022000
Αρμόδια Αρχή: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 30/04/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :Νίκος Γαρμπής (ΑΜ ΣΟΕΛ 25011)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ηλίας Σαρηγιαννίδης
Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Ελένη Σαρηγιαννίδη
Αντιπρόεδρος
Συμεών Σαρηγιαννίδης
Μέλος
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2012
31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
244.477
240.286 Κύκλος εργασιών
Επενδύσεις σε ακίνητα
250.000
267.000 Μικτά κέρδη
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
5.805
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
382
293.422
Απαιτήσεις από πελάτες
1.720.114
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
79.716
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
336.192
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.930.108
10.455 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
382 Κέρδη/Ζημίες, προ φόρων
1.533.794 - Ιδιοκτήτες μητρικής
465.572 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
2.941.732 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
63.320
63.320
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
322.401
448.943
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
385.721
512.263 Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανα μετοχή
0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
385.721
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπροθεσμες υποχρεώσεις
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
512.263 και αποσβέσεων
1.134.329
65.208
86.037
0
516.469
-119.165
-15.034
-24.726
-126.542
-34.237
-126.542
-34.237
0
0
-126.542
-34.237
-126.542
-34.237
-63,2710
-95,6979
-53.578
61.240
0
1.022.673
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
8.658.744
392.283
107.238
- Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
01.01 - 31.12.2011
8.105.157
-148.471
317.005 Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
01.01 - 31.12.2012
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
159.888
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.456.506
1.049.215 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
2.544.387
2.429.469 (Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών : Εμμεση Μέθοδος)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
2.930.108
2.941.732
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2011
-148.471
-24.726
Αποσβέσεις
65.587
76.274
Προβλέψεις
10.997
44.794
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
512.263
-126.542
385.721
31.12.2011 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
546.499 που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
-34.237 Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων
512.263 Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
43.511
31.935
17.000
23.000
23.583
-43.411
-140.448
-85.293
375.569
12.321
-43.511
-31.935
3.473
43.268
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Καταβεβλημένοι φόροι
1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρείας.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σημείωση 8.28 των Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 σε 15 κ αι 19
άτομα αντίστοιχα.
4. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.
5. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά τις εξής προβλέψεις:
Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : 50.000 €
Λοιπές προβλέψεις
: 49.514 €
6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη :
i) Απαιτήσεις από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
0
ii) Πωλήσεις υπηρεσιών
0
iii) Αγορές υπηρεσιών
0
iv) Απαιτήσεις από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
345.581
v) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
0
vi) Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών (έξοδα)
74.629
vii) Απαιτήσεις από βασικά διοικητικά στελέχη
0
viii) Υποχρεώσεις σε βασικά διοικητικά στελέχη
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
207.290
46.226
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-65.127
-118.338
-65.127
-118.338
-271.543
-190.557
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις / Εξοφλήσεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) +
(β) + (γ)
0
0
-271.543
-190.557
-129.381
-262.668
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
465.572
728.240
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
336.191
465.572
7. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές , εκτιμήσεις, ούτε έγινε διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων
Χαλκίδα 30 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Η Αντιπρόεδρος
Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ. 802691
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ
Α.Δ.Τ. Π. 873959
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 988007
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 4766 Α΄ τάξης